Groningen (Martinikerk)

Deze pagina geeft de beschrijvingen van Pathuis van de gegevens voor wat betreft de grafzerken van vóór en tijdens de restauratie van de Martinikerk in de zeventiger jaren. Zie hier voor de geactualiseerde gegevens van de zerken (nrs. 343-359 en 1513-1787A).

r. GRONINGEN, MARTINIKERK (VÓÓR 1594)

1. Gebouwen

a. Martinikerk

1. Gewelfschotels

[333]Noorderzijbeuk, van het westen naar het oosten.
GDW, blz. 108, nr. [333].

[333][a]Wapen: Effen.
GDW, blz. 108, nr. [333][a].

[333][b]Wapen: In goud een van zes stukken geschaakte rechterschuinbalk, en in het schildhoofd over alles heen een streep.
GDW, blz. 108, nr. [333][b].

[333][c]Wapen: In blauw een gouden huismerk nr. 917, gaand van de rechterbovenhoek tot de linkerbenedenhoek.
GDW, blz. 108, nr. [333][c].

[333][d]Wapen: Gedeeld: I in goud een halve rode lelie, uitgaand van de deellijn; ll in blnuw een halve gouden adelaar, uitgaand van de deellijn [Rolteman].
N.B. Zie: NLW, 1956, k. 304.
GDW, blz. 108, nr. [333][d].

[333][e]Zuiderzijbeuk, van het oosten naar het westen.
Wapen: Gedeeld: I in goud een zwarte adelaar, vergezeld van onderen van een hake zwarte adelaar, uitgaand van de deellijn; II in goud een groene dwarsbalk.
N.B. Vergelijk: A. T. Schuitema Meijer en W. K. van der Veen. Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen. Groningen 1965, Blz. 36, afb. 24. Zegel van Hendrik van Koevorden, 1402.
GDW, blz. 108, nr. [333][e].

[333][f]Wapen: In goud een dubbele zwarte adelaar, de staart belegd met een misschien later aangebracht zilveren schildje, beladen met een groene dwarsbalk [Groningen].
N.B. Vergelijk: Schuitema Meijer en Van der Veen, als GDW, nr. 333e, blz. 46, 62.
GDW, blz. 108, nr. [333][f].

[333][g]Wapen: In zilver een groene dwarsbalk [Groningen].
N.B. Vergelijk: Schuitema Meijer en Van der Veen, als GDW, nr. 333e, blz. 30-36.
GDW, blz. 108, nr. [333][g].

[333][h]Kooromgang, van het noorden naar het zuiden, c. 1425.
Wapen: Een roos.
Zie: P. L. de Vrieze en Jelle Otter. Het koor van de Martinikerk te Groningen. Groningen 1969, Blz. 31-33. Afgebeeld blz. 32, 94, 95.
GDW, blz. 108, nr. [333][h].

[333][i]Wapen: Huinga.
N.B. Reynolt Huginge, burgemeester, voor het laatst 1415-1426.
GDW, blz. 108, nr. [333][i].

[333][j]COENRT VAN STEENWIC ANDERS GHEHETEN DE VOS HEFT DESEN STEEN BEKOSTEGHET ENDE GHEGHEVEN IN DE ERE GODES ENDE MARIEN, SUNTE JOHANNES ENDE SUNTE MERTEN.
Wapen: De Vos van Steenwijk, met gouden veld.
N.B. Afgebeeld: De Vrieze en Otter voornoemd, blz. 32. Coenraet de Vos van Steenwijk, burgemeester 1415-1419, overleden 1419 voor 15 mei. Zie: NLW, 1959, k. 289.
GDW, blz. 108, nr. [333][j].

[333][k]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II in rood een gouden dwarsbalk [Sickinghe]. Schildhouders: een hond en een adelaar.
N.B. Ludolf Sickinghe, burgemeester, 1412-1443.
GDW, blz. 108, nr. [333][k].

[333][l]Wapen: Doorsneden: A. in goud oen gaande en aanziende rode leeuw; B in groen of blauw een gouden adelaar. Boven het schild twee adelaars met om elkaar gehaakte halzen, het schild aan de zijkanten vergezeld van twee beertjes, aan elke kant één.
N.B. Bruen Clinghe, burgemeester voor het eerst 1415-1427. Zie: GAG, Register Feith, 1422, nr. 3.109
GDW, blz. 108, nr. [333][i].

[333][m]Twee vrouwelijke heiligen, later overschilderd met heraldieke emblemen: Twee ruiten niet ingezwenkte zijden, naast elkaar, vergezeld van onderen van een onherkenbaar voorwerp.
GDW, blz. 109, nr. [333][m].

[333][n]Wapen: In rood op een groen [terras?] een gebogen brug, ondersteund door zes waaiervormig geplaatste palen, de leuning steunend op zeven ongeveer rechtop staande goudgebiesde spijlen [Ter Bruggen], de brug vergezeld van drie gouden hoorns, overeenkomstig die in het wapen der familie Horenken, doch stellig later aangebracht. Schildhouders: twee adelaars.
N.B. Henryck ter Brugge, ook Henricus Pontanus, burgemeester kort voor of op 15 mei 1419. Vergelijk zegel Wilhelmus ter Bruggen, cureet Zuidhorn, 9 september 1461. RAG, Archief Lewe, inv. nr. F 472.
GDW, blz. 109, nr. [333][n].

[333][o]Wapen: In rood op een groen terras sint Martinus te paard, met bedelaar, alles van zilver.
GDW, blz. 109, nr. [333][o].

[333][p]Wapen: Op een terras een ezel, dragens Maria met haar kind Jezus, de ezel geleid door Jozef.
GDW, blz. 109, nr. [333][p].

[333][q]Wapen: Een heilige, houdend gereedschappen, misschien sint Eligius [Smedengilde].
GDW, blz. 109, nr. [333][q].

[333][r]Wapen: Een aanziende man, houdend een gouden weegschaal. [Koopmans- en kramersgilde].
N.B. Zie: GDW, nr. 118d.
GDW, blz. 109, nr. [333][r].

[333][s]Wapen: In blauw een gouden ster, vergezeld van drie gelijke huismerken nr. 37.
N.B. Afgebeeld: De Vrieze en Otter voornoemd, blz. 67, 95.
GDW, blz. 109, nr. [333][s].

[333][t]Wapen: In rood een gouden geopende schaar [Kleermakersgilde, of: familie Van der Scheer?].
GDW, blz. 109, nr. [333][t].

[333][u]Wapen: In goud een zwarte wolf met naar beneden hangende staart, houdend in de bek een afhangende zilveren gans [Schaffer].
N.B. De niet omziende wolf heeft de rechterzijkant van het schild tot basis.
GDW, blz. 109, nr. [333][u].

[333][v]Wapen: Goud met een rode schildzoom en over alles heen een groene dwarsbalk. Lichtbeuk, van het oosten naar het westen, c. 1425.
GDW, blz. 109, nr. [333][v].

[333][w]Christusgelaat.
GDW, blz. 109, nr. [333][w].

[333][x]Maria met christuskind.
GDW, blz. 109, nr. [333][x].

[333][y]Johannes de doper.
GDW, blz. 109, nr. [333][y].

[333][z]Sint Maarten te paard, met bedelaar.
GDW, blz. 109, nr. [333][z].

[333][aa]Wapen: Groningen, doch met eenkoppige adelaar.
N.B. Afgebeeld als GDW, 333e, blz. 58.
GDW, blz. 109, nr. [333][aa].

2. Steenhouwersmerken


[-]Zie: GDW, nrs. 1494-1496.
GDW, blz. 109, nr. [-].

3. Muurschilderingen

[334]Wapen: Een gebogen hamer met aan de voorzijde een scherp toelopende punt en aan de achterzijde een rechtopstaande haak.
Wapen, vergezeld van huismerk nr. 38 en de letters A.I.: In wit huismerk nr. 918, omringd door een omgewende troffel, een winkelhaak, een steenhouwershamer, een waterpas, een schietlood, een rechthoekig voorwerp en een bijl, alles van zwart.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 266, 379A en 389.
GDW, blz. 109, nr. [334].

[335]Wapens, vergezeld van de letters G.F.: Rechts Gedeeld: I een halve adelaar; II in zilver een zwart huismerk nr. 39. Links: In zilver drie gouden leliën, in het schildhart vergezeld van een zwarte ster [overeenkomstig Alberda].110
N.B. Niet meer aanwezig. Afgebeeld: GAG, Fotoverzameling nr. 231.
Maximiliaan I, keizer 1493-1519. Maximiliaan 11, keizer 1564-1576. Vergelijk: GVA 1891, blz. : Jeugdige geleerden in de familie Canter.
GDW, blz. 109, nr. [335].

b. Martinitoren

1. Steenhouwersmerk

[336]P.I.1579. Huismerk nr. 40.
N.B. Niet teruggevonden. Vermeld: RAG, Register Feith, 1579, nr. 166. Vergelijk: GDW, nr. 1501.
GDW, blz. 110, nr. [336].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[337]DO MEN SCHREF 1577 JAER IN MARTIO DE 15 DACH 'S NACHTS OM 10 UREN VERWAER DE TOREN BRANDE MIT GROET BECLACH ALS DE SOLDATEN WAREN VERTROCKEN WELCK DOER QUADE PICKVATE\ GESCHACH, UNDE VERLOEREN HET SCHONE ACCORT VAN CLOCKEN. D. JO[HANN]ES ELTZ, M. RADINCK COENINCK, BEIDE PASTOREN INT LEVENT, EVERT SIMONS, EGBERTUS UPKENA, JONCKER HARMAN WIFRINCK, DUIRT ULGER, VOGEDEN WEREN. H.V.T.
Embleem: Groningen.
N.B. Afgebeeld: GVA, 1895, blz. 172. Naamletters van klokgieter Hindrick van Trier. Gezichten op oren van kroon kunnen portretten zijn. Afgebeeld: GVA, 1895, blz. 174. Zie ook: Groningen, cultureel maandblad, 1971, blz. 35.
GDW, blz. 110, nr. [337].

[338]SENATUS POPULUSQUE GRONINGENSIS ME CONFLARI VOLVIT IOHANNE THEDEMA, THEODORICO SCHAFFER, REGNERO ALBERDA ET IOHANNE WIFRINCK, CONSULF:S. ANNO DOMINI 1578 HENRICUS DI TREVERIS ME FECIT,
Embleem: Groningen.
GDW, blz. 110, nr. [338].

[339]SENATUS POPULUSQUE GRONINGENSIS ME CONFLARI VOLVIT DOCT. IOHANNE EELTS, M. RADINGO COENINCK PAST., EVERARDO SIMONIS, EGBERTO UPKENA, HARMANO WIFRINCK IUNIORE ET DURARDO ULGER, AEDIT. ANNO DNI 1578 HENRICUS DE TREVERIS ME FECIT.
Embleem: Groningen.
GDW, blz. 110, nr. [339].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[340]HIER RUST DIEN VERVAARLYKEN DIDRIK DE VETTE / DIE HEM TWEE DAGEN VOOR SYN DOOD GING OP EEN WAAGSCHAAL ZETTEN EN HY WOEG TWEE HONDERT EN TSESTIG PONT SWAAR / DIT IS GESCHIET IN 'T VYFTIEN HONDERSTE JAAR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Koddige en ernstige opschriften op luffens, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. T'Amsterdam gedrukt by Jeroen Jeroense. 3.1698. Blz. 82.
GDW, blz. 110, nr. [340].

[341]HIER RUST EEN GRONINGER JONGHMAN / DIE THIEN JAER OUT AL WAS GHEDOCTOREERT / WAEROM KEYSER MAXIMILIAEN DIT WEL BEKANT, HEM HEEFT TE HOOF BEGEERT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Johan van Nyenborgh. De weeckwercken der ghedenckwaerdighe historien, leergedichten en spreucken etc. Groningen 1657. Blz. 302.111
GDW, blz. 110, nr. [341].

[342]NA XPS BOERT XV`32, 17 MAY, STARF DE ERSAME PETER SICKINGE, BORGEMESTER, HIR BEGRAVEN.
NA XPS BOERT XVc16, MARCY 3"', STARF DE ERBARE VROUE WENNEKEN SICKINGE, HIR BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Register Feith 1532 nr. 20, zeventiende-eeuws afschrift. Peter Sickinghe en Wennechien Heralma. Zie: NAB, 1951, blz. 271.
GDW, blz. 111, nr. [342].

[343]ANNO DOMINI 1535 IPSO DIE ALEXII CONFESSORIS MIGRAVIT E VITA MAGNIFICUS, SPECTATEQUE VIRTUTIS MAGISTER EVERHARDUS JARGHES, L. L. DOCTOR, HUIUS ECCLESIE CURATUS ET RECTOR, ANNO EIUS CURE 34 CUIUS OSSA HOC SAXO CLAUDUNTUR. ANIMA EIUS REQUIESCAT IN PACE.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Sickinghe.
N.B. Koper. Grafnummer 32. Tussen wapens open ruimte, ontstaan door uitbreken van, in koper gegoten kelk met ouwel, niet voorkomend op afgietsel in gips, GMG, nr. 431 en op afbeelding daarvan: GSL, blz. 114/115.
GDW, blz. 111, nr. [343].

Actuele beschrijving.

[344]HIR LICHT SALIGE JO[N]GE JOHA[N] HORNIKE[N], OLDE JOHAN HORNIKE[N]S SO[EN]NE. A° DN[I 1]557.
Wapens: Rechts: Horenken. Links: Van Berum.
N.B. Koper. Grafnummer 19, misschien 79. Afgebeeld: GDW, plaat V.
GDW, blz. 111, nr. [344].

Actuele beschrijving.

[345]HIC SITUS - EST REGNERUS PRAEDINIUS, IN CHRISTO IESU MORTUIJS ANNO SUAE AETATIS QUINQUAGESIMO PRIMO, DOMINI VERO MILLESIMO QUINGENTESIMO QUINQUAGESIMO NONO. DIE XVIII APRILIS.
ΕΣΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ. SIT IESUS MIHI CHRISTUS. MORS SUPPLICIUM PECCATI. AT PECC'AVIMUS AD UNUM OMNES. CAETERUM NEMO MORIETUR, CREDENS IN DEI FILIUM ET HIC OMNIS VIVIT NON SECUNDUM CARNEM, SED SECUNDUM SPIRITUM.
N.B. Koper. Niet meer aanwezig. In 1810 vervangen door GDW, nr. 5165. Vermeld: GVA 1844, blz. 14. Johannes Jacobus Diest Lorgion. Regnerus Praedinius. Groningen 1862.131z, 109.
GDW, blz. 111, nr. [345].

Actuele beschrijving.

[346]INT JAER ONS HEREN MVCLXV, DEN 1° MARTIL, STERF DEN ERNTPHESTE HERSCUP SASKER VAN HER[INGAI ...
Wapens: Rechts: twee wapens onder één helm: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een roos, een lelie en een roos onder elkaar [Van Heringa]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II doorsneden: a. een ster; b. twee klaverbladen naast elkaar [Rinia]. Helmteken: twee struisveren, waartussen een uitkomende vrouw, met de rechterhand de rok iets opnemend, en in de opgeheven linkerhand een puntige stok, gestoken door een kluwen garen [?, of een grote bloem].
Links: twee wapens onder één helm: Rechts: Een dubbele adelaar [Aebinga]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II een gekroonde gotische letter A. Helmteken: een uitkomende adelaarskop.
Kwartieren, telkens twee wapens onder één helm: I. Rechts: Van Heringa, als boven. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II doorsneden, misschien door een dwarsbalk, a. onherkenbaar; b. drie sterren. Helmteken: Van Heringa, als boven.112
II. Rechts: Aebinga, als boven. Links: Gedeeld : I een halve adelaar, II een kam met een dubbele rij tanden, vergezeld van drie ruiten [Camminga [4]]. Helmteken: onherkenbaar, alleen de staart van een adelaar zichtbaar.
III. Rechts: Gedeeld: I onherkenbaar, II doorsneden: a. linksboven een ster [Rinia, als boven]. Links: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
IV. Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een gekroonde gotische letter A. Links: Een hartschild, zoomswijs vergezeld van acht rozen. Helmteken: een vlucht.
N.B. Grafnummer 18. Kwartieren van Sasker van Heringa, burgemeester van Groningen, en Hylle Aebinga, gehuwd 1532. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer. Charters van den hove 9, nr. 752d. Ook: M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr. Stamboek van den frieschen vroegeren en lateren adel. I. Leeuwarden 1846. Blz. 81, 79.
GDW, blz. 111, nr. [346].

Actuele beschrijving.

[347]IC[I REST] LA NOBLE ET HONESTE DAME ANNA DE LIGNE DICTE DE BARBANSSON, FEMME DU NOBLE ET HONESTE JOHAN DE BALLEN ....65.
Wapens: Rechts: Van Ballen. Links: De Ligne de Barbanson. Helmteken: Van Ballen.
Kwartieren: 1. Rechts: Van Ballen. Links: Een uit de linkerschildrand komende arm, houdend drie rozen aan stengels [Sappens of Sappema?]. Helmteken: onherkenbaar, echter nog twee pootjes van een dier zichtbaar.
II. Rechts: De Ligne de Barbanson. Links: Drie antieke molenijzers. [Montfoort?]. Helmteken: De Ligne de Barbanson.
III. Rechts: Ulger. Links: Gedeeld: I. een halve adelaar; II. onherkenbaar. Helmteken: Ulger.
IV. Rechts: Drie klaverbladen. Links: Drie staande cilindervormige voorwerpen, misschien een ronde toren, met een smallere ronde bovenverdieping, waarop een kegelvormige spits. Helmteken: een in de wrong zittende haan.
Signatuur: Tussen de letters B.I... het jaartal 15...
N.B. Grafnummer 21. Afgebeeld: J. Belonje. Steenen charters. 3. druk. Amsterdam 1943. Afb. 27. Anna de Ligne, overleden 1565 na testament 5 september 1565, gehuwd, voorwaarden 7 november 1564, Johan van Ballen. Zie: RAG, Register Feith 1608, nr. 69. Overluid als Derrick van Ballens soensfrouwe, 1565. Zie: De wapenheraut, 1913, blz. 213. 'Jan van Ballen, des graven van Arnbergs swager van bastardien her'. Zie: H. O. Feith. Werken van den ommelander edelman Johan Rengers van ten Post. 2. deel. Groningen 1852. Blz. 186. Zwager in betekenis van schoonzoon. Een andere bastaarddochter van Johan de Ligne: It beaken, 1969, blz. 167, nr. 57. Kwartier met drie antieke molenijzers misschien Montfoort. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1949, blz. 152!153. Ook: A. ten Bruggencate. Heraldische gids van de Goudse glazen. 1949. Blz. 28/29.
GDW, blz. 112, nr. [347].

Actuele beschrijving.

[348]Anna 1569, op den 18 october stilo vetgiro, stierf juf. Anne Lewens, en is begraeven in S. Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 90.
GDW, blz. 112, nr. [348].

Actuele beschrijving.

[349]INGENIUM SORTITA FAELIX AST DEBILE CORPUSCULUM: LITERULIS VIRGO A TENERIS ANIMUM INBUTA BONIS: PIETATE SEDULITATE AC MORUM PRAESTANS GRATIA: SARA HIC ALTINGA SUUM EXPECTAT SOLAMEN IESUM MENSES NATA IIII DIES ET ANNOS XVII.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 318 en VIII. Sara Alting, dochter van Egbert Alting, geboren 18 juli 1558, overleed 4 december 1575. De vader herdenkt haar sterfdag met soortgelijke grafschriften, blz. 541, 542, 618.113
GDW, blz. 112, nr. [349].

Actuele beschrijving.

[350]NAM QUO NATUS IOACHIM - QUI PATRI PRIMOGENITUS - OCCIDIT MOX UNICA, PROH VIDUO, FILIOI.A. 1556. DIE UTRUMQUE BARBARAE. 1575. ALEIDIS ET QUO CONIUNX, IPSI CHARISSIMA NUPSIT: / SARULA HEU MATRIS, CONDITUR AD PEDES, TUMULO. 1555. CONCEPTIONIS UTRUMQUE VIRGINIS. 1575 / INGENIUM SORTITA FAELIX: AST DEBILE CORPUSCULUM. / LITERULIS VIRGO A TENERIS, ANIMUM IMBUTA BONIS / SEDULA: TUM PIETATE, AC MORUM PRAESTANS GRATIA: / PERTULIT ACERBAM O. SARA, MORTEM: SED VITAM REDDIT IHESUS. MENSES NATA [V DIES ET ANNOS XVII / P. F. P. V. ALTING.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 541.
GDW, blz. 113, nr. [350].

Actuele beschrijving.

[351]AN' [1]57., DE 12 OCTOBRIS TO 2 URE, STARF D ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: De Vos van Steenwijk .
Kwartieren: I drie adelaren. II drie struisveren naast elkaar; III en IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 160. Wapen De Vos van Steenwijk komt o.a. overeen met dat van Hiddingh. Tweede kwartier, met drie struisveren, kan zijn van Oving. Zie: RAG, Register Feith 1491, nr. 6.
GDW, blz. 113, nr. [351].

Actuele beschrijving.

[352]A° DNI 1579, DEN 2 ... STERF ...
Wapens: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende draak met opgeheven vlucht, elke vleugel beladen met een schuinbalk, samen kepervormig, elke schuinbalk beladen met drie rechtopstaande vissen [Clant].
Kwartieren: I, III en IV onherkenbaar, II Ulger.
GDW, blz. 113, nr. [352].

Actuele beschrijving.

[353]ANNO 1581, DEN 7 APRILIS, IS DE ERENTFESTEN ERBARE WILLUM VAN BERUM IN DEN HERE GERUST.
Wapens: Rechts: Van Berum. Helmteken: een vlucht, waartussen een heraldieke roos. Links: Ubbena, doch zonder snijlijn. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer 5.
GDW, blz. 113, nr. [353].

Actuele beschrijving.

[354]... 1581, DEN 10 AUGUSTI IS IN DEN HEREN GERUSTET ...
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Gedeeld: I onherkenbaar; II Rechts geschuinbalkt en rozen tussen de schuinbalken, moeilijk herkenbaar.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1681A.
GDW, blz. 113, nr. [354].

Actuele beschrijving.

[355]XXIII IULII MDLXXXII IOHANNES ALTING LXIII AGENS ANNOS AVITIS HEU MARTE PULSUS EELDA, SEDIBUS NUNC AT PER CHRISTUM FRUITURUS PACE, HAC REQUIESCIT HUMO.
N.B. Niet meer aanwezig. Eertijds 'in den ommetranss int noorden van den vunte neffens de voet van St. Joannisaltaer'. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 564.
GDW, blz. 113, nr. [355].

Actuele beschrijving.

[-]Zie: GDW, nr. 1518.
GDW, blz. 113, nr. [-].

Actuele beschrijving.

[356]ANNO 1586, DEN 11 APRILIS, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE EHR UND DOEGENTRYCKE FROWE HABBETYN ROLTEMANS, DE EDELE EHRNVESTE MELLO CONDERS HUSFROWE.
Wapen en helmteken: Rolteman.114
N.B. Grafnummer 363. Hierbij: GDW, nr. 1684B. Overige teksten en wapens onherkenbaar.
GDW, blz. 113, nr. [356].

Actuele beschrijving.

[356A]Wapens: Rechts: Horenken. Links: Schaffer. Helmteken: Horenken.
N.B. Grafnummer 25. Wapens nauwelijks herkenbaar. Johan Horenken, overleden 19 juni 1586, gehuwd voor 1552 Ave Schaffer. Zie: NLW, 1954, k. 304.
GDW, blz. 114, nr. [356A].

Actuele beschrijving.

[-]Zie: GDW, nr. 1527.
GDW, blz. 114, nr. [-].

Actuele beschrijving.

[357]HIER LECHT BEGRAVEN DE ERB. PETER VAN DEEST, DE IN DEN HEER VERSTORVEN IS DEN 7 DACH FEBRUARY 1593.
Huismerk nr. 41.
N.B. Grafnummer 12, later 130.
GDW, blz. 114, nr. [357].

Actuele beschrijving.

[357A]Wapens: Rechts: Allersma. Links: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven van een ster. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1665A. Vergelijk: GDW, nr. 309.
GDW, blz. 114, nr. [357A].

Actuele beschrijving.

[357B]Wapens: Rechts: Broersema. Links: Eelts. Helmteken: Broersema.
N.B. Grafnummer 62. Date Broersema, gehuwd voor 9 mei 1554 dochter van Michiel Eelts. Zie: NLW, 1940, k. 286.
GDW, blz. 114, nr. [357B].

Actuele beschrijving.

[358]Wapens: Rechts: Jarges. Links: Heeralma. Helmteken: Jarges [1].
N.B. Grafnummer 61.
GDW, blz. 114, nr. [358].

Actuele beschrijving.

[359]Wapen, vergezeld van de letters P.H.: Onherkenbaar. Hierbij: Huismerk nr. 923.
GDW, blz. 114, nr. [359].

Actuele beschrijving.

ai. GRONINGEN. MARTINIKERK (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Martinikerk

1. Inscripties

[1494]Huismerk nr. 202, vergezeld van de letters E.H. Huismerk nr. 203, vergezeld van de letters R.A.
N.B. Steenhouwersmerken in bewerkte stenen aan beide zijden van noordwestelijke venster van aangebouwde consistoriekamer, buitenkant. Afgebeeld: GVA 1845, blz. 59.
GDW, blz. 307, nr. [1494].

[1495]Huismerken nrs. 204-209209.
N.B. Gegrift in bakstenen aan kerk en koor, geheel of ten dele voor 1594, buitenkant. Nrs. 204-208 afgebeeld: GVA, 1845, blz. 58; Nrs. 206, 207, 209 afgebeeld: C. H. van Rhijn. Templa Groningana. Groningen 1910. Blz. 4.308
GDW, blz. 307, nr. [1495].

[1496]Huismerken nrs. 209-219.
N.B. Gegrift in bakstenen. geheel of ten dele voor 1594. Huismerken nrs. 219 en 216 elk op een steen; nrs. 210-213, 215, 217, 218 over twee stenen; nrs. 214, 219 over zes stenen.
Afgebeeld: Groninger agenda, 1966/1967. Blz. 35.
GDW, blz. 309, nr. [1496].

2. Gebrandschilderd glas

[1497][a]ALS WAAREN HOPMANNEN DES BORGERLYKEN REGIMENTS GRONINGEN ANNO MDCCLXX.
GDW, blz. 309, nr. [1497][a].

[1497][b]THEODORUS VAN DER HAVEN, ANGESTELDT 1738 MAY.
Wapen: [In blauw een zilveren dwarsbalk, beladen met drie rode rozen naast elkaar].
GDW, blz. 309, nr. [1497][b].

[1497][c]FRANCISCUS LIEFTINCK, ANGESTELT 1740 FEBR.
Wapen: [In goud een groene dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte dubbele adelaars].
GDW, blz. 309, nr. [1497][c].

[1497][d]LAURENS BOS, ANGESTELDT 1742 FEBR.
Wapen: [In blauw op een groen terras een door drie honden achtervolgd rennend rood hert en in de linkerschildhelft een bos van drie groene bomen].
GDW, blz. 309, nr. [1497][d].

[1497][e]THOMAS LIEFTINCK, ANGESTELDT 1746 SEPTBR.
Wapen: [In goud een groene dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte dubbele adelaars.
GDW, blz. 309, nr. [1497][e].

[1497][f]HAIO SPANDAW, ANGESTELDT 1747 MAY.
Wapen: [In zwart een springend zilveren paard].
GDW, blz. 309, nr. [1497][f].

[1497][g]JANNES SINNINGE, ANGESTELD 1750 JANU.
Wapen: [In blauw op een groen terras een stappend zilveren paard].
GDW, blz. 309, nr. [1497][g].

[1497][h]JAN HINDRIK RENEMAN, ANGESTELDT 1752 FEBRU.
Wapen: [In zilver op een groen terras een springend rood hert met een kort rechtopstaand rood gewei].
GDW, blz. 309, nr. [1497][h].

[1497][i]HARMANNUS MEIYER, ANGESTELDT 1755 JUNY.
Wapen: [In goud drie staande witte vogels, 1 en 2, de beide onderste naar elkaar toe gewend, vergezeld van onderen van drie groene klaverbladen, 1 en 2].
GDW, blz. 309, nr. [1497][i].

[1497][j]WILLEM EVERT STRUIVE, ANGESTELDT 1757 MAY.
Wapen: [Groen, en een zilveren schildhoofd, beladen met een rood schuinkruis tussen twee goudgeknopte en groengepunte roden rozen].
N.B. Wapen bij restauratie c. 1970 onderste boven herplaatst.
GDW, blz. 309, nr. [1497][j].

[1497][k]LODEWYK FOLMAN, ANGESTELDT 1757 SEPTBR.
Wapen: [Gedeeld: I een halve adelaar; II in zilver op een groen terras drie gebladerde gouden korenhalmen met rechtopstaande aren].
GDW, blz. 309, nr. [1497][k].

[1497][l]HARMANNUS VAN BOLHUIS, ANGESTELDT 1761 FEBRU.
Wapen: [Gedeeld: 1 een halve adelaar, vergezeld van boven van een zilveren ster; II in blauw op een groen terras een staande omziende zilveren gans met een groen klaverblad in de bek].
N.B. Zie: NLW, 1911, k. 287, en de annotatie aan het slot van GDW, nr. 1497.
GDW, blz. 309, nr. [1497][l].

[1497][m]ENGELBERT SIBINGA, ANGESTELDT 1761 MAY.
Wapen: [In goud een staande wildeman, houdend een op de rechterschouder rustende knots en steunend met de linkerhand een met drie gouden leliën beladen blauw schild].
N.B. Engelbert Sibinga behoort niet tot de uitgestorven familie, die dit wapen voerde. Zie: NPT, 1944, blz. 303. Ook: RAG, Genealogische verzameling nr. 257, blz. 32.
GDW, blz. 309, nr. [1497][m].

[1497][n]ALBERT BROMMELCAMP, ANGESTELDT 1762 SEPTBR.
Wapen: [In zilver op een gouden terras een tegen een groene boom klimmend omgetiend bruin hert met een kort rechtopstaand gewei].
GDW, blz. 309, nr. [1497][n].

[1497][o]ONNO LEIHAMER. ANGESTELDT 1764 SEPTBR.
Wapen: In zilver twee gouden achtpuntige sterren naast elkaar, vergezeld van boven van een aanziende zwarte ossekop en van onderen van een blauwe leidekkershamer met een bruin heft.
GDW, blz. 309, nr. [1497][o].

[1497][p]DERK MENSENS, ANGESTELDT 1765 SEPTBR.
Wapen: In zilver tussen twee kepervormig van elkaar afgewende gouden krakelingen en de zwarte letters D.M. een driestralige zwarte bakvorm, vergezeld van onderen van een ruitvormige zwarte bakvorm, beladen met vier gouden bollen, 1 en 2 en I.
GDW, blz. 309, nr. [1497][p].

[1497][q]BEEREND REISWIK, ANGESTELDT 1767 NOVBR.
Wapen: [In zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld van boven van een gouden aan de bovenzijde geringde rinkelbel].
GDW, blz. 309, nr. [1497][q].

[1497][r]BERENT SWARTWOLT, ANGESTELDT 1768 JANU.
Wapen: [In blauw op een groen terras en tussen een groen struikje en een bos van drie groene bomen een omziend gaand bruin hert].
GDW, blz. 309, nr. [1497][r].

[1497][s]JANNES SWARTWOLT. ANGESTELT 1770 SEPTBR.
Wapen: [In blauw op een groen terras en tussen een groen struikje en een bos van drie groene bomen een omziend gaand bruin hert].
N.B. Teksten oorspronkelijk evenals wapens [o] van Onno Leihamer en [p] van Derk Mensens. Overige wapens in 1923 op grond van verkregen inlichtingen aangebracht.
GDW, blz. 309, nr. [1497][s].

[1498]Fragmentjes van gebrandschilderd glas met naam- en woordrestanten als: DERCK, OEL, BEL, JACO, RICKELT, LM, BERTUS, AN, EER, en meerdere malen: HOPMAN.
Restanten van wapens, o.a.: een zwarte hoed met om de bol een gouden snoer waaraan een gouden medaillon, de hoed gesierd met een groene en een witte struisveer. Helmteken: tussen een zwarte vlucht een zwarte bol. Dekkleden hierbij: zwart en zilver, van onderen overgaand in groen en zilver. Hierbij ook: een groene en een rode riem, eindigend in een blauwe kwast.
GDW, blz. 309, nr. [1498].

b. Martinitoren

1. Inscripties

[1499]BRIEZENKA, J. A. ELSENGA, EVERT HINDR..., YSSE JANS, STEENBLOK.
N.B. EVERT HINDR..., in buitenmuur, eerste trans zuidzijde. Afgebeeld: RAG, Historische verzameling, nr. 1.
GDW, blz. 309, nr. [1499].

[1500]G.B. 1802, H.H., K.E., M.D.V. N.B. In buitenmuur,
GDW, blz. 309, nr. [1500].

[1501][a] Huismerk nr. 221, vergezeld van de letters M.H. N.B. In buitenmuur, eerste trans zuidzijde. [b] Huismerk nr. 220.
N.B. Geheel of ten dele voor 1594. Afgebeeld: RAG, Historische verzameling, nr. I. Vergelijk: GDW, nr. 336.
GDW, blz. 309, nr. [1501].

2. Trotseerloodje

[1502]Een leidekkershamer, vergezeld van de letters U.D. en van het jaartal 1774.
N.B. Heimelijk in particulier bezit.310
GDW, blz. 309, nr. [1502].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1503]BORGEMR. G. SWARTE, RAEDTSHEEREN H. CLUIVINGHE, A. V. NIEVEEN, S. EMMIUS EN S. EECK, MET S. GOCKINGA SECRET., TOT DIT WERK GECOM. F. HEMONY ME FEC. AMSTELOD. A° 1662.
Embleem: GRONINGEN.
N.B. Grootste klok van carillon.
GDW, blz. 310, nr. [1503].

b. Uurwerk

[1504]Het kunstig speelwerk en slaand uurwerk is volgens het opschrift vervaardigd in het jaar 1668 door Georgius Spraackel van Zutphen.
N.B. Sedert c. 1943 niet meer aanwezig. Vermeld: AWN, 4, 1843, blz. 934.
GDW, blz. 310, nr. [1504].

3. Meubilair

a. Orgel

[1505]OPUS RODOLPHI AGRICOLAE, ANTE ANNOS CCXII PATRIAE HUIUS CIVITATIS SYNDICI; SEMEL INTERUMQ. AUCTUM, AC DENUO VETUSTATE ET ENERTI REFECTIONE CORRUPTUM, COSS. ET SEN. G., OB GRATAM MEMORIAM CIVIS SUi, TMMORTALITATE DIGNTSSIMI, INTEGRITATI PRISTINAE RESTITUI CURAVERUNT EX S.C. ANN. AER. CHRISTr MDCXCI.
N.B. Afgebeeld: A. Bouman. De orgels in de groote of Martinikerk te Groningen. Amsterdam 1941. Blz. 12,113.
GDW, blz. 310, nr. [1505].

b. Banken

[1506]Wapen: Draper.
N.B. Koper. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. III x 49, fol. 338 verso. Akte van scheiding van nalatenschap Anna Draper, gehuwd geweest met burgemeester Peter Isbrants, 20 augustus 1668. Wapen Draper: In blauw drie leliën, vergezeld in het schildhart van een roos. Helmteken: een lelie. Zie: Archief Cremers. Huize Vilsteren bij Ommen.
GDW, blz. 310, nr. [1506].

[1507]Wapens: Rechts: Drie met twee pijlen van hoven naar beneden schuinkruislings doorstoken harten [Amsingh?]. Links: Twee naar elkaar toe gewende duiven, gezeten op de uiteinden van een lauwerkrans, samen in de bek één ring dragend.
N.B. Koper XVIII. GMG, nr. 1403.
GDW, blz. 310, nr. [1507].

c. Kaarsenkronen

[1508]DESE KROONE IS GEGEVEN IN DEN JAERE CHRISTI EEN DUISENT SES HONDERT VIER EN SESTIGH DEN 28 JANUARIUS VAN DE KOOPMAN EN KRAMERGILDE ALS D' E. LUITENANT EGBERT VAN LINGEN, D' E TJADO FOCKENS EN D' E. JAN HOEDENBORGH HOVELINGEN WAEREN IN DER TYDT, EN ALS TOT DESEN COMMITTEERDEN WAEREN D' E. HOPMAN ABRAHAM BARLINCKHOFF, GEWESEN OLDERMAN, EN D' E. CORNELIS KOCK, GEWESEN HOVELINCK.
N.B. Koper. Sedert 1837 niet meer aanwezig. Vermeld: H. O. Feith. De gildis Groninganis. Groningae 1838. Pag. 318.
IN DEN JAERE 1667. DESE NAEVOLGENDE ALS GECOMMITTEERD JAN RIDDER, OLDERMAN, ROELEF GANSEVOORT, HOVELINGH, OTTO RE[NDERS, OLDERMAN, THEWES MENSENS ENDE HAYO BROYELS HOVELINGEN.
N.B. Sedert 1837 niet meer aanwezig. Vermeld: H. O. Feith. De gildis Groninganis. Groningae 1838. Pag. 318.
GDW, blz. 310, nr. [1508].

[1509]DE BROUWERGILDE IN GRONINGEN HEBBEN DESE CROEN IN MARTINIKERK VEREERT ALS GEERT COOPS OLDERMAN, HARMEN AEPKENS ENDE CORN. HELPRICHS ROSINGH HOVELINGEN WAEREN311 IN DEN JAERE 1667. DESE NAEVOLGENDE ALS GECOMMITTEERD JAN RIDDER, OLDERMAN, ROELEF GANSEVOORT, HOVELINGH, OTTO REINDERS, OLDERMAN, THEWES MENSENS ENDE HAYO BROYELS HOVELINGEN.
N.B. Sedert 1837 niet meer aanwezig. Vermeld: H. O. Feith. De gildis Groninganis. Groningae 1838. Pag. 318.
GDW, blz. 310, nr. [1509].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbekers

[1510]ROELEF HELPRICHS, HIERONYMUS EMMEN, VOOGDEN IN DER TYDT, ANNO 1658. ACCIPIAM ET NOMEN DNI INVOCABO CALICEM SALUTIS.
Gravure: Martinikerk met puntgevels op zijwanden, met kosterwoning en boterhuisje; Martinitoren met rennend paard als windvaan.
N.B. In tweevoud. Afgebeeld: J. W. Frederiks. Dutch silver. III. The Hague 1960. Fig. nr. 375. HLZ, nr. 65.
GDW, blz. 311, nr. [1510].

[1511]REMPT TOBIAS VAN IDDEKINGE,JODOCUS HENRICUS WARMOLTS, BOEKH., GERARD REGNIER GERLACIUS EN SCATO TRIP, VOOGDEN VAN MARTINIKERK A° 1772. CALICEM SALUTIS ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO.
Gravure: Martinikerk zonder puntgevels op zijwanden, met kosterswoning en boterhuisje; Martinitoren met rennend paard als windvaan.
N.B. In tweevoud. Afgebeeld: HLZ, nr. 210.
GDW, blz. 311, nr. [1511].
5. Gedenktekenen

a. Naamplaat van een doodkist

[1512]I.M.A. DEN 28 MEY 1776 IS TE GRONINGEN OVERLEEDEN DEN SEER EERWAARDE PATER HIPPOLITUS ALEXANDER JOSEPHUS BEUNS, GEBOOREN TE MESSEN IN FLAANDEREN 1713 DEN 27 MAART, UIT HET ORDE VAN S. AUGUSTINES, THANS MISSIONARIUS IN GRONINGEN, OUD 63 JAAR EN TWE MAANDEN EEN DAG, IN HET ORDE 44, PRIESTER 40, IN DE MISSIE 34 JAAR. R.I.P.
N.B. Koper. De letters I.M.A. kunnen naamletters zijn van Jezus, Maria, Augustinus. Afgebeeld: Transactions of the monumental brass society, 11, 1972, p. 258/259.
GDW, blz. 311, nr. [1512].

b. Grafkelder

[1513]DIT IS DE INGANCK VAN DE E. E. EGBERT ALBERDA KELDER.
N.B. Grafnummer 44.
GDW, blz. 311, nr. [1513].

Actuele beschrijving.

c. Grafzerken

N.B. Grafzerken, aangetroffen in 1964 tussen en nabij fondamenten Sint Walburgkerk, grotendeels weer onder grond gelegd. Het is in 1976 nog niet bekend, welke van de nu nog opgestapeld liggende grafzerken bewaard zullen blijven.

1. Grafschriften

[1514]ANNO 1597, DEN 9 NOVEMBRIS, IS IM HEREN CHRISTO GERUST M ... IOAPE,TA KASSEN ACKEMA, J.D.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar springende beren. Links: Onherkenbaar. Helmteken:312 een uitkomende omhoogziende man met baard, het hoofdhaar in een lange vlecht, de armen opgeheven en met een van de gordel uitgaand lint.
N.B. Grafnummer 14 of 141.
GDW, blz. 311, nr. [1514].

Actuele beschrijving.

[1514A]Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar springende beren [Ackema]. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomend aanziend mens met opgeheven armen, het hoofdhaar in een lange vlecht, gedragen over de rechterarm, en een van de gordel uitgaand lint, gedragen over de linkerarm.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1514.
GDW, blz. 312, nr. [1514A].

Actuele beschrijving.

[1515]ANNO 1602, DEN 29 DECEMB., IS IM HEREN ENTSLAPEN DE EDELE UNDE EHRENRYKE FROWE EYLCKE ONSTA, DOCHTER TOE SAWERT, WEDWE CONDERS VAN HELPEN, DER GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Onsta; II Rengers [1]; III Jarges; IV Laer [2, doch I en II verwisseld]. Links: Gevierendeeld: I Tamminga; II en III Coenders [1]; IV Lewe. Helmteken : Onsta.
Wapens in de hoeken: I, III en IV geheel onherkenbaar; II herkenbaar de bovenste helft van een adelaar.
N.B. Grafnummer 8. Hierbij: GDW, nr. 1561. Weduwe van Berent Coenders van Helpen. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1963, blz. 186.
GDW, blz. 312, nr. [1515].

Actuele beschrijving.

[1516]ANNO 1604, DEN 3 MAY, IS DE VEEL ED. EERENTR. VROU WILLEM MULART, WEDUWE VAN WYLEN DE ED. EER. EVERT LEWE. HOVELINCK IN DE MERNA, ENDE DE ED. EER. JOHAN VAN BALLEN, BURGERMESTER DESER STADT, CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ENTSLAEPEN.
Kwartieren:
MULARTLAER [3]
ISELMUIDENOLDENEEL
VOSTER BRUGGEN
HONTOHESCHARPENSELL [2]

Kwartieren van Evert Lewe, zonder tekst:
LEWEADDINGA
SCHAFFERDEEMA
TEN GRAVETEDEMA
ALBERDAFRAGYMA
N.B. Grafnummers 29 en 30. Afgebeeld: GDW, plaat XII. Met DEEMA is Van Dedem, met FRAGYMA Fraeylema bedoeld.
GDW, blz. 312, nr. [1516].

Actuele beschrijving.

[1517]D.O.M.S. AVE, SPECTATOR ET COGNOSCE. AC SIMUL HUMANAM SORTEM CONSIDERA. EGBERTUS ALBERDA, REGNERI ALB. MULTOTIES CONSULIS FILIUS, GENERE NOBILISSIMUS, INGENIO, ERUDITIONE, VIRTUTE, RERUM USU MAXIMUS, HONORE ET DIGNITATE AMPLISS CIVITATIS HUIUS CONSUL DESIGNATUS, IN ILLUSTRI ET PRINCIPIII AC REGIB. VENERABILI COLLEGIO GENERALIUM ORD. FAEDERATORIJM, LIBERTATIS VINDICUM PER ANNOS CONTINUOS VII MENS. VI ASSESSOR PRUDENTISSIMUS ET DIGNISSIMUS, LEGATIONIBUS SPLENDIDISS. COLLEGII EIUSDEM NOMINE PLURIES CUM LAUDE DEFUNCTUS. VIR ANIMO PARITER ET CORPORE EGREGIUS, IN MEDIO ACTIONUM MAGNARUM CURSU EX HAC VITA ABREPTUS, HOC LOCO EXUVIAS SUAS LAETAM RESURRECTIONEM EXSPECTANTES DEPOSUIT, CUI SECUNDA CONIUX FAEMINA NOBILISS. ET LECTISS. GEBCA BENINGA, GRIMERSHEMIA SNELGERI BEN. FILIA AMORIS ERGO H.M. POSUIT. OBIIT IN PATRIA ANNO CHRISTIANO MDCIIII, DIE XVI SEPT. CUM VIXISSET IN TERRA313 ANNOS XLII MENS. V, DIES XXIIII. IN CONIUGIO PRIORE ANNOS III. DIES VI, IN POSTERIORE ANNO I, MENS. Vil, DIEM I.
Wapen en helmteken: Alberda.
Kwartieren
ALBERDACONDERS [1]
CONDERS [1]GAIKINGA
ROLTEMANSSCHAFFER
HUINGAMEININGA
N.B. Grafnummer 37.
GDW, blz. 312, nr. [1517].

Actuele beschrijving.

[1518]ANNO 1582, DEN 18 MAY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE ERENTFESTE BURGERMESTER DERCK ROBERTS. DEN 20 MAY 1607 VROU ALEIT ROBERS, SYN L. HUISFROU.
Wapens: Rechts: Drie elkaar in het schildhart rakende vleugels, gaffelsgewijs, de bovenste een vlucht vormend. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.
VITA NOBIS (IIRI',I1:S ET MORS LUCRUM.
N.B. Grafnummer 89.
GDW, blz. 313, nr. [1518].

Actuele beschrijving.

[1519]Anno 1609 is zeer christelyck gestorven jonker Tammo Conders en leyt begraven in de ommeganck van het coer van S. Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19.
GDW, blz. 313, nr. [1519].

Actuele beschrijving.

[1520]A- 1610, DEN 17 SEPTEMB., IS DE EEDEL DEUCHSAME VROU HILLE RIPPERDA, ELIKE HUYSFROU DES ED. ERENTFESTEN REINER ALBERDA, IN DEN HEERE GERUST. OMNEM CREDE DIEM TIBI DILUXISSE SUPREMUM.
Kwartieren, waarvan de beide bovenste onder één helm. Helleteken: Ripperda.
RIPPERDATAMMINGA
VAN EWSUM [1]SCHAFFER
RASQUERTWapen: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw. B. drie rozen [Hubbeldinge?]
SCHAFFERTEN GRAVE
N.B. Hierbij: GDW, nrs. 1525 en 1666. Nier meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 21 verso. Tekenaar begreep wapen Schaffer waarschijnlijk niet en geeft daarvoor ten onrechte een klimmende gevleugelde draak met vier poten.
GDW, blz. 313, nr. [1520].

Actuele beschrijving.

[1521]OBIIT IOANNES A KORNPUT, IOAN. F., ANNO AE. LXIX, DOMINI SERV. T. MDCXI, DIE SEPT. XVII. POSTQUAM ANNOS XLIII PRO BELGIO CONTRA PHILIP. II, HISPANIARUM REGEM, FORTITER PUGNASSET.
IOANNIS A KORNPUT EPITAPHIUM. INTREPIDUS MILES, DUX BELLI PROVIDUS,ALTERVITRUVIUS.PARVO H0C CONTEGITUR TUMULO. MEMORIAE AMICI LUSIT PETRUS PAPPUS A TRATZBERG.
Wapen: Op een gewelfd terras een gekroonde stappende haan vergezeld van drie met de korte zijde uit de bovenrand van het schild komende blokken. Helmteken: een uitkomende gekroonde hanekop.
Wapens in de hoeken: 1 een keper, vergezeld aan beide zijden van vijf speren, rechtop naast elkaar. de middelste het langsf en de overigen naar de zijkanten aflopend. de keper vergezeld van onderen van uit golvend water oprijzend riet. II Een gekroonde liggende leeuw. III Een verkort schuinkruis, bedekt met een geopende ruit, waarvan de opening gelijk is aan het hart van het kruis. IV Doorsneden: A. twee palen; B. effen.
N.B. Grafnummer 39. Tekening: RAG, Archief Feith [1925], inv. nr. 22, omslag Ebbinge Wubben.314
GDW, blz. 313, nr. [1521].

Actuele beschrijving.

[1522]A° X[VI]CXII, DEN XII MAY, IS IN DEN HEREN CHRISTELICKE ENTSLAPEN DE DUEGETSAME LAMME SUIRINGES, DE HUISFROU VAN DEN ERB. RAETSHEER REINER FRIX, VERWACHTEND EEN SALIGE END VROLICKE OPERSTANDING IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een roos, vergezeld van drie bladeren, rechtop; II in de rechterhelft van het veld vijf aanstotende ruiten onder elkaar, en een iets gebogen hoorn, komend aan de linkerbovenzijde uit de vierde ruit van boven. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 66. In plaats van hoorn elders een hond. Vergelijk: GDW, nr. 3040.
GDW, blz. 314, nr. [1522].

Actuele beschrijving.

[1523]ANNO 1613, DEN 28 JULY, IS IN DEN HEREN GERUST M. LAMBERT STORCK, BERBEER, WIENS SELE GODT GENEDICH SI.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 222; II doorsneden: a. een geopende schaar; b. een geopend scheermes, schuinlinks.
N.B. Grafnummer 144. GIM.
GDW, blz. 314, nr. [1523].

Actuele beschrijving.

[1524]D.O.M.S. VIRO NOBILISS. D. HILDEBRANDO ROLTEMAN PATRE ALBERTO, AVO HILDEBRANDO, UTROQUE IN CANOS USQUE ANNOS OLIM HUIUS URBIS CONSULE NATO, QUI BIS DOMINANTIBUS HIC HTSPANICIS RELIGIONIS ERGO EXILIUM PERPESSUS, POST PATRIA LIBERTATI RESTITUA ANNO MDXCIV REIPUB. CLAVO ADMOTUS, NUNC IN CAMERA PROVINCIALI IUDEX INTEGERRIMUS, NUNC IN CIVITATE GRONINGANA CONSUL PRUDENTISSIMUS ALTERNIS BIENNIIS, QUOAD VIXIT CUM INSIGNI LAUDE SEDIT. LIBERI SUPERSTITES MOESTI PARENTI SUO SUAVISSIMO HOC MONUMENTUM SUB QUO EXUVIAE EIUS CONDITAE GLORIOSAM RESURRECTIONEM EXPECTANTES, PONT CURAVERUNT. VIXIT ANNOS LXXV, MEN. IX, DIES V. NATUS ANNO MDXXXIX I AUG., DENATUS MDCXV DIE VI MAIL. ALBERTUS HOOFTMAN FECIT.
Wapen en helmteken: Roltman. Kwartieren: ROLTEMAN KOENING JARGHES RIDDER JENSEMA THEDEMA HUINGA MEPSCHE
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 21/22.
GDW, blz. 314, nr. [1524].

Actuele beschrijving.

[1525]A° 1615, DEN 4 NOVEMBRIS, IS IN DEN HEERE GERUST D'EEDELE ERENTFESTE BURGEMESTER ALBERT JARGHES, S. ALBERT JARGHES SOENE, WIENS STELE GOD GENADICH SI. EX CANDIDO.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een omgewende wassenaar [Unia 1?]. Helmteken: Jarges [1].
N.B. Zie: GDW, nr. 1520.
GDW, blz. 314, nr. [1525].

Actuele beschrijving.

[1526]Anno 1615 is gestorven jonker Rempt Mepsche en begraeven in S.Maertenskerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 128. Vergelijk: GDW, nr. 1671C.
GDW, blz. 314, nr. [1526].

Actuele beschrijving.

[1527]A° DOMINI 1616, DEN 3 AUGUSTI, STERF DEN ERENTFESTEN JOHAN VAN DEEST, MEDE HOEVETMAN ENDE RENTMESTER DER STADT GRONINGEN END OMBLANDEN.
A° 1588, DEN 10 JULY, STERF DE ED. ERENTRICKE JUFFER ARENTIEN VAN WOLTINGHE, SIN LIEVE HUISFROUW.315
Wapen: Gevierendeeld: 1 Van Deest; II een beurtelings gekanteelde dwarsbalk; III een omgewende leeuw; IV twee dwarsbalken. Helmteken: Van Deest.
Kwartieren: Rechts: I Een omgewende leeuw. II Gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie leliën. III Een omgewende staande vogel. IV Een ring, vergezeld van drie met de voet naar het schildhart gerichte leliën.
Links: I Drie kepers. II Een springende wolf, vergezeld in het schildhoofd van drie leliën naast elkaar. III Een keper, vergezeld van boven van twee geknotte vogels. IV Twee iets gebogen ruige voorwerpen, schuinkruislings.
ANTIQUA INTEGRITAS PRUDENS ... CANDIDA ... CUR VESTRUM GELIDA HAC DEPOSUIS TE ... MO SCILICET HEU RAPIDO V ... SOLA TENET VIRTUS ... S.SCIA ... TOR.
N.B. Rentmeester van Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. NLW, 1941, k. 331. Afgebeeld: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 189. Tekenaar was iets te vrijmoedig. Vergelijk GDW, nr. 1528A.
GDW, blz. 314, nr. [1527].

Actuele beschrijving.

[1528]EPITAPHIUM FRIDERICI CONDERI AB HELPEN D.O.M.S. CLARISS. MEMORIAE D. FRIDERICI CONDERS, TOPARCHAE IN FRAEM ET HUYSINGA, VIRI NOBILISSIMI OPT. MAX. QUI IUNIOR CUM ESSET, MORES HOMINUM MULTORUM VIDIT ET URBES, BIS DEINDE CUM PARENTE, FRATRIBUS ET PROPINQUIS RELIGIONIS ERGO SUB DOMINATU HISPANICO EXILIUM DIUTURNUM PERPESSUS, CUM TANDEM A SECUNDO EXILIO IN PATRIAM REVERTISSET, AD REIP. CLAVUM SEDIT PER ANNOS CONTINUOS 24, IUDEX IN CAMERA PROVINCIALI INTEGERRIMUS, DEPUTATUS ORDINUM IN COLLEGIO FIDELISSIMUS, CONSUL IN CIVITATE GRONING. PRUDENTISSIMUS, ACADEMIAE CURATOR VIGILANTISSIMUS, OB SINGULAREM PIETATEM ET VIRTUTEM CUM RARA MORUM -GRAVITATE CONIUNCTAM MERITO SUSPICIENDUS, PLACIDA DEMUM MORTE IN CONSULATU ET ACADEMIAE CURATIONE DEFUNCTUS HEIC CORPORE QUIESCIT. HILLA CATERIA CONIUX VIDUA ET TRES FRATRES H.M.P. VIXIT IN TERRIS ANNOS 77, MENSES 4, DIES 18, NATUS ANNO AERAE NOSTRAE 1541, DIE 5 FEBR., DENATUS 1618, DIE 23 IUNII, SEPULTUS EST GRONINGAE IN TEMPLO MARTINIANO IN OBITUM FREDERICI CONDERI AB HELPEN. VIXIT, DUM VIXIT, PATRIAE TAM POSSIDET AMPLA PRAEMIA, NAM COELI REGNA BEATA TENET.
Wapen en helmteken: Coenders [1]. Kwartieren:
CONDERS [1]GAIKINGA
SCHAFFERMEININGA
LEUWECATER
TEN GRAVE[BROERSEMA]
N.B. Grafnummer 19. Tekst niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 12. Vervangen door: GDW, nr. 1564. Wapen Broersema: een dubbele adelaar, vergezeld tussen de koppen van een roos in plaats van een ster.
GDW, blz. 315, nr. [1528].

Actuele beschrijving.

[1528A]A° DOMINI 1618, 13 NOVEMB., OB[IIT] NOBILIS DN. CHRISTOPHORUS [VAN] DEEST. REQUESCAT IN PACE. HO ... RI
Wapens en kwartieren, voor zover herkenbaar, als GDW, nr. 1527. Embleem: twee engeltjes, ieder houdend een schrijfveer.
GDW, blz. 315, nr. [1528A].

Actuele beschrijving.

[1529]ANNO XVI"XIX, DEN XVI DECEMBRIS, IS IN DEN HEEREN CHRISTELICKEN GESTORVEN DE ERB. REINER FRIX, RAEDTSHEER VAN DESER START, VERWACHTENDE EEN SALIGE ENDE FROLICKE OPERSTANDING IN CHRISTO.316
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. een lelie. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 65.
GDW, blz. 315, nr. [1529].

Actuele beschrijving.

[1530]ANNO 1620, DEN 8 AUGUSTO, IS IN DEN HEEREN GERUISTET DEN EERBAREN RAETSHEER WOLTER LUITYENS, VERWACHTEN EEN VROLICKE OPEERSTANDYNGE IN CHRYSTO.
Wapen: Een omgewend paaslam, dragend een kruis, waaraan een ingehoekte banier. Helmteken: een vlucht.
ICK WEET, DAT MYN VERLOSSER LEEFT, DIE MY VOER DEN DOOT HET LEVENE GEEFT.
N.B. Grafnummer 50.
GDW, blz. 316, nr. [1530].

Actuele beschrijving.

[1531]A° 1627, DEN 24 FEBR., STERF DE EDELE MANHAFTE JONCKER DOEDE HUNINGA VAN OOSTWOLT, CAPITEIN DES NASSAUSCHEN REGIMENTS.
Kwartieren:
Rechts: Huninga. Links: Tiddinga. Helmteken: Huninga. II. Rechts: Engelkens. Links: Prenger. Helmteken: Engelkens. III. Rechts: Bunninga. Links: Gockinga [1]. Helmteken: Bunninga. IV. Rechts: Bunninga. Links: Poptada. Helmteken: Bunninga.
N.B. Grafnummer 81. Laatste cijfer van jaartal lijkt op een 1, doch is een 7.
GDW, blz. 316, nr. [1531].

Actuele beschrijving.

[1532]ANNO 1621, DEN 8 SEPTEMBRIS, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE ERENTRIKE FROU MARGRETA HOORENKENS ANDERS ... OEP.
Wapens: Rechts: Horenken. Links: Gysens. Helmteken: Horenken.
Wapens in de hoeken: I Volens. lI drie onherkenbare figuren. III Drie rozen. IV onherkenbaar.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3311.
GDW, blz. 316, nr. [1532].

Actuele beschrijving.

[1533]Anno 1621, op den 9 october, is zeer godtsalich in den Here gerust jonker Egbert Lewe en is begraeven in S. Maertenskerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 90.
GDW, blz. 316, nr. [1533].

Actuele beschrijving.

[1534]A UNI..., DEN 24 MART. STERF DE E. JACOB JACOBS BERCKHUIS. 15 JAREN GEWEST STADTS BOWMEISTER. DEN 16 MAY STERF GE.LTIEN LUBERS, SYN HUISVROU.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van drie bollen. Links: Een misschien gekroonde leeuw [Lubbers].
N.B. Stadsbouwmeester, 1608-1622. Zie: GSL, blz. 119. Hierbij: GDW, nr. 1638.
GDW, blz. 316, nr. [1534].

Actuele beschrijving.

[1535]Anno 1623 is gestorven juf. Swane Conders, de vrouw van de overste Hendrick van der Merve; dese leyt begraven in de omganck van S.Maertens kerckekoer.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19.
GDW, blz. 316, nr. [1535].

Actuele beschrijving.

[1536]ANNO 16.., DEN 10 JUNY, ... FREDERICK L... SECRETARIS ... REKEN ... CHRISTELICK ... HEERE ENT ... VERWACHTEN ... OPSTAN ... CHRISTO ... YDEN ... MMEL.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, begeleid .an twee vleugels [Ludolphi]. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie rozen, de onderste groter dan de beide bovenste. Helmteken: een vlucht.317
N.B. Frederick Luitjens, secretai is provinciale rekenkamer, overleden Ill juli 1624. Tic: RAG, Regeringsboek, 1623.
GDW, blz. 316, nr. [1536].

Actuele beschrijving.

[1537]Anno 1624 stierf jonker Johan Horenkens soon tot Oosterbroek en leyt begraeven tot Groningen int coer van S.Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, bl,. 104.
GDW, blz. 317, nr. [1537].

Actuele beschrijving.

[1538]A° 1626, DEN 17 JUNI, IS RAETSHEER THESO WITTINCK IN DEN HEERE GERUISTET, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een heuvel een boom met drie kruinen onder elkaar, de stam tussen een ster en een roos. Links: Een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen. 2 en 2. Helmteken: drie eikels aan lahge stengels, waaiervormig.
N.B. Grafnummer 13.
GDW, blz. 317, nr. [1538].

Actuele beschrijving.

[1539]ANNO 1629, DEN 21 MARTI, IS DIE EEDELE EERENTFESTEN ENDE SER VORSYNNIGEN HEER WOLTER SIGHERS, DROSTE DES OLDEN AMPTES, CHRISTELICK IN DEN HEREN ENTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPPERSTANDINGE IN CHRISTO. 1658, DEN 7 OCTOBER, IS DEN WELEDELE MYN FROU ELTEKE GRUS, WEDUWE D. SIGHERS, IN DEN HEREN ONTSLAPEN, FERWACTENDE EEN FROLIKE OPERSTANDINGE IN DEN HEEREN.
Wapens: Rechts: De Sighers. Links: Gruys. Helmteken: De Sighers.
N.B. Grafnummer 43.
GDW, blz. 317, nr. [1539].

Actuele beschrijving.

[1540]ANNO 1630, DEN 31 AUGUSTI, IS DE ERENTF. END ACHTBARE WILHELM VAN VIERSEN, MEDE BEWINTHEBBER VAN DIE WESTINDISCHE CONPAGNIE ENDE GECOMMITTERDE TER VERGADERINGE VAN DIE NEGENTINE, IN SYN WEDERCOMST UTH ZEELANT BINNEN AMSTEDAM IN DEN HEEREN GERUSTET END ALHYR BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Een keper, vergezeld van boven van twee sterren en van onderen van een klaverblad. Links: Gockinga [2]. Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer 7. Hierbij: GDW, nr. 1552. Afgebeeld naar minder correcte tekening: NLW, 1915, k. 176/177.
GDW, blz. 317, nr. [1540].

Actuele beschrijving.

[1541]ANNO 1630, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE EER ENDE VOEL DOEGENTRYCKE VROUW BOW ... BONA ... IN DEN HEREN GERUST, HUISVROUW VAN DEN WELEDELEN EN ... FESTEN MANHAFTE CAPITEIN RUDOLF HUINGHA, VERWACHTENDE EEN FROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO JHESU.
Wapens: Rechts: Huinga. Links: Twee natuurlijke leliën aan gebladerde stengels, schuinkruislings. Helmteken: een uitkomende adelaar.
GDW, blz. 317, nr. [1541].

Actuele beschrijving.

[1542]ANNO 1630, DEN 15 SEPTEMB., IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE ENDE MANHAFTE JUNCKER HINDRIK HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, LIEUTENANT IN SYN LEVENT VAN EEN COMPAGNIE TE VOET, OUDT SYNDE XXXVII JAEREN ENDE ONTRENT VII MAENTEN. ALBERTUS HOOFTMAN FRATRI POSUIT.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: Roltman. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Grotendeels onherkenbaar. Tekening: RAG. Genealogische verzameling nr. 306. Blz. 27.318
GDW, blz. 317, nr. [1542].

Actuele beschrijving.

[1543]ANNO 1630, DEN 15 ... AGENT DE ... WOLGEBOREN HEER ...
Wapen: Een gaande haan met gesloten vlucht. Helmteken: een uitkomende haan met opgeheven vlucht. [Spee].
N.B. Grafnummer 201. Ten dele zichtbaar. Hierbij: GDW, nr. 1593. Hans Spee, eigenaar 23 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nrs. 1485, 1700.
GDW, blz. 318, nr. [1543].

Actuele beschrijving.

[1544]Anno 1631, op den 13 junii stilo vetero, is seer cristelyck gestorven joncker Aldert van Euwsum; hy is begraeven in S.Maertcnskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 119.
GDW, blz. 318, nr. [1544].

Actuele beschrijving.

[1544A]A- 1632, DEN 3 FEBRUARI, IS IN DEN HEERE GERUST DE EDELE EER UNDT VOEL DOEGENTRICK VROU EBBE D BRAEMSCHE, WEDUWE CLANT, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: De Braemsche. Links: Schaffer. Helmteken: De Braemsche. Kwartieren: I De Braemsche. II Schaffer. III Noesten. IV Mepsche.
N.B. Namen bij kwartieren De Braemsche en Schaffer verdwenen, naam bij kwartier Noesten onherkenbaar. Zie: GDW, nrs. 3841, 3937. Weduwe Johan Clant. Zie: OBS, blz. 453.
GDW, blz. 318, nr. [1544A].

Actuele beschrijving.

[1545]ANNO 1632, DEN ---, IS GERUSTET DEN ERBARE JAN JANSEN DER JUNGER, WIENS SIELE GOUT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaaar: II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 223. Links: Vijf rozen, 2 en I en 2. Helmteken: een klaverblad.
ANNO 1619, DEN 11 OCTOBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE DOECHSAME VROUWE TOEBEYEN JANSEN VAN HEECK, DE GEWESENE HUISFROUW VAN JAN JANSEN DER JUNGER, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
N.B. Grafnummer 1721.
GDW, blz. 318, nr. [1545].

Actuele beschrijving.

[1546]ANNO 1634, DEN 20 JULY, IS DE EHR[B.] GEERDT CANTER IN DEN HERE GERUSTET, WIENS SIELE GODT GENADICH SY.
N.B. Grafnummer 48.
GDW, blz. 318, nr. [1546].

Actuele beschrijving.

[1547]Anno 1635 is gestorven jr. Aldert Conders en is begraeven in S.Maertenskerck voor de preeckstoel.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 20.
GDW, blz. 318, nr. [1547].

Actuele beschrijving.

[1548]A° 1636, DEN 24 SEPTEMBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE EEDELE ENDE ERENTFESTE DIDERICH SCHERFF TH. BOLSYRSEMA, JR. ENDE HOVELINCK THO LEERMENS ENZ., GEWESENE DROSTE TER VCHTE ENDE FREDENBERG.
ANNO 1640, DEN 22 FEBUARII, STARF DE EDELE EER ENDE DOEGENTSAME VROW MARIA VAN BESTEN, NAGELATENE WEDEWE VAN SALIGE DROST DIDERICH SCHERFF, ENDE VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Scherff, de drie wassenaars naar boven gewend. Links: Van Besten. Helmteken: een vlucht, waartussen een naar boven gewende wassenaar.
Kwartieren: I Scherff, als boven. II Van Besten. III Een omgewende leeuw. IV Uiterwijck.
N.B. Grafnummer 92. Drost van Vechten en Fredcnberg. Zijn moeder, het derde kwartier: een omgewende leeuw, was Mechteld Jacobsen, wonend te Deventer. Zie: NLW, 1947, k. 71-72.319
GDW, blz. 318, nr. [1548].

Actuele beschrijving.

[1548A]ANNO 1638, DEN 12 JANNUAERY, IS DE EERBARE BENE BOELENS DER JONGER IN DEN HEERE ONTSLAPEN, WIENS SIELE GODT ...
Wapens: Rechts: Drie rozen. Links: Gedeeld: 1 een kreeft; II voor zover herkenbaar: een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie hulstbladeren.
GDW, blz. 319, nr. [1548A].

Actuele beschrijving.

[1549]ANNO 1638, DEN 22 MARTY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE EERENTRYCKE VROUW CATHARINA CLANTS, GEWESENE HUISVROUW VAN DEN EDELEN EERENTFESTEN ENDE MANHAFFTEN CAPITEIN EPPO GOCKINGA ETC.
Wapens: Rechts: Gockinga [2]. Links: Clant. Helmteken: Gockinga [2]. N.B. Grafnummer 40.
GDW, blz. 319, nr. [1549].

Actuele beschrijving.

[1550]ANNO 1638, DEN 20 AUGUSTUS, IS IN DEN HEEREN GERUS ... DIE ... IE ...GODT GENADICH SY.
Wapens: Rechts: Een forse afgehakte boomstam. schuinlinks, met drie uitkomende rozen op gebladerde stengels, twee boven en een onder de stam. Links: Op een terras een boom, vergezeld van boven van twee in de richting van de kruin schuin naar beneden vliegende vogels met zijwaarts gestrekte vleugels, gezien op de rug, in elke bovenhoek één [Pathuis].
N.B. Grafnummer 30.
GDW, blz. 319, nr. [1550].

Actuele beschrijving.

[1551]DEN 12 APRIL 1640 IS DE E. JAN ROELEFS ... SCKE SALIGH IN DEN HEEREN GERUST, GOD ... SIN SELE EEN FROLICKE OPSTANDINGE.
N.B. Zie: GDW, nr. 1714.
GDW, blz. 319, nr. [1551].

Actuele beschrijving.

[1551A]ANNO 1640, DEN 17 APRIL, IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE ENDE MANHAFTE JUNCKER ARNOUT HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, CAPITAIN IN SYN LEVENT VAN EEN COMPAGNIE TE VOET ONDER STADT EN LANDE REGIMENT, OUDT SYNDE ONTRENT 45 JAREN. ALBERTUS HOOFTMAN FRATRI POSUIT.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: Rolteman. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306. Blz. 35.
GDW, blz. 319, nr. [1551A].

Actuele beschrijving.

[1552]DEN 16 NOVEMBRIS 1642 IS IN DEN HEEREN GERUST D. EER ENDE DEUGENTRYKE VROUW VROUW HILLE GOCKINGA, HUISFROUW VAN DEN ERENTF. ADOLPH LOUWENS, SECRETARIS VAN DE HOOGE GERICHTSCAMER DESER PROVINCIE.
Wapens met helmtekens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk beladen met een ster. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster. Links: Gockinga [2].
N.B. Zie: GDW, nr. 1540. Afgebeeld: NLW, 1915, k. 176/177.
GDW, blz. 319, nr. [1552].

Actuele beschrijving.

[1553]DEN 24 OCTOBRIS ANNO 1643 IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELEEDELGEBOREN LUCAS VAN LISSEBON, TOT BETINGEHIEM, OP 'T ZANDT, EENUM, ZEERYP, LEERMENS, SIDDEBUYREN ENDE OOSTWOLT CUM ANNEXEN JONCKER ENDE HOVELING.
Wapens: Rechts: Een omgewende gekroonde leeuw en vier dwarsbalken tussen de rug van de leeuw en de rechterschildrand. Links: Een springende bok met lange achterwaarts gerichte en iets gebogen hoorns [Buckhorst]. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
Wapens in de hoeken: I Op een liggende boomstam een staande adelaar met opgeheven vlucht, steunend met de snavel een niet op de boomstam staande voetboog [Van Amsweer].320 II Drie sterren. III Een keper, beladen met drie rozen [?]. IV Een zittende aap niet opgeheven voorpoten, gehalsband en door een ketting verbonden met een voor hem liggende steen.
N.B. Zie: NLW, 1956, k. 13.
GDW, blz. 319, nr. [1553].

Actuele beschrijving.

[1554]Anno 1643 is in Godt ontslaepen Ariaentien Frix, vrouw van de lieutenant Jacob Sigers, dewelke aldaer mede is begraeven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 135. In S.Maerstenskerck blijkens aldaar voorafgaande tekst. Zie: GDW, nr. 1556.
GDW, blz. 320, nr. [1554].

Actuele beschrijving.

[1555]A° 16[44?], DEN ... Y, IS ALBER[T]IEN VAN STALEREN ... UIST. VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDIN ... T ...
N.B. Zie: GDW, nr. 1697A.
GDW, blz. 320, nr. [1555].

Actuele beschrijving.

[1556]Anno 1646, op den 4 junii stilo vetgiro, stierf de lieutenant Jacob Sigers, liggende begraeven by syn vrouw.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 135. Zie: GDW, nr. 1554.
GDW, blz. 320, nr. [1556].

Actuele beschrijving.

[1557]A° 1646, DEN 20 JUN., IS DER EERBAER WILLEM MICHALS IN DEN HERE GERUST, VERWACHT DIE SALIGE OPSTAND DOER CHRIST ...
Wapen, vergezeld van de letters W.M.: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 96. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, GSL, blz. 121. Gecorrigeerd 1916. Willem Michels weduwe, in Pelsterstraete, eigenares 29 januari 1636. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 320, nr. [1557].

Actuele beschrijving.

[1558]ANNO 1648, DEN 2 MAY, IS DE DEUCHTSAME STYNTIEN MENOLS, GEWESENE HUYSFROUW VAN SALIGE PETER FRANSEN, IN DEN HEREN GERUST, WIENS SIELE GODT GENEDTCH SY.
N.B. Grafnummer 192.
GDW, blz. 320, nr. [1558].

Actuele beschrijving.

[1559]ANNO 1648, DEN 3 MAIT, IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE VROUW OEDE D'MEPSCHE, ARFDOCHTER OP PYLOORSEMA DEN HAM, ENDE HUESVROW DES EDELEN HEER BORGEMESTER ALBERT HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, OUDT SYNDE XXXV JAEREN, VII MAENTEN ENDE XVIII DAGEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: De Mepsche. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 31.
GDW, blz. 320, nr. [1559].

Actuele beschrijving.

[1560A]ANNO 1651, DEN I I ... IS RERT HINDRICKS ...
Medaillon: Huismerk nr. 946.
N.B. Grafnummer 197.
GDW, blz. 320, nr. [1560].

Actuele beschrijving.

[1560A]ANNO 1652, DEN 28 AUGUSTY, IS DIE ED. ER. JUFFER TEETE HUYNINGA IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Huninga. Links: Tjarda van Starkenborgh. Helmteken: Huninga.
N.B. Grafnummer 269.
GDW, blz. 320, nr. [1560A].

Actuele beschrijving.

[1560B]ANNO 1652, DEN 18 SEPTEMBRIS, IS IN DEN HEERE GODTSAELICH ONTSLAPEN DE EDELE ... GODTVREESENDE HEER ALBERT HOOFTMAN321[GENAEMT] VAN EYCHELBERGH IN GRONINGEN ... LVIII JAREN, ... 1 MAENDEN ENDE ... DAGEN, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPWECKINGE TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd van Eychelbergh. Links: De Mepsche. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Weduwnaar van Oede de Mepsche, man van Johanna Margaretha van Ewsum. Zie: NLW, 1956, k. 307.
GDW, blz. 320, nr. [1560B].

Actuele beschrijving.

[1561]DEN 3 NOVEMBER 1652 IS HYR BEGRAVEN DE WELEEDLE EER ENDE DEUGENTRYKE VROUW ELIZABE[THI ROLTMANS, WEDUWE VAN DEN WELEDELE G ... GESTRENGEN HERE WILHELM CONDERS VAN HELPEN, OVERSTE LIEUTENANT, HERE TOT FRAAM, HUSINGA ETC.
Wapen: Roltman.
N.B. Zie: GDW, nr. 1515.
GDW, blz. 321, nr. [1561].

Actuele beschrijving.

[1562]A° 1652, DEN 4 NOVEMBER, IS DE E. JAN ROELEFS KLATERINGE IN DEN HEEREN GERUST ENDE VERWACHT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een omgewende springende eenhoorn. Links: Huismerk nr. 225. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
GDW, blz. 321, nr. [1562].

Actuele beschrijving.

[1563]ANNO 1653, DEN 11 APRILIS, STARF DE WERDICH UND WELGELEERDE RUDOLPHUS FOLCKERS, GEWESENE PASTOR TOT WIRDUM, VORWACHTENDE MIT ALLE CHRISTGELOVIGEN EEN SALIGE UPEERSTANDINGE IN CHRISTO. AETATIS SUAE 38 JAHR. CETERUM DOLOR ET LABOR.
Wapen: Een springende wolf. Helmteken: een uitkomende wolf.
N.B. Grafnummer 134. GMG.
GDW, blz. 321, nr. [1563].

Actuele beschrijving.

[1564]ANNO 1655, DEN 3 JULY, IS DIE WELEDELE GEBOREN VROU GESINA ALBERDA ANDERS POLMAN IN DEN HERE GERUST. ANNO 1662, DEN 25 OCTOBER, IS DE WELEDELGEBOREN HEER ANTONI POLMAN, CAPITAIN, IN DEN HEERE GERUST, AETAT. 86.
Wapens: Rechts: Polman. Links: Alberda.
N.B. Grafnummer 19. Zie: GDW, nr. 1528. Kapitein Antony Polman, eigenaar van het graf 5 december 1655. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 321, nr. [1564].

Actuele beschrijving.

[1565]Anno 1655, op den laetsten october oude styl, is juffer Elisabet Conders van Helpen tot Groningen gestorven en sy is oock aldaer in 't coor van S.Maertenskerck begraeven worden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 22.
GDW, blz. 321, nr. [1565].

Actuele beschrijving.

[1566]ANNO 1657, DEN 1[81 MAT, IS DE ERBARE JAN JANSEN VAN H... GERUST, WIENS SIELE ...
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 226, vergezeld van de letters [?].Y. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 227.
N.B. Moeilijk leesbaar. Misschien Jan Jansen van Heeck. Zie: NLW, 1938, k. 5.
GDW, blz. 321, nr. [1566].

Actuele beschrijving.

[1567]PER VARIOS DIGNITATIS GRADUS AD SUMMA EVECTUS, GLORIAE MUNDANAE VITAEQUE CADUCAE SATUR TANDEM AC COELESTIA APPETENS, IMMORTALEM SUI PARTEM DEO REDDIDIT, MORTALEM HOC CONDI TUMULO SIVIT PETRUS EISSINGHE, CONSUL GRONINGAE,322 SENIOR PRAESES SENATUS, ACADEMIAE CURATOR PRIMUS, SENIOR ECCLESIAE, CUM OBIRET DIEM SUPREMUM XVIII APRIL MCDCLVIII, AETATIS SUAE LXIV AN., M.P.AURELIA VERRUCIA, VIDUA EIUS MOESTISSIMA.
Wapens: Rechts: Verlaagd doorsneden en over alles heen een uitgerukte vruchtendragende boom met zeven wortels. Links: Verrutius, met een vijfpuntige ster. Helmteken: een vruchtendragende boom.
EVANIDA MUNDI GLORIA EST ET UMBRAE INSTAR TRANSIT DECUS VITAE PRAESENTIS. COELESTIA PERMANENT. HAEC QUIAD TUS EST EVANIDAM SORTEM DESPICIT; GAUDET PERENNIBUS.
N.B. Grafnummer 34. GAG, Grafboek. Koor. In sterfjaar MCDCLVIII is eerste letter C overcompleet.
GDW, blz. 321, nr. [1567].

Actuele beschrijving.

[1568]Anno 1575, op den 24 juni stilo vetero, is geboren den weledele Frederica Rengers, dochter ten Post, weduwe van jonker Luert Hard van Asschendorp, getrouwt den 5 november 1609, gestorven op den 20 junii 1658. Sy legt begraven in S.Maertenskerck voor de herenstoelen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 83. Met LUERT HARD bedoeld: Everhard.
GDW, blz. 322, nr. [1568].

Actuele beschrijving.

[1569]ANNA MARGARETA VAN RUTENBERGH. NATA A° 1659, OBIIT A° EOD.
N.B. Zie: GDW, nr. 1578.
GDW, blz. 322, nr. [1569].

Actuele beschrijving.

[1570]ALBERTO THOMAE FRISIO TUM IN OMLANDIA TUM IN HAC URBE PER XXXV ANNOS ECCLESIASTAE VIGILANTISSIMO DISERTISSIMOQUE POST EXPLETOS FERE LX VITAE SUAE ANNOS XX DIE APRILI ANNI MDCLX.
DEMORTUO QUOAD MELIOREM SUI PARTEM IN PATRIAM COELESTEM EVECTO QUOAD PARTEM VERO CORRUPTIBILEM HIC QUIESCENT ET BEATAM IN IESU CHRISTO RESURRECTIONEM EXSPECTANTI MARITO DILECTISSIMO PARENTI DESIDERATISSIMO POSUERE VIDUA ET LIBERI SUPERSTITES.
PSAL, XVII V. 15. EGO IN IUSTITIA VIDEBO FACIEM TUAM IEHOVA [S]ATIABOR CUM EXPERGISCAR STMILITUDINE TUA.
GDW, blz. 322, nr. [1570].

Actuele beschrijving.

[1571]ETEOSTICHON IN OBITUM SPECTATISSIMAE AC CASTISSIMAE MATRONAE WYTZIAE NUNNINCHOF, UXORTS, DUM VIVERET, VIRI CLARISSIMI ET DOCTISSIMI D. IOANNIS VAN SWINDEREN, I.U.D. ET CAUSSARUM PATRONI CONSULTISSIMI ET FACUNDISSIMI ANNUS NATALIS.
WIITZIA TER DENOS BINIS MINVS EGERAT ANNOS / NON PLVRES! PLVRFS VIVERET FATA NEGANT / ANNUS EMORTUALIS / AT TV FOEMINEI FVERAS QVAE GLORIA SEXVS / LONGIVS HAVT POTERAS VIVERE DEBVERAS.
FRANC. E. N. IUNIUS I.U.D. ET REIPUBLICAE GRONINGANAE SENATOR.
Wapens: Rechts: Van Swinderen. Links: Een over een aanziende ossekop gaande keper. Helmteken: een vlucht, waartussen een naar boven gewende wassenaar, elke vleugel beladen met een dwarsbalk, waarop een ster.
N.B. Betekenis van chronogram niet duidelijk. Beginletter van woord DEBVERAS zou in verdrukking gekomen hoofdletter kunnen zijn. Tekst staat onder wapen Nunninchof, ruimte onder wapen Van Swinderen bevat geen tekst. Wytzia Nunninchof, overleden Groningen 2 augustus 1660, vrouw van Johan van Swinderen. Zie: NAB, 1952, blz. 224. Franciscus Junius, raadsheer 1666. Zie: RAG, Regeringsboek.323
GDW, blz. 322, nr. [1571].

Actuele beschrijving.

[1572]DEN 26 APRILIS 1661 IS IN DEN HEERN GERUST DE EER EN DEUCHRYCKE VROU WILLEMTIEN EVERS BYENKORF, GEWESENE HUISVROU VAN DE HOPMA BOECKENS, VERWACHTEND EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Zie: GDW, nrs. 1592 en 1692.
GDW, blz. 323, nr. [1572].

Actuele beschrijving.

[1573][a]HIER ONDER R ... NR ... 4.
Wapen: Coenders [1].
GDW, blz. 323, nr. [1573][a].

Actuele beschrijving.

[1573][b]NO 6. HIER ONDER ... AUW ... TOLBERT ... O 62.
Wapens: Rechts: Auwema. Links: Coenders [1].
N.B. Iwo Auwema, overleden november 1662, vermeld [1573][b], gehuwd c. 1646 of 1647 Etta Coenders, overleden tussen 9 mei 1699 en 1706, dochter van Johan Coenders, overleden Groningen 31 maart 1664, vermeld [a]. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1963, blz. 176, 177.
GDW, blz. 323, nr. [1573][b].

Actuele beschrijving.

[1574]ANNO 1663, DEN 5 JANNEV., IS DIE DUEGETSAME FROU El ... SALIGE OPSTANDING IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. een naar rechts gewende ossekop; b. huismerk nr. 228. Links: Op een golvend terras een voor een boom gaand schaap. Helmteken: een ossekop.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1634.
GDW, blz. 323, nr. [1574].

Actuele beschrijving.

[1575]ANNO 1664, DEN ... VROU GRETI ... DEN HERE G ... HTENDE ...
Medaillon: Huismerk nr. 229, vergezeld van de letters G.N.
GDW, blz. 323, nr. [1575].

Actuele beschrijving.

[1576]D. HEER GERHARD SWARTTE, BORGEMESTER IN GRONINGEN, IN DEN HEERE GERUST DEN 24 MARTI 1665.
N.B. Grafnummer 6. Hierbij: GDW, nr. 1664A. Afgebeeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 142.
GDW, blz. 323, nr. [1576].

Actuele beschrijving.

[1576A]ANNO 1666, DEN 27 JANUARY, IS DIE EER [EN] ... 37 ... AENDEN.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 941. Links: Gedeeld: I een lelie; II huismerk nr. 904. Helmteken: twee moutgrepen schuinkruislings.
N.B. Grafnummer 31[.].
GDW, blz. 323, nr. [1576A].

Actuele beschrijving.

[1577]ANNO 1666, DEN.. [MARTY?] IS IN DEN HE ... GERUIST DE EERBARE ... DUECHTSAEME AELTIEN . EEK ... EER ABRAHAM BARLINCKHOFF.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II een beslagen, gesnoerde en omgewende hoorn, vergezeld van onderen van drie rozen. Links: Onherkenbaar, doch in de onderste helft drie voorwerpen naast elkaar. Helmteken: een gewei van een hert.
N.B. Mededeling van nauwelijks leesbare tekst onder voorbehoud. Hierbij : GDW, nr. 1594.
GDW, blz. 323, nr. [1577].

Actuele beschrijving.

[1578]AYOLD HOMMENS VAN DE EEXSTA, MEDE HOOFTMAN DES HOGEN GERICHTSCAMER VAN DESE PROVINCIE. NATUS A° 1599, OBIIT A° 1666, DEN LODEN NOVEMBER.
VR. TIABBA TIIIDDINGA VAN MIDDAWOLDA, SYN HUYSVROUWE. NATA A° 1603, OBIIT A° 1660.
Kwartieren: Rechts: I Een lelie, een ster en een lelie onder elkaar. II Tiddinga. III en IV324 onherkenbaar. Links: I Een leeuw. II Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster.III onherkenbaar, behoudens een ster in het schildhart. IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummers 48 en 49. Hierbij: GDW, nr. 1569.
GDW, blz. 323, nr. [1578].

Actuele beschrijving.

[1579][A°1]666, ... IS DEN EERENTFESTEN S..O E ... DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Vier elkaar bij de pols vattende voorarmen, samen vormend een vierkant, de bovenste omgewend. Helmteken: een met een zwaard zwaaiende uitkomende geharnaste arm [Emmelkamp].
A° 167., DEN 4 ... IS D EER ...
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 231k.
GDW, blz. 324, nr. [1579].

Actuele beschrijving.

[1579A]... CHT IN DEN HEERE GERUST ... G EDELE E. GEBOOREN VROUW SOPHIA MARGRITA VAN VOSBE[RGEN] ... AER LEVEN HUISVRUWE VAN ... T GEBOORN HEER JOHAN ... Cl], CAPITAIN COMANDANT VAN ... RDE VAN SYNNE FURSTELICHE ... HTIGH[EI]T D HEERE PRINCE ... AU ... VERSTORFVEN OP DEN ... 69 BINNEN DE STAT GRONIN ... 23 JAER EN 8 MAENDEN.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I en IV een gekroonde leeuw; II en III drie kronen, in het schildhart vergezeld van een onherkenbaar voorwerp. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw. Links: Gevierendeeld: 1 en IV drie tienpuntigc sterren; II en III een kogelvormige pot met drie pootjes en met twee hoekige oren. Hartschild: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende vos.
N.B. Vergelijk: J. B. Rietstap. Armorial général. Gouda 1887. Ook: NLW, 1918, k. 247. Misschien vrouw van Johan Verrucius.
GDW, blz. 324, nr. [1579A].

Actuele beschrijving.

[1579B]... GUALTERUS PICCARDT ... WOLTERSUMI, LOPPERSUMI, GRONINGA, NATUS BENTHEIM ... M.H.P. ...
Wapen: Piccardt.
N.B. Ds. Gualterus Piccardt, geboren Bentheim 8 maart 1602, predikant Woltersum 1636. Loppersum 1639, Groningen 1641, overleden Siddeburen 5 februari 1678. Zie: NPT, 1937, blz. 190.
GDW, blz. 324, nr. [1579B].

Actuele beschrijving.

[1580]ANNO 1678, DEN 13 JUNY, IS IN DEN HEREN GERUSTE DE E. ERENTRICKE FROUW GRIETIEN JANS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO, HUISVROOW VAN WILLEM JELLS SMEINS, COSTER VAN MARTINIKERCK.
N.B. Zie: GDW, nrs. 1607, 1738.
GDW, blz. 324, nr. [1580].

Actuele beschrijving.

[1580A]ANNO 1682, DEN 12 SEPTEMB., IS IN DEN HEERE GERUST HINDRICK MUNTINGHE, HOPMAN DES BURGERLICKEN REGIMENTS, GESWOOREN, MEDE ... HEER DESER STADT, ... JAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Twee veren, waartussen een aan de bovenzijde met stenen gesierde ring.
N.B. Kluftheer. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 324, nr. [1580A].

Actuele beschrijving.

[1581]ANNO 1696, DEN 30 JUILI, IS DIE E. EERSAEME JONGELINCK EWOLT THEYS FEMSEMA IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE ... GEN EEN V[RO]LYCKE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM, SYNS OUDERDOOMS ONGEVEER 22 JAEREN, EN LEGT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewend springend dier; b. drie klaverbladen;325 II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een uit een wolk komende arm, houdend een ring, de dwarsbalk vergezeld van onderen van iets onherkenbaars.
HIER RUST HET LYCK VAN THEYS SOON / EEN P[AR]EL AEN GODTS PURPER CROON / SYN BLOEDT ONSCHULDICH UITGEGOTEN / HOE SOL DIE DEUCHT EN TROUWE PLICHT / VOOR ONTROUW EN EEN QUAAT GEDICHT Í SYN ZIEL IN SAELIGHEYT VERGROOTEN.
N.B. GMG.
GDW, blz. 324, nr. [1581].

Actuele beschrijving.

[1582]ANNO 16.. DEN ... IS IN DEN [HEERE] ...
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. op een terras een boom; B. een twaalfspakig wiel. Links: Gedeeld: I op een terras een leeuw; II onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 178.
GDW, blz. 325, nr. [1582].

Actuele beschrijving.

[1582A]... KERCKHOF ENDE GERUSTET VERW ... NE SALIGE OPERSTAND ... DE GEWESENE HUISFROUWE VAN DEN E. HINDRICK KERCKHOF, VOERWACHTENDE EEYNE SALIGE OPERSTANDINGHE DORCH CHRISTO.
GDW, blz. 325, nr. [1582A].

Actuele beschrijving.

[1582B]DE HOOGWELGEBOREN WARMELDT BARON VAN MANE[IL], IN LEVEN COLONEL VAN EEN REGIMENT, BRIGADIER VAN DE CAVALLERIE rEN DIENSTE VAN DEN STAAT, OBIIT DEN 18 DECEMBER 1729. MARIA ALBERTINA BARONNESSE VAN MANEIL, GEBOREN BARONNESSE VAN HARTLIEB GENAAMT WALSPOORN, DESSELFS GEMALINNE D ... DE
Wapens: Rechts: Van Maneil. Links: Van Hartlieb genaamd Waldsporn.
GDW, blz. 325, nr. [1582B].

Actuele beschrijving.

[1583]DEN EDELEN HEER WILLIAM BUTLER, OUD DIRECTEUR GENERAAL OVER DE NOORD EN ZUYDCUSTEN VAN AFRICA ETC. NATUS 28 MAART MDCLXXXVI, DENATUS 22 SEP. MDCCXXXI.
Wapens: Rechts: Een gezoomde rechterschuinbalk, beladen met een kleine in de richting van de rechterschuinbalk omhoog ziende gezichtswassenaar, de rechterschuinbalk vergezeld van boven van drie ronde sierlijk bewerkte bekers met deksel, nodus en met voet, geplaatst langs de schildrand 2 en 1, de rechterschuinbalk vergezeld van onderen van drie soortgelijke bekers, schuinrechts onder elkaar. Links: Een gezoomde rechterschuinhalk, vergezeld van boven van drie harten, 2 en 1, en van onderen van drie staande papagaaien, I en 2, min of meer zoomsgewijs.
N.B. Grafnummer 82. Maria Leeser weduwe Butler, eigenares, 20 oktober 1731. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nr. 1978.
GDW, blz. 325, nr. [1583].

Actuele beschrijving.

[1584]B.M. ILLUSTRIS GRONINGANI COS. SCATONIS LUDOLPHI GOCKINGA LANDE QUI MAIOR ERAT ET INVIDIA, QUEM ERUDITIO NON PATRONUM MAGIS QUAM CULTOREM, RESPUBLICA CATONEM, CONSILIUM NESTORA, STATUS COLUMEN, RELIGIO STATOREM, PIETAS EXEMPLUM, ACADEMIA PRAESTITEM, URBS TOTA PRINCIPEM VENERABATUR. OBIIT D. IX NOVEMB. MDCCXXXVII. AETAT. LXXIV.
EPITAPHIUM / QUEM NATUM DURIS VIDIT RESPUBLICA REBUS QUEM COLUMEN DIXIT BELGICA TOTO SUUM / QUEM MUSAE CHARITES ASTRAEA MINERVA SOLEBANT / APPELLARE DECUS PRAESIDIUMQUE SUUM / NE.STORA QUEM CIVES, QUEMQUE AGNOVERE CATONEM / CURIA, TEMPLA, SCHOLAF, CONDITUR HOC TUMULO! / D.G.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Maandelijke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt. 45. čcel. Amsteldam 1737. Blz. 605. Vervangen door: GDW, nr. 1585.
GDW, blz. 325, nr. [1584].

Actuele beschrijving.

[1585]Wapens: Rechts, met onderschrift OBIIT DEN 9 NOVEMB. 1737: Gockinga [2]. Links, met onderschrift OBIIT DEN 16 MAY 1760: De Bringues.326
N.B. Koper, met ornamenten als GDW, nr. 4445. Grafnummer 36. Afgebeeld: GDW, plaat XIII. Scato Ludolf Gockinga, overleden 9 november 1737, ondertrouwd Groningen 24 oktober 1716, gehuwd 13 november 1716 Sophia de Bringues, overleden 16 mei 1760. Zie: GHB, 1906, blz. 164. Ook: DTB, nr. 175. Vergelijk: GDW, nr. 1584.
GDW, blz. 325, nr. [1585].

Actuele beschrijving.

[1586]HENDERICA VAN DER STEEGE GEBR. STRUUCK WIERD OP DEN 10N JUNI 1751 TE BERGEN OP DEN ZOOM GEBOREN EN IS TE GRONINGEN OP DEN 16N AUGUSTI 1797 OVERLEEDEN.
GEEN ONBEDACHTE VOET STOOR OOIT DIT ZOMBER GRAF!/ HIER RUST EEN ECHTGENOOTE, EEN MOEDER, LIEFD'RYK TEDER / GERUST IN HAARE DEUGD LAG ZY HET LEVEN AF / ZY WACHT BY HAAREN GOD HAAR ZOON EN ECHTVRIEND WEDER.
N.B. Grafnummer 39.
GDW, blz. 326, nr. [1586].

Actuele beschrijving.

[1587]JEREM. FRED. ABRESCH, NATUS D. VII IAN. MDCCXLV, DENATUS D. XXII FEBR. MDCCCV.
N.B. Grafnummer 97.
GDW, blz. 326, nr. [1587].

Actuele beschrijving.

[1587A]... DEN 24 OCTOBER ... ROUWE VAN BOELE ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I twee leliën onder elkaar; II drie klaverbladen, 2 en 1. Links: een hart, waaruit blaadjes oprijzen, het hart schuinkruislings doorstoken met twee ongepunte stokken.
GDW, blz. 326, nr. [1587A].

Actuele beschrijving.

[1587B]... 4, DEN ... AEL ... HORNEKENS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN ... CHRISTO.
Kwartieren: I, II, IV niet meer aanwezig; III Horenken.
N.B. Vergelijk: NLW, 1954, k. 303, 341. Het derde kwartier op de zerk zou ten opzichte van de tekst gelijk aan het eerste kunnen zijn.
GDW, blz. 326, nr. [1587B].

Actuele beschrijving.

[1588]... op een grafsteen het wapen der fransche koningen en wel der Valois. Bij het onderzoek, voor een aantal jaren door den heer archivarius Feith in het werk gesteld, is gebleken, dat daar onder lag begraven een schoenmaker, genaamd Valois, die bij zijn leven steeds beweerd heeft uit Frankrijk en van eene vorstelijke familie afkomstig te zijn.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GVA, 1845, blz. 64.
GDW, blz. 326, nr. [1588].

Actuele beschrijving.

[1589]... T. VEELKER IN DEN ...
GDW, blz. 326, nr. [1589].

Actuele beschrijving.

[1590]... NN ... OLDEN ...
Wapen: In het schildhoofd huismerk nr. 230, misschien van onderen vergezeld van letters.
N.B. Grafnummers 50.
GDW, blz. 326, nr. [1590].

Actuele beschrijving.

[1590A]... DE ERENFEST ...
Kwartieren: I en II niet meer aanwezig. III een latijns kruis. IV een adelaar.
N.B. Grafnummer 490.
GDW, blz. 326, nr. [1590A].

Actuele beschrijving.

2. Namen met jaartal

[1591]JAN LUCIENS.
Huismerk nr. 231, vergezeld van de letters J.L. en het jaartal 1622.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1644.
GDW, blz. 326, nr. [1591].

Actuele beschrijving.

[1592]HOPMAN BOECKENS, ANNO 1659.
N.B. Zie: GDW, nrs. 1572 en 1692.327
GDW, blz. 326, nr. [1592].

Actuele beschrijving.

[1593]ENNO EYSSINGE, BROUWER, ANNO 1703.
N.B. Zie: GDW, nr. 1543.
GDW, blz. 327, nr. [1593].

Actuele beschrijving.

[1594]CAPITAEIN ABRAHAM COOPS, 1720.
N.B. Zie: GDW, nr. 1577.
GDW, blz. 327, nr. [1594].

Actuele beschrijving.

[1595]JAN KESTNER, 1726.
Wapen, grotendeels onherkenbaar: Gedeeld: I gevierendeeld; II doorsneden.
N.B. Grafnummer 80.
GDW, blz. 327, nr. [1595].

Actuele beschrijving.

[1596]TIDDO TIDDENS, ANNO 1735.
N.B. Grafnummer 125.
GDW, blz. 327, nr. [1596].

Actuele beschrijving.

[1596A]WILLEM SUIDEMA, 1749.
N.B. Zie: GDW, nr. 1679A. Willem Zuidema en Johanna Hartken, echtelieden, eigenaren 3 december 1747. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 327, nr. [1596A].

Actuele beschrijving.

[1596B]H. HEMMES, ANNO 17[5]8.
N.B. Zie: GDW, nr. 1752E. Jaartal eerder 1758 dan 1738.
GDW, blz. 327, nr. [1596B].

Actuele beschrijving.

[1597]DOMINE E. BOTTERMAN EN MENA CRANS, EHEL. 1756.
Wapen: Gedeeld: I een staand vat, vergezeld van boven van de letters E.B. : II op een terras een voor een boom staande eenhoorn.
WY ZYN UIT STOF / EN MOESTEN TOT STOF WEDERKEEREN / WY LIGGEN HIER BENEDEN / EN GY GAAT OVER ONS TREDEN / SPIEGELT U AAN ONS, WANT WY / ZYN OOK GEWEEST GELYK ALS GY. N.B. Tekening 1825: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19.
GDW, blz. 327, nr. [1597].

Actuele beschrijving.

[1598]NO. 62, JAN REITS, STADSHALMEEST., EN ENGELINA J. BOSS, ZYN HUISVR. 1776.
N.B. Jan Reits, raadsdienaar, eigenaar 22 januari 1755. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 327, nr. [1598].

Actuele beschrijving.

[1599]NO. 247. HARMANNUS ROSEMA, ANNO 1778.
GDW, blz. 327, nr. [1599].

Actuele beschrijving.

[1600]H.KYFF, 1779.
N.B. Grafnummer 133. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 126.
GDW, blz. 327, nr. [1600].

Actuele beschrijving.

[1600A]H.KYFF, 1779.
N.B. Zie: GDW, nr. 1752A.
GDW, blz. 327, nr. [1600A].

Actuele beschrijving.

[1601]NO. 486 ELISABET SYLMAN 17[8]2.
N.B. Later grafnummer 20.
GDW, blz. 327, nr. [1601].

Actuele beschrijving.

[1602]P. ALDERSHOFF WE., 1791.
N.B. Zie: GDW, nr. 1742. Weduwe P. Allershoff, eigenares, 29 november 1790. Zie: GAG, Grafboek. Dina Rewers. Zie: DTB, nr. 194, blz. 302,26 april 1788.
GDW, blz. 327, nr. [1602].

Actuele beschrijving.

[1603]JAN VAN LOO, 1805.
N.B. Zie: GDW, nr. 1673.
GDW, blz. 327, nr. [1603].

Actuele beschrijving.

[1604]NO. 74. G. SMIDT, ANNO 1809.328
GDW, blz. 327, nr. [1604].

Actuele beschrijving.

3. Namen zonder jaartal

[1605]HENRICUS AKERMA.
N.B. Grafnummer 44. Henricus Akerma, eigenaar, 25 januari 1753. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1605].

Actuele beschrijving.

[1606]HENRICUS AKERMA EN ALEGUNDA VRIESE.
N.B. Grafnummer 207. Henricus Akerma c.s., eigenaren, 25 januari 1753. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1606].

Actuele beschrijving.

[1607]P. ALDERSHOFT.
N.B. Zie: GDW, nr. 1580 en 1738.
GDW, blz. 328, nr. [1607].

Actuele beschrijving.

[1608]GERRIT ARENTS.
N.B. Grafnummer 131.
GDW, blz. 328, nr. [1608].

Actuele beschrijving.

[1608A]T. V. BARCH.
N.B. Zie: GDW, nr. 1754B.
GDW, blz. 328, nr. [1608A].

Actuele beschrijving.

[1609]B. BARLAGEN.
N.B. Grafnummer 72. Ber. Berlage, eigenaar, 29 oktober 1783. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1609].

Actuele beschrijving.

[1609A]I ... TEN BARLAGEN, HUISVROUW ... EN VAN CALKER.
N.B. Zie: GDW, nr. 1712B. Herman Barlagen, overleden 25 maart 1764, gehuwd 27 juli 1729 Femina van Calcar, overleden 13 maart 1783. Zie: DTB, nr. 598, blz. 101. Doopsgezinde gemeente der oude vlamingen.
GDW, blz. 328, nr. [1609A].

Actuele beschrijving.

[1609B]... BARTA ...
Huismerk nr. 942, vergezeld van de letters I.B.
N.B. Grafnummer 72.
GDW, blz. 328, nr. [1609B].

Actuele beschrijving.

[1610]JAN POPKENS BE...
Wapens: Rechts: Een keper, vergezeld van boven van twee rozen en van onderen van een stralende zon. Links: Op een terras een boom, de stam tussen twee leliën. Helmteken: een stralende zon.
N.B. Grafnummer 16. Jan Popkens Beyma, eigenaar 19 september 1656. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1610].

Actuele beschrijving.

[1611]FEDRIC BLAUW.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 232, vergezeld van drie rozen. Links: Een paaslam.
N.B. Grafnummer 30. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Frederick Blauw, eigenaar 24 september 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1611].

Actuele beschrijving.

[1612]DR. R. BUSCH, SECRET.
N.B. Zie: GDW, nr. 1715. Secretaris Stad en Lande, zie: GDW, nr. 1420.
GDW, blz. 328, nr. [1612].

Actuele beschrijving.

[1612A]NO. 404. PIETER DIEMER.
N.B. Pieter Dienier cn Anna Maria Sen, eigenaren 14 april 1804. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1612A].

Actuele beschrijving.

[1613]S. ALART DICKHUSEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 233; II twee rozen onder elkaar. Links: Op een terras een boom.329
N.B. Grafnummer 16. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Solliciteur Allert Dyckhuisen, eigenaar. 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1613].

Actuele beschrijving.

[1614]GEERT DOEDENS.
Medaillon: Huismerk nr. 234.
GDW, blz. 329, nr. [1614].

Actuele beschrijving.

[1615]H. DRAPER.
N.B. Grafnummer 43.
GDW, blz. 329, nr. [1615].

Actuele beschrijving.

[1616]JAN FICKENS.
Medaillon: Een op drie zuilen rustend halfrond mortier, waarin een stamper, aan de bovenzijde eindigend in negen bollen.
N.B. Zie: GAG, nr. 1752.
GDW, blz. 329, nr. [1616].

Actuele beschrijving.

[1617]JAN FUUST.
Medaillon: Huismerk nr. 235, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
N B. Grafnummer 129. Hopman Jan Vuyst, eigenaar 4 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1617].

Actuele beschrijving.

[1617A][JAN?] FUUST.
Medaillon: Huismerk nr. 236, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
N.B. Grafnummer 150.
GDW, blz. 329, nr. [1617A].

Actuele beschrijving.

[1618]JAN FU[UST] ... FR. ANNA HAR ... STERLINC.
Wapen: Huismerk nr. 237, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
GDW, blz. 329, nr. [1618].

Actuele beschrijving.

[1619]ERNST OTTENS GALAM[A].
Wapens: Rechts: Geruit van ongeveer vier rijen van vier ruiten onder elkaar en over alles heen een omgewende leeuw. Links: In een omheining [een tuin] een bos van vijf bomen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer 152. Solliciteur Erenst Ottens Galema, van Groningen, zoon van Otto Reinders, gehuwd Groningen 17 juli 1679 Lauwerelia Houttuins, van Groningen. Vaandrig Ernst Galema, eigenaar 4 maart 1684. Zie: DTB nr. 170. Ook GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1618].

Actuele beschrijving.

[1620]ALBERT GYSBERTS GA[SS]INCK.
N.B. Grafnummer 170. Hierbij: GDW, nr. 1656. Schriver Albert Gyseberts eigenaar 30 maart 1641. Solliciteur Albert Gysbers [Gassinck] eigenaar 19 september 1656, ook 22 februari 1662. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1620].

Actuele beschrijving.

[1621]T. GEERTS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1711.
GDW, blz. 329, nr. [1621].

Actuele beschrijving.

[1621A]SUSANNE GERRITS, 1691.
N.B. Grafnummer 647.
GDW, blz. 329, nr. [1621A].

Actuele beschrijving.

[1622]GERTIN HARKENS ... LU.EN HARKENS ...
Wapens: Rechts: Gevicrendeeld: I een achtpuntige bloem; II een lelie; III een lelie; IV een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een achtpuntige ster. Links: Huismerk nr. 238.330
GDW, blz. 329, nr. [1622].

Actuele beschrijving.

[1623]DR. L. HARCKENS, NR. 52.
N.B. Lucas Harckens, onthoofd Groningen 18 november 1665, begraven Martinikerk.Zijn weduwe, eigenares 13 augustus 1670. Zie: GAG, Grafboek. GSL, blz. 123. GDW, nr. 1673.
GDW, blz. 330, nr. [1623].

Actuele beschrijving.

[1624]BERENT HARMENS.
Huismerk nr. 239. N.B. Grafnummer 65.
GDW, blz. 330, nr. [1624].

Actuele beschrijving.

[1625]GEERT HAVINGA.
N.B. Grafnummer 70. Geert Havinga, eigenaar 21 maart 1754. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1625].

Actuele beschrijving.

[1625A]PIETER HAVINGA.
N.B. Zie: GDW, nr. 1754A.
GDW, blz. 330, nr. [1625A].

Actuele beschrijving.

[1626]NO. 28[4]. ONTFANGER ANDREAS HOFMAN.
N.B. Ontvanger Andreas Hoffman eigenaar 19 juni 1710. Zie: GAG, Grafbock. Zie: GDW, nr. 1695.
GDW, blz. 330, nr. [1626].

Actuele beschrijving.

[1627]DAVID VAN HOORNBEEK.
Medaillon: De letters D.V.H.B. in ligatuur.
N.B. Grafnummer 56. David van Horenbeeck, eigenaar 26 april 1683. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1627].

Actuele beschrijving.

[1628]SR. H. HOVINCK.
N.B. Grafnummer 124. Vermeld: GSL, blz. 126. Schrijver Harmen Hovinck eigenaar 5 augustus 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1628].

Actuele beschrijving.

[1629]EYSE JULLES.
Huismerk nr. 77.
N.B. Grafnummer 52. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Eise Julles en Pietertjen Jacobs, echtelieden, eigenaren 13 juni 1649. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1629].

Actuele beschrijving.

[1630]NO. 34. HENRICUS KLEIN, MR. KASTEMACKER.
N.B. Zie: GDW, nr. 1710A. Henricus Klein, eigenaar 8 oktober 1740. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1630].

Actuele beschrijving.

[1631]JAN JANSEN VAN COLLEN.
Huismerk nr. 241.
N.B. Grafnummer 37. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Jan Jansen van Collen eigenaar 12 januari 1646. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1631].

Actuele beschrijving.

[1631A]C. KOLTHOFF.
GDW, blz. 330, nr. [1631A].

Actuele beschrijving.

[1632]JAN KROLL, CAPITAIN GEWELDIGE DESER PROVINTIE, EN ZYN HUISVROU MARIEA TEN POST.
Wapens: Rechts: Een aanziend gekleed mannenborstbeeld met over de oren hangend haar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. een papagaaiekop met een gedeelte van de borst.
N.B. Grafnummer 31. Jan Krol eigenaar 27 juni 1750. Zie: GAG, Grafboek. Tweede exemplaar, met geringe afwijking, grafnummer 104.331
GDW, blz. 330, nr. [1632].

Actuele beschrijving.

[1633]VAANDRIGH PIETER MARTENS.
Medaillon: De letters P.M. onder elkaar, de eerste steunend op de tweede.
N.B. Grafnummer 93. Sinjeur Peter Martens eigenaar 22 april 1696. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1633].

Actuele beschrijving.

[1634]HYNDRICK MENSINCK.
N.B. Zie: GDW, nr. 1574.
GDW, blz. 331, nr. [1634].

Actuele beschrijving.

[1635]GERT JANSEN VAN NORTHOOREN.
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters G.1.
N.B. Geen grafnummer. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Geert Jansen van Noorthoorn eigenaar 17 maart 1647. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1635].

Actuele beschrijving.

[1636]... FRERICX ...
N.B. Grafnummer 68. Roeleff Frerickx ten Oever eigenaar 7 maart 1659. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1636].

Actuele beschrijving.

[1637]JAN PETER
Huismerk nr. 242.
N.B. Grafnummer 1057. Hopman Jan Peters eigenaar 29 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1637].

Actuele beschrijving.

[1638]LUICAS REIGERSBERCH.
N.B. Zie: GDW, nr. 1534.
GDW, blz. 331, nr. [1638].

Actuele beschrijving.

[1639]S. HINDRICK ROELEFS.
N.B. Grafnummer [31]. Zie: GDW, nr. 1708. Solliciteur Hindrick Roelefs eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek. Zie voor onduidelijk grafnummer: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd.
GDW, blz. 331, nr. [1639].

Actuele beschrijving.

[1640]REMMERT ROELEFS, IN SIN LEVENT SEEKENTROSTER.
N.B. Grafnummer 41. Remmert Roelefs sekentroester, eigenaar 4 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1640].

Actuele beschrijving.

[1641]H. ROSEMA EN C. A. KNIPHUISEN, EHELIEDEN. DIT GRAF MOET IN DERTIG JAAREN NIET GEROERT WORDEN, GEREKENT VAN DEN 20 JANUARY 1800 DERTIEN.
N.B. Grafnummer 90. Zie: GDW, nr. 1713. Koopman Harmannus Rosema eigenaar 1 oktober 1788. Zie: GAG, Grafboek. Catharina Alberdina Kniphuisen, weduwe Harmanmus Rozema, overleden Groningen 20 januari 1813. Zie: Overlijdensakte.
GDW, blz. 331, nr. [1641].

Actuele beschrijving.

[1642]SOLLICITEUR JOHAN ROTGERS.
Wapens: Rechts: Drie ronde vruchten op gebladerde stengels. Links: Een herteschedel met gewei. Helmteken: een uitkomende pauwekop.
N.B. Grafnummer 20. Solliciteur Johan Rotgers eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1642].

Actuele beschrijving.

[1643]NO.460. GERARDUS SCHAAPSCHOE EN HERMINA VAN DER MARK, EGTELIEDEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1753. Bovengenoemden eigenaren 7 september 1789. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1643].

Actuele beschrijving.

[1643A]JOHAN WARMOLTS SCHEERHOORN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1710B.332
GDW, blz. 331, nr. [1643A].

Actuele beschrijving.

[1644]REINDER SEEVENSTEREN.
Medaillon : Zeven sterren, 1 en 2 en 1 en 2 en 1.
N.B. Zie: GDW, nr. 1591. Reinder Seevensteren, overleden tussen 10 oktober 1670 en 13 februari 1671. Zie: NLW, 1947, k. 323.
GDW, blz. 332, nr. [1644].

Actuele beschrijving.

[1645]SIPKE SIPKENS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1718.
GDW, blz. 332, nr. [1645].

Actuele beschrijving.

[1645A]HENDRICK SLUITER, STADTSCHOLT IN GRUINNINGEN.
N.B. Grafnummer 454. Hindrick Sluiter, statsschulte, eigenaar 2 mei 1662. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 332, nr. [1645A].

Actuele beschrijving.

[1646]JACOP AYELKES SMIT.
Wapens: Rechts: Een gekroonde naar boven gewende wassenaar. Links: Huismerk nr. 243.
N.B. Grafnummer 19. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Jacob Ayelkes Smitt eigenaar 20 september 1646. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 332, nr. [1646].

Actuele beschrijving.

[1647]JR. AEPKE VAN STERKENBORCH.
Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Ook vermeld: RAG, Archief De Hochcpied. Niet geďnventariseerd. Grafnummer 29. Tekening: Archief Tjarda van Starkenborgh, inv. nr. 1. Aepke Tjarda van Starkenborgh, overleden 's-Gravenhage 12 juli 1646. Zie: NLW, 1951, k. 171. Zie: GDW, nr. 1692.
GDW, blz. 332, nr. [1647].

Actuele beschrijving.

[1648]180. I. STRATING.
N.B. Zie: GDW, nr. 1734.
GDW, blz. 332, nr. [1648].

Actuele beschrijving.

[1649]D. VAANDR. GERRIT VAN SWANEVELT.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1. een klaverblad: 2 huismerk nr. 244: B. op een terras een omgewende gaande zwaan. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
N.B. Grafnummer 6. Gerryt Swanevelt eigenaar 5 september 1700. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 332, nr. [1649].

Actuele beschrijving.

[1650]EISO TAMKENS.
N.B. Begraven 20 december 1669. Zie: GAG, Handschrift in kwarto nr. 41, blz. 180 verso.
GDW, blz. 332, nr. [1650].

Actuele beschrijving.

[1651]BERENT TEEPENS, COMMYS.
Wapen: Gedeeld: I een omgewend mannenborstbeeld met klein hoofddeksel: II doorsneden: a. drie rozen; b. twee eikels en een klaverblad. 2 en 1. Helmteken: een mannenborstbeeld niet klein hoofddeksel.
N.B. Grafnummer 157. Commies Berent Tepens eigenaar 23 november 1680 of 1690. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 332, nr. [1650].

Actuele beschrijving.

[1652]D. OUDERLING G. VAN TROJEN.
N.B. Grafnummer 175. Vergelijk: GDW, nr. 1653.
GDW, blz. 332, nr. [1653].

Actuele beschrijving.

[1653]D. OUDERLING G. VAN TROJEN.
N.B. Grafnummer 320. Zie: GDW, nr. 1707A. Ontvanger Gerrit van Trojen eigenaar 30 augustus 1733. Koopman Gerrit van Trojen eigenaar 1 juli 1790. Zie: GAG, Grafboek.133
GDW, blz. 332, nr. [1652].

Actuele beschrijving.

[1654]H. J. WICHERS. No. 617.
N.B. Hillebrand Jacob Wichers, overleden Groningen 11 augustus 1813. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 327.
GDW, blz. 333, nr. [1654].

Actuele beschrijving.

[1655]No. 998. J. WYGMAN.
Cartouche: Een schietlood, een troffel en een metselhamer.
N.B. Vermeld: GMG, inv. nr. 425. Jan Wygman eigenaar 20 oktober 1757. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 333, nr. [1655].

Actuele beschrijving.

[1655A]JAN WOLBERS,
N.B. Grafnummer 273. Jan Wolben eigenaar 2 augustus 1669. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 333, nr. [1655A].

Actuele beschrijving.

[1656]OVERSTE LUIT. GERARDT WOLDRINGH.
N.B. Zie: GDW, nr. 1620. Capitain G. Woldringh eigenaar 1 april 1720. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 333, nr. [1656].

Actuele beschrijving.

[1656A]LOURENS ... ERGH.
GDW, blz. 333, nr. [1656B].

Actuele beschrijving.

4. Letters

[1656B]A.
N.B. Grafnummer 52. Verworven door diaconie van Grete Levinge en verkocht in 1627. Zie: GAG, Staatboek diaconie, blz. 126.
GDW, blz. 333, nr. [1656A].

Actuele beschrijving.

[1657]A.A.W.E.
N.B. Grafnummer 24.
GDW, blz. 333, nr. [1657].

Actuele beschrijving.

[1658]G.M... ...8
Grafnummer 47.
GDW, blz. 333, nr. [1658].

Actuele beschrijving.

[1658A]I.B.
N.B. Zie: GDW, nr. 1776A. Juriaen Buitink c.s., erfgenamen van weduwe Coert Jansens, eigenaren 18 juni 1691.
GDW, blz. 333, nr. [1658A].

Actuele beschrijving.

[1659]NO. I.I.H.S.
GDW, blz. 333, nr. [1659].

Actuele beschrijving.

[1660]I.S.G.V.E. 2. AUGUSTY 16..
Wapen: Onherkenbaar. Helmteken: Van Ewsum [1].
GDW, blz. 333, nr. [1660].

Actuele beschrijving.

[1661]No. 75. P.A.V. & A.W.G.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1665B. P. Volmer eigenaar 17 september 1772. Zie: GAG, Grafboek. Pieter Arends Volmer, van Zaandam, gehuwd Groningen 19 april 1742 Antje Wolters Grevingh, van Groningen. Zie: DTB, nr. 179.
GDW, blz. 333, nr. [1661].

Actuele beschrijving.

[1662]P.H. ANNO 1642.
N.B. Naamletters en jaartal niet gelijktijdig.
GDW, blz. 333, nr. [1662].

Actuele beschrijving.

[1662A]R.A.
GDW, blz. 333, nr. [1662A].

Actuele beschrijving.

[1663]Monogram, gevormd van de letters R.B., vergezeld van het jaartal 1618.
N.B. Niet meer aanwezig. Reneke Busch eigenaar 9 juni 1618. Vermeld: RAG, Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 69, blz. 421 verso.334
GDW, blz. 333, nr. [1663].

Actuele beschrijving.

[1664]S.I.
N.B. Grafnummer 11. Koper uitgebroken: wapen en kelk met ouwel.
GDW, blz. 334, nr. [1664].

Actuele beschrijving.

[1664A]S.P.
N.B. Zie: GDW, nr. 1576.
GDW, blz. 334, nr. [1664A].

Actuele beschrijving.

[1665]NUMERO 1631. ANNO 1710. T.H.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een klaverblad en een kam, met aan de onderzijde een rij van acht tanden, onder elkaar. N.B. GMG, nr. 424.
GDW, blz. 334, nr. [1665].

Actuele beschrijving.

[1665A]De letters V.E. in ligatuur.
N.B. Zie: GDW, nr. 357A. Naamletters van Valerius Elama, overleden na 20 oktober 1649. Zie: F. R. Elema. Familieboek Elema. Harderwijk 1965. Blz. 30.
GDW, blz. 334, nr. [1665A].

Actuele beschrijving.

[1665B]W.
N.B. Grafnummer 306. Zie: GDW, nr. 1661.
GDW, blz. 334, nr. [1665B].

Actuele beschrijving.

5. Bekende wapens

[1666]Wapen: Alberda.
ICK GELOVE VERRISENIS DES VLEYSCH UND DAT EEWICH LEVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1520.
GDW, blz. 334, nr. [1666].

Actuele beschrijving.

[1666A]Wapen: Gedeeld: I Alberda; II Jarges.
N.B. Reint Alberda, overleden Groningen 5 november 1691, ondertrouwd Groningen 26 januari 1661, gehuwd 3 maart 1661 Clara Jarges. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 280, blz. 11. Vergelijk: GDW, nr. 1677.
GDW, blz. 334, nr. [1666A].

Actuele beschrijving.

[1667]Wapen, vergezeld van de letters G.A.: Aldringa.
N.B. Grafnummer 6. Zie: GDW, nr. 1787A. Tekening 1826: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19. Geert Aldringa, eigenaar 10 juni 1691. F. Sibinga, eigenaar 21 maart 1754. Hierin begraven Harmanna Maria Wildervanck, overleden Groningen 7 september 1790, vrouw van F. Sibinga. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 334, nr. [1667].

Actuele beschrijving.

[1667A]Wapen: Van Berum.
N.B. Grafnummer 221. Koper. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 306. Blz. 50. Wapen volgens beschrijving Alberda, volgens tekening Van Berum.
GDW, blz. 334, nr. [1667A].

Actuele beschrijving.

[1667B]Wapen: Gevierendeeld: I De Drews; II Van Julsingha; III Tjaarda; IV Clinge. Helmteken: De Drews.
N.B. Johan de Drews, overleden Groningen 27 oktober 1759, gehuwd c. 1695 Lubbina van Julsingha. Zie: NLW, 1913, k. 241-242.
GDW, blz. 334, nr. [1667B].

Actuele beschrijving.

[1667C]Wapen: Gevierendeeld: I De Drews; II Tjaarda; III Op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewende hond en een hert [Meinders]; IV een springende eenhoorn [Folckers].
N.B. Johan de Drews, overleden 1709, gehuwd Groningen 21 april 1664 Albertien Tjaarda. Zie: NLW, 1939, k. 215.
GDW, blz. 334, nr. [1667C].

Actuele beschrijving.

[1668]Wapen: Gevierendeeld: I Gruys; Il en III Horenken; IV To Nansum. Helmteken Gruys.335
N.B. Grafnummer 15. Hilbrant Gruys, overleden begin 1671, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horenken, overleden na 2 september 1667. Zie: NLW, 1961, k. 17. Wapen ook op twee andere zerken, respectievelijk grafnummer 69 en ongenummerd.
GDW, blz. 334, nr. [1668].

Actuele beschrijving.

[1668A]Wapen en helmteken: Hillebrants.
GDW, blz. 335, nr. [1668A].

Actuele beschrijving.

[1668B]Wapen: Horenken.
N.B. Grafnummer 481. Johan Horenken, eigenaar 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1668B].

Actuele beschrijving.

[1669]Wapen: Gevierendeeld: I Van Julsingha; II Clinge; III De Drews; IV Diurken.
N.B. Koper. Johan van Julsingha, overleden 22 mei 1703, gehuwd Groningen 27 februari 1666 Wya Clinge, weduwe van monstercommissaris Hendrik Grauwers. Zie: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 35, 1967, blz. 533-534, 5281529. Ook: DTB. nr. 168.
GDW, blz. 335, nr. [1669].

Actuele beschrijving.

[1670]Wapen en helmteken: Clant.
Kwartieren: I. Clant. II Een leeuw. III Van Besten. IV Een geschaakt kruis.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 26 verso.
GDW, blz. 335, nr. [1670].

Actuele beschrijving.

[1671]Wapen: Gevierendeeld: I Clant; II Coenders [1]; III Rengers [2]; IV Entens. Helmteken: Clant.
N.B. Edzard Jacob Clant van Nijenstein, overleden Groningen 6 augustus 1648, gehuwd Groningen 26 april 1629 Bauwina Coenders van Helpen, overleden 24 juli 1667. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 17, 1963, blz. 194. Wapen ook op andere zerk, grafnummer 118.
GDW, blz. 335, nr. [1671].

Actuele beschrijving.

[1671A]Wapen en helmteken: Coenders [1].
N.B. In tweevoud. Grafnummers 317 en 318. Allert Conders van Helpen, eigenaar nr. 317, 9 juni 1629. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1671A].

Actuele beschrijving.

[1671B]Wapen: Een gekroonde leeuw, vergezeld tussen de rug en de schildrand van vier dwarsbalken [Van Lissebon].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1553. Zie: NLW, 1956, k. 13.
GDW, blz. 335, nr. [1671B].

Actuele beschrijving.

[1671C]Wapen: Gevierendeeld: I De Mepsche; II De Vos van Steenwijk; III Jensema; IV Dorth.
N.B. Grafnummer 378. Rembt de Mepsche, overleden 1615, begraven Groningen, Martinikerk, gehuwd in ballingschap 1581 Suane van Steenwijck. Zie: RAG, B. Lonsain. Genealogie van het geslacht De Mepsche. Handschrift 1940. Blz. 4. Signatuur G 6•. Vergelijk: GDW, nr. 1526.
GDW, blz. 335, nr. [1671C].

Actuele beschrijving.

[1672]Wapen en helmteken: Schaffer.
GDW, blz. 335, nr. [1672].

Actuele beschrijving.

[1673]Wapen: Schaffer.
N.B. Hierbij GDW, nrs. 1603 en 1623.
GDW, blz. 335, nr. [1673].

Actuele beschrijving.

[1674]Wapen: De Sigers.
N.B. Grafnummer 64. Erfgenamen Styna Sygers, eigenaren 16 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1674].

Actuele beschrijving.

[1675]Wapen: Sickinghe.
N.B. Grafnummer 35[41. Vermeld: RAG, Archief Clant van Hankema, inv. nr. 57.336 Erfgenamen van burgemeester Johan Sickinghe eigenaren 22 mei 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1675].

Actuele beschrijving.

[1675A]Wapen: Ulger.
N.B. Grafnummer 359.
GDW, blz. 336, nr. [1675A].

Actuele beschrijving.

[1676]Wapen: Gevierendeeld: I Verrutius, doch met vijfpuntige ster: II Gockinga [2]; III Van Beyma; IV Clant. Schildhouders: twee omziende leeuwen. Wapenspreuk: AUT PATERE AUT ABSTINE.
N.B. Koper. Grafnummers onherkenbaar, misschien 20 en 21. Afgebeeld: GDW, plaat XIII. Jan Verrutius, overleden voor 18 maart 1684, ondertrouwd Groningen 15 juni 1672 Luirtje Gockinga. Zie: GAG, Index DTB, nr. 169. Ook RAG, Statenarchieven, inv. nr. 18, 18 maart 1684.
GDW, blz. 336, nr. [1676].

Actuele beschrijving.

[1676A]Wapen: Gevierendeeld: I Wichers; II Tammen; III De Drews; IV Noorthoorn.
N.B. Koper. Wicher Wichers, overleden Groningen 25 augustus 1715, ondertrouwd Groningen 18 oktober 1673 Beerta Tammen, overleden Groningen 22 maart 1702. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 325.
GDW, blz. 336, nr. [1676A].

Actuele beschrijving.

[1676B]Wapen, vergezeld van de letters H.W.: Een dwarsbalk, vergezeld van drie knollen met afgesneden loof.
N.B. Grafnummer 215. Erfgenamen Henrick Willcma eigenaren 26 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 336, nr. [1676B].

Actuele beschrijving.

[1677]Wapens: Rechts: Alberda. Links: Jarges.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, ins. nr. 435. Reint Alberda, overleden Groningen 5 november 1691, ondertrouwd Groningen 26 januari 1661, gehuwd 3 maart 1661 Clara Jarges. Vergelijk: GDW, nr. 1666A.
GDW, blz. 336, nr. [1677].

Actuele beschrijving.

[1678]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met drie buikige kannen met deksel en oor, geplaatst in de richting van de schuinbalk [Alting [1]]. Links: Een staande geringde zwaan met gesloten vlucht [Wiarda].
N.B. In tweevoud. Grafnummers 41 en 42. Lucas Altinck, eigenaar nr. 41, 11 april 1684. Zie: GAG, Grafboek. Lucas Alting, ondertrouwd Groningen 2 mei 1668 Rebecca Wiarda, overleden 1692. Zie: Algemeen nederlandsch familieblad, 1885, blz. 241. Ook: DTB, nr. 16.
GDW, blz. 336, nr. [1678].

Actuele beschrijving.

[1679]Wapens: Rechts: Broersema. Links: Een hartschildje, in de rechterbovenhoek misschien beladen met een schuinkruisje, het hartschildje vergezeld van drie leliën, gaffelsgewijs.
N.B. Grafnummer 73.
GDW, blz. 336, nr. [1679].

Actuele beschrijving.

[1679A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II Elama. Links: Mellema. Helmteken: Elama.
N.B. Grafnummer 482. Hierbij: GDW, nr. 1596A. Duirt Elama, overleden 29 april 1682, gehuwd, voorwaarden 29 februari 1660, Abeltje Mellcma of Millema, overleden 1 december 1679. Zie: GDW, nrs. 1166, 1167. RAG, Archieven (De Marees] van Swinderen, inv. nr. 26.
GDW, blz. 336, nr. [1679A].

Actuele beschrijving.

[1680]Wapens: Rechts: Vier elkaar bij de pols vattende voorarmen, samen in de vorm van een vierkant [Emmelkamp]. Links: Een leeuw. Helmteken: een met een zwaard zwaaiende uitkomende geharnaste arm.
N.B. XVIIA. Zie: GDW, nr. 231k.337
GDW, blz. 336, nr. [1680].

Actuele beschrijving.

[1681]Wapens: Rechts: Van Ewsum [1] of Tamminga. Links: Onherkenbaar.
GDW, blz. 337, nr. [1681].

Actuele beschrijving.

[1681A]Wapens: Rechts: Een omgewende springende eenhoorn [Folckers]. Links: Gedeeld, doch het eerste veld breder dan het tweede: I drie linkerschuinbalken, vergezeld van zes rozen, 1 en 2 en 2 en 1; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
N.B. Grafnummer 34[.]. Berent Fokkers eigenaar van de graven nrs. 340 en 341, 23 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Johanna Folckers, dochter van Berent Folckers en Albertien Derks of Popkens, gehuwd Groningen 23 juli 1637 Regnerus Tjaarda, overleden Groningen 14 juli 1668. Zie: NLW, 1939, k. 215. Vergelijk: GDW, nr. 354.
GDW, blz. 337, nr. [1681A].

Actuele beschrijving.

[1681B]Wapens: Rechts: Gockinga [2]. Links: Een adelaar. Helmteken: Gockinga [2].
N.B. Grafnummer 293. Scato Gockinga, syndicus der Ommelanden, eigenaar 26 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Ook: GHB, 1906, blz. 172/173.
GDW, blz. 337, nr. [1681B].

Actuele beschrijving.

[1682]Wapens: Rechts: Horenken. Links: Een dubbele adelaar. Helmteken: Horenken. N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1730.
GDW, blz. 337, nr. [1682].

Actuele beschrijving.

[1683]Wapens: Rechts: Een uit water uitkomende stier [Van Kaps]. Links: Een ronde pot, waarin drie rozen aan gebladerde stengels, 1 en 2 [Franke].
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 1993-1995.
GDW, blz. 337, nr. [1683].

Actuele beschrijving.

[1683A]Wapens: Rechts: Clant. Links: Clant.
N.B. Grafnummer 470. XVIII.
GDW, blz. 337, nr. [1683A].

Actuele beschrijving.

[1684]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een leeuw [Von Schönleben]. Helmteken: Clant. Kwartieren: III Wicheringe.
N.B. Bartholt Clant, overleden voor 1713, zoon van Reint Clant en Anna Wicheringe, ondertrouwd Groningen 5 juni 1702 Maria Elisabeth von Schönleben. Zie: GHB, 1909, blz. 365. J. B. Rietstap. Armorial général, 2. Gouda 1887, Berlin 1934. Pag. 725.
GDW, blz. 337, nr. [1684].

Actuele beschrijving.

[1684A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende gehalsbande staande beer; II een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie golvende dwarsbalken. Links: Doorsneden: A. een lelie; B. een dubbele adelaar.
N.B. Grafnummer 265. Luitenant Jan Kuen en Geertruida Proest, echtelieden, eigenaren 8 oktober 1716. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1684A].

Actuele beschrijving.

[1684B]Wapens: Rechts: Lewe. Links: Coenders [1].
N.B. Zie: GDW, nr. 356. Evert Lewe, overleden voor 10 mei 1648, gehuwd 1619 Anna Coenders, overleden Groningen 23 december 1628. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 311.
GDW, blz. 337, nr. [1684B].

Actuele beschrijving.

[1685]Wapens: Rechts: Lewe. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Lewe.
N.B. [Grafnummer 44]. Erfgenamen Joest Lewe eigenaren 16 februari 1641. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1685].

Actuele beschrijving.

[1686]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, begeleid door twee vleugels [Luitjens, later Ludolphi]. Links: Een adelaar. Helmteken: een vlucht.
N.B. Tekst XVIIa, onbereikbaar.
GDW, blz. 337, nr. [1686].

Actuele beschrijving.

[1687]Wapens: Rechts: Een zandloper, vergezeld van de letters H.M. Links: Een eenvoudig schip, uitgerust met roer, zwaard, mast en zeil.
N.B. Grafnummer 25. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet_338 geďnventariseerd. Hendrick Mensinck eigenaar 1 november 1671. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1687].

Actuele beschrijving.

[1687A]Wapens: Rechts: De Mepsche. Links: Entens. Helmteken: De Mepsche. N.B. Grafnummer 530.
GDW, blz. 338, nr. [1687A].

Actuele beschrijving.

[1688]Wapens: Rechts: Op een terras tussen twee eveneens op dit terras staande klaverbladen een boom. Links: Op een terras twee tegen elkaar klimmende bokken [Coenders]. Helmteken: twee klaverbladen, elke stengel buitendien met twee spitsovale bladeren.
N.B. Grafnummer 31. Popke van Peeuwsum eigenaar 19 september 1656. Zie: GAG, Grafboek. Popco van Pewsum en Josina Coenders. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1967, blz. 184.
GDW, blz. 338, nr. [1688].

Actuele beschrijving.

[1688A]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Jensema. Kwartieren: I Rengers [2]. II Jensema. III en IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 321. Frerickjen Rengers, weduwe Everhard vin Asschendorp, eigenares 8 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 338, nr. [1688A].

Actuele beschrijving.

[1689]Wapens: Rechts: Schaffer. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Schaffer.
GDW, blz. 338, nr. [1689].

Actuele beschrijving.

[1689A]Wapens: Rechts: Zeven sterren, 1, 2, 1, 2, 1 [Sevenstern], Links: Gedeeld: I doorsneden: a. op een terras drie bomen; b. eveneens op een terras drie bomen; II een adelaar en een huis met trapgevel overhoeks, in de voorgevel tussen twee ramen een deur en daarboven een aantal ramen, adelaar en huis onder elkaar. Helmteken: een ster.
N.B. In tweevoud, o.a. grafnummer 417. Harmen Wessels Sevenstern, overleden 1665, gehuwd 2° Groningen 4 februari 1652 Margaretha Ernsthuys, overleden tussen 8 januari 1680 en 7 november 1685. Zie: NLW, 1947, k. 296-297.
GDW, blz. 338, nr. [1689A].

Actuele beschrijving.

[1690]Wapens: Rechts: De Sigers. Links: Aldringa. Helmteken: De Sigers.
N.B. Grafnummer 265 en nr. 412. Geert de Sigcrs, overleden c. 1653, gehuwd Groningen 7 oktober 1621 Anna Aldringa, overleden c. 1653. Zie: NLW, 1938, k. 114.
GDW, blz. 338, nr. [1690].

Actuele beschrijving.

[1690A]Wapens: Rechts: De Sigers. Links: Een liggende knoestige tak, waaruit aan de bovenzijde iets onduidelijks groeit, misschien een vrucht aan een gebladerde stengel. Helmteken: De Sigers.
GDW, blz. 338, nr. [1690A].

Actuele beschrijving.

[1691]Wapens: Rechts: In een grote pot met twee oren een plant met bloemen. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een naakt kind, een knieval makend, houdend in de opgehesen rechterhand een bosje bloemen, de linkerhand in de zijde.
N.B. Grafnummer 84. Johan Wilhelm Sohn of Sonius, secretaris van stadhouder Hendrik Casimir I, eigenaar 12 november 1635. Vergelijk: GDW, nr. 2901.
GDW, blz. 338, nr. [1691].

Actuele beschrijving.

[1692]Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: een vlucht, waartussen een adelaarskop, zonder de ketting.
N.B. Grafnummer [22?]. Hierbij: GDW, nrs. 1572 en 1592. Vergelijk: GDW, nr. 1647. Albert Tjarda van Starkenborgh, overleden 17 oktober 1637, begraven Tinallinge, gehuwd 1° Abele Onsta, overleden voor 10 februari 1619. Zie: NLW, 1951, k. 168.
GDW, blz. 338, nr. [1692].

Actuele beschrijving.

[1692A]Wapens: Rechts: Ubbena. Links, voor zover herkenbaar: Een rechterschuinbalk bedoeld is: Clant. Helmteken: Ubbena.
N.B. Grafnummer 474. Maria Helena Clanm, weduwe Reint Ubbena, eigenares 6 juli 1691. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: NLW, 1967, k. 132.
GDW, blz. 338, nr. [1692A].

Actuele beschrijving.

[1693]Wapens: Rechts: Unia [2]. Links: BU[RMANIA].339
GDW, blz. 338, nr. [1693].

Actuele beschrijving.

[1693A]Wapens: Rechts: VERRUCIVS. Links: BEYMA: Gedeeld: I een halve adelaar; II een ster, een lelie en een klaverblad onder elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Koper. Gerlacus Verrutius, ondertrouwd Groningen 23 maart 1605 Titia Beyma. Zie: DTB, nr. 158.
GDW, blz. 339, nr. [1693A].

Actuele beschrijving.

[1694]Wapens: Rechts: Verrutius. Links: Verrutius. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
GDW, blz. 339, nr. [1694].

Actuele beschrijving.

[1695]Wapens: Rechts: Wicheringe. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Wicheringe.
N.B. Grafnummer 284. Hierbij: GDW, nr. 1626. Weduwe Roeleffien Wicheringe eigenares, 5 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 339, nr. [1695].

Actuele beschrijving.

[1696]Wapens: Rechts: Wichers. Links: Tammen.
Signatuur: B.
N.B. Wicher Wichers, overleden Groningen 25 augustus 1715, ondertrouwd aldaar 18 oktober 1673 Beerta Tammen, overleden Groningen 22 maart 1702. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 325.
GDW, blz. 339, nr. [1696].

Actuele beschrijving.

[1697]Wapens: Rechts: Doorsneden: A. Wichers: B. Eeck. Links: Doorsneden: A. Een rechterschuinbalk, beladen met drie buikige kannen met deksel en oor, geplaatst in de richting van de schuinbalk [Alting [1]]; B. een gaande en gehalsbande zwaan [Wiarda].
N.B. Grafnummer 19. Jan Wichers, overleden 20 september 1739, gehuwd Groningen 18 december 1698 Clara Alting, overleden Groningen 23 september 1762. Zie: NPT, 19311932, blz. 351.
GDW, blz. 339, nr. [1697].

Actuele beschrijving.

[1697A]Wapens: Rechts: Op een heuvel een boom met drie kruinen onder elkaar, de stam tussen een ster en een roos. Links: Een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen, 2 en 2. Helmteken: drie eikels aan lange stengels, waaiervormig.
N.B. Grafnummer 14. Erfgenamen Teese Wyttinge eigenaren 30 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1555. Vergelijk: GDW, nr. 118e.
GDW, blz. 339, nr. [1697A].

Actuele beschrijving.

6. Onbekende wapens

[1698]Wapen: De letters H.B.H., vergezeld van boven van een niet pronkende pauw, staand op een achtstralig voorwerp of huismerk nr. 246, de letters vergezeld van onderen van drie staande hanen.
N.B. Grafnummer 145.
GDW, blz. 339, nr. [1698].

Actuele beschrijving.

[1699]Wapen: Drie staande korenschoven.
N.B. Grafnummer 7.
GDW, blz. 339, nr. [1699].

Actuele beschrijving.

[1700]Wapen: Een gaande haan met gesloten vlucht. Helmteken: een uitkomende haan met opgeheven vlucht [Spee].
N.B. XVIIA. Grafnummer 202. Vergelijk: GDW, nrs. 1485, 1543.
GDW, blz. 339, nr. [1700].

[1701]Wapen: Huismerk nr. 247.
N.B. In tweevoud.
GDW, blz. 339, nr. [1701].

Actuele beschrijving.

[1701A]Wapen, nauwelijks herkenbaar: Huismerk nr. 955, vergezeld van twee van elkaar afgewende gezichtswassenaars.
N.B. Grafnummer 477.
GDW, blz. 339, nr. [1701A].

Actuele beschrijving.

[1702]Wapen: Een lelie. Helmteken: een lelie.340
GDW, blz. 339, nr. [1702].

Actuele beschrijving.

[1702A]Wapen: Op een terras een omziende rennende wolf, de achterpoten tegen een heuvel, waarop een boom, heuvel en boom uitgaand van de linkerschildrand.Helmtcken: een zittende wolf met de staart omhoog.
N.B. In tweevoud.
GDW, blz. 340, nr. [1702A].

Actuele beschrijving.

[1703]Wapen: Een zittende vogel met forse snavel.
GDW, blz. 340, nr. [1703].

Actuele beschrijving.

[1703A]Wapen, nauwelijks herkenbaar: Gedeeld: I een halve adelaar: II doorsneden: a. huismerk nr. 956; b. onherkenbaar.
GDW, blz. 340, nr. [1703A].

Actuele beschrijving.

[1704]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 248.
N.B. Grafnummer 42. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd.
GDW, blz. 340, nr. [1704].

Actuele beschrijving.

[1705]Wapen: Gevierendeeld: I onherkenbaar; II drie moriaanshoofden; III een rechterschuinbalk; IV een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart. Helmteken: een moriaanshoofd.
N.B. Grafnummer 359. Vergelijk wapen Ivo Auwema: GDW, nr. 3665.
GDW, blz. 340, nr. [1705].

Actuele beschrijving.

[1705A]Wapens: Rechts: Drie rozen. Links: Een rechterschuinbalk. Helmteken: een vlucht, de vleugels verbonden door een onherkenbaar voorwerp.
GDW, blz. 340, nr. [1705A].

Actuele beschrijving.

[1706]Wapens: Rechts: Drie vruchten, misschien citroenen, zonder stengel en bladeren. Links: Grevinck.
N.B. Grafnummer 31. Weduwe Edsart Grevynge, eigenares 6 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 340, nr. [1706].

Actuele beschrijving.

[1706A]Wapens: Rechts: Een adelaar. Links: Een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 422.
GDW, blz. 340, nr. [1706A].

Actuele beschrijving.

[1707]Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee uit de dwarsbalk komende bomen, de dwarsbalk vergezeld van onderen van een omgewende staande vogel. Links: In een pot drie bloemen aan lange gebladerde stengels. Helmteken, onduidelijk: een uitkomend dier, of misschien: een vlucht, waartussen een staande vogel.
N.B. Grafnummer 47.
GDW, blz. 340, nr. [1707].

Actuele beschrijving.

[1707A]Wapens: Rechts: Een omgewend gaand paard. Links: Zeven sterren, 1 en 2 en 1 en 2 en 1 [Sevenstern].
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1653.
GDW, blz. 340, nr. [1707A].

Actuele beschrijving.

[1708]Wapens: Rechts: Een geopende schoorsteenhaak. Links: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw; B. gedeeld: 1. een omgewende adelaarsklauw; 2. drie gelijkzijdige driehoeken, de onderste omgekeerd. Helmteken: een bos struisveren in drie lagen, 9, 8, 7.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1639.
GDW, blz. 340, nr. [1708].

Actuele beschrijving.

[1709]Wapens: Rechts: Een omgewende griffioen met opgeheven vlucht. Links: Op een terras een op een daaruit komende tak staande duif met een om de hals gestrikt lint. Helmteken: een uitkomende griffioen met opgeheven vlucht en met een om de hals gestrikt lint.
GDW, blz. 340, nr. [1709].

Actuele beschrijving.

[1710]Wapens: Rechts: Een huismerk nr. 249, vergezeld van de letters I.I. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 227.341
GDW, blz. 340, nr. [1710].

Actuele beschrijving.

[1710A]Wapens: Rechts: Een kreeft, vergezeld van drie hulstbladeren. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een roos en van onderen van drie klaverbladen. Helmteken, geplaatst zonder helm tussen de riemen, waaraan het wapen hangt: een kreeft.
N.B. XVIIA. Hierbij GDW, nr. 1630.
GDW, blz. 341, nr. [1710A].

Actuele beschrijving.

[1710B]Wapens: Rechts: Een letter G, beladen met huismerk nr. 475, van boven iets over de letter uitstekend en van onderen eindigend op de letter, de beide onderkanten van het huismerk overladen met een roos. Links: Op een terras een boom, de stam tussen twee sterren [Appius].
N.B. Grafnummer 86. Hierbij: GDW, nr. 1643A. Vergelijk; GDW, nr. 1334d.
GDW, blz. 341, nr. [1710B].

Actuele beschrijving.

[1711]Wapens: Rechts: Een lelie, vergezeld van onderen van de letters C.K. Links. Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 1470. Hierbij: GDW, nr. 1621.
GDW, blz. 341, nr. [1711].

Actuele beschrijving.

[1711A]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbatk, beladen met een ster, de rechterschuinbalk begeleid aan de bovenzijde van een roos aan een gebladerde en naar beneden gerichte stengel, en aan de onderzijde van een roos aan een gebladerde en naar boven gerichte stengel. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II, voor zover herkenbaar: een dwarsbalk.
N.B. Grafnummer 109. Vergelijk: GDW, nrs. 3240 en 3847.
GDW, blz. 341, nr. [1711A].

Actuele beschrijving.

[1712]Wapens: Rechts: Een tegen een uitgerukte boom klimmende omgewende leeuw. Links: Drie sterren, vergezeld van onderen van een naar boven gewende gezichtswassenaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer 37. Vergelijk wapen Van Holten.
GDW, blz. 341, nr. [1712].

Actuele beschrijving.

[1712A]Wapens: Rechts: Een verlaagde keper, vergezeld van drie rozen. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie afgesneden berekoppen met schouders, misschien ramskoppen.
N.B. Wapen rechts doet denken aan Ulger.
GDW, blz. 341, nr. [1712A].

Actuele beschrijving.

[1712B]Wapens: Rechts: Een waterscheprad. Links: Drie schelpen, l en 2, misschien oorspronkelijk vijf schelpen, 2 en 1 en 2.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1609A.
GDW, blz. 341, nr. [1712B].

Actuele beschrijving.

[1713]Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. twee klaverbladen naast elkaar; b. een klaverblad; II een halve adelaar. Links: Twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen, vergezeld van drie leliën, 2 in het schildhoofd en 1 in de voet. Helmteken: een dubbele adelaar.
N.B. Grafnummer 90. Hierbij: GDW, nr. 1641. Vergelijk: GDW, nrs. 1720, 2859.
GDW, blz. 341, nr. [1713].

Actuele beschrijving.

[1714]Wapens, vergezeld van de letters H.[?]: Rechts: Gedeeld: I een aanziende mensenschedel zonder onderkaak en twee beenderen, schuinkruislings, onder elkaar; II een zwemmende vis, vergezeld van drie rozen [overeenkomstig Ten Grave]. Links: Een roos, huismerk nr. 250, in de vier hoeken een roos omvattend, en een roos onder elkaar.
N.B. Grafnummer 602. Hierbij: GDW, nr. 1551.
GDW, blz. 341, nr. [1714].

Actuele beschrijving.

[1715]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II de letters I.I. onder elkaar. Links: Huismerk nr. 251, vergezeld van de letters I.[?]. Helmteken een adelaarskop.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1612.342
GDW, blz. 341, nr. [1715].

Actuele beschrijving.

[1716]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie leliën onder elkaar. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een lelie.
N.B. Grafnummer 85.
GDW, blz. 342, nr. [1716].

Actuele beschrijving.

[1717]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van hoven en van onderen van een letter I. Links: Huismerk nr. 252, vergezeld in het schildhoofd van de letters I.I.
N.B. Grafnummer 38. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geinventariseerd. Erfgenamen Jan Jacobs Snider eigenaren 8 december 1645. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 342, nr. [1717].

Actuele beschrijving.

[1718]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 253. Links: Gedeeld: I drie knollen met loof onder elkaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een bloem of een vrucht op een gebladerde stengel.
Bijbeltekst: Genesis 49:18.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1645.
GDW, blz. 342, nr. [1718].

Actuele beschrijving.

[1718A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een restant van een overigens onherkenbaar huismerk nr. 943. Links: Op een uitgerukte boomtronk een staande haan.
N.B. Grafnummer 58.
GDW, blz. 342, nr. [1718A].

Actuele beschrijving.

[1719]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar, in het schildhoofd een verbreedarmig kruisje. Links: Een op een uitgerukte boomtronk staande [haan?].
N.B. Grafnummer 58.
GDW, blz. 342, nr. [1719].

Actuele beschrijving.

[1720]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II twee tegenelkaar klimmende halve leeuwen, misschien vergezeld van drie leliën. Links: Gedeeld: I een lelie. een ster en een lelie onder elkaar; II twee door een lint samengebonden pijlen schuinkruislings, waarboven iets kan hebben gestaan; de onderkant van het veld is versleten.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1713.
GDW, blz. 342, nr. [1720].

Actuele beschrijving.

[1720A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II onherkenbaar. Links: Een verkort kruis. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer ..4.
GDW, blz. 342, nr. [1720A].

Actuele beschrijving.

[1721]Wapens: Rechts: Gedeeld: I op een terras een tegen de deellijn klimmende omgewende eenhoorn, waarvan de hoorn nu onherkenbaar is; II een halve adelaar. Links: Gedeeld: I drie hulstbladeren; li in het schildhoofd twee rozen naast elkaar,overigens onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
GDW, blz. 342, nr. [1721].

Actuele beschrijving.

[1722]Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I, III en IV onherkenbaar; II een leeuw. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Van Borck.
GDW, blz. 342, nr. [1722].

[1722A]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Drie ronde (vruchten ?], vergezeld in het schildhart van een ronde [vrucht ?].
N.B. Grafnummer 102.
GDW, blz. 342, nr. [1722A].

Actuele beschrijving.

[1722B]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een leeuw. Helmteken: een vlucht. waartussen een tronk.
N.B. Grafnummer 47.343
GDW, blz. 342, nr. [1722B].

Actuele beschrijving.

[1722C]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Huismerk nr. 944. Helmteken: een [vlucht?].
GDW, blz. 343, nr. [1722C].

Actuele beschrijving.

[1723]Wapens: Rechts: Op een liggende ton een staande omgewende haan, aan beide zijden vergezeld van drie rozen onder elkaar. Links, voor zover herkenbaar: Gevierendeeld 1 linksbeneden een ster; II een natuurlijke molensteen; til in het midden een ster; IV een keper, vergezeld van onderen van een voorwerp. Helmteken: een hanekop.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1727.
GDW, blz. 343, nr. [1723].

Actuele beschrijving.

[1724]Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Links: Drie leliën, in het scheldhart vergezeld van een roos [Draper]. Helmteken: een uitkomend hert. N.B. In tweevoud.
Grafnummers 135 en 186.
GDW, blz. 343, nr. [1724].

Actuele beschrijving.

[1725]Wapens: Rechts: Twee rozen en een ster, 2 en 1. Links: Een leeuw, klimmend tegen een van de rechterschildrand uitgaande geknotte boomstam, geplant op een van die schildrand uitgaande heuvel. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Grafnummer 121.
GDW, blz. 343, nr. [1725].

Actuele beschrijving.

[1726]Wapens: Rechts: Vijf bollen, 2 en 1 en 2; [misschien Grevinck of Van Maneil]. Links: Huismerk nr. 254.
N.B. Grafnummer 59.
GDW, blz. 343, nr. [1726].

Actuele beschrijving.

[1727]Wapens: Rechts: Vijf klaverbladen, 2 en 1 en 2. Links: Een op een liggende ton staande haan, omgeven door zes rozen, 1 en 2 en 2 en 1. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1723.
GDW, blz. 343, nr. [1727].

Actuele beschrijving.

[1728]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Van Ballen of Coninck.
N.B. Grafnummer 10. Gebroeders Willem en Onno van Berum eigenaren 21 november 1643. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 343, nr. [1728].

Actuele beschrijving.

[1729]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een aanziende ossekop, beladen met een keper [Nunninckhof].
GDW, blz. 343, nr. [1729].

Actuele beschrijving.

[1730]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een dubbele adelaar. Helmteken: Horenken.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1682.
GDW, blz. 343, nr. [1730].

Actuele beschrijving.

[1731]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een gaande leeuw. Helmteken: vlucht, waartussen een boomtronk.
N.B. Grafnummer 47. Erfgenamen Derek Lubberts eigenaren 23 september 1661. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 343, nr. [1731].

Actuele beschrijving.

[1732]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een lelie. Helmteken: een ingehoekte vlag.
GDW, blz. 343, nr. [1732].

Actuele beschrijving.

[1733]Wapens :"Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; I I drie rozen onder elkaar. Helmteken: op een gewelfd terras een boom.
GDW, blz. 343, nr. [1733].

Actuele beschrijving.

[1734]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een kelk. Helmteken: een kelk. N. B. Hierbij: GDW, nr. 1648.
GDW, blz. 343, nr. [1734].

Actuele beschrijving.

[1735]Wapens: Rechts: Onherkenbaar, misschien een omgekeerde keper. Links: Onherkenbaar, doch in de voet een roos. Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel beladen. met een bol.
N.B. Grafnummer 1[0].344
GDW, blz. 343, nr. [1735].

Actuele beschrijving.

7. Kwartieren

[1736]Kwartieren, aan beide zijden vier onder elkaar: Rechts: I Von Bartensleve. II Op een terras een leeuw. III Veertien bollen, 4 en 4 en 3 en 2 en 1, [Van den Clooster [1]?']. IV Verdwenen. Links: I, II en III Onherkenbaar. IV Verdwenen.
N.B. Von Bartensleven en Wartensleben vrijwel het zelfde wapen. Zie: J. B. Rietstap. Armorial général. Gouda 1887.
GDW, blz. 344, nr. [1736].

Actuele beschrijving.

[1737]Kwartieren, aan beide zijden vier onder elkaar: Rechts: I Op een terras een wildeman, houdend een schildje in de uitgestoken rechterhand, waarboven lussen van een riem, de linkerhand op de heup. II Martena, de eikel komend uit een liggende tak. III M[E]CK[EMA]. IV V. STARCKENB. Links: I Een zittende eekhoorn. II Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende wassenaar, aan de linkerzijde vergezeld van twee sterren onder elkaar; b drie schelpen [Hottinga van Kee]. III M[E]CK[EMA]. IV V. EICINGA.
GDW, blz. 344, nr. [1737].

Actuele beschrijving.

[1738]Rechts en links drie wapens onder elkaar. Rechts: I Onherkenbaar, doch in het schildhart een sterretje vergezeld van onderen van een roos. II Drie rozen, vergezeld in het schildhart van een klaverblad [?]. III Rechtsboven en linksbeneden een ster; linksboven en rechtsbenden een roos. Links: I Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 255; b. drie klaverbladen. II Onherkenbaar, misschien een adelaar. III Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie sterren onder elkaar, of: een ster een roos en een ster onder elkaar [Tjaarda?].
N.B. Hierbij: GDW, nrs. 1580 en 1607.
GDW, blz. 344, nr. [1738].

Actuele beschrijving.

[1739]Kwartieren en het jaartal 1652: I Onherkenbaar; II Van Ewsum [1] of Tamminga: III Onherkenbaar; IV Een leeuw [?].
GDW, blz. 344, nr. [1739].

Actuele beschrijving.

[1740]Twee wapens en zes kwartieren: Onherkenbaar. Helmteken: een vlucht [Polman].
N.B. Grafnummer 140. Antony Polman eigenaar 10 februari 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 344, nr. [1740].

Actuele beschrijving.

8. Helmtekens

[1741]Helmteken: een boom [Eyssinge].
N.B. Grafnummer 225. Raadsheer Peter Eysinge eigenaar 8 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 344, nr. [1741].

Actuele beschrijving.

[1742]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: deels onherkenbaar: Een rechterschuinbalk [Clant]. Helmteken: een uitkomende bok [Gramaye].
N.B. Grafnummer 123. Hierbij: GDW, nr. 1602. Jr. Gramaye eigenaar 29 mei 1686. Zie: GAG, Grafboek. Jan Baptist Gramaye, overleden voor of in 1703, gehuwd 25 juli 1658 Ave Maria Clant. overleden 29 september 1703. Zie: GHB, 1909, blz. 383. Wapen Johan Baptista Gramaye: Gedwarsbalkt van zes stukken, de oneven stukken beladen met vier schuinkruisjes. Helmteken: een uitkomende bok. Zie: RAG, Zegelverzameling nr. C 108.
GDW, blz. 344, nr. [1742].

Actuele beschrijving.

[1743]Helmteken: Gruys.
N.B. Grafnummer [1]00. Hille Aldringa, weduwe burgemeester Roedolf Gruys, eigenares 15 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Ook: NLW, 1961, k. 9.
GDW, blz. 344, nr. [1743].

Actuele beschrijving.

[1744]Helmteken: Horenken.
GDW, blz. 344, nr. [1744].

Actuele beschrijving.

[1745]Helmteken: een uitkomende adelaar, elke vleugel beladen met een penning [Van Julsingha?].345
GDW, blz. 344, nr. [1745].

Actuele beschrijving.

[1746]Helmteken: Coenders [1].
N.B. Grafnummer 340?
GDW, blz. 344, nr. [1746].

Actuele beschrijving.

[1746A]Helmteken: Ompteda.
N.B. Grafnummer 475.
GDW, blz. 345, nr. [1746A].

Actuele beschrijving.

[1746B]Helmteken: een drakekop.
N.B. Grafnummer 171.
GDW, blz. 344, nr. [1746B].

Actuele beschrijving.

[1747]Helmteken: een lelie.
N.B. Grafnummer 96[.].
GDW, blz. 345, nr. [1147].

Actuele beschrijving.

[1748]Helmteken: een mortierstamper.
GDW, blz. 345, nr. [1748].

Actuele beschrijving.

[1749]Helmteken: een mand waarin zes pauweveren.
GDW, blz. 345, nr. [1749].

Actuele beschrijving.

[1749A]Helmteken: een staande eend.
GDW, blz. 345, nr. [1749A].

Actuele beschrijving.

[1750]Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer 417. Harmen Wessels Sevenstecrn eigenaar 19 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nr. 1689A.
GDW, blz. 345, nr. [1750].

Actuele beschrijving.

[1751]Helmteken: een vlucht, waartussen een lelie [Wicheringe?].
GDW, blz. 345, nr. [1751].

Actuele beschrijving.

[1752]Helmteken: een vlucht, waartussen een [ster?].
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1616.
GDW, blz. 345, nr. [1752].

Actuele beschrijving.

[1752A]Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1600Atd>
GDW, blz. 345, nr. [1752A].

Actuele beschrijving.

[1752B]Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
N.B. In tweevoud. Grafnummers 20 en 34.
GDW, blz. 345, nr. [1752B].

Actuele beschrijving.

[1752C]Helmteken: een uitkomende moriaan.
GDW, blz. 345, nr. [1752C].

Actuele beschrijving.

[1752D]Helmteken: een vlucht.
GDW, blz. 345, nr. [1752D].

Actuele beschrijving.

[1752E]Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Grafnummer 136. Hierbij: GDW, nr. 1596B.
GDW, blz. 345, nr. [1752E].

Actuele beschrijving.

[1753]Helmteken: een zittende vos of wolf.
N.B. Hierbij GDW, nr. 1643.
GDW, blz. 345, nr. [1753].

Actuele beschrijving.

[1754]Helmteken: onduidelijk voorwerp, misschien een doedelzak.
N.B. Grafnummer 453 of 458.
GDW, blz. 345, nr. [1754].

Actuele beschrijving.

[1754A]Vier wapens: Onherkenbaar. Helmtekens: I een uitkomende eenhoorn. II een uitkomende draak. III en IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 411. Hierbij: GDW, nr. 1625A. Capitain Georch Cuyts eigenaar 5 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.346
GDW, blz. 345, nr. [1754A].

Actuele beschrijving.

[1754B]Vier kwartieren: Onherkenbaar. Helmtekens: I een vlucht. II een vlucht, Waartussen in een krans van roosjes een heraldieke gaffel. III een zittende hond, met in de bek een gebladerde tak. IV een uitkomende eenhoorn.
N.B. Grafnummer 197. Hierbij GDW, nr. 1608A.
GDW, blz. 346, nr. [1754B].

Actuele beschrijving.

9. Emblemen

[1754C]Medaillon: Tussen de letters H.H. een gekroonde hamer.
N.B. Grafnummer 370. Hindrick Harmens Smit eigenaar 12juli 1643. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1754C].

Actuele beschrijving.

[1755]Medaillon: In een met drie hoepels gekuipt vat op drie pootjes drie planten met gebladerde stengels en een bloem, vergezeld van de letters J.M.
N.B. Grafnummer 135. J. Marissen en vrouw eigenaren 1 mei 1770. Jan Marissen, van Diphorn in Drente, gehuwd Groningen 13 november 1740 Gesina Ringels. Zie: GAG, Grafboek. Ook: Index DTB, nr. 179.
GDW, blz. 346, nr. [1755].

Actuele beschrijving.

[1756]Medaillon, vergezeld van de letters H.R. in ligatuur: In een met drie hoepels gekuipte tobbe, voorzien van twee handvatten en drie pootjes, drie naast elkaar geplante bloemen, vergezeld van de letters H.R.
N.B. Grafnummer 7. Tekening 1826: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19. Solliciteur Hiddo Ringels, eigenaar 30 december 1681 of 1683. Hierin begraven F. Sibinga, stadsrentmeester, overleden Groningen 10 februari 1794. Zie: GAG, Grafboek. Huismerken
GDW, blz. 346, nr. [1756].

Actuele beschrijving.

10. Huismerken

[1757]Huismerk nr. 97, vergezeld van de letters A.G.
N.B. Grafnummer 1476. Weduwe Aldert Gerrits Schipper eigenares 2 november 1671. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1757].

Actuele beschrijving.

[1758]Huismerk nr. 224, schuinlinks vergezeld van de letters A.I.
N.B. Grafnummer 1430.
GDW, blz. 346, nr. [1758].

Actuele beschrijving.

[1759]Huismerk nr. 256, vergezeld van de letters B.E.
N.B. Grafnummer 27[1].
GDW, blz. 346, nr. [1759].

Actuele beschrijving.

[1760]Huismerk nr. 257, vergezeld van de letters B.H.
N.B. Grafnummer 17. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Bartholt Hendrix eigenaar 9 maart 1647. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1760].

Actuele beschrijving.

[1761]Huismerk nr. 258, vergezeld van de letters E.I.
N.B. Grafnummer 1163. Egbert Jans c.s. eigenaren 8 november 1661. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1761].

Actuele beschrijving.

[1762]Huismerk nr. 259, vergezeld van de letters F.E.
N.B. Grafnummer 7. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Frerick Eppens eigenaar 6 september 1649. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1762].

Actuele beschrijving.

[1762A]Huismerk nr. 260, vergezeld van de letters G.M. N.B. Grafnummer 622.
GDW, blz. 346, nr. [1762A].

Actuele beschrijving.

[1763]Medaillon: Huismerk nr. 243, vergezeld van de letters G.N.
N.B. Grafnummer 18. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Goetien Nannens eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.347
GDW, blz. 346, nr. [1763].

Actuele beschrijving.

[1764]Huismerk nr. 261, vergezeld van de letters H.A.
N.B. Grafnummers 1637 en G. 1194 R. Gerryt Ryckens, holtkoper, eigenaar van graf nr. 1194 16 augustus 1651. Hillejen Alberts, weduwe van voornoemde, eigenares graf 1675. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1764].

Actuele beschrijving.

[1765]Huismerk nr. 262, vergezeld van de letters H.C.
N.B. Grafnummer 240. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 306, blz. 50. Erfgenamen burgemeester Roltman eigenaren 1 juli 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1765].

Actuele beschrijving.

[1766]Huismerk nr. 263, vergezeld van de letters H.K.
N.B. Grafnummer 1055. Weduwe Hindrick Claesens Brouwer eigenares 30 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1766].

Actuele beschrijving.

[1767]Huismerk nr. 264, vergezeld van de letters I.B.
N.B. Grafnummer 77. Erven Lubbert Berents eigenaren 24 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1767].

Actuele beschrijving.

[1768]Huismerk nr. 265, vergezeld van de letter I en verbonden met de letter B.
GDW, blz. 347, nr. [1768].

Actuele beschrijving.

[1769]Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters I.E.
GDW, blz. 347, nr. [1769].

Actuele beschrijving.

[1770]Huismerk nr. 266, vergezeld van de letters I.I.
GDW, blz. 347, nr. [1770].

Actuele beschrijving.

[1771]Huismerk nr. 267, vergezeld van de letters I.L.
N.B. Grafnummer 140.
GDW, blz. 347, nr. [1771].

Actuele beschrijving.

[1772]Medaillon: Huismerk nr. 268, vergezeld van de letters I.O.B.
N.B. Grafnummer 880, later [30].
GDW, blz. 347, nr. [1772].

Actuele beschrijving.

[1773]Huismerk nr. 269, vergezeld van de letters I.P.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. III x 42, blz. 200 verso. Akte van verkoop door Geesien Peters, vrouw van Frerick Jansen, vertrokken naar Oost-Indië, aan Siabbe Bronnens en Annetien Dorenbusch, echtelieden te Engelbert, van een van haar ouders geërfd graf op Martinikerkhof, nr. 2252, 8 oktober 1660.
GDW, blz. 347, nr. [1773].

Actuele beschrijving.

[1774]Huismerk nr. 270, vergezeld van de letters I.R.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatboek diaconie, blz. 125. Hierin begraven de oude vrouw Dewer Nannes, 1625.
GDW, blz. 347, nr. [1774].

Actuele beschrijving.

[1775]Huismerk nr. 271, vergezeld van de letters K.H.
GDW, blz. 347, nr. [1775].

Actuele beschrijving.

[1776]Huismerk nr. 272, vergezeld van de letters K.H.
N.B. Grafnummer 198.
GDW, blz. 347, nr. [1776].

Actuele beschrijving.

[1776A]Medaillon: Huismerk nr. 912, vergezeld van de letters K.I.
N.B. Grafnummer [7]47. Hierbij: GDW, nr. 1658A. Weduwe Coert Jansens, bakker, eigenares 19 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek Martinikerkhof.
GDW, blz. 347, nr. [1776A].

Actuele beschrijving.

[1777]Huismerk nr. 273, vergezeld van de letters L.B.
N.B. Grafnumtrier 77. Capitain Lammert Berghuis eigenaar t juni 1720. Zie: GAG, Grafboek.348
GDW, blz. 347, nr. [1777].

Actuele beschrijving.

[1778]Huismerk nr. 274, vergezeld van de letters P.G.
N.B. Grafnummer 68. Peter Gerrits eigenaar 28 mei 1666. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1778].

Actuele beschrijving.

[1779]Huismerk nr. 275, vergezeld van de letters P.K.
N.B. Grafnummer 10. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geďnventariseerd. Peter Claesens eigenaar 10 maart 1645. Weduwe olderman Peter Claesen eigenares 18 januari 1662. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1779].

Actuele beschrijving.

[1780]Huismerk nr. 276, vergezeld van de letters . en L.
N.B. Grafnummer 4. Merk op ingezet stukje zandsteen. Aaltje Jansens weduwe van Jan Luitjes Backer eigenares 1672. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1780].

Actuele beschrijving.

[1781]Wapen: Huismerk nr. 277, vergezeld van onderen van een losstaande verticale lijn.
N.B. Grafnummer 50.
GDW, blz. 348, nr. [1781].

Actuele beschrijving.

[1782]Huismerk nr. 281.
N.B. Grafnummer 349.
GDW, blz. 348, nr. [1782].

Actuele beschrijving.

[1782A]Huismerk nr. 278.
N.B. Grafnummer 71.
GDW, blz. 348, nr. [1782A].

Actuele beschrijving.

[1782B]Huismerk nr. 279.
N.B. Grafnummer 133.
GDW, blz. 348, nr. [1782B].

Actuele beschrijving.

[1782C]Huismerk nr. 280.
N.B. Grafnummer 302. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 49. Erfgenamen burgemeester Rolteman eigenaren 1 juli 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1782C].

Actuele beschrijving.

[1783]Huismerk nr. 111.
N.B. Grafnummers 666 en 1469.
GDW, blz. 348, nr. [1783].

Actuele beschrijving.

[1784]Huismerk nr. 282.
N.B. Grafnummer 1912.
GDW, blz. 348, nr. [1784].

Actuele beschrijving.

[1785]Huismerk nr. 283.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 69, blz. 421 verso. Reneke Busch eigenaar 18 juli 1623. Hierin begraven zijn aangetrouwde grootmoeder Gese, vrouw van Marcus van Hasselt. Vergelijk: Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 105.
GDW, blz. 348, nr. [1785].

Actuele beschrijving.

[1786]Huismerk nr. 284.
GDW, blz. 348, nr. [1786].

Actuele beschrijving.

[1787]Huismerk nr. 285.
GDW, blz. 348, nr. [1787].

Actuele beschrijving.

[1787A]Huismerk nr. 245.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1667.
GDW, blz. 348, nr. [1787A].

Actuele beschrijving.Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina