Loppersum


af. LOPPERSUM (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Deuromlijsting

[386]Wapens: Rechts: Een sleutel met de baard linksboven en een omgekeerd zwaard, waartussen de letters T. W. onder elkaar. Links: Een omgekeerd zwaard en een sleutel met de baard rechtsboven, waartussen de letters T.W. onder elkaar.
Huismerk nr. 44.
N.B. Terzijde op andere steen: AN.DNI MDx)Cx. Afgebeeld: MON, plaat XXIV, nr. 2. Tyado Wylrici, cureet Loppersum en commissarius. Vermeld: RAG, Register Feith 1513, nr. 20. Commissarius is plaatsvervangend officiaal van de bisschop van Munster. Zie: W. J. Formsma. De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw. Assen 1938. Blz. 15.
GDW, blz. 120, nr. [386].

2. Gewelfschotels

[387][a]Noorderkapel
Wapen, geschilderd, blijkens foto: Op een licht veld een donkere adelaar, zal zijn geweest: in goud een rode adelaar [Aylkema to Rasquert]. Bij restauratie 1942/1944 om onbekende redenen gewijzigd tot: In wit een dubbele lichtgele adelaar.
N.B. Afgebeeld: OGK, voor de restauratie blz. 128, na de restauratie blz. 124, 129 en 131.
Wapen, geschilderd: Gedeeld: I in lichtgeel een halve witte adelaar, uitgaand van de deellijn; II in wit drie ongekleurde rozen onder elkaar [In den Ham].
N.B. Afgebeeld: Groningen. Cultureel maandblad, 1969, blz. 102. Ook in: OGK, blz. 125, 134, 135, 138, 139.

[387][b]Zuiderkapel
Wapen, gebeeldhouwd: In lichtgeel een omgewende meer blauw dan zwarte adelaar met rode snavel en poten [Aylkema to Rasquert].
Wapen, gebeeldhouwd: Gedeeld: I in goud een halve blauwe adelaar met rode snavel en poten, uitgaand van de deellijn; II in rood drie gele rozen onder elkaar [In den Ham].

[387][c]Koor
Wapen, geschilderd: In wit een dubbele gele adelaar [Heemster].
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XXVIII, nr. 1.
Wapen, geschilderd: Gedeeld: I in geel een halve zwarte adelaar, uitgaand van de deellijn: II in rood drie geelgeknopte witte rozen onder elkaar. [In den Ham].
N.B. Afgebeeld: VHS, blz. 152.
Wapen:
N.B. Nu effen wit en ten behoeve van verlichting doorboord. Vergelijk: GDW, nr. 402, Van der Does.121
Wapen, geschilderd: Gedeeld: I in geel een naar blauw zwemende dwarsbalk; II effen rood [Tamminga, in spiegelbeeld].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 402.
N.B. Opstelling van wapens vanaf altaar, te weten: in kapellen van oost naar west, op koor van west naar oost. Kapellen gesticht door Asinga Aylkema en Bywe in den Ham, c. 1493-1499; koor door een dochter uit haar tweede huwelijk met Abbe Heemster: Bauwe Heemster, 1524-1540. Zie: OGK. blz. 147-150. GDW, nr. 400.
GDW, blz. 120, nr. [387].

3. Gedenksteen

[388]In blauw een sleutel met de baard linksboven en een omgekeerd zwaard, waartussen de letters S.Z. onder elkaar, alles van goud.
N.B. In gewelf van schip nabij orgel. Naamletters van Stephanus Zwelis, 'pastoer unde commissarius tho Loppersum'. Zie: RAG, Zegels 1534-1548. Vermeld 1535-1551: J. E. Muntinga en G. A. Brongers. Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Uithuizen 1960. Blz. 51 vlg. Vergelijk: GDW, nr. 401. Zie ook GDW, nr. 386.
GDW, blz. 121, nr. [388].

4. Muurschilderingen

[389]Wapen, vergezeld van huismerk nr. 45: Een troffel, een hamer, een schietlood en een breekijzer; en een getande smalle schildzoom.
N.B. Tekening van voor restauratie. RAG, Prentenverzameling. Vergelijk: GDW, nrs. 266, 334, 379A.
GDW, blz. 121, nr. [389].

[390]... ANIUS ... ANNO 1587, 25 NOVEMBRIS.
Wapen, vergezeld van de letters H.C. en het jaartal 1587: Huismerk nr. 46.
GDW, blz. 121, nr. [390].

[391]Wapen: Gedeeld: I op een terras een staand rood vat; II huismerk nr. 47.
GDW, blz. 121, nr. [391].

[392]Wapen: Gedeeld: I vijf rode ruiten, 2 en 1 en 2; II waarschijnlijk een zwarte letter R.
GDW, blz. 121, nr. [392].

[393]Huismerk nr. 47.
GDW, blz. 121, nr. [393].

5. Gebrandschilderd glas

[394]Artikelen, in 1579 ingebracht tegen Johan de Mepsche, luitenant van de hoofdmannenkamer: Noch Tammen in den Hams nhamen ende waepens uth de vensteren in den carspelen hyr en daer gegeven, uth den vensteren doen nhemen, niet toestaande. dat zy zich hovelingen in den Ham schreven en hun aangeboren ende natuurlyke naam en toenaam gebruikten".
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Register Feith 1579, nr. 112; Ommelander archieven, inv. nr. 183.
GDW, blz. 121, nr. [394].

b. Pastorie

1. Gedenksteen

[395]Wapen, vergezeld van: ANNO 1562: Een omgekeerd zwaard en een sleutel met de baard rechtsboven, waartussen de letters T.P. onder elkaar.
N.B. Naamletters van Timannus Petri, pastoor 1558-1585. Zie: J. E. Muntinga en G. A. Brongers. Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Uithuizen 1960. Blz. 56.
GDW, blz. 121, nr. [395].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[396]ALBERTUS ME FECIT AD HONOREM APOSTOLOREM PETRI El' PAULI ANNO DOMINI MCCCXCVII SUB DOMINO OTTONE, CURATO IN LOPPERSUM. MARIA VOCOR. HALO, MENSSO.122
GDW, blz. 121, nr. [396].

b. Windvaan

[397]Een zwaard en een sleutel met de baard rechts boven, schuinkruislings, vergezeld van de letters T.P.
N.B. Bij herhaling vervangen, het laatst tijdens restauratie 1953-1959. Voorgaande buitendien jaartal 1916; sleutel toen baard linksboven. Naamletters van Timannus Petri, pastoor 1558-1585. Vergelijk: GDW, nrs. 383g, 395.
GDW, blz. 122, nr. [397].

3. Meubilair

a. Orgel

[398]INT JAER ONS HERN 1562 IN TIDEN DES ERS. EN EREF. JUNCHERN JOHAN VAN MUNSTER, DOMKELLER DES EERTZBISCHOPDOMS TOE RIGA, THO DUYRSUM IN DEN HAM ENDE LOPPERSUM HOEELINCK.
N.B. Vrijmoedig herschilderd, c. 1959.
GDW, blz. 122, nr. [398].

[399]Op een aan de noordzijde van het orgel uit de muur stekende balk een geklede man met hoed, slaand op een bel, en vergezeld van een wapen: in blauw een sleutel met de baard rechtsboven, en een omgekeerd zwaard, waartussen de letters T.P. onder elkaar, alles van goud.
Onder het orgel een wapen: In blauw een omgekeerde sleutel met de baard linksbeneden, en een omgekeerd zwaard, waartussen de letters T.P. onder elkaar, alles van goud.
N.B. Naamletters van pastoor Timannus Petri, 1558-1585. Kleuren aangebracht 1959. Afgebeeld: LNB, blz. 78. MON, plaat XXVII, voor de restauratie. VHS, blz. 106, na de restauratie. Zie: GDW, nr. 397.
GDW, blz. 122, nr. [399].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[400]ANNO DOMINI 1540, 7 OCTOBRIS, EX ... IN TERRAM VINENCIUM GENEROSA BA[W]I[N]A HE[EIMST[EIR.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 Heemster; II In den Ham. Links: Gedeeld: I Onherkenbaar, II Tamminga in spiegelbeeld. Helmteken: een uitkomende adelaar.
Wapens in de hoeken: I en III. Een omgewende leeuw. II en IV. Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een dwarsbalk.
N.B. Voor restauratie van kerk, 1953-1959, in midden van noorderkapel. Afgebeeld: GVA, 1932, blz. 112/113. Wapen Bawe Heemster: Een adelaar. Zie: RAG, Archief Van Ewsum, inv. nr. 107, brief met haar handtekening en zegel, 1538. Dit kwartier op zerk duidelijk herkenbaar naast woord VINENCIUM. Ten gevolge van beschadiging in kwartier In den Ham een roos verloren gegaan. Wapen links vrijwel geheel verdwenen en met cement opgevuld. Kwartier Tamminga aan kleine details te herkennen; in de rechterbovenhoek een ruit, waarschijnlijk niet gebeeldhouwd doch toevallig ontstaan ten gevolge van beschadiging door ruw geweld. Vergelijk: GDW, 387c, alwaar wapen Tamminga eveneens in spiegelbeeld. Ongebruikelijke opstelling van kwartieren nagevolgd op grafzerk voor haar zoon: GDW, nr. 402.
GDW, blz. 122, nr. [400].

[401]ANNO DOMINI 1551, DIE 14 SEPTEMBRIS ... TE ... ET COMMISSARIUS IN LOPPERSUM.
Embleem: Een kelk met een ouwel.
N.B. Steven van Zwelen, ook Stephanus Zwelis, pastoor en commissarius. Vergelijk: GDW, nr. 388. Zie ook GDW, nr. 386.
GDW, blz. 122, nr. [401].

[402]A 1558, DEN 24 OCT., STERFT ROELEF VAN MUNSTER, JUNCKER TE HERSEFOERT, HOEFLINCK TO DURSUM, IN DEN HAM UND LOPPERSUM.123
Wapens: Rechts: Gedeeld: I MUNSTER [1] ; II HEEMSTER. Links: Gedeeld: I VOS; II HAM.
Helmteken: Munster [1].
Kwartieren: I BLUMEN. II VAN DER DOES. III ITTERSUM. IV TAMMINGA.
N.B. Opgenomen 1932. Op steeds verder afschilferende zerk in 1959 nog slechts twintigtal letters te herkennen. Vergelijk: Provinciale bibliotheek Friesland. Handschrift nr. 172, blz. 102. Ook: CVH, blz. 81. CVHH, blz. 123. Roelof van Munster, van Harsefoort, zoon van Roelof van Munster en Bawe Heemster, gehuwd vr 1537 Maria van Selbach, GDW, nr. 403. Zie: De navorser, 97, blz. 25-27. Ook: GVA, 1932, blz. 113-114. GDW, 387e. De ongebruikelijke opstelling van de kwartieren eveneens toegepast de grafzerk voor zijn moeder: GDW, nr. 400.
Opstelling moet zijn:
MunsterHeemster
RhunenVan der Does
De Vos van SteenwijkIn den Ham
IttersumTamminga
GDW, blz. 122, nr. [402].

[403]A 1576, DEN 9 MAY, STARF D. ED. VROW MARIA VAN SELBACH, WEDWE VAN MUNSTER, D. S. G. G.
Kwartieren met helmtekens:
SELBACHSMULLING
HOENAPELTERN
HATZVELTWARFHUSE
DIZINCKHUSARNEM
-MUM
-CLEVE
-ENGHUSE
-MARCK
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XXVIII, nr. 2. Weduwe Roelof van Munster. Zie: GDW, nr. 402.
GDW, blz. 123, nr. [403].

bm. LOPPERSUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[2299]TAMMO POPKENS, DE SONE VAN POPKO HOEICKES, 1643.
N.B. Bevestigd op in 1858 vervaardigd gedenkbord. Afgebeeld: GVA 1940, blz. 32133.
GDW, blz. 427, nr. [2299].

b. Toren

1. Gedenksteen

[2300]DE E.E. RODOLF D.MEPSCHE, JONCKER ENDE HOEVELINCK, DE W.H.JOCHIMUS ZORIUS, PASTOER, DE E. TAMME POPKENS UNDE HINERICK JANSZ, KERCKVOGEDEN IN DER TIDT, HEBBEN DESE THOREN LATEN REPAREREN INT JAER 1610 DOER M. LUITIEN GERS, MUERMESTER TOE LOPPERSUM.
GDW, blz. 427, nr. [2300].

2. Meubilair

a. Orgel

[2301]DIT ORGEL GERENOVEERT A 1735 ALS DOMNS HENRICUS TEN OEVER H.T. SYNODI DEPUTATUS, AET. 78, MINIST. 53, EN DOMNS SIWERDUS BOELENS, PREDIKANTEN, AET. 38, MINTST. 15 EN DE EERS. PETER ALJES ZANDT, AET. 41, BOEKHOUDEND KERKVOOGT WAREN.
F. RENGERS, HEER VAN FARMSUM ETC. ETC. ETC.
Wapen: Rengers [2]. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Bedoeld is Egbert Rengers van Farmsum. Zie: GHB, 1910, blz. 384. F. C. SMITH, OP MEERUM.
Wapen: Op een terras een omgewende uitkomende eenhoorn, springend uit een bos van vier bomen. Schildhouders: twee eenhoorns.
N.B. In 1959 bij de 'restauratie' verwijderd. In 1987 weer in de kerk aanwezig, maar niet op het orgel. Toegeschreven aan Casper Struiwig. GRK, 4 (1987) 112. Afgebeeld: Daniel Brunzema. Die Gestaltung des Orgelprospektes. Abhandlungen und Vortrge zur Geschichte Ostfrieslands. Heft 35. Aurich 1958. Abbildung Nr. 9. Ook: LNB, blz. 78. MON, plaat XXVII. GRK, 4 (1987) 112
GDW, blz. 427, nr. [2301].

b. Bank

[2302]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Tjarda van Starkenborgh. Schildhouders: een omziende leeuw en een omziende adelaar met opgeheven vlucht. In de kroon: A.D.SMIT, 1775.
N.B. Gebeeldhouwde emblemen verwijderd in 1795, herschilderd in 1959. Toen ook schildhouders gekleurd, de leeuw ten onrechte rood inplaats van goud. Egbert Rengers van Farmsum, overleden Groningen I april 1745, gehuwd Wetsinge 27 juni 1720 Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, overleden Groningen 28 mei 1785. Zie: NLW, 1951, k. 204.
GDW, blz. 427, nr. [2302].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2303]ANNO 1610, DEN 5 APRILIS, 1S POPCO HERENS TER MUDA, OLT SINDE 28 JAEREN, GODTSALICH IN DEN HEREN UNTSLAPEN.
Wapen: Een roos, vergezeld van drie klaverbladen.
GDW, blz. 427, nr. [2303].

[2304]MEMORIAE VIRI PII ET SPECTABILIS LEONIS HERENS AN. 1610 CALENDIS IUI_II MUDAE PIE DEFUNCTI ET HEIC SEPULTI.
Wapen: Een roos, vergezeld van drie klaverbladen.428
GDW, blz. 427, nr. [2304].

[2305]ANNO 1610, DEN 12 JULY, IS ANNA GERDTS, DE HUISFROW VAN LOUWE HERENS, GERUSTET.
ANNO 1605 IS FROUCKE, DE DOCHTER VAN LOUWE HERENS, GERUSTET.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II een omgewende wassenaar, vergezeld van een ster.
GDW, blz. 428, nr. [2305].

[2306]A 1616, DEN 19 DECEMBER, IS DE ER. UND FROMEN HAVICK LOUWENS IN DEN HEREN ENTSLAPEN. POST TENEBRAS SPERO LUCEM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een uit een liggende tak oprijzende wijnrank, waaraan vier druivetrossen en drie klauwieren. Links: Twee uit een schedeldak komende stierhoorns. Helmteken: een vlucht, waartussen een ring.
Kwartieren: I Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. II Elama; III Op een aan de linkerzijde verkort terras een bos van twee bomen en een naast het terras staand en tegen de bomen klimmend hert. IV Drie rozen, in het schildhart vergezeld een onherkenbaar stuk.
ANNO 1607, DEN 2 MARTI, IS DE ER. ENDE DOGETSAME MENEWER LOERINGA, DE HUISVROU VAN HAVTCK LOUWENS TOE ENSELENS, IN DEN HEREN ENTSLAPEN, VORWACHTET DE SALIGE OPERSTANDINGE IN CRISTO.
N.B. Afgebeeld: D. K. Welt. Stamboom van de familie Welt. Groningen 1914. Blz. 27 Wapens: Gens nostra, jaargang 1968, blz. 139.
GDW, blz. 428, nr. [2306].

[2307]ANNO 1618, 5 FEBRUARI, OBIIT DNS IESRAEL V[IN]KELIUS VECTE ... OLIM PASTOR HUIUS P..
Twee mensenschedels, waartussen huismerk nr. 360.
VITA MIHI CHRISTUS / MORS MIHI DULC LUCRUM.
N.B. VECTE ... misschien afkorting van VECTENSIS. Geboortig van Vechten?
GDW, blz. 428, nr. [2307].

[2308]JOACHIMUS SOERIUS, PASTOR TOT LOPPERSUM, IS DEN 28 OCTOBER INT JAER 1624 IN DEN HEERE ONTSLAPEN END LIGT HIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 361.
GDW, blz. 428, nr. [2308].

[2309]INT JAER 1631, DEN 12 JUNIE, IS DIE DOGENTSAME CATHARINA I?VERWYNS IN DEN HEREN GERUSTET.
Wapen: Gedeeld: I een lelie; II op een heuvel tussen twee groepen van enige bladeren een boom.
GDW, blz. 428, nr. [2309].

[2310]VALENTINUS CABELUS STOLPENSIS POMERANUS POETA LAUREATUS ET ECCLESIAE LOPPERSUMANAE ANNI XIV PASTOR. PTHISI EXTINCTUS. QUICQUID MORTALE NABUIT HEIC DEPOSUIT NATUS AN. 1594, DENATUS 1633.
Medaillon, gevormd door een ronde krans van gestileerde bladeren: Een uitkomende ganzekop.
GDW, blz. 428, nr. [2310].

[2311]ANNO 1642, DEN 11 NOVEMBER, IS IN DEN HEEREN GERUSTEI DE E.E. MANHAFTEN JR. EVERT JOHAN DE MEPSCHE, IN TYT SINES LEVENDES GEWESENE LUITENANT RITTMESTER END CORNET. DES SEELE GODT GENADE.
Wapen en helmteken: De Mcpsche.
GDW, blz. 428, nr. [2311].

[2312]ANNO 1650. DEN 20 JUNI, IS DE E. GUALTHERUS EVERHARDJ429 PREDECANT HIER TER PLAETSE, GODTSALICHLYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN ENDE LIGHT ALHIER BEGRAVEN, OLDT 35 JAEREN.
Wapen: Drie heraldieke rozen. Helmteken: een natuurlijke roos aan een gebladerde stengel.
GDW, blz. 428, nr. [2312].

[2313]ANNO 1652, DEN 10 DESEMBER, IS DIE EERBARE HENRICK 14ARSTMA CHRISTELICK IN DEN HEEREN GERUSTET, VOORWACHTENDE EEN ZALYGE OPERSTANDINGE IN JESUM CRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. onherkenbaar; b. twee sterren naast elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 172. Vergelijk: GDW, nr. 2314.
GDW, blz. 429, nr. [2313].

[2314]ANNO 1652, DEN 20 DEC., 1S DIE EERBARE DERCK HALSEMA CHRISTELYK IN DEN HEEREN GERUSTET, VOORWACHTENDE EEN FROLICKE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Afschrift door D. F. J. van Halsema [GDW, nr. 4252] met diens toevoeging, dat Derek Halsema was gehuwd met zijn overgrootmoeder Anna Bronts. Bezit van ds. G. van Halsema Thzn, Schettens bij Bolsward. GDW, nr. 2313 kan van deze tekst foutieve lezing zijn.
GDW, blz. 429, nr. [2314].

[2315]ANJE HENRICUS, A 1655.
Medaillon: Huismerk nr. 362.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2345.
GDW, blz. 429, nr. [2315].

[2316]ANNO 1658, DEN 4 JUNI, STARF DIE E. WILLEM BRONNENS TER MUDA, OUDT 65 JAEREN, EN IS ALHYR BEGRAEVEN.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld, doch 1 is breder dan 2: 1 op een terras een boom; 2 drie klaverbladen onder elkaar; II twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Helmteken: een boom.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2331.
GDW, blz. 429, nr. [2316].

[2317]ANNO 1660, DEN 3 JUNYS, IS DEN EERBAEREN LUBARTUS BROILLS VAN DIE MUDA IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van drie ruiten; II doorsneden: a. een haan; b. effen. Links: Op een terras tussen twee uit het terras oprijzende klaverbladen een boom, met aan dc stam drie afgehakte takken, rechts een en links twee. Helmteken: drie struisveren.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2338.
GDW, blz. 429, nr. [2317].

[2318]A 1665, DIE 8 IANUARH, OBITT THEODORUS HENRICIDES, S.S. TH.STUD., PASTORIS HENR. THEODORICI FILIUS.
Medaillon: Huismerk nr. 362.
GDW, blz. 429, nr. [2318].

[2319]ANNO 1668, DEN 29 SEPT., IS IN DEN HEEREN ONTSLAPEN DE DEUCHTSAME CATHARINA CABELI, GEWESENE HUISVROU VAN D. REDGER GREGORIUS KEKERBAERT, ENDE LELT ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 429, nr. [2319].

[2320]ANNO 1671, DEN 1 JULY, IS DEN EERBAREN EDZERDT LUYTIENS, EEGENARFDE TOT LOPPERSUM, CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST. VERWACHTENDIE EEN SALYGE OPSTANDYNGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 363; b. drie klaverbladen; II430 op een terras een boom, waarvan de vele wortels zichtbaar zijn, met aan weerszijden van de stam een afgehouwen tak; Links: Gedeeld: I een wassenaar en een omgewende wassenaar ineengestrengeld; II doorsneden: a. een omgewend moriaanshoofd met molensteenkraag en wrong; b. drie eikels. Helmteken: een klaverblad.
GEEN VREUCHT HET TARWGRAENTIEN BRENGHT HET VALL' DAN IN DER EERDEN / ALSO MOET OOC ONS AERTSCHE LYCHAEM / TOT STOF END' ASSCHEN WEERDEN.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2337.
GDW, blz. 429, nr. [2320].

[2321]ANNO 1671, DEN 4 JULY, 1S DE DEUCHTS. ANJE MENNES, DE HUISVROUWE VAN DEN EERBA. EDZERDT LUYTIENS, CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALYGE OPSTANDYNGE 1N CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld : I een wassenaar en een omgewende wassenaar ineengestrengeld; II doorsneden: a. een omgewend moriaanshoofd met wrong en molensteenkraag; b. drie eikels. Links: Gedeeld. I doorsneden: a. huismerk nr. 363; b. drie klaverbladen; II op een terras een boom met aan beide zijden van de stam een afgehouwen tak. Helmteken: een wassenaar en een omgewende wassenaar ineengestrengeld.
EER DAT HET COMT TOT HEERLYCKHEYT / DIE GHY, HEER CHRIST, ONS HEBT BEREYT / DOOR UWEN GAEN TEN VAEDER.
N.B. Hierbij GDW, nr. 2347.
GDW, blz. 430, nr. [2321].

[2322]ANNO 1673, DEN 24 MAIUS, IS DIE DEUCHTSAEME ELSKE HEKES, HUISVROUWE VAN DE EERBAERE MEINT JANSEN, IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 364, vergezeld van de letters E.H.
GDW, blz. 430, nr. [2322].

[2323]ANNO 1674, DEN 6TEN MART, STARF DE DEUCHTS. TOEBYNA DERCKS, HUISVR. VAN JONAS WELT, ORGAN. TOT LOPPERSUM.
Wapens: Rechts: Een dubbele adelaar. Links: Doorsneden: A. een verkort schuinkruis, de armen horizontaal eindigend; B. drie lelin.
MYN SEELE IS BY GODT / MYN LICHAEM LEYT HYR NEER / VERWACHT DE LAETSTE DACH /EN BLYDE WEDERKEER.
N.B. Afgebeeld: D. K. Welt. Stamboom van de familie Welt. Groningen 1914. Blz. 37.
GDW, blz. 430, nr. [2323].

[2324]A 1674, DEN 13 MAIUS, IS DE DEUCHTRYKE HILLICHIEN JANS, HUYSVROUWE VAN DEN EERW. HENR. THEODORICI, PASTOR TOT LOPPERSUM, IN DEN HEERE GERUST, OUDT ONTRENT 58 JAREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een rechterhand met mouw, komend uit een van de rechterschildrand uitgaande wolk, de rechterhand omvattend de rugzijde van een met krappen gesloten boek. Links: Een linkerschuinhalk, beladen met drie rozen, de linkerschuinbalk vergezeld van twee klaverbladen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 430, nr. [2324].

[2325]ANNO ..., DEN 15 JUNI, IS GESTORVEN DE EER EN DEUGTR. VROUW EECKIEN PETERS, D'HUYSVROUW VAN JOAN. BRAS, PASTOR TOT LOPPERSUM, OUDT SES EN VEERTIGH JAER, EN IS HIER BEGRAVEN MET ACHT VAN HAER KINDEREN.
Wapens: Rechts: Een slang, kronkelend om een kruis zonder top, een kruk, waarover de kop omgewend afhangend. Links: Een grote ster, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een slang, kronkelend om een kruis zonder top, een kruk, waarover de kop omgewend afhangend.
N.B. Onduidelijke datum misschien 11. Gedoopt Loppersum 31 maart 1671 Pieter, zoon431 van ds. Jannes Bras, hertrouwd Loppersum 13 december 1674 Grietien Bronnens ter Muda, weduwe van Lubbartus Broeils. Zie: DTB, nr. 264.
GDW, blz. 430, nr. [2325].

[2326]A 1675, DEN 4 JULY, IS DE EERW. WELGEL. D. HENRICUS THEODORICI, PASTOR TOT LOPPERSUM, VOOR DESEN TOT WESTEREMBDEN, IN DEN HEERE GERUST, OUDT 78 JAAREN MIN 3 MAENDEN, VERWACHTENDE DOOR DE BASUYNE GODTS DE OPWECKINGE DES VLEESCHES TOT HET LEVENT DER HEERLICKHEYT.
Wapen: Een geklede rechterarm, komend uit een van de rechterschildrand uitgaande wolk, de hand omvattend de rugzijde van een met krappen gesloten boek. Helmteken: een met krappen gestoten boek.
GDW, blz. 431, nr. [2326].

[2327]LUCAS BRASS, SOONE VAN JOHANNES BRASS, PASTOR TOT LOPPERSUM, IS AN 1665, DEN 2- NOVEMBER GEBOOREN, AN 1677, DEN 25 JULY, GESTORVEN.
VOORTS IS MY WECH GELEGHT DE KROONE DER RECHTVEERDIGHEYD.
N.B. Gedoopt Loppersum 26 november 1665 Lucas, zoon van Johannes Bras. Zie: DTB, nr. 264.
GDW, blz. 431, nr. [2327].

[2328]ANNO 1683, DEN 25 MAIUS, IS DIE ERSAEME PIETER WRITZERS TOT LOPPERSUM SEER CHRTSTELYCKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN ZAELIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapen: Een voetboog, vergezeld van drie klaverbladen, twee in het schildhoofd en de derde in de schildvoet rechts naast de boog.
GDW, blz. 431, nr. [2328].

[2329]ANNO 1684, DEN 14 JULIUS, IS GESTORVEN D'ACHTBAERE GERRYT EVERTS, MEDE DIACON TOT LOPPERSUM, ENDE LEIT ALHIER BEGRAEVEN, VERWACHTENDE EEN SAELIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Geruit en over alles heen een omgewende leeuw. Links: Gedeeld: I op een terras een om een kruis kronkelende slang, de kop omgewend naar beneden hangend; II doorsneden: a. een ster; b. een halve adelaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
ANNO 1690, DEN 17 JULI, IS DE DUGHTSAEME BARBER BRASS, GEWESENDE HUISVROUWE VAN DE EERBAERE GERRIT EVERTS, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Bijbeltekst: Jesaja 40:6. Alle vleesch enz.
GDW, blz. 431, nr. [2329].

[2330]ANNO 1691, DEN 15 FEBRUARI, IS DE EERSAME LUITYEN EDZERTS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: 1 huismerk nr. 365; II tussen twee klaverbladen een omgewende wassenaar en een wassenaar ineengestrengeld; III gedeeld: 1 drie klaverbladen; 2 op een gewelfd terras een boom met aan weerszijde van de stam een afgehouwen tak; IV gedeeld: 1 een omgewend moriaanshoofd met wrong en gladde ronde kraag; 2 drie eikels. Helmteken: een boom met aan weerszijde van de stam een afgehouwen tak.
BEDENCKT EENS, WAT HET SY, BY GODT TE MOGEN WEESEN / VAN ALLE BLYTSCHAP VOL, VAN ALLE PYN GENFFSEN / MET ALLE DOFT BEGAEFr, VAN ALLE QUAET BERRYT /ONTSLAGEN VAN GFKLAP EN VREY VAN ALLE NYDT,
GDW, blz. 431, nr. [2330].

[2331]ANNO 1698, DEN 28 AUGUSTI, IS DE EERZAME TIDDE WRITZERS, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG OP DE MUDA, ZEER CHRISTELYK IN HET43248sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 een aanziende geharnaste man met gepluimde muts, houdend in de rechterhand een zwaard, de andere hand aan de schede; Ii doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; b. drie klaverbladen.
N.B. Zie: GDW, nr. 2316.
GDW, blz. 431, nr. [2331].

[2332]ANNO 16.., DEN 29 JANUARY, IS DIE DEUGHTSAME DIEWERCKE LUIES, DIE HUISVROUW VAN DE ACHTB. HAVICK DRE[UWES] HYR BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Drie lisdodden. Links: Gedeeld: I een leeuw; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. een halve adelaar. Helmteken: drie lisdodden.
GDW, blz. 432, nr. [2332].

[2333]ANNO 16.., DEN 11 OCTOBER, IS IN DEN HEREN GERUST DE DEUGETSAME FROU G...E TIAERTS, DE HUISFROU VAN SALIGE MESTER TIAERT TONNIS, WIENS SIELE GODT GENEDICH SI.
GDW, blz. 432, nr. [2333].

[2334]... 6, DEN 1 AUGUSTI, IS DE DEUCHTSAME ... MENS. HUISFROU VAN DE ERB. JAN OL ... LOPPERSUM IN DEN HEERE GERUSTET ... DE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Bij gemeentewerken. Mededeling.
GDW, blz. 432, nr. [2334].

[2335]ANNO 1705, DEN 19 OCTOBER, IS DIE EERBAERE ALLE PIETERS ZANDT, IN SIN LEVEN KOPMAN EN OUDERLING TOT LOPPERSUM, INT 46 JAAR ZINS OUDERDOMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE DEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1. een halve adelaar, vergezeld in de voet van drie klaverbladen; 2. twee eikels naast elkaar, vergezeld van boven van een lelie en van onderen van drie klaverbladen; II op een geruit veld een leeuw.
IK WAS INT 22 JAAR U BEDGENOOT / NU RUST MYN ZIEL IN CHRISTI SCHOOT / IN PLAATSE, DAAR MEN KENT GEEN LEET / EN DAAR MEN VAN GEEN SCHEIDEN WEET / EN DAAR MEN NIMMER SIET GEWEEN / VREEST GODT EN VOLGHT, ICK GA VOORHEEN.
ANNO 1722, DEN 25 FEBRUARI, IS DE DOGHTSAEME GRIETIEN EVERTS, WEDEWE VAN ZALIGE ALLE PIETERS ZANDT, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
ICK VREES NIET MYN LIEF DONCKER GRAF / WAARIN GHY ZYT GEVAAREN AF / IK HEB GODT VREST, MAAR NIET DE DOOT / MYN ZIEL RUIST IN DE SELVE SCHOOT / DAAR ZULLEN WY DES HEMELS KROON / GENIETEN TOT EEN VRUGDEN LOON.
GDW, blz. 432, nr. [2335].

[2336]ANNO 17[0]7, DEN 11 OCTOBER, IS LUITIEN JANSEN IN DEN HEEREN GERUST.
ANNO 1709, DEN ... MEER[T IS] TIETIEN JA[NSE]N [IN] DEN HEEREN GERUST.
Wapens, tussen de letters L.J. en T.J.: Rechts: Gedeeld: l een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 366; h. een klaverblad. Links: Gedeeld : I een halve adelaar; II. doorsneden a en b onherkenbaar.
N.B. Teksten en wapens gesneden in tablet klei, gebakken in ticheloven. GMG, nr. 4137
GDW, blz. 432, nr. [2336].

[2337]ANNO 1707, DEN 13 NOVEMBER, IS D.E. EDZERT STORK, DE SONE433 VAN DE EERBARE JURJEN REINDERS OP BOELSIABMAHEERT, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
MYN LIGHAAM KERT ZIG WEER TOT STOF / EN LEIT HYR IN GROOTVADERS GRAF / DOG HOOPT EN WAGT NA 'S HEEMELS RUST 1 DAAR NU MYN ZIEL HAAR BRUIDGOM KUST / EEN PLAATS VOL VREUGD EN HEERLYKHEYT / D'WELK CHRISTUS HEEFT DE ZYN' BEREYT.
N.B. Zie: GDW, nr. 2320.
GDW, blz. 432, nr. [2337].

[2338]ANNO 1709, DEN 15 MAYUS, IS DE EERBARE OCKE JANS SCHONEBEEK VAN DE MUDA SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld : 1 een aanziende, niet geharnaste man met een gepluimde muts, houdend in de ene hand een opgeheven zwaard, de andere hand aan de schede; Ii. doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; b. drie klaverbladen 1 en 2.
N.B. Zie: GDW, nr. 2317.
GDW, blz. 433, nr. [2338].

[2339]ANNO 1709, DEN 16 DECEMBER, IS DE DEUGDZAME JANTJEN GEERTS, DOGTER VAN D'EERZAME GEERT EELES, IN'T 20E JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE IN CHRISTO JESU EEN ZALIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 367; b. een met twee pijlen kruislings doorstoken hart.
WAT MENSCH HET LEVEN OOIT GENOOT / EN KOMT NIET TOT EEN TYD'GE DOOD? / WAT MENSCH, DIE C] IRISTLYK WIST TE LEVEN / ZAL GOD NIET S' HEMELS ZAAL'GE GEVEN? / DE DOOD GEVOLGD ONS DOOR DE ZOND' / DOG 'T LEVEN DOOR GODS HEILVERBOND.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 176.
GDW, blz. 433, nr. [2339].

[2340]ANNO 1712, DEN 24 MARTIUS, IS ANNA MARGRETA STECHMANS, WEDUWE VAN JAN HINDRICKS ...
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I huismerk nr. 368; II drie lelin, 1 en 2; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Golvend doorsneden: A. op de snijlijn drie achter elkaar zwemmende zwanen; B. twee golvende dwarsbalken, of misschien gegolfd.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 177. Namen verbeterd volgens: GDW, nr. 2946 en volgens: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 40.
GDW, blz. 433, nr. [2340].

[2341]ANNO 1714, DEN 13 MAYUS, IS GESTORVEN DE EERBAARE ALJE HAEVINCKS OP ENSELENS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 177.
GDW, blz. 433, nr. [2341].

[2342]ANNO 1716, DEN 6 FEBRUARI, IS DE DEUGDZAME TRYNTIEN REINDERS, WEDUWE VAN ZALIGE PETER DERKS, IN HET 74 JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER CHRISTELIK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE [WAR]E GELOVIGEN DOOR GODS [GENADE] EEN ZALIGE OPSTAN.
Medaillon: Huismerk nr. 369, vergezeld van de letters [T.] R.
N.B. Bezit van de heer G. A. Brongers, Middelstum.
GDW, blz. 433, nr. [2342].

[2343]ANNO 1717, DEN 4 AUGUSTI, IS DE WYTVERMAARDE HEEL- EN GENEESMEESTER JOHAN DIDERIK MIGNON IN HET 34 JAAR VAN ZYNEN OUDERDOM' CHRISTELYK ONTSLAPEN, NADAT HY ZYNEN GEEST AAN GODTS GENADE HAD OVERGEGEVEN OM DENZELVEN IN DE HEMELSCHE434 BLYTSCHAP TE LEIDEN, GELYK HY OOK ZYN LICHAAM AAN GODTS ALMACHTIGHEIT HAD VERTROUT OM HETZELVE TOT DE EEUWIGE GLORI TE ROEPEN DOOR ENE ZALIGE OPSTANDING UIT DEN DOOT.
Wapen: Op een terras een boom met een in de top zittende vogel met lange staart, misschien een pauw.
DIT GRAFSIERAAT BESCHOUWE GROOT EN KLEEN / OM DIKWYLS MET VERDIENDEN LOF TE SPREKEN / VAN HEM, VOOR WIEN HET KUNSTWERK VAN GEBREKEN / EN ZIEKTEN TOT DEN GRONT GEOPENT SCHEEN / ZYN LICHAAM WORDT GEDEKT DOOR DEZEN STEEN / TOTDAT GODTS ZOON ZICH AAN DEN DOOT ZAL WREKEN / MAAR ZYNE ZIEL IS HEMELWAARTS GEWEKEN / EN VINDT VERHEUGT HAAR HEIL IN GOUT ALLEEN.
GDW, blz. 433, nr. [2343].

[2344]ANNO 1717, DEN 3 DECEMBER, IS DE EERZAME KLAAS CIERTS OP EUKEMAHEERT, HOVELING TOT LOPPERSUM EN WIRDUM ALSMEDE KERKVOOGT EN DIAKON TOT LOPPERSUM, IN HET 38 JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: T een halve adelaar; II huismerk nr. 370, vergezeld van drie klaverbladen.
IN STERVEN TRIUMPHEERT GELOVEN / VLIEGT ONZE ZIEL NAAR 'T HEMELHOF / TERWYL HET LIGHAAM RUST IN 'T STOF / DE DOOT GAAT 'T LEVEN ZO TE BOVEN.
GDW, blz. 434, nr. [2344].

[2345]1718, DEN 15 FEB., IS GESTURVEN BARBERA ALEGONDA CUP.
N.B. Zie: GDW, nr. 2315.
GDW, blz. 434, nr. [2345].

[2346]ANNO 1718, DEN 6 NOVEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST MARTIEN ALLIES, HUISVROUW VAN DE E. WR1TSER TIAARTS TE LOPPERSUM, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 een man met een zwaard; 2 doorsneden: a. twee tegen elkaar springende zeehonden; b. drie klaverbladen; II gevierendeeld: 1 drie korenaren op een heuveltje; 2 drie klaverbladen; 3 een vijfpuntige ster; 4 een halve adelaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 177.
GDW, blz. 434, nr. [2346].

[2347]ANNO 1719, DEN 25 DESEMBER, IS DE DEUGTSAEME LUMMIGIEN EDZERDTS, GEWESEN DE HUISVROUWE VAN JURJEN REINDERS STORCK TOT LOPPERSUM, GESTORVEN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDIE EEN ZALIGHE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUNI,
N.B. Zie: GDW, nr. 2321.
GDW, blz. 434, nr. [2347].

[2348]ANNO 1722, DEN 5 JUNIUS, IS DE EERZAME FOKKE KLAASZEN, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG OP DE MUDA, ZEER CHRTSTELYK IN HET 65STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II doorsneden: a. drie klaverbladen; h. een roos en een ster naast elkaar.
GDW, blz. 434, nr. [2348].

[2349]1723, DEN 24 JANUARI, IS DE DEUGHTSAMIE JANTIEN WASZANDER, HUISVROU VAN DE E. ARNOLDUS OOSTERHUIS, CHIRURGIN TE LOPPERSUM, IN DEN HEER GERUST.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II aan een steeltje niet twee bladeren een hangende druiventros.
IK STIRF EEN EN DARTIGH JAREN OUT / IK WAS ELF JAREN MET VREUGD GETROUT / ALS MYN VIERDE KINDT TER WEERELT GUAM / GOD DE HEER MYN ZIELE TOT HEM NAM.435
GDW, blz. 434, nr. [2349].

[2350]ANNO 17.3, DEN 9 OCTOBER, IS DE EERZAME WRITZER TJAARTS TOT LOPPERSUM CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen: Gedeeld: I een man met een zwaard; II doorsneden: a. twee tegen elkaar springende zeehonden; b. drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 180.
GDW, blz. 435, nr. [2350].

[2351]ANNO 1723, DEN 1 NOVEMBER, 1S DE EERSAME HENDRIK KLAAZEN, DEN SOONE VAN KLAAS HENDRIKS, IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN VROLICKE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM. Wapen: Gevierendeeld: I en [V een pentalpha; II op een heuveltje drie korenhalmen; III drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 178.
GDW, blz. 435, nr. [2351].

[2352]ANNO 1725, DEN... JANUARIUS, IS AALTIEN HARMENS, DE DOCHTER VAN HARMEN HILLENIUS, ORGANIST TE LOPPERSUM, IN DEN HEERE GERUST.
GDW, blz. 435, nr. [2352].

[2353]JOH. DANIEL METTING, IN LEVEN SEER GELEERT EN WAARDIG PREDIKANT TE ENGELBERT, OVERLEDEN DEN 8 NOV. 1726, DES OUDERDOMS HET 32STE, HET AGSTE SYNER BEDIENINGE.
Wapen: Op een gewelfd terras een bladerloze boom, waarvan de kruin is afgesneden, met twee takken aan beide kanten en een op de linkerboventak gezeten vogeltje.
IMMATURE PERI, SED TU DIUTURNIOR ANNOS / VIVE MEOS, CONIUX OPTIMA, VIVE NOS.
O JESUS, DIERBARE BRUID, HET VOORWERP VAN MYN GAVEN/ MYN SORG WAS WARE DEUGD T' PLANTEN IN U SPRUITEN / OM IN DE DOOD GERUST MYN OGEN TE SLUITEN / HYR WAGT IK NA DE PRYS VAN MYN TROUWHARTIG SLAVEN.
GDW, blz. 435, nr. [2353].

[2354]ANNO 1727, DEN 11 JUNIUS, IS DE DEUGDZAME GEERTJEN OKKES SCHONEBEEK, DE HUISVROUWE VAN DE EERZAME FOKKE KLAASZEN, ZEER CHRISTELYK IN HET 76STE JAARS HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen : Gedeeld: I een halve adelaar; II gedeeld: 1 een schippershaak; 2 drie klaverbladen onder elkaar.
GDW, blz. 435, nr. [2354].

[2355]ANNO 1730, DEN .. JULIUS, IS GRIETIE LUDDES GESTURVEN, OUET 73 JAAREN.
Wapen: Gevierendeeld: I drie korenaren; II een vijfpuntige ster; III een monogram, gevormd door de letters G.L.; IV drie klaverbladen.
DE DAGEN ONSER JAREN ZYN SEEVENTIG, SOO WY SEER STERCK ZYN TAGHENTIG JAAR, HET UI rNEMENDSIE IS MAAR MOEITE ENDE HET LEVEN VAN ONS ALLES IS MAAR ALS EEN SCHONE BLOEME IN DE MIDDAGTI EN DE OP DEN AVENT WORDT AFGESNEDEN EN VERDORT ALS GRAS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 179.
GDW, blz. 435, nr. [2355].

[2356]ANNO 1733, DEN 21 MAAY, IS DE EERSAAME HARMANNUS STENHUIS IN HET 31STE JAAR ZYNS OUDERDOMS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENAADE MET ALLE WAARS GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een boom met twee uit de kruin afhangende eikels, de stam voor een verkorte dwarsbalk; II drie lelin onder elkaar.436
HIER ONDER LIGT IN RUST HARMANNUS STENHUIS LYF / IN'T BLOEYEN ZYNER STANDT GESCHEIDT VAN KINDT EN WYF / NEEM WEL DEN TYDT IN AGHT ONDER UW HANDEL, LUST / GEDREEVEN DOOR GELOOF, BEOOG DES HEEMELS RUST.
GDW, blz. 435, nr. [2356].

[2357]ANNO 1733, DEN 25 MAIUS, IS DE EERBARE CORNELIA BOELEMA, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN DE EERSAME PIETER ALI[ES] ZANT, IN 'T 38STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN VERWAGTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. drie lelin; B. drie ganzen op water.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 179.
GDW, blz. 436, nr. [2357].

[2358]TER GEDAGTENISSE VAN TIAART SYMENS, EENIGE ZOON VAN SYMEN TIAARTS EN RIEMKE KLASEN TOT LOPPERSUM, GESTORVEN ... APRIL 1738, OUD 19 JAREN EN 10 DAGEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een handboog, vergezeld van drie klaverbladen; b. twee tegen elkaar klimmende leeuwen; Il een man met uitgetogen zwaard en op de helmhoed" een takje met drie blaadjes.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 180.
GDW, blz. 436, nr. [2358].

[2359]TER GEDAGTENIS VAN D.E. ALJE SCHUTTINGA, IN LEVEN OUDERLING EN COLLECTOR TOT LOPPERSUM, GEBOREN DEN 19 MARTIUS 1673, OVERLEDEN DEN 11 SEPTEMB. 1729, EN DESZELFS HUISV. DE EERB. ANTJE ASJENS, GEBOREN DEN 3 DECEMB. 1693, GESTORV. DEN 5 OCTOB. 1754.
Wapen: Gedeeld: 1 drie lelin, 1 en 2; II drie klaverbladen, I en 2.
TOT SCHUTTING 'T LICHAAM RUST / DE ZIEL OP 'T HEYL BELUST / VAN 'S HEMELS MIN GEKUST NU TROONS GFSANGEN LEEREN / MET D'OUDERLINGEN EEREN / IS 'T REGTE COLLECTEEREN.
GDW, blz. 436, nr. [2359].

[2360]ANNO 1756, DEN 27 FEBR., IS DE EERSAME ELTJE ARENTS, IN SYN LEEVEN KERKVOOGT TE LOPPERSUM, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 63 JAREN CHRISTELYK ONTSLAPEN, VERWAGTENDE VAN HYR EEN OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN.
Wapen: Op een geruit veld, dat wel de breedte van het schild beslaat, doch niet de gehele hoogte, een omgewende leeuw; het geruite veld in de kleine resterende ruimte vergezeld van boven en van onderen van twee klaverbladen naast elkaar.
DE VOLLEHANT HEEFT EERST DEES' ARENTSZOON GEGEVEN / VAN KRAGT, VAN OOG EN VLUGT EEN ARENT IN SYN LEVEN / DOG ONVERWAGT HEEFT EL DEES' ELTJE ZO VERKRAGT / DAT DOOR DEN DOODT SYN LYF IS IN DIT GRAF GEBRAGT / DEES' SARK MAG VOOR EEN TYT NU ELTJES STOF BEDEKKEN / MAAR EL SAL ELTJE NOG EENS UIT DIT STOF VERWEKKEN / 'T SY DAN IN ARENTS KRAGT OM OVER DOODT EN HEL / ALS OVERWINNAAR BLY TE PRYSEN EEUWIG EL. PAX VICTORIA
N.B. El is God; zie: bijbeltekst Genesis 35:1.
GDW, blz. 436, nr. [2360].

[2361]ANNO 1757, DEN 19 MAY, IS DE DEUGTSAME JONGEDOGTER EILINA ELTIES, DOGTER VAN ELTIE ARENTS, IN DER TYT KERKVOOGT TOT LOPPERSUM, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 16 JAREN CHRISTELYK ONTSLAPEN, VERWAGTENDE VAN HYR EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Op een geruit veld, dat wel de breedte van het schild beslaat, doch niet de gehele hoogte, een omgewende leeuw; het geruite veld in de kleine resterende ruimte vergezeld van boven van een klaverblad tussen twee rozen naast elkaar, en vergezeld van onderen van drie klaverbladen naast elkaar.
HET HEYL VAN DINA, VROEG TOT OUDERS SMERT GESCHONDEN / HEEFT IN EILINAAS GRAF SYN WAARHEIT OOK BEVONDEN / EEN DINA SCHOON VAN FLEUR, VAN SEDEN SEER BEDAAGT / DER437 OUDREN HERTENLUST WAS DEESE JONGE MAAGT / NOUW SESTYN JAREN NOG, EEN JAAR NA 'S VADERS STERVEN / NA DINAAS MAAGDBESOEK DEN DOODT HAAR KWAM BEDERVEN / EEN LEVIWREKER SCHEND DEN DOODT MET SYN COMPLOT / OPDAT EILINA VRIE EENS LEEV' MET HAREN GOT.
N.B. Vergelijk vers met bijbeltekst Genesis 34.
GDW, blz. 436, nr. [2361].

[2362]... GEBOR. DEN 15 MAI ... GESTORV. DEN 13 MAI 1759.
Wapen: Doorsneden: A. geruit, en over alles heen een klimmende leeuw; B. een lelie, vergezeld van twee eikels.
ZAND RUST HYR IN HET ZAND / MAAR 'T ZAND ZAL HEM NIET HOUDEN / IN 'T BEETRE VADERLAND / ZAL HY ZYN GOD AANSCHOUWEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 479. Pieter Aljes Zandt, weduwnaar van Cornelia Boelema. Zie: GDW, nr. 2357.
GDW, blz. 437, nr. [2362].

[2363]TER GEDAGTENISSE VAN DE EER EN DEUGTSAME VROUWE GRIETJE PETERS ZANDT, HUISVROUW VAN DE ERENTFESTE DISCRETE WILLEM JAKOBS TICHLER TOT LOPPERSUM, OVERLEDEN DEN 1 JUNY 17 ... JAAR HAARS OUDERDOMS EN 12 JAREN IN DEN EGTSTAAT, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gevierendeeld: 1 een halve adelaar; II een lelie; III drie klaverbladen; IV twee eikels naast elkaar.
HOE SCHOON DE DEUGD EN FLEUR EN JEUGDIG LEVEN / DAT 'T OUDE ZANTS C.ESLAGTE IMMER GAF / MOEST NABESTAANT AL HET DORPVOLK GEVEN / DEES TREURKLAGT: ACH, DIEN GRIETJE IN HET GRAF ' 'T VERLIES BEKLAAGT VAN 'T SIERLYK TICHLER PAND / EN D'ARMOED SULT: MYN DORCAS LIGT IN 'T ZAND.
N.B. Grietje Peters Zandt, gedoopt Loppersum 15 december 1726, gehuwd Loppersum 30 juni 1747 Willem Jakobs Tigchelaar, begraven Loppersum 20 juni 1759. Zie: RAG, Rekening van ontvangsten diaconie. DTB, nr. 264.
GDW, blz. 437, nr. [2363].

[2364]TER GEDACHTENISSE VAN DE GODTVRUCHTIGE VROUWE JOHANNA ZWAANDINA FORSTEN, IN LEVEN ECHTGENOTE VAN DEN WELEERWAARDEN HEERE LUPPO UDEMA, PREDIKANT HIER TE LOPPERSUM, GEBOREN DEN 7 NOVEMBER 1726, GEHUWT DEN 18 NOVEMBER 1761, ONTSLAPEN DEN 12 FEBRUARI 1763.
Wapens: Rechts; Op een terras een springend hert. Links; Gedeeld: 1 een halve adelaar, vergezeld van boven van een letter W; II drie klaverbladen.
HIER RUST HET OVERSCHOT VAN EEN DER BRAAFSTE VROUWEN / DIE VROEGER KOOS MET GODT DAN MET EEN MAN TE TROUWEN / EN NA 'T VOLBRAGTE WERK IN HUISGEZIN EN KERK / RAS MAN EN SPRUIT EN MAAG LIET VAAREN / OM ZICH OP 'T NAUWST MET HAAREN GODT TE PAAREN,
GDW, blz. 437, nr. [2364].

[2365]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERENFESTE DISCRETE WILLEM JACOBS, IN LEVEN TICHLER TOT LOPPERSUM, GESTORVEN DEN 14 SEPTBR. 1763 IN HET 4lsTE JAAR ZYNES OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een tichelvorm; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
WAS GRIETJE LANDS HAAR DOOD BEWEEND / TOT TICHLERS SMERT MET HAAR VEREEND / HIER RUST NU OOK ZYN KOUD GEBEEND / BESCHOUD GY STERVELING DEES STEENEN / DIT JEUGDIG PAAR GING SCHIELYK IIEENEN /LEER STERVEN ANDERS ZWAARDER WEENEN.
GDW, blz. 437, nr. [2365].

[2366]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME RYNTIE SYMENS, HUISVROUW VAN DERK BONTHUIS TOT LOPPERSUM, OVERLEDEN 6 MAART4381786 IN HET 27sTE JAAR HAARS OUDERDOMS EN IN HET 5DE JAAR HARER EGTVERBINTENIS EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een handboog, vergezeld van drie klaverbladen; b. twee tegen elkaar klimmende leeuwen; II een man een zwaard boven het hoofd houdend.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 182. Huwelijkscontract Derk Aljes Bonthuis en Tryntje Symens, Loppersum 28 maart 1782. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. XXIII b 4, blz. 82.
GDW, blz. 437, nr. [2366].

[2367]HIER RUST HET STERFLYK DEEL VAN DEN WELEERWAERDIGEN HEER L. UDEMA, IN LEVEN GETROUW LERAAR AAN DESE PLAATZE, EN DESZELFS HUISVROUW MEJUFVROUW A. S. REIDING, OVERLEDEN DE EERSTE DEN 3 VAN ~MAAND DES JAARS 1786 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 54 JAREN, DE LAATSTE DEN 22 VAN WINTERMAAND DES ZELFDEN JAARS, OUD ZYNDE RUIM 61 JAREN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een letter W; II drie klaverbladen. Links: In een pot en tussen een eikel en een klaverblad drie bloemknoppen op een stengel, aan beide zijden gebladerd met drie lange bladeren onder elkaar.
GDW, blz. 438, nr. [2367].

[2368]TER GEDAGTENTS VAN DE WELEERWAARDE ZEERGELEERDE HEER JOHANNIS FRIMA, BEDIENAAR DES GODDELYKEN WOORDS DEN TYD VAN RUIM 49 JAAREN IN DE GEMEENTE JESU CHRISTI TE LOPPERSUM, GEBOOREN IN JUNI 1718 EN GESTORVEN DEN 6 FEBR. 1793, EN DESZELFS HUISVROUW MEJUFFR. GRIETIE ZANDT, GEBOOREN DEN 15 NOVR. 1725 EN GESTORVEN DEN 16 NOVR. 1762.
Wapens: Rechts: Gedeeld: T een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende leeuw; b. een wereldbol met kruis, schuinrechts. Links: Doorsneden: A. een geruit veld, beladen met een paal; B. een lelie, vergezeld van onderen van twee eikels naast elkaar.
GDW, blz. 438, nr. [2368].

[2369]TER GEDAGTENIS VAN YLTTJE GEBES, VROUW VAN TJAART TIESENS, OVERLEEDEN DEN .. NOVEMBER 1801 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM SESTIG JAAREN EN .. MAANDEN.
HIER RUST HAAR LICHAAM IN HET GRAFT / HAAR ZIEL IS HAAR ONTNOMEN/ AL.S GODT ALLES HEEFT VOLBRAGT / DAN SAL SY WEDERKOMEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld.: GSL, blz. 183.
GDW, blz. 438, nr. [2369].

[2370]TER GEDAGTENIS VAN D.E. JAKOB EIKEMA, IN LEVEN MEDE COLLATER, KERKVOOGD EN OUDERLING DEZER GEMEENTE IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAAREN EN EENIGE MAANDEN, NA EEN GEZEGENDE ECHT VAN 37 JAREN MET MEEJUFVROUW A. SISSING OP EIKEMAHEERT GELEEFT TE HEBBEN IS HY ZAGT EN GELATEN, VERTROUWENDE OP DEN LTEFDERYKEN VADER, DIE HET BESTE MET ZYNE SCHEPSELEN BEOOGD EN GEEN WORMJE IN HET STOF VERGEET, OP DEN 12 FEBRUARI 1803 UIT DIT LEEVEN GESCHEIDEN EN HIER TER ONTBINDINGE OVERGEGEEVEN.
Wapen: Op een terras een gaande en hoornblazende jager, met een breedgerande hoed met platte bol, gekleed in lange jas en kuitbroek, dragend over de rechterschouder een naar beneden gericht geweer, de jager voorafgegaan door een hond.
O STERVELINGEN, IVY GY ZYT / DENK AAN DE KORTHEID VAN UW TYD / BEPEINS 'T GEWIGf RAS ZULD GY OOK STERVEN MOETEN / WAT ZAL ALSDAN 'T STERVEN U VERSOETEN / BETRAGT DE DEUGD, DAN STERFT GY LIGT. FAX VICTORIA
GDW, blz. 438, nr. [2370].

[2371]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME HENDRIK PIETERS ZANDT439 EN VROUW KORNELISKE JURJENS, IN EGHTVERBINTENIS VAN 47 JAAREN, WAARVAN DE EERSTE OVERLEED IN DEN OUDERDOM VAN 79 JAAREN DEN 22 APRIL 1800 EN DE LAASTE IS OVERLEEDEN DEN 5 MAAY 1805 IN DEN OUDERDOM VAN 75 JAAREN.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. drie omgewende zwemmende ganzen; B. een ster. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een tichelvorm; b. drie ringen of penningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 183.
GDW, blz. 438, nr. [2371].

[2372]TER GEDACHTENIS VAN DEN HEERE PIETER W. TICHELAAR, IN LEEVEN LID VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN STAD EN LANDEN VAN GRONINGEN, KERKVOOGD EN MEEDE OUDERLING DEEZER GEMEENTE, GEBOREN DEN 30 APRIL 1753, GESTORVEN DEN 9 MAART 1806.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een tichelvorm; b. twee klaverbladen onder elkaar.
TE VROEG VOOR MAATSCHAPPY / VOOR ECHTGENOTE EN KINDREN / STIERF DEZE BRAVE MAN / TOT SMART VAN VROUW EN KROOST / KON NIETS IN RECHT EN DEUGD / HEM HIER OP AARDE HINDREN / DE BRAVE TREURT OP 'T GRAF / MAAR TOCH NIET ZONDER TROOST / HET LEVEN AAN DE DEUGD GEWYD / GROEID' OP VOOR DE ONSTERFLYKHEID.
GDW, blz. 439, nr. [2372].

[2373]HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN DEN WELEERW. HEER H. ABBRING. ZYN EERW. HEEFT HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS RUIM 23 JAAR VERKONDIGT, EERST TE OTERDOM EN RUIM 18 JAAR TE LOPPERSUM. HY OVERLEED DEN 30 JANUARI 1807 NA DEN OUDERDOM VAN 46 EN i JAAR BEREIKT TE HEBBEN; ZYN EW. 1S 22 JAAR GEHUIWD GEWEEST MET MEJUFFR. S. M. DUCIELIE, VAN WELKE HY MET DE GEMEENTE WORDT BETREURT.
GDW, blz. 439, nr. [2373].

[2374]TER GEDACHTENIS VAN DE E. DERK ZYTSEMA, IN LEVEN OUDERLING DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LOPPERSUM. OVERLEDEN DEN 6 VAN GRASMAAND 1809 IN HET 76 JAAR ZYNS OUDER DO MS.
Wapen: Twee herten, springende tegen een boom.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 184.
GDW, blz. 439, nr. [2374].

[2375]ANNO 1809, DEN 23 VAN GRASMAAND, IS MYN JUFFROUW AALTIEN SISSING, IN LEVEN VROUW VAN DE KERKVOOGD JACOB EIKEMA, IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAAREN UIT HET LEVEN GESCHEIDEN EN IN DIT HERBERGSAAM GRAF NAAST HAAR MAN TER ONTBINDINGE OVERGEGEVEN.
Wapen: Een zandloper.
WANNEER DE MENSCH BEDAGT / DAT HY GANSCII ONVERWAGT / BEROOFT WORD VAN ZYN STONDEN 1 EN DOOR DE DOOD VERSLONDEN / HOE DROEVIG IN ZYN PYNE / EDOG ZYN VREUGD HERLEEFT / ALS HY DE DEUGD NASTREEFT / EN GOFI. IS DE ZYNE.
PAX. VICTORIA.
GDW, blz. 439, nr. [2375].

[2376]TER GEDAGTENIS VAN MEJUFFROUW CORNELIA HINDRIKS ZANDT, WEDUWE WYLEN DEN HEERE PIETER WILLEMS TICHELAAR, GEBOREN DEN 4 MAAY 1755, GESTORVEN DEN 30 APRIL 1809.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een tichelvorm, de rechterbovenhoek en de linker benedenhoek open; h. drie rozen.
HIER IN DIT ZOMBER GRAF / VERLOST VAN AARDSCHE ZORGEN / VAN KOMMER, SWAKHEID,440 SMART / IS HET STOFLYK OVERSCHOT / EENS MOEDERS IN GEBORGEN / BETREURD DOOR HET KINDERHART / ZORGDRAGEND VOOR HAAR KROOST / WAS ZY STEEDS IN DIT LEEVEN / GOD WIL NA ZYN GENAA / HAAR BETER LEVEN GEVEN.
GDW, blz. 439, nr. [2376].

[2377]TER GEDACHTENIS VAN MEJUFFROUW FRAUKE FRIMA, IN LEVEN WEDUWE VAN DEN EERZ. DERK ZYTSEMA, OVERLEDEN TE LOPPERSUM DEN ZEVEN EN TWINTIGSTEN MAART DES JAARS AGTIENHONDERT EN VEERTIEN IN DEN OUDERDOM VAN ZEVEN EN ZESTIG JAAREN EN ZESTIEN DAGEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende leeuw; b. een wereldbol met kruis, schuinrechts.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 185.
GDW, blz. 441, nr. [2377].

[2378]Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II een geharnaste man met gepluimde helm, zwaaiend met een zwaard boven zijn hoofd, houdend de andere hand aan de schede.
N.B. Bij boerderij De volle hand.
GDW, blz. 441, nr. [2378].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina