Usquert
bi. USQUERT (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[478]A D' MCCCCV. INDICO DIVINA DUM PULSOR. VOCOR KATERINA. HARMANNUS ME FECIT SUB DOMINO ALBERTO.
GDW, blz. 136, nr. [478].

en. USQUERT (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[3835A]JURJEN BALTHASAR ME FECIT. ANNO 1654.
Wapens: Rechts: Sickinghe. Links: Van Echten.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Van Bolhuis, inv. nr. 68. Ook: HMD. Feyo Sickinghe en Sophia van Echten. Zie: NAB, 1951, blz. 272.
GDW, blz. 691, nr. [3835A].

[3836]FEIO SICKINGHE, HEER OP LUIDEMA EN PREMIER COLLATOR TOT USQUERT, ESAIAS HILLENIUS, PASTOR, HARMEN CNOL EN PIETER CORNELIS, KERCKVOOGHDEN. SOLI DEO GLORIA. LEONRAD WALRAVEN ME FIRI FECIT 1690.
Wapen: Sickinghe.
Wapen: Gedeeld: I drie palen en over alles heen een dwarsbalk, beladen met een roos, gevormd door zeven penningen, 2, 3 en 2; II twee dwarsbalken, geschaakt in twee rijen van zeven stukken, vergezeld in het schildhoofd van een naar boven gewende wassenaar. Helmteken: een vlucht. [Esaias Hillenius].
GDW, blz. 691, nr. [3836].

b. Windvaan

[3837]Wapen: Alberda.
N.B. Op koor. Alberda van Menkema, collator. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 493.
GDW, blz. 691, nr. [3837].

2. Meubilair

a. Klankbord

[3838]Wapen: Gevierendeeld: I Alberda; II Alberda; III Horenken; IV Van Berum. Hartschild: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Gerhard Alberda, overleden Pieterburen, Dijksterhuis, 30 november 1784, gehuwd Uithuizen 22 november 1725 Susanna Elisabeth Alberda, overleden Uithuizen, Menkema, 18 maart 1744. Zie: NA B, 1940, blz. 41.
GDW, blz. 691, nr. [3838].

3. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[3839]NATUS DEN 17 JUNY 1624. DENATUS DEN 9 NOVEMBER 1684.
Wapen: Gevierendeeld: I Rengers; II Clant; III Laar; IV Alberda.
Kwartieren:
RENGERSCLANT
[TEN WATER]ALBERDA
FRAYLMATEN HOLTE
[UTERSTEWEER]CONDERS
LAARALBERDA
MANNINGATHENANSEM
MUILERTBALLEN
RIPPERDAROOSCOMA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld, zonder wapenfiguren: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Elisabeth Rengers op Luidema, vrouw van Onno Tamminga. Zie: GHB, 1910, blz. 365.
GDW, blz. 691, nr. [3839].

[3840]NATUS DEN 4 JANUARI 1614. DENATUS DEN 14 NOVEMBER 1684.
Wapen: Gevierendeeld: I Tamminga; II Beninga; III Van der Eeze; IV De Bever.692
Kwartieren:
TAMMINGABENINGA
SCHAFFERCLOOSTER
RIPPERDADOORNUM
CATEROPLEVERT
VAN DER EEZEDE BEVER
LAARONSTEDE
TER HELLEROEMERBORG
MULAARTTAMMINGA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld, zonder wapenfiguren: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Onno Tamminga, weduwnaar van Elisabeth Rengers op Luidema. Zie: GHB, 1910, blz. 365. Onstede moet zijn Onsta.
GDW, blz. 691, nr. [3840].

[3841]D'HOOGWELGEBOREN HEER MYNHEER JOHAN CLANT, HEER VAN LUIDEMA, TOT USQUERT CUM ANNEX JONKER EN HOVELING. OBIIT DEN 27 JUNY 1708. AETATIS 54.
Wapen: Gevierendeeld: I Clant; II Conders; III Braemsche; IV Alberda. Kwartieren:
CLANTBRAEMSCHECONDERSALBERDA
SCHAFFERSCHAFFERSCHAFFERRIPPERDA
MEPSCHENOESTENROLTMANBROERSEM
HUBBELDINGEMEPSCHEALBERDATAMMINGA
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld, zonder wapenfiguren: RAG, Archieven [De Marccs] van Swinderen. inv. nr. 689.
GDW, blz. 693, nr. [3841].

b. Grafkelder

[3842]HOLLWINDA HOC CLAUDITUR ANTRO. ANNO 1644.
Wapens en helmtekens: Rechts: HEERMA. Links: SICKINGHE.
N.B. Sluitsteen van noordelijke kelder. Niet zichtbaar. Gipsafgietsels in kerk. Zie: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak. 1837, blz. 30. D.E. Zuidhof. Geschiedenis van het oude dorp Rottum. Uithuizen 1857. Blz. 138. Provinciale bibliotheek Friesland. Handschrift nr. 267 Vlg. Ludolf van Heerma en Bele Sickinghe. Zie: OBS, blz. 434.
GDW, blz. 693, nr. [3842].

[3843]NAM REPUTO NON ESSE PARES AFFLICTIONES PIE SENTIS TEMPORIS AD GLORIAM QUE REVELABITUR ERGA NOS. ROM. 8.
Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Clant. Helmteken: Rengers [2].
N.B. Sluitsteen van zuidelijke kelder. Niet bereikbaar. Gipsafgietsel van wapens in kerk, van tekst sedert c. 1965 niet meet aanwezig. Unico Rengers, op Luidema, overleden c. 1636, gehuwd Groningen 16 mei 1623 Elisabeth Clant, overleden 1633. Zie: OBS, blz. 437. GHB, 1910, blz. 363. Bijbeltekst: Romeinen 8:18.
GDW, blz. 693, nr. [3843].

c. Grafzerken

[3844]ANNO 1652, DEN 22 APRIL, DONDERDAGMORGEN TE SES UIREN, IS DE EERBARE EEVERT JOSTEN IN WYTWERDER CLOSTER IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een terras in een nest een omgewende pelikaan met drie voor het nest staande jongen. Helmteken: een pelikaan met drie jongen.
ANNO 16.., DEN 29 NOVEMBER, ... D.E. ... INT CLOOSTER WYTWERD IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN ... VERWACHTENDE MET ... VROLYCKE OPSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM.
N.B. Bij boerderij Kloosterwijtwerd. Tweede tekst, niet leesbaar, misschien voor Anna, weduwe van Evert Joesten, overleden in of na 1658. Zie: RAG, Statenarchieven, inv. nr. 2396, blz. 127 verso.
GDW, blz. 693, nr. [3844].

[3845]ANNO 1698, DEN 22 DECEMBER, IS OVERLEDEN DIE EERWAARDE REGHTSINNIGE LEERAAR ESAIAS HILLENIUS, NAEDAT HY SYN PREEDICKAMPT GETROUWELYCK VIERTYN JAREN TOT BILLINGEWEER EN SEVEN EN DARTIGH JAREN TOT USQUERT HEEFT BEDIENT, GERUSTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LIGHT TEN HOOFDEN VAN DESE STEEN BEGRAVEN, WIENS VADER ALS PREDICANT TOT GRONINGEN ANNO 1632 EN GROOTVADER ALS PREDICANT TOT ROTTERDAM 1600 OVERLEDEN SYN.
Wapen: Gedeeld: I drie palen en over alles heen een dwarsbalk, beladen met een roos; II twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, vergezeld in het schildhoofd van een naar boven gewende gezichtswassenaar. Helmteken: een vlucht. [Hillenius]
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3846. Vader: Cornelius Hillenius, grootvader: Cornelius van Hille. Zie: NGP, blz. 88.
GDW, blz. 693, nr. [3845].

[3846]MICHAEL HILLENIUS, IN DER TYDT REDGER TOT USQUERT EN VERSCHEYDEN ANDERE CARSPELEN MEER, IS DEN 18 FEB. 1722 CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUDT 66 JAAR, EN LEGHT ALHIER BEGRAVEN.
ELYSABETH CHRISTIANY, WED. WYL. REDGER M. HILLENIUS, IS DEN 11 MARTY 1737 CHRYSTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUDT 80 JAAR, 3 DAGEN, EN LEGHT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 3845.
GDW, blz. 693, nr. [3846].

[3847]ANNO 1752, DEN 17DEN APRILIS, IS DE EER EN DEUGZAME BOUKE KORNELIS, IN HAAR LEEVEN HUISVROU VAN DE E. TEWES ALJES TOT USKWART OP OLDORP, INT 38STE JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER KRISTELYK IN DEN HERE GERUST EN LEIT ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRISSENISSE IN CHRISTO.
Wapen: Een rechterschuinbalk, beladen met drie lindebladeren schuinrechts, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen aan een gebladerde stengel, de bovenste met de roos naar beneden, de onderste met de roos naar boven.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Bij woning Boermanjeweg 25. Deels versleten. Zie: HVH. Vergelijk : GDW, nr. 1711 A.
GDW, blz. 693, nr. [3847].

[3848]ANNO 1758, DEN 2E NOVEMBER, IS DE DEUGDZAME GEERTJE [GERRITS], IN HAAR LEVEN HUISVROUW VAN ALLART PIETERS, KUIPER EN COLLEKTOR TOT USKWERD, IN HET 44 JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE CHRISTUS ONTSLAPEN, LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING ALLEEN DOOR ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS.
ONS LEVENSEIND IS WIS DE DOOD / MAAR IN LEVEN LID VAN JEZUS HUISGEMEENTE / DRAAGT HET ONTSTERVELYK VOLK IN JEZUS LIEFDESCHOOT / ONGEAARD DEN TWEEDEN SCHRIKKELYKEN DOOD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, J. A. Feith c.s. Grafschriften in Stad en Lande. Groningen 1910. Met aanvullingen in handschrift. Zie: OGS, blz. 560 en 911. Ook: DTB, nr. 470. Huwelijksakte 18 augustus 1737.694
GDW, blz. 693, nr. [3848].

[3849]ANNO 1763, DEN 6 MAART, IS DE EERZAME JAKOB REINDERS, IN ZYN LEVEN WOONACHTIG TOT USKWERD, IN HET 48STE JAAR ZYN OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN ZAALIGE VERRYZENIS DOOR JEZUS CHRISTUS.
HIER LIG IK EENZAAM IN EEN HUIS / ONTSLAGEN VAN VEEL MOEITE EN KRUIS / TOTDAT IK WEDER OP MAG STAAN / EN WEER TOT MYNEN SCHEPPER GAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 3848.
GDW, blz. 695, nr. [3849].

[3850]ANNO 1765, DEN 22 MAY, OVERLEED DOMINUS LAMBERTUS VAN DER TUUK, GEBOREN IN APPINGEDAM, IN DEN OUDERDOM VAN 50 JAREN, NADAT DEN TYD VAN 26 JAREN IN 3 GEMEENTENS VAN GARDELSWEER, BEDUM EN USQUERT HET PREDIKAMPT HADDE BEKLEEDT. VIGILATE ET ORATE.
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden: a. een omgewende haan; b. drie klaverbladen; II op een terras een tegen een boom springend omgewend hert.
GDW, blz. 695, nr. [3850].

[3851]ANNO 1767, DEN 17DEN JULII, IS DE EER EN DEUGTZAAME VROUW JACOMINA KLAASEN, IN HAAR LEEVENDE HUISVROUW VAN D.E. JAKOB JANS BOSCH, WOONAGTIGH TOT USKWART OP PAPENKOP, IS IN HET 33STE JAAR HAARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE WAARE GELOOVYGEN EEN ZAALYGE VERRYSENISSE TEN EEUWYGEN LEEVEN DOOR ONSEN HEERS JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 404; b. drie klaverbladen; U een halve adelaar.
GIE, DIE U ZIELE WILT BEREIDEN / OM WELGEMOET VAN HIER TE SCHEIDEN / KOOMT, HOORT DOG, HOE MEN TROOST VERWERFT / DOODT UWE ZONDEN, EER JE STERFT.
N.B. Bij boerderij Oudedijk 12.
GDW, blz. 695, nr. [3851].

[3852]ANNO 1774, DEN 31 JANUARY, OVERLEED ALBERT PIETERS IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAREN, IN ZYN LEVEN GEWEEST KUIPER EN COLLECTOR TOT USKWERD EN ZAL WEDER UIT HET STOF DER AARDE OPSTAAN TEN LAATSTEN DAGE.
ALS 'T AL IS GELOPEN EN GEVONDEN / ZOO IS NIET MEER ALS DE KOST GEWONNEN / IS GENOMEN TOT DER ZALIGHEID / DAN IS NOG GEEN VERLOREN ARBEID.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 3848.
GDW, blz. 695, nr. [3852].

[3853]ANNO 1781, DEN 26 JULIUS, DE EERZAAME TEWES ALJES, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG TOT USKWART OP OLDORP, IN HET 72STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRYSENIS DOOR JESUM CHRISTUM
OCH, HAD DEN MENSCH HET REGT VOOR OOGEN / ZYN ZWAKKE STAAT EN KLEIN VERMOGEN / DES HEMELS VREUGD EN HELSCHE PYN / GEHEEL ANDERS ZOU DEN MENSCHE ZYN.
N.B. Bij woning Boermanjeweg 25. Deels versleten. Vermeld: GSL, blz. 370.
GDW, blz. 695, nr. [3853].

[3854]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFFELYK DEEL VAN DE E. GARBRAND WIERSEMA, IN LEVEN EERST WOONACHTIG IN CLOOSTER WYTWERD TOT USKWERD EN OUD GECOMMITTEERDE RAAD DER OMMELANDEN, IS OVERLEDEN OP WATWERD IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 85 JAREN OP DEN 27 APRIL 1799.
WANNEER MYN OUDE DAG KOMT AAN / WIERT LICHAAM MOE, KON NIET MEER GAAN / 'T GEZICHT VERVIEL, MYN KRAGT NAM AF / EN BEN GEDAALD IN 'T BITTERE GRAF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 3848.
GDW, blz. 695, nr. [3854].

[3855]ANNO 1803, DEN 19 AUGUSTY, IS DE EERZAME JAN BERENTS, IN ZYN LEEVEN VOORNAAM HUISMAN, WOONAGTIG TOT USKWERT OP DE ... PLAATSE, INT 57STE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEDEN.
N.B. Begraven Uskwerd 24 augustus 1803, Jan Berends, van Streek. Zie: DTB, nr. 474.
GDW, blz. 695, nr. [3855].

[3856]1805, DEN [2]6 MEI, IS OVERLEDEN DE DEUGDZAME PIETER FOKKES, OUD 27 JAAR EN 6 MAANDEN, EN LICHT HIER BEGRAVEN.
Spreuk: GDW, nr. 766.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 3848. Zie: DTB, nr. 474.
GDW, blz. 695, nr. [3856].

[3857]1805, DEN 13 NOVEMBER, OVERLEED DE EERZAME FOKKE KORNELIS, HUISMAN TE USKWERD, IN 72STE JAAR ZYNS LEVENS.
GY VRAAGT, WIE DEKT HIER DEZE ZERK / EEN BRAVE HUISMAN LID DER KERK / VAN USKWERDER GEMEENTE / DIE WARS VAN ALLEN WEERLDSCHEN LOF / RUST HIER, TOTDAT EENS UIT HET STOF / VERRYZE ZYN GEBEENTE / DRIE EGTGENOOTEN NAAST ZYN ZY 1 DRIE KINDEREN VAN MOEDER VRY / REEDS VOOR HEM ALLE GESTORVEN / ZY WAREN HEM ALLE LIEF EN GOED / WACHTEN MET HEM IN JEZUS BLOED / HET HEIL DAARDOOR VERWORVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 3848.
GDW, blz. 695, nr. [3857].

[3858]HIER RUST EEUWKE BLINK, GEBOREN DEN 29 AUGUSTUS 1786, GEHUWD 25 AUGUSTUS 1805, OVERLEDEN 18 DECEMBER 1805.
Wapen: De letters E.B.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 370. OMJ.
GDW, blz. 695, nr. [3858].

[3859]TJAART HARMS EDEMA, LANDBOUWER OP GROOTBOSCH TE USKWERD EN ALDAAR OVERLEDEN 28 SEPTEMBER 1807 IN DEN OUDERDOM VAN 35 JAREN, NALATENDE EEN VROUW EN TWEE KINDEREN EN EEN VOORKIND.
SEIKE HENDRIKS, EERST GEHUWD GEWEEST MET TAMME EGGES HUIZENGA EN LATER MET TJAART HARMS EDEMA, WOONACHTIG OP GROOTBOSCH TE USKWERD, EN ALDAAR OVERLEDEN DEN 16 SEPTF\IHER 1811 IN DEN OUDERDOM VAN 44 JAREN NALATENDE 3 KINDEREN.
N.B. Zonder de verzen, die worden vermeld in GSL, blz. 370.
GDW, blz. 695, nr. [3859].

[3860]ANNO 1810, DEN 15 JULIUS, IS DE EERSAME SIERT HARKES, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG TE UITHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 73 JAAREN, 7 MAANDEN EN 9 DAGEN, ZEER KRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
OG LEZER, WAT IS HET AARDSCHE LEVENT / GELYK EEN DAMP VOORBY GEDREVEN / ZY JONG OF OUD, EENS KOMT DE DOOT / VELT ONS ALHIER IN AARDSCHE SCHOOT / VERGAART HY DEUGD VOOR EEUWIGHEID / GOD HEEFT ONS KROON DAARVOOR BEREID. N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 370.
GDW, blz. 695, nr. [3860].

[3861]ANNO 1811, DEN 8 OCTOBER, IS DE DEUGDZAME VROUW GRIETJE JACOBS, DE WEDUWE VAN SIERT HARKES, IN HAAR LEVEN WOONAGTIG TE UITHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAREN, 4 MAANDEN EN 13 DAGEN OVERLEDEN.696
OG LEZER, WILT TOG HIER OP AARDEN / SCHATTEN VOOR UW ZIEL VERGAREN / DAT ONS HIER NAMAALS GEVEN ZAL / HET HEMELS KROON, DAT IS HET AL / O GOD, WIL ONS DIT AL GEVEN OM MET U EEUWIGLYK TE LEVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 371.
GDW, blz. 695, nr. [3861].

[3862]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFFELYK DEEL VAN DE EERZAME CORNELIS JANS DOORNBOSCH, IN LEVEN WOONACHTIG IN HET KLOOSTER WYTWERT TE USKWERD EN OVERLEDEN DEN 12 APRIL 1812 IN DEN OUDERDOM VAN 65 JAREN.
Wapen: Een door een lauwerkrans omgeven huismerk nr. 529, vergezeld van de letters C.D.
DE AARDE, DIEN IK EERTYDS BOUWDE / VERZORGDE MET EEN STAGE VLYT / WAAROP IK GRAAN EN VEE AANSCHOUWDE / HEB IK VERLATEN VOOR ALTYD / NU BEN IK OP MYN HOOGE JAREN / LEERT LEZERS, DIE IK NIET EN KEN / OP GODS BEVEL NA 'T GRAFT GEVAREN / HAAST ZULT GY ZYN, DAT IK NU BEN.
N.B. Verweerde tekst, vermeld OGS, blz. 561, voor 1910 vervangen door: KORNELIS JANS DOORNBOSCH, IN LEVEN WOONACHTIG IN HET KLOOSTER WYTWERT TE USQUERT, 1746-1812. Het oorspronkelijke, nu ook onleesbare vers vermeld: GSL, blz. 371.
GDW, blz. 696, nr. [3862].

[3863]ANNO 1814, DEN 21 MAART, IS DE EERZAME TJAART TEEWES, IN ZYN LEVENT WOONAGTIG TOT UITHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 50 JAREN, 10 MAANDEN EN 24 DAGEN ZEER CHRISTELYK IN DEN HEER ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERYSSENIS TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR DEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerken nrs. 530 en 531 onder elkaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
OG MENSCH, RICHT U ZINNEN NIET OP 'S WERELS GOET / WANT DAT DOG ALLES BLIJVEN MOET / MAAR ZOEKT UW DEEL IN 'S HEMELS LUST / EN ... GERUST / WANT HET STERVEN GAAT GEWIS SCHOON HET WIS EN ZEKER IS.
N.B. Bij boerderij Oudedijk 12. Overleden Uithuizen 21 maart 1814 Tjaart Tewes Amsingh. Zie: Burgerlijke stand.
GDW, blz. 696, nr. [3863].

[3864]... VEN ... PIETERS ... USKWART ... 1sTE JAAR HAARES OU ... CHRISTELYK IN DEN HEERE ... LEYT ALHYR BEGRAVEN ... EEN ZALIGE VERRYSENISSE ... HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een dwarsbalk, onherkenbaar geschaakt in drie rijen, vergezeld van boven van twee klaverbladen naast elkaar en van onderen van een roos; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van boven van huismerk nr. 475, in de bovenen benedenhoek vergezeld van een bol of onherkenbare roos, de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie bollen of onherkenbare rozen.
N.B. Bij boerderij Oudedijk 12. Vergelijk: GDW, nr. 3732, 3760, 3768.
GDW, blz. 696, nr. [3864].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina