Ezinge

k. EZINGE (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[306]MARCULI MECKEMA AN. DNI 1536.
N.B. Vergelijk: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845, blz. 116.
GDW, blz. 103, nr. [306].

[307]IN T JAER ONS HEREN DUSENT VcXXXIX, DES SONDAGHES VOER SUTE MARGRETE, DO STARF SALLYGHE LUWE TO HARDEWEER, [DE] GODT GHENADICH SY.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een ster en huismerk nr. 35 onder elkaar. Links: Drie schelpen.
N.B. Sterfdag 6 juli.
GDW, blz. 103, nr. [307].

[308]ANNO DOMINI ... 1550.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II tussen twee vijfpuntige sterren twee sleutels, schuinkruislings en met de baarden aan de onderzijde naar elkaar toegewend, de sleutels vergezeld van boven van een vijfpuntige ster en een naar boven gewende wassenaar onder elkaar. Links: Een leeuw.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 312. Vergelijk: GDW, nr. 1151.
GDW, blz. 103, nr. [308].

[309]ANNO DOMINI 1552. DES DINXDAEGES NA MITVASTEN, IS SALIGHE SIRP ALLERSMA IN GODT VERSTORVEN. DEN GODT GHENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II twee sterren onder elkaar. Links: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven van een ster. Helmteken: een uitkomende halve adelaar.
N.B. Sterfdag 29 maart.
GDW, blz. 103, nr. [309].

[310]IN JAER ONS HEREN MVcLII IS GESTORVEN ALLO TOT HARDEWEER UP SUNTE ANDREES AVENT, DEN GOD GENEDICH ZIN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een ster en huismerk nr. 35 onder elkaar.
N.B. Afgebeeld: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 186. Tekst en wapen niet accuraat weergegeven. Sterfdag 29 november.
GDW, blz. 103, nr. [310].

[311]ANNO D. 1554 UP DACH POLCIANUES STARF DEN ERBAREN EEVERT MENCKEMA, DEN GODT GENEDICH SY.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 313. Heiligenkalender van bisdom Munster vermeldt dag niet. Die van Utrecht kent Pontianus op 14 januari.
GDW, blz. 103, nr. [311].

[312]ANNO DNI 1560 GESTORVEN SALIGE EPPE MENKUMA DEN SEVENDENDACH TWLM.
N.B. Onherkenbaar. Vermeld: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1845, blz. 116. Hier: CEVENDEN inplaats van SEVENDEN, zodat lettertype was overeen104komstig Baflo 1547, GDW, nr. 291; CANGE zal SALIGE zijn geweest. Voor TWLM zal JULI moeten worden gelezen. Hierbij: GDW, nr. 308.
GDW, blz. 103, nr. [312].

[313]DEN ERBA DOESAMA FROU ANNE TOE NANSMA, CORNELIS DATIS GRITMA OVER ESYNGE, FERVET EN HARDERVER SY LIEVE HUSFROU GEWEST, EN SI IS IN DE HERE GERUST MIT HOER JONXTE SOE ... OP DE 17 FEBREVARY 1573, GOT SY HAER GENEDI.
N.B. Zie: GDW, nr. 311.
GDW, blz. 104, nr. [313].

w. EZINGE (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1158]BERNARDUS ANDREAE, PASTOR, SIRP EELAMA ENDE JOHAN BOLT, KERCKVOGEDEN TOT ESINGA, WILLEM CRABBE, COLLATOR TOT HARDEWEER, ME FIERI FECERUNT 1622. F.D., M. FRANCOIS SIMON, I,G.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 251, nr. [1158].

2. Meubilair

a. Bank

[1159]Wapens: Rechts: De Marees. Links: Van Gesseler. Schildhouders: Rechts: een omziende griffioen met opgeheven vlucht. Links: een omziende leeuw.
N.B. Afgebeeld: Mooi Groningen 2, 1917, blz. 197. Reneke Busch de Marees, op Allersma 1729, overleden Groningen 7 juni 1763, en Anna van Gesseler, overleden Groningen 19 oktober 1760. Zie: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 95. OBS, blz. 102.
GDW, blz. 251, nr. [1159].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[1160]TOT HET GEBRUICK VAN DES HEEREN HEYLIGEN NACHTMAEL IN DE GEMEINTE JESU CHRISTI TOT ESINGE HEBBEN DEESE SCHOTTEL GEGEEVEN DE EED. EERENT. HEER DUIRT ELAMA OP ALLERSMA, HOVELINCK TOT ESINGE, FERWERT, GROOTEGARST ENDE DOESUM, ERFSCHEPPER VAN ESINGE ENDE HARDEWEER, GEDEPUTIERDE STAET VAN STADT GRONNINGEN ENDE OMLANDEN, ENDE VROU ABELTYEN MELLEMA ANDERS ELAMA, SYN HUISVROU, DEN 25 MAY ANNO 1671.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Mellema. N.B. Afgebeeld: HLZ, nr. 87.
GDW, blz. 251, nr. [1160].

b. Avondmaalsbeker

[1161]HUNC CALICEM EUCHARISTICUM EX PIO ERGA ECCLESIAM CHRISTI AFFECTU DONARUNT SPECTATISSIMUS VIR DO[MIN]US DURANDUS ELAMA IN ALLERSMA ET LECTISSIMA EIUS UXOR ABELIA MILLEMA ANNO 1664. RENOVATUM ANNO 1723.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Mellema.
GDW, blz. 251, nr. [1161].

c. Schotels ten behoeve van de wijnflessen

[1162]Wapens: Rechts: Elama. Links: Mellema.
N.B. Zilver. In tweevoud. Groninger keur 3/R [= 1670/1671]. Afgebeeld: HLZ, nr. 87. Duirt Elama en Abeltje Mellema of Millema. Zie: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nrs. 26, 27, 30, 31.
GDW, blz. 251, nr. [1162].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 54.

[1163]ANNO 1616, DEN 5 NOVEMBER, IS DEN E. CORNELIS GERRITZEN IN DEN HEEREN GERUST.
ANNO 1616, DEN 14 OCTOBER, IS DE DOEGETSAME WELMOET WYERTS IN DEN HEEREN GERUST.252
Wapens: Rechts: Een lelie, vergezeld van boven van de letters C.G. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 157.
GDW, blz. 251, nr. [1163].

[1164]A 1625, DEN 14DEN DECEMBER, STERF DEN ERENTFESTEN SIRP VAN ELAMA, OVERSTE SCHEPPER ENDE SYLVEST VAN AEDWERDER SYLLEN, OLT INT 66 JAER, ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Swalue.
Kwartieren: I Elama. II Swalue. III Allersma. IV Canters.
N.B. Signatuur: I.C.
GDW, blz. 252, nr. [1164].

[1165]A 1645, DEN 13 OCTOBER, STERF DE EERENTRYCKE VROU MEENWER FOCKENS, SYN HUISVROW, VOORWACHTENDE EEN SALEGE OPSTANDENGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Fockens. Helmteken: Elama. Kwartieren: I Elama. II Fockens. III Swalue. IV Louwens.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1166. Vrouw van Duirt Elama.
GDW, blz. 252, nr. [1165].

[1166]ANNO 1679, DEN 1 DECEMBER, STERFT DE EED. ERENTF. VROU ABELTIEN MILLEMA, HUISVROW VAN DE EED. EERENTF. HEER DUIRT ELAMA OP ALLERSMA, HOVELINCK TOT ESINGE, FERWERT, HARDEWEER ENDE WESTERDIEL LANGEWOLT, GEDEPUTIERDE STAEDT VAN STADT GRONINGEN ENDE OMMELANDEN, ERFTSCHEPPER VAN ESINGE ENDE HARDEWEER.
N.B. Zie: GDW, nr. 1165.
GDW, blz. 252, nr. [1166].

[1167]A 1682, DEN 29 APRILIS, STIERF DE HEER DUYRT ELAMA OP ALLERSMA, HOOVELINGH TOT ESINGE, FEERWERT, HARDEWEER, GROOTEGAST ENDE DOESUM, ERFSCHEPPER VAN ESINGE ENDE HARDEWEER, MEDE GECOMMITTEERDE RAEDT DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS ENDE DE LAUWERS.
DEN 13 MARTII 1658 IS DIE EER ENDE DEUGENTRICKE VROUW MARGARETA NUTTE, HUISVROUWE VAN DE HEER DUIRT EELAMA OP ALLERSMA, HOOVELINCK TOT ESINGE, FERWERT END ERFSCHEPPER VAN ESINGE ENDE HARDEWER, MEEDE GECOMMITERDE RAAT TER ADMIRALITEIT TOT HARLINGEN, IN DEN HEERE GERUSTET, VOORWACHTENDE EEN VROLCKE OPEERSTANDING IN CRISTO.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Doorsneden: A. op een op de snijlijn liggende boomstam een rechtop geplaatst takje met twee bladeren en een eikel, misschien in het schildhoofd vergezeld van twee sterren; B. drie vissen, geplaatst in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, liggend de ene met de kop op de staart van de andere, de vis, die de basis vormt, omgewend. Helmteken: Elama.
Kwartieren: I Elama. II Swalue. III Allersma. IV Canters.
GDW, blz. 252, nr. [1167].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 14 juli 2020
Naar begin van de pagina