Noordbroek
cl. NOORDBROEK

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[2886]IN DEN JAARE 1779 IS DE KERK NIEUWS GEVLOERD ALS KERKVOOGDEN WAAREN DE KLUFTHEER WALDRIK AMSINGH EN DE SYLVEST LAMBERT JACOBS.
N.B. Stervormig, in vloer. Afgebeeld: OGK, 2, blz. 77. Kluftheer, Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 527, nr. [2886].

2. Gewelfschildering

[2886A]ANNO 1599, IN DER TIT ALS JOHANS SPRENGER PASTOR UND FEBE FRECKES UND EENDRIKE THO BROCK UND MEMME UBBENS KERCKFOGEDE THO NORDBROCK WEREN, HEFFT MESTER GERGET MIT SIN GESELLEN DISSE KERCKE GEREPRER. WND GESTOFFER.
Huismerk nr. 424, vergezeld van de letters I.I.
Huismerk nr. 425, vergezeld van gereedschap als troffel, dissel, bijtel, winkelhaak, passer, hamer, schietlood.
N.B. Afgebeeld: Lantern. Tydskrif vir kennis en kultuur, Pretoria, 1974, blz. 57. OGK, 2, blz. 70. Inplaats van EENDRIKE zal FENDRIKE zijn bedoeld. Zie: Gruoninga 1965, blz. 4.
GDW, blz. 527, nr. [2886A].

b. Kosterie

1. Trotseerloodje

[2887]J. LOOR
Embleem: Een hamer.
N.B. Vermeld: GMV, 1934, blz. 10.
GDW, blz. 527, nr. [2887].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2888]ALS DE HEER CORNELIUS SCHAY, RAADSHEER IN GRONINGEN, EN HENRICUS JANSSONIUS, PASTOR, EN JOACHUM FREDERICKS KERKVOOGDEN TOT NOORDBROEK WAREN, IS DESE KLOCKE NIEUS GEGOTEN ANNO MDCC.
N.B. In toren op onderwijzerswoning. Sedert 1943 niet meer aanwezig.528
GDW, blz. 527, nr. [2888].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2889]ALS DE RAADSHEER WOLTER WOLTHERS EN DE OUDERLING TIAPKE PETERS KERKVOOGDEN DES CASPELS NOORDBROEK WAREN, DESTYDS DE PREDIKANTSPLAATSE, VACANT SYNDE, VERVULT DOOR D. ANTHONIUS KNOCK. HOPMAN W. E. STRUIVE PERFECIT DEN 29 A UG USTI 1757.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXI. MON, plaat XXXIV, nr. 1. LNB, blz. 8, 9. OGK, 2, blz. 73. Wolter Wolthers, raadsheer Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. Anthonius Knock, predikant Twijzel tot 9 april 1758, Noordbroek 30 april 1758. Zie: NGP, blz. 111. Willem Evert Struive, hopman Groningen. Zie: GDW, nr. 1497j.
GDW, blz. 529, nr. [2889].

b. Orgel

[2890]ALS DS ANTONIUS KNOCK PREDIKANT EN DE HEER WALDRIK AMSINGH EN DE E. TJAPKO PIETERS KERKVOOGDEN WAREN IN NOORDBROEK, IS DIT ORGEL VERGROOT EN VERBETERD DOOR MONSJ. A. A. HINSZ A MDCCLXVIII.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXII. C. H. Edskes. De nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitger (1648-1719). Sneek 1968. Blz. 44. Arp Schnitger (1648-1719) en zijn werk in het Groningerland. Groningen 1969. Blz. 73. OGK, 2, blz. 76.
GDW, blz. 529, nr. [2890].

c. Koorhek met banken

[2891]DEZE BANKEN VERNIEUWD IN DEN JARE 1805 TOEN L. E. VAN DER TUUK PREDIKANT, MR. C. H. GOCKINGA LID VAN HET STAATSBEWIND, EN DE OUD ZYLVEST LAMBERT JACOBS KERKVOOGDEN WAREN.
N.B. Oorspronkelijk in tweevoud met geringe tekstafwijking. Exemplaar oostzijde na 1964 verloren gegaan. Westzijde afgebeeld: OGK, 2, blz. 77.
GDW, blz. 529, nr. [2891].

d. Kaarsenkroon

[2892]Wapen: Stad en Lande, C. LANCKHORST, 1704.
N.B. Wapen in viervoud. Jaartal misschien 1764. Mededeling na schoonschuren in 1964. Afgebeeld: OGK, 2, blz. 78.
GDW, blz. 529, nr. [2892].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Collectebus

[2893]GEEBEL OMKES, JAN BLINCK, ARENT JANS TOBBE. DEN 8 DESSMBER 1707.
N.B. Koper. Diakenen. GMG, nr. 1963/512.
GDW, blz. 529, nr. [2893].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2894]ANNO 1603, DEN 14 JANUARII, IS DER ERBARER EGBERT LUWERTZ CHRISTELICH IN GODT DE HEREN ENTSLAPEN UNDE VORWACHTET ALHIER DORCH CHRISTUM EINE VROLICHE UPERSTANDINGE, SYNES OLDERS 35 JAREN.
Wapen: Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; B. huismerk nr. 426, vergezeld van de letters E.L.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2899.
GDW, blz. 529, nr. [2894].

[2895]A 1618, DEN 13 MAYUS, IS 1N DEN HEREN GERUST DE ERBARE TONCKO HEUWENS, VORWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDING IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Drie lelin.
N.B. Wapens buitendien op zerk zonder tekst.
GDW, blz. 529, nr. [2895].

[2896]A 1619, DEN 24 APRIL, IS DE DOEGESAEME WEYE, JOCHIM WIPKEN DOCHTER, IN DEN HERE GERUST. DIE SIELE GODT GENADICH SI.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom, de stam tussen twee sterren, en over de stam een lint. Links: Huismerk nr. 428, vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant een en eronder een.
N.B. Vergelijk: GMG, nr. 2871. Wapentekening Appius, alwaar op lint: ARBOR VITAE. Vergelijk: NLW, 1938, k. 398.
GDW, blz. 529, nr. [2896].

[2897]ANNO 1621, DEN ERSTEN JULIUS, WEYE ENGELBARTS GERUST, OLT 17 WEKEN.
N.B. GMG, nr. 1932, 390.
GDW, blz. 529, nr. [2897].

[2898]1624, 2 maart. Tebe Eggens.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 529, nr. [2898].

[2899]ANNO 1631, DEN 6 AGUSTII, IS CHRISTELIKEN IN DEN HEEREN ONTSLAPEN DIE ERBAR LUWERDT EGBERTS, OLT ZYNDE OMTRENT 42 JAREN EN VERWACHTENDE DOOR GODDES GENADE EINE VROLIKE UPERSTANDING DOOR CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 2894.
GDW, blz. 529, nr. [2899].

[2900]ANNO MDCXXXV, DEN XIII NOVEMBRIS, IS IN DEN HERE GESTORVEN DIE DOEGETSAME ELTEKE SICKENS, WEDUWE VAN SALIGE SICCO JOCHUMS, OLT SYNDE 77 JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een omgewende en omziende gans met een klaverblad in de bek. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie linkerschuinbalken, vergezeld van zeven rozen, 1 en 3 en 2 en 1. Helmteken: een ster.
N.B. Vermeld: GSL, blz. 258. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 529, nr. [2900].

[2901]IR. ANNA TIAKA SOHNS, DOCHTER VAN DE HEER JOHAN WILHELM SOHN, RAED ENDE SECRET. VAN SYN EXCELLENTIE GRAEFF HEINRIC VAN NASSOU, STADTHOLDER, ETC., ENDE VAN SAEL. JUFFROU TIAKA REDEKERS, GEBOREN SYNDE BINNEN GRONINGEN DEN XXV OCTOB. 1635, IS GESTORVEN TOT NOORTBROECK DEN V MAY MDCXXXVIII.
Wapens: Rechts: In een buikige vaas drie rozen aan gebladerde stengels. Links: Doorsneden: A. een van de bovenrand van het schild uitgaande wolk met aan de onderzijde een uitkomende naar beneden gerichte rechterhand, houdend een bundel van drie schuingekruiste pijlen; B. drie zwemmende vissen, 2 en 1, rechtsboven omgewend. Helmteken: een uitkomende naakte man, houdend in de opgeheven rechterhand een roos aan een gebladerde stengel, de linkerhand in de zij.
DUM NASCOR, MORITUR VIX FACTA PUER PERA MATER, DUM MORIOR NONDUM FACTA PU[E]LLA FUI.
N.B. IR zal zijn: J[UFFE]R. Stadhouder: Hendrik Casimir I.530
GDW, blz. 529, nr. [2901].

[2902]GERLACUS REDEKER, EERST EN EENIGST GEBOREN SOENE VAN D. E. HERE JOHAN REDEKER, GENERAEL VAN DE CONVOYEN END LICENTEN DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, ENDE D.E. EER EN DEUGDENRYCKE JUFFROUW MARIA VERRUCIA, EHLUIDEN, IS GEBOREN TOT GRONNINGEN ANNO MDCXXXVII ENDE GESTORVEN TOT NOORTBROECK ANNO MDCXXXVIII, DEN I DECEMBR.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een van de bovenrand van het schild uitgaande wolk met aan de onderzijde een uitkomende rechterhand, houdend een bundel van drie schuingekruiste omgewende pijlen; B. drie zwemmende vissen, 2 en 1, rechtsboven omgewend. Links: Verrutius. Helmteken: een wolk met aan de onderzijde een uitkomende rechterhand, houdend drie schuingekruiste omgewende pijlen, de hand met de vingers gehecht op de kroon.
GDW, blz. 530, nr. [2902].

[2903]ANNO 1641, DEN 31 OCTOBRLS, IS IN DEN HEERE VORSTORVEN DE DEUGTSAME FROUWE OMPKENS, DE HUISVROUWE VAN ELLERUS EPPINUS, OLT SYNDE IN HAER VEERTICHSTE JAER, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
GDW, blz. 530, nr. [2903].

[2904]ANNO 1642, DEN 12 AUGUSTUS, IS D'ERBARE TONNIS JANS, OLT 62 JAREN, ENDE DESZELFS DOCHTER LAMME TONNIS, OLT 5 WEKEN, ... 1639 IN GODT DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 427, vergezeld van twee klaverbladen. Links: Doorsneden: A. onherkenbaar B. drie vissen.
DAT BLOED VAN JESUS CHRISTUS MAECKT ONS REIN VAN ALLEN SONDEN. 1 JOH. 1:7.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 258.
GDW, blz. 530, nr. [2904].

[2905]ANNO 1642, DEN 12 ..., IS DE DEUCHTSAEME FROUWE JAECKE HID ... HUISFROUW VAN D. SEER ... ANNES, SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN. VORWACHTET EEN VROLIKE OPSTANDINGE ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 258.
GDW, blz. 530, nr. [2905].

[2906]ANNO 1642, DEN 29 DESEMBER, IS DE ACHTBARE UND VORNEHMER PHYLIPUS CORNELIS HOLLANDER CHRISTLICK IN DEN HEEREN ENTSLAPEN. VORWACHTENDE EEN SALIGE UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM. SINES OLDERS 51 JAHREN.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 429, vergezeld van de letters P.C. Links: Een knotwilg waaronder drie waterlelin naast elkaar. Bijbeltekst: 1 Filipp. 21.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 258.
GDW, blz. 530, nr. [2906].

[2907]ANNO 1648, DEN 27 APRILIS, IS DE DOGETSAME GEPKE JACOBS, DE HUISVROUWE VAN ELLERUS EPPINUS, 1N DEN HEERE VOORSTORVEN INT 45 JAER HARES OLDERDOOMS, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: Een aanziende mensenschedel zonder onderkaak, steunend op een lint, waarop: DISCE MORI.
Bijbeltekst: Filip. 1:21.
GDW, blz. 530, nr. [2907].

[2908]ME TEGITUR VIR LONGO RERUM USU PERITISSIMUS HENRICUS REDEKER HUIUS DITIONIS, PRAEFECTURAE VETERIS, DUM VIVERET LANDSCRIBA ET CONSILIARIUS PRUDENTISSIMUS NATUS VER NOSTER ANNO 1583 NOVEMB. DENATUS 16 MART ANNO NAT. CHR. 1649.531 DE EER EN DEUGDRYKE VROUWE RIEMEN MEMMES, GEWESENE HUISVROUW VAN DEN ERENTVESTEN HEER HEINRIC REDEKER, LANDESSCRIVER DER BEIDEN OLDAMTEN, IS GESTORVEN DEN XV MAY MDCXXXVIII, OLT LIII JAEREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een van de bovenrand van het schild uitgaande wolk met aan de onderzijde een uitkomende rechterhand, houdend een bundel van drie schuingekruiste omgewende pijlen; B. drie zwemmende vissen, 2 en 1, omgewend behalve linksboven. Links: Op een heuvelvormig terras een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een wolk met aan de onderzijde een uitkomende rechterhand, houdend drie schuingekruiste omgewende pijlen, de hand met de vingers gehecht op de kroon.
LAET, ALS HET GOD BELIEFT, ONS LICHAEM HYR BEDERVEN / EEN, DIE WEL HEEFT GELEEFT, EN KAN NIET QUALIC STERVEN.
GDW, blz. 530, nr. [2908].

[2909]ANNO 1649, DEN 15 JUNNEY, IS IN DEN HEREN GERUST DIE ERBARE EGBERT JANS, OLT 80 JAER, VOORWACHTENDE EIN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 430, vergezeld van de letters E.I.
GDW, blz. 531, nr. [2909].

[2910]ANNO DOMINI 1652, DEN 15 NOVEMBRIS, IS IN DEN HEERE GERUST DEN ... NOERTBROECK, SINES OLDERS ...
Wapen: Een omgewende leeuw, vergezeld van vier klaverbladen, onder elke klauw n. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 2863 en 2874.
GDW, blz. 531, nr. [2910].

[2911]ANNO 1652, DEN 24 DECEMBR, IS IN DEN HEREN GERUST DIE DEUCHTSAM GRETIE ALBERTS, DIE HUISVROUE VAN SYMEN EGBERTS, OLT 43 JAER, VERWACHTENDE EIN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Bij boerderij Korengarst 2.
GDW, blz. 531, nr. [2911].

[2912]ANNO 1658, DEN 27 JANUARY, IS DEN EERBR. HINDRICK LUYS CHRISTLYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, OLT 53 JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 432, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2, en van de letters H.L. Links: Een wildeman, dragend op de rechterschouder een knots en in de linkerhand een wapenschildje. Helmteken: een klaverblad.
GODT HEEFT DEN MENSCHE GESCHAPEN VAN DER AERDEN ENDE MAECKT HEM WEDER TOT AERDEN. SIRACH CAP. 17 V. 8.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 531, nr. [2912].

[2913]1658, 21 augustus, Aeyke Jacobs, oud 41 jaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 531, nr. [2913].

[2914]A 1662, DEN 2[7?] OCT., IS VROUW TIACA MEMMENS, HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER H. HAICKENS, IN DEN HEEREN GERUSTET VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een heuvelachtig en gewelfd terras een tegen een boom klimmend omgewend hert. Helmteken: een uitkomend hert.
GDW, blz. 531, nr. [2914].

[2915]A 1663, DEN 18 APRIL, IS H. HAICKENS, I.U.D. EN LANDSCHRIVER DER OLDAMPTEN, IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.532
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met een ster en een gezichtswassenaar, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een ster.
GDW, blz. 531, nr. [2915].

[2916]ANNO 1663, DEN 16 AUGUSTI, IS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST DIE DEUCHTSAEME FROUWE FOCKENS, NAEGELAETEN WEDUWE VAN ZAEL. EGBERT BAVINGH, OLDT OMTRENT 60 JAREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een kreeft. Links: Vijf rechterschuinbalken en een schildzoom, beladen met acht penningen, 3 en 2 en 3. Helmteken: een kreeft. Bijbeltekst: 1 Filippensen 21.
GDW, blz. 532, nr. [2916].

[2917]A 1663, DEN 12 SEPT., IS VROUW MENIA EYSSONIUS, HUISVROUW VAN DE HEER LANDSCHRIVER E. EDZENS, IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN SALIGE OPSTANDINGE DES LICHAEMS.
Wapen: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II drie sterren onder elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
EEN SPRUIT UIT EYSS- MEMM-ENS STAM / EN EDZENS VROUW HAER AFSCHEYT NAM / VAN D'AERD INT BLOEYENST VAN HAER LEEVEN / EN IS TOT HAEREN GORT VERHEEVEN / HAER STEL, IN HEERLYCKHEYT VERHEUCHT / WENSCHT IN HAER LICHAEM 'S HEMELS VREUCHT.
GDW, blz. 532, nr. [2917].

[2918]ANNO 1666, DEN 9 APRIL, IS GESTORVEN DIE DEUGTSAME PETERTIEN GARBRANTS, HUISVROUWE VAN ELLERUS EPPINUS, IN[T] 59STE JAAR HARES OUDERDOOMS, VOORWAGTENDE MIT ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
GDW, blz. 532, nr. [2918].

[2919]ANNO 1666, DEN 2 AUGUSTI, IS IN DEN HEEREN GERUST DE EER EN DEUGTSAEME REGINE AEILERTS, HUISVROUW VAN D.E. PIETER WILLEMS JACHT, VERWACHTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO, OUT GEWEST IN HET 38 JAER.
Wapens: Rechts: Een kruis, de letters W.I. en een schip met bolle zeilen onder elkaar. Links: Gedeeld: I een geharnaste man met een gepluimd mutsvormig metalen hoofddeksel; II doorsneden: a. een klok; b. een haan. Helmteken: een vlucht.
JACHT, WILT OM U LIEF NIET WEENEN / WANT ICK LEEF ALTYT IN VREUCHT / MAER SCHICKT U OP AERD TOT DEUCHT / WEL REGYN', ICK SAL NIET STEENEN / MAER GAEN VOLGEN, DAT GHY SEIT /'K WEET, DIE BAAN TEN HEMEL LEYT.
N.B. Vermeld: GSL, blz. 259, 260. Fragmentje Torenlaan, tweede huis noordzijde.
GDW, blz. 532, nr. [2919].

[2920]ANNO 1667, DEN 8 JUNIUS, IS DEN ACHTBAERE UND VORNEEMER EEDE OMKES IN GODT DEN HEEREN ONTSLAPEN, SYNES OLDERS INT ... JAER. VORWACHTENDE EEN FROELICKE UPERSTANDINGE AM JONGSTEN DAGE TEN EEUWIGEN LEEVEN DORCH CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Links: Een tegen een boom springend omgewend hert.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 260.
GDW, blz. 532, nr. [2920].

[2921]ANNO 1669, DEN 25 JANUARY, IS DE EERBARE HINDRICK ALBERS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, SYNES OLDERS 72 JAAR, VERWACHTENDE MIT ALLE WARE GELOVIGEN EENE VROLYCKE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Op een terras een boom. Helmteken: een klaverblad.533
GDW, blz. 532, nr. [2921].

[2922]ELLERUS EPPINUS, ANNO 1620 OP DE MEEDEN GEROOPEN ENDE ANNO 1625 ALHIER TOT NOORTBROECK TOT PASTOR VERCOREN ZINDE ENDE GESTORVEN ANNO 1672, DEN 2 FEBRUARY, IN HET ACHT EN TSOEVENTICHSTE JAAR SYNES OUDERDOEMS, VOORWACHTENDE MIT ALLE WAERE CHRISTGELOVIGEN EEN VROLICKE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
GDW, blz. 532, nr. [2922].

[2923]A 1677, DEN 8 MARTY, IS VROUW NISA HIDDINGS, HUISVROUW VAN DE HEER LANDT[SC]HRIVER EDZ. EDZENS, IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE VAN HIER EEN SAELYGE OPSTANDINGE DES LICHAEMS.
Wapen: Vijf linkerschuinbalken en een schildzoom, beladen met acht penningen, 3 en 2 en 3. Helmteken: een vlucht, waartussen een penning.
GDW, blz. 532, nr. [2923].

[2924]ANNO 1678, DEN 26 MAIUS, IS DIE EERW. WELGEL. EN GODTSAL. DN. CHRISTOPHORUS HOORN, PASTOR TOT NOORDTBROECK, GODTSAELICHLYCK IN DEN HEERE GERUST, OUDT ZYNDE IN SYN 56 JAER, MINISTERII 29.
Wapen: Een aan een ring hangende beslagen, geringde en gesnoerde hoorn.
GDW, blz. 532, nr. [2924].

[2925]DNS EDZARDUS EDZENS, DEPUTATUS DRENTHIAE, OBIIT DIE XVIII MARTII A 1693.
Wapen: Een leeuw.
GDW, blz. 532, nr. [2925].

[2926]ANNO 1695, DEN 29 NOVEMBER, IS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN ACHTBARE PHEBO FREDERIC[KS], ZYLVEST EN KERCKVOOGHT TOT NOORTBROEK, INT 55 JAAR SYNS OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN, AMEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een sleutel met de baard linksboven; II doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; b. gebladerde planten. Links: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II drie lelin onder elkaar. Helmteken: een sleutel met de baard linksboven.
HEER LEIT BEDOLVEN, DIE VOOR DEESEN / PLAG ZYN EEN STUT VAN LANDT N KERC / 'T IS PHEEBO FREDRICKS SCHRANDER WEESEN / DIE NEERGEDRUKT WORDT VAN DEES ZERC / MAAR DOG, ZYN NAAM, ZYN EER EN LUISTER / BLYFT BY ONS BUITEN 'T NARE GRAFF / ZYN ZIEL, SCHOON 'T LICHAAM LEIT IN 'T DUISTER / BLOEIT VOOR GODT AIS AARONS STAFF.
N.B. Zie inzake sleutel: Gruoninga, 1974, blz. 80, 81.
GDW, blz. 533, nr. [2926].

[2927]A 16.., DEN 23 MAY, IS DE DEUGTSAME IMKE FOCKENS, HUISVROUW VAN JAN STICKER, IN DE HEERE GERUST, OLT ONGEVEER 30 JASREN, IS ALHYR MET HAER SOENTJEN BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTUM. Wapens: Rechts: Een met twee pijlen schuinkruislings doorstoken hart. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Vers: GDW, nr. 1269.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 250. Gehuwd Noordbroek 18 mei 1656 Jan Sticker en Impke Fockens, van Schildwolde. Zie: DTB, nr. 327.
GDW, blz. 533, nr. [2927].

[2928]A 1700, DEN 5 APRIL, IS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELGELEERDE HR. WIBRANDUS AMSINGH, DER BEIDE REGTEN DOCTR., OUDT,31 JAAR.534
A 1699, DEN 16 OCTOBR, IS MEDE IN DEN HEERE GERUST DESSELFFS HUISVROU DONNA FREDERIX, OUDT 18 JAAR, VERWAGTENDE EEN VROLYKE OPSTANDLNGE IN CHRISTO TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapens: Rechts: Drie met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken harten. Links: Gedeeld: I een sleutel met de baard linksboven; II doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; b. gebladerde planten. Helmteken: een uitkomend hert.
SIET HIER DIT JEUGDIG PAAR, BEDECKT VAN DESE ZARC / NADAT ZY BOVEN 'T JAAR TWEE WEEK IN DESE KERC / VERBONDEN HAAR TEN TROU, SOO IS DE VROU GESTORVEN / NA SY EEN WEEK TE VOOR EEN SOONE HAD VERWORVEN / DE MAN NA EEN HALFF JAAR SOEKT OP SYN WEDERHELFT / IN 'T DUISTER NARE GRAF EN 'T HEEMELSCHE VERWELFT / DAAR ZY DE EERE GODS IN HEILIGHEIDT BETRAGTEN / EN DIT HAAR STOFLIC DEEL TEN JONGSTEN DAG VERWAGTEN.
GDW, blz. 533, nr. [2928].

[2929]ANNO 1701, DEN 29 SEPTEMBER, IS RENSKE SIABBES, DE DOCHTER VAN SIABBE ELTIES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 431, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 260.
GDW, blz. 534, nr. [2929].

[2930]ANNO 1702, DEN 9 APRIL, IS MARTIEN SIABBES, DE DOCHTER VAN SLABBE ELTIES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 431.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 260.
GDW, blz. 534, nr. [2930].

[2931]ANNO 1706, DEN 4 MAY, IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN JOACHUM FREDERIKS, IN ZYN LEVEN ZYLVEST EN KERKVOOGT DES KARSPELS NOORDBROEK, INT 62 JAAR ZYNS OUDERDOMS, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEVEN DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een sleutel; II doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; b. effen. Links: Een staande vogel, de poot aan de trekker van een rechtop staande handboog, dc bovenkant met de snavel steunend.
ANNO 1733, DEN 4 MARTIUS, IS DEESER WERELT OVERLEDEN EUWE GEBELS, GEWESENE HUISVROUW VAN WYLEN JOCHUM FREDERIKS. IN HET 76STE JAAR HARER OUDERDOM, VERWAGTEND DOOR JESUM CHRISTUM MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGL TEN EEUWIGEN LEVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 261.
GDW, blz. 534, nr. [2931].

[2932]ANNO 1742, DEN 28 DECEMB., IS DE DEUGTRYKE JUFFER BONNA AMSINGH, DOGTER VAN DE WELEDELE HEER FREDERIK AMSINGH, GEZWOREN EN KLUFTHEER VAN GRONINGEN, EN MEVROUW NANDINA WALDRICKS, IN DEN OUDERDOM VAN 18 JAREN EN 10 MAANDEN CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Verspringend gevierendeeld, de velden I en IV hoger dan II en III: I en IV drie met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken harten: II en III verlaagd doorsneden: a. een omgewende adelaar; b. een verkorte keper.535
GDW, blz. 534, nr. [2932].

[2933]ANNO 1743, DEN 10 APRIL, IS DE WELEDELE HEER FREDERICK AMSINGH, IN LEVEN GEZWOREN EN KLUFTHEER VAN GRONINGEN, KERCKVOOGDT EN OUDERLING TE NOORDTBROECK CHRISTELYCK IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAAR 6 MAANDEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN, NADAT DE WELEDELE VROUW NANDINA WALDRICKS OP DEN 1 DECEMBER 1742 IN DEN OUDERDOM VAN 47 JAREN EN 1 MAANT IN DEN HEERE ONTSLAPEN, HEBBENDE MET MALKANDER EEN GEWENSCHTE ECHTENSTANT VAN 23 JAAR EN 7 MAANDEN GENOTEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Drie met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken harten. Links: Verlaagd doorsneden: A. een omgewende adelaar; B. twee verkorte kepers, elkaar omvattend en van onderen op gelijke horizontale hoogte eindigend.
GDW, blz. 535, nr. [2933].

[2934]HIER RUST DE EERW. GELEERDE GODTZALIGE HEER HERMANERUS STEGNERUS, IN LEVEN PREDIKANT TE NOORDBROEK, IN DEN HEERE ONTSLAPEN D. 7 DECEMBER 1756, IN HET 67 JAAR ZYNS OUDERDOMS EN IN HET 44 JAAR ZYNER BEDIENINGE, BENEVENS DESZELFS DIERBARE ECHTGENOOT, DE DEUGTRYKE JUFFROUW MENA THEMMEN, IN DEN HEERE GESTORVEN D. 17 APRIL 1752 IN HET 72 JAAR HAARS OUDERDOMS EN IN HET 40 JAAR HAARS HUWELYKS, BEIDE RUSTENDE IN HOPE ENER ZALIGE OPSTANDINGE, EN IS DEZE GRAFSTEEN TER ZALIGER GEDAGTENISSE GELEGT VAN ZYN EERW. TWEEDE ECHTGENOOT, DE DEUGTRYKE JUFFROUW EPPINA HEBELIA SWALUE, NA EEN KORTE ECHT VAN 10 MAANDEN DESZELFS BEDROEFDE WEDUWE.
Wapen: Gedeeld: I een schuinrechts naar beneden vliegende duif met een naar beneden hangend olijftakje in de bek; II een leeuw, van boven vergezeld van twee sterren naast elkaar.
GDW, blz. 535, nr. [2934].

[2935]EMKO UKES, GEBOREN DEN 6 JUNY 1694, OVERLEDEN DEN 27 JUNY 1758.
Huismerk nr. 433, vergezeld van de letters E.U.
DE DOOT, DI DAAGELYKS 'T MENSCHDOM TREFT / DAAR ELK DEN SLAG VAN HEEFT TE WAGTEN / OM DOOR DE POORT DES DOOTS NU HEEN TE GAAN / IN DE EEUWIGHEID TOT VREUGDE OF TOT ELENDE / O MENSCH, BLYFT DOG VOOR DEESE SPIEGEL STAAN / WANT NIEMANT KAN DIE WEG EN POORT ONTGAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 261. Emke Ukes. Zie: J. Huizinga. Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Fiepkc Foppes en Diever Olferts. Groningen 1887. Blz. 2.
GDW, blz. 535, nr. [2935].

[2936]EGGERIK SYBELS EGGERIKS, GEBOREN DEN 14 FEBR. 17.7, GESTORVEN DEN 10 MAY 1759.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie lelin.
HIC TERMINUS HAERET.
GDW, blz. 535, nr. [2936].

[2937]DE WELEERWAARDE ZEERGELEERDE EN GODZALIGE HEER ANTONIUS KNOCK, GETROUW BEDIENAAR DES EVANGELIUMS ZEDERT HET JAAR 1742 IN FRIESLAND EERST TE URETERP EN SYGERSWOUDE, DAARNA IN HET JAAR 1744 TE TWYZEL EN KOTEN, EN LAAST IN HET JAAR 1758 IN DEZE GEMEENTE, IS GEBOREN TE GRONINGEN DEN 12 MAY 1719 EN ALHIER OVERLEDEN DEN 11 MAY 1786.
Wapen: Op een terras op een stapel van vier trapvormig aan beide zijden korter wordende balken of blokken een staande duif.
CHRISTI MORS, MIHI VITA.536
GDW, blz. 535, nr. [2937].

[2938]DE WELED[EL]E GEBOREN JUFFER CATHARINA KNOCK, DOGTER VAN WYLEN DEN WELEDELEN GESTRENGEN HEER ONTFANGER BERNHARD KNOCK EN MEVROUW ANGELIA TEN HOLA, GEBOREN TE GRONINGEN DEN 17 NOV. 1716 EN ALHIER OVERLEDEN DEN 23 AUGUSTY 1788.
Wapen: Op een terras op een stapel van vier trapvormig aan beide zijden korter wordende balken of blokken een staande duif.
CHRISTI MORS, MIHI VITA.
N.B. Ontvanger ter admiraliteit, zie: DTB, nr. 177, 19 mei 1731.
GDW, blz. 536, nr. [2938].

[2939]DE WELEERW. ZEERGEL. HEER B. DE ROOS IS GEB. TE EMBDEN D. 26 DEC. 1761 EN, NADAT ZYN EERW. IN VIER ONDERSCHEIDENE GEMEENTEN 'T EVANGELIE HAD VERKONDIGD, ALHIER TE NOORDBROEK D. 8 SEPT. 1789 IN DEN BLOEI ZYNER JAAREN OVERLEEDEN.
Wapen: Een natuurlijke roos op een van onderen naar rechts omgebogen gebladerde stengel.
RUST HIER, DE ROOS, UW STOF / UW GEEST ZINGT GODE LOF.
N.B. Bernardus Georgius de Roos, predikant Velge 1783, Sleen 1784, Noordlaren 1785, Noordbroek 1787. Zie: NGP, blz. 162.
GDW, blz. 536, nr. [2939].

[2940]PETRONELLA ELISABETH KESTNER, WEDUW. E. S. EGGERIKS GEBOREN DEN 1 AUGUSTI 1724, GESTORVEN DEN 13 OCTOBER 1797.
DIE ZIG GEHEEL MELAATS ERKENT / EN ZIG DAARMEE TOT JEZUS WENDT / AFWASCHING SMEKENDT IN ZYN BLOEDT / DIE STREEFT DEN HEMEL TEGEMOET.
GDW, blz. 536, nr. [2940].

[2941]... OCTOBER ...
Helmteken: een lelie.
N.B. Bij smederij.
GDW, blz. 536, nr. [2941].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina