Garnwerd


n. GARNWERD (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[321]... OP SUNTE DIONISI DACH ... HIE STARF ANNO D. VCXXIIII OP S. [ANDREAS?] ... CLAES WIERT[S?].
Wapen: Huismerk nr. 36.
N.B. Sterfdagen respectievelijk 9 oktober en 30 november.
GDW, blz. 105, nr. [321].

ad. GARNWERD (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[1257]Een leeuw [Lewe].267
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 215. Lewe van Aduard bezat staande collatie tot verkoop aan Jacob C. Schuringa, 23 januari 1815. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2573, blz. 368c.
GDW, blz. 266, nr. [1257].

2. Meubilair

a. Orgel

[1258]TER VERHEERLYKING VAN GOD GESTIGT ONDER HET BESTUUR VAN DEN HOOGWELGEBOREN HEER C. J. LEWE, HEER VAN ADUARD, ALS UNICUS COLLATOR VAN GARNWERD EN OOSTUM A 1809. L. VAN DAM EN ZOONS, ORGELMAKERS TE LEEUWARDEN.
Wapens: Rechts: Lewe van Aduard. Schildhouders: twee rode leeuwen. Links: Alberda. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
N.B. Latere kleuren met overeenkomstige fouten als GDW, nr. 3111. Carolus Justus Lewe van Aduard, gehuwd met Margaretha Josina Alberda, van Bijma. Zie: OBS, blz. 47. Tekst afgebeeld: GRK, 1 (1984) 43.
GDW, blz. 267, nr. [1258].

b. Bank

[1259]Wapen: Gevierendeeld: I en IV in zilver een achtpuntige rode ster; II en III in blauw een achtpuntige gouden ster. Hartschild: in rood een zilveren linkerschuinbalk. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 70. Oorspronkelijk gebeeldhouwd wapen Lewe van Aduard, waarvan emblemen verwijderd, stellig in 1795. Nog te zien, dat hartschild eertijds een leeuw bevatte. Later overgeschilderd als boven.
GDW, blz. 267, nr. [1259].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1260]ANNO 1652, DEN 9 JANUARI, STARF DE EERSAME GODTS. EN WELGELEERDE DOMINUS JOHANNES SCHOENENBORCH, IN SYN LEEVENT PREDIGER TOT GARROWERT EN OOSTUM, EN LEIT ALHYR BEGRAVEN.,
Wapen: Negen ruiten, 5 en 4. Helmteken: een uitkomende wildeman met een hoofddoek, met een bladerenkrans om dc lendenen, zwaaiend met een knots, gehouden achter het hoofd.
GDW, blz. 267, nr. [1260].

[1261]CONRADUS ANTONII MATTHAEUS OB. 4 NOV. AN. 1656. ELIZABETHA MATTHAEA OB. XV AUG. MDCLX.
GDW, blz. 267, nr. [1261].

[1262]A 1708, DEN 29 FEB., IS DE EERW. WELGL. JOHANNES IDEMA, PASTOR TOT GARWERT EN OOSTUM, INT 47STE JAAR SYNES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, NADAT HY ALHIER DE TYDT VAN 4 JAREN HET PREEDICAMPT GETROUWELICK HEEFT WAARGENOMEN, EN IS TOT DE KOMSTE VAN SYN SALIGMAKER IN DESE RUSTPLAATSE NEDERGELEGT.
Wapen: Gevierendeeld: I drie rozen; II een voetboog; III een omgewende, gehalsbande en geringde springende hond; IV drie pijlen, stervormig over elkaar en het kruispunt beladen niet een bol.
N.B. Afgebeeld: Gens nostra, 1968, blz. 91. Ook: Familieboek Idema. 1968. Blz. 70.
GDW, blz. 267, nr. [1262].

[1262A]IN DEN JARE 1710, DEN 13 DECEMBER DES AVONDS OM HALV 9 UIR, IS ANNA BONNES IN DEN HEERE GERUST, IN HAAR LEVEN WOONACHTIG TOT BESWET, OUT 7[31 JAAREN EN LEIT ALHIER TOT GARNWERT BEGRAVEN.268
Wapen: Drie klaverbladen.
N.B. BESWET - Beswert. OMJ.
GDW, blz. 267, nr. [1262A].

[1263]DEN JA RE A 1721, DEN 7 JUNY DES AVONDT OM 5 UYR, IS JANTIEN JANS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUDT 51 JAAR.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II huismerk nr. 167, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2.
ICK HEB MYN LOOP VOLEYNDT j ... DIE LOPEN / ... ICK LEG I ... DEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 268, nr. [1263].

[1264]ANNO 1739, DEN 16 AUG., IS DE EERW. WELGL. HAICO RENEMAN, PASTOR TOT GARNWERT EN OOSTUM, INT 64sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, NADAT HY ALHIER EN ELDERS DE TYDT VAN 39 JAREN HET PREDICKAMPT GETROUWELYCK HEEFT WAARGENOMEN, EN IS TOT DE KOMSTE VAN ZYN ZALIGHMAKER IN DESE RUSTPLAATZE NEDERGELECHT.
GDW, blz. 268, nr. [1264].

[1265]TER GEDAGTENIS VAN DE EERB. EN DEUGDS. JUFFR. GERTRUDA DREESEN, ZEER WAARDE HUISVROUW VAN DEN EERW. DO. B. DUNTZE, PRED. TOT GARNWERT EN OOSTUM. HAAR E. IS GEBOOREN TE BREMEN 1733 D. 19 MEERT, GETROUWT 1753 D. 2 OCTOB., OVERLEDEN 1765 DEN 1 EN D. 11 APRIL ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 268, nr. [1265].

[1266]1773, DEN 19 JUNY, IS OVERLEEDEN IN HET 79sTE JAAR HAARS OUDERDOMS DE DEUGTSAME VROUWE CORNELISKE REERTS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN DE GECOMMITTEERDE RAADT JAN JACOBS TEMPEL IN KLEIN GARNWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS HAREN HEER.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: a. drie rozen; h. drie klaverbladen, 1 en 2.
ACH DOET MY, HEER, UIT "T GRAF DER SONDEN ,/ EENS OPSTAAN DOOR VERANDERING 1 ZOO ZAL IK, JESU, DOOR U WONDEN / VERRYSEN IN VERWONDERING 1 EN MET DE GROTE SCHAAR DER VROMEN / DIE EEUWIG MET EEN BLYDE TOON ! EENS VOOR U AANSCHYN ZULLEN KOMEN I U ZINGEN LOF VOOR UWEN THROON.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 268, nr. [1266].

[1266A]1776, DEN 10 OCTOBER, IS OVERLEEDEN FRERIK JANS, ZOON VAN JAN HARM[E]NS EN JANTIE FRERIKS, ECHTELIEDEN, EN WAS GEBOOREN IN DEN JAARE 1742.
N.B. OMJ. Gedoopt Garnwerd 16 september 1742. DTB, nr. 86, blz. 56.
GDW, blz. 268, nr. [1266A].

[1267]ANNO 1785, DEN 21 APRIL, OVERLEEDT IN HET 53sTE JAAR HAARS OUDERDOMS DE DEUGZAAME VROUW ANGENIETJE KLAASSEN, WAARDE HUISVROUW VAN GEERT REINDERS, HUISMAN TE GARNWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONZEN H EER E.
Medaillon: Een omgewende dolfijn, vergezeld van de spreuk: REGT DOOR [ZEE].
'T IS WAAR, HET ZYN AL HARDE SLAGEN / TE MISSEN ZULK EEN DIERBAAR PAND / MAAR ACH, HET WAS GODS WELBEHAGEN / HY HAD HET MAAKZEL IN ZYN HAND.
N.B. Eertijds onder gras. OMJ. In 1974 bij Asingaborg, Middelstum. Overwogen wordt overbrenging naar particuliere begraafplaats hij Groot-Zeewijk, Warffum. Vergelijk RAG, Staat van aanwinsten, 1949, nr. XI. Tekening.269
GDW, blz. 268, nr. [1267].

[1268]ANNO 1787, DEN 26 APRIL, IS OVERLEEDEN DE DEUGTZAAME JONGE VROUW JANTJEN EILKES, IN LEEVEN WAARDE HUISVROUW VAN KLAAS GEERTS, HUISMAN IN KLEIN GARNWERT, IN HET 20sTE JAAR HAARS OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS ONSEN HEERE.
DIE LIEVE JONGE VROUW, BEMIND OM BRAAVE ZEEDEN / EN ZAGTEN AART, OPRECHT VAN HART 1 WIERD TOT HAAR EGAAS BITTRE SMART / MAAR AL TE VROEG, HELAAS, HAAR LEEVEN AFGESNEDEN.
N.B. Toelichting overeenkomstig GDW, nr. 1267.
GDW, blz. 269, nr. [1268].

[1269]GEDENKSTEEN VAN DE DEUGTZAAME ANTJE HINDRIKS, IN HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. MICHGIEL ALLES, EXSTRA ORD. COMTEERDE RAAD DER OMMELANDEN, WOONAGTIG IN KLEIN GARNWERT IN DE RAAKEN, EN 1S OVERLEEDEN IN HET KRAAMBED VAN EEN WELGESCHAPEN JONGE DOGTER DEN 16 MEERT 17921N DEN OUDERDOM VAN 36 JAAREN EN VYF MAANDEN EN IS ALHIER DEEZE RUSTPLAATSE TER MEEDER GELEGT.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen; B. een gaand paard.
DOE WY TROUWDEN MET ONS BEIDEN / WAS 'T OM BLYVEN, NIET OM SCHEIDEN / 'T BLYVEN HAD EEN WYL ZYN BEURT / MAAR NU IS DIEN BAND GESCIIEURT / GOD DIE WEET HOE LANG 'T ZAL DUREN / OF WY TWEE ZYN WEER GEBUREN / HY WIL ONS OPWEKKEN UIT HET STOF I OCH, MOLT HET ZYN TOT 'S HEEREN LOF.
GDW, blz. 269, nr. [1269].

[1270]ANNO 1792, DEN 28 APRIL, IS OVERLEEDEN DE OUD GECOMMITTEERDE RAAD JAN JACOBS TEMPEL, IN ZYN LEEVEN VOORNAAM HUISMAN TOT GARNWERT, IN HET 80sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS EN LEGT ALHIER TER PLAATS BEGRAAVEN IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden: a. huismerk nr. 168; b. drie klaverbladen; II een halve adelaar.
IK PLOEGDE DE AARD' MET DIEPE VOOREN / 'K AANSCHOUWDE 'T VEE MET GROOT PLEIZIER j 'K VERGAARDE ROG' EN TARW EN KOOREN / MAAR ACH, WAT IS ONS SLAAVEN HIER / 'K MOEST NOGTANS IN 'T EIND MYNS JAAREN / HET MENSCHLYK NOODLOT WEDERVAAREN / LEERT LEEZER, WIEN IK NIET MEER KEN 1 HAAST ZULT GY ZYN, DAT IK NU BEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 269, nr. [1270].

[1271]1792, DEN 11 AUGUSTI, IS GRIETJE DERKS, HUISVROUW VAN KLAAS GEERTS, IN HET 31srE JAAR HAARS OUDERDOMS AAN DE KINDERZIEKTE OVERLEEDEN, RUSTENDE ALHIER MET TWEE VAN HAARE KINDEREN.
LAAT ONS DIT STERFGEVAL, DEES GROOTE WAARHEID LEEREN / DAT AL WAT GOD GEHENGT, UIT WYZE REEN GEBEURT / DAT AL ZYN SCHIKKING HET BELEID EENS GODS WELWAARDIG HOE STRENG ZE ONS SCHYNE, ALTOOS VOLMAAKT IS EN REGTVAARDIG.
N.B. Toelichting overeenkomstig GDW, nr. 1267.
GDW, blz. 269, nr. [1271].

[1272]KLAAS GEERTS, HUISMAN IN KLEIN GARNWERT, OVERLEEDEN DEN 1 JULY 1804 IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAREN.
GA, LEZER, VAN DIT GRAF / NIET ZONDER DROEFHEID AF / HIER RUST EEN DEUGZAAM MAN, VAN ELK BEMIND / DES VADERS VREUGD, DE STEUN VAN VROUW EN KIND.
N.B. Toelichting overeenkomstig GDW, nr. 1267.270
GDW, blz. 269, nr. [1272].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina