Garrelsweer


ae. GARRELSWEER

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1273]CATARINA VAN DER NOOT, WEDE RENGERS, VROUW VAN TUIWINGA, OLDENHUYS, FARMSUM, BOUKEMA, SIDDEBUYREN, ETC., OPPERSTE SCHEPPERSSE VAN FARMSUMER ZYL, DYKGRAVINNE VAN ZEE- EN SOMERDYCKEN ONDER DEN HUYSE FARMSUM GEHOORENDE, UNICA COLLATRIX TOT GARDELSWEER ETC., JOHANNES HALWASSENIUS, PASTOR, EN WRITZER PETERS, KERKVOOGT.
Wapens: Rechts: Van der Noot, zonder helmteken. Links: Rengers [2]. Helmteken: een vlucht.
SO MENICH MAEL GHY HOORT DEN HELDEREN CLOKENSLACH, GEDENCKT ANDACHTICHLYCK AN UWEN JUNGSTEN DACH. CLAUDI FREMI ME FEC. AMSTELODAMI A 1695.
N.B. Weduwe Edzard Rengers. Zie: NAB, 1950, blz. 236.
GDW, blz. 270, nr. [1273].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[1274]UNDERGESCHREVEN, COLLATOR TOT GARDELSWEER, HEBBE DESEN BIBELL NA DIE NIEUWE OVERSETTINGE TER EHREN GODES ENDE TOT DIENST VAN DIE GEMEINTE CHRISTI AN DIE KERCKE GARDELSWEER TOT EIN GEDACHTENISS VEREHRET ENDE GESCHONCKEN. ACTUM TEN POST UP TUWINGABORG DEN 31 MARTY ANNO 1643. EDSERT RENGERS TEN POST.
N.B. Op 'het erste blatt in de nye dordrechtsche bibelt'. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 61.
GDW, blz. 270, nr. [1274].

b. Avondmaalsbekers

[1275]KERKENBEEKER.
ANTONIUS FREDERICUS LOR, PASTOR TO GARRELSWEER A 1612.
Huismerk nr. 169, vergezeld rechtsboven en linksbeneden van een klaverblad, linksboven en rechtsbenden van een ster, en buitendien van dc letters A.F.L. PETER JANS, F. Huismerk nr. 170.
ABEL TEISZ, F.
Huismerk nr. 171.
J. RENGERS TO TUWINGA TEN POSTE, COLLATOR IN GARRELSWEER.
Wapen: Rengers.
N.B. Onder rand: XVI LOT. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 125. In 1654 getoond door Egbert Rengers ten Post. Van jaartal was 2 verkeerd gesneden volgens mededeling aan Ph. Solbach, secretaris van de hoge justitiekamc: 1658-1674. Letter F kan worden opgelost tot FOOT.
GDW, blz. 270, nr. [1275].

[1276]EGBERT RENGERS TEN POST, HEER TOE TUWINGA ENDE OLDENHUIS, UNICUS COLLATOR IN GARDELSWEER, ANNO 1654. KERCKENBEECKER TOE GARDELSWEER.
Wapen: Rengers [2].
N.B. Bodem: 29 LOT MIN 3/16. 270271
GDW, blz. 270, nr. [1276].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1277]A 1630, DEN 17 JANUARY, IS DE ERENTF. ENDE ARFGESETEN SICCO TAMMEN, THO GARRELTSWEHR, LOPPERSUM ENDE WYRDUM HOEVELINCK, CHRISTLICK ENTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: l een halve adelaar, vergezeld boven de kop van een ster; II op een terras een omziende omgewende gans met een klaverblad in de bek. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
ANNO 1627, DEN 9 APRIL, IS JOHAN TAMMEN IN DEN HEERE GERUST, SYNS OLDERS 4 JAREN. ANNO 1629, DEN 12 SEPTEMB. IS TAMMO POEKENS ANDERS TAMMEN OVERLEDEN, OLDT ZYNDE 6 MAENDEN.
GDW, blz. 271, nr. [1277].

[1278]ANNO 1644, DEN 9 SEPTEMB., IS DE EDELE ERENTRYCKE VROUW AELTIEN RUFELAERT, WEDUWE WYLEN SICCO TAMMEN, DESER WERLT CHRISTELYCK OVERLEDEN ENDE HYR BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Gedwarsbalkt van zes stukken. Links: Op een terras een boom, de stam tussen twee herkruiste kruisen. Helmteken: twee struisveren.
GDW, blz. 271, nr. [1278].

[1279]Wapens: Rechts: RENGERS [2]. Links: POLLEMAN.
N.B. In tweevoud. Egbert Rengers op Tuwinga en Oldenhuis, overleden Groningen l I februari 1663, begraven Wittewierum, gehuwd Groningen 14 december 1649 Wilhelmina Polman van Nienhof te Ruinen, overleden Groningen 10 april 1690, begraven Wittewierum. Zie: GHB, 1910, blz. 382.
GDW, blz. 271, nr. [1279].

[1280]TER GEDAGTENISSE VAN MARTJEN TJAARTS, EEN TWIELING GEBOREN MET HAAR SUSTER ANNIE TJAARTS, DOGTERS VAN TJAART WRITZERS EN MARTJE SIMENS TOT GARRELSWEER, GESTORVEN DEN 26 JUNI 1735 EN IN HET 35m JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEIT HYR BEGRAVEN.
Wapen: Een voetboog.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 99. Auteurs noemden steeds voetboog ten onrechte handboog. Vergelijk: GDW, nr. 1281.
GDW, blz. 271, nr. [1280].

[1281]TER GEDAGTENIS VAN DE EER EN DEUGTZAME TJAARTJE TJAARTS, HUISVROUW VAN AELERT EWES DOORNBOS OP NIENHUIS TE GARRELSWEER, IN HET 42STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN DEN 2 MAYES 1786.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een voetboog; B. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Een man met gepluimde helm, houdend in de hand een opgeheven zwaard, de andere hand aan de koppelriem.
GDW, blz. 271, nr. [1281].

[1282]TER GEDAGTENIS VAN MEJUFROUW SJOUKJEN REIDING, GEBOREN IN DE DRAGTEN DEN 28 FEBRUARY 1766, EN DEN EERWAARDEN HEER PETRUS FRIMA, GEBOREN TE LOPPERSUM DEN 7 SEPTEMBER 1756, SEDERT DEN JARE 1782 EVANG. LEERAAR DEZER GEMEENTE, BEIDE ALHIER OVERLEDEN, DEN EERSTGEMELDEN OP DEN 23 JULY 1811 EN DEN LAATSTEN DEN 1 FEBRUARY 1812.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende klimmende leeuw; b. een wereldbol met band en kruis, schuinrechts. Links: Een korenhalm in een gekuipte pot, vergezeld ter hoogte van de bovenrand van een eikel en een klaverblad.272
HET ECHTPAAR, DAT HIER RUST IN DEUGT VAN AARD GELYK / GAF MY HUN STOFLYK DEEL, DE ZIEL AAN 'T IIEMELRYK / TREUR NIET, O GARRELSWEER, OM DE EDLEN HIER BEGRAVEN / DE NAROEM VAN HUN DEUGD LEYT IN HET HART DER BRAVEN.
GDW, blz. 271, nr. [1282].

[1283]... GR[IETIE PIETERS] ...
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 172, vergezeld van boven van de letters G.P. en van onderen van drie klaverbladen, 1 en 2; II een halve adelaar. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 272, nr. [1283].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina