Grijpskerk


t. GRIJPSKERK (VÓÓR 1594)

1. Gebouwen

a. Pastorie

1. Gedenksteen

[362]DNS GERHARDUS MURLINCK UT DE OLDE MARCKE, PROVEST TO USEMERS, 1556.
Wapen: Een omgewend borstbeeld van een man, vergezeld van onderen van een omgekeerde onregelmatige vijfpuntige ster.115
N.B. Afgebeeld: G. H. Ligterink. Tussen Hunze en Lauwers. Groningen 1968. Tegenover blz. 259. Oldemarke, nabij Steenwijk.
GDW, blz. 114, nr. [362].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[-]Zie: GDW, nr. 1846
GDW, blz. 115, nr. [-].

am. GRIJPSKERK (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenkstenen

[1841]DESE KERCKE, VAN DEN EEDELEN NICOLAUS GRYP GEFUNDIERT, IS GEDUIRENDE DESE NEDERLANDISCHE OORLOGE INT JAER 1582 GEHEEL GERUNNERT EN WEDEROM OPGEBOUWET IN DE TIDT DES STILLESTANTS VAN WAPENEN A° 1612 DOER BELEYDE DES EEDELEN t JUNCKERN EVERHARDT VA ASSCHENDORP, HOEVELINC ALDAER, EN BEKOSTIGET VAN DIE DRIE CLUFTEN WAERT, WESTERDYC EN JURSEMA. CORNELIS JANSEN, JACOB CLAESEN KERCKVOEGDEN.
GDW, blz. 359, nr. [1841].

[1842]HAEC' AEDES SACRA OLIM A NOBILISSIMO NICOLAO GRYP FUNDATA BELLO INTESTINO INTER BELGICAS PROVINCIAS FLAGRANTE360 A° MDLXXXII FUNDITUS DIRUTA: REBUS PACATIS TANDEM A° MDCXII CURA NOBILISSIMI AC STRENUI VIRI DOMINt EVERHARDI AB ASSCHENDORP CAPITANEI IBIDEM SUMPTIBUS TRIUM VICORUM WAERT, WESTERDYC ET IURSEMA RESTAURATA. CORNELIO IOANNIS, IACOBO NICOLAI, AEDITUIS.
N.B. Afgebeeld: G. H. Ligterink. Tussen Hunze en Lauwers. Groningen 1968. Tegenover blz. 259.
GDW, blz. 359, nr. [1842].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1843]IK BEN VERGOTEN TE GRYPSKERK DEN 21 JULY DOOR MAMMEUS FREMY HEIDEFELD EN MAMMEUS FREMY 1787, TE DIER TYD KERKVOOGDEN DE HEER GEERTSEMA VAN SJALLEMA, DE HEER HOOFDMAN DE RAADT, EN J. M. BOERSEMA.
N.B. Sedert 1920 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. Jan Gerhard Geertsema van Sjallema. Zie: OBS, blz. 292. Melchior Willem de Raadt, hoofdman. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 360, nr. [1843].

b. Windvanen

[1844]Een klimmende griffioen met opgeheven vlucht.
N.B. In tweevoud. Op toren oudere, op koor jongere. Embleem overeenkomstig wapen Johan Gryp, blijkens zegel aan akte van verkoop van vaste goederen te Marum, 1490. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv.nr. 7. Afgebeeld: GRK, 3 (1986) 71.
GDW, blz. 360, nr. [1844].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1845]A° 1607, DEN 17 JULI, IS DEN EERSAMEN AETE RIEMERS HIER BEGRAVEN.
A° 1606, DEN 15 JULY, STERF DE DEUCHTSAME TIETSKE AETES, AETE RIEMERS DR.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 290. Links: Een zwaard, de punt tussen twee eikels en het gevest tussen twee klaverbladen. Helmteken: een zwaard.
N.B. Laatste cijfer van jaartal 1606 onduidelijk. Hierbij: GDW, nr. 1854.
GDW, blz. 360, nr. [1845].

[1846]ANNO 16.8, DEN 12 JUNIUS, IS GESTURVEN DEN ERBER ENDF VROMEN HARMEN TASMA, GRIETMAN EN DICRICTER VAN DIL RUUGEWAERT, ENDE LEIT ALHIER BIGRAVEN. BI.IBBE ... BERMA SIN HUUISVROW, DIE STUURF 1587, SATERDAG VOOR VASTELA VONT.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie leliën, 1 en 2.
N.B. Wapen op zegel Harmen Tasma, 1598: Gevierendeeld: I een halve adelaar: II een omgewend borstbeeld; III drie leliën; IV drie rozen. Helmteken: een lelie. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 1621. Sterfdag vrouw 25 februari 1587.
GDW, blz. 360, nr. [1846].

[1847]A° 1612, DEN 8 AUGUSTI, STERF D.EERBARE HIL LUTYENS. DE D. HUISFROU VAN JACOB BRUINS.
Huismerk nr. 291.
GDW, blz. 360, nr. [1847].

[1848]IN 'T JAR UNSES HEREN JESU CHRISTI 1621, DEN 5 JULY, IS IN DEN HERE INGESLAPEN DE ERSAME CORNELYS JANSEN BARELS, EN IS HYR BEGRAVEN.361
A° 1626, DEN 22 FEBRUARY, STERF D'EERBARE DYTTIEN TIEBBESDR., EERST HUISVROU VAN WBLE TASMA, DAERNA VAN CORNELIS JANSSEN BARELS EN LAEST VAN GERRYT CORNELIS, EN IS HIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. een naar boven gewende wassenaar, vergezeld van drie sterren. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 292. Helmteken: een wassenaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1857.
GDW, blz. 360, nr. [1848].

[1849]ANNO 1629, DEN 14 SEPTEMBER, STERF DEN EERSAMEN PYTER EWERTSZ, OUT IN SYN 33 JAER. ANNO 1643, DEN 21 FEBRUARY, STERF D'EERBARE AELTIE JANS ROORDA, SYN WYF, OUT 43 JAER, IN DER TYT GEWESENE HUISFROU VAN JAN REYNERS OP DE MYDDEL RUYGE WAERT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; lI doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 293. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 361, nr. [1849].

[1850]ANNO 1633, DEN 10 NOVEMBRIS, IS DEN ERENTFESTEN GARBRANT TYMENS BRANTS, IN LEVEN GRIETMAN OP DIE RUIGEWAERT ENDE MEDE GECOMMITTEERDE VAN DIE OMMELANDEN, IN DEN HEERE GERUST ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN, OUDT 50 JAEREN.
Wapen: Een uit de linkerschildrand komende arm, houdend een zwaard rechtop en vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: Een zwaard.
GDW, blz. 361, nr. [1850].

[1851]ANNO 163[4], DEN 20 JUNY, IS DEN ERBAREN JAN SEKEMA IN DEN HERE GERUST ENDE LEIT ... BEGRAVEN ...
Wapen: Gedeeld: I op een heuvel een boom en daar tegen klimmend een omgewend hert zonder gewei en een hond; TT een uitkomende leeuw, uitgaand van de schildrand. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 361, nr. [1851].

[1852]IN DEN JARE 164[2?) ... JUNY IS DE DOECH... WYRTSEMA, GEWE[SENE) ... JACOB ROELEFS IN DEN ... ENDE LEIT ...
GDW, blz. 361, nr. [1852].

[1853]D. E. W. JOHANNES LUBBERTI, TOE SIDBUREN IN DIE OMMELANDEN GEBOREN ENDE ALDAER, TOE GRONINGEN, FRANEKER ENDE ELDERS ERTOGEN, TOE GRYPSKERCK 33 JAEREN GEPREDIGET NAE GENADES VERMOGEN ENDE ALSO IN DIE 60 JAREN MINS LEVENS GEREICKT, BIN HIER NAE DEN LICHAM DEN 15 DESEMBER 1643 HIR TOE GRAVE GELEIT EN VERWACHT DES LYF IN HEERLICKHEIT.
Wapen: Tussen twee klaverbladen huismerk nr. 294, vergezeld van boven van drie [passiespijkers?] naast elkaar, om en om de punt naar beneden en naar boven, het huismerk vergezeld van onderen van drie [passiespijkers?] naast elkaar, om en om de punt naar boven en naar beneden. Helrteken. drie omgekeerde [passiespijkers?].
GDW, blz. 361, nr. [1853].

[1854]ANNO 1647, DEN 3[15TE?] MAY, IS DEN EERENTFESTEN HEER BRANDT CAMPER CHRISTELYCK IN DEN HERE ONTSLAPEN, OUDT 45 JAREN, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
ANNO 1648, DEN 22 AUGUSTI, IS DE EER EN DEUGHDENRYCKE VROU EEFKE RHIEMERSMA, HUISVROU VAN DEN EERENTFESTEN HEER BRANDT CAMPER, CHRISTELYCK IN DEN HERE GERUST, OUT 33 JAREN, EN LEIT HIER BEGRAVEN.362
Wapens, vergezeld van de letters B.C. en E.R.: Rechts: Een omgewend springend hert met gewei, schuinkruislings met een schuinrechts geplaatst anker zonder dwarsbalk. Links: moeilijk herkenbaar: Een halve leeuw, vergezeld van drie gaande vogels, waarvan twee in het schildhoofd naast elkaar en een onder de voorpoten van de halve leeuw. Helmteken: een uitkomend hert.
N.B. Zie: GDW, nr. 1845.
GDW, blz. 361, nr. [1854].

[1855]A° 16.., DEN 1 AUGUSTI, STURF D ERBARE TRIN EWOUDS, DE HUYSFROU JOHANNES JANSEN ... ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 295; b. drie klaverbladen.
N.B. Blijkens cijferresten derde cijfer van jaartal 1 of 4, laatste cijfer 3 of 5.
GDW, blz. 362, nr. [1855].

[1856]ANNO 1652, DEN 20 DECEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EER EN DEUGDENRYCKE WYTSKE BOELENS, IN HAER LEVEN HUISVROU VAN DEN E. HEER GERBRANT TYMENS BRANTS, OUT 58 JAREN, ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; I I een vierbladige roos. Helmteken: drie struisveren.
GDW, blz. 362, nr. [1856].

[1857]ANNO 1657, DEN 17 MARTY, IS SALICH GESTORVEN DE ERENTFESTEN GERRIT CORNELIS, OP FROMA EIGENERFDE, GEWESENE GRIETMAN OP DE RUIGEWAERT 23 ACHTEREENVOLGENDE JAREN, ENDE KERCKVOOGD TOT GRYPSKERCK, OUDT ... JAER ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN.
ANNO 16[62?], DEN 30 JULY, IS INDEN HEERE GERUST DEN DEUGTSAEMEN TRYNTIE BRANTS, GEWESENE HUISVROUWE VAN DEN E. GRIETMAN GERRYT CORNELIS, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Laag doorsneden: A. een uitkomende gekroonde leeuw, B. drie liggende blokken. Links: Een uit de linkerschildrand komende geklede rechterarm, houdend een zwaard, vergezeld van drie klaverbladen.
Bijbelteksten: Rom. 5:12; 1 Cor. 15:12; II Cor. 5:10; Matth. 25:34, 41, 46.
N.B. Zie: GDW, nr. 1848.
GDW, blz. 362, nr. [1857].

[1858]A° 1669,DEN 4 MARTIUS ...MARTIEN EELCKES, DE HUISVR ... MR. SCHO[EN]MAKER, EN LEIT ...
N.B. Martyen Eelkes, vrouw van Peter Peters, schoenmaker bij Kommerzijl, lidmaat Grijpskerk 12 juni 1661. Zie: RAG, Lidmatenboek, blz. 155.
GDW, blz. 362, nr. [1858].

[1859]ANNO 1669, DE ... DECEMBER, IS DE EERBAERE SWAENTIE JANSEN IN DEN HEEREN GERUST ... HUISVROUWE VAN JANNIS SIVERTS, HARBERGIER TOT GRIPSKERCK, OUT ZYNDE IN HET 22 JAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: De letters S.J.
GDW, blz. 362, nr. [1859].

[1860]ANNO 1679, DEN 2 ... TYEPKE HAYES IP ..., OUDT 34 ...
ANNO 1705, DEN 2 AUG ... GERUST D EERSAME JIE JER... SINDE 48 JA ...
Lellen: T.H. en J.J.
GDW, blz. 362, nr. [1860].

[1861]ANNO 1691, DEN 25 JU... PETER PETERS SATERDAG... DENHEERI GERUST, OLT IN ... EN LEYT ALHIER BE ...
GDW, blz. 362, nr. [1861].

[1862]ANNO ---, DEN ---, IS IN DEN HEERE GOODTSALICHLICKEN363 ONDTSLAPEN JR. JOHAN EVERHARD ASSCHENDORP, HEER OP REITSSUMA, OUDT ONTRENDT --- JAER, ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPSTANDINGHE IN CHRISTO JESU. JOHAN EVERHARD ASSCHENDURP, HEER OP REITSUMA, TOT GRIPSKERCK, WESTERDICKEN, RUIGEWAERT, VISVLIET ENDE OPENDE MET ANNEX CASPELLN JR. ENDE HOVELINCK, MEDE GRIETMAN OP DE RUIGEWAERT.
Wapen: Een omgewende gekroonde leeuw. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
N.B. Bovenstaande twee teksten ieder op twee zerken. Op derde zerk ontbreekt eerste tekst. Teksten op de drie zerken vrijwel letterlijk gelijk. Wapen op de drie zerken. Johan Evert van Asschendorp overleden 17 maart 1692, oud c. 50 jaren. Reitsema reeds in 1675 verkocht. Zie: NLW, 1960, k. 86. OBS, blz. 144.
GDW, blz. 362, nr. [1862].

[1863]Wapens: Rechts: Clant. Links: Clant. Helmteken: Clant.
ALS AERDE IN AERDE SAL WORDS GESET EN AERDE IET AERDE SAL WORDS NEDECT EN AERDE (JUT AERDE SAL WORDE VERWECT EN AERDE OP AERDE SAL STAERVEN EN HAER OORDEL SAL ONTFAEN, HEEFT AERDE OP AERDE DOG EN DEUCHT GEDAEN. OCH WAT LOON SAL AERDE DU VA GOD ONTFAEN.
N.B. Lucas Clant en Trudea Clant, echtelieden op Aickema, wier nalatenschap 13 maart 1706 werd verdeeld. Zie: RAG, Huisarchieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 424.
GDW, blz. 363, nr. [1863].

[1864]MES ROL ELISABET KEMMERER, WEDUWE KETWIG, BEGRAVEN DEN 5 SEPTEMBER 1752.
GDW, blz. 363, nr. [1864].

[1865]1762, D. 30 NOVR., IS OVERLEDEN D.E. DERK MEERTENS BOERSEMA, IN LEVEN HOUTKOPER EN KERKVOOGT ALHIER, OUT 51 JAREN.
GDW, blz. 363, nr. [1865].

[1866]A° 1782, DEN 29 SEPTEMBER, IS IN HET 40sr JAAR ZALIG ONTSLAPEN MEINARDINA LENTENG GEBOREN BOLT, WEEDU. WYLEN ... LENTENG. ... DEN OUDERDOM VAN ... MONSR.... MR. SILVERSMIT ... GRYPSKERK. HIER RUST HET STERFLYK DEEL ... NOG NOUWELYK ... VOLGT ZY HAAR ECHTGENOOT ... HAAR TEER GELIEFDE ... HAAR 71ELI-.N JUICHEN THANS IN 'T ONGESTOORD ... ALLER VROMI \ LOT.
N.B. Gedoopt Grijpskerk 31 januari 1779 Jan Lourens. zoon \an Jan Lourens Lenting en van Meinardina Bolt. Zie: DTB, nr. 210.
GDW, blz. 363, nr. [1866].

[1867]DEN 18 FEBRUARY 1788 IS IN DEN HEERE GERUST D. EE. SIOUKJEN KLASENS, IN LEVEN HUISVROUW VAN JAN JACOBS DE WAARD, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 56 JAREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Naam DE WAARD in kleinere letters.
GDW, blz. 363, nr. [1867].

[1868]DE 28 JULY 1788 IS DE E. RENDERTS WILLEMS, OUDERLING TE GRYPSKERK, OVERLEDEN NADEMIDDAGS OM 2 UUR, OUDT 64 JAREN EN EENIGE MAANDEN, EN DAAROP BEGRAVEN OP ZATURDAG DEN 2 AUGUSTUS TE GRYPSKERK.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Boek van K. K. de Waard". Niet geinventariseerd.
GDW, blz. 363, nr. [1868].

[1869]1795, DEN 28 MAART, IS OVERLEDEN CATHARINA WOELEZIUS, EERST WEDWE WYLEN DERK M. BOERSEMA, EN DAARNA WEDWE364 WYLEN JELMER STEENHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 83 JARE\ EN 8 WEKEN, EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 363, nr. [1869].

[1870]GEDENKSTEEN VAN RIENJE J. KRYTHE, DOCHTER VAN JANNES WILLEMS KRYTHE EN LUUWKTJE RENDERTS, OVERLEDEN DEN 27 NOVEMBER 1799, OUD NEGEN JAREN EN DRIE MAANDEN.
Bijbeltekst: Psalm 90:5b.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, „Boek van K. K. de Waard". Niet geïnventariseerd.
GDW, blz. 364, nr. [1870].

[1871]GEDENKSTEEN VAN MENKE E. POSTEMA, WEEDU. VAN RINDERT WILLEMS, OVERLEEDEN DEN 10 DECEMBER 1803, OUD 68 JAAR EN RUIM 8 MAAND.
O HEER, OF BLYFT UW GUNST ONS IN HET LEVEN SPAAREN, DAN KLIMMEN WY TEN HOOGSTEN TOT DEN TOP VAN ZEVENTIG OF TACHTIG JAAREN OP. PS, 90, VS. 513 IN RIEM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, „Boek van K. K. de Waard". Niet geïnventariseerd.
GDW, blz. 364, nr. [1871].

[1872]K.I.P. G. F. 1803.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 364, nr. [1872].

[1873]1805, DEN 30 JANU., OVERLEED DE EERSAME RYPKE W. KRYTHE, OUD 36 JAAR EN BYNA 4 MAANDEN, EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
HIER BAAT GEEN KROOST GESCHEY ,/ NOCH EGA'S SILTE TRAANEN / DEES VRISSCHE LEVENSZON / MOEST OP ZYN MIDDAG TAANEN.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1876. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Boek van K. K. de Waard. Niet geïnventariseerd.
GDW, blz. 364, nr. [1873].

[1874]GEDENKSTEEN VAN D. E. KLAAS RIENKS DYKSTRA, IN DEN HEERE GERUST DEN 7 JANUARY 1806 IN DEN OUDEROM VAN 38 JAAR EN RUIM 4 MAANDEN.
ZOO MAAKT DE DOOD EEN EIND / AAN AL HET AARDSCH GEWEMEL / MAAR ALS MEN ZICH BS' TYDS / BEREID HEEFT TOT DEN HEMEL / 0, WELK EEN ZALIG LOT / ONTVANGT MEN DAN VAN GODT.
GDW, blz. 364, nr. [1874].

[1875]GEDENKSTEEN VAN DE EERSAME TRYNTJE KLASENS DE POEL. IN LEVEN HUISVROUW VAN OEGE SYTSES DE WAARD, OVERLEDEN DEN 25 FEBRUARY 1814 IN DEN OUDERDOM VAN 40 JAREN. AL MOET DE BAN[) DES ECHI ,' VOOR DOOD EN GRAF BEZWYKEN 1 DE LIEFDE BLYFT EN ZAL VAN MAN NOCH KINDREN WYKEN.
GDW, blz. 364, nr. [1875].

[1876]Huismerk nr. 296, samengesteld uit de symbolen van geloof, hoop en liefde, en vergezeld van de letters J.J.B. en B.M.
N.B. Zie: GDW, nr. 1873.
GDW, blz. 364, nr. [1876].

[1877]DEN 2 MA ... MENSTIE ... ALLERT C ...
GDW, blz. 364, nr. [1877].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina