Afkortingen
Lijst van afkortingen


APG Jb. Vinhuizen en G. A. Wumkes. Het avondmaalszilver in de provincie Groningen. Sneek 1913. Met afbeeldingen.

AWN A. J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Gorinchem 1839-1851. 14 delen.

CVH Kort verhael van de ofkomste der principaelste edelen van stat Groningen en Ommelanden ... byeen vergadert ... door Wilhelm Conders van Helpen anno 1660. Met aanvullingen door twee latere handen. RAG. Archieven Lewe, inv. nr. A 1. Zie: CVHA en CVHH.

CVHA Afschrift van CVH, vervaardigd voordat daarin alle aanvullingen waren aangebracht, door Onno Tamminga van Alberda, overleden op Rensuma 12 juni 1829. Met aanvullingen door latere handen. RAG. Archieven (De Marees) van Swinderen, inv, nr. 687. Van dit handschrift en van CVHH verzorgde H. O. Feith [jr] een tekstuitgave, vermeerderd met afbeeldingen van enige zegels, in het algemeen nederlandsch familieblad, 2 en 3, 1885 en 1886. Overdruk hiervan: H. O. Feith. Nobiliarium groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Met afbeeldingen.

CVHH Afschrift van CVH, iets verkort, vervaardigd voordat daarin alle aanvullingen waren aangebracht, door Diderik Frederik Johan van Halsema, overleden op Rusthoven 24 april 1784. Met aanvullingen door latere handen. RAG Register Feith, handschrift in folio nr. 252. Zie: CVHA.

CVO Beantwoording van de vragen der commissie van onderwijs, 1828. RAG.

DTB A. Pathuis en E. J. Werkman. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincies Groningen en Drente. 's-Gravenhage 1953.

EVC Rijksarchief Friesland. Archief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inv. nr. X 53. 1611,1622-1626. Met tekeningen, deels in kleuren.

GAG Gemeentearchief Groningen.

GDW A. Pathuis. Groninger gedenkwaardigheden. Assen 1977.

GGS G.N. Schutter. De groningse gilden. Groningen 1966. Met afbeeldingen. [(Catalogus van het groninger museum].

GHB Genealogische en heraldische bladen, 1906-1915.

GHK Regn. Steensma. Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen. Groningen 1974. Met afbeeldingen.

GRK Groninger kerken.

GRU Gruoninga. Tijdschrift (sinds 1984: Jaarboek) voor genealogie, naam- en wapenkunde 1954-.

GMG Groninger museum Groningen.

GMV Verslag van den toestand van het groningcr museum, 1890-1974.

GSL J. A. Feith, C. H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en G.A. Wumkes. Grafschriften in Stad en Lande. Groningen 1910. Met afbeeldingen.

GVA Groninger volksalmanak 1837-1851. Gronings(ch)e volksalmanak 1890-1974. Met afbeeldingen.

HLZ W. A. Hofman en J. H. Leopold. Groninger zilver. Groningen 1975. [Tentoonstellingscatalogus van het groninger museum]. Met afbeeldingen.

HMD Aantekeningen van P. H. Meekhoff Doornbosch te Baflo, overleden Groningen 28 juli 1931, uit diens nalatenschap verworven door het rijksarchief in Groningen, het groninge museum en de provinciale bibliotheek van Friesland. Bij voortduring onderling verplaatst.

HVG Historie van Groningen. Stad en Land. Onder redactie van W. J. Formsma c.s. Groningen 1976.

HVH Aantekeningen van Jb. Vinhuizen te Middelstum, overleden 6 april 1931. Particulier bezit.

J.ts.w. Zijn Rots en Verlosser behoede hem [haar].

KGO Kronyk van Groningen ende Ommelanden. Groningen 1743. Met aanvullingen in handschrift door Jacob Warmolt Keiser, overleden Groningen 17 augustus 1821. GAG.

LGK R. Steensma. Langs de oude groninger kerken. Baarn 1970. Met afbeeldingen.

LNB A. Loosjes. Landelijk Nederland in beeld. Amsterdam 1930-1932. 9 delen.Friesland en Groningen in beeld. Amsterdam [19321.

MON M. D. Ozinga. De nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen. ’s-Gravenhage 1940.Met afbeeldingen.

NAB Nederland's adelsboek, 1940-1953.

NBS A. Loosjes. [Nederland in beeld. Steden]. Amsterdam 1926-1927. 6 delen. Overijssel, Friesland, Groningen en Drente. Amsterdam [1927].

NGP W. Duinkerken. Sinds de Reductie in Stad en Lande. 1969. Gestencild. [Naamlijst van Groninger predikanten].

NLW De nederlandsche leeuw, 1883-1975.

NNG Jacob Dirks. De noord-nederlandsche gildepenningen. 2. deel. Haarlem 1878.

NNGA J. Dirks. Atlas van platen. Haarlem 1879.

NPT Nederland's patriciaat, 1910-1974.

OBS W. J. Formsma, R. A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis. De ommelander borgen en steenhuizen. Assen 1973. Met afbeeldingen.

OGK Stichting oude groninger kerken. Verzamelband 1. 1969-1974. Met afbeeldingen.

OGD P.J. Blok, e.a. Oorkondeboek van Groningen en Drente. Groningen 1896-1899. 2 delen.

OGS K. J. Ritzema van Ikema. Ommelander geslachten. 1958-1961. 2 delen. Met afbeeldingen.

OMJ Opgravingen en/of mededelingen van H.J.Jansonius, Overschild.

RAG Rijksarchief in Groningen.

RIP Udo von Ripperda. Genealogie ... Von Ripperda. Berlijn-Neukölln 1934.

T.n.ts.b.h. Moge zijn [haar] ziel in de bundel des levens worden opgenomen.

VHS R. Steensma. Vroomheid in hout en steen. Baarn (1968). Met afbeeldingen.

VVS Regn. Steensma. Verbeeld vertrouwen. Baarn 1975. Met afbeeldingen, deels in kleuren.

Z.l. Zijn [haar] gedachtenis zal tot zegen zijn.

Z.ts.l. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegen zijn.Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 27 jan. 2012
Naar begin van de pagina