Zeerijp


bx. ZEERIJP (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken
N.B. Zie: Grafboek, 1770-1893. Archief kerkvoogdij. Hierin tekeningen van grafzerken en wapens, vermeldingen van volledige grafschriften en regesten daarvan.

[512]ANO DNI 1554, DEN ANDERDE DACH APRILIS, STAERF DE ERBARE UNDT DOCHSAME JUFFER JOHAN TEN HOLTE, DE GODT GE[NEDI]CH S[I].
Wapens: Rechts: TEN HOLTE [1]. Links: HARKINGE. Helmteken: twee stralen van een karbonkel, waartussen een hanekop.
Wapens in de hoeken: I Doorsneden: A. een gaande en aanziende leeuw; B. een hulstblad, misschien drie hulstbladeren naast elkaar. II Gedeeld: 1. een dwarsbalk: 2. twee van elkaar afgewende staande vissen; Ill Ufkens, met vijfpuntige sterren; IV Sickinghe, in spiegelbeeld.
N.B. Afgebeeld in grafboek voornoemd, blz. 62. GDW, plaat X.
GDW, blz. 142, nr. [512].

[513]1555, UP DEN NEGENTYNDEN DACH MAY, STARFF DE EERSAME ALVE AMSES.
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links, voor zover nog herkenbaar: Linksboven een halve leeuw.
N.B. Bewaard gebleven fragment vermeldt: UP DEN NEGENTYNDEN DACH, Grafboek, voornoemd, blz. 65: 1555, OP DEN 9STEN DACH enz. Naam Aeve Amses in Gruoninga, 1971, blz. 31.
GDW, blz. 142, nr. [513].

[514]ANNO DNI 1561, DE VEERDE DACH FEBRUARII, STARF DE ERBARE UND VEEL DOGETSAEME JUFFER FROWKE TE HOLTE ANDERS KATER, DE GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Cater. Links: Ripperda. Helmteken: Cater.143
Wapens: Rechts: Schultinga. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie sterren [Vergelijk: GDW, nr. 384]. Helmteken: Schultinga.
Wapens in de hoeken: 1 Huinga. II Een gehalsbande leeuw [bedoeld is Ukena]. III Gedeeld: I een halve adelaar; II drie rozen onder elkaar [Boute, Zie: RAG, Archief Lewe, inv. nr. A3]. IV Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster.
N.B. Afgebeeld in grafboek voornoemd, blz. 62. GDW, plaat X. De onder elkaar geplaatste alliantiewapens vormen vier kwartieren.
GDW, blz. 142, nr. [514].

fu. ZEERIJP (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[4441]Wapen: Van Borck. Helmteken: een zilveren reigerkop, de hals achtvormig geknoopt. Dekkleden: blauw en zilver.
N.B. Hotel Ekenstein, Tjamsweer. Verzameling jhr. mr. W. C. A. Alberda van Ekenstcin. Zie: GDW, nr. 4442.
GDW, blz. 802, nr. [4441].

[4442]Wapen: De Drews.
N.B. Hotel Ekenstein, Tjamsweer. Verzameling jhr. mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein. Misschien stonden wapens De Drews en Van Berchuys naast elkaar. Zie: GDW, nr. 4443. Rudolf de Drews, overleden Midlum 1/2 oktober 1806, ondertrouwd Groningen 17 juni 1752 Maria Beerta van Berchuys, overleden Groningen 24 april 1794. Zie: NLW, 1913, k. 242. In Provinciale Groninger courant 6 juni 1881 te koop aangeboden "twee prachtig geschilderde oude glazen familiewapens", aanwezig in kerk Zeerijp. Dit kunnen zijn: GDW, nrs. 4441 en 4442/4443. Wapens Van Borck, De Drews en Van Berchuys vergezeld van overeenkomstige ornamenten.
GDW, blz. 802, nr. [4442].

[4443]Wapen: Van Berchuys. Dekkleden: rood en zilver.
N.B. Zie: GDW, nr. 4442.803
GDW, blz. 802, nr. [4443].

b. Toren

1. Gedenksteen

[4444]ANNO 1608, DOE DE ED. ERNT. WRITZER TEN HOLTEN HOEVELINCK, LUCAS WIEDEMARIUS PASTOER, AMPTZO EWES UND REWINCK BARTOLOMEUS KERCKVOGD IN ZEERYP, IS DESE TOREN NIES GEREPARE / DORCH EVERT NITRINC.
N.B. Laastste drie woorden op toegevoegd steentje.
GDW, blz. 803, nr. [4444].

2. Klokken, uurwerken, windvanen enz.

a. Klok

[4445]E. RENGERS, HEER VAN FARMSUM ETC. ETC.
Wapen: Rengers [2]. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Egbert Rengers. Zie: GDW, nr. 2302.
H. VAN SYSEN, BORGEMEESTER IN GRONINGEN ETC. ETC.
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met drie rozen, de dwarsbalk vergezeld van drie omgewende uitkomende leeuwekoppen.
N.B. Hendrik van Sijsen. Zie: De wapenheraut 1906, blz. 321.
JOHANNES BORCHHARDT FECIT GRONINGEN A 1733.
GDW, blz. 803, nr. [4445].

b. Luidbalk

[4446]SYBRAND PETERS HEIN. 1766. FOKKO THEODORICUS WILDEMAN, ADMINISTR.
GDW, blz. 803, nr. [4446].

[4447]Vervallen.
GDW, blz. 803, nr. [4447].

3. Meubilair

a. Klankbord

[4448]ANNO 1646, ALS DE E. MAURITS RIPPERD, DE E.E. NICOLAUS VAN BORCK CURATOREN EN MEEDE COLLATORE DESER KERKE WAREN EN DE E. W. GERHARD AVERESCH PASTOOR, IS DESE PREDICSTOEL GEMAAKT.
Wapens en helmtekens, gekleurd 1965: Rechts: Ripperda. Links: Van Borck.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 117. Ook: VVS, blz. 31.
GDW, blz. 803, nr. [4448].

b. Avondmaalstafel

[4449]L.S.R. A.E.B. 1775.
N.B. Op elke tafelpoot n cijfer van jaartal. Afgebeeld: MON, plaat XCII, nr. 2. Lammert Schotto Rengers en Ambrosia Elisabeth Bentinck. Zie: GHB, 1910, blz. 385.
GDW, blz. 803, nr. [4449].

c. Orgel

[4450]GODE TER EEREN. IN T JAER 1651, TEN TIDEN VAN DE E.E. HEER MAURITS RIPPERDA, DE E.E. NICOLAUS VAN BORCK, VOOGDEN EN MEEDE COLLATOREN DEESER KERKE, EN DE E.W. GERHARDUS AVERESCH, PASTOOR, IS DIT ORGEL GEMAECT DOOR T. FABER, S.S.T. CAND.
Wapens en helmtekens: Rechts: Ripperda. Links: Van Borck.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXII. Arp Schnitger (1648-1719) en zijn werk in het Groningerland. Groningen 1969. Blz. 102. Ook: VVS, blz. 31. Zie: Klioos kraam, vol verscheiden804 gedichten. D'eerste opening. Leeuwarden 1656. Blz. 164-166. Gedicht van Sibylle van Griethuysen "Op de deuren van 't orgel in de kercke te Zeeryp, door Theodorus Faber heel nieuw ghemaeckt".
GDW, blz. 803, nr. [4450].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4451]IN PLUM ECCLESIAE ZEERIPENSIS USUM PERPETUUM ANNO 1714.
WILHELM VAN BORCK, NOBILIS, TOPARCHA, COLLATOR ET CURATOR IN ZEERYP.
Wapen: Van Borck. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
CIRCO RUDOLPH GREVINCK, NOBILIS, TOPARCHA, COLLATOR ET CURATOR IN ZEERYP.
Wapen: Grevinck. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Afgebeeld: APG, blz. 98/99. HLZ, nr. 147.
GDW, blz. 804, nr. [4451].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[4452]Wapen, helmteken en dekkleden: Ripperda.
Kwartieren:
RIPPERDALEUWE
WYLAGHSICKINHGE
HACKVOORTADDINGA
DOORNUMGYSENS
BYLANTTEEME
MUNSTER [3]ALMA
F. SWAANENBORGHTER GRAVE
G. RYFFERSCHEITBALLEN
N.B. Geschilderd over damesportret met wapen Ripperda. Zie: Groningen, 1965, blz. 212. Maurits Ripperda, overleden 1665, weduwnaar van Margaretha Clant. Zie: RIP, Blatt 3, Nr. 126. Met TEEME wordt THEDEMA bedoeld.
GDW, blz. 804, nr. [4452].

[4453]AETS SUAE 30. OBIIT DEN 21 OCT. 1670.
Wapen: Ripperda.
Kwartieren:
RIPPERDACLANT
LEWEMANNINGA
WYLACHFRAEILMA
SICKINGHESONOY
HACKVOORTWICHGERINGE
ADDINGAMALSUM
BYLANTUITERSTEWEER
GYSENSRENGERS [2]
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 67. Margaretha Josina Ripperda, vrouw van Derk [Jacob] Clant, Zie: RIP, Blatt 9, Nr. 163. GDW, nr. 4458.
GDW, blz. 804, nr. [4453].

[4454]AETAT. SUAE 63, OBIIT DIE 14 JULY 1682.
Wapen: Gevierendeeld: I Van Borck; II Ten Holte [1]; III Wicheringe; IV Sigers.805
Kwartieren:
VAN BORCKVOOLENSTEN HOLTE [1]HARKUNGE
VUISTBENNINGAUFKENSSICKINGHE
WICHERINGEDOOMASIGERSWAEJER
HILLEBRANTSBENNINGACORENPOORTRETBERGEN
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXI. Groninger agenda 1964, nr. 1, blz. 6. Nicolaas van Borck. Zie: NLW, 1948, k. 27-28.
GDW, blz. 804, nr. [4454].

[4455]ANNA WILLEMYNA THERESA GREVINCK DOG. VAN EELSUM EN MEMMINGA, OBIIT DEN 18 JULY 1684, OUT 18 JAER.
Wapen: Grevinck.
Kwartieren:
GREVINCKCRUMINGASCHEFFERTCRUMINGA
TEN HOLTE [1]TEN HOLTE [1]VAN RHEMENTEN HOLTE [1]
VOOLENSMEMMINGAVAN DR MHARMEMMINGA
D. SIGERSBROERSEMAV. SUHRHUISBROERSEMA
GDW, blz. 805, nr. [4455].

[4456]DE HOOCHEDELGEBOOREN VROU BOUWINA HOORENCKEN GEBOOREN CLANT, DOCHTER VAN HANCKEMA EN JUWCKEMA, IN HAER LEVEN VROU VAN DYXTERHUIS, SEER CHRISTELYCK TOT GRON. IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DEN 6 OCTOBER 1686. AETATIS SUAE 22, 1686.
Wapen: Clant.
Kwartieren:
CLANTCONDERS [I]RIPPERDACLANT
RENGERS [2]ENTENSLEWEMANNINGA
ADDINGATAMMINGAWILAGHFRILEMA
HOLLINGAENTENSSICKINGESONOY
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXI. OGK, blz. 63. Achterzijde: VERFT DOOR EVERT OOSTING GLAS VAN LOPPERSUM IN NOVBR 1814. Vrouw van Gerhard Horenken, op Dijksterhuis. Zie: OBS, blz. 336.
GDW, blz. 805, nr. [4456].

[4457]D'WELGEBOREN VROUW, MEVROUW MARGRETA MARIA HENDRIETTE GRUYS GEBOREN GREYING, DOGTER VAN EELSUM EN MEMMINGA, NATA DEN 15 JULY 1664, OBIIT DEN 22 JANUAR. 1700. 1700.
Wapen: Grevinck.
Kwartieren:
GREVINGCRUMMINGASCHEFFERTCRUMMINGA
VOOLENSMEMMINGAVAN DR MHARMEMMINGA
TEN HOLTE [1]TEN HOLTE [1]VAN RHEMENTEN HOLTE [1]
SYGERSBROERSEMASUHRHUISBROERSEMA
N.B. Vrouw van Hillebrand Gruys. Zie: NLW, 1944, k. 63.
GDW, blz. 805, nr. [4457].

[4458]DE WELGEBOREN HEER DERCK CLANT, HEER VAN HANCKEMA, TOT ZUITHORM, IN OOSTER- ENDE WESTERDEEL LANGEWOELT, VISVLIEDT, HUMSTERLANDT, ZEERYP, ENUM, LEERMES, 'T ZANDT, LOPPERSUM, WIRDUM, UITHUISEN, DE MIEDEN ENDE BEDUM ETC. JONCKER ENDE HOVELINGH, GRIETMAN IN OOSTERDEEL LANGEWOLT, MEDE GEDEPUTEERDE STAET VAN DE PROVINTIE VAN STADT ENDE LANDE. OB11T DIE X APRILIS MDCC. AETATIS SUAE LXII, MENSE III.
Wapen: Clant. Schildhouders: twee gouden griffioenen met opgeheven vlucht.806
Kwartieren:
CLANTCOENDERS [1]
NITTERSUMSCHAFFER
ADDINGATAMMINGA
MEPSCHERIPPERDA
RENGERS [2]ENTENS
TEN WATER [2]OMPTEDA
HOLLINGAENTENS
KAMMINGA [2]DOLGEN
GDW, blz. 805, nr. [4458].

[4459]DE WELGEBOREN VROU, MEVROUW MARGRETA JOSINA ALBERDA GEBOREN HOORENKEN, VROUW VAN 'T ZANT, DOGTER VAN DYXTERHUYS, OUT 18 JAER EN 10 MAEND. OBIIT DEN XXX JULY ANNO MDCCV.
Wapen: Gedeeld: I Alberda; II Horenken.
Kwartieren:
HOORENKENHOORENKENCLANTRIPPERDA
CLANTMANNINGACONDERS [1]CLANT
WIFRINGET'NANSUMRENGERS [2]LEWE
HINCKART [2]SICKINGEENTENSMANNINGA
Spiegelmonogram, gevormd van de letters M.J.A.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXI. MON, plaat XCII, 2. Vrouw van Willem Alberda van Dijksterhuis. Zie: NLW, 1954, k. 308.
GDW, blz. 806, nr. [4459].

[4460]HABBINA ELISABETH VAN BORCK GEBR. ALBERDA, VROUWE VAN HAYCKEMA. OBIIT DIE 7 MARTII 1717. AETATIS SUAE 61 MENSES 10.
Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende gouden draken met opgeheven vlucht.
Kwartieren:
VAN BORCK EN WICHERINGEALBERDA EN SCHATTER
TEN HOLTE [1] EN SYGERSUBBENA EN CONDERS [1]
ULGER EN VAN HOLTENWICHERINGE EN MATTYS
VOORNE EN BOOCKOOPCLANT EN HINCKERTS [2]
Spiegelmonogram, gevormd van de letters H.E.A.
N.B. Vrouw van Wilhelm van Borck. Zie: NLW, 1948, k. 30.
GDW, blz. 806, nr. [4460].

[4461]DE HOOGWELGEBOREN VROUW REGINA VERONICA BARONNESSE DOUARIERE VAN SCHEFFERT GEBOREN GREVINCK, DOCHTER VAN EELSUM EN MEMMINGA. GEBOREN DEN 7 FEBR. 1663. OVERLEDEN DEN 1 JULI 1717.
Wapen: Grevinck.
Kwartieren:
GREVINCKSCHEFFERT
GRIMMINGAGRIMMINGA
VOOLENSVAN DER MHAR
MEMMINGAMEMMINGA
TEN HOLTE [1]VAN RHEMEN
TEN HOLTE [1]TEN HOLTE [1]
SYGERSSURHUIS
BROERSEMABROERSEMA
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXXI. Weduwe van Wilhelm Horatius von Scheffert, later van Harmen Alberts Hesse. Zie: NLW, 1944, k. 62-64. Met GRIMMINGA wordt CRUMMINGA bedoeld.
GDW, blz. 806, nr. [4461].

[4462]CIRCO RUDOLPH GREVINCK OP EELSUM EN MEMMINGA, IN DE ZERYP, EESTERREGT, 'T SANDT, LEERMENS, EENUM, EN IN DE807 VIERBUIREN, LOPPERSUM, WIRDUM, TEN POST, GARRELSWEER, WITTEWYRUM MET ANNEXEN JONCKER EN HOVELINCK, MEDE GECOMMITTEERDE RAADT DER OMMELANDEN TUSCHEN DEN EEMS EN LAUWERS ETC. NATUS ANNO 1639. OBIIT DEN 9 SEPT. 1719.
Wapen: Grevinck. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren:
GREVINCKSICKINGECRUMMINGAHOUWINGA
VOELENSHAEYMAMEMMINGADITSUM
TEN HOLTE [1]HARKINGATEN HOLTE [1]HARKINGA
SYGERSWAEYERSBROERSEMAROTKUMA [2]
GDW, blz. 806, nr. [4462].

b. Grafkelders

[4463]HEER VAN FARMSUM, 1765.
N.B. Deksteen. Lammert Schotto Rengers, heer van Farmsum 1765, op Boukuma. Zie: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 59.
GDW, blz. 807, nr. [4463].

[4464]JR. CRUMMINGA.
Wapen: Doorsneden: A. een uitkomende omgewende gekroonde leeuw; B. twee lelin naast elkaar [Crumminga].
N.B. Deksteen. Naam verwijderd c. 1964. Tekening: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 57. Horatius Crumminga, op Eelsum 1640-1670. Zie: OBS, blz. 526.
GDW, blz. 807, nr. [4464].

c. Grafzerken

[4465]ANNO 1600, DEN 14 MARTII, IS DE ... EEDELE GERARDUS ALBERTI, PASTOR, IN DE HEERE GERUSTET.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 461. Zie: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 64, sterfdag 4 maart.
GDW, blz. 807, nr. [4465].

[4466]ANNO 1601, DEN 8 DACH DECEMBRIS, STARF DE ED. UNDE ERENTRIKE FROU ELTEKE DE SYGERS ANDERS TEN HOLTEN, DE GOT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: De Sighers. Links: Waeyers. Helmteken: De Sighers.
Wapens: Rechts: Retbergen. Links: Corenpoort. Helmteken: een uitkomende leeuw.
Wapens in de hoeken: I Schaffer. II Een lelie. III Onherkenbaar. IV Een zesspakig wiel [Hoendrix?].
Signatuur: W.I.
N.B. Tekening: Hervormde pastorie Zeerijp. Grafboek, blz. 58. Vrouw van Writzer ten Holte, op Baukum. Zie: NLW, 1948, k. 34. 27-28, 41.
GDW, blz. 807, nr. [4466].

[4467]ANNO 1604, DEN 7 NOVEMBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE ERBARE EN DOCHSAME FROUWE SIBRICH AMPTZES ANDERS LOWMA, DE GODT GENEDIC SY.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I twee eikels, elk op een gebladerd takje, onder elkaar; II een halve lelie, uitgaand van de deellijn. Links: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart, vergezeld van boven van twee sterren, naast elkaar. Helmteken: een lelie.
N.B. Sibrich Lowma, gehuwd voor 1585 Amsso Ewens. Zie: Gruoninga 1971, blz. 28.
GDW, blz. 807, nr. [4467].

[4468]1608, 2 JULY, AMPZO AEWENS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 65, regest.808
GDW, blz. 807, nr. [4468].

[4469]AN 1621, DEN 2 JULI, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EDELE ERENTFESTEN JOHAN VAN BORCK, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Van Borck. Links: Ten Holte [1]. Helmteken: Van Borck.
N.B. Oudtijds hiernaast twee zerken met dezelfde wapens. Zie: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 63.
GDW, blz. 808, nr. [4469].

[4470]Wapens: Rechts: Ten Holte [1]. Links: Ten Holte [1]. Helmteken: Ten Holte [1].
N.B. XVII. Sedert 1966 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 808, nr. [4470].

[4471]1628, 1 JUNY, EWE AMSENS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Hervormde pastorie, Grafboek, blz. 65, regest.
GDW, blz. 808, nr. [4471].

[4472]ANNO 1631, DEN 28 DECEMBER, IS IN DEN HEREN UNTSLAPEN DE EDELE EHR UNT VEEL DOEGENTRYCKE VROU LUCIA CLANT, HUISFROUWE DES EDELEN ERENTFESTEN JR. REINT TEN HOLTEN, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapen: Gevierendeeld: I Clant; II Heerma; III Ten Holte [2]; IV Fritema [2]. Helmteken: Clant.
N.B. Tekening: Hervormde pastorie. Grafboek.
GDW, blz. 808, nr. [4472].

[4473]ANNO 1635, DEN 17 MEY, IS DEN ER. ILO AMPTZOENS LOMA CHRISTELICK IN DEN HEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een aanziende geharnaste man met gepluimde helm, houdend een zwaard rechtop; II twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen, komend uit water. Links. Gedeeld: I een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart; b. drie eikels. Helmteken: drie struisveren.
O DU MENSCHE, DIE DYT SIET UNDE LEEST / MARCK OP, DAT DU BIST, HEB ICK GEWEEST / NU LEGGE ICK HYR TOT EERDEN / WAT ICK BIN, DAT MUSTU WERDEN.
GDW, blz. 808, nr. [4473].

[4474]ANNO 1637, DEN 17 NOVEMBER, IS IN DEN HEREN UNTSLAPEN DEN EDELEN ERENTFESTEN REINT TEN HOLTEN, JONCKER UNT HOEVELINCK IN DE ZEERYPE, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapen: Gevierendeeld: I Ten Holte [1]; II De Sighers; III Harkunge; IV Waejers.Helmteken: Ten Holte [1].
N.B. Tekening: Hervormde pastorie. Grafboek.
GDW, blz. 808, nr. [4474].

[4475]DEN 3 JULY 1642 IS SEER GODTSALICHLYCK IN GODT DEN HEEREN ENTSLAEPEN DE WELEEDELE GEBOREN VROW MARGARETA CLANT, DOCHTER VAN MENCKAMA TOT UYTHUSEN, IN HAER LEVEN GEWESEN EEN SEER WAERDE HUISVROW VAN DEN HOOGHEDELEN GEBOREN HEEREN MAURITS RIPPERDA IN ZEERYP, DERWELCKER LICHAEM HIER IN DESE RUSTKAEMER VERWACHTET EEN VROLYCKE OPERSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens en helmtekens: Rechts: Ripperda. Links. Clant.
N.B. Tevens deksteen grafkelder Juckema. Zie: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 60.
GDW, blz. 808, nr. [4475].

[4476]1643, 22 OCT., DEUGTZ. VROUW FROUWE AMSENS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 65, regest.809
GDW, blz. 808, nr. [4476].

[4477]HILLIGEN GEESTS GASTHUIS 1649.
Medaillon: Twee kruisjes onder elkaar, zie huismerk nr. 584, verbastering van huismerk nr. 585.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 66. Heilige geest gasthuis te Groningen?
GDW, blz. 809, nr. [4477].

[4478]A 1651, D. 13 DECEMB., IS D. EER END DEUCHTSAME VROUWE ELLE SEBRINCK, WEDUWE WYLEN M. G. AVERESCH, SALIGH ONTSLAPEN IN DEN HEERE, VERWACHTENDE EEN SALICE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
GDW, blz. 809, nr. [4478].

[4479]1654, 2 AUG., GERRIT EVERTS. 1669, 17 SEPT., TRYNTJEN JANSEN, ZYN HUISVR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 68, regest.
GDW, blz. 809, nr. [4479].

[4480]ANNO 1666, DEN 27 AUGUSTUS, IS WIRDT LAMBERTS, DIE SOENE VAN DEN EERBAREN LOUWERENS JANS, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapen, voor zover herkenbaar: Gevierendeeld: II: gedeeld: 1 een halve adelaar, uitgaande van de rechterzijde; 2 in het schildhoofd twee klaverbladen naast elkaar.
GDW, blz. 809, nr. [4480].

[4481]ANNO 1675, DEN 25 JULY, IS DIE EER EN DEUGENTRYCKE AELTIEN GEERTS ABBRING SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUSTET, SYNDE IN HAER LEVEN GEWEEST SEER WAERDE HUISVROUW VAN DEN WELGELEERDEN JACOBUS SCHUIRMAN, PASTOR HIER IN ZEERYP, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een terras een palmboom met twee uit de kruin afhangende vruchten, en boven de boom een zich zegenend uitstrekkende geopende rechterhand, beladen met een ster, de hand aan een beklede arm, komend uit een van de linkerbovenhoek uitgaande wolk. Links: In een buikige vaas op gebladerde stengels een roos, een tulp en een chrysant. Helmteken: een palmboom zonder vruchten, waarboven een banderolle, waarop: C[EU] P[ALMA] VIRES[CO].
GDW, blz. 809, nr. [4481].

[4482]ANNO 1678, DEN 4 JULY, IS SEER GODTSALICHLYCK IN DEN HEEREN GERUSTET DIE EERW. WELGELEERDE JACOBUS SCHUIRMAN, IN SYN LEVEN PASTOR IN ZEERYP, VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een terras een palmboom met twee uit de kruin afhangende vruchten, en boven de boom een zich zegenend uitstrekkende geopende rechterhand, beladen met een ster, de hand aan een beklede arm, komend uit een van de linkerbovenhoek uitgaande wolk. Links: In een buikige vaas met grote, rond uitstaande oren, op gebladerde stengels een roos, een tulp en een chrysant. Helmteken: een palmboom zonder vruchten, waarboven op een banderolle: CEU PALMA VIRESCO.
GDW, blz. 809, nr. [4482].

[4483]ANNO 1702, DEN 18 JUNY, IS DE EERBARE RIELF HARCKES ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 586, vergezeld van de letters R.H.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 463.
GDW, blz. 809, nr. [4483].

[4484]Vervallen.810
GDW, blz. 809, nr. [4484].

[4485]ANNO 1704, DEN 19 JULY, IS DE EERBARE MENNE WILLEMS, OP HENCKEMAHEERT IN DE ZEERYP EN MEDE ZYLRICHTER VAN WESTEREMDER SCHEPPERIE, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 137.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 810, nr. [4485].

[4486]ANNO ]708, DEN .3 FEBRUARIUS, IS DEN BERNHARDUS ZYTSEMA, SOONE VAN DEN E. LAMBERT ZYTSEMA, ORGANIST EN SCHOOLMEESTER IN D' ZEERYP, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen : Op een terras oen boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een hond.
Bijbeltekst: Psalm 102:4.
GDW, blz. 810, nr. [4486].

[4487]1709, 18 SEPTBR, GEESJEN BERENTS NIEUWKERK, VROUW VAN LAMMERT ZYTSEMA.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Hervormde pastorie. Grafboek, blz. 69, regest.
GDW, blz. 810, nr. [4487].

[4488]ANNO 1709, DEN 2. ... JANS, DE ZONE VAN D ...ZAME JAN KORNELIS OP BOUK ... IN DEN HERE GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 587, vergezeld van de letters I.I.
N.B. In 1968 gerestaureerd en aangevuld: ANNO 1709, DEN 2[8 JANUARI IS] JANS, DE ZONE VAN D[EUGDZAME JAN] KORNELIS OP BOUK[UMA] IN DEN HERE GERUST. Op origineel kon zowel 23 als 28 januari worden gelezen.
GDW, blz. 810, nr. [4488].

[4489]ANNO 1725, DEN 3 MARSY, IS DE DEUGTZAME EBELIE PIETERS, DIE GEWESENE HUISVROUWE VAN DE EERZAME MENNE WILLEMS, SEER CHRISTELYK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN IN HET 63 JAAR HARS OUDERDOOMS, VERWAGTENDIE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 137, vergezeld van de letters E.P.
GDW, blz. 810, nr. [4489].

[4490]ANNO 1726, DEN 6 MAAY, IS D.E. KLAAS JANS GERUST, WOONAGTIG GEWEEST OP BOUKEMA IN 'T KASPEL Z[EERYP], IN HET 53STE JAAR ZYNE[R OUDE]RDOMS, VERHOOPENDE EENE [ZAL]IGE OPSTANDINGE ALLEEN [DOOR] JESUM CHRISTU[M].
Huismerk nr. 588, vergezeld van de letters[K.]I.
N.B. Tussen haken geplaatste letters bij restauratie nieuw toegevoegd, 1968.
GDW, blz. 810, nr. [4490].

[4491]ANNO 1731, DEN 22 SEPTEMBER, IS SYPKE FOCKES, DIE DOCHTER VAN DIE EERBAARE FOCKE KORNELIUS EN DIE DEUGHTSAAME JUITIE JANS. ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, ZYNDE IN HET SESTE JAAR HARES OUDERDOMS, EN IS DEN 28STEN SEPTEMBER ALHYR TER AARDEN BESTEEDT.
Medaillon: Een hart, vergezeld van de letters S.F.
GDW, blz. 810, nr. [4491].

[4492]ANNO 1749, DEN 31 JANUARIUS, IS DE EERSAME FOKKO HARMENS, OUD ORGENIST EN SCHOOLMESTER VAN 'T CASPEL HELLUM, OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAAR EN 9 MAANT EN ALHYR IN ZEERYP BEGRAVEN OP DEN 12 FEBRUARIUS EIUSDEM ANNI.811
Wapen: Op een terras een aanziende wildeman, houdend een op de grond steunende knots.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13.
GDW, blz. 810, nr. [4492].

[4493]ANNO 1750, DEN 4 APRIL, IS GESTORVEN DE DEUCHTZAAME LYSABET HARMS, IN'T 63STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEDEN, DE NAGELAATEN WEDUWE VAN D.E. KLAAS JANS, OP BAUWKEMA IN 'T KASPEL ZEERYP, VERWACHTENDE EEN OPSTANDINGE DER DOODEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een geopende gelijkzijdige driehoek, ondersteund door een hart, de driehoek tussen twee klaverbladen, het hart tussen de letters L.H.
GDW, blz. 811, nr. [4493].

[4494]... APRIL, IS DIE EERBARE F[OC]KE KORNELIS, DE GEWEEZENE MAN VAN DIE DEUGHTSAAME JUITIE JANS, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, ZYNDE IN HET DERTIGHSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS, EN IS DEN 20STEN APRIL ALHYR TER AARDEN BESTEEDT.
Medaillon: Huismerk nr. 589, vergezeld van de letters F.K.
... HOUDT GHIE STERVELINCK DEESE STEEN / ... IET ONAGHTSAAM HYR OVER HEEN / ... EN BLOEM INT BLOEIEN AFGESNEEN / ... DE DOODT VAN IEDER MAN BETREEN / ... LEEVEN HET REGHTE STERVEN/ ... AALS EEUWIGE LEEVEN DERVEN.
GDW, blz. 811, nr. [4494].

[4495]ANNO 1751, DEN 2 JULIUS, IS D.E. BERENT KORNELIS, WOONAGTIG GEWEEST OP EENKEMA IN DE ZEERYP, IN 'T 54STE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDIGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster; II op een terras een omgewende omziende gans met een klaverblad in de bek. Links: Huismerk nr. 590. vergezeld van de letters B.K. Helmteken: een omziende gans met een klaverblad in de bek.
GDW, blz. 811, nr. [4495].

[4496]HIC SITUM EST QUICQUID MORTALE CIRCUMTULIT MARGARETA COCK MATRONA ANIMI CORPORISQUE DOTIBUS CONSPICUA PER XIX AN. ET III MEN. UXOR CONIUNCTISSIMA D. LUDOVICI A MEEUWEN, ECCLESIASTAE ZEERYPENSIS, NATA D. XVIII MEN. IUL. AN. MDCC. DENATA D. XXIX M.APR. AN. MDCCLVIII CONIUGI DILECTISSIMAE HOC MONUMENTUM M.C.L. POSUIT MOESTISSIMUS CONIUX.
Wapens: Rechts: In de bovenhelft vier staande eenden, 1 en 3, in de benedenhelft vergezeld van 9 ruiten, 4 en 5. Links: Een omgewende gekroonde kronkelende slang met pijltong, de slang rechtop en vergezeld van onderen van drie staande eenden, de staart van de slang tussen de beide bovenste eenden.
AD LECTOREM. / TU QUICUNQUE CUPIS RAM POST FATA SALUTEM, / QUI CUPIS OPTATA PROSPERITATE FRUI, / EST UBI GRATA QUIES SANCTIS UBI NULLA FATIGAT, / CURA ANIMOS, UBI LUX, GAUDIA, VITA, DEUS / ADSPICE VIFIDEI CHRISTUM - QUI MISSUS - IESUM, / QUO TANTUM SALVI IUSTIFICANTE SUMUS SUMMA PETAS, COELUM SAPIAS, VIRTUTIS IMAGO, / INTEGRA, DIVINAE SIS PIETATIS AMANS.
PAX VICTORIA.
GDW, blz. 811, nr. [4496].

[4497]TER GEDAGTENIS VAN BONNO RMELINGH, ORGANIST EN SCHOOLMEESTER IN DE ZEERYP, SCHEPPER VAN DE ZANDSTER SCHEPPERY EN ADMINISTREERENDE KERKVOOGD ALHIER, GEBOOREN DEN 2DEN MARTIUS 1708, OVERLEDEN DEN 31STEN MARTIUS 1762.812
Wapen: Een regenboog, vergezeld van drie stralende zonnen met een mensengezicht.
WEL TE STERVEN DOET ONS ERVEN / CHRISTI SCHATRYK HEMELS HOF / DAAR GODS KINDER ZONDER HINDER / EEUWIG LEEVEN TOT ZYN LOF.
GDW, blz. 811, nr. [4497].

[4498]ANNO 1775, DEN 23 DECEMBER, IS DIE EERBAARE FROUKE HINDRIKS, DE NAGELAATEN HUISVROUW VAN D.E. BERENT CORNELLIS, WOONAGTIG GEWEEST OP EENKEMA IN DIE ZEERYP, IN 'T 75STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN ENDE LEIDT ALHIER BEGRAAVEN IN HOOPE EN VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Drie klaverbladen, 1.2. Links: De letters F.H.
GDW, blz. 813, nr. [4498].

[4499]ANNO 1780, DEN 13 JUNI, IS OP DOORNBOSHEERD ALHIER OVERLEDEN DE E. HARKE NANNES KOOLMAN, ECHTGENOOT VAN TRYNTJE DOUWES, IN DEN OUDERDOM VAN 63 JAREN, WORDENDE DOOR ZYN ECHTGENOOTE EN ZEVEN KINDEREN BETREURD, HOPENDE OP EENE ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.
GDW, blz. 813, nr. [4499].

[4500]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERSAME JAN KLASEN, WOONAGTIG OP BOUKUMA TE ZEERYP, OVERLEEDEN DEN 27 APRIL 1783 IN DEN OUDERDOM VAN 72 JAAREN ONDER HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEEVEN ALEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Huismerk nr. 591.
MYN LICHAAM LEIT HIER ONBESWAARD / EN RUST EN ROT EN WORD TOT AARD / EN HOOPT HIERNA WEER OP TE STAAN / OM MET DEN BRUIDEGOM IN TE GAAN / TEN JONGSTEN DAG IN 'T HEEMELRYK / OM GOD TE LOVEN EEWIGLYK.
GDW, blz. 813, nr. [4500].

[4501]TER GEDACHTENIS VAN DE EERSAME KORNELLIS BERENTS OP EENKEMA IN DE ZEERYP, IN LEEVEN DIACON IN DE GEMEENTE DER MENNONITEN BY TER HORN, GEBOOREN IN 'T NAJAAR 1740, OVERLEED DEN 25 OCTOBER 1783, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS.
Wapens: Rechts: De letters K.B., vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Huismerk nr. 106. Helmteken: drie struisveren.
GEHEYLIGD HEMELS VUUR IN ZYN GEMOED ONTSTOKEN / WAS DUS MET LIEFD' EN ERNST IN DEESEN DOORGEBROOKEN / DAT D' UITVLOED VAN SYN GEEST WIERD DOOR ZYN STEM GEHOORD / WANT LEERDE GRAAG ELKS PLIGT UIT 'T ZIELBEKOORLYK WOORD / IN 'T UUR VAN STERVEN VERR' VAN EEN VERTWYFF'LEND HOOPEN / ZAG HY MET STEPHANUS DEN HEMEL VOOR ZICH OOPEN / HY HAD TOEN ZYN GELOOV OP JESUS HEYL GEGROND / WAARIN HY ZICH VERHEUGD' EN ZYN VERTROUWEN STOND.
N.B. Ter Horn, boerderij te 't Zandt.
GDW, blz. 813, nr. [4501].

[4502]TER GEDAGTENIS VAN WYLEN PIETER JANS, GEBOOREN DEN 28 MAY 1770, GETROUWD MET ANJE ... JES DEN 10 ... 1793, OVERLEEDEN DEN 12 JULY 1794.
Wapen: Een leeuw.
N.B. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. XXVI b 4. Huwelijkscontract Pieter Jans en Anje Thyes, Oosterwijtwerd 4 oktober 1793.
GDW, blz. 813, nr. [4502].

[4503]TER GEDAGTENIS VAN TJAART JANS, OUDERLING EN MEDE KERKVOOGD IN DE ZEERYP, OVERLEEDEN DEN 5 APRIL 1800, OUD BYKANS 60 JAAREN.
IK HEB 'T OP D'AARD GEDAAN / EN RUST HIER NU BENEEDEN / IK HEB DE DEUGD BEMIND / EN HEB ER VOOR GESTREDEN / 'K ONTFANG NU TOT MYN LOON / DEN EEUWIGE GLORIEKROON.
GDW, blz. 813, nr. [4503].

[4504]TER GEDACHTENIS VAN DE DEUGDZAME GEESJEN REINTJES, HUISVROUW VAN FOKKO THEODORICUS WILDEMAN, ORGANIST EN ONDERWYZER DER JEUGD TE ZEERYP, GEBOREN DEN 2 APRIL 1735 EN OVERLEDEN DEN 4 OCTOBER 1808.
Wapen: Drie rozen.
GDW, blz. 813, nr. [4504].

[4505]... G ... NGE ... DOOR ... UM.
Huismerk nr. 592, vergezeld van de letters H.T.
N.B. Sedert 1966 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 813, nr. [4505].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2015
Naar begin van de pagina