Groningen (onbekende kerken)


s. GRONINGEN, ONBEKENDE KERKEN (VOOR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[360]A/L/T/I/N/G.
MORTALIS NATUS 25 APRILIS 1518. GRONINGAE QUI SENATUS A MANIBUS FUIT AQUE SECRETIS ANNO XLIIII. VICTURUS OBIIT 1593.
N.B. Egbert Alting ontwierp zijn grafschrift 4 februari 1593 en overleed 4 april 1596. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 863, VII en VIII.
GDW, blz. 114, nr. [360].

[361]Wapens: Rechts: Schaffer. Links: Sickinghe.
N.B. Koper. Wapen Schaffer: GMG, nr. 1948,/3. Wapen Sickinghe sedert 1948 heimelijk in particulier bezit. Hierbij: GDW, nr. 1825.
GDW, blz. 114, nr. [361].

ak. GRONINGEN. ONBEKENDE KERKEN EN KERKHOVEN (NA 1594)

1. Meubilair

a. Bank

[1821]Wapen, vergezeld van het jaartal 1663: Keiler. Wapen: Verrutius.
N.B. Koper. Aan elke zijde van de plaat een wapen. Vermeld: Inventaris GMG, nr. 1402.
GDW, blz. 357, nr. [1821].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[-]N.B. Zie: GDW, nr. 360.
GDW, blz. 357, nr. [-].

[1822]Anno 1604, op den 11 october stilo vetero, is juffer Anna Tamminga anders Conders tot Groningen op de middach gestorven en zy is aldaer ook worden begraeven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 34. Weduwe Derck Coenders van Helpen. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1963, blz. 192.
GDW, blz. 357, nr. [1822].

[1823]JOHAN BURCKHORST. A. 1609, DEN 14 JUL.
LAST LOPEN VOERDAN, DIE LOPEN LUST / ICK HEB GELOPEN EN LIG HIER IN MIJN RUST.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Gotfr. Hegenitius. Itinerarium Friso-Hollandicum. Lugdunum Batavorum 1630. Pag. 16. Herhaaldelijk overgenomen met tekstafwijkingen, naam werd Johan Bruckhorst, sterfjaar 1619. Zie o.a. Henrich Ludolff Benthem. Hollándischer Kirch- und Schulenstaat. Franckfurt 1698. S. 484. GSL, blz. 128, en andere werken.
GDW, blz. 357, nr. [1823].

[1824]GRATISS. ET CLARISS. MEMOR EGRICO EGGAEO PHEBENS IN HAC REPUB. CIVI SENATOR! SCHOLARCHAE ORDINUM PROVING. DEPUTATO CAMERAS RATIONUM ADSESSORI IUDICI HOVETMANNO INTEGERRIMO VIRO UBIQ. OPTIMO PIENTISSIMO MODESTIES ERUDITIONE EGREGIO BONIS OMNIB. PERCARO AN. AETAT. SURE LX AERAE CHRISTIANAE MDCXV, DIE XII NOVEMB. EX HOC SECULO EVOCATO - CUIUS EXUVIAE EXPECTANTES GLORIOSAM RESURRECT. HEIL CONDITAE SUNT - CONIUNX ET LIBER! MOEST! MARITO AC PARENT! IUCUNDISSIMO H.M.P.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde Inzonderheid van de provincie Groningen, 1864, blz. 269.
GDW, blz. 357, nr. [1824].

[1825]ANNO 1656, DE 14 MAII, STIERF DE ERENTFESTE WELGELEERDE LICENTIAET ABRAHAM WICHERS, MEDE SECRETARIUS DESER STADT GRONINGEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 361. Overgebracht van een der kerk[hov]en naar zuiderbegraafplaats, 1828. Zie: GSL, blz. 128. Sedert c. 1946 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 357, nr. [1825].

[1826]GRAFSCHRIFT / HIER LEPT IN 'T GRAF GEVELT / ALMA, DIEN LETTERHELT I DIE DOOR SYN PUYK GESANGEN / DEN HEMEL DEED358 VERLANGEN / WAAR HY, DIE NEFFENS SON EN MAAN / ONSTERFLYK SAL TE BLINKEN STAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Titia Brongersma. De bronswaan, of mengeldigten. Groningen 1686. Blz. 218. Theodorus Alma Uchtman publiceerde Groningen 1663: Carminum virgilianorum supplementa.
GDW, blz. 357, nr. [1826].

[1827]HIER LEYT BEGRAVEN STYNTJE KLAAS, MYN LIEVE LAM / OPDAT ZE ZOU KOMEN AAN ROTTERDAM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen. T'Amsterdam gedrukt by Jeroen Jeroense. 1698. 1. deel. blz. 89.
GDW, blz. 358, nr. [1827].

[1828]HARMEN WOLTHERS, OUDSTE BORGEMESTER IN GRONINGEN ETC. ETC. ETC., GEBOREN DEN 7 JULY 1659, CHRISTELYK ONTSLAPEN DEN 5 APRIL 1733, EN VROUW ANNA WOLTHERS GEBOREN EMMIUS, GEB. 1661 EN CHRISTELYK ONTSLAPEN DEN 4 MART 1716.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Bibliotheek nr. 537 G. Knipsel uit provinciale groninger courant c. 1891.
GDW, blz. 358, nr. [1828].

[1829]HIER LEGT DE ROEM, HELAAS, DER SAVORNINS BEGRAVEN / AAN HAAREN BERCHUYS, ACH, AAN ELK TE VROEG ONTRUKT ONTVOERDE TROUW EN DEUGD, ONUITGEPUT IN GAVEN / MAAKT ARM EN WEEUW EN WEES EN MAN EN ELK BEDRUKT / HIER ZONDAAR, DEZE ZERK HERSCHEPPE IN UWEN ZIN / HAAR GODSVRUCHT, PEINS, KEER, ZEG: IK VOLG DEES GODSVRIENDIN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Fransema, inv. nrs. 14 en 13. Isabella Anna de Savornin, vrouw van Zonnemaire, overleden Groningen 20 november 1786. vrouw van Tjaart van Berchuys.
GDW, blz. 358, nr. [1829].

[1830]Vervallen.
GDW, blz. 358, nr. [1830].

[1831]Huismerk nr. 287, vergezeld van de letters H.T. N.B. Grafnummer 1471. GMG.
GDW, blz. 358, nr. [1831].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina