Bisdommen en classes1. BISDOMMEN

a. GRONINGEN

1. Bisschopshuis

[259][a]Aldaer gesien het logement van den governeur grave Wilhelm van Nassau, dat eertyts is geweest des bisschops huys, staende by St. Martenskercke, alwaer de wapenen van Knyf op veele plaetsen werden gesien.
N.B. Bisschop Johannes Knijf hield intrede 20 oktober 1568 en betrok weldra fraterhuis. Latere bewoner Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Stad en Lande, 1594-1620. Zie: R. van Dellen. Van prefectenhof tot prinsenhof. Groningen 1947. Blz. 192, 200.
Wapen bisschop Johannes Knijf: Twee kepers, aan de bovenkant bezet met vijf kantelen, waarvan de opstaande zijden evenwijdig met de zijkanten van het schild. Zie: RAG, Archief Van Ewsum, inv. nr. 201, regest nr. 609.
GDW, blz. 95, nr. [259][a].

[259][b]Und up alle syne timmeringe heit die bisscop seer arroganter gescriven CONFORTARE.
N.B. Vermeld: J. A. Feith en H. Brugmans. De kroniek van Abel Eppens tho Equart. Deel 1. Amsterdam 1911. Blz. 205. Vergelijk: GDW, nr. 290.
GDW, blz. 95, nr. [259][b].

[259][c]Ende in een glas staet noch gescreven de slach van Gemmingen.
N.B. Slag bij Jemgum 21 juli 1568. Zie: I1. H. Gosses en N. Japikse. Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland. 's-Gravenhage 1927. Blz. 339.
N.B. Wapens en glas niet meer aanwezig in het Prinsenhof. Vermeld: EVC, blz. 21 verso
GDW, blz. 95, nr. [259][c].

b. UTRECHT

1. Rentmeester

a. Zegelstempel

[260]Randschrift: S. HUBERT VAN ROSSEM PR.
Wapen: Een leeuw. Schildhouder: een gekroonde heilige met kromstaf en boek.
N.B. Zilver. GMG, nr. 501. Hubert van Rossem, rentmeester van bisschop van Utrecht te Groningen, 1529. Zie: 500 jaar klooster ter Apel, van metten tot vespers. [Tentoonstellingscatalogus 1966]. Nr. 65.96
GDW, blz. 95, nr. [260].
Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina