Rottum

dk. ROTTUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3228]HET VERGIETEN VAN DEZE KLOK IS VAN DE UNICA COLLATRICE EN DE KARSPELLIEDEN VAN ROTTUM VEREERD. MAMMEUS FREMY HEIDEFELD EN MAMMEUS FREMY ME FECERUNT 1787.
N.B. Sedert 1887 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD. Mellina Anna Alberda van Nijenstein, vrouw van Johan Hendrik Mollerus, collatrice 13 maart 1786. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 465. Ook: NAB, 1949, blz. 161.
GDW, blz. 586, nr. [3228].

b. Uurwerk

[3229]HENDRIK HOGENBERG, 1723.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld GAG, Overdruk: Christiaan Huygens. Officieel orgaan van den nederlandschen bond van horlogemakers, 44, nr. 8.
GDW, blz. 586, nr. [3229].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Collectezak

[3230]PIETER JANS BOS 1784 JAPEKIEN GERRITS.
N.B. Koperen rand.
GDW, blz. 586, nr. [3230].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3231]ANNO 1642, DEN ... FEBERUARIUS, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DEN ERB. ISEBRANDT JAC[OBS], WIENS SIELE GODT GENADIG SY.
Wapens, vergezeld van VAN LAN H: Rechts: Op een terras drie stengels met aan elke zijde vier blaadjes, en in de top van de linker stengel een vrucht. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozetten; b. huismerk nr. 297. Helmteken: drie stengels met aan beide zijden drie blaadjes, omgekruld naar beneden, en in de top van de beide buitenste een spitse vrucht.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3242. In boerderij Langenhuis. Vergelijk: RAG, Statenarchieven, inv. nr.719,bz. 62.
GDW, blz. 586, nr. [3231].

[3232]ANNO 1642, DEN 21 AUGUSTUS, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DIE EERB. HINDRICK PETERS THO BETHALEM, WIENS SELE GOD GENADICH SY.
Wapens: Rechts: Een latijns kruis, vergezeld van de letters H.P. Links: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3238.587
GDW, blz. 586, nr. [3232].

[3233]ANNO 1645, DEN 14 MAYUS, IS HENDRIKJE EISENS, DE HUISVROUW VAN JACOB PETERS, IN DEN HEEREN GERUST ENDE LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 97.
GDW, blz. 587, nr. [3233].

[3234]ANNO 1659, DEN 27 JANUARY, IS DE WELVOORSINIGE EERSA. FREEDERICK UBBENS TOT ROTTEM IN 'T KINDERHUIS, SEER KRISTELYCK IN DEN HEERE ONDTSLAPEN, EN VORWACHTENDE EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een in drie rijen van vijf stukken geschaakte dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van boven van een zespuntige ster of bloem, en van onderen van huismerk nr. 472. Links: Drie vissen, over elkaar liggend in de vorm van een zespuntige ster, de koppen boven. Helmteken: een vlucht elke vleugel beladen met een in twee rijen van vijf stukken geschaakte schuinbalk, de schuinbalken samen in de vorm van een keper.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3237.
GDW, blz. 587, nr. [3234].

[3235]ANNO 1662, DEN 30 APRYLL, IS DEN EERBAREN JAN KLASEN KNOL SEER CHRYSTENTLYCKEN IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, beladen niet drie klaverbladen, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof. Links: Gedeeld: I een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van een ster; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een knol met afgesneden loof.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3250.
GDW, blz. 587, nr. [3235].

[3236]ANNO 1672, DEN 14 OCTOBER, IS DIE DEUCHTSAEME WEDUWE DUIRKE HARMENS, DIE HUISVROUWE VAN DEN EERBAREN JAN KLASEN KNOL, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDIE EEN SALYGE OPEERSTANDYNGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van een ster; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Links: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen niet afgesneden loof. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
GDW, blz. 587, nr. [3236].

[3237]ANNO 1691, DEN 7 MAYUS, IS DIE DEUGHTSAME CORNELISKE HINDRICKX, DIE HUISVROUW VAN DIE EERSAME FREDERICK UBBENS, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 3234.
GDW, blz. 587, nr. [3237].

[3238]ANNO 1692, DEN 15 NOVEMBER, IS DIE EERBARE HINDRICK FREDERICKX, DIE SOONE VAN DIE EERSAME FREDERICK UBBES, SEER CHRISTELICKENIN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 3232.
GDW, blz. 587, nr. [3238].

[3239]ONDER DESE STEEN LEGGEN TWIE VAN WRITSER FRERICKS KLEVERINCKS KINDER, EEN SOON EN EEN DOCHTER, DE DOCHTER IS BEGRAEVEN ANNO 1696 DEN 17 SEPTEMBER EN DE SOON ANNO 1701 DEN 9 AUGUSTI.588
Wapen: Huismerk nr. 473, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 297.
GDW, blz. 587, nr. [3239].

[3240]ANNO 1704, DEN 1 JANUARIUS, IS DIE DEUGHTSAME GRIETYEN HEERENS, DIE HUISVROUW VAN DIE EERSAME ISEBRANDT JANSEN TOT ROTTUM TOE LANGENHVIS, IN HET TWIE EN VIEFTIGHSTE JAER HAERES OUDERDOOMS SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEYT ALHIER BEGRAVEN EN VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE MET ALLE GELOOVIEGE CHRISTENEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een linkerschuinbalk, beladen met een ster, de linkerschuinbalk begeleid van twee rozen met heen en weer gebogen gebladerde stengel; II gedeeld: 1 een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van boven van een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, en van onderen van drie klaverbladen; 2 op een terras een boom. Helmteken: een lelie.
Vers: GDW, nr. 594.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1711A.
GDW, blz. 588, nr. [3240].

[3241]ANNO 1716, DEN 18 OCTOBER, IS DIE EERSAME ARIS LUILEFS, IN SYN LEVENT WOONACHTICH TOT ROTTUM OP BETLEHEM, IN HET VIER EN DERTICHSTE JAER SYNS OUDERDOOMS SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN ENDE LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN VROLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE, AMEN.
ANNO 1717, DEN 20 JUILIUS, IS ARIS SEBES, DIE SOON VAN DIE EERSAEME ARIS LUILEFS, OUDT RUIM VIEF WEECKEN, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 471, vergezeld van de letters A.L.; II drie rozen, schuinlinks onder elkaar; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen, 1 en 2.
GDW, blz. 588, nr. [3241].

[3242]ANNO 1719, DEN 29 AUGUSTI, 1S DIE EERSAME JAN ISEBRANTS OP LANGEHUTS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN IN HET 47STE JAAR SYNS OUDERDOMS, VERWACHTENDE MET [ALLE] WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 3231.
GDW, blz. 588, nr. [3242].

[3243]ANNO 1730, DEN 20 APRIL, IS DE EERSAME WRITZER FRERICKS KLEEVERINGH, KERCKVOOGT EN OUDERLINGH TOT ROTTUM, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld in drie stukken: I huismerk nr. 473, vergezeld van drie klaverbladen; II een halve adelaar, uitgaand van de linkerdeellijn; III een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen.
NADAT IK VEEL TOT 'S NAASTEN NUT / HAD ANGEWENDT DER ARMEN STUT / EN STEUN VERSTRECKT, BEHAAGT 'T GOD / OP MY OOK NOG 'T BEDIENINGSLOT / VAN OUDERLING TE LEGGEN. MAAR / HET EINDE MYNER DAAGEN WAAR / NABY EN IK WERD AFGELOST / GEROEPEN TOT EEN HOOGER POST.
GDW, blz. 588, nr. [3243].

[3244]ANNO 1736, DEN 27 MAIUS, IS DE EERBARE GRIETIE TIEWES. DE HUISVROUW VAN DE ERSAME WRITZER FRERICKS KLEEVERINGH TOT ROTTUM, IN HET 80STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE589 GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 gedeeld: I drie rozen onder elkaar; 2 een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; II een leeuw.
HIER HEEFT HET LICHAAM RUST / VANT AARDSCHE MOEILYK LEEVEN / WAT NAADEEL KAN DE DOOD / AN GODTS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGT MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODTS LOF.
GDW, blz. 588, nr. [3244].

[3245]ANNO 1741, DEN 8STEN MARTIUS, IS DE EER EN DEUGTZAME TRYNTJE JANS, 1N HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. PIETER DERKS TOT ROTTUM OP NIENHUIS, DOOR DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld GSL, blz. 298.
GDW, blz. 589, nr. [3245].

[3246]ANNO 1741, DEN 27 OCTOBER, IS DE DEUGTZAME GRIETJE ALBERS, GEWEZENE HUISVROU VAN DE EERZAME DRIEWES SIMENS TOT ROTTUM, IN HET 34STE JAAR HARES OUDERDOMS DEZER WERELT OVERLEEDEN, VERWAGTENDE DE ZALIGE HOPE EN VERSCHYNUNGE DER HEERLYKHEIT DES GROTEN GOTS EN ONZES ZALIGMAKERS JEZU CHRISTI.
DE WERELT GEEFT VEEL WEDERVAREN / DE EGTSTAAT WISSELT ZOET MET ZUUR / ZOALS MYN TYT WAS OM TE BAREN / GENAAKTE OOK MYN STERVENSUUR / MOET MYNE VRUGT GEEN LIGT AANSCHOUWEN / TEN HEMEL IS HET EWIGH DAGH 1 DAAR ZAL GEEN LEET DE ZIEL BENOUWEN / WIE CHRISTI ZYN, VOLGT GEEN BEKLAGH.
GDW, blz. 589, nr. [3246].

[3247]ANNO 1746, DEN 13 NOVEMBER, IS D.E. DERCK PIETERS TOT ROTTUM CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 589, nr. [3247].

[3248]ANNO 1748, DEN 9DEN FEBRUARI, IS DE EERBARE JAKOB DUIRTS, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIG TOT ROTTUM, INT 52STE JAAR SYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
MYN INGEWAND, DAT WAS GESCHEURT / DAARDOOR HEB IK DE DOOD BESEURT / IK HOOP, DAT MYN EN JESUS' PYN / MYN EUWIG HEMELS KROON MAG ZYN.
GDW, blz. 589, nr. [3248].

[3249]ANNO 1750, DEN 21STEN AUGUSTY, IS DE EER EN DEUGTZAAME GEESKE GERRYTS, IN HAAR LEEVENDE HUISVROU VAN EPPE JANS, WOONAGTIG TOT ROTTUM OP BETHLEHEM, INT 73STE JAAR HAARS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN EN LELT ALHYR BEGRAAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE DE WAARLYK IN CHRISTUS GELOOVYGEN EEN ZAALYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 434, vergezeld van drie klaverbladen en de letters G.G.
GDW, blz. 589, nr. [3249].

[3250]ANNO 1756, DEN 26 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME DERCK HARMS KNOL IN HET TAGTENTIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST,590 MEDE OUDERLING DESE GEMEENTE TOT ROTTUM EN LEIT ALHIER BEGRAVEN EN SAL MEDE UIT HET STOF OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE.
N.B. Zie: GDW, nr. 3235.
GDW, blz. 589, nr. [3250].

[3251]ANNO 1757, DEN 24 APRIL, IS DE EERBARE KORNELISKE KLASEN, IN LEVENDE HUISVROU VAN D.E. PIETER DERKS TOT ROTTUM OP NEEYENHUIS, DOOR DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 298.
GDW, blz. 590, nr. [3251].

[3252]ANNO 1759, DEN ISDEN DECEMBER, IS DE EERZAME PIETER DERKS, IN ZYN LEVENDE WOONAGTIG TOT ROTTUM OP NIE╦NHUIS, INT 60STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEID ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE, DE WAARLUK IN CHRISTUS GELOOVEN, EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 474, vergezeld van drie klaverbladen en de letters P.D. N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 299.
GDW, blz. 590, nr. [3252].

[3253]ANNO 1763, DEN LODEN AUGUSTII, IS DE EERZAAME HARKE SIERS, IN ZYN LEEVEN WOONAGHTIGH TOT ROTTUM OP LANGENHUIS EN IN HET 67STE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGHTENDE EEN ZAALIGE VERRYSENISSE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 475; b. drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 2562.
GDW, blz. 590, nr. [3253].

[3254]HIER RUST DE EERSAME FRERIK WRITSERS CLEVERINGA, IN LEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE J.C. TE ROTTUM, MEDE GECOMMITTEERDE RAADT TUSSCHEN D'EEMS EN D'LOUWERS, ALSMEDE MONSTERHEER TOT D'NIEWE INGEKOMEN LEDEN VAN DE OMLANDEN, OVERLEDEN DEN 10 APRIL ANNO 1771 IN HET 73 JAAR EN 8 MAANDEN EN 14 DAGEN.
Wapen: Huismerk nr. 473, vergezeld van drie klaverbladen.
VERWAGTENDE, DAT WANNEER D'LAATSTE BASUINE ZAL SLAAN, HY MEDE ZAL WORDEN OPGEWEKT IN DE ALGEMENE OPSTANDINGE IN HOPE OM DAN MET ALLE DE HEILIGE DEN DRIE EENIGEN GOD VOLMAAKT MET ZIEL EN LIGHAAM TE LOVEN. WAT IS DE VLUGGE TYD GEVLUGT MET SNELLE SCHREDEN. OCH LEZERS, IK WAS ALS GY, MAAR RUST NU HIER BENEDEN.
GDW, blz. 590, nr. [3254].

[3255]ANNO 1776, DEN 2 MAART, IS DE DEUGTZAME TRYNIE TIAARS. [DE HUISVROUW] ...
N.B. Gehuwd Rottum 9 oktober 1774 Jacob Harkes, van Rottum, en Trijnje Tiaarts, van Uskwerd. Zie: DTB, nr. 396.
GDW, blz. 590, nr. [3255].

[3256]ANNO 1780, DEN 5 AUGUSTUS, IS DE DEUGTZAME VROU GRITIE FRERIKS KLEVERINGA, IN HAAR LEVEN HUISVROUW VAN D.E. HARM DERKS KNOL, WOONAGTIG TOT ROTTUM OP NIENHUIS, IN 'T 42STE JAAR HARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR ONZEN HEERE JEZUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 746.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 299.591
GDW, blz. 590, nr. [3256].

[3257]ANNO 1781, DEN 18 MALUS, IS DE EERZAME JACOB HARKES, IN ZYN LEEVEND WOONAGTIG TOT ROTTUM OP LANGENHUIS, ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERS ONTSLAPEN, OUT 40 JAREN, 5 MAANDEN EN 23 DAGEN EN LELT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
WAT HEEFT MY DE WERELT GEGEVEN j DAN VERDRIET EN MOUELYKHEID WEL HEM, DIE HYR KOMT TOT LESVEN / EN DEN HEEMEL IS BEREIDT.
GDW, blz. 591, nr. [3257].

[3258]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN DEN WELEERW. EN GEL. HEER WILHELMUS COSTERUS, OUT 57 JAREN, X MAANDEN, 19 DAGEN. OVERLEDEN DEN 19 MAY 1782, NADAT ZYN WELEERW. DE DRIE GRONINGERLANTSCHE EN EEN DRENTSCHE GEMEENTE, NAM. TE WINSUM, HOGEZAND, SLEEN EN ROTTUM, GEDUIRENDE 28 JAREN EN BYNA 3 MAANDEN MET ALLE GETROUWIGHEIT EN YVER DOOR LEER EN WANDEL HADDE GETRAGT TE STILTEN.
Wapen: Gevierendeeld: I drie kepers; II een uit water oprijzend dwarshuis met schilddak en twee schoorstenen, op elke hoek een, met een deur en twee ramen, waarvoor een omgewende zwemmende zwaan; III drie omgewende hamers, 1 en 2; IV een omgewende pronkende pauw.
GDW, blz. 591, nr. [3258].

[3259]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN DE ED. JUFVROUW JACOBA DISK, WEDUWE VAN DEN WELEERW.GEL. HEER WILHELMUS COSTERUS, OUD 60 JAAREN, 8 MAANDEN MIN 6 DAGEN. OVERLEEDEN DEN 7 MAART 1785, HEBBENDE HAAR ED. DRIE GRONINGERLANDSCHE EN EEN DRENTSCHE GEMEENTEN, NAMENTLYK WINSUM, HOGESANT, SLEEN EN ROTTUM, VOOR EN NA DE DOOD HAAKS MANS DOOR OPENLYKE KATECHISATI╦N EN CHRISTELYKE WANDEL ZOEKEN OP TE LEIDEN TOT HET LEVENDIG GELOOF IN CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: 1 gedeeld: 1 op een terras een omgewende leeuw; 2 op een terras een aanziende man met baret, de handen op de rug; II op een terras een plant van vier lange bladeren, aan elke zijde twee, en in het midden daartussen drie stengels, elk met een vrucht als een zeer lange eikel.
GDW, blz. 591, nr. [3259].

[3260]HIER RUST 'T STOFLYK DEEL VAN MEJUFVR. ELISABET BLANKSTEIN NEVENS HAAR DOGTERTIE, WAARVAN HAAR ED. IN 'T KRAAMBED BEVALLEN IS DEN 6 AUG. EN LANGS DESEN WEG GESTORVEN DEN 19 AUG. 1786, ZYNDE HAAR ED. NOG GEEN 5 MAANDEN OVER 24 JAAR OUD. EENS VROUW, IN HAAR LEVEN DOOR HAAREN MAN, ALBERT JAN COSTERUS, PAST. ALHIER, SEER HOOG GEAGT ALS EENS UIT 1000, ALS EEN GOEDE SAAK, ALS EENE KROON WEGENS HAAR ED. SAGTMOEDIGEN, SORGDRAAGENDEN, TOEGEEFLYKEN, OPBEURENDEN, IN KATECHISATIEN HULP TOEBRENGENDEN GEEST, HUISVESTENDE IN EEN WELGEMAAKT, FRAAI, HERTBETOVEREND LICHGAAM.
Wapen: Een komfoor, waarop een omgewende theepot.
GDW, blz. 591, nr. [3260].

[3261]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN DE EER EN DEUGTZAME VROUW LISABET WILLEMS, IN LEVEN HUISVROUW VAN D.E. FREERK HARKES, WOONAGTIG TOT ROTTUM OP LANGENHUIS, OVERLEEDEN DEN 27 MAY 1790 IN DEN OUDERDOM VAN 55 JAREN EN EENIGE WEEKEN.
Wapen: De letters L.W., waartussen huismerk nr. 475, vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.
ZALIG IS DE MENSCH IN WELKEN GEGEVEN IS TE HEBBEN DIE VREDE GODS; DIE DEZE HEEFT, BY WIEN ZAL HY VERGELEKEN WORDEN. ECCLESIASTICUS 25:15.
N.B. GDW vermeldt 'Bijbeltekst Prediker 25:15 bestaat niet'. Aangehaald wordt echter niet 'Ecclesiastes' (= Prediker), maar 'Ecclesiasticus', ofwel het apocriefe boek Jezus Sirach. In dat boek bestaat 25:15 wel degelijk.592
N.B. Bijbeltekst Prediker 25:15 bestaat niet.592
GDW, blz. 591, nr. [3261].

[3262]ANNO 1793, DEN 6 DECEMBER, IS DE EER EN DEUGTZAAME GRIETJE ALBERTS OVERLEDEN, IN HAAR LEVEN HUISVROUW VAN D.E. JAN REMGES IN 'T CASPEL ROTTUM, ZYNDE IN 'T 21 JAAR OUD EN LEID ALHIER BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: 1 vijf klaverbladen, 2 en 1 en 2; II een anker.
GY LEEZERS, WIE DEES STEEN AANZIET / VERTROUWT DOG OP U WELVAART NIET / WANT ZY. DIE RUST, WAS STERK EN JONG / EEN ZOON TER WERELT ZY ONTFONG / MAAR AG, ZY MOGT HET NIET BELEEVEN / OM AAN HAAR CROOST BEHOUD TE GEVEN / VAN MAN EN WELVAART MOEST ZY WENDEN / EN IN HAAR FLEUR HAAR LEVEN ENDEN / HOE DROEF, HOE SWAAR, WIE ZOU HET KEREN / 'T IS ALLES DOOR DE HAND DES HEEREN.
GDW, blz. 592, nr. [3262].

[3263]ANNO 1801, DEN 6 DECEMBER, IS D.E. EERZAME HARM DERKS KNOL, IN ZYN LEVEN VOORNAAM HUISMAN EN OUDERLINK, WOONAGTIG TOT ROTTUM, IN DEN OUDERDOM VAN 83 JAREN EN 4 WEEKEN OVERLEDEN.
Wapen: Een knol.
DE BREUKEN HEBBEN MY LANK GEKWELD / DE ZWAKHEID HEEFT MY NEERGEVELD / WIN LICHAAM RUST HIER IN DEEZ AARDE / OCH DAT MYN ZIEL BY JEZUS WAARDE 1 DAN ZOUDE IK MET DE HEMELINGEN / HIERNAMAALS HALELUJA ZINGEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 301. HVH: Sterfdag 16 december 1801.
GDW, blz. 592, nr. [3263].

[3264]ANNO 1803, DEN 14 JUNIUS, IS DE EERZAME SIKKO PIETERS. IN ZYN LEVEN OUD GEKOMMITEERDE RAAD DER OMMELANDEN. ALSMEDE KERKVOOGT ENDE OUDERLING DER GEMEENTE, WOONAGTIG TOT ROTTUM OP BETTELEM, IN DEN OUDERDOM VAN 71 JAREN, 6 MAANDEN ENDE EENIGE DAGEN OVERLEEDEN.
Medaillon: Een lauwerkrans, waarin drie klaverbladen, 1 en 2.
WAT IS DE WERELDT DOG HYR IN DIT AARDS PRIEEL / ALS ENKEL ONGEMAK IS HYR ONS WETTIG DEEL / NU GEEFT MY GODT DEN HEER MET HEM OOK EUWIGLYK / BY HEM TE ZYN GEKROONT OOK IN HET HEMELRYK / IK ZAL NU VOOR DEN HEER DEN SCHEPPER VAN HYR BOVEN / IN ZYNEN HOGEN TROON HEM ALTYT HEERLYK LOOVEN.
GDW, blz. 592, nr. [3264].

[3265]ANNO 1804, DEN 16 JANUARII, IS DE DEUGTZAME VROUW ELSCHE BERENTS, IN HAAR LEVENDE WEDUWE VAN D.E. SIKKO PIETERS, WOONAGTIG TOT ROTTUM OP BETTELEM, 1N DEN OUDERDOM VAN 71 JAREN, 9 MAANDEN ENDE 4 DAGEN OVERLEEDEN.
Medaillon: Een lauwerkrans, waarin drie klaverbladen, 1 en 2.
WY ZYN BYNA OP EENE TYD IN 'T AARDSCHE DAL GEBOOREN / NU GAADT ONS LICHAAM BEID GELYK TOT STOF EN ASCHS VERLOREN 1 DRIE KINDER ZYN VAN ONS INT AARDSCHE DAL GEBLEVEN / DAT GODT HAAR ZO BESTIERD OOK TOT HET EUWIG LEVEN / DAT WAS MYN ENIG WENS, WAARNA DAT WY VERLANGEN 1 VOOR GODT ZYN HOGEN TROON IN GENAAD TE ZYN ONTFANGEN / DAN ZOUD WY VOOR DEN HEER ZYN GROTE MAJESTEIT / STAAN SINGEN TOT ZYN LOF IN ALLE EUWIGHEID.
GDW, blz. 592, nr. [3265].

[3266]GEDENKSTEEN VAN D.E. TAMME DERKS KNOL, IN LEVEN HUISMAN TOT ROTTUM, OUD 75 JAREN EN 4 DAGEN, OVERLEED DEN 27 SEPT. 1806 EN LEGD HIER BEGRAVEN.
ZO EINDIGD ALLER LEVENSLOOP / OOK DIENS, DIE TUSSCHEN VREES EN HOOP / ZYN JAREN TOT HET HOOGSTE PERK / HEEFT AFGESLOOFD INT LANDMANSWERK / DEN DOOD GEWAAGD OP 'S HE... RECHT / HEEFT ALLE ZORGEN HIER BESLEGT / NU RUST ZYN LYK TOT 'T GANSCH HEELAL / OP 'T EIND DES TYDS HERRYZEN ZAL.593
GDW, blz. 592, nr. [3266].

[3267]HIER LIGT HET STOFFELYK OVERSCHOT VAN PIETER SIKKES SMEDEMA, GEB. 27 JANUARY 1767, OVERL. 15 JUNI 1809, IN LEVEN LANDBOUWER OP BETHLEHEM ONDER ROTTUM, EN VAN HILJE HARMS KNOL, GEB. 21 JANUARY 1771, OVERL. 28 JUNY 1851, MET DAT VAN HUNNE DRIE KINDEREN.
N.B. Overleden Rottum 15 juni 1809, Pieter Sikkes, oud c. 43 jaar. Zie: DTB, nr. 397. Naam Smedema wel genoemd in overlijdensakte Hilje Harms Knol.
GDW, blz. 593, nr. [3267].

[3268]ANNO 1812, DEN 22 MAART, IS D.E. FREERK HARKES, IN ZYN LEVENT WOONAGTIG TOT ROTTUM OP LANGENHUIS, IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAREN, 10 MAANDEN EN 15 DAGEN OVERLEDEN.
O MENSCH, WAT IS HET AARTSCHE LEVENT / GELYK EEN DAMP VOORBY GEDREVEN / 'T ZY JONK OF OUD, WANT KOMT DE DOOT / VELT ONS ALHIER IN AARTSCHE SCHOOT / VERGAART TOG DEUGD VOOR EEUWIGHEID / GODT HEEFT ONS KROON DAAR VOORTBEREID.
GDW, blz. 593, nr. [3268].

[3268A]ANNO 1... DEN 15 MARTIUS, IS DE DEUGTSAME NANJE HER ... HUISVROUW VAN DE ED. FREERCK SIABBES IN DEN HEER GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 936.
N.B. Nanje Hermens, vrouw van Derck (niet Freerck) Sjabbes, overleden 1680/1682.
GDW, blz. 593, nr. [3268A].

[3269]ANNO ... NOVEMBER, IS DIE DEUGTZAME JANTYEN ALBERTS, DIE ... EERBARE BERENT TONNIS TE EPPENHUISEN, IN DEN HERE GERUS EN [LYDT ALHIER] BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDEGE IN JESUM CHRISTUM.
... IS DIE ... [SSEER] ... TSLA ... WA ... OP ... VEN ... UM.
N.B. Achter voormalige school. Mededeling.
GDW, blz. 593, nr. [3269].

[3270]Huismerk nr. 476, vergezeld van de letters H.F.
GDW, blz. 593, nr. [3270].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina