Tolbertbd. TOLBERT (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[461A]Wapen, vergezeld van het jaartal 1570: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 945, vergezeld van onderen van een eikel, en daaronder twee lelin naast elkaar.
N.B. Bij boerderij van de heer K. Sikkema, Noorderweg. Mededeling.
GDW, blz. 133, nr. [461A].

[462]A 1576, DEN 5 OCTOBER, STARF DE EERSAME VROW SYTIE HEDDEMA.
Wapen: Twee rozen naast elkaar vergezeld van onderen van twee eikels naast elkaar.
GDW, blz. 133, nr. [462].

eh. TOLBERT (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3665][a]CARELL HIERONYMUS VRYHEER VAN INHUISEN EN KNIPHUISEN, HEER TOT NIENORTH, VREDEWOLT EN UPLEWARDT.
Wapen en twee helmtekens: Von Inn- und Kniphausen [2].
GDW, blz. 663, nr. [3665][a].

[3665][b]IVO AUWEMA.
Wapen: Gevierendeeld: I drie omgewende moriaanshoofden; II doorsneden: a. een lelie; b. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; III een664 rechterschuinbalk, beladen met drie vissen schuinlinks; IV Wincken. Helmteken: een moriaanshoofd.
N.B. Zie: NLW, 1940, k. 451-454.
GDW, blz. 663, nr. [3665][b].

[3665][c]JURJEN BALTHASAR HEFT MY GHEGOOTEN A 1660.
GDW, blz. 664, nr. [3665][c].

[3665][d]BETAALT UIT D' GEMENE MIDLEN V. 'T OLBERT A 1660.
N.B. Later ingekapt. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. LXXI a 2, 23 mei 1664.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXIX.
GDW, blz. 664, nr. [3665][d].

b. Windvaan

[3666]Wapen: De letters A.H. [?] en de letters A.B. onder elkaar.
GDW, blz. 664, nr. [3666].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[3667]Akte van bevestiging door Karel van Gelre, stadhouder van Stad en Ommelanden van Groningen, van de overdracht door richteren, eigenerfden en ingezetenen van Vredewold, oost- en westzijde, aan Beetke [van Rasquert], de weduwe van Wigbolt van Ewssum, haar kinderen en erfgenamen, van de grietenij, met bepalingen inzake de buurrechten, 20 mei 1531. Afschrift, gewaarmerkt door L. Henricus, secretaris, vervolgens door J. Ringhell, secretaris 6 januari 1677, en in de bijbel geschreven door P. ter Beeck, v.d.m. te Marum en Noordwijk 12 mei 1677.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 897. Ludolf Henricius, secretaris hoge justitiekamer 1617-1626, Johan Ringels, idem 1673-1682. Zie: W.J. Formsma. De archieven van de hoge justitiekamer in Groningen. ['s-Gravenhagel z.j.] Blz. 21. Vergelijk: Maria Hartgerink-Koomans. Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. Blz. 121-124,
GDW, blz. 664, nr. [3667].

b. Avondmaalsschotel

[3668]T.K 1800
N.B. Tin. In september [16]88 heeft de hooged. vr. mevr. Auwema an mi gesonden om in de pastorye te bewaren tot 't gebruik des h. avontmaals een grote silveren beker, a 1686 gemaakt, met een witte enghalsde kruike met een silveren lidt; noch twe tinnen schotels, de eene een komme, de ander een platte schotel, beide getekent T.K.; noch een tafellaken en twe servetten. J. Brucherus, ecclesiasticus t'Oldebert. Zie: RAG, Archief Lewe, inv. nr. H 15. Rekening kerkvoogdij Tolbert. Vergelijk: GDW, nrs. 3669, 3670.
GDW, blz. 664, nr. [3668].

c. Avondmaalsbeker

[3669]DESE BEKER IS GEGEVEN TOT DIENST DES H. AVONTMAEL IN 'T OLDEBERT DOOR DE HOOGHEDELE JUFFER ULSIA MARIA AUWEMA. DE SELVDE TYT WAS ALDAER PASTOR D. JACOBUS BRUCHERUS 1686.
Wapens: Rechts: Auwema. Links: Coenders [1]. Schildhouders: twee gekroonde omziende leeuwen.
Bijbeltekst: 1 COR. vt:16.
N.B. In bodem: 29. Tekening van wapens: APG, blz. 78/79. Bijbeltekst moet zijn: I Cor. 10:16a. Zie ook: GDW, nr. 3668. Dochter van Iwo Auwema en Etta Coenders, weduwe Jan Remmert Clant. Zie: NLW, 1940, k. 454.
GDW, blz. 664, nr. [3669].

d. Schenkkan

[3670]GEGEVEN TOT DIENS VAN HET HEYLIGE AVONTMAEL DES HEEREN. ULSYA MARYA AUWEMA, 1686.
Wapens: Rechts: Auwema. Links: Coenders [1].665
N.B. Zilveren deksel, 1686, op moderne schenkkan van aardewerk. Zie: GDW, nrs. 3668, 3669.
GDW, blz. 664, nr. [3670].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3671]ANNO 1622, DEN 25 SEPTEMBER, IS IN DEN HEREN GERUST DE EERSAME SEER DISCRETE ROELEF MEINTS, OUT ONTTRENT ... 22STE BEGRAVEN ... EN ... VERWACHT ... OPSTANDING...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een springend hert.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 347. Jaartal misschien 1643.
GDW, blz. 665, nr. [3671].

[3672]HIER LEIT BEGRAVEN ANTHONI HARTMAN, IS IN DEN HEERE GERUST DEN 8 SEPTEMB. 1640, OUT SYNDE 39 JAEREN.
Wapen: Een hert, komend uit een golvende dwarsbalk. Helmteken: een uitkomend hert.
GDW, blz. 665, nr. [3672].

[3673]DEN 10 MARTI ANNO 1661 IS IN DEN HEERE GERUST FOCKE IWEMA, OUT OMTRENT 15 JAEREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
GDW, blz. 665, nr. [3673].

[3674]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een springend hert. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3671.
GDW, blz. 665, nr. [3674].

[3675]P.L. DIO A.P. 1764.
N.B. Stoeppaaltje als grafteken.
GDW, blz. 665, nr. [3675].

[3676]A 1775, DEN 21 APRIL, IS OVERLEDEN DE HEER HINDERIKUS LEURING, OUDT RUIM 33 JAAR, IN LEVEN KERKVOOGT TOT TOLBERT, EN IS ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.
GDW, blz. 665, nr. [3676].

[3677]1789, DEN 21 NOVEMBR. IS I.J. MULDER OVERLEDEN, OUD IN 'T 38STE JAAR.
GDW, blz. 665, nr. [3677].

[3678]1790, 12 DESEMBR. IS HANS KLAASEN OVERLEDEN, OUDT IN 'T 68STE JAAR.
GDW, blz. 665, nr. [3678].

[3679]1805, DEN 26 OCTOBER, IS MINKI FRANSEN POSTEMA, ZO IK VAN HARTEN HOPE, IN DEN HEERE GERUST, OUT 67 JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN. ZY WAS DE HUISVROUW VAN KLAAS HANSENS.
GDW, blz. 665, nr. [3679].

[3680]H.J. TER GEDAGTENIS VAN HINDERKJE JAKOBS, GEBOREN DEN 11 SEPTEMBER 1743 EN IN DEN HEFRE ONTSLAPEN DEN 23 MAART 1812. ZY WAS DE HUISVROUW VAN ALBERT JAKOBS BACKER BYNA 42 JAAREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 665, nr. [3680].

[3681]SJOERT MEINTS.
GDW, blz. 665, nr. [3681].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina