Groningen (Akerk)


q. GRONINGEN, AKERK (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Akerk

1. Muurschildering

[324]Afbeelding van Karel de Grote. Tekst onherkenbaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Cornelius Kempius. De origine, situ, qualitate en quantitate Frisiae. Coloniae Aggrippinae MDLXXXVIII. Pag. 140.
GDW, blz. 106, nr. [324].

2. Gewelfschildering

[A324A]wapen: I in groen een gewende gouden wassenaar; II in zilver drie rode lelies.
N.B. XIVB, vermoedelijk 1495. In hetzelfde gewelfveld als GDW, nr. A324B. Afgebeeld: GRK, 2 (1985) 89.
Niet in GDW. Zie: GRK, 2 (1985) 89.

[A324B]Een huismerk samengesteld uit de letters E en A. Terzijde: letters E en A, maar nu afzonderlijk. Boven dit geheel: A 95.
N.B. Jaartal 1495. In hetzelfde gewelfveld als GDW, nr. A324A.
Niet in GDW. Zie: GRK, 2 (1985) 89.

3. Gebrandschilderd glas

[325]Vitrum adhuc spectatur cum signis et simulachro Philippi 2, regis hispaniarum addita hac inscriptione:
DEO OPT. MAX. ET BEATAE VIRGINI MARIAE REGIAE MAIESTATIS LOCUM TENENS AC CONSILIARII CIVITATIS ET TERRITORII GRONINGANI RELIGIONIS ERGO MONUMENTUM HOC POSUERE. JOH. WYFFRINGH, CON. MAJTS HOOFTMAN.
Wapen: Wyfringe.
JOH. THEDEMA, CON. MAJTS HOOFTMAN.
Wapen: Thedema.
JOHAN GOUDA VAN SWINDRECHT, CON. MAJTS RAEDT ENDE LIEUTENANT.
Wapen: In zwart drie gouden schoorsteenhaken naast elkaar. Helmteken: een uitkomende rode hertekop met gewei.
WOLTER SCHATTER, CON. MAJTS HOOFTMAN.
Wapen: Schatter.
EVERT ULGER, CON. MAJTS HOOFTMAN.
Wapen: Ulger.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 24. Aangevuld uit aantekening, XVIIIa, in bezit van drs. K. M. van der Kooi, rustend arts, Dronrijp. Hier in plaats van ET BEATAE
VIRGINE MARIAE de woorden FIDELISSIMO QUE SERVATORI CHRISTO; met voornamen van hoofdmannen, JOHAN GOUDA VAN SWINDRECHT hier JOHAN VAN DE GOUDA VAN UTRECHT; inplaats van GRONINGANI hier GRONINGENSIS. Glas aan noordzijde boven oosterdeur, het hoge glas; met toevoeging: POS. AO MDXXIIX [misschien bedoeld: 1588?] RENOV. AO MDCLXXXVIII; ook: MDCXXCIIX, 1688. Opdracht of voltooiing 1588-1592. Zie: W.J. Formsma en R. van Royen. Diarium van Egbert Alting. 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 716-718, 787, 789. 845, 882. Wapen Philips II: Nederlandsche heraldiek, uitgegeven door de n.v. Koffie Hag Mij, album 2, S. G. van der Laars. Historische geslachten, nr. 10.
GDW, blz. 106, nr. [325].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[326]HIC SUA COMPONI VOLVIT BONUS OSSA IACOBUS CANTER APOLLINIA RDIMITUS TEMDORA LAURO. OB. Ao 1529 PRID KAL. APR. VIXIT ANNOS LX, MENS. I, DIES VIII.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie rozen onder elkaar [Canter [2]]. Links: Wyfringe.
N.B. Fragment. GMG, inv. nr. 2643. Zie: EVC, blz. 25 verso. Sterfdag 31 maart.107
GDW, blz. 106, nr. [326].

[327]Anno 1531, den 10 januari, is zeer godtsalich in Godt gestorven Ludeken Clant, heuvelinck van der Borch en Leermes, leyt begraeven in Draekerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 96. Huis ter Borch, Warfhuizen. Sterfjaar 1513, niet 1531. Zie: OBS, blz. 205. 458.
GDW, blz. 107, nr. [327].

[328]HIER LICHT BEGRAVEN DE GESTRENGE ERENTFESTE ENDE WAELGELERDE HER GERT MUELERT, RIDDER ENDE RAET VAN DEN HOEGEN SCRETEN RAET DER KEYSERLYCKE MAYESTEYT STATHOLDER VAN GROENINGEN, STERF Ao 1538, D.. DAECH DECEMBER. PR.
Wapen en helmteken: Mulert.
Kwartieren: 1 Mulert. II De Vos van Steenwijk [vijf linkerschuinbalken zonder zoom]. III Van Isselmuden. IV Ittersum.
N.B. Grafnummer 650. Afgebeeld: GSL, blz. 106/107. Ook: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 186. Zie: NLW, 1959, k. 297-298. Gerard Mulert aangesteld door regentes Maria van Hongarije tot luitenant en overste hoofdman, 30 september 1538. Zie: W. J. Formsma. De archieven van de hoge justitiekamer in Groningen. 's-Gravenhage 1969. Regest nr. 125.
GDW, blz. 107, nr. [328].

[329]CORPORE NUNC LIBER FRUITUR LAMBERTUS IHESU CANTERUS, IURIS DOCTOR, SOPHIAEQUE PERITUS ANNO 1553.
Kwartieren: I Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen [Canter [2]]. II Gevierendeeld: 1 en IV drie zuilen; II en III een gekroonde leeuw [Van Wyck]. III Een dwarsbalk, vergezeld van drie achtpuntige sterren. IV Gedwarsbalkt van acht stukken, de even stukken beladen met schuinkruisjes, 4 en 3 en 2 en 1 [Drakenborch].
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld EVC, blz. 25 verso. Vergelijk: GSL, blz. 479.
GDW, blz. 107, nr. [329].

[330]Anno 1554, op den 12 may, is gestorven jonker Johan Clant en hy is begraeven in Draekerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 96.
GDW, blz. 107, nr. [330].

[331]A 1586, DEN 1 APRILIS, IS IN DEN HEER GERUST DE EEDELE UND DEUGHENTRIKE JOFFR. HABETGEN ROLTEMANS, DES EED. ERENTFESTEN MELLO COENDERS HUYSFR.
Wapens: Rechts: Coenders [1]. Links: Roltman.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 25.
GDW, blz. 107, nr. [331].

[332]NUNC PACE FRUATUR, PACIS PASTOR AMANS. UT QUI FREDERICUS, ET RE ET NOMINE. VOCATUSQUE THEN HOEVEL A PARVO VELUT TUMULO. TAM IS VIR HUMILIS, PROBUS ET BENIGNUS. CONTENTUSQUE PARVO DIVES, SEDULUS AC VIGILANS. INQUE DEUM PLUS, HOMINIBUSQUE CHARUS. VIXIT ET OBIT 1 SEPTEMBRIS 1590, AETATE 72. HIC SUB CAERULEO SITUS LAPIDE. CUM CHRISTO VICTURUS AMEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: W. J. Formsma en R. Van Roijen. Diarium van Egbert Alting 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 803, met varianten, o.a. blz. 799.108
GDW, blz. 107, nr. [332].

ah. GRONINGEN. AKERK (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Akerk

1. Gedenkstenen

[1323]CHRISTO SERVATORI AETERNAEQ. M. A MDCLXXI SECUNDA NOCT. KAL. MAI SEQUENTIS VIGILIA ET TURRIS MART. ET HUIUS TEMPLE PYRAMIS FULMINE ACCENSAE; QUARUM ILLA DEI GRATIA, SENATUS CURA, POPULIQ. VIGILANTIA, LACTE ET PECORUM EXUVIIS AB INCENDIO LIBERATA; HAEC SCALARUM ANGUSTIA, METALLIQ. DEFLUXU INACC. CUM TEMPLI TECTO, ORGANO ET CAMPAN. FUSIS CONFLAGRATA, IN CUIUS LOCUM PROCER. CIVIUM ET INCOLAR. LIBERALITATE NOVA285 HAEC TURRIS AEDIFICATA TEMPLUM RESTAURAT. A A NATO CHRISTO MDCLXXIV ET A SOLUTA OBSIDIONE SECUNDO. CONSULIBUS G. TEN BERGHE, IOH. A IULSINGHA, SICC. EECK, SAM. EMMIO. SENATORIBUS T. GERLACIO, 1. DREWS. B. GRUYS, R. CHRISTOPORI, G. D. MEPSCHE, E. HORENKEN, M. ALTING, F. IUNIO, H. L. A. GOCKINGA, I. VERRUCI, A. BARLINKHOF, S. WYCHEL, R. CLINGE, SYND., E. D. VEENCAMP, QUAEST., H. SWARTE ET I. TAMMEN, SECRETARIIS, ABRAHAMO DE COCK, ARCHITECTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Afgebeeld: Arp Schnitger (1648-1719) en zijn werk in het Groningerland. Groningen 1969. Blz. 70. Vermeld: C.H. van Rhijn. Templa Groningana. Groningen 1910. Blz. 97. Vergelijk voor plaatsing: GVA, 1846, blz. 125-127.
GDW, blz. 284, nr. [1323].

[1324]DEO TRIUNO AETERNAEQUE MEMORIAE. ANNO DOMINI MDCLXXI SECUNDA NOCTIS KAL. MAI SEQUENTIS VIGILIA ET TURRIS MARTINIANA ET HUIUS TEMPLI PYRAMIS FULMINE ACCENSAE, QUARUM ILLA, DEI GRATIA, SENATUS CURA, POPULIQUE VIGILANTIA AB INCENDIO LIBERATA; HAEC METALLI DEFLUXU SCALARUMQUE ANGUSTIA INACCESSIBILIS, CUM TEMPLI TECTO CONFLAGRATA. IN HUIUS LOCUM, PROCERUM, CIVIUM ET INCOLARUM LIBERALITATE NOVA HAEC AEDIFICATA, TEMPLUMQUE IN DEI HONOREM RESTAURATUM A. A NATO CHRISTO MDCLXXIV ET A SOLUTA OBSIDIONE SECUNDO. CONSULIBUS GERH. TEN BERGE, IOH. A IULSINGHA, SIC. EECK ET SAM. EMMIO. PRAESTANTISSIMUM VERO HOC ORGANUM PNEUMATICUM SENATUS AUTHORITATE MAGNIS SUMPTIBUS IN ECCLESIAE USUM, TRIUM ANNORUM LABORE, AB INSIGNI ARTIFICE ARPIO SCHNITGERO HAMBURGENSI CONSTRUCTUM ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCXCVII ET LIBERATTONIS GRONINGAE XXV. CONSULIBUS ]OH. A IULSINGHA, IOH. DE DREWS, IOHAN AB EECK ET REN. BUSCH.
Wapen: Groningen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Wapen niet meer aanwezig. Afbeelding: GAG, Topografische atlas 454g groot. Zie: C. H. Edzkes. De nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitger (1648-1719). Sneek 1968. Blz. 42. Afgebeeld: GRK, 2 (1985) 80.
GDW, blz. 285, nr. [1324].

2. Schoorsteenmantel

[1325][a]HEEREN VOOGDEN VAN DE A KERK IN DE TYD MDCCLXXVIII.
GDW, blz. 285, nr. [1325][a].

[1325][b]S. GOCKINGA.
Wapen: Gockinga [2], doch de adelaar op een terras inplaats van op een liggende boomstam.
GDW, blz. 285, nr. [1325][b].

[1325][c]H. J. NAUTA.
Wapen: Verhoogd doorsneden: A. aan de rechterzijde en aan de linkerzijde een uit een uitkomende wolk komende arm, de ineengeslagen handen een plant omvattend, elke arm vergezeld van onderen van een vlag, de vlaggestok komend uit de schildrand bij de snijlijn: B. op water een voor de wind zeilende omgewende driemaster, opgetuigd niet vijf vlaggen, elke mast met drie zeilen.
GDW, blz. 285, nr. [1325][c].

[1325][d]H. G. VAN BULDEREN.
Wapen: Een gekarteld blad, beladen met een gezoomd hartschild.
GDW, blz. 285, nr. [1325][d].

[1325][e]J. DE DREWS.
Wapen: De Drews.
GDW, blz. 285, nr. [1325][e].

[1325][f]VOLTOOIT TOEN KERKMEESTEREN WAREN J. OOMKENS, O. R. V. IDDEKINGE, MR. H. V. GIFFEN, 1827.286
GDW, blz. 285, nr. [1325][f].

3. Gebrandschilderd glas

[1326][a]OVERSTE LUITENANT, RITMEESTER, HOPMANS DES NASSOUISCHEN STAT GROENINGEN ENDE OMLANDISCHEN REGIMENTS.
GDW, blz. 286, nr. [1326][a].

[1326][b]GUILAME PISSAT.
Wapen: Gevierendeeld: I in zilver een halve zwarte leeuw; II in zilver twee rode dwarsbalken, vergezeld van acht zwarte lelin, 3 en 2 en 3; III in zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken; IV in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie gouden lelin.
N.B. Guillaume Pisset, sedert 1604 te Groningen. Zie: F.J.G. ten Raa en F. de Bas. Het staatsche leger. 2. Breda 1913. Blz. 130.
GDW, blz. 286, nr. [1326][b].

[1326][c]HENRIC VAN MERWEN, DROSSART ENDE HOPMAN.
Wapen: In rood een zilveren dwarsbalk, vergezeld van vijftien gouden bollen, boven de dwarsbalk 5 en 4, onder de dwarsbalk 3 en 2 en 1.
GDW, blz. 286, nr. [1326][c].

[1326][d]CLAES HOLST, HOPMAN.
Wapen: In blauw een gouden leeuw, houdend boven de kop een zilveren zwaard schuinlinks.
GDW, blz. 286, nr. [1326][d].

[1326][e]JAN HILLEBRANTS, HOPM.
Wapen: In goud twee blauwe schoorsteenhaken naast elkaar.
GDW, blz. 286, nr. [1326][e].

[1326][f]WILLEM VAN HAREN, HOPMAN.
Wapen: In zilver vier rode dwarsbalken; en een vrijkwartier, linksgeschuinbalkt van goud en rood van zes stukken.
GDW, blz. 286, nr. [1326][f].

[1326][g]Ter zijde van de tekening staat: BEHALVEN LUIRT RIPPERDA, EUSSUM, WILLEM CONERSUM, ALERT CONERSUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld EVC, blz. 25.
GDW, blz. 286, nr. [1326][g].

[1327][a]OVERSTE LUITENANT, RITMEESTER ENDE HOPMANS DES NASSOUISCHEN STATS GROENINGEN ENDE OMLANDES REGIMENT.
GDW, blz. 286, nr. [1327][a].

[1327][b]GERRIT CORNELISSEN SCAY, HOPMAN.
Wapen en helmteken: Schay.
GDW, blz. 286, nr. [1327][b].

[1327][c]PETER SEDLNITZKI TOT SCHELTINCK, SARGEANT MAIOR. GOU[VERNEU]R VAN DE GRAVE.
Wapen: In rood een zilveren huismerk (nr. 187).
N.B. Sedert 1602 te Grave. Overleden 13 augustus 1610 aan wonden, bekomen bij beleg van Grave. Zie: F.J.G. ten Raa en F. de Bas. Het staatsche leger. 3. Breda 1915. Blz. 272.
GDW, blz. 286, nr. [1327][c].

[1327][d]CASPAR VAN EUSSUM.
Wapen: Van Ewsum [1].
GDW, blz. 286, nr. [1327][d].

[1327][e]LUERT RIPPERDA, RITMEESTER.
Wapen: Ripperda.
GDW, blz. 286, nr. [1327][e].

[1327][f]JOHAN VAN NYL, HOPMAN.
Wapen: In zilver twee staande en van elkaar afgewende zwarte vogels, elkaar met de staarten rakend.
N.B. Zie: Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894. Blz. 112.
GDW, blz. 286, nr. [1327][f].

[1327][g]ERNST VAN MILLINGA.
Wapen: In rood in het schildhoofd een verkort gouden kruis, de horizontale armen beduidend langer dan de verticale, waarvan de bovenste langer dan de onderste, vergezeld van onderen van twee gouden schamels, elk met twee poten, naast elkaar.
GDW, blz. 286, nr. [1327][g].

[1327][h]HANS JACOB HEGEMAN, HOPMAN.287
Wapen: Doorsneden: A. in zwart een omgewende zilveren gezichtswassenaar; B. effen zilver.
GDW, blz. 286, nr. [1327][h].

[1327][i]JAN KYF GENAEMT FRENS, HOPMAN.
Wapen: In rood drie zilveren staande vogels.
GDW, blz. 287, nr. [1327][i].

[1327][j]ALLERT CONDERS TE HELPMAN, HENRICK CONDERS TE HELPMAN, HOPLUDEN.
Wapen: Coenders [1], het veld gedeeld.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld EVC, blz. 24, recto en verso.
N.B. Zie: Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894. Blz. 112.
GDW, blz. 287, nr. [1327][j].

[1328][a]DE GEDEPUTEERDE STATEN DER STADT GROENINGEN ENDE DER OMMELANDEN.
GDW, blz. 287, nr. [1328][a].

[1328][b]PETER SCATTER.
Wapen: Schatter.
GDW, blz. 287, nr. [1328][b].

[1328][c]JOHAN WICHERING.
Wapen: Wicheringe.
GDW, blz. 287, nr. [1328][c].

[1328][d]JOH. CLANT.
Wapen: Clant. Helmteken: een gouden vlucht, elke vleugel beladen met een groene rechterschuinbalk, waarop drie zilveren vissen.
GDW, blz. 287, nr. [1328][d].

[1328][e]GERRIT CRABBE.
Wapen: In goud een rode krab, vergezeld van drie rode rozen, 1 en 2, en van drie groene blaadjes, 2 en 1.
GDW, blz. 287, nr. [1328][e].

[1328][f]PH[I]L[IPPU]S MECKEMA.
Wapen: Meckema.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 24 verso. 1604. RAG, Regeringsboek. Naam en wapen Roelof Gruys ontbreken.
GDW, blz. 287, nr. [1328][f].

[1329][a]COLLEGIUM DER AMIRALITE BINNEN DOCCUM.
GDW, blz. 287, nr. [1329][a].

[1329][b]MATHEUS AUGUSTINUS VAN STEIN, WEGEN HOLLANT.
Wapen: In goud een zwarte keper, vergezeld van drie zwarte geknotte vogels.
GDW, blz. 287, nr. [1329][b].

[1329][c]JOHAN RENGERS VAN ARENSDORP, WEGEN UTRECHT.
Wapen: Rengers [2].
GDW, blz. 287, nr. [1329][c].

[1329][d]J. POPPE UFKENS, WEGEN GROENINGEN.
Wapen, helmteken en dekkleden: Ufkens.
N.B. Popko Ufkens, overleden na 21 september 1610. Zie: NLW, 1942, k. 71.
GDW, blz. 287, nr. [1329][c].

[1329][e]REMBERTUS SIRCXMA, SECRET.
Wapen: In blauw een zilveren geharnaste arm, houdend een zilveren zwaard met gouden gevest schuinlinks. Helmteken: een uitkomende engel met geopende en neerwaarts gerichte vlucht, houdend in de rechterhand een scepter.
GDW, blz. 287, nr. [1329][e].

[1329][f]Een effen schild zonder tekst.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 24 verso.
GDW, blz. 287, nr. [1329][f].

[1330][a]DROSSART ENDE GEDEPUTEERDE 'S LANTS DRENTHE.
Wapen: In blauw op een troon een gekroonde en zittende Maria met een kind op de linker knie, alles van goud [Drenthe].288
GDW, blz. 287, nr. [1330][a].

[1330][b]CASPER VAN EUSUM, DROST.
Wapen: Van Ewsum [1].
GDW, blz. 288, nr. [1330][b].

[1330][c]HENRIC VAN SELBACH.
Wapen: Van Selbach.
GDW, blz. 288, nr. [1330][c].

[1330][d]STEVEN HORNKEN.
Wapen en helmteken: Horenken.
GDW, blz. 288, nr. [1330][d].

[1330][e]HARMAN PAPPINCK.
Wapen: In blauw drie gouden achtpuntige sterren.
GDW, blz. 288, nr. [1330][e].

[1330][f]EGBERT DE MEPSCHE.
Wapen: Niet vermeld.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 24. Geschonken ingevolge resolutie van drost en gedeputeerden 27 juli 1603. Zie: Rijksarchief Drente. Archieven van gewestelijke besturen, inv. nrs. 169, 1775.
GDW, blz. 288, nr. [1330][f].

[1331]HINDRICH MUNTINGHE, RAADTSHEER IN GRONINGEN. VROU IDKIEN HAYKENS GENAEM[T] MUNTINGE SYN HUISVROU 1672.
Wapens: Rechts: In blauw twee zilveren veren of twee zeer smalle vleugels van voren gezien en samen in de vorm van een omgekeerde keper, waartussen een gouden ring met aan de bovenzijde drie verhogingen. Links: In goud een blauwe dwarsbalk, beladen met een gouden ster en een naar rechts gewende gouden wassenaar, de dwarsbalk vergezeld van drie groene klaverbladen.
N.B. GMG, nr. 1082.
GDW, blz. 288, nr. [1331].

[1332]HENDRICK VAN LOENEN, RENTMEEST. EN KERCKMEESTER DESER STADT A 1688.
N.B. GMG, nr. 1085.
GDW, blz. 288, nr. [1332].

[1333]ENGELPRECHT PICCARDT, DROSSART VAN OSELL EN SONNENBURGH IN LYFLANDT GESTORVEN 1471. HETWYG VAN KREYTSBERGEN SYN HUISVROUW 1685.
N.B. GMG, nr. 1089. Sterfjaar fout geschilderd.
GDW, blz. 288, nr. [1333].

[1334][a]MENSO ALTING, BORGEMESTER.
Wapen: Doorsneden: A. in goud een zwarte ring; B. goud, gekapt van blauw, het goud beladen met een zwarte penning. Helmteken: een zwarte vlucht, elke vleugel beladen met een gouden schuinbalk, samen in de vorm van een omgekeerde keper, elke schuinbalk overladen met een zwarte ring. Dekkleden: zwart en goud.
N.B. GMG, nr. 1095. Burgemeester, 1711. Zie: RAG, Regeringsboek. Atoren ingestort 12 april 1710, vervangen, door de tegenwoordige 1710/1712. Zie: KGO, blz. 275.
GDW, blz. 288, nr. [1334][a].

[1334][b][CORNELIS] SCHAY.
Wapen en helmteken: Schay.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 165. Cornelis Schay, burgemeester, 1712.
GDW, blz. 288, nr. [1334][b].

[1334][c][WOLTER] WOLTHERS.
Wapen en helmteken: Wolthers.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Wolter Wolthers, burgemeester, 1712.
GDW, blz. 288, nr. [1334][c].

[1334][d][JACOB] APPIUS.
Wapen: In goud op een groen terras een groene boom met twee kruinen onder elkaar.289 de stam tussen twee zilveren sterren, en achter de stam, boven de sterren, een zilveren banderolle.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Jacob Appius, raadsheer, 1712. Elders op banderolle ARBOR VITAE. Zie: GMG, wapentekening.
GDW, blz. 288, nr. [1334][d].

[1334][e][WILLEM] BAUWRMEISTER.
Wapen: Doorsneden: A. in zwart een omgewende uitkomende zilveren eenhoorn; B, effen zilver. Helmteken: zes struisveren, afwisselend van zilver en zwart. Dekkleden: zwart en zilver.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Willem Bauwrmeister, raadsheer, 1712.
GDW, blz. 288, nr. [1334][e].

[1334][f][WICHER] POTT.
Wapen: In zilver een blauwe pot met twee oren en drie pootjes. Helmteken: een blauwe pot met twee oren en drie pootjes.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Wicher Pott, raadsheer, 1711.
GDW, blz. 289, nr. [1334][f].

[1334][g][HINDRIK] VAN SYSEN.
Wapen: In zwart een groene dwarsbalk, beladen met drie zilveren rozen, de dwarsbalk vergezeld van drie roodgetongde gouden leeuwekoppen. Helmteken: een uitkomende roodgetongde gouden leeuw.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Hindrik van Sysen, raadsheer, 1712.
GDW, blz. 289, nr. nr. [1334][g].

[1334][h][LOUIS] BOTHENIUS.
Wapen: In zwart een zilveren adelaar, vergezeld van onderen van twee gouden sterren. Helmteken: een zwarte vlucht, waartussen een gouden ster.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Louis Bothenius, secretaris van Groningen, 1711 en 1712.
GDW, blz. 289, nr. [1334][h].

[1334][i][ANTONIUS] TEN HOLA.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van twee zilveren rozen, boven en onder een. Helmteken: een vlucht van zilver en goud.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als boven. Antonius ten Hola, syndicus van Groningen, 1711 en 1712.
GDW, blz. 289, nr. [1334][i].

[1335]WICHER VAN SWINDEREN, RAADTSHEER.
Wapen: Van Swinderen. Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel doorsneden van zilver en blauw, de linkervleugel doorsneden van blauw en zilver, en tussen de vlucht een naar beneden gewcnde zilveren wassenaar. Dekkleden: blauw en zilver.
N.B. GMG, nr. 2084. Afgebeeld: GDW, plaat XII. Wicher van Swinderen raadsheer 1730-1756 en vervolgens burgemeester tot overlijden Groningen 12 maart 1764. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 289, nr. [1335].

[1336]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II in blauw een gouden leeuw. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II in goud een rode kreeft rechtop en vergezeld van drie groene eikebladen. Helmteken: een uitkomende gouden leeuw. Dekkleden: goud en blauw.
N.B. GMG, inv. nr. 1088.
GDW, blz. 289, nr. [1336].

[1337]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II in zilver drie zwarte lelin.
N.B. GMG, nr. 1091.
GDW, blz. 289, nr. [1337].

[1338]Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 in zilver drie zwarte lelin; II doorsneden: a. in goud waarschijnlijk drie rode hanen, waarvan nog twee zichtbaar; b. in zilver .wee naar rechts gewende natuurlijke ossekoppen met gouden hoorns, naast elkaar.
N.B. GMG, nr. 1083.290
GDW, blz. 289, nr. [1338].

[1339]Wapen: Gedeeld: I gedeeld: I een halve adelaar; 2 in zilver drie zwarte lelin; II in goud drie aanziende en stappende donkere en zwartgevlekte luipaarden onder elkaar.
N.B. GMG, nr. 1092.
GDW, blz. 290, nr. [1339].

b. Atoren

1. Gedenksteen

[1340]S.P.Q.G. TURRIM QUAM A AER. CHR. MCCXLVI CUM TEMPLO INSTITUERAT ET IGNE ABSUMPTAM MDCLXXI PERUSTO IN RUDERE RESTITUERAT DENUO COLLAPSAM MDCCX A SOLO REDUXIT ET AD CULTUM PRISTINUM REVOCAVIT MENSONE ALTING, REMBT VAN IDDEKINGE, I. VIGL. VAN HEECK, EILCONE TAMMINGA, COSS.
N.B. Vergelijk: C. H. van Rhijn. Templa Groningana. Groningen 1910, blz. 87, 100. Ook: GDW, nrs. 1323, 1324.
GDW, blz. 290, nr. [1340].

2. Trotseerloodje

[1341]M.B.M. 1715.
N.B. Vermeld: GMV, 1939. blz. 22, nr. 67.
GDW, blz. 290, nr. [1341].

2. Meubilair

a. Bank

[1342]Wapen: In blauw drie lelin, vergezeld in het schildhart van een roos. Helmteken een lelie [Draper].
N.B. Koper. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. III x 49, blz. 337verso. Akte van scheiding van nalatenschap van Peter Isbrants en Anna Drapers, 20 augustus 1668. Zie: RAG, Agenda correspondentie 1891, nr. 187. Ook: Archief Cremers, Huize Vilsteren, Vilsteren.
GDW, blz. 290, nr. [1342].

b. Kaarsenkroon

[1343]DEESE CROONE HEFT GEGEVEN DE BROUWERGILDE IN GRONINGEN AN D' A.KERCKE, DOE D'E. PIETER BRONNENS OLDERMAN, WARMOLT ROELOFS ENDE ROELOF HELPRICHS HOEVELINGEN WAREN IN DER TYDT. A 1644.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: H.O. Feith. De gildis Groninganis. Groningae 1838. Pag. 318.
GDW, blz. 290, nr. [1343].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbekers

[1344]JOHAN ABBRINGH, TAMMO GYSBERTS, HAICO HAICKENS, RODOLPH CHRISTOPHERS, VOOGDEN IN DER TYT. A 1651. CALICEM SALUTARIS ACCIPIAM NOMEN DOMINI INVOCABO.
Gravure: Akerk met toren, waarop een kruis, gezien vanaf de koorzijde.
N.B. In tweevoud.
GDW, blz. 290, nr. [1344].

[1345]DEESEN GEMAAKT DOE TAALMAN EYSO TJAARDA DE DREWS, TAALMAN SCATO GOCKINGA, GESWOREN HINDRIK GERRIT VAN BULDEREN, DOCTOR HINDRIK JAN NAUTA VOOGDEN WAAREN VAN DE AKERCKE. ANNO 1772. CALICEM SALUTIS ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO.
Gravure: Akerk met toren, waarop een vliegende adelaar als windvaan, gezien vanuit het noord-westen.
N.B. In tweevoud. Afgebeeld: HLZ, nr. 211.291
GDW, blz. 290, nr. [1345].

b. Doopbekken en collecteschaal

[1346]D. ALT1NGIUS, IOH. ROGERS, HEMMO WERUMEUS, DR. H. HOFSNIDER AEDIS AD ARAM SACRAE ANNUIQ CENSUS PROCURATORES IN USUM S. BAPTISMATIS ET COLLIGENDAE IN COENA DOMINI STIPIS VAS HOC ARGENTEUM FIERI CURAVERUNT AN. CHRISTI MDCCVI URBIS LIB CXII EX DONO H.H.
N.B. Zilver. GMG, inv. nr. 1970, nr. 68. Afgebeeld: J. W. Frederiks. Dutch silver. III. The Hague 1960. III. nr. 430. HLZ, nr. 134. Naamletters misschien van H. Hofsnider.
GDW, blz. 291, nr. [1346].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

1. Grafschriften

[1347]A 1594, DEN 28 AUGUSTI, STARF DE ERENTFESTE ENDE ERB. FRANS METELEN, ENDE W...LIEN PEIPINGE ANDERS METELEN A 1600, 11 DECEMB.
Wapens: Rechts: Een lelie. Links: Vier linkerschuinbalken en een schildzoom, beladen met acht penningen. Helmteken: een lelie.
N.B. Grafnummer 473. Onder in 1969 vervangen vloer van vertrek noordzijde van toren. Deels onherkenbaar. Vermeld: EVC, blz. 25, met naam: WEINTGEN PEPINGE, misschien PEPPINGE.
GDW, blz. 291, nr. [1347].

[1348]ANNO 1595, DEN 3 ... OCTOBRIS, IS GERUS ... MATHIS WILLEMS.
N.B. Grafnummer 461. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 291, nr. [1348].

[1349]QUEM NON UNA DOLET LETHO PROVINCIA RAPTUM / HAC EST VERRUTIUS CONTUMULATUR HUMO / NON ILLO QUEMQUAM MAIOREM OMLANDIA VIDIT / CONSULTUM IURIS IUSTITIAEQUE VIRUM / INTER AQUAS AMASI ET LAUBACI QUIDQUID HABETUR ILLIUS AUXILIIS CONSILIISQUE STETIT / SED NON POSSE VIDES ADVERSUS FUNERA SUMMAS / LEGIS ET HISTORIAE STARE PERENNES OPES / SOLA TAMEN PIETAS AC PURE CULTA PER AEVUM / RELLIGIO, EXTINCTUM NON FINIT ESSE DECUS / OBIIT MDCI, III DECEMB.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 479, verwijzing naar Universiteitsbibliotheek Utrecht H 1647, Ook: EVC, blz. 25 verso, met geringe tekstafwijkingen. Hieronymus Verrutius, syndicus der Ommelanden. Zie: W. J. Formsma. Inventaris der Ommelander archieven. 's-Gravenhage 1962. Blz. 15.
GDW, blz. 291, nr. [1349].

[1350]AN. MDCIIII, DEN XXV MAY, IST IN GODT GERISTET DIE EDELE DUCHTSAME JUFFRO MECHTELT VAN HAREN, DIE HUISFROU VAN CAPITAIN ... ERD ...
Wapens: Rechts: Een omgewende haan. Links: Een molenijzer [Coenen]. Helmteken: een haan.
Kwartieren: I een omgewende haan. II twee speren schuinkruislings. III vier dwarsbalken en een vrijkwartier, beladen met twee rechterschuinbalken [Van Haren]. IV een molenijzer [Coenen].
N.B. Vergelijk: De navorscher, 1883, blz. 314. RAG, Agenda correspondentie, 1884, nr. 210. Mechtelt van Haren, gehuwd Pieter van Lieverden of van Levverden, gesneuveld voor Lingen 20 oktober 1597.
GDW, blz. 291, nr. [1350].

[1351]ANNO 1607, DEN 22 SEPTEMB., STARF DE ERENTF. ENDE ERB. JACOB METELEN, VEENDRICH VAN DIE BORGERIE.292
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 179; Links: Onherkenbaar, o.a. een vlucht. Helmteken: een lelie.
N.B. Grafnummers 474, 475. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 291, nr. [1351].

[1352]Anno 1607, den 13 december, is gerustet joncker Hermen Clant, borgemeester, en begraven in Drakerk.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld CVH, blz. 96. Grafzerk op koor 'met noch ALLERT CLANT, HERMAN CLANT, BORGEMESTER, ende anderen met Clants wapenen daerop gehouwen', grafnummer 636. Vermeld: RAG, Register Feith 1651, nr. 36.
GDW, blz. 292, nr. [1352].

[1353]ANNO 1612, DE ... SEPTEMB... IS DE ER ... ERB. GRIET ... NEN IN DE HER ...
Wapens: Rechts: Een omgewende zeemeerman met opgeheven armen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een letter V. [Veelcker].
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 292, nr. [1353].

[1354]... MBRIS, IS IN D ... EREN GERUS ... DIE E ... EN ... [WIENS] SIELE GODT GENEDICH SY.
ANNO 1616, DEN 1 DECEMBRIS, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DE ... ENDE ... BEGRAVEN ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een roos, een aanziende mensenschedel zonder onderkaak, twee schuingekruiste doodsbeenderen en een roos onder elkaar. Links: Drie vleugels, gaffelsgewijs, de bovenste een vlucht vormend. [Robers]. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 430. Gezien door opening kerkvloer, 1964. Steven Upkena, eigenaar. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 292, nr. [1354].

[1355]Anno 1618, op den 3 meert, is in Got ontslaepen Wemele Schaffers. Sy leyt begraeven in Drakerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 108.
GDW, blz. 292, nr. [1355].

[1356]ANNO 16[2?], [DEN] 21 FEBERWARY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE ERBARE FRERICK KOTTER, KOPERSLAGER, WIENS SEELE GOEDT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II een kreeft, vergezeld van drie hulstbladeren. Links: Huismerk nr. 110, vergezeld rechts, links en van onderen van koperen voorwerpen, respectievelijk een pot zonder pootjes, een pot met een oor aan de rechterzijde en met drie pootjes, en een doofpot.
ANNO 1624, DEN 28 OCTOBER, IS DE DUCHSAME EEVERTIEN LUBBERT, DE HUISFROW VAN FREICK KOITER, IN DEN HEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 292, nr. [1356].

[1357]Anno 1628, den 8 september, is uyt dese werelt gescheyden jonker Egbert Schaffer, en is begraven in Drakerk.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 108.
GDW, blz. 292, nr. [1357].

[1358]A 1628, DEN 24 OCTOBER, IS DIE ERBAER ... NS SIELE GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met drie omgewende staande vogels met kromme snavels, de linkerschuinbalk vergezeld van twee lelin [Vinkenborg]. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een staande vogel met kromme snavel.293
N.B. Grafnummer 209. Vermeld: GSL, blz. 106: A 1628, DEN 24 OCTOBER, IS DIE ERBARE ENSE PATHUYS 3 ... GERUSTET, WIENS SIELE GODT GENEDIG SY. Eerste letter van voornaam Mense ging verloren. Wapens als boven. Fragmenten van twee verschillende grafzerken zo tegen elkaar gelegd, dat desondanks randschrift aaneensluitend geheel vormt. Zie: GVA, 1942, blz. 105. Vergelijk: GDW, nrs. 1363 en 1461.
GDW, blz. 292, nr. [1358].

[1359]Anno 1629, den 3 october, is gestorven juf. Geertruyt Schaffer, is aldaer mede begraeven worden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 108. Hieraan voorafgaand, GDW, nr. 1357.
GDW, blz. 293, nr. [1359].

[1360]1631, DEN 30 OCHTOOBER, IS DE ERB. JANTIEN DUBBELBIRS, HUISFR. VAN HOPM. BRUGMAN, IN DEN HEREN ENTSLAPEN, VERWACHTET EEN SALIGE WEDEROPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een grote gemetselde boogvormige brug met balustrade een aanziende man met de handen in de zij en onder de brug een op water zwemmende gans. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een onherkenbaar huismerk of een verlaagde keper; b. een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen, 2 en 2. Onder het wapen een monogram, gevormd van de letters I. B. M.
N.B. Grafnummer 539. Naamletters I.B.M. van Jan Jansen Brugman, eigenaar 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 293, nr. [1360].

[1361]ANNO 1631, DEN 4 DESEMBER, IS DE ERB. ROTGER SICKENS IN DEN HEERE ...
Wapens: Rechts: drie gesteelde appels. Links: Vijf rozen, 2 en 1 en 2.
N.B. Grafnummer 130, later 221.
GDW, blz. 293, nr. [1361].

[1362]ANNO 1634, DEN 30 MAYUS, STERF D.E. EERENTFESTEN JACOB ROEBERS ENDE LECHT HIER BEGRAVEN.
ANNO 1636, DEN 9 OCTOBER, STERF D.E.E. DUICHTRICKE FROU RUIDDOLFA BOCKORST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN. WEDUE ROBBERS.
Wapens: Rechts: Drie vleugels, gaffelsgewijs, de bovenste een vlucht vormend. Links. Een springende bok met lange achterovergebogen hoorns. Helmteken: een vlucht.
MORS ALIS VELOCIOR.
Wapens in de hoeken: I drie uit de rechter benedenhoek komende struisveren. de eerste met de overslag naar rechts, de beide anderen met de overslag naar links. II Een springende bok met lange achterover gebogen hoorns. III Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen, 2 en 1. IV. Drie bladeren, rechtop, in het schildhart vergezeld van een vierbladige roos.
Boven: Een onherkenbaar wapen. Beneden: Een onherkenbaar wapen, aan de bovenrand geschuinbalkt.
N.B. Grafnummers: 428 en 429. Gezien door opening in kerkvloer, 1964.
GDW, blz. 293, nr. [1362].

[1363]... ENSE PATHUYSZ ... GERUSTET, WIE ...
N.B. Grafnummer 229. Mense Pathuysz, overleden tussen 8 januari 1634 en 4 mei 1635. Zie: NLW, 1949, k. 76. Vergelijk: GDW, nr. 1358, 1461.
GDW, blz. 293, nr. [1363].

[1364]A 1635, DEN 9 AUG., IS DIE ED. ERENTR. VROUW ... WEDE ... CHRISTELYCKEN ENTSLAPEN.
N.B. Grafnummer 584. Burgemeester Joachim Alting, eigenaar, 1638. Vgl. GDW, nr. 1365. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 293, nr. [1364].

[1365]... GRAVISSIMI ... HOC LOCO SEPULTI MOESTISSIMA VIDUA CORNELIA DOUSAE FILIAE ... HOC MONUMENTUM ... GRONING ... CHRIST ... AETATIS SUAE LXVIII.294
Cornelia Dousa (Doedesen) was weduwe van burgemeester Joachim Alting (1556-1625). Vermoedelijk betrof dit dus zijn graf. Vgl. GDW, nr. 1364. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 293, nr. [1365].

[1366]ARCHI ... CARINT ... STEMM ... HABERE ... ARTES IUR ... GERMANIA ... INFERIOR ... GRUNING ... CORPO ... CECIDE ... ET MI ... BONE. ... TER SEPTEM REPLENS ET COELI ...
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met drie van boven geringde rinkelbellen. Helmteken: misschien een boom.
HEROS ... [RENNIUS] DOMINUS UDALRICUS PRAEGRAT MOSBURG ... CHIDUCATUS CHARLIN ... MOESTISSIMUS PATER ... GEORGIO PIE DEFUNCTO FE.
N.B. Grafnummer 596. Jorgen van Ernand 'een edelman uyt Keemten in 't Oostenryck' eigenaar van graf, 1638. Zie: GAG, Grafbock. Vergelijk: J. B. Rietstap. Armorial gnral. Gouda 1884. Ernau of Ehmau, Oostenrijk: In blauw een zilveren dwarsbalk, beladen met een gouden rinkelbel. Helmteken: een bos zwarte haneveren. Keemten, misschien Krnten, Karinti, CARINT...
GDW, blz. 294, nr. [1366].

[1367]... DE ... DE EERNTVESTE EN HOOCHGELEERDE HI ... ONIM ... S
Wapens, tussen twee aesculaaptekens: Rechts: Een achtpuntige ster. Links, vrijwel onherkenbaar: Linksboven een zespuntige ster. Helmteken: een vlucht.
N.B. Grafnummer 288. Onder in 1966 vervangen vloer van vertrek zuidzijde van toren. Mededeling. Weduwe doctor Hieronimus Verrutius, eigenares, 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 294, nr. [1367].

[1368]... IACET HAYO TIASSENS CONSULIS TIASSONIS TIASSENS FILI[U]S 20 MAY ... 8 NATUS ... ENSELEN IN LOPPERSUM TOPARCHA S.S.L.L. CANDIDATUS 22 AUGUSTI DENATUS.
TIASSO TIASSENS OE ENSELENSE TOE [LOPPERSUM] ENZ. [H]O[EVELINCK] ... GEN ... ER IN DE [TIJD MEDE [H]OOFTMAN... JAEREN, VII MA[ENDEN] EN VII DAGEN, IS IN DEN HE[ERE] CHRISTELYCK ENTSLAPEN DEN VEER EN TWINTICHSTEN JUNY ANNO EEN DUISENT SES HONDERT EEN EN VIERTICH.
Wapens: Drie rozen op gebladerde stengels, 2 en 1, komend uit een liggende geknotte boomstam. Links: Vier linkerschuinbalken, en een schildzoom, beladen met acht penningen. Helmteken: een vlucht, waartussen een roos op een stengel.
N.B. Grafnummer 568.
GDW, blz. 294, nr. [1368].

[1369]MARIA MODESTA D. GERHARDI PASTORII CANCELLARII ARCHIPALATINI FILIA LUDOVICI CAMERARIL CONSILIARII ET EXLEGATI SVECICI UXOR VERE MODESTA PIA PLACIDA BENIGNA NATA HEIDELBERGAE DIE XV IULII AN. MDLXXX, OBIIT GRONINGAE DIE XXIII IULII AN. MDCXLII. CONIUGI BENE MER. AMORIS MONUM. P. MARITUS ADIACET EI NEPOS PAULUS LUDOVICUS PAULI STRASBURGERI CONSILIARII SVECICI FILIOL... GRONINGAE FRIS. NATUS DIE XIX IULII AN. MDCXLIII. OBIIT DIE XVIII IULII AN MDCXLIIII TOLLENTE ANATHEMA RELINQUENTI BENEDICTIO.
N.B. Grafnummer 656.
GDW, blz. 294, nr. [1369].

[1370]PETRUS KEUCHENIUS ROB. F. GUALT. NEP. VESALIE ... THEOLOGUS ET ECCLESIASTES 3E ... DIVINO IUDICIO, ARCRI PRUDENTIA ... SUADA FLEXANIMA EXIMIUS, VITA INCULPATUS [CO]NVERSATIONE HUMANUS, AMICIS IUCUNDUS NEMI ... NON PROBO PROBATUS, CURA EXULUM ET EGEN. RUM COMMUNIS ALIQUIS PATER PIETATE ACTIBU[S] QUE AD EXEMPULUM PRAESIPUUS PER ANN.. XV DE ECCLESIA ET CIVITATE GRONINGANA PUBLICE PRIVATIMQUE MERITISS. MAXIMO OMNIUM BONORUM LUCTU AETATE FLORENTI TERRIS EREPTUS COELO REDDITUS QUID QUID MORTALE HABUIT SUB HOC TUMULO QUO ANNISTRIBUS ANTE LECTISSIMAM CARISSIMAMQUE CONIUGEM MARGRETAM BREBYS295 INTULERAT DEPOSUIT AD BEATAM RESURRECTIONEM VIXIT AN. XI, M. IX, D. XI, NATUS MDCIII, XVI NOVEMB., DENATUS MDCXLIV, XXVII AUGUST. PIETATIS SUAE TESTIFICANDAE CAUSA. H.B.M.P.C.
Wapens: Rechts: Een zuil met basement en kapiteel. Links: Gevierendeeld: I op een terras een staande wolf; II een beurtelings gekanteeld kruis; III hoekig doorsneden; IV drie rechterschuinbalken. Helmteken: de zuil.
N.B. Grafnummer 226.
GDW, blz. 294, nr. [1370].

[1371]A 1648, DEN 13 ... YO IS IN DEN HERE GERUST DE ERBARE JAN PETERS KOITER, WIENS SIELE GODT GENADICH SY, AMEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een kreeft vergezeld van drie hulstbladeren; II een uitgerukte boomstam, waaruit oprijzend een eikel tussen twee bladeren. Links: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II een kruis; III twee lelin onder elkaar; IV drie sterren. Helmteken: een vlucht.
N.B. Grafnummer 307. Hierbij: GDW, nr. 1423.
GDW, blz. 295, nr. [1371].

[1372]A 1653, DEN 25 FEBRUARY, IS IN DEN HEREN GERUSTET ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II huismerk nr. 188. Links: Gedeeld: I Een brede dwarsbalk, vergezeld van boven van twee klaverbladen naast elkaar en van onderen van een hulstblad; II een versmalde dwarsbalk, de bovenzijde op gelijke hoogte met de eerder genoemde brede dwarsbalk, vergezeld van boven van een ster en van onderen van een weegschaal. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Grafnummer 143. Hierbij: GDW, nr. 1403. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 295, nr. [1372].

[1373]ANNO 1653, DEN 24 JUNI, ... NA BAVINGH, HUISVROUW VAN DE ... E. ... H[OP]MAN HENDRICK BOELEN, IN DEN HEERE GERU...
Wapens: Rechts: Drie klaverbladen. Links: Een staande pronkende pauw.
Grafnummer: 342. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 295, nr. [1373].

[1374]29 MARSY 1654 IS BERTA VRILENG, GEWESENDE HUESFROUE VAN ROELEF DILLINCK, IN DEN HEREN GERUEST ENDE SALLICH IN DEN HEREN VORSTORVEN, OP DEN 3 APPRILUS ALHIR BEGRAVEN, WES SEEL GODT GENADICH WIL VESEN AMEN.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende-staande stier; B. drie gebladerde takken, elk met een bloem, en komend uit de schildpunt. Links: Op een terras een springend hert met een klein gewei. Helmteken: een uitkomende stierekop.
N.B. Grafnummer 563.
GDW, blz. 295, nr. [1374].

[1375]A 1658, DEN .4 APRIL, STERF D. ERENTFESTE EN ... HENRICUS MUNNINCKHOFS, LIEUTENANT DES BORGELYKEN REGYMENT, EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO VERWACHTENDE.
Wapens: Rechts: Een over een aanziende ossekop gaande verkorte keper. Links: Op een terras een springend hert met klein gewei. Helmteken: een aanziende ossekop, beladen met een op de wrong staande keper.
N.B. Grafnummer 522. Albert Hindricx Munninckhoff, eigenaar 28 juli 1633. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: Nunninckhof.
GDW, blz. 295, nr. [1375].

[1376]HIER IS BEGRAVEN DE EEDELE DEUGENRYCKE VROUWE MARGARETA ACKEMAE, IN HAER LEVEN HUISVROUWE VAN HEERE JOHAN TIASSENS, OUTSTE BORGEMESTER, GEBOREN 30 JANUARII 1610 EN DEN 11 DECEMBER 1662 GESTORVEN.296
Wapens: Rechts: Drie rozen op gebladerde stengels, komend uit een liggende geknotte boomstam, 2 en 1. Links: Twee tegen elkaar klimmende beren. Helmteken: een vlucht, waartussen een roos op een gebladerde stengel.
N.B. Grafnummer 657.
GDW, blz. 295, nr. [1376].

[1377]DEN 1 JUNY 1669 IS DE E. AELTIEN CHRISTOFFERS TECKELENBORGH, DE HUYSVROUWE VAN DE LIEUT. NYENHOOF, IN DEN HEERE GERUST.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een kreeft; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een staande vogel met opgeheven vlucht en beneden van drie hulstbladeren. Links: Geruit van ongeveer vier rijen van vier ruiten onder elkaar en over alles heen een leeuw.
N.B. Grafnummer 590, later 591.
GDW, blz. 296, nr. [1377].

[1378]ANNO 1677, DEN ISTEN SEPTEMBRIS, IS IN DEN HEERE GERUST D. E.E. HOPMAN BARELT FUUST, VERWACHTENDE EEN SALYGHE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
ANNO 1680, DEN ISTE OCTOBRIS, IS IN DEN HEERE GERUST D. EERBARE VROUW CATHARINA JACOBS, GEWESENE HUISVROUW VAN WILEN DE HOPMAN BARELT FUUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: I drie omgewende staande vogels; II op een terras een boom. Helmteken: een staande vogel.
N.B. Grafnummer 330. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 296, nr. [1378].

[1379]DEN 7 NOVEMBER 1689 IS DE ... [A]NNEGIEN ... [LU]YTIEN[S] HUYSVROUW [VAN DE E.] WOLTER [ELTYES,] DISTELATEUR, IN DEN HEERE GERUST.
DEN 26 NOVEMBER 1699 IS DE ... AYLKE NIEUENHUIS, HUTS[VROUW VAN] DE E. WOLTHER ELTYES, DIST[ELATEUR] IN DEN HEERE GERUST.
Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een geknotte boomstam klimmende omgewende leeuw. Links: Een uit een van de linkerschildrand uitgaande wolk uitkomende arm, houdend een gebladerde stengel.
Kwartieren: I en II op een terras een klaverblad. III en IV op een terras een geknotte boomstam in de linkerschildhelft.
N.B. Grafnummers 446 en 447. DESE IS DE MOND VAN NO. 655 EN 656. Vergelijk: DTB, nrs. 170, 172, 28 augustus 1679, 17 september1690.
GDW, blz. 296, nr. [1379].

[1380]ANNO 16.4, DEN 12 MARTSI, IS DIE EER EN ... SCHRIVER GERARD LUBBERS IN DEN HEEREN GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGHE OPPERSTANDINGHE IN CHRISTO.
WANT WY SYN GESTORVEN ... MET CHRISTO ...
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 296, nr. [1380].

[1381]ANNO 1700, DEN 19 MAY, SYN BAUWINA EN GEERTRUDA KNACKS BEYDE IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gedeeld: I op een gewelfd terras een ongewende staande vogel met gesloten vlucht, zwemvliezen, kuif, korte poten en forse snavel; II drie lelin, in het schildhart vergezeld van een klaverblad.
N.B. Zie: GDW, nr. 1442. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 296, nr. [1381].

[1382]26 SEP. IS IN DE HERE GERUST DE DOE... ME VRO... ANNICHIE ... JASPERS ... IN DE HERE GERUST DE ERB... JAN HANSEN, WI ... SIE ... DE ... GEN ...1...S.297
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 190. Links: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 234. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Jan Hansen en Annetjen Jaspers, echtelieden, eigenaren van graf 5 februari 1674. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 296, nr. [1382].

[1383]ANNO 1715, DEN 25 JANUARY. IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGHDRYKE VROUWE WOBBINA WRITZERS VAN ONNEMA, EGHTE HUYSVROUW VAN DE HEER HERMAN KNOCK, ONTFANGER GENERAAL DESER PROVINTIE, IN HET 38STE JAAR HAERES OUDERDOMS VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 297, nr. [1383].

[1384]SISTE VIATOR ET ASPICE HOC IN MONUMENTO IACET SEPULTA CATHARINA MENNES NATA SHOOCK NUPTA QUAE FUIT ERUDITISSIMO EXCELLENTISSIMO VIRO IOHANNI MENNES MEDICINAE DOCTORI PRUDENTISSIMO CONSULI ... STO, URBIS FLANDRIAE ARCHIATRO AGRI DRENTINI QUAE DENATA DUM VTXERAT ILII ANNIS QUAEQUE ... IIT ANNO 1719 DIE 28 NOV. FUIT EIUS VITE SOC ... VIRTUS, HOSPES, SOSPES ABI VALE ET VIVE MEMOR LETIU.
N.B. Grafnummer 347. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 297, nr. [1384].

[1385]GREVEN, ALLER BRAAVEN LUST / ALLER REDENAAREN WONDER / GRUNOOS SCHOOLLICHT, SCHUILT HIER ONDER / WENSCH HEM, LEEZER, ZACHTE RUST. J. ALBERTI.
N.B. Bij GDW, nr. 1435. Winanda Lulofs, weduwe Greven, eigenares 4 januari 1727. Zie: GAG, Grafboek. Johannes Greven, rector Latijnse school. Zie: A. T. Schuitema Meijer. Inventaris van het archief van curatoren van de Latijnse school en het stedelijk (sedert 1947 Praedinius-)gymnasium te Groningen. Groningen 1949. Blz. 38.
GDW, blz. 297, nr. [1385].

[1386]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 343. Hierbij: GDW, nr. 1416.
GDW, blz. 297, nr. [1386].

[1387]ANNO 1734, DEN 8 NOV., IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN D. LAMBERTUS BIERUMA, IN LEEVEN OUDSTE PREDIKANT DESER STADT, IN HET 74 JAAR SYNES OUDERDOMS, NADAT SYN EERW. RUYM 50 JAREN GODS HEYLIGH WOORT SOO IN DESE ALS ANDERE GEMEYNTENS VERKONDIGT HADDE, EN DEN 12 NOV. 1745 DESSELFS HUISVROUWE, VROUW ISABELLA CATHARINA VAN FOGELZANGH, IN HET 76 JAAR HARES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I en IV een zich om een pijl, schuinlinks, omhoog kronkelende slang; II en III een liggende tak, waaruit drie om elkaar strengelende gebladerde stengels, elk met een neerhangend klokje. Links: Doorsneden: A. op water een zwemmende zwaan: B. onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende pegasus.
N.B. Grafnummer 531.
GDW, blz. 297, nr. [1387].

[1388]DE E.D. HEER EVERHARDIJS PETRUS VAN DER SWAAGH, IN SYN ED. LEVEN MOLSTERCOMMISSARIS WEGENS DE PROVINCIE VAN STAT EN LANDE, GEBOREN DEN 3 MAY 1696. GESTORVEN DEN 17 JULY 1741.
N.B. Grafnummer 637.
GDW, blz. 297, nr. [1388].

[1389]WELEED ... BORGEMEESTER ... MDCCXLI ...
Wapen: Een kreeft, in het schildhoofd vergezeld van twee hulstbladeren.298
N.B. Grafnummer 280. Onder vloer als G DW, nr. 1347. Burgemeester Haico Abbring, overleden 12 november 1741. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 297, nr. [1389].

[1390]Wapens: Rechts: De Marees. Links: Van Gesseler.
N.B. Grafnummer 648. Reneke de Marees, overleden Groningen 7 juni 1763, gehuwd Groningen 7 juli 1726 Anna van Gesseler, overleden Groningen 19 oktober 1760. Zie: Wapenheraut, 1898, blz. 187. RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nrs. 95, 96.
GDW, blz. 298, nr. [1390].

[1391]DE HEER JAN ARNOLDI, 1N LEVEN RAADSHEER VAN GRONINGEN EN OUDERLING VAN DIENS GEMEENTE, OVERLEDEN DEN 22 SEPTEMBER 1771 IN HET 77STE JAAR ZYNES OUDERDOMS, EN MEVROUW ROELYNA HOVINGH, EGTELIEDEN, OVERLEDEN DEN 16 DECEMBER 1760 IN HET 68STE JAAR HAARES OUDERDOMS.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten. Links: Gevierendeeld: I en IV op een terras een boom; lI en III op een terras een staand varken, die in het derde kwartier omgewend.
N.B. Grafnummer 360. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 298, nr. [1391].

[1392]TER GEDAGTENIS VAN ANTONIUS BRUGMANS, HOOGLEERAAR IN DE WYSBEGEERTE EN WISKUNDE AAN DE HOOGESCHOOL VAN STAD EN LANDE, GEBOREN DEN 22 OCTOBER 1731, OVERLEDEN DEN 27 APRIL 1789.
N.B. Grafnummer 481. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 298, nr. [1392].

[1393]No. 476. ELISABETH OFFERHAUS, HUISVROUW VAN HENDRIK REYERS, GEBOOREN DEN VIII JANUARI 1776, OVERLEEDEN DEN XXVII JANUARI 1808.
GDW, blz. 298, nr. [1393].

[1394]No. 182. ANTHONY EMMEN, IN LEVEN GILDREGTSHEER DER STADT GRONINGEN, OVERLEDEN IN DESSELFS 65STE JAAR OP DEN 28STE APRIL 1803, EN JANTIE TYMENS, DIENS HUISVROUW, OVERLEDEN IN DESSELFS 67STE JAAR OP DEN 14DEN JUNY 1808.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 298, nr. [1394].

[1395]... CUIUS ULTIMUS SUPERSTES IACET HERMAN GEORG HOMAN I.U.D. CURIAE SUPREMAE HUIUS REGIONIS QUONDAM SENATOR CONNUBIO IUNCTUS HERMANNAE ELISABETHAE VAN BERCHUYS, CONIUGI CARISSIMAE FIDELISSIMAE.
N.B. Deels onder houten vloer. Overleden Groningen 3 januari 1812 Herman Georg Homan, vicepresident tribunal ter eerster instantie, geboren Groningen, oud 66 jaar. zoon van Hendrik Jan Homan en Maria Reinera Meiknegt, man van Harmanna Elisabeth van Berchuys.
GDW, blz. 298, nr. [1395].

[1396]... VAN EERDE, ... BURGEMEESTER ... JUFFROUW EDELINK ...
Wapen: Een adelaarspoot.
GDW, blz. 298, nr. [1396].

[1397]... VERWACHTEND EEN SALIGE OPSTANDING IN CHRISTUS.
Wapens: Rechts: Een ruit, in vieren verdeeld door lijnen, die de middens van de overliggende zijden met elkaar verbinden. Links: Gedeeld: I een halve adelaar: II op een terras een boom. Helmteken: een vlucht.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.299
GDW, blz. 298, nr. [1397].

2. Namen met jaartal

[1398]Een graf, waar 'Hindrick Schultincks naem up houwen staet'.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld 20 september 1599: RAG, Verzameling familiepapieren, nr. 206a.
GDW, blz. 299, nr. [1398].

[1399]ANNO 1636 I.A.I.V.E.
Wapen en helmteken: Van Ewsum [1].
N.B. Grafnummer 653. Colonel Casper van Ewsum, eigenaar 26 mei 1636. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 299, nr. [1399].

[1400]BERENDT ROMMERTS, ANNO 164[9].
Medaillon: Huismerk nr. 191, vergezeld van de letters B.R.
N.B. Grafnummer 527. Beerent Rommers, eigenaar 16 november 1649. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 299, nr. [1400].

[1401]JR. EERNST CLANT, FR. THEODORA TER BRAECK VAN OPGANT, 1673.
Wapens: Rechts: Clant. Links: Gevierendeeld: I en IV gedeeld: 1. een lelie, een roos en een lelie onder elkaar; 2. een roos, een lelie en een roos onder elkaar; II en III drie omgewende adelaarspoten. Helmteken : Clant.
N.B. In tweevoud. Grafnummers 466 en 467. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 299, nr. [1401].

[1402]Medaillon: Een driebladige kroon vergezeld van de letters G.H. en het jaartal 1678.
N.B. Grafnummer 409. Gezien door opening in kerkvloer, 1964. Geert Hindricks, eigenaar 28 maart 1677. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 299, nr. [1402].

[1403]ENNE VAN SLOCHTER, 1708.
N.B. Bij GDW, nr. 1372. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Enno van Slogteren, poortier bij ter A poort, eigenaar van graf 14 januari 1712. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 299, nr. [1403].

[1404]J. J. SMIT. PROV[INCIAL]E BOODE, 1748.
N.B. Grafnummer 605. Statenbode Jacob Jans Smit en Fennegjen Geerts Wolthekker, echtelieden, eigenaren 12 februari 1751. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 299, nr. [1404].

[1405]KOOPM. CORNELIS DORENBOS EN JANTIEN TEMMES, ZYN HUISVROUW, ANNO 1776.
N.B. Grafnummer 411.
GDW, blz. 299, nr. [1405].

[1406]KOOPM. HARMANNIS ELLENS EN JOUKIE LIPPES, ZYN HUISVROUW, ANNO 1776,
N.B. Grafnummer 412. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 299, nr. [1406].

[1407]PAULUS ELLENS. YTJE ALBERTS. 1782.
N.B. Grafnummer 185. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 299, nr. [1407].

[1408]STATENBODE J. SCHIPVAART, 1782.
N.B. Grafnummer 278. Zie: GDW, nr. 1453.
GDW, blz. 299, nr. [1408].

[1409]NO. 636. SALOMON BOONEKAMP EN GRIETIE BAKKERS, EGTELIEDEN, 1787.300
GDW, blz. 299, nr. [1409].

[1410]HINDRIK NENNES, ANNA FREEBORG, ZYN HUISVROUW. ANNO 1791.
N.B. Grafnummer 416.
GDW, blz. 300, nr. [1410].

[1411]JAN MUNTIN ... , DEN 5 DECEMBER ANNO 1803.
N.B. Grafnummer 29[4]. Weduwe J. Munting, eigenares 4 december 1803. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1411].

[1412]COMMISSARIS JOHS. BRAUNS, DEN 8 MAY 1805.
N.B. Grafnummer 328. Zie: GDW, nr. 1483.
GDW, blz. 300, nr. [1412].

3. Namen zonder jaartal

[1413]TONNEMEESTER A. W. BAKKER.
N.B. Bij: GDW, nr. 1466. Grafnummer 625. Stadstonnemeester A. Bakker, eigenaar 16 december 1778. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1413].

[1414]DE RECKENMESTER ABRAHAM BARLINCKHOFF.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II doorsneden: a. een hoorn; b. een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie rozen. Links: Doorsneden: A. een eiketak; B. drie adelaarspoten naast elkaar. Helmteken: een gewei, waarvoor een hoed.
N.B. Grafnummer 520. Niet meer aanwezig. Foto in familiebezit. Abraham Barlinckhoff, eigenaar 26 september 1655. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1414].

[1415]RENIERE BICKENS.
N.B. Grafnummer 616. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 111.
GDW, blz. 300, nr. [1415].

[1416]SEERP BANDSMA.
N.B. Zie: GDW, nr. 1386.
GDW, blz. 300, nr. [1416].

[1417]G. BONSEMA.
N.B. Grafnummer 639. Hierbij: GDW, nr. 1452. Commies provinciaal G. Bondsma, eigenaar 9 januari 1784. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1417].

[1418]654 G. BONSEMA.
N.B. Commies provinciaal G. Bonsema, eigenaar 14 februari 1788. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1418].

[1419]A. I. TER BORGH. H. TER BORGH.
N.B. Grafnummer 318. Onder in 1969 vervangen vloer als GDW, nr. 1347. Burgemeester A. J. ter Borgh en hoofdman H. ter Borgh, eigenaren 16 juni 1769. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1418].

[1420]DR. R. BUSCH, SECRET. N
N.B. Grafnummer 646. Bij: GDW, nr. 1474. Reneke Busch, secretaris van Stad en Lande. eigenaar 3 februari 1676. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1420].

[1421]HARMANNUS DOLL.
N.B. Grafnummer 488. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 111. Harmannus Dol, eigenaar 9 september 1791. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 300, nr. [1421].

[1422]GESWOREN JOHAN DRONRYP.
N.B. Grafnummer 283. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Johannes Dronryp. eigenaar 16 maart 1695. Zie: GAG, Grafboek.301
GDW, blz. 300, nr. [1422].

[1423]JEEYEN DUBBELBERS ANDERS KOITERS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1371. Jan Pieters Coyter en Jeyjen Dubbelbiers, echtelieden, eigenaren 17 november 1668. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 301, nr. [1423].

[1424]SECRETARIUS JAN FUUST ETC.
Wapen: Drie staande vogels.
N.B. Grafnummer 331. Onder vloer als nr. 1347. Secretaris Jan Fuust, eigenaar 16 juni 1692. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 301, nr. [1424].

[1425]HOPMAN LUCAS HAMMINCK.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een schoorsteenhaak; II een gekroonde ster. Links: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.
N.B. Grafnummer 617. Hopman Lucas Hammingh en Wendelina Cryns, echtelieden, eigenaren 9 september 1716. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 301, nr. [1425].

[1426]EM... HAMMINGS, DIE ... JONGHE ... HAMMINGS SYN HUISFROUWE.
N.B. Grafnummer 502. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 111. Willem Hammingh de jonge en Trijntjen Munninck, echtelieden, eigenaren tussen 1638 en 1684.
GDW, blz. 301, nr. [1426].

[1427]HINDRICK
Huismerk nr. 192.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 301, nr. [1427].

[1428]... NERAEL ALBERT HOFMAN.
N.B. Grafnummer 285. Catharina Hofmans, weduwe van secretarius Scherius, eigenares als erfgename van Hester van Indijk, vrouw van busheer Crans, 18de eeuw. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 301, nr. [1428].

[1429]23 HORENKENS.
N.B. Grafnummer 641. De Horenkens, eigenaren 1638, als erfgenamen van Geertruidt Horenken, overleden 1537, vrouw van Jasper van Marwyck. GAG, Grafboek. Zie: NLW, 1954, k. 343.
GDW, blz. 301, nr. [1429].

[1430]RAETSH. P. ISBRANTS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1469. Raadsheer Pieter Isbrants, eigenaar 2 oktober 1637. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 301, nr. [1430].

[1431]RAADTH. P. ISBRANDTS.
N.B. Niet meer aanwezig, Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. III x 49, blz. 337 verso, akte van scheiding nalatenschap Peter Isbrants en Anna Drapers, echtelieden, 20 augustus 1668. Twee grafzerken Akerkhof 'ontrent de helle deure'.
GDW, blz. 301, nr. [1431].

[1432]EVER WIN
N.B. Grafnummer 359. Visschrijver Everwyn Keun, eigenaar 27 maart 1690. GAG,
GDW, blz. 301, nr. [1432]. Grafboek.

[1433]HINDRICK HARMS VAN LAAN.
N.B. Grafnummer 276. Hierbij: GDW, nr. 1473.Onder vloer als GDW, nr. 1347. Hindrick Harms van Laan, eigenaar 18 mei 1731. GAG, Grafboek.302
GDW, blz. 301, nr. [1433].

[1434]SCHRIVER GERARD LUBBERS.
Wapens: Rechts: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart. Links: Een in evenwicht hangende weegschaal. Helmteken: een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
N.B. Grafnummer 201. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Geert Lubbers, eigenaar 4 december 1652. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1434].

[1435]MARWICK 15.
N.B. Grafnummer 640. Hierbij: GDW, nr. 1385. De Horenkens, eigenaren 1638, als erfgenamen van Geertruidt Horenken, overleden 1537, vrouw van Jasper van Marwyck. GAG, Grafboek. Zie: NLW, 1954, k. 343.
GDW, blz. 302, nr. [1435].

[1436]... R ... MOLE[N]CAMP, COSTER ... EER A[K]ERCKE.
N.B. Grafnummer 517. Henrick Molenkamp, koster Akerk, en Grietjen Crans, echtelieden, eigenaren 6 december 1692. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1436].

[1437]HOPMAN ... MUNNINGH.
Medaillon: Huismerk, verbonden met de letters I en M, nr. 193.
N.B. Grafnummer 346. Hopman Jacob Monninck, eigenaar 19 oktober 1661. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1437].

[1438]BERENT POOTHOLT.
N.B. Grafnummer 415. Beerent Pootholdt en Hilligje Abrahams, echtelieden, eigenaren 9 februari 1714. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1438].

[1439]LODOWICH SYPERTS ...
Wapens: Rechts: een bloempot, waarin een bloem. Links: Doorsneden: A. een vogel; B. drie klaverbladen.
N.B. Grafnummer 486. Erfgenamen gezworene H. H. Bloemert, als erfgenamen solliciteur L. Sypers, eigenaren 23 maart 1781. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1439].

[1440]J. SINNINGHE.
N.B. Grafnummer 365. Vaandrig Jannes Sinning en Johanna Rummerinck, echtelieden, eigenaren 19 januari 1737. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1440].

[1441]JAN REINT SLUIS.
Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende paardekop.
N.B. Grafnummer 304. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. J. R. Sluis en Antje Jacobs, echtelieden, eigenaren 27 oktober 1804. Zie: RAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1441].

[1442]BARELT VUUST.
Medaillon: Huismerk nr. 189, vergezeld van twee van elkaar afgewende gezichtswassenaars.
N.B. Grafnummer 174. Hierbij: GDW, nr. 1381. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Barolt Vuyst, eigenaar 3 november 1641. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 302, nr. [1442].

[1443]JACOB WABBENS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1456. Jacob Wabbens en Catharina Hoornbeek, echtelieden, eigenaren 7 mei 1687. Zie: GAG, Grafboek.303
GDW, blz. 302, nr. [1443].

[1444]WARMOLT
N.B. Grafnummer 358. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Luitenant Warmolt Rolefs, eigenaar 3 februari 1652. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1444].

[1445]HOPMAN H. JURJENS WITTENARENT.
Embleem: Groningen.
N.B. Grafnummer 161. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Hopman Harmen Jurjens Wittenarent, eigenaar 31 oktober 1681. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1445].

[1446]ASSESSOR ZAUNSLIFER.
Wapen: Voor een rots een naar rechts gebogen tak met zijtakken, waarvan een met drie afhangende bladeren, en op de boven de rots uitstekende tak een staande, op een kip gelijkende vogel.
NASCENTES MORIMUR PENDETQUE AR ORIGINE FINIS.
N.B. Grafnummer 318. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Fredericus Zaunslifer, assessor provinciaal krijgsgericht. o.a. 1669-1671. Zie: RAG, Regeringsboek. Letters
GDW, blz. 303, nr. [1446].

4. Letters

[1447]H.S. EN C.H. Grafmerk: L.R.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 303, nr. [1447].

[1448]Een letter B. De letters J.H.B. in ligatuur. De letters H.B. in ligatuur.
N.B. Grafnummer 466. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Raadsheer Andreas Conring, erfgenaam van Justus ter Braak, eigenaar 21 december 1746. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1448].

[1449]E. ARM G.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatboek diaconie, blz. 124 verso. Vrouw Gosen Smit hier begraven 9 december 1626.
GDW, blz. 303, nr. [1449].

[1450]G.S.
GDW, blz. 303, nr. [1450].

[1451]I.W.W.
N.B. Grafnummer 634. Jan Willems Willinga en Sophia Hindriks, echtelieden, eigenaren 17 mei 1757. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1451].

[1452]Monogram, gevormd van de letters H.M., M.H., of V.H.
N.B. Zie: GDW, nr. 1417.
GDW, blz. 303, nr. [1452].

5. Bekende wapens

[1453]HINDRICK FROON.
Wapens: Rechts: Op een terras een bos van vijf bomen [Froon]. Links: Een windroos, gevormd door een achtpuntige ster, besloten in een cirkel met lijnvormige onderverdeling, drie lijnen tussen twee punten van de ster, en een horizontaal naar links gerichte lelievormige pijl. Helmteken: een vlucht.
N.B. Grafnummer 278. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Hierbij GDW, nr. 1408. Henrik Froon, eigenaar 17 maart 1693. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1453].

[1454]Wapen:... Helmteken: een haan.
Kwartieren: I, II en III. Onherkenbaar. IV Schuingevierendeeld.304
Grafnummer 632. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Hopman Everart Hanekrott, eigenaar in 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 303, nr. [1454].

[1455]Wapen, waarvan alleen de bovenhelft herkenbaar: Gedeeld: I een schoorsteenhaak; II twee hulstbladeren naast elkaar. Helmteken: vijf hulstbladeren, waaiervormig.
N.B. Grafnummer 631. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Doctor Hendrik Jan Homan en Reinera Maria Meyknegt, eigenaren 8 juli 1746. Zie: GAG, Grafbock.
GDW, blz. 304, nr. [1455].

[1456]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie lelin. Links: Boven water drie gesnoerde hoorns [Hoornbeeck].
N.B. Grafnummer 316. Hierbij: GDW, nr. 1443. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Simon van Hoorenbeeck etc. eigenaren. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GMG, inv. nr. 1398.
GDW, blz. 304, nr. [1456].

[1457]Wapens: Rechts: Drie rozen [Canter]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie ongesnoerde hoorns. Helmteken: een vlucht, elke vleugel beladen met een schuinbalk, samen een keper vormend, elke schuinbalk overladen met een roos [Wyfringe].
N.B. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1457bis. Grafnummer 471. Zie voor nu weggesleten rozen op helmteken: De navorscher, 1891, blz. 533, noot 3. Burgemeester Joachim Canter, eigenaar 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1457].

[1457bis]Wapens: Rechts: Drie rozen [Canter]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie gesnoerde hoorns. Helmteken: een vlucht, elke vleugel beladen met een schuinbalk, samen een keper vormend, elke schuinbalk overladen met een roos [Wyfringe].
N.B. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1457. Grafnummer 472. Zie voor nu weggesleten rozen op helmteken: De navorscher, 1891, blz. 533, noot 3. Burgemeester Joachim Canter, eigenaar 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1457].

[1458]Wapens: Rechts: Coenders [1]. Links: Schaffer. Helmteken: Coenders [1].
N.B. Grafnummer 495. Hilbrant Conders, eigenaar 15 mei 1633. Zie: GAG, Grafboek. Hillebrant Coenders, overleden Groningen 30 maart 1647, gehuwd Groningen 20 september 1618 Willemtje Schaffer, overleden na 18 maart 1648. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1963, blz. 183.
GDW, blz. 304, nr. [1458].

[1459]Wapen: Twee veren, samen in de vorm van een omgekeerde keper, waartussen een ring met aan de bovenzijde sierstenen [Muntinghe].
N.B. Grafnummer 203. Onder vloer als GDW, nr. 1347. Lambert Muntinghe, eigenaar 15 januari 1631. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1459].

[1460]Wapen: Twee veren, samen in de vorm van een omgekeerde keper waartussen een ring met aan de bovenzijde sierstenen [Muntinghe].
N.B. Grafnummer 629. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Lambert Muntinghe. eigenaar 15 januari 1631. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1460].

[1461]Wapens: Rechts: Op een terras een boom, vergezeld van boven van twee in de richting van de kruin schuin naar beneden vliegende vogels met zijwaarts gestrekte vleugels, gezien op de rug, in elke bovenhoek n. Links: Een rechterschuinbalk, beladen met drie staande vogels, de rechterschuinbalk vergezeld van twee lelin.
N.B. Waarschijnlijk fragment grafzerk voor Menso Pathuis, overleden tussen 8 januari 1634 en 4 mei 1635, man van Anna Vinkenborg. Zie: NLW, 1949, k. 76. Vergelijk: GDW, nr. 1358, 1363.
GDW, blz. 304, nr. [1461].

[1462]Wapen: Schay.
N.B. Grafnummer 628. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Burgemeester C. Schay en Anna Muntinghe, echtelieden, eigenaren 9 november 1716. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1462].

[1463]Wapens: vergezeld van de letters H.W. Rechts: Zeven sterren, 1, 2, 1, 2 en 1. [Sevenstern]; Links: Gevierendeeld: 1 en III op een terras met drie heuveltoppen drie bomen, op elke top n. II een adelaar; IV een over de linker hoek gezien huis met topgevels op de voor en achterzijde, met zadeldak, en in de voorgevel een deur tussen twee ramen, waarboven drie hoge ramen met middenkalf naast elkaar en daarboven een soortgelijk raam in de topgevel.305
N.B. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1463bis. Grafnummer 469. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Herman Wessels Sevensterren en Margareta Ernestehuis, echtelieden, eigenaren 17 maart 1657. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1463].

[1463bis]Wapens: vergezeld van de letters H.W. Rechts: Zeven sterren, 1, 2, 1, 2 en 1. [Sevenstern]; Links: Gevierendeeld: 1 en III op een terras met drie heuveltoppen drie bomen, op elke top n. II een adelaar; IV een over de linker hoek gezien huis met topgevels op de voor en achterzijde, met zadeldak, en in de voorgevel een deur tussen twee ramen, waarboven drie hoge ramen met middenkalf naast elkaar en daarboven een soortgelijk raam in de topgevel.305
N.B. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1463. Grafnummers 470. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Herman Wessels Sevensterren en Margareta Ernestehuis, echtelieden, eigenaren 17 maart 1657. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 304, nr. [1463].

6. Onbekende wapens

[1464]Wapen, deels bedekt: Een gehalsbande en geringde beer.
N.B. Grafnummer 370. Weduwe Geert van Ruinen, eigenares, 1638. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 305, nr. [1464].

[1465]Wapen: Een misschien op een bank zittende man. Helmteken: een uitkomende man zonder armen.
GDW, blz. 305, nr. [1465].

[1466]Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 929; II twee elsen schuinkruislings.
Grafnummer 625. Hierbij: GDW, nr. 1413.
GDW, blz. 305, nr. [1466].

[1467]Wapen: Gevierendeeld: I een omgewende leeuw; II onherkenbaar; III onherkenbaar; IV een op een schelp blazende meermin.
N.B. Grafnummer 398.
GDW, blz. 305, nr. [1467].

[1468]Wapen: Op een gewelfd terras een boom, vergezeld bij de voet van de letters W.V.B., waarvan V.B. in ligatuur.
GDW, blz. 305, nr. [1468].

[1469]Wapen, vergezeld van de letters G.S.: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummers 528. Hierbij: GDW, nr. 1430
GDW, blz. 305, nr. [1469].

[1470]Wapens: Rechts: Doorsneden: A. gedeeld: 1. drie schelpen; 2. onherkenbaar; B. een korenschoof. Links: Een kreeft. Helmteken: een korenschoof.
Kwartieren: I een korenschoof. II een kreeft. III drie schelpen. IV drie eikebladeren.
GDW, blz. 305, nr. [1470].

[1471]Wapens: Rechts: Drie omgewende staande vogels met opgeheven vlucht. Links: Gedeeld: I een uitgerukte boomtronk; II op een terras een om een stok groeiende wijnrank. Helmteken: een staande vogel met opgeheven vlucht.
N.B. Grafnummer 419. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 305, nr. [1471].

[1472]Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van drie knollen met loof, naast elkaar, en vergezeld van onderen van een op een terras gezeten en uit zijn poot etende omgewende eekhoorn [Quintus]. Links: Een verkort verbreedarmig kruis, schuinrechts vergezeld van twee rozen en schuinlinks vergezeld van twee achtpuntige sterren [Uchtman].
N.B. Grafnummer 566. Quintyn Jansen, eigenaar 1638. Zie: GAG, Grafboek. Dato Quintus, begraven Groningen 24 jan. 1738, ondertrouw Groningen 19 januari 1684 Justina Uchtman. Zie: NAB, 1950, blz. 49.
GDW, blz. 305, nr. [1472].

[1473]Wapens: Rechts: Een kreeft. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Helmteken : een kreeft.
N.B. Grafnummer 276. Zie: GDW, nr. 1433. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 305, nr. [1473].

[1474]Wapens: Rechts: Een kruis. Links: Gedeeld: I een van boven in een oog eindigende platte staaf; II een verhoogde dwarsbalk, gaand over een van onderen onherkenbaar huismerk nr. 110.
N.B. Grafnummer 646. Hierbij: GDW, nr. 1420.
GDW, blz. 305, nr. [1474].

[1475]Wapens: Rechts: Een omgewende staande vogel. Links: Doorsneden: A. een paal, aan beide zijden beladen met een getande flank; B. een gaande beer [Rummerinck]. Helmteken: een staande vogel.306
N.B. Grafnummer 455. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Vergelijk: GDW, nr. 1901.
GDW, blz. 305, nr. [1475].

[1476]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een geharnaste man, houdend met de rechterhand een zwaard rechtop en vattend met de linkerhand de van de gordel afhangende schede: Il golvend doorsneden: a. twee uit water oprijzende tcgcnelkaar klimmende uitkomende leeuwen; b. effen. Links: Een gebaarde zeemeerman, houdend een rondas en een zwaard. Helmteken: een uitkomende geharnaste man, houdend met de rechterhand een zwaard rechtop en vattend met de linkerhand de van de gordel afhangende schede.
N.B. Grafnummer 311.
GDW, blz. 306, nr. [1476].

[1477]Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van twee zilveren rozen, boven en onder een. Links: Op een terras een uit een bos van drie bomen uitkomend hert.
N.B. Grafnummer 547. Anthonius ten Hoola, eigenaar 18 november 1709, erfgenaam van Lammetien ten Hoove, weduwe Tymen Bavingh, eigenares 17 juli 1650. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 306, nr. [1477].

[1478]Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 345.
GDW, blz. 306, nr. [1478].

[1479]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een stapel ruwe stenen, 3 en 3 en I, de stapel vergezeld van boven van drie sterren, 1 en 2: II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een naar rechts ziende gezichtswassenaar en van onderen van een keper. Links: Drie linkerschuinbalken, tussen de eerste en de tweede schuinbalk begeleid van een dubbele adelaar.
N.B. Onder vloer als GDW, nr. 1347.
GDW, blz. 306, nr. [1479].

[1480]Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I en IV drie bollen, 1 en 2; II en III een omgewende stierekop. Links: Gevierendeeld: I en IV een beurtelings gekanteelde dwarsbalk; II en III zes lelin, 3 en 2 en 1. Helmteken: twee stierhoorns, waartussen drie bollen, 1 en 2.
N.B. Grafnummer 537. Tekening: RAG, Archieven De Grijs-Alserda, inv. nr. 73. Johan Gerhard Cloot, eigenaar 17 maart 1687, zijn schoonzoon Emilius Alserda, nomine uxoris, 3 juli 1716.
GDW, blz. 306, nr. [1480].

[1481]Wapens: Rechts: In de bovenste helft van het schild een boom zonder terras, in de onderste helft twee sterren naast elkaar. Links: Drie lelien. Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer: 282. Onder vloer als GDW, nr. 1367. Mededeling. Tiddo Appius en Lamma Hayckens, echtelieden, eigenaren 22 augustus 1666. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 306, nr. [1481].

[1482]Wapens: Rechts: Op een gewelfd terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende halve leeuwen. Links: Drie lelin. Helmteken: een struisvccr.
N.B. Grafnummer 40. later 620. Onduidelijk.
GDW, blz. 306, nr. [1482].

7. Helmtekens

[1483]Helmteken: een bloemknop aan een gebladerde stengel.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1412.
GDW, blz. 306, nr. [1483].

[1484]Helmteken: een ossekop.
N.B. Grafnummer 379. onder \loer als GDW, nr. 1367. Mededeling.
GDW, blz. 306, nr. [1484].

[1485]Helmteken: een uitkomende haan met opgeheven vleugels overeenkomstig een adelaar.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 1543, 1700.307
GDW, blz. 306, nr. [1485].

[1486]... VITA ...
Helmteken: twee trompen, waartussen een stapel van drie kogels, 1 en 2.
N.B. Gezien door opening in kerkvloer, 1964.
GDW, blz. 307, nr. [1486].

8. Emblemen

[1487]Medaillon: Een waterpas in de vorm van een gelijkbenige driehoek, met een wapperend lint aan de tophoek.
N.B. Grafnummer 427, eerder misschien 420.
GDW, blz. 307, nr. [1487].

9. Huismerken

[1488]Huismerk nr. 179 of nr. 194, vergezeld van de letters C.I.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatboek diaconie. In deel A huismerk nr. 179, in deel B huismerk nr. 194.
GDW, blz. 307, nr. [1488].

[1489]DERCK ... S
Huismerk nr. 195.
N.B. Grafnummer 496. Derek Uphuis en Agnieta Crans, echtelieden, eigenaren 4 juni 1675. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 307, nr. [1489].

[1490]Medaillon: Huismerk nr. 196, vergezeld van de letters E.L.
N.B. Grafnummer 491. Lysebett, de suster ban Tonnys Leyendecker, dus misschien Elisabet Leyendecker, eigenares. 1638. Encke Louwens, weduwe Abell Reintiens, eigenares, 5 augustus 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 307, nr. [1490].

[1491]Huismerk nr. 197, vergezeld van de letters I.G.C.
N.B. Grafnummer 537. Johan Gerhard Cloot, eigenaar, 17 maart 1687. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 307, nr. [1491].

[1492]Huismerk nr. 198, vergezeld van de letters M.I.K.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatbock diaconie, blz. 124 verso.
GDW, blz. 307, nr. [1492].

[1493]Huismerk nr. 199.
N.B. Niet moer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatboek diaconie, blz. 124 verso. Diaconie verkreeg graf van Epke Bartolomeus, moeder van Beertyen, gealimenteerde simpele maegt. Voor het laatst gebruikt 1625 en grenzend ten noorden aan graf met zelfde merk, toebehorend aan Gertruit Remrnerts.
GDW, blz. 307, nr. [1493].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina