Genealogie Reitsema
Inleiding

Deze familie Reitsema ontleent zijn achternaam nu eens niet aan de voornaam Reit of Reitse, of aan de borg Reitsema bij Grijpskerk, maar aan de buurschap 't Reitland bij Bedum. De naam is in 1811 aangenomen door de kinderen van Klaas Cornelis (III.3). In de mannelijke lijn is echter ook een nicht die zich naar het patroniem van haar vader Popke Cornellis (III.2) Cornelis noemde, en tevens stamt van Eisse Hindriks (III.1), wonend bij de Bolt, een tak Bolt af. Van de hieronder beschreven tak Reitsema leven vermoedelijk nog steeds nazaten, al heb ik ze niet tot op de dag van vandaag kunnen opsporen.
De oudste generatie, Hendrik Pieters (I.), was afkomstig uit Noordwolde. Daar over kleinkinderen van hem de neef Pieter Jeltes (E.) voormond was, was zijn vader mogelijk Pieter Louwrens (C.) te Noordwolde, al is de definitieve aanwijzing hiervoor nog niet gevonden. Van deze familie stammen ook geslachten met andere achternamen af, waaronder een familie De Vries.
Hieronder volgt eerst een beschrijving van de mogelijke oudste generaties, gevolgd door de genealogie van de nazaten van Hendrik Pieters.


Mogelijke oudste generaties

A.Pieter Louwrens, geb. ca. 1590?, † 12(?) okt. 1663, begr. Zuidwolde, tr. N.N.
In 1999 is bij de restauratie van de kerk te Zuidwolde een aantal grafzerken tevoorschijn gekomen, waaronder: ‘ANNO 1663 DEN 12[?] OCTOB[E]R IS D[E] / EERBAREN PETER LOVWERENS / CRISTELICK IN DEN HEEREN GERVS[T?] / VOORWACHTENDE EEN SALIGHE / OPPERSTANDINGHE IN CHRISTO’. Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Een huismerk.
EN: ‘[AN]NO 1663 DEN 30 SEPTEMBER IS / [LOVWE]RENS PIETERS DIE SONE VAN [DE EE]RBAREN PIETER LOVWERENS / [VOOR]WAC[H]TENDE EEN [SAL]IGHE OP/[ERST]ANDINGHE IN CHRISTO IESV’. Wapen: Een huismerk.
Betreft dit de grootvader en vader van Peter Louwrens, dan blijkbaar geboren rond 1600, resp.1625? Op zich is het opmerkelijk dat Louwerens Pieters met de naam van zijn vader vermeld staat, terwijl hij dan al lang getrouwd moet zijn, maar daar zijn vader hem overleeft is dat wel verklaarbaar.
Uit dit huwelijk:
1.Louwrens Pieters, geb. ca. 1615?, volgt B.

B.Louwrens Pieters, zoon van Pieter Louwrens (A.), geb. ca. 1615?, † 30 sept. 1663, begr. Zuidwolde, ? tr. N.N.
Uit dit huwelijk?:
1.Pieter Louwrens, geb. ca. 1640?, volgt C.

C.Pieter Louwrens, wellicht zoon van Louwrens Pieters (B.), geb. ca. 1640?, te Noordwolde, † na 3 juli 1692, tr. vσσr 1668 Geertruit Jeltes, † na 3 juli 1692.
Pieter Lauwerens en zijn vrouw Getruyt Jeltes, lidmaat Noordwolde Pinksteren 1677 (‘hebben hen door de Heers zegen hyrtho begeven’).
Zij zijn nog lidmaat op 3 juli 1692.
Uit dit huwelijk:
1.Louwrens Pieters, geb. ca. 1660?, volgt D.1.
2?Hendrik Pieters, geb. ca. 1665? (of ged. Bedum 16 okt. 1668?), volgt I..
3.kind, ged. Bedum 16 okt. 1668 (zoon van Pieter Louwrens uit Noordwolder karspel), =? Hendrik of Jelte Pieters?.
4.Jelte Pieters, geb. ca. 1670? (of ged. Bedum 16 okt. 1668?), D.2.

D.1Louwrens Pieters (1038), zoon van Pieter Louwrens (C.), geb. ca. 1660?, van Noordwolde (1683), dijkrechter te Noordwolde (1684 [[Hs. in fol. 175d, fol. 60r: Louwerens Peters, dijkrechter van Noordwolder clouwe, 1684]]), tr. 1° Noordwolde 18 nov. 1683 Syerke ( Syecke?) Feyes, te Noordwolde (1683), nog lidmaat te Noordwolde op 13 juli 1692; tr. 2° ca. 1696 Anje Geerts (1039), lidmaat Adorp 18 maart 1694, lidmaat Noordwolde 14 maart 1697 met att. van Adorp.
Hij gebruikt in 1720(?) 46 grazen van de heer Rengers [[S.A. 2134. ]].
Laurens Peters wordt in 1730-1731 te Noordwolde aangeslagen voor f 2-0 taxatiegeld [[S.A. 2217.]].
Louwrens Pieters, landbouwer te Adorp, landdagcomparant voor Adorp (1723-1745), lidmaat Adorp 6 dec. 1726 op belijdenis (‘angenomen’), tr. (afk. van Adorp) Wetsinge 31 dec. 1713 Geertruyd Hindricks, lidmaat Adorp 3 juni 1718 op belijdenis.
Laurens Peters wordt in 1730-1731 te Adorp aangeslagen voor f 4-0 taxatiegeld [[S.A. 2217.]].
Hij moet wel een ander zijn, omdat hij zonen Peter krijgt, terwijl Pieter Louwrens, zoon van 1038, in 1730 trouwt. Bovengien zijn beiden in 1730/1731 in Noordwolde resp. Adorp in het cohier van taxatiegeld opgenomen.
Op 7 juni 1715 wordt lidmaat te Adorp Greetien Gerryts, dienstmaagd van Laurens Peters tot Heccum.
Uit het huwelijk van Louwrens en Geertruyd:
a.Jantien, ged. Adorp 19 apr. 1715, jong overleden.
b.Peter, ged. Adorp 11 juli 1717, jong overleden.
c.Geert, ged. Adorp 11 juli 1717, tweeling met de vorige.
d.Peter, ged. Adorp 4 maart 1722, jong overleden.
e.Jantien, ged. Adorp 8 aug. 1723, jong overleden.
f.Brechtien, ged. Adorp 14 jan. 1725.
g.Jantien, ged. Adorp 10 maart 1726.
h.Peter, ged. Adorp 8 febr. 1728.
i.Hindrik, ged. Adorp 12 juni 1729, jong overleden.
j.Hindrik, ged. Adorp 19 sept. 1734.
Verder nog: Peter Louwrens, van Feerwerd of Oldehove?, tr. Feerwerd (ondertr. Oldehove 2 mei) 17 juni 1666 Marretien Minnolts, van Oldehove of Feerwerd?, lidmaat Feerwerd 30 maart 1684.
Uit dit huwelijk, ged. te Feerwerd:
a.Marretien, ged. 24 okt. 1669.
b.Marretien, ged. 21 dec. 1673.
c.Cornellyske, ged. 9 nov. 1684.
Uit het eerste huwelijk:
1.Feye, ged. Noordwolde 7 febr. 1686.
Uit het tweede huwelijk:
2.Cieke Louwrens, ged. Noordwolde 28 nov. 1697, lidmaat Adorp 3 juni 1718 op belijdenis (Cieke Laurens van Noordwolde), van Noordwolde (1720), tr. Adorp 25 febr. 1720 Berend Jans, van Zuidwolde.
Uit dit huwelijk:
a.Jantien, ged. Adorp 24 nov. 1720.
b.Brechtien, ged. Adorp 12 apr. 1722.
c.Aafke Berends, ged. Adorp 11 febr. 1725, tr. Adorp 6 mei 1753 Frerik Ockes.
d.Jan Berends, ged. Adorp 19 okt. 1727, † vσσr 1812, tr. Adorp of Middelstum (huwelijkscontract Middelstum 1 maart) 3 apr. 1757 Anje Rienders, van Toornwerd, begr. Toornwerd 31 jan. 1812.
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Geert Beerents, broer, Frerik Ockes en Aefke Berents, zwager en zuster, Martjen Berents, zuster, Gosse Jans, aangetrouwde oom en voormond over bruidegoms zuster kind, en Trynje Louwerents, moei; aan bruidszijde: Riender Alders en Idje Symonts, vader en moeder, Aldert Rienderts, broer, Freric Symens, oom.
Uit dit huwelijk:
A.Berent, ged. Adorp 19 febr. 1758, jong overleden.
B.Berent, ged. Adorp 4 juni 1759, jong overleden.
C.Ietje Jans Sikkema, ged. Adorp 26 dec. 1761, † Uithuizen 5 dec. 1834, tr. Middelstum (huwelijkscontract ald. 30 maart) 15 apr. 1792 Harm Cornelis Bakker, geb. Middelstum 1764/1765, † Uithuizen 7 dec. 1827, zoon van Cornelis Harms en Jantje Pieters.
D.Sieke Jans Sikkema (Siccama), ged. Adorp 15 febr. 1764, † Uithuizen 19 dec. 1827, tr. Evert Jacobs Elema, geb. Warffum 1766/1767, † Middelstum 25 mei 1824, zoon van Jacob Klaassen en Trienje Sirps Elema.
E.Antje Jans Sikkema, ged. Middelstum 25 mei 1766, † Noordwolde 9 dec. 1826, tr. Noordwolde 14 apr. 1798 Roelf Jans Brink, ged. Noordwolde 11 febr. 1768, van Noordwolde, landbouwer, † Noordwolde 11 okt. 1826, zoon van Jan Wolters en Grietje Jacobs (zie onder).
F.Jantien, ged. Middelstum 2 okt. 1768, jong overleden.
G.Berent Jans Sikkema (Siccama), ged. Middelstum 17 sept. 1769, † Toornwerd 23 febr. 1828, landbouwer, tr. Middelstum 15 maart 1815 Anje Derks Huizinga, geb. Huizinge 1784/1785, † Toornwerd 21 nov. 1828, dochter van Derk Pieters Huizinga en Martje Berends.
H.Riendertien, ged. Middelstum 3 apr. 1772.
I.Riender Jans (Sikkema), ged. Middelstum 23 mei 1773, landbouwer, † tussen 17 jan. 1808 en 8 sept. 1811, tr. Middelstum 3 mei 1807 Bouke Freerks van Delden, van Westerwijtwerd, † Toornwerd 8 okt. 1849, dochter van Freerk Arends en Anje Thomas; zij hertr. Middelstum 8 sept. 1811 Cornelis van der Tuuk, zoon van Jan Arnold van der Tuuk en Tietje Cornelis Bolt.
J.Jantjen, ged. Middelstum 16 juni 1776.
K.Anna, ged. Middelstum 12 juli 1778.
e.Martien, ged. Adorp 4 nov. 1736.
f.Geert Berends.
3.Aeltien Lourens, ged. Adorp 9 dec. 1698 (dochter van Laurents Pieters te Zuidwolde, wegens twebrek), † na 1761, tr. Noordwolde 25 aug. 1726 Jacob Berends, te Bedum.
Op 14 maart 1723 wordt lidmaat te Noordwolde op belijdenis Aafjen(?) Louwrens.
Uit dit huwelijk:
a.Berent Jacobs, ged. Bedum 25 mei 1727, diaken te Noordwolde (1774), † na 1761, tr. Zuidwolde 29 apr. 1753, Grietje Raengs, van Zuidwolde, † 26 sept. 1776, begr. Noordwolde, .
Uit dit huwelijk:
A.Jacob, ged. Westerdijkshorn 4 mei 1755, † 17 juni 1776, begr. Noordwolde, ongehuwd.
B.Hindrikje, ged. Westerdijkshorn 17 maart 1757.
C.Aaltjen, ged. Westerdijkshorn 23 juli 1758, † 3 aug. 1777, begr. Noordwolde, ongehuwd.
D.Anje, ged. Westerdijkshorn 28 okt. 1759.
E.Raang, ged. Westerdijkshorn 26 apr. 1761, † 14 sept. 1783, begr. Noordwolde, ongehuwd.
F.Tryntje, ged. Westerdijkshorn 2 jan. 1763, † 14 juli 1781, begr. Noordwolde, ongehuwd.
G.Laurens, ged. Noordwolde 28 okt. 1764.
H.Trynje, ged. Noordwolde 1 jan. 1766.
I.Martien, ged. Noordwolde 22 nov. 1767.
J.Aafke, ged. Noordwolde 28 jan. 1770, begr. Noordwolde 22 maart 1770.
K.kind, geb. op of kort vσσr 28 jan. 1770, tweeling met de vorige, † Noordwolde 31 jan. 1770.
L.Grietje Berends, ged. Noordwolde 21 juli 1771, † Zuidwolde 13 apr. 1849, tr. Zuidwolde 20 nov. 1791 Arend Derks Meijer, landbouwer, geb. maart/apr. 1755, † Zuidwolde 17 aug. 1832, zoon van Derk Jans en Geelje Roelfs.
M.Jan Berends Oosterhof, ged. Noordwolde 15 mei 1774, arbeider, † Feerwerd 15 maart 1839, tr. Hilje Hendriks Wieringa, geb. Garnwerd 1780/1781, daglonerse, † Feerwerd 7 apr. 1844, dochter van Hindrik Jans en Wemeltje Luidolfs.
N.Aafke, ged. Noordwolde 12 mei 1776, † 13 juli 1776, begr. Noordwolde.
b.Lourens, ged. Bedum 1 jan. 1730, jong overleden.
c.Aafke Jacobs, ged. Bedum 20 mei 1731, van Bedum (ondertrouw) resp. Noordwolde (huwelijk), tr. Noordwolde (huwelijkscontract Zuidwolde 21 okt.; ondertr. Wetsinge 14 nov.) 14 nov. 1756 Derk Jans, van Sauwerd, landgebruiker, zoon van Jan Luiken.
Getuigen aan bruidegomszijde, aan bruidsgomzijde: Jan Luiken, vader, Evert Jans, broeder, Driewes Jacobs en Geertruit Jans, zwager en zuster, Frerik Jacobs, zwager, Anje Jans, zuster, Peterke Jans, zuster; aan bruidszijde: Aaltien Laurents, moeder, Berent Jacobs en Grietie Raengs, broeder en zuster, Grietie Jacobs, zuster.
Uit dit huwelijk:
A.Jacob Derks Schuringa, ged. Noordwolde 11 sept. 1757, dekker, † Toornwerd 20 febr. 1829, tr. 1° Tryntje Jacobs; tr. 2° Matje Roelfs, geb. 1764/1765, † Toornwerd 13 nov. 1827, dochter van Roelf Cornelis en Trynje Freerks.
B.Jantje Derks Schuringa, ged. Bedum 22 juli 1759, † Bedum 3 jan. 1821, ongehuwd.
C.Aaltje Derks Schuringa, ged. Bedum 17 maart 1763, † Bedum 11 aug. 1847, tr. 1° Derk Willems, geb. 1759/1760, dagloner, † Bedum 20 dec. 1807 (nalatende vrouw en zoontje); tr. 2° Bedum 13 okt. 1838 Johann Hendrik Wilhelm Lesemann, geb. Bruntrup (D) 1796/1797, dagloner, † Bedum 2 juli 1849, zoon van Christoph Ludwig Lesemann en Anne Marie Ilsebein Leseman.
D.Jan, ged. Bedum 1 sept. 1765.
E.Laurens, ged. Bedum 21 juni 1767.
F.Evert Derks Schuringa, geb. Bedum maart/apr. 1770, † Bedum 22 juni 1835, ongehuwd.
d.Grietyn, geb. Ellerhuizen, ged. Bedum 21 sept. 1732, jong overleden.
e.Grietje Jacobs, ged. Bedum 4 aug.. 1737, † Noordwolde 29 maart 1809 (nalatende zes kinderen) tr. (huwelijkscontract Zuidwolde 29 apr. 1761) Jan Wolters, diaken te Noordwolde (1771), † Noordwolde 5 febr. 1808 (nalatende zes kinderen).
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Roelefijn Wolters, volle zuster, Jan Meier en Luigijn Wolters, aangetrouwde halfbroeder en halfzuster, Hindrik Brink en Teitjen Hindriks, volle oom en aangetrouwde moei; aan bruidszijde: Aaltjen Laurens, moeder, Berent Jacobs, broeder, Derk Jans en Aafke Jacobs, zwager en zuster.
Uit dit huwelijk:
A.Jacob, ged. Noordwolde 1 jan. 1762.
B.Wolter Jans Wolters, ged. Noordwolde 2 sept. 1764, † Noorderhogebrug 30 dec. 1839, tr. Noordwolde 24 juni 1805 Kornelske Jans Teisman, geb. Bedum nov./dec. 1770, † Noorderhogebrug 22 aug. 1826, dochter van Jan Klaasen Teisman en Grietje Alberts Rona.
C.Roelf Jans Brink, ged. Noordwolde 11 febr. 1768, landbouwer, † Noordwolde 11 okt. 1826, tr. Noordwolde 14 apr. 1798 Antje Jans Sikkema, ged. Middelstum 25 mei 1766, † Noordwolde 9 dec. 1826, zoon van Jan Berends en Anje Rienders (zie boven).
D.Hindrik, ged. Noordwolde 13 jan. 1771, † Noordwolde 28 mei 1771.
E.Lauwerents, ged. Noordwold 13 jan. 1771, tweeling met de vorige, † Noordwolde 8 maart 1771.
F.Lauwrens Jans Brink, ged. Noordwolde 5 juli 1772, † Tjamsweer 21 aug. 1847, tr. Tjamsweer (ondertr. Noordwolde 21 maart) 9 apr. 1802 Egberdina Ties de Boer, van Tjamsweer.
G.Hindrik Jans Wolters, ged. Noordwolde 20 nov. 1774, † Noordwolde 25 febr. 1852, tr. Geertje Kuizinga.
H.Berend, ged. Noordwolde 13 apr. 1777.
f.Anje, ged. Bedum 5 juni 1740.
g.Laurens, ged. Bedum 31 maart 1743.
4.zoon, ged. Noordwolde 13 okt. 1700.
5.Pieter, ged. Noordwolde 26 dec. 1701, jong overleden.
6.Pieter Louwrens, ged. Noordwolde 4 nov. 1703, van Noordwolde, tr. Noordwolde 4 juni 1730 Grietje Boukes, van Sappemeer.
Uit dit huwelijk:
a.Anje, ged. Zuidwolde 26 maart 1732.
b.Laurens Pieters, ged. Zuidwolde 24 jan. 1734, van Zuidwolde, tr. Siddeburen (ondertr. Engelbert 13 sept.) 13 sept. 1778 Etien Jans, van Siddeburen.
Uit dit huwelijk:
A.kind, ged. Siddeburen 25 dec. 1781.
c.Bauke, ged. Zuidwolde, 24 jan. 1734, tweeling met de vorige. =? Bauke Pieters, † 8 mei 1777, begr. Noordwolde, tr. Alef Claassens.
Uit dit huwelijk:
A.Geeske, geb. Rasquert 6 febr., ged. Tinallinge 6 febr. 1752.
B.Klaes, ged. Noordwolde 13 okt. 1754.
C.Peter, ged. Noordwolde 16 maart 1760.
d.Vrouke, ged. Zuidwolde 10 nov. 1737, jong overleden.
e.Vrouke, ged. Zuidwolde 15 nov. 1739.
7.Tonnis, ged. Noordwolde 6 apr. 1708.
8.Tryntje Louwrens, ged. Noordwolde 15 maart 1710, tr. Noordwolde 9 mei 1734 Gosse Jansen, ged. Zuidwolde sept. 1713, † na 1766, zoon van Jan Gosses en Martje Jans.
Op 30 apr. 1766 zijn Gosse Jans en Trijntje Lauwrens, als aangehuwd oom en tante getuige voor de bruidegom Jan Jans, tr. Bedum (huweljkscontract Adorp 30 apr.) 25 mei 1766 Ettjen Jans Schuiringa, dochter van Jan Schruinga en Anje Pieters.
Zie: http://members.multimania.nl/slopsema/ (nr. 270-271).
Hij wordt vermeld in F.A. Trip, inv.nr. 38a.
Uit dit huwelijk:
a.Martje Gosses, ged. Bedum 31 juli 1735 (259), tr. Klaas Freriks (258).
b.Jan, ged. Bedum ....
c.Laurens, ged. Bedum 7 sept. 1738.
d.Geert, ged. Bedum 15 febr. 1741.
e.Anje, ged. Bedum 15 juni 1743.
f.Laurens, ged. Bedum 20 sept. 1744 ( G.J. en T.L., van Bedum, tot Noordwolde).
g.Anje, ged. Bedum 23 juni 1748.
h.Anje, ged. Bedum 9 mei 1751, tr. Harm Claassen, uit wie de familie Kuiper.
i.Peter, ged. Bedum 24 apr. 1754.
9.Martjen Louwrens, ged. Noordwolde 30 okt. 1712 (dochter van Louwrens Pieters en Anje), van Noordwolde, tr. Noordwolde (met att. van Adorp) 26 juni 1740 Jan Jans, van Scharmer.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Jans, ged. Noordwolde 22 okt. 1741, van Ellerhuizen, † nov. 1768, tr. Bedum (huweljkscontract Adorp 30 apr.) 25 mei 1766 Ettjen Jans Schuiringa, geb. Adorp apr./mei 1741/1742, † Bedum 30 maart 1833, dochter van Jan Schruinga en Anje Pieters; zij hertr. Roelf Geuchiens Hopma.
Getuigen bij hun huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Gosse Jans en Trijntje Lauwrens, aangehuwd oom en tante, Jacob Roelfs en Grietje Willems, aangehuwde oom en tante, Jan Wolters, mede namens zijn vrouw Grietje Jacobs, aangehuwde volle neef en nicht.
Bij het huwelijkscontract van Etjen en Roelof Geugiens zijn aan bruidszijde getuige, o.a. Gosse Jans, voormond, Egbert Evers, zwager en sibbevoogd, en Reert Jans, zwager en vreemde voogd.
Grietje Willems, tr. 1° Claas Jans, uit welk huwelijk Jan (1729), Wibbegien (1732), Willem (1735), Hindrik (1740), Eltje (1743), Marchien (1746); tr. 2° Jacob Roelfs.
Uit dit huwelijk:
A.Jan, ged. Bedum 1 jan. 1769 (postuum; 6 weken na vaders dood geboren).
b.Lauwrens, ged. Bedum apr. 1750.

D.2Jelte Pieters, zoon van Pieter Louwrens (C.), geb. ca. 1670? (of ged. Bedum 16 okt. 1668?; naamloze zoon van Pieter Louwrens uit Noordwolder karspel), j.m. van Noordwolde, tr. Wetsinge 6 febr. 1707 Styntien Harmens.
Een Jelte Peters, van Leens, tr. Pieterburen 6 nov. 1712 Jantjen Hiddes, van Pieterburen. waaruit ...
Uit dit huwelijk:
1.Trynje Jeltes, ged. Noordwolde 28 aug. 1707, tr. Willem Meinderts; σf tr. Wetsinge 11 okt. 1739 Hindrik Lammerts Rosevelt, van Roden.
Uit het ene huwelijk:
a.Meyndert, ged. Wetsinge 10 febr. 1737.
b.Jelte, ged. Ulrum 10 juli 1740. = ? Jelte Willems, tr. (huwelijkscontract Menkeweer 5 juli 1765) Martjen Thomas.
Contract nog niet gezien.
c.Anje, ged. Wetsinge 3 maart 1743.
d.Jan, ged. Niekerk (WK) 21 nov. 1745 (ouders wonende te Niekerk), jong overleden.
e.Klaas, ged. Niekerk 22 juni 1749.
f.Jan, ged. Niekerk 2 dec. 1753.
Uit het andere huwelijk:
a.Lammert Rosevelt, ged. Wetsinge 26 mei 1740.
b.Jelte, ged. Adorp 18 febr. 1742.
2.Geertruid, ged. Noordwolde 1 maart 1711.
3?Pieter Jeltes, volgt E.

E.Pieter Jeltes, waarschijnlijk zoon van Jelte Pieters (D.2), geb. ca. 1715, wedman te Wetsinge en Sauwerd (1741-1761), schepper (1760, 1764), tr. Wetsinge 7 mei 1741 Jantien Jacobs, van Groningen, dochter van Jacob Thomas en Hester Harkes.
Hij is op 12 juni 1755 getuige met zijn vrouw als zwager en zuster bij het huwelijkscontract te Groningen van Joannis Lauwes en Harmanna Jacobs. Op 19 apr. 1764 is schepper Pieter Jeltes als voogd over de kinderen van Harke Jacobs en wijlen Scheltien Jacobs getuige bij het huwelijkscontract te Wittewierum van Jacob Pieters en Lutgerdyna Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Pieters, ged. Sauwerd 26 maart 1742, volgt F.
2.Jelte, ged. Sauwerd 7 mei 1743.
3.Jelte, ged. Sauwerd 8 okt. 1745.
4.Hesterdina, ged. Sauwerd 11 jan. 1750.

F.Jacob Pieters, zoon van Pieter Jeltes (E.), ged. Sauwerd 26 maart 1742, † Sauwerd 10 febr. 1808, tr. Sauwerd (huwelijkscontract Leegkerk 18 okt.) 18 nov. 1764 Menstje Jacobs, geb. 1739/1740, van Leegkerk, † Sauwerd 29 dec. 1809, begr. ald. 5 jan. 1810, dochter van Jacob Duirts en Frouwke Jacobs.
Getuigen bij hun huwelijkscontract aan bruidegomszijde: schepper Pieter Jeltes en Jantjen Jacobs, vader en moeder, Hester Harkes, weduwe van Jacob Thomas, grootmoeder; aan bruidszijde: Duirt Jacobs en Jacobs Jans, volle broers, Tryntje Jacobs, volle zuster, Jan Popkes en Ydje Jacobs, aangehuwde oom en volle tante, wedman Wolter Hindriks en Boyke Boyes, aangehuwde oom en halve moei.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Jacobs de Vries, ged. Sauwerd 29 nov. 1766, † Sauwerd 20 apr. 1824, tr. Lammert Kornelis Brands.
2.Jacob Jacobs de Vries, ged. Sauwerd 10 aug. 1769, † Sauwerd 14 febr. 1811.
3.Pieter Jacobs de Vries, geb. Sauwerd 21 sept., ged. ald. 9 okt. 1777, volgt G.
4.Frouke Jacobs de Vries, geb. Sauwerd 1772/1773, † Baflo 5 nov. 1833, tr. Baflo 16 juli 1797 Jan Hommes Dijkema, geb. Westernieland 1757/1758, † Rasquert 13 mei 1824, zoon van Homme Eises en Styntje Harms.
Uit dit huwelijk:
a.Homme Dijkema, ged. Baflo 24 nov. 1799, † Marum 4 sept. 1853, ongehuwd
b.Jacob, ged. Baflo 5 dec. 1802.
c.Harm Jans Dijkema, geb. 13 nov., ged. Baflo 8 dec. 1805, geb. Baflo 25 okt. 1827, ongehuwd.
d.Pieter, geb. 18 febr., ged. Baflo 8 maart 1807, † Rasquert 28 aug. 1807.
5.Dina, geb. Sauwerd 3 apr. 1785.

G.Pieter Jacobs de Vries, zoon van Jacob Pieters (F.), geb. Sauwerd 21 sept., ged. ald. 9 okt. 1777, landbouwer, † Sauwerd 20 sept. 1836, tr. 1° Adorp 14 dec. 1811 Catharina Maria Jans Dijkhuis, geb. 1788/1789, † Adorp 2 jan. 1815, dochter van Jan Thomas Dijkhuis en Margaretha Elisabeth Tonnis; tr. 2° Adorp 18 mei 1816 Klaaske Jacobs de Boer, dochter van Jakob Jurjens de Boer en Pieterke Mennes.
Uit het eerste huwelijk:
1.Menstje Pieters de Vries, geb. Adorp 2 aug. 1813, † Zuurdijk 24 maart 1885, tr. Leens 29 juli 1842 Geert Reints Wierenga, geb. Leens, zoon van Reint Remges en Anje Joosten Venhuis.
2.Jan Pieters de Vries, geb. Adorp 23 dec. 1814, † Breede 11 nov. 1876, tr. Leens 30 okt. 1856 Grietje Abbring, geb. Zuurdijk, dochter van Jelte Pieters Abbring en Geertruda Cornelius Stuivenga.
Uit dit huwelijk:
a.kind, geb. en † Leens 3 aug. 1857.
b.Geertruida de Vries, geb. Zuurdijk 9 sept. 1858.
c.Pieter Jelte de Vries, geb. Warfhuizen 2 nov. 1866.
Uit het tweede huwelijk:
3.Jakob Pieters de Vries, geb. Adorp 2 maart 1817, landbouwer, † Winsum 27 sept. 1870, tr. 1° Adorp 4 apr. 1842 Geertruid Tjaards Hoeksema, geb. Wetsinge, dochter van Tjaard Rengeniers Hoeksema en Jantje Ewolds Woldman; tr. 2° Winsum 17 juli 1854 Janna Brands, geb. Bellingeweer, dochter van Kornellis Jans Brands en Martje Pieters Teisman; tr. 3° Martje Danhof, geb. Baflo, dochter van Reinolt Garmts Danhof en Anje Jans Teerling.
4.Pieterke Pieters de Vries, geb. Adorp 5 mei 1819, † Broek 5 juli 1888, tr. Ezinge 19 mei 1842 Klaas Geerts Reinders, geb. Baflo, koopman, zoon van Derk Reinders en Anje Willems Wierda.

Genalogie Reitsema (Reitzema, Bolt)

I.Hindrik Pieters, wellicht zoon van Pieter Lourens (C.), geb. ca. 1670? (of ged. Bedum 16 okt. 1668?; naamloze zoon van Pieter Louwrens uit Noordwolder karspel), van Noordwolde, commissaris te Bedum (1692), tr. Adorp 12 mei 1700 Gepke Klaassen, van Adorp, dochter van Claas Clasen en Geertruit Stolling.
Commissaris Hendrik Peters wordt vermeld op een rechtdag te Kantens op 23 sept. 1692 en op rechtdagen te Bedum op 27 mei en 24 juni 1692 (op beide dagen als crediteur van moey Corneliske Peters, weduwe Cornelis Berents op de Haver) en op 16 sept. 1692.
Uit dit huwelijk:
1.Claes, ged. Noordwolde 4 maart 1701.
2.Pieter Hindriks, ged. Noordwolde 5 nov. 1702, te Sauwerd, † kort vσσr 4 juil 1753, kinderloos overleden.
3.Hendrik Hendriks, ged. Noordwolde 30 nov. 1704, volgt II.1.
4.Geertruid, ged. Noordwolde 3 apr. 1707.
5.Eisse Hindriks, ged. Noordwolde 13 nov. 1709, volgt II.2.
6.Cornelis Hindriks, ged. Noordwolde 18 okt. 1711, volgt II.3.

II.1Hendrik Hendriks, zoon van Hendrik Pieters (I.), ged. Noordwolde 30 nov. 1704, tr. Zuidwolde 25 dec. 1731 Tryntje Claessen, van Noorddijk.
Uit dit huwelijk (van wie vier kinderen in leven in 1754):
1.Gebge, ged. Zuidwolde 21 sept. 1732.
2.Ebbege, ged. Zuidwolde 10 febr. 1737.
3.Aise, ged. Zuidwolde 28 sept. 1739.
4.Peter, ged. Zuidwolde 31 juli 1740.
5.Eelje, ged. Zuidwolde 12 mei 1743.

II.2Eisse Hindriks, zoon van Hendrik Pieters (I.), ged. Noordwolde 13 nov. 1709, † juni/juli 1738, tr. Ten Boer 29 apr. 1736 Jantjen Hindriks, van Ten Boer, † na 1766, weduwe van Albert Pieters.
Op 4 juli 1753 wordt Pieter Jeltes, wedman te Sauwerd, aangezworen als voormond over de twee kinderen van Jantie Hindriks bij Eisse Hindriks tot Ten Buir gedurende de scheiding van de goederen van der pupillen oom, wijlen Pieter Hindriks te Sauwerd. Derk Jans te Noordwolde is sibbevoogd en Jan Louwes te Sauwerd is vreemde voogd [[R.A. XXXVII b 1.]].
18 mei 1761 Pieter Jeltes, voormond, Derk Jans, absent, sibbevoogd, Jan Louwes, vreemde voogd, over Gepke Eisses (nu gehuwd met Jacob Clasens) en Eisse Hindriks, die venia ζtatis bekomen heeft, kinderen van wijlen Eisse Hindriks en Jantjen Hindriks. Zij hebben rekening gedaan op 12 maart 1759: f 320-6-2 minus f 17-3-1, rest f 303-3-1. Bovendien nog 1/6 van 4 grazen te Sauwerd, beklemd door Frerik Jacobs (ad f 10,- per jaar); 1/6 deel van een heem door dezelfde beklemd (ad f 8,- per jaar); 1/6 deel van een heem tot Wetsinge beklemming Jan Jans ad f 4,-; 1/6 deel van de obligatie ad f 100,- t.l.v. Hindrik Hindriks tot Zuidwolde, welke obligatie berust bij Gosse Jans. Met handtekeningen van de kinderen [[R.A. XXXVII g 1.]]. Op 12 maart 1759 deden dezelfde voogden ook rekening. Toen bedroeg het nadeling saldo f 466-19-1 [[R.A. XXXVII g 1.]].
Uit dit huwelijk:
1.Gepke Eisses, ged. Ten Boer 25 nov. 1736 (dochter, niet met name genoemd), tr. Bedum (ondertr. ald. 11 apr., ondertr. Ten Boer 13 apr.) 27 apr. 1760 Jacob Clasens, van Bedum.
Uit dit huwelijk:
a.Klaes, ged. Bedum 26 dec. 1762.
2.Eisse Hindriks, geb. bijna 8 maanden na zijn vaders dood, ged. Ten Boer 22 febr. 1739, volgt III.1.

II.3Cornelis Hindriks, zoon van Hendrik Pieters (I.), ged. Noordwolde 18 okt. 1711, † Bedum mei 1752, tr.Tryntje Popkes, geb. het Reitland, ged. Bedum 1 dec. 1721 [1720?], † na 1752, dochter van Popke Bartelds en Jeyke Jans Hillebrands.
Op 4 juli 1753 wordt Gosse Jans te Bedum (domicilie citandi kiezend bij Jan Louwes te Sauwerd) aangezworen over de zes kinderen van Trynje Popkes bij Cornelis Hindriks tot Bedum. Claes Popkes (halfbroer van Trynje) is sibbevoogd [[R.A. XXXVII b 1.]]. Op 7 juli 1753 wordt Willem Ebels te Bedum vreemde voogd [[R.A. XXXVII g 1.]].
Op 10 mei 1754 verkopen Gosse Jans, Claes Popkes en Willem Ebels, voogden over de zes kinderen van wijlen Cornelis Hendriks en Trynie Popkes, Jan Jans, Claes Claessen en Berent Claessen, voogden van de vier kinderen van wijlen Hendrik Hendriks en wijlen Trynie Claessen, Pieter Jeltes, Derk Jans en Jan Lauwes, voogden van de twee kinderen van wijlen Eyse Hindriks en Jantien Hindriks, hunner pupillen huis (huur f 8,-) met de beklemming van vier grazen land (huur f 10,-) te Sauwerd aan Frerik Jacobs en Anje Jans voor f 250,- [[R.A. XXXVI c 1, fol. 111.]]
Op 14 maart 1774 dragen Eysse, Claas, Jan en Gepke Cornellis over aan Popke Cornellis en Jantjen Jans hun mandelige plaats onder het Reidland, met de beklemming van 20½ grazen, waarvan 6 grazen van G. Alberda douairiθre van In- en Kniphuisen en 14½ grazen van de kerk van Bedum; huur 4 gl. 10 st., resp. 7 gl. 19 st., hebbende de koperen dit land aanvaard op 23 febr. 1774 voor een somma van f 2125,-, te betalen vσσr 12 mei 1774 [[R.A. XXXII c, fol. 71r.]].
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Cornellis, ged. Bedum 5 juni 1740, tr. Bedum (ondertr. Bedum 14 mei 1762) Fenje Harms, weduwe van Jan Derks Teisman.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
2.Popke Cornellis, ged. Bedum 15 maart 1742, volgt III.2.
3.Eisse Cornellis, ged. Bedum 4 maart 1744, † na 1774.
4.Klaas Cornelis, ged. Bedum 11 apr. 1746, volgt III.3.
5.Jan Cornellis, ged. Bedum 30 okt. 1748, volgt III.4.
6.Gepke Cornellis, ged. Bedum 20 mei 1752 (dochter van Cornellis Hendriks, ‘welke voor eenige weecken gestorven sijnde’), † Middelstum 14 dec. 1830, tr. 1° (ondertr. Bedum 5 apr. 1775) Roelf Jacobs, geb. ca. 1735, zoon van Jacob Jans en Hilje Egberts; tr. 2° (ondertr. Bedum 20 okt., huwelijkscontract 20 okt. 1804 [[R.A. LVII l 1, fol. 169r.]]) Jan Jurjens Noorda, ged. Kolham 7 maart 1760, van Middelstum, oliemolenaar te Middelstum, † Slochteren 31 maart 1835, zoon van Jurjen Harms en Elizabeth Jans, weduwnaar van Brechtje Jans.
Getuigen bij het huwelijkscontract van het tweede huwelijk aan bruidegomszijde: Jan J. Bakker, Jan Kornelis en Jan Jacobs, voogden; aan bruidszijde: Jacob Roelfs en Hilje Roelfs, schoonzoon en dochter, Hommo Eltjes en Tryntje Roelfs, schoonzoon en dochter, Jan Jacobs, schoonzoon.
In de jaren 1724 en 1730 laten Jacob Jans en Hilje Egberts, wonend op Lutke Haver, acht kinderen dopen. Onder hen is echter geen Roelf. Roelf Jacobs zal echter toch een zoon van dit echtpaar zijn. Niet alleen is dat waarschijnlijk op grond van het feit dat hijzelf later ook op Lutke Haver woont, maar het wordt bevestigd door het huwelijkscontract van zijn broer Jan Jacobs met Barbertje Berents (Bedum 24 maart 1783). In dat huwelijkscontract wordt het recht van representatie overeengekomen voor de kinderen van Roelef Jacobs en Gepke Cornellis en voor de kinderen van Focke Hindriks en Tryntje Jacobs. Getuigen aan bruidegomszijde zijn Claas Jacobs en Sieke Jans, volle broer en snaarske, Roelf Jacobs en Gepke Cornellis, broer en snaarske, Rinne Jacobs en Geertje Jans, broer en snaarske, Tryntje Jacobs, weduwe van Focke Hindriks, zuster, Coene Jacobs en Aaltje Jacobs, zwager en volle zuster. Van de meeste van deze kinderen vinden we de dopen terug: Trientje Jacobs, ged. Bedum 14 maart 1724, van Bedum, tr. Uithuizermeeden (ondertr. Bedum 22 nov.) 24 dec. 1752 Fokke Hendriks; Claes Jacobs, ged. Bedum 3 maart 1730, tr. Bedum (ondertr. ald. 14 apr. 1764) Sykje Jans; Rinne Jacobs, van Bedum, tr. Warffum 13 nov. 1757 Grietje Geerts; Aaltje Jacobs, ged. Bedum 14 maart 1724, van Bedum, tr. (57 jaar oud!) Sappemeer (ondertr. Groningen 5 mei) 27 mei 1781 Coene Jacobs. Blijkbaar zijn de dopen van Roelf en Rinne niet opgetekend.
Uit het eerste huwelijk:
a.Hilje Roelfs, ged. Bedum 21 apr. 1776, † Bedum 26 okt. 1839, tr. Bedum 28 febr. 1802 Jacob Roelfs Eisinga, geb. Wetsinge 20 okt. 1765, landbouwer, † Den Haver (Bedum) 18 apr. 1836, zoon van Roelf Jacobs Eisinga en Jantje Jans.
b.Tryntje Roelfs Eisinga, ged. Bedum 26 okt. 1777, † Onderwierum 2 sept. 1852, tr. Bedum (huwelijkscontract 12 okt. [[R.A. L c 8, fol. 21.]], ondertr. Westeremden 17 okt.) 21 nov. 1802 Hommo Eltjes Boldij, geb. Westeremden 1769/1770, landbouwer, † Onderwierum 14 mei 1840, zoon van Hindrik Hommes en Geesien Jacobus.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Hindrik Hommes en Eerbyna Doornbos, vader en stiefmoeder, Harm Harms, behuwd broer; aan bruidszijde: Gepke Kornelis, moeder, Jakob Roelfs en Hilje Roelfs, zwager en zuster, Jan Jacoks en Barberke Berends, oom en aangehuwd tante, J. Le Cler, dedigsman.

III.1Eisse Hindriks, zoon van Eisse Hindriks (II.2), geb. bijna 8 maanden na zijn vaders dood, ged. Ten Boer 22 febr. 1739, wonend ‘an de Bolt’, † Ten Boer 24 apr. 1819, tr. Ten Boer (huwelijkscontract 24 apr.) 24 mei 1766 Anje Jacobs, van Ten Boer.
Getuigen bij hun huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Jantjen Hindriks, moeder, Lammegien en Lysebeth Alberts, halfzusters; aan bruidszijde: Eysse en Jan Jacobs, broers, Janneke Jacobs, zuster, Eyse Gerrits, Jacob Roelfs en Willem Clasen, voogden van de kinderen [broers?].
Uit dit huwelijk:
1.Hindrik Eisses Bolt, ged. Ten Boer 3 mei 1767, landbouwer, † Ten Boer 8 jan. 1851, tr. Elizabeth Nannings, geb. Ten Boer 1773/1774, † Ten Boer 14 okt. 1829, dochter van Nanning Hindriks en Aafke Freerks.
Uit dit huwelijk nageslacht Bolt.
2.Jacob Eisses Bolt, ged. Ten Boer 22 jan. 1769, † Ten Boer 27 dec. 1859, tr. Mattje Gerrits Oosterhuis.
3.Jantje Eisses Bolt, ged. Ten Boer 25 dec. 1770, † Middelbert 2 juli 1821 (51 jaar), tr. 1° Berend Jans, landbouwer; tr. 2° Klaas Lammerts Rozema.
De kinderen uit het eerste huwelijk voeren later ook de naam Bolt.
4.Jentje, ged. Ten Boer 19 apr. 1772.
5.Eisse Hindriks, ged. Ten Boer 10 jan. 1774.

III.2Popke Cornellis, zoon van Cornelis Hindriks (II.3), ged. Bedum 15 maart 1742, † dec. 1780/jan. 1781, tr. Bedum (huwelijkscontract 1 apr.; ondertr. Bedum 24 maart, ondertr. Thesinge 26 maart; att. naar Bedum 13 apr. 1774) Jantje Jans, van Thesinge, † Bedum 11 jan. 1811 (60 jaar, nalatende drie kinderen uit twee huwelijken); zij hertr. Bedum (huwelijkscontract ald. 9 nov.) 16 dec. 1781 Harm Ewolts, zoon van Ewolt Willems en Geeske Harms.
Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Eysse, Claas en Jan Cornellis, broers, Gepke Cornellis, zuster, en Claas Popkes, oom; aan bruidszijde: Jan Berents, sibbevoogd, en Claas Harkes, vreemde voogd.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Jantjes tweede huwelijk, aan bruidszijde: Jan Jans, halfbroer, Eisse Cornelis, zwager en voormond, Jan Berents, sibbe-, en Roelef Emes, vreemde voogd over bruids onmondige kinderen, Jan Cornellis, zwager, Gepke Cornelis, snaarske.
Uit het tweede huwelijk van Jantje stammen Ewold Harms Groenwold (1782-1862) en Jan Harms Groeneveld (1784-1831).
Uit dit huwelijk:
1.Cornellis, ged. Bedum 31 dec. 1775, jong overleden
2.Trijntje Popkes Cornelis, ged. Bedum 5 jan. 1777, † Winsum 5 maart 1814, tr. Noordwolde (ondertr. Zuidwolde 19 apr.) 18 mei 1800 Gerrit Simons Aldershof, ged. Noordwolde 22 dec. 1771, van Zuidwolde, vleeeshouwer, † Baflo 4 apr. 1839, zoon van Simon Jans en Lammechien Gerrits Allershof; hij hertr. Winsum 19 aug. 1815 Bouwke Geerts Vos, ged. Bedum 30 jan. 1791, † Baflo 17 jan. 1853, dochter van Geert Derks Vos en Grietje Popkes.
Uit dit huwelijk:
a.Simen, ged. Bedum 21 sept. 1800.
b.Popke, ged. Onderwierum 7 febr. 1800.
c.Jantje Gerrits Alderhof, geb. Obergum 31 juli, ged. Obergum 24 aug. 1806, † Baflo 20 sept. 1818.
d.Simentje Gerrits Allershof, geb. 3 nov., ged. Winsum 9 dec. 1810, † Winsum 23 nov. 1812.
e.Sibbelina Aldershoff, geb. Winsum 11 mei 1813.
3.Jan, ged. Bedum 11 apr. 1779, jong overleden.
4.Popke Cornellis, ged. Bedum 14 jan. 1781 (postuum; vader voor enkele weken overleden), jong overleden.

III.3Klaas Cornelis, zoon van Cornelis Hindriks (II.3), ged. Bedum 11 apr. 1746, lidmaat op belijdenis Middelstum 8 apr. 1781, landbouwer te Tinallinge, † Tinallinge 19 sept. 1808, tr. (ondertr. Bedum 9 juni 1776) Hilje Eilkes, ged. Niekerk (WK) 7 jan. 1748, lidmaat aangenomen Tinallinge 23 juni 1811, landbouwerse te Tinallinge, † Tinallinge 1818, dochter van Eelke Isebrants en Anke Roelefs.
In 1810 wordt Klaas Cornelis’ weduwe, boerinne, te Tinallinge, huis nr. 26, aangeslagen in klasse 41, betaalt zij in de 100ste penning f 0-0-12 en wordt zij voor een bedrag van f 2,- aangeslagen [[Arch. Gewest. besturen, inv.nr. ...]].
Zij wordt bij haar ondertrouw en de doop van haar eerste kind (beide te Bedum) ‘Edes’ genoemd. Verder heet zij altijd ‘Eilkes’.
Uit dit huwelijk:
1.Trientje Klaassen Reitzema, ged. Bedum 21 sept. 1777, † Stitswerd 24 nov. 1861, tr. 1° Tinallinge (ondertr. Stitswerd 9 mei, huwelijkscontract Warffum 14 mei [[R.A. XLVIII b 3.]]) 25 mei 1801 Jacob Tammes Medema, ged. Stitswerd 1 jan. 1775, landbouwer op Nieuw-Zuidwenda te Stitswerd, † Stitswerd 3 maart 1821, zoon van Tamme Pieters en Hilje Jacobs; tr. 2° Kantens 21 febr. 1822 Derk Willems ter Maat, landbouwer op Nieuw-Zuidwenda te Stitswerd, † (Kantens) (5) febr. 1845, zoon van Willem Pieters ter Maat en Antje Gerards van der Tuuk.
Getuigen bij het contract voor het eerste huwelijk aan bruidegomszijde Tamme Pieters, vader, Derk Tonnis, dedigsman, aan bruidszijde Klaas Cornellis en Hilje Eilkes, ouders.
Uit deze huwelijken geen kinderen.
2.Anneke, geb. Tinallinge 27 maart, ged. ald. 1 apr. 1781, jong overl.
3.Kornelis Klaas Reitzema, geb. Tinallinge 8 jan. 1783, volgt IV.1.
4.Marten Klaassen Reitzema, geb. Tinallinge 19 maart 1787, volgt IV.2.
5.Eilke, geb. Tinallinge 26 dec. 1790, ged. ald. 2 jan. 1791, jong overl.

III.4Jan Cornellis, zoon van Cornelis Hindriks (II.3), ged. Bedum 30 okt. 1748, † na 1781, tr. (huwelijkscontract Garmerwolde 1 juni 1786) Siebrich Gerrits Boerema, ged. Noorddijk 18 febr. 1756, † Sint Annen 28 nov. 1825, dochter van Gerrit Pieters (Boerema) en Grietje Hindriks, en weduwe van Harm Cornellis.
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Claas Cornellis en Hilje Eelkes, broer en schoonzuster, Roelf Jacobs en Gepke Cornellis, zwager en zuster, Jan Berents, sibbevoogd over de twee minderjarige kinderen van bruidegoms overleden broer Popke Cornellis bij Jantie Jans; aan bruidszijde, o.a.: Grietie Hindriks, weduwe van Gerrit Pieters, moeder.
Uit dit huwelijk:
1.Tryntje, ged. Ten Boer 15 apr. 1787 (ouders: van Sint Annen).

IV.1Kornelis Klaas Reitzema, zoon van Klaas Cornelis (III.3), geb. Tinallinge 8 jan. 1783, † Tinallinge 16 okt. 1861, tr. Baflo 8 febr. 1819 Nanje Pieters Kuipers, ged. Middelstum 8 okt. 1797, † Tinallinge 23 aug. 1860, dochter van Pieter Jans Kuiper en Grietje Pieters Danhof.
Zijn signalement luidde in 1819: lengte 1,57 m, aangezicht en voorhoofd rond, ogen blauw, neus lang, mond groot, kin breed, haar en wenkbrauwen blond. Hem mankeerde het voorste lid van de duim van de rechterhand.
Successiememorie Nantje Kuipers: eigendom van de halfscheid van huis 36 met 10 ha 60 a 60 ca beklemd te Tinallinge, D 42-52 en 93.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 10 nov. 1819, † Tinallinge 1 maart 1838.
2.Pieter Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 21 dec. 1821, † Tinallinge 17 febr. 1846.
3.Marten Kornelis Reitzema, geb. 3Tinallinge 25 dec. 1823, † Tinallinge 6 mei 1855.
4.Jan Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 7 aug. 1826, † Tinallinge 20 aug. 1826.
5.Klaas Kornelis Reitzema, volgt V.1.
6.Grietje Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 23 febr. 1832, † Stitswerd 10 juli 1865, tr. Baflo 22 dec. 1855 Willem Egberts Tillema, geb. Stitswerd 25 okt. 1823, landbouwer te Stitswerd, † Stitswerd 24 jan. 1881, zoon van Egbert Pieters Tillema en Magdalena Willems ter Maat; hij hertr. Bedum 2 mei 1868 Stientje Sijmens Groeneveld, geb. Bedum 6 okt. 1828, † Stedum 1 maart 1894, dochter van Sijmen Jans Groeneveld en Harmke Hommes Heidema, weduwe van (tr. Bedum 19 mei 1849) Homme Rikkerts Heidema, zoon van Rikkert Hommes Heidema en Jantje Harms
Succ. mem. 1865, 2/4658: erfgenaam dochter Nantje Willems Tillema, acht jaar oud; test. t.o.v. not. Van Roijen te Onderdendam, stpl. 9, inv.nr. 112, nr. 6: boerenbehuizing nr. 28, met beklemming van 28 bunder 85 roeden 30 ellen, huur f 300 te Stitswerd, kadastraal bekend als F 658-661, 686, 701, 702, 712-718, 727-731, 809, 821 en 822.
Uit dit huwelijk:
a.Nantje Willems Tillema, geb. Stitswerd 25 febr. 1857, † Stitswerd 31 maart 1867.
b.Catharina Magdalena Tillema, geb. Stitswerd 27 sept. 1859, † Stitswerd 1 okt. 1859.
c.Cornelia Tillema, geb. Stitswerd 7 juli 1861, † Stitswerd 14 apr. 1863.
d.Derk Tillema, geb. Stitswerd 21 jan. 1865, † Stitswerd 3 febr. 1865.
7.Hilje Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 16 dec. 1834, † Tinallinge 25 apr. 1847.
8.Jan Kornelis Reitzema, volgt V.2.

IV.2Marten Klaassen Reitzema, zoon van Klaas Cornelis (III.3), geb. Tinallinge 19 maart, ged. ald. 25 maart 1787, timmerman, † Tinallinge 11 sept. 1837, tr. Baflo 13 juni 1823 Cornelia Gerrits Bennema, geb. Baflo 22 maart, ged. ald. 5 apr. 1795, daglonerse, † Tinallinge 10 jan. 1859, dochter van Gerrit Bennes/Bennema en Aaltje Geerts; zij hertr. Baflo 19 febr. 1842 Evert Pieters Kuiper, ged. Huizinge 4 febr. 1802, dagloner, † Tinallinge 17 dec. 1857, zoon van Pieter Harms Kuiper en Martje Klasen Dijkema.
Uit dit huwelijk:
1.Gerrit Martens Reitzema, geb. Baflo 6 febr. 1824, † 9 febr. 1824.
2.Gerrit Martens Reitzema, geb. Warffum 20 juli 1825, † Warffum 21 juli 1825.
3.Klaas Martens Reitzema, geb. Warffum 22 febr. 1827, verder onbekend.
4.Trientje Martens Reitzema, geb. Warffum 29 apr. 1829, dienstmeid, † Tinallinge maart 1855, ongehuwd.
5.Gerrit Martens Reitzema, geb. Warffum 7 apr. 1833, † Tinallinge 5 dec. 1846.

V.1Klaas Kornelis Reitsema, zoon van Kornelis Klaas Reitzema (IV.1), geb. Tinallinge 21 mei 1829, † Tinallinge 7 jan. 1899, tr. Baflo 23 nov. 1868 Anje Doornbos, geb. Den Andel 29 juni 1843, † Tinallinge 9 febr. 1902, dochter van Evert Jans Doornbos en Stientje Tjarks Balkema.
Uit de successiememorie van Klaas Reitzema: Erfgenamen: Grietje, te Tinallinge, Styntje, te Gieten, gehuwd met Geert Soegies, hoofd der school, Bette Alma, gehuwd met Cornelia Reitsema. Testament: voor mr. A.J. van Royen te Onderdendam, d.d. 11 jli 1868. Eigendommen: huis te Tinallinge, D 607, 610, 9 are 40 centiare, ad f 1300,-; roerende goederen e.d. f 600,-; obligaties e.d. f 12137,31. Totaal: f 14037, 31, minus begrafeniskosten ad f 80,- resteert saldo f 13957,31. Vermeld wordt verder de aanslag in de vermogensbelasting van 19 mei 1898 ad f 23228,-.
Uit dit huwelijk:
1.Nantje Reitsema, geb. Tinallinge 23 aug. 1868, † Tinallinge 22 okt. 1868.
2.Nantje Reitsema, geb. Tinallinge 22 apr. 1870, † Tinallinge 17 febr. 1875.
3.Stientje Reitsema, geb. Tinallinge 6 sept. 1872, † Gieterveen 29 jan. 1900, tr. Baflo 9 apr. 1896 Geert Soegies, hoofd der school, geb. Assen 27 sept. 1870, zoon van Jan Soegies en Roelfien Popken; hij hertr. Gieten 16 febr. 1901 Fenna Rijkens, geb. Gieten 1881/1882, dochter van Vegter Rijkens en Elsien Greven.
Uit het huwelijk van Geert Soegies en Fenna Rijkens:
a.Jan Soegies, geb. Gieterveen 26 febr. 1902.
b.Cornelia Soegies.
Uit dit huwelijk:
a.Klaas Jan Soegies, geb. Gieterveen 26 jan. 1897.
4.Grietje Reitsema, geb. Tinallinge 7 aug. 1874, † Uithuizen 8 nov. 1959, tr. Baflo 5 mei 1900 Derk Ubel Ritzema, geb. Warffum 3 juli 1873, cafιhouder te Uithuizen, † Uithuizen 26 nov. 1943, zoon van Fokko Derks Ritzema en Jantje Cornelis Bijsterveld.
Door Derk Ubel Ritzema verwekt bij Geertruida Straat:
a.Derkje Ubeldina Straat, geb. Eenrum 6 febr. 1898, † Groningen 26 aug. 1957 (bij huwelijk erkend door Jakob van Zeewijk, geb. Warffum 28 sept. 1869, landbouwer, † Zandeweer 12 febr. 1941, zoon van Aries van Zeewijk en Anje Stijfhoorn, tr. Eenrum 30 nov. 1899 Geertruida Straat, geb. Onderdendam 19 mei 1872, † Haren 16 jan. 1855, dochter van Joost Straat en Anna Meinderdina Elinga), tr. Kantens 1 juli 1922 Udo Derk Vink, geb. Zandeweer 30 aug. 1896, zoon van Klaas Vink en Fokkelina Zand.
Uit dit huwelijk:
a.Fokko Ritzema, geb. Baflo 30 apr. 1901, slager † 12 maart 1969, tr. Uithuizen 29 dec. 1925 Trijntje Vos, geb. Uithuizermeeden 22 maart 1902, † Uithuizen 1 juni 1996, dochter van Henricus Vos en Elske Lenting.
Uit dit huwelijk:
A.G. Ritzema, tr. J. de Haan, † 2000. [Westerstraat 34, 9671 GK Winschoten, 0597-412755]
B.H. Ritzema, tr. M. Menzinga. [Tolbert, 0594-513227]
b.Anje Ritsema, geb. Baflo 28 nov. 1902 (door een fout van de ambtenaar ingeschreven met een s), † Uithuizen 1 nov. 1985, tr. Hendrik Jan Dijkman, geb. Groningen 12 okt. 1900, meubelmaker, † Winsum 31 juli 1990, zoon van Henderikus Dijkman en Elsien Wold.
Uit dit huwelijk:
A.Els Dijkman, geb. 1932/1933, † Uithuizen 28 jan. 1991, tr. Gerrit Huizenga. [2001: Warffum]
Uit dit huwelijk:
I.Jur Huizenga. [2001: Bedum]
II.Andrea Dijkman, tr. (Henk) Zigterman. [1988: Warffum]
Uit dit huwelijk:
1.Steven.
2.Thom.
c.Jan Ritzema, geb. 1905, † Uithuizen 4 okt. 1983, tr. Trijntje ten Cate, geb. 1909/1910, † Uithuizen 2 apr. 1988.
Uit dit huwelijk:
A.Derk Ubel Ritzema.[Borgstraat 22, 0595-431542]
d.Klaas Ritzema, geb. 1910, † Oudwoude 11 jan. 1986, tr. 1939/1940 Louwine Strikwerda, geb. 1909/1910, † Oudwoude 12 aug. 1992.
Uit dit huwelijk:
A.G. Ritzema, tr. T. Bierma.
Uit dit huwelijk:
I.Louwine Bierma, tr. Roelof N.
II.Geert Bierma, tr. Hilda.
III.Klaas Bierma, tr. Femmie.
IV.Anne Bierma.
5.Cornelia Reitsema, geb. Tinallinge 10 aug. 1877, † Groningen 22 mei 1960, tr. Baflo 1 apr. 1899 Bette Alma, geb. Sauwerd 18 dec. 1873, landbouwer, later cafιhouder en commissionair te Den Ham, † Groningen 1 sept. 1941, zoon van Klaas Alma en Korneliske Wiersum.
Uit dit huwelijk nageslacht.

V.2Jan Kornelis Reitzema, zoon van Kornelis Klaas Reitzema (IV.1), geb. Tinallinge 20 febr. 1840, te Tinallinge (1860), te Stitswerd (1867), † Winsum 19 nov. 1875, tr. Baflo 16 nov. 1867 Aaltje van Tijum, geb. Tinallinge 30 okt. 1849, † Tinallinge 9 mei 1901, dochter van Hendrikus Jakobus van Tijum en Dieverke Eilkes van der Laan; zij hertr. Winsum 22 maart 1877 Jan Timmer, geb. Adorp 15 okt. 1837, landbouwer te Tinallinge, † Tinallinge 13 jan. 1901, dochter van Harm Timmer en Tijtje Jans Leuring.
Succ. mem. 1875, 3/4037: testament vor not. Van Roijen, d.d. 1 aug. 1868. Kinderen: Hinderikus, Kornelis, Diederik en Nanneko.
Uit het tweede huwelijk van Aaltje drie jong overleden kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.Nantje Reitsema, geb. Winsum 29 sept. 1868, † Winsum 15 apr. 1869.
2.Hinderikus Reitsema, geb. Winsum 14 sept. 1869, volgt VI.1.
3.Kornelis Reitsema, geb. Winsum 14 jan. 1871, volgt VI.2.
4.Diederik Reitsema, geb. Winsum 7 maart 1873, volgt VI.3.
5.Nanneko Reitsema, geb. Winsum 24 febr. 1875, landbouwer, tr. Uithuizermeeden 5 dec. 1906 Gesien van Kalker, geb. Uithuizermeeden 26 juli 1869, † Roodeschool 9 nov. 1907, dochter van Klaas Writsers van Kalker en Anje Willems Dijk, en weduwe van zijn broer Diederik Reitsema.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

VI.1Hinderikus Reitsema, zoon van Jan Kornelis Reitzema (V.2), geb. Winsum 14 sept. 1869, landbouwer, † ’t Zandt 3 febr. 1943, tr. Warffum 18 mei 1906 Jantje Steenhuis, geb. Toornwerd 11 dec. 1866, † Groningen 19 aug. 1943, dochter van Eltje Steenhuis en Trientje Dijkhuizen.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Jan Reitsema, geb. Uithuizen 2 apr. 1907.

VI.2Kornelis Reitsema, zoon van Jan Kornelis Reitzema (V.2), geb. Winsum 14 jan. 1871, tr. Noorddijk 28 jan. 1911 Grietje Zijl, geb. Stootshorn 5 sept. 1872, landbouwerse, † Niezijl 25 okt. 1943, dochter van Evert Zijl en Elsien Schmidt, weduwe van (tr. Noordbroek 10 mei 1894) Arend Vink, geb. Wirdum, landbouwer, zoon van Adam Kornelis Vink en Aaltje Arends Damhof.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Jacobus Reitsema, geb. Euvelgunne 1911, † Oldekerk 28 juli 1925.

VI.3Diederik Reitsema, zoon van Jan Kornelis Reitzema (V.2), geb. Winsum 7 maart 1873, landbouwer, † Roodeschool 29 aug. 1904, tr. Uithuizermeeden 17 juni 1903 Gesien van Kalker, geb. Uithuizermeeden 26 juli 1869, † Roodeschool 9 nov. 1907, dochter van Klaas Writsers van Kalker en Anje Willems Dijk; zij hertr. Nanneko Reitsema.
Uit dit huwelijk:
1.Annie Reitsema, geb. Uithuizermeeden 16 juli 1903, † Harderwijk 24 apr. 1910.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 2 januari 2011
Naar begin van de pagina