Genealogie Jager
Genealogie


I?Sybout Simons, † na ca. 1770, tr. vσσr ca. 1750 Aukje Jakobs, † na ca. 1770.
Op 10 dec. 1811 verschijnen ter mairie van Franeker Siemon, Jan en Japik Siebouts, gebroeders te Franeker, die verklaren de familienaam Jager aan te nemen. Siemon heeft vijf kinderen: Geertje, 30 jaar, te Harlingen, Siebout, 26 jaar, Jurrian, 20 jaar, Anke 16 jaar, allen te Franeker, en Antje, 23 jaar, te Heerenveen. Jan heeft ιιn zoon, Siebout, 21 jaar, te Franeker.

Diverse, mogelijk verwante Sybouts:
Sybbe Teepens, hoedemakersgesel, laat dopen Symen, ged. Franeker 16 sept. 1750.
Sybbe Tjemens, laat dopen: Jaepikkje, ged. Franeker 6 jan. 1756.
Sybolt Jans, van Makkum, tr. Makkum 29 okt. 1747 Auk Beernts, van Makkum.
Uit dit huwelijk:
a.Gertje, ged. Makkum 9 okt. 1748 (de vader is doopsgezind).
Quotisatiecohier 1749, Franeker: Sybout Jacobs, Tweede Oost, bestaat suinigh, 4 volw. en 1 kind, f 11-13-0.
Sibout Jobs, tr. Hendrikje Harkes, vliet, arrem, 2 volw., f 11-13-0.
Quotisatie 1749, Franeker: Sybout Jobs, West
Uit dit huwelijk:
a.Jeltje Sybouts, geb. op ’t Vliet 7 febr. 1761, ged. op belijdenis 20 juni 1783, † Franeker 27 febr. 1806 (45 jaar), ongehuwd.
Sybout Tjerks, te Harlingen, tr. Rixtje Ruurds.
Uit dit huwelijk:
a.Tjerk Siebouts, geb. Harlingen 1770, van Midlum, tr. Franeker (ondertr. ald., gerecht 1 nov.) 16 nov. 1794 Jeltje Hessels, van Franeker.
Uit dit huwelijk:
A.Siebout, geb. 20 juli, ged. Franeker 9 aug. 1795.
B.Tryntje Tjerks Stienstra, geb. op ’t Vliet 30 sept., ged. Franeker 23 okt. 1796, tr. Franekeradeel 1822.
b.Tjitske (Sytske) Sybouts, geb. Harlingen 1773, van Franeker, tr. Franeker (ondertr. ald. 2 nov.) 17 nov. 1805 Jan Johans Tichelaar, van Franeker.
Uit dit huwelijk:
A.Johan, geb. 12 juni, ged. Franeker 28 juni 1807.
B.Rigtje, geb. 25 jan., ged. Franeker 18 febr. 1810.
C.Sybout, geb. 22 nov., ged. Franeker 15 dec. 1811.
Jetske Sybouts, van Franeker, tr. 1° Franeker (ondertr. ald. 10 mei) 25 mei 1755 Arent (Ane) Pieters, schoenmakersgezel, van Franeker; tr. 2° Franeker (ondertr. ald. 14 juli) 29 juli 1770 Else Fransen, van Franeker, weversgezel.
Uit hei tweede huwelijk:
a.Froukje, ged. Franeker 28 aug. 1771.
b.Tryntje, geb. 7 mei, ged. Franeker 25 mei 1774.
c.Willemke, geb. 29 aug., ged. Franeker 18 sept. 1776.
Sybout Ykes, tr. Tryntje Jans.
Uit dit huwelijk:
a.Yke Sybouts Seiksma (Sigtstra), geb. Franeker 1775, van Franeker, † Franeker 8 juli 1817 tr. Franeker (ondertr. ald. 28 apr.) 21 mei 1804 Bokje Jurjens Kramer, van Lollum.
In 1811 neemt hij de naam Albartus aan:
Uit dit huwelijk:
A.Tryntje, geb. 24 maart, ged. Franeker 7 apr. 1805, † na 1811.
B.Jurjan, geb. 19 nov., ged. Franeker 13 dec. 1807, † na 1811.
C.Sydske, geb. 3 apr., ged. Franeker 6 mei 1810, † Franeker 1812.
Uit dit huwelijk:
1.Simon Sybouts Jager, geb. 1750/1751, volgt II.1
2.Japikje Sibouts, van Franeker, tr. (ondertr. Franeker 31 mei 1783) Bernhardus Douwes, van Franeker, timmergezel.
† Barradeel 24 nov. 1811 Bernardus Douwes.
Uit dit huwelijk:
a.Aukje, geb. 13 maart, ged. Franeker 28 maart 1784.
b.Doutje, geb. 5 maart, ged. Franeker 12 maart 1786.
c.Hendrikje, geb. 29 nov., ged. Franeker 16 dec. 1792.
3.Jan Sybouts Jager, geb. 1764/1765, volgt II.2.
4.Jacob (Japik) Sybouts de Jager, geb. 1770/1771, † Franeker 2 nov. 1835 (64 jaar oud, gehuwd), ongetwijfeld identiek aan Jacob Sybouts, van Franeker, tr. Franeker (ondertr. ald. 7 nov.) 22 nov. 1807 Maatje Christoffels Benijn, van Franeker, † Franeker 11 aug. 1841 (73 jaar, weduwe).
Jacob (Japik) was in elk geval op 10 dec. 1811 nog kinderloos.

II.1Simon Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons (I.), geb. 1750/1751, metselaarsgezel (1776), trekschipper (1814), later metselaar, † Franeker 19 febr. 1822 (71 jaar oud), tr. Franeker (ondertr. ald. 30 maart) 14 apr. 1776 Tietske Jurjens, ged. Franeker 7 okt. 1753, van Franeker, † Franeker 11 juni 1819, dochter van Jurjen Harings en Geertje Hessels.
Symon Sybolts Pasma, te Sneek, tr. vσσ 1770 Acke Gerbins.
Uit dit huwelijk:
1.Geertje Simons Jager, geb. 16 sept., ged. Franeker 1 okt. 1777, † Harlingen 30 mei 1856, tr. Abel Poppes van der Hout.
Uit dit huwelijk:
a.Tjetske, geb. 1804/1805, † na 1811.
b.Lijsbet Abels van der Hout, geb. Harlingen 1807, tr. Harlingen 17 mei 1832 Willem Gerbranda, geb. Harlingen 1806/1807, zoon van Folkert Reins Gerbranda en Jacoba Willems Rosier.
c.Symon Abels van der Hout, geb. Harlingen 8 febr. 1813, tr. 1° Harlingen 20 mei 1841 Hempkje Torenbeek, geb. Harlingen 1843/1844, dochter van Jacob Klases Torenbeek en Trijntje Lubberts; 2° Harlingen 1 mei 1856 Hitje Lolles Lollema, geb. Wijnaldum 1809/1810, dochter van Lolle Ruurds en Grietje Pieters Nieuwenhuyzen.
2.Aukje, geb. 24 juni, ged. Franeker 9 juli 1780, jong overleden.
3.Aukje, geb. 11 okt., ged. Franeker 30 okt. 1782, † vσσr 1811.
4.Sybout Simons Jager, geb. Franeker 26 febr., ged. ald. 16 maart 1785 (als Siebert), volgt III.
5.Antje Simons Jager, geb. Franeker 20 apr., ged. ald. 11 mei 1788, † Harlingen 13 mei 1849 (61 jaar), tr. Franeker 29 mei 1814 Pieter Hanses Gorter.
Zij woont in 1811 in Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
a.Hans Pieters Gorter, geb. Harlingen 22 febr. 1817, tr. 1° Franeker 5 aug. 1841 Wilhelmina Schmidt, geb. Workum 1815/1816, dochter van Johannes Petrus Schmidt en Marij Piers Visser; tr. 2° Harlingen 4 maart 1852 Sytske Reinders Hof, geb. Ferwerd 1818/1819, dochter van Reinder Kornelis Hof en Ynske Pieters.
b.Simon Pieters Gorter, geb. Harlingen 2 sept. 1819, tr. 1° Harlingen 17 mei 1849 Akke Joustra, geb. Harlingen 1807/1808, dochter van Sybrand Hartman Joustra en Baukjen Baukes Henstra; 2° Harlingen 17 nov. 1859 Janna Ulberg, geb. Harlingen 1818/1819, dochter van Johannes Jans Ulberg en Klaaske Coenraads.
c.Yemkje Gorter, geb. Harlingen 24 nov. 1821, tr. Harlingen 15 juli 1847 Hermann Hinrich Hodde, geb. Brokum 1807/1808, zoon van Johann Hinrich Hodde en Marie Margarethe Hodde.
d.Sibout Gorter, geb. Harlingen 25 juni 1824.
6.Jurrien Simons Jager, geb. 16 aug., ged. Franeker 4 sept. 1791, † na 1811.
7.Auke Simons Jager, geb. 4 okt., ged. Franeker 29 okt. 1794, kurassier 7e compagnie te Deventer, † Franeker 18 dec. 1824 (tijdens verlof aldaar), ongehuwd.
8.Rinske, geb. 25 okt., ged. Franeker 22 nov. 1797, † vσσr 1811.

II.2Jan Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons (I.), geb. 1764/1765, metselaar (1788), turfdrager, † Franeker 31 maart 1825 (60 jaar oud), tr. 1° Franeker (ondertr. ald. 29 nov.) 17 dec. 1788 Antje Jans, van Franeker; tr. 2° Franeker 29 sept. 1811 Anna Karolina Karels Dulfer (Dulfels), van Franeker.
Uit het eerste huwelijk:
1.Sybout Jans (de) Jager, geb. 28 jan., ged. Franeker 4 febr. 1789 (als zoon van Jan Sibits en Antje Jans), † Franeker 23 apr. 1844 (53 jaar oud), ongehuwd(?).
2.Jan, geb. 19 dec., ged. Franeker 9 jan. 1793, † vσσr 1811.
Uit het tweede huwelijk:
3.Aukje Jans Jager, geb. Franeker 29 jan. 1812, † vσσr 1862, tr. Menaldumadeel 12 nov. 1851 Petrus Stallinga, geb. Bolsward 1803/1804, † Antwerpen 10 okt. 1862, zoon van Pieter Jans en Anna Ghijssen.
4.Geertje Jans Jager, geb. Franeker 10 okt. 1813, † Franeker 21 jan. 1814.

III.Sybout Simons Jager, zoon van Simon Sybouts Jager (II.1), geb. Franeker 26 febr., ged. ald. 16 maart 1785 (als Siebert), metselaar, timmerman, † Franeker 14 jan. 1824 (38 jaar oud), tr. Franeker 16 mei 1813 Ynskje Willems Wezel, ged. Dongjum 28 aug. 1789, † Franeker 15 okt. 1842, dochter van Willem Gerrits Wezel en Jetske Lantinga.
Uit dit huwelijk:
1.Tjietske Jager, geb. Franeker 20 febr. 1814, † Franeker 25 febr. 1814.
2.Simon Sybouts Jager, geb. Franeker 27 febr. 1815, volgt IV.1.
3.Willem Sybouts Jager, geb. Franeker 7 dec. 1817, volgt IV.2.
4.Auke Sybouts Jager, geb. Franeker 20 juli 1820, volgt IV.3.
5.Jetske Jager, geb. Franeker 21 dec. 1822, † Franeker 25 jan. 1823.
6.Sybout Sybouts Jager, geb. Franeker 9 juli 1824 (postuum), volgt IV.4

IV.1Simon Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons Jager (III.), geb. Franeker 27 febr. 1815, pottebakker, later commies bij de stedelijke belastingen (1847-1857) en ontvanger havengeld en havenmeester te Groningen (1882), † Groningen 11 aug. 1882, tr. Groningen 25 nov. 1847 Hinderika Bronneger, geb. Groningen 3 jan. 1815, † Groningen 23 juni 1893, dochter van Jan Bronneger en Roelfien Hindriks Top.
Uit dit huwelijk:
1.Roelfjen Jager, geb. Groningen 8 sept. 1849, † Oostwold (Midwolda) 18 aug. 1926, ongehuwd.
2.Ynskje Ida Jager, geb. Groningen 28 nov. 1850, † Groningen 13 dec. 1871, ongehuwd.
3.Jan Bronneger Jager, geb. Groningen 14 juni 1853, † Goningen 3 jan. 1872.
4.Sybout Jager, geb. Groningen 21 febr. 1857, † Groningen 27 dec. 1859.

IV.2Willem Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons Jager (III.), geb. Franeker 7 dec. 1817, militair (1842), kleermaker te Groningen, † Groningen 15 nov. 1871, tr. Groningen 13 nov. 1842 Jantje Margritha Berends Poortman, geb. Groningen 3 jan. 1822, dochter van Jan Berends Poortman en Alke Potter.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Jager, geb. Groningen 17 sept. 1844, † Groningen 30 dec. 1852.
2.Ynskje Jager, geb. Groningen 15 juli 1846, tr. Groningen 26 dec. 1869 Coenraad Carel de Jager, geb. 's-Gravenhage, timmerman, zoon van Anthonie de Jager en Barbara Elisabeth Wolffensperger.
3.Aaltje Jager, geb. Groningen 15 dec. 1849, † Delft 29 juli 1913, tr. Delft 7 aug. 1878 Jacobus Burghoorn, geb. Delft 8 nov. 1854, † Delft 20 febr. 1932, zoon van Jurrien Adrianus Burghoorn en Pieternella Daame.
4.Jaantje Jager, geb. Groningen 19 nov. 1851, † Groningen 13 okt. 1855.
5.Henderika Jager, geb. Groningen 27 mei 1854, † Groningen 20 okt. 1855.
6.Jaantje Jager, geb. Groningen 26 sept. 1856, † Delft 16 febr. 1904, tr. Delft 11 febr. 1880 Arend van der Velden, geb. Delft 13 okt. 1857, † Delft 26 okt. 1932, zoon van Johannes Christianus van der Velden en Johanna Coelet; hij hertr. Cornelia Mφhring.
7.Aaltje Jager (gelijknamige zuster van 3!), geb. Groningen 31 maart 1859, † Delft 3 febr. 1938, tr. Delft 20 febr. 1889 Thomas Hendrik van Wijk, geb. Delft 18 maart 1861, † Delft 4 dec. 1942, zoon van Gerrit van Wijk en Anna Maria Knevel.
8.Sibout Jager, geb. Groningen 6 juni 1861, † Delft 11 jan. 1922, ongehuwd.
9.Henderika Jager, geb. Groningen 1 apr. 1863, † Groningen 8 jan. 1865.

IV.3Auke Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons Jager (III.), geb. Franeker 20 juli 1820, † Franeker 8 mei 1882, tr. Franeker 20 mei 1846 Hylkje Johannes Barsee, geb. Franeker 11 dec. 1818, † Franeker 1 juni 1900, dochter van Johannes Lambertus Barsee en Akke Jurres.
Uit dit huwelijk:
1.Sybout Aukes Jager, geb. Franeker 3 maart 1847, volgt V.1.
2.Akke Jager, geb. Franeker 19 juli 1848, † Franeker 1 aug. 1848.
3.Akke Jager, geb. Franeker 9 aug. 1849, † Franeker 20 sept. 1849.
4.Johannes Jager, geb. Franeker 16 okt. 1850, † Franeker 18 aug. 1877, ongehuwd.
5.Ynskje Jager, geb. Franeker 11 jan. 1852, † Franeker 30 okt. 1857.
6.Symon Jager, geb. Franeker 27 juni 1853, † Franeker 15 juli 1853.
7.Symon Aukes Jager, geb. Franeker 11 aug. 1854, koopman, † Franeker 9 juli 1884, ongehuwd.
8.Ynskje Jager, geb. Franeker 20 febr. 1858, † Franeker 2 juli 1858.
9.Ynse Jager, geb. Franeker 8 maart 1862, † Franeker 3 juni 1862.

IV.4Sybout Sybouts Jager, zoon van Sybout Simons Jager (III.), geb. Franeker 9 juli 1824, pottenbakker, † Franeker 29 maart 1864 (39 jaar oud), tr. 1° Franeker 2 juli 1848 Jantje Berends van Kammen; tr. 2° Franeker 15 apr. 1860 Antje Weidema, geb. 1820.
Uit het eerste huwelijk:
1.Berend Sybouts Jager, geb. Franeker 12 juni 1850, volgt V.2.
2.Ynskje Sybouts Jager, geb. Franeker 7 mei 1852, † Franeker 30 okt. 1857.
3.Sybout Jager, geb. Franeker 23 okt. 1855, volgt V.3
4.Ynskje Jager, geb. Franeker 11 nov. 1857, handwerkonderwijzeres aan het Old Burgerweeshuis te Leeuwarden, † Leeuwarden 21 apr. 1925, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
5.zoon, geb. en † Franeker 26 nov. 1861.
6.Jan Jager, geb. Franeker 1 jan. 1864, volgt V.4

V.1Sybout Aukes Jager, zoon van Auke Sybouts Jager (IV.3), geb. Franeker 3 maart 1847, winkelier te Franeker, † Franeker 16 jan. 1929, tr. Franeker 12 mei 1872 Tietje Straatsma, geb. Minnertsga 10 aug. 1850, † Franeker 25 okt. 1917, dochter van Anne Klazes Straatsma en Aukje Dirks Miedema.

Sybout Jager (1847-1929)


Tietje Straatsma (1850-1917) en Sybout Jager (1847-1929)


Sybout Jager (1847-1929)


Sybout Jager (1847-1929)


Tietje Straatsma (1850-1917)


Aukje Jager (1874-1970), Femma Jager-Kuperus, Auke Jager,
Afke Nijdam-Hilarides, Sybout Nijdam, Johannes Nijdam,
Sybout Jager (1847-1929), IJnskje Jager (1888-1961)


Sybout Jager (1850-1928) en Ynskje Jager (1888-1961)


IJnskje Jager (1888-1961) en Sybout Jager (1847-1929)

Uit dit huwelijk:
1.Aukje Jager, geb. Franeker 14 okt. 1874, † Bergen (NH) 23 jan. 1970, tr. Jacob Nijdam, geb. Franeker 4 okt. 1871, timmerman, aannemer, † Franeker 16 febr. 1915, zoon van Jelle Nijdam en Maria Heijer.
Uit dit huwelijk nageslacht.
2.Auke Jager, geb. Franeker 24 maart 1875, volgt VI.1.
3.Anne Sybouts Jager, geb. Franeker 12 sept. 1876, † Franeker 11 juli 1877.
4.Ds. Anne Jager, geb. Franeker 6 okt. 1878, hervormd, later remonstrants predikant, vervolgens (sinds ca. 1923) concertpianist en pianoleraar, † Utrecht 24 juli 1965, tr. Harlingen 29 mei 1905 Johanna Magdalena van Urk, geb. Harlingen 5 febr. 1884, † Utrecht 19 mei 1930, dochter van Sipke van Urk en Johanna Wesselings.

Hylkje Jager (1885-...), Aukje Nijdam-Jager (1874-1970) en Anne Jager (1878-1965) (14 febr. 1961)

5.Johannes Jager, geb. Franeker 10 juli 1880, † Harlingen 1 juli 1965, tr. 1° De Bilt 20 mei 1912 Gerardina Aletta Vreeswijk, geb. Utrecht 28 mei 1881, † Utrecht 9 nov. 1955, dochter van Adrianus Glaudi Vreeswijk en Gerardina Aletta Goosens; tr. 2° Franeker 17 dec. 1958 Reintje van der Meulen, geb. Utingeradeel 26 febr. 1885, †, dochter van Tjeerd Sjoerds van der Meulen en Johanneske Eissinga.
6.Hylkje Jager, geb. Franeker 29 aug. 1881, † Franeker 4 apr. 1883.
7.Klaas Jager, geb. Franeker 1 aug. 1883, volgt VI.2.
8.Hielkje Jager, geb. Franeker 20 sept. 1884, † Franeker 31 jan. 1885.
9.Hylkje Jager, geb. Franeker 1 dec. 1885, ongehuwd.

Huis in Beekbergen van Hylkje Jager (1885-...), IJnskje Jager (1888-1961) en Tietje Jager (1891-1956)

10.IJnskje Jager, geb. Franeker 17 mei 1887, † Franeker 20 okt. 1887.
11.IJnskje Jager, geb. Franeker 12 aug. 1888, ongehuwd, † Utrecht 20 mei 1961.
12.kind, geb. en † Franeker 14 aug. 1889.
13.Tietje Jager, geb. Franeker 29 juli 1891, ongehuwd, † Apeldoorn 11 juni 1956.

V.2Berend Sybouts Jager, zoon van Sybout Sybouts Jager (IV.4), geb. Franeker 12 juni 1850, panbakker te Franeker, brigadier van politie te Amsterdam, † Amsterdam 1 mei 1919, tr. Franeker 11 juli 1875 Antje Bouma, geb. Franeker 24 nov. 1849, † Amsterdam 29 jan. 1941, dochter van [Auke Jetzes Roorda en] Janke Tjammes Bouma.
http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/template.php?pid=8796644.
De vader van Antje Bouma wordt vermeld bij http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/template.php?pid=5997837.

Berend Jager (1850-1919)


Antje Bouma (1849-1941)


V.l.n.r. Sijbout Jager (1878-1961),
Antje Bouma (1849-1941), Anna Maria Jager (1889-1978),
Berend Jager (1850-1919) en Janke Jager (1876-1958)


Zittend, tweede van links Sijbout Jager (1878-1961), achter hem
Adriana van Oudshoorn (1886-1954), daarnaast achterste rij
Jansje van Dantzig (1903-1942), daarnaast Janke Jager (1876-1958)
en Anna Maria Jager (1889-1978). Zittend, vierde van links:
Antje Bouma (1849-1941)

Uit dit huwelijk:
1.Janke Jager, geb. Franeker 20 juli 1876, † Amsterdam 17 jan. 1958, tr. Amsterdam 7 dec. 1898 Karel Hendrik van Dantzig, geb. Amsterdam 5 juli 1875, suikerbakker, flessenspoeler in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam, † Amsterdam 21 juni 1952, zoon van Gerrit van Dantzig en Betje Sel.

V.l.n.r. Jansje van Dantzig (1903-1942),
Janke Jager (1876-1958),
Berendina C. van Dantzig (1899-1988)
en Anna van Dantzig (1917-2002)


V.l.n.r. Anna van Dantzig (1917-2002), Sara C. Brijde (1906-1979),
Karel H. van Dantzig (1875-1952), Berendina C. van Dantzig (1899-1988),
Jean Anton van Dantzig (1937), Jansje van Dantzig (1903-1942),
Janke Jager (1876-1958) en de vader van Otto H. Drost


Sara Catharina Brijde (1906-1979) en
Anton Hendrik van Dantzig (1906-1972)

Uit dit huwelijk:
a.Berendina Carolina van Dantzig, geb. Amsterdam 14 febr. 1899, † Amsterdam 19 apr. 1988, ongehuwd.
b.Jansje van Dantzig, geb. Amsterdam 18 jan. 1903, † Alkmaar 26 juli 1942, ongehuwd.

Jansje van Dantzig (1903-1942)

c.Anton Hendrik van Dantzig, geb. Amsterdam 10 sept. 1906, bankwerker, † Amsterdam 19 mei 1972, tr. Amsterdam 28 okt. 1931 Sara Catharina Brijde, geb. Amsterdam 6 nov. 1906, † Amsterdam 19 juli 1979, dochter van Hendrik Johan Christiaan Brijde en Sara Catharina Brons.
Uit dit huwelijk:
A.Jean Anton van Dantzig, geb. Amsterdam 4 mei 1937, tr. Hoogwoud 29 sept. 1966 Maria Bos, geb. Hoogwoud 25 juni 1938, † Wormer 23 sept. 1999.
Uit dit huwelijk:
I.Hans van Dantzig, geb. Wormer, tr. Zaandam Marlo Koppenol.
Uit dit huwelijk:
1.Bas Thomas van Dantzig, geb. Amsterdam 11 nov. 2002.
2.Tim Robin van Dantzig, geb. Amsterdam 7 juni 2004.
II.Jolanda Christa van Dantzig, geb. Wormerveer 14 maart 1973, tr. De Rijp 5 okt. 2001 Edwin Damen.
Uit dit huwelijk:
1.Britte Damen, geb. Zaandam 9 dec. 2002.
2.Larissa Damen, geb. Zaamdam 6 aug. 2005.
d.Anna van Dantzig, geb. Amsterdam 23 aug. 1917, † Amsterdam 11 aug. 2002, tr. Amsterdam 20 maart 1941 Otto Hendrik Drost, geb. Amsterdam 18 febr. 1914, † Amsterdam 4 febr. 1970.
Uit dit huwelijk:
A.Joke Hendrika Drost, geb. Amsterdam 6 aug. 1946, tr. Amsterdam 23 juli 1975 Ate Jan Josef Dijkstra, geb. Franeker 17 maart 1946.
Uit dit huwelijk:
I.Annette Emma Petronella Dijkstra, geb. Harlingen 31 mei 1977, tr. Jisp 17 apr. 2009 Jurgen Adrian Bastiaan van der Hoek, geb. Heemskerk 6 maart 1971.
II.Sjouke Josef Jacobus Dijkstra, geb. Purmerend 31 maart 1981.
B.Otto Karel Drost, geb. Amsterdam 18 nov. 1947, tr. Amsterdam 16 nov. 1975 Irmhild Herbach, geb. Olpe (D) 25 dec. 1947.
Uit dit huwelijk:
I.Patricia Drost, geb. Amsterdam 26 juli 1977.
II.Marc Patrick Drost, geb. Amsterdam 26 jan. 1981.
2.Sijbout Jager, geb. Franeker 7 nov. 1878, volgt VI.3.
3.Ynskje Jager, geb. Franeker 15 juli 1881, † Amsterdam 10 juni 1883.
4.Ynse Jager, geb. Amsterdam 1 juli 1884, † 9 aug. 1885.
5.Jan Jager, geb. Amsterdam 14 okt. 1886, † Amsterdam 24 mei 1888.
6.Anna Maria Jager, geb. Amsterdam 24 maart 1889, † Heemstede 19 jan. 1978, tr. Amsterdam 10 juni 1909 Cornelis Pieter de Visser, geb. Sloten 9 mei 1882, † Amsterdam 28 maart 1943, zoon van Govert de Visser en Suzanna van Gilst.
7.Berendina Jager, geb. Amsterdam 17 dec. 1892, † Amsterdam 20 okt. 1894.

V.3Sybout Sybouts Jager, zoon van Sybout Sybouts Jager (IV.4), geb. Franeker 23 okt. 1855, cichoreibrander, bakker te Blija, † (Ferwerderadeel) 10 mei 1934, tr. Franeker 4 dec. 1881 Sytske Foekes Rinsma, geb. 1855, † (Ferwerderadeel) 24 sept. 1931, dochter van Foeke Simons Rinsma en Aaltje Pieters Smid.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje Jager, geb. Franeker 29 maart 1882, † 1964, ongehuwd.
2.Sybout Jager, geb. (Ferwerderadeel) 21 maart 1883, † (Ferwerderadeel) 25 aug. 1884.
3.Jantje Jager, geb. (Ferwerderadeel) 26 febr. 1885, † (Ferwerderadeel) 8 febr. 1951, ongehuwd.
4.Sybout Jager, geb. (Ferwerderadeel) 5 febr. 1886, † (Ferwerderdadeel) 23 aug. 1886.
5.Sijbout Jager, geb. (Ferwerderadeel) 12 febr. 1888, bakker te Blija, † 1965, ongehuwd.
6.zoon, geb. en † (Ferwerderadeel) 13 sept. 1892.
7.zoon, geb. en † (Ferwerderadeel) 23 jan. 1898.

V.4Jan Jager, zoon van Sybout Sybouts Jager (IV.4), geb. Franeker 1 jan. 1864, hoofd der school te Barger Compascuum (1902), † Wagenborgen 2 apr. 1922, tr. Lemsterland 17 apr. 1891 Sietske Wiebes de Haan, geb. Oosterzee 1 juni 1872, † Groningen 1 juli 1954, dochter van Wiebe Dirks de Haan en Annigje Lutes Pen.
Zie: http://geurkink.com/john/7/175895.html.
Uit dit huwelijk:
1.Sijbout Jager, geb. (Lemsterland) 23 febr. 1892, volgt VI.4.
2.Wiebe Jager, geb. (Lemsterland) 3 nov. 1893, commies titulair rijksbelastingen, afdeling invoerrechten en accijnzen, ongehuwd, † Groningen 7 okt. 1985.
3.Bernard Jager, geb. Barger Compascuum 14 jan. 1902, volgt VI.5
4.Anna Ina Jager, geb. Emmercompascuum 8 apr. 1905, onderwijzeres B.L.O., genealoge, tr. Lodewijk Johannes de Vries, geb. Vijfhuizen 28 apr. 1892, employι Wolters-Noordhoff, † Assen 16 okt. 1975, zoon van Hendrik Johannes de Vries.

VI.1Auke Jager, zoon van Sybout Aukes Jager (V.1), geb. Franeker 24 maart 1875, onderwijzer, hoofd van een montessorischool, † Vught (concentratiekamp) 1943, tr. 1° Neeltje Ida van der Perk; ; tr. 2° Amsterdam 22 febr. 1917 Femma Wiepkje Kuperus, geb. (Hennaarderadeel) 1886/1887, † na ca. 1942, dochter van ds. Rinke Kuperus en Klaasje Oosterhaven.

Auke Jager (1875-ca. 1944)


V.l.n.r.: Auke Jager (1875-1943), Wilhelimna
Jager (1904/1905-), Nelly Jager, Sijbout
Jager (1909-1998) en Neeltje Ida van der Perk


V.l.n.r.: Sijbout Jager (1909-1998), Femma
Wiepkje Kuperus (1886/1887-ca. 1942), Wilhelmina
Jager (1904/1905-), Nelly Jager en Auke Jager (1875-1943)

Uit het eerste huwelijk:
1.Wilhelmina (Mies) Jager, geb. Bodegraven 1904/1905, tr. Amsterdam 25 okt. 1932 Adrianus Egbertus Johannes Hellingman, geb. Amsterdam 1895/1896, kandidaat-notaris (1932), zoon van Jacobus Hellingman en Pieternella Geertruida Boot.
Uit dit huwelijk:
a.Kees Hellingman.
b.Nelleke Hellingman.
2.Nelly Jager, † 1994(?), tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Rein Sjenitzer, geb. 19 juli 1917, oprichter van Overtoom (1946), † 16 mei 2006, zoon van Leonard Sjenitzer en Wilhelmina Johanna de Jong.
Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a.:
a.Miria Sjenitzer, tr. N.N. de Groot
3.Ir. Sijbout Jager, geb. 1909, volgt VII.1.

VI.2Klaas Jager, zoon van Sybout Aukes Jager (V.1), geb. Franeker 1 aug. 1883, † Heemstede 28 april 1956, tr. Gv. 9 aug. 1911 Johanna Theodora Bickel, geb. Amsterdam 29 nov. 1887, †.

Klaas Jager (1883-...)


Johanna Jager-Bickel(?)
en een dochter

Uit dit huwelijk:
1.Johanna (Cuck) Jager, geb. 10 aug. 1914, tr. Jan Vorster.
Uit dit huwelijk:
A.Maarten Vorster, geb. ca. 1944. Is dit?: Maarten Pieter Vorster, geb. 8 apr. 1944, financieel manager, † 18 mei 2000, tr. Ellen Rose Vomberg, dochter van William Vomberg en Johanna van Mastbergen; gescheiden echtgenote van Herman H.J.B. Perquin.
2.Anna Tietje Jager, geb. Gv. 17 febr. 1919, tr. 23 okt. 1942 Rob Mariouw Smit, filmoperateur, cineast.

VI.3Sijbout Jager, zoon van Berend Jager (V.2), geb. Franeker 7 nov. 1878, los arbeider (1929), † Amsterdam 28 jan. 1961, tr. 1° Amsterdam 5 okt. 1898 Jaaike Overdijk, geb. Leeuwarden 19 aug. 1878, † Amsterdam 21 maart 1934, dochter van Yme Overdijk en Anna Maria de Vries; tr. 2° Leiderdorp 3 dec. 1934 Adriana van Oudshoorn, geb. Leiderdorp 12 juli 1886, † Amsterdam 4 maart 1954, dochter van Arie van Oudshoorn en Neeltje van Soest.
Zie http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/stamboom_gezin.php?pid=8796652&kid=3820.

Sijbout Jager (1878-1961)

Uit het eerste huwelijk:
1.Berend Pieter Jager, geb. Duisburg (D) 1907, volgt VII.2.

VI.4Sijbout Jager, zoon van Jan Jager (V.4), geb. Echten 23 febr. 1892, bouwkundige te Nijmegen, † Nijmegen 31 mei 1971, tr. 1° Emmen 8 juli 1920 Henderika Boer, geb. Haren 1892/1893, † nijmegen 3 nov. 1966, dochter van Andries Boer en Ebelina Johanna Smit; tr. 2° Cornelia de Raad.
Uit dit huwelijk:
1.Andries Jan Jager, geb. Nijmegen 10 juli 1928, volgt VII.3.
2.Sijtske Johanna Jager, geb. Nijmegen 31 dec. 1922, tr. Theodorus A.G. Valk, leraar Engels, H.B.S. te Rotterdam, zoon van T.A.G. Valk en M.E. Fanoy.
Zie: http://geurkink.com/john/7/177350.html
Uit dit huwelijk:
a.Marijke Henderika Elisabeth Valk, geb. Nijmegen 26 juni 1949.
b.Jacqueline Andrea Petronella Valk, geb. Eindhoven 20 maart 1951, bibliothecaresse, tr. Eric van Maal.
c.Rudolf Theo Sijbout Valk, geb. Eindhoven 26 nov. 1952, tr. Mieke Leeuwenkamp.
d.Jeroen Sijtze Johannes Valk, geb. 16 aug. 1963.

VI.5Bernard Jager, zoon van Jan Jager (V.4), geb. Barger Compascuum 14 jan. 1902, onderwijzer MAVO en technisch lager onderwijs te Winschoten, † Hoogezand-Sappemeer 24 maart 1995, tr. Meppel 16 mei 1936 Anthonia Margaretha Lotgering, geb. Meppel 14 juni 1906, dochter van Gerrit Lotgering en Jeichien Ebbinge.
Uit dit huwelijk:
1.Sijtske Jacoba Ginie Jager, geb. Winschoten 29 aug. 1938, tr. Hendrik Kasper Jager, geb. 3 jan. 1940, tekenaar EGD.
Uit dit huwelijk:
a.Anja Ria Sijtske Jager, geb. 1 juli 1966.
b.Bert Eric Jager, geb. 20 juni 1968.

VII.1Ir. Sijbout Jager, zoon van Auke Jager (VI.1), geb. 1909, constructeur, filosoof, † 18 aug. 1998, tr. Toos N.N.

Sijbout Jager (1909-1998)

Zie http://www.wereldzondergrenzen.nl/pages/page2_over.html.
Uit dit huwelijk:
1.Auke Jager. geb. Naarden 10 juli 1943, † Grouw 11 sept. 2005
2.Charlotte Jager.
3.Klim Jager, † 18 aug. 2003, tr. Rennie.

VII.2Berend Pieter Jager, zoon van Sijbout Jager (VI.3), geb. Duisburg (D) 1907, houtbewerker (1929), tandtechnicus te Amsterdam, woonde Katwijkstraat 22II, tr. 1° Amsterdam 3 juli 1929 (huwelijk door echtscheiding onbonden 22 juni 1939) Alida Johanna Kriele, geb. Amsterdam 1906/1907, dochter van Jan Kriele en Alida Johana Gesell; tr. 2° Joanne van Doorn.
Uit het eerste huwelijk:
1.Sybout Jan Jager, geb. 1930, tr. Maria C. Buitenweg, geb. 1929.
Uit dit huwelijk:
a.Tanje Jager, geb. 1959.
b.Simone Jager, geb. 1961. =? geb. 13 jan. 1961, tr. 1978 Johan Nicolaas van Wijngaarden, geb. Curaηao 17 nov. 1954, zoon van Pieter Willem van Wijngaarden en Wilhelmina Christina van den Berg.
Zie http://members.chello.nl/j.v.d.knokke/genealogie/i-genealogie-merwe.htm, waar als kinderen genoemd worden:
A.Gayan van Wijngaarden (geadopteerd), geb. Sri Lanka 3 juni 1991.
B.Rayka Damyanta (geadopteerd), geb. Sri Lanka 11 nov. 1993.

VII.3Andries Jan Jager, zoon van Sijbout Jager (VI.4), geb. Nijmegen 10 juli 1928, meteoroloog op Schiphol, tr. Louise Florentine van Es, geb. 20 dec. 1932.
Uit dit huwelijk:
1.Andrea Cardina Jager, geb. 10 nov. 1964.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 26 december 2010
Naar begin van de pagina