Genealogie Sleefstra
Genealogie Sleef(stra)/Draaisma

I.Jan Symons, mr.-wieldraaier, van Harlingen, tr. Franeker 9 nov. 1717 Antie Aukes, van Franeker.
Uit dit huwelijk:
1.Symen Jans (Draitsma), ged. Franeker 8 juni 1719 (vader wieldraaier), volgt II.
2?Ymkje, ged. ca. 1721 (bestaan aangenomen op grond van mogelijke grootmoeder en nicht Ymkje). =? Emke Jans, van Franeker, tr. Franeker 1747 Ritske Freerks, van Franeker.
3.Aucke, ged. Franeker 19 okt. 1723 (vader wieldraaier). =? Auke Jans Wielinga, van Franeker, tr. Franeker (ondertr. ald. 1 okt.) 27 okt. 1757 Jetske Tjeerds van der Veen, van Franeker.
4.Tryntje, ged. Franeker 22 febr. 1725 (geen beroep vader vermeld).
5.Jan, ged. Franeker 18 juli 1726 (vader wieldraaier).
6.Lutske, ged. Franeker 3 juli 1729 (vader wieldraaier).

II.Symen Jans (Draitsma) (Symen Sleef), zoon van Jan Symons (I.), ged. Franeker 8 juni 1719, van Franeker, wolkammersgezel te Franeker (1746), tr. Franeker 19 febr. 1746 Marijke Gerrits van der Velde, van Franeker, dochter van Gerrit Teunis van der Velde en Antje Ruirds.
De achternaam Draitsma wordt enkel bij zijn huwelijk gevonden. Zijn zoon Ruurd neemt later de naam Draaisma aan.
Quotisatie 1749: Symen Jans, Franeker, wijk: Eerste Noord, wolkammersknegt, twee volwassenen, f 11-13-0.
†/begr. Franeker 24 mei 1767: een kind van Symen, alias Symen Sleef.
†/begr. Franeker 31 mei 1767: een kind van Symen, alias Symen Sleef.
†/begr. Franeker 7 juni 1767: een kind van Symen, alias Symen Sleef.
Uit dit huwelijk:
1.Jan, ged. Franeker 21 nov. 1746.
Een naamgenoot, Jan Symens, van Franeker, hoedenmakersknecht, tr. Franeker (ondertr. ald. 15 apr.) 17 mei 1761 Aeltje Sjoerds, van Franeker, waaruit Lysbert, geb. Franeker 9 maart, ged. ald. 16 mei 1773 (moeder: Aaltje Sjoerds).
Zonder moeder vermeld: Marike, ged. Franeker 18 sept. 1768.
2.Antje, ged. Franeker 30 april 1749.
3.Gerritje, ged. Franeker 31 okt. 1751.
4.Gerrit, ged. Franeker 17 okt. 1754.
5.Trijntje, ged. Franeker 17 febr. 1757. ? = Tryntje Symens, tr. Tjalling Johannis.
Uit dit huwelijk:
a.Simon, geb. Franeker 4 juni, ged. ald. 15 juni 1791
b.Eke, geb. Franeker 24 mei, ged. ald. 19 juni 1796. ? = ? Eke Tjallings, tr. Franeker 10 nov. 1793 Lolke Pieters, van Franeker, wolkammersgezel.
Een naamgenoot tr. Franeker 1793 Sikke Sytses (Sieses). Kinderen gedoopt tussen 1795 en 1808
6.Ymkje, ged. Franeker 3 okt. 1759.
7.Willem Symens Sleef, ged. Franeker 19 sept. 1762, volgt III..
8.Janke, ged. Franeker 22 nov. 1764.
9.Ruurd Symons Draaisma, ged. Franeker 26 nov. 1766, † Franeker 19 okt. 1827 (61 jaar, gehuwd), tr. Franeker (ondertr. ald. 10 mei) 25 mei 1794 Jeltje Rinses, van Franeker.

III.Willem Symens Sleef, zoon van Symen Jans (Draitsma) (II.), ged. Franeker 19 sept. 1762, metselaarsknecht te Franeker, † Franeker 6 maart 1827, tr. Jeltje Tjeerds Swart, geb. Winsum ca. 1759, † Franeker 11 dec. 1832, dochter van Tjeerd Gerrits en Antje Jans (Andries).
Uit dit huwelijk:
1.Simon Willems Sleef, volgt IV.1
2.Antje Willems Sleef(stra), geb. 14 juni, ged. Franeker 29 juni 1788, † Leeuwarden 18 maart 1858, tr. Franeker 19 mei 1811 Baltus Johannes Matthijs, kleermaker, † vσσr 1858.
Uit dit huwelijk:
a.Trientje Matthijs, geb. Franeker 7 sept. 1812.
b.Jeltje Baltus Matthijs, geb. Franeker 8 febr. 1815, tr. Idaarderadeel 14 mei 1840 Klaas Gerbens Eyzenga, geb. Warga 1810/1811, zoon van Marijke Edzers.
c.Willem Matthijs, geb. Menaldumadeel 15 jan. 1817, schoenmaker, † Groningen 18 nov. 1863, tr. Groningen 14 mei 1846 Trijntje Jans Popkes Popkema, geb. Winschoten 7 aug. 1811, † na 1863, dochter van Jan Popkes Popkema en Enje Harms.
d.Johanna Matthijs, geb. Menaldumadeel 25 nov. 1819.
e.Marijke Matthijs, geb. Menaldumadeel 21 dec. 1821.
f.Nicolaas Matthijs, geb. Menaldumadeel 8 okt. 1824.
g.Nicolaas Matthijs, geb. Menaldumadeel 27 apr. 1828.
3.Marijke (Maria) Willems Sleef, geb. 29 jan., ged. Franeker 16 febr. 1791, † Franeker 19 juni 1846, tr. Franeker 16 mei 1819 Eeltje Pieters Postma.
4.Tjetje Willems, geb. 20 nov., ged. Franeker 12 dec. 1794.
5.Dirk Willems Sleefstra (Sleef), geb. 2 juli, ged. Franeker 17 juli 1799, volgt IV.2.
6.Tjeerdtje Willems, geb. 26 juni, ged. Franeker 17 juli 1803.

IV.1Simon Willems Sleef, zoon van Willem Symens Sleef (III.), geb. 26 mei, ged. Franeker 4 juni 1786, † Leeuwarden 18 jan. 1766, tr. 1o Franeker 9 dec. 1810 Zwaantje Doorenbos(ch), van Franeker; tr. 2o Franeker 4 juni 1815 Eelkje Gadzes; tr. 3o Leeuwarden 3 okt. 1841 Dieuke Postma.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jeltje Symons Sleef(stra), geb. Franeker 24 nov. 1811, † Wonseradeel 26 aug. 1850, tr. 1o Wonseradeel 2 juni 1832 Auke Willems Wezel, geb. Makkum 12 sept. 1802, schoolmeester te Schettens (1829-†), † Schettens 16 maart 1839, zoon van Willem Gerrits Wezel en Jetske Sybrens Lantinga; tr. 2o Wonseradeel 7 nov. 1840 Franke Franses Klinkenburg, geb. Schettens 1802/1803, zoon van Frans Folkerts Klinkenburg en Trijntje Haitzes Kooistra.
Zie: http://historie.buwalda.nl/schoolmeesters_lijst.htm.
Uit het eerste huwelijk:
a.Willem Wezel, geb. Wonseradeel 27 apr. 1833.
b.Symon Aukes Wezel, geb. Wonseradeel 2 dec. 1834, tr. Wonseradeel 9 mei 1863 Doudsen Taekes Althuizius, geb. Poppingawier 1841/1842, dochter van Taeke Gerhardus Althuizius en Akke Everts Groeneveld.
c.Zwaantje Wezel, geb. Wonseradeel 5 nov. 1837.
d.Gerrit Wezel, geb. Wonseradeel 5 nov. 1837, tweeling met de vorige.
Uit het tweede huwelijk:
e.Trijntje Klinkenburg, geb. Schettens 19 sept. 1844, tr. Wonseradeel 13 mei 1865 Freerk Bakker, geb. Allingawier 1841/1842, zoon van Alle Dooyes Bakker en Hendrikje Freerks Kleiterp.
2.Reinder Sleef, geb. Franeker 1 maart 1814, † Franeker 2 juni 1814.
Uit het tweede huwelijk:
3.Hitje Simons Sleef(stra), geb. Franeker 26 dec. 1815, tr. 1o Leeuwarden 6 sept. 1846 Jan de Paauw; tr. 2o Hoorn 4 mei 1855 Johannes Henricus Schaaprick, geb. Bodegraven 1817/1818, militair, zoon van Johannes Henricus Schaaprick en Willemina Dilmans.
Uit een relatie met een onbekende man:
a.Simon Sleefstra, geb. 21 juni 1836, † Leeuwarden 6 jan. 1838.
b.Johannes Henricus Schaaprick, geb. Leeuwarden 31 juli 1839 (als Sleefstra; door Hitjes tweede echtgenoot bij akte d.d. Hoorn 26 okt. 1859 erkend).
c.Simon Sleefstra, geb. 2 aug. 1841, † Leeuwarden 2 febr. 1842.

IV.2Dirk Willems Sleefstra (Sleef), zoon van Willem Symens Sleef (III.), geb. 2 juli, ged. Franeker 17 juli 1799, schoenmakersknecht te Franeker, † Franeker 30 maart 1855, tr. Franeker 19 mei 1822 Geeske Johannes van Gorkum, geb. Wirdum 17 aug., ged. ald. 24 aug. 1800, † Franeker 6 nov. 1848, dochter van Johannes van Gorkum en Berber Cornelis Leegsma.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Dirks Sleef, geb. Franeker 2 dec. 1822, † Franeker 13 jan. 1823.
2.Berber Dirks Sleef, geb. Franeker 2 sept. 1824, † Franeker 2 febr. 1861, tr. Franeker 14 mei 1848 Jacob Gerrits van der Burg.
Uit dit huwelijk kinderen.
3.Willem Dirks Sleef, geb. Franeker 11 mei 1826, † Franeker 26 okt. 1829.
4.Johannes Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 14 aug. 1828, volgt V.1.
5.Willem Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 9 sept. 1831, volgt V.2.
6.Jelle Sleefstra, geb. Franeker 15 okt. 1833, † Franeker 28 okt. 1833.
7.Jelle Sleefstra, geb. Franeker 22 dec. 1834, † Franeker 10 apr. 1855, ongehuwd.
8.Cornelis Sleefstra, geb. Franeker 12 jan. 1838, volgt V.3.
9.dochter, geb. en † Franeker 11 febr. 1840.
10.Anna Maria Sleefstra, geb. Franeker 24 jan. 1843, † Franeker 1 sept. 1846.

V.1Johannes Sleef (Sleefstra), zoon van Dirk Willems Sleefstra (Sleef) (IV.2), geb. Franeker 14 aug. 1828, † Franeker 15 aug. 1887, tr. Franeker 16 mei 1858 Aagje Raukema (Roukema).
Uit dit huwelijk:
1.Geeske Sleef, geb. Franeker 28 maart 1859, tr. Franeker 26 nov. 1893 Geert de Jong.
2.Gerrit Sleef, geb. Franeker 21 okt. 1860.
3.Dirk Johannes Sleefstra, geb. Franeker 3 okt. 1866, † Franeker 14 mei 1867.

V.2Willem Sleef (Sleefstra), zoon van Dirk Willems Sleefstra (Sleef) (IV.2), geb. Franeker 9 sept. 1831, † Franeker 14 jan. 1870, tr. Franeker 9 mei 1858 Doetje Jans Piebenga.
Uit dit huwelijk:
1.Dirk Sleefstra (Sleef), geb. Franeker 19 nov. 1859, volgt VI.1.
2.Jan Willems Sleef, geb. Franeker 22 maart 1861, † Franeker 20 maart 1866.
3.Jelle Sleef, geb. Franeker 1 aug. 1862, volgt VI.2.
4.Folkert Sleef, geb. Franeker 12 dec. 1863, † Franeker 24 sept. 1867.
5.Willem Willems Sleefstra, geb. Franeker 31 aug. 1865, † 24 juni 1866.
6.Jan Willem Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 8 dec. 1866, volgt VI.3.
7.Geeske Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 27 febr. 1868 (naam vader in akte gerectificeerd d.d. 11 jan. 1892 van Sleefstra in Sleef), ? tr. Rienk van Kammen, portier.
Uit dit huwelijk (o.a.?) Anna van Kammen, geb. Amsterdam 1893/1894 (...).
8.Jantje Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 27 febr. 1868 (naam vader in akte gerectificeerd d.d. 2 nov. 1896 van Sleefstra in Sleef). ? tr. Hermanus Isaac Rietveld, kantoorbediende.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Ida Rietveld, geb. Amsterdam 1890/1891, tr. Amsterdam 6 juni 1918 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 24 juni 1924) Marinus Scholten, geb. ’s-Gravenhage 1894/1895, bureaubediende, zoon van Jan Willem Scholten en Eliezabeth Hagens.
9.Willemke Sleef, geb. Franeker 1 juni 1870 (postuum), † Franeker 10 okt. 1872.

V.3Cornelis Dirks Sleefstra, zoon van Dirk Willems Sleefstra (Sleef) (IV.2), geb. Franeker 12 jan. 1838, † Franeker 25 juli 1906, tr. Franeker 21 mei 1865 Antje Wybes Tamminga, geb. Franeker 21 juni 1829, † Franeker 9 sept. 1893, dochter van Wybe Jacobs Tamminga en Fokje Rinzes Ringma.
Uit dit huwelijk:
1.Fokje Sleefstra, geb. Franeker 20 jan. 1867, † Franeker 28 febr. 1934, tr. Franeker 10 maart 1892 Hendrik Hofstra, geb. Franeker 11 jan. 1868, winkelier en lid Firma H. Hofstra te Franeker, † Franeker 17 april 1953, zoon van Lammert Lammerts Hofstra en Hinke Pieters Dijkstra.
Uit dit huwelijk nageslacht.
2.dochter, geb. en † Franeker 17 apr. 1868.

VI.1Dirk Sleefstra (Sleef), zoon van Willem Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 19 nov. 1859, † St. Annaparochie 3 apr. 1942, tr. Barradeel 6 dec. 1884 Geertje Stellingwerf, geb. Oosterbierum 12 aug. 1862, † St. Annaparochie 2 dec. 1915.
Uit dit huwelijk:
1.Janke Sleefstra, geb. Barradeel 18 febr. 1885, † 4 febr. 1961, begr. St. Annaparochie.
2.Doetje Sleefstra, geb. Het Bildt 6 dec. 1886, † 23 maart 1944, begr. St. Annaparochie.
3.Anne Sleefstra, geb. Het Bildt 5 febr. 1889.
4.Willemina Sleefstra, geb. Het Bildt 21 sept. 1894.
5.Willem Sleefstra, geb. Het Bildt 29 dec. 1895, † Het Bildt 29 dec. 1898.
6.Anna Sleefstra, geb. Het Bildt 7 nov. 1897, † Het Bildt 17 mei 1921, ongehuwd.
7.Willem Sleef, geb. 1903/1904, † Het Bildt 17 okt. 1922, ongehuwd.

VI.2Jelle Sleef, zoon van Willem Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 1 aug. 1862, in 1882 als wees in de leer als timmerman, timmerman, tr. 1o Martha Vos; tr. 2o Amsterdam 11 febr. 1931 Teuntje van ’t Hof, geb. Sliedrecht 1888/1889, dochter van Jan van ’t Hof en Johanna Cornelia Radder, en weduwe van Ysbrand Twisk.
Zie: http://www.houwie.net/almanak/1882/weezen-handwerk01.html.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Willem Johan Sleef, geb. Amsterdam 1891/1892, winkelbediende, tr. Amsterdam 29 aug. 1918 Louise Sophie Wilhelmine Potthoff, geb. Amsterdam 1893/1894, dochter van Johann Friedrich Potthoff en Maria Sophia Wilhelmina Dannenberg.
2.Jelle Hendrik Sleef, geb. Amsterdam 1895/1896, timmerman, tr. Amsterdam 13 jan. 1921 Cornelia Broek, geb. Amsterdam 1898/1899, dochter van Bartholomeus Volkert Broek en Hendrika Geertruida de Winter.
3.Jan Dirk Sleef, geb. Amsterdam 1897/1898, bankwerker, tr. Amsterdam 18 juni 1925 Mijntje van Bladeren, geb. Amsterdam 1897/1898, dochter van Peter van Bladeren en Mijntje Landwaard.

VI.3Jan Willem Sleef (Sleefstra), zoon van Willem Sleef (Sleefstra), geb. Franeker 8 dec. 1866 (naam vader in akte gerectificeerd d.d. 3 juni 1889 van Sleefstra in Sleef), in 1882 als wees in de leer als letterzetter, controleur bij de arbeidsinspectie, tr. Helena Juliana Wilkes.
Zie: http://www.houwie.net/almanak/1882/weezen-handwerk01.html.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Johannes Albertus Sleef, geb. Amsterdam 1893/1894, controleur bij een coφperatie, tr. Amsterdam 18 dec. 1919 Jacoba Johanna Masereeuw, geb. Rotterdam 1889/1890, onderwijzeres, dochter van Harmanus Masereeuw en Cornelia Clasiena van Hulst.
Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 26 december 2010
Naar begin van de pagina