Genealogie Wiersum
Inleiding

Voor deze genealogie is voor de achtste en negende generatie dankbaar gebruik gemaakt van de Genealogie Zuidema en Wiersum van Harm Jan Zuidema, die ook een aantal foto's van die generaties geleverd heeft. De gegevens betreffende de oudste generaties zijn hoofdzakelijk afkomstig van Richard Paping. Verder is veel informatie uit huwelijkscontracten ontleend aan de onvolprezen site van Menne Glas. Tevens mocht ik de nodige aanvullende gegevens ontvangen van Jan Jansen, Harry Wiersum, Frans Krom, Dirk van Ham, Ammy Atsou-Pier, Hans Schripsema en Hilda Werkman-Feitsma, waarvoor dank.
Er zijn nog enkele families die in de mannelijke lijn uit dit geslacht stammen, gezien in het licht van het talrijke nageslacht overigens opvallend weinig. Dit betreft de families:
  • Wiersum, afstammmend van Aries Cornelis Wiersum (1762-1817) (VI.). De naam Wiersum is ontleend aan de gelijknamige boerderij onder Nijenklooster.
  • Wierenga/Wieringa, afstammmend van Jan Siegers Wierenga (1785-1834) (II.-3-c-B-IV).
  • Boerema, afstammmend van Pieter Jans Boerema (1799-1863) (II.-3-c-D-VI).


Genealogie

I.Onne Sygers, wellicht kremer en landbouwer te Molenrij, tr. Claesien [Wibbes], vermoedelijk dochter van Wibbe Gales en Lubke of Grietje N.N..
Zijn broer was vermoedelijk Daniel Sygers, landbouwer te Westerklooster, en zijn zuster Aafke Sijgers, tr. 1° Heine Pauwels; tr. 2° Pieter Cornelis.
Uit dit huwelijk:

II.Wibbe Onnes (Wibbe Onnes), zoon van Onne Sygers (I.), landbouwer op Kloosterburen 6 (1670-1708) en Kloosterburen 4 (1691-1694) te Nijenklooster, vermeld 1670, tr. Geertruit N.N.
Niet tot hun kinderen zal horen: Geertien Wibbes, van Kloosterburen, tr. Ulrum 9 nov. 1721 Evert Alberts, van Ulrum, wever.
a.Albert, ged. Ulrum 25 jan. 1722.
b.Aeltien, ged. Ulrum 5 mei 1726.
c.Evert, ged. Ulrum jan. 1729.
Uit dit huwelijk:
1.Onne Wibbes, volgt III.
2.Jacob Wibbes, landbouwer op Kloosterburen 8 (1698-1708) en Kloosterburen 4 te Nijenklooster (1708-1735), † na 31 okt. 1730, tr. Geertje Crijns, † na 31 okt. 1730, dochter van Crijn Jansen en Tryntje Derks.
Hij is als oom getuige bij het huwelijkscontract van Aries Onnes in 1722.
Een Jacob Wibbes tr. Hornhuizen 20 maart 1740 Claaske Alberts, van Huizinge. Het is niet duidelijk of dit een (erg laat) tweede huwelijk is.
Jacob Wibbes te Kloosterburen wordt in 1730-1731 aangeslagen voor f 12-0 taxatiegeld [[S.A. 2217.]].
Uit dit huwelijk:
a.Bouke Jacobs, † tussen 1772 en 1781, tr. (huwelijkscontract 31 okt. 1730) Tamme Geerts, landbouwer te Vierhuizen (Midhuizen-west, 1730-1734), daarna te Nijenklooster, † na 1781, zoon van Geert Jans.
Getuigen bij hun huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Geert Jans, vader, Jan Geerts en Tryntje Pieters, broer en schoonzuster, Jacob Jans, oom; aan bruidszijde: Jacob Wibbes en Geertien Crijns, vader en moeder, Cornelis Uges en Klaaske Jacobs, zwager en zuster, Syger Wibbes, oom. [[Omm. gesl., I 489]]
Uit dit huwelijk:
A.Geert Tammes, landbouwer te Leens, tr. Leens (huwelijkscontract ald. 31 maart) 2 apr. 1758 Aaltien Ennes, † Leens 24 febr. 1797, dochter van Enne Eilkes en Anje Freerks.
Zie verder: R.J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs. I Geert Tammes en Aaltje Ennes (Tammens) (Groningen 1957).
Uit dit huwelijk:
I.Tamme Geerts Tammens, tr. (huwelijkscontract Leens 15 okt.) 25 okt. 1778 Allerdina Jans, † Ulrum 9 dec. 1813, dochter van Jan Eilkes en Geertruid Hindriks; zij hertr. (huwelijkscontract De Klei onder Ulrum 2 aug. 1794) Pieter Duurts (Ritsema).
II.Anje Geerts, † Oldehove 11 maart 1804, tr. (huwelijkscontract Oldehove 10 maart 1784) Eye Clasen (Wiersema), landbouwer en vermaner te Oldehove, † Oldehove 28 nov. 1808, zoon van Claas Eyes en Aaltje Claassen, weduwnaar van Vrouwke Jans.
III.Enne Geerts Tammens, geb. Leens 25 dec. 1764, landbouwer te Leens, † Leens 14 apr. 1820, tr. Noordhorn (huwelijkscontract Hoogkerk 7 febr.[[R.A. Hunsingo, inv.nr. 195, fol. 127v]]) 31 maart 1793 Geertje Harms, geb. Aduard 1772, † Leens 15 sept. 1836, dochter van Harm Kornelis en Grietje Harms.
IV.Bouke Geerts Tammens, geb. Grijssloot 1768/1769. † Grijssloot 25 apr. 1833, tr. Leens (huwelijkscontract ald. 21 apr.) 7 mei 1786 Tamme Sygers van Sloten, geb. 1764, landbouwer te Grijssloot, † Grijssloot 12 maart 1809, zoon van Syger Tammes en Gielje Eises.
V.Jacob Geerts Tammens, geb. Leens 6 dec. 1776, landbouwer te Leens, † Leens 24 aug. 1826, tr. Eenrum (huwelijkscontract ald. 18 apr.) 17 apr. 1807 Grietje Pieters Stachouwer, dochter van Pieter Obels en Aafke Geerts.
VI.Eilke Geerts Tammens, geb. Leens 10 maart 1782, landbouwer te Hornhuizen, † Hornhuizen 24 febr. 1870, tr. 1° Kloosterburen (huwelijkscontract 18 mei) 2 juni 1805 Luikje Jans Batema, geb. Kloosterburen 1779, † Hornhuizen 5 mei 1811, dochter van Jan Cornelis en Hilje Cornelis; tr. 2° Kloosterburen 6 dec. 1812 Anje Jans van Dellen, geb. Hornhuizen 25 dec. 1778, † Hornhuizen 3 juni 1842, dochter van Jan Jans en Itje Tjeerts, en weduwe van Jan Garmts van Dellen.
B.Jacob Tammes, landbouwer te Nijenklooster, † Nijenklooster 1773, tr. Leens (huwelijkscontract Eenrum 25 jan.) 1 jan. 1769 Hindrikje Jans, dochter van Jan Eilkes en Geertruid Hindriks; zij hertr. Hornhuizen (huwelijkscontract Leens 24 sept.) 1773 Syger Wibbes en vervolgens Pieter Jans.
Zie verder: R.J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs. V Jacob Tammes en Hindrikje Jans (Tammens) (Groningen 1958).
Uit dit huwelijk:
I.Tamme Jacobs Tammens, geb. Nijenklooster 31 dec. 1770, landbouwer te Nijenklooster, † Nijenklooster 6 sept. 1819, tr. (huwelijkscontract 13 dec.) 22 dec. 1792 Diewerke Fokkes, geb. Warfhuizen 27 mei 1775, † Den Hoorn 27 nov. 1857, dochter van Fokke Eisses en Menje Everts.
II.Geertruit Jacobs Tammens (Tammenga), geb. Nijenklooster 21 febr. 1773, † Middelstum 3 febr. 1848, tr. 1° (huwelijkscontract Houw onder Ulrum 14 aug.) 6 sept. 1795 Cornellis Freerks (van der Molen), geb. Middelstum 28 mei 1768, landbouwer te Middelstum, † Middelstum 21 nov. 1811, zoon van Freerk Cornellis en Grietje Harms; tr. 2° Middelstum 21 juli 1813 Albert Jans Rosema, geb. Stedum 26 aug. 1777, landbouwer te Middelstum, † Middelstum 31 dec. 1844, zoon van Jan Abels en Jacomina Alberts.
C.Jan Tammes, landbouwer te Grijssloot, tr. (huwelijkscontract Leens 5 apr. 1757) Grietje Willems, van Ranum, dochter van Willem Jans en Jantien Bruins.
Zie verder: R.J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs. III Jan Tammes en Grietje Willems (Tammens) (Groningen 1958).
Uit dit huwelijk:
I.Bouke Jans, † 1788, tr. (huwelijkscontract 27 nov. 1778) Michiel Eisses van Kampen, geb. 30 juni 1749, landbouwer te Wehe, lid van het plaatselijk bestuur, † Wehe 24 nov. 1813, zoon van Eisse Jacobs en Luikje Derks; hij hertr. 1797 Geertruid Jans Janse, geb. Wehe 1773/1774, † Wehe 12 juli 1867, dochter van Jan Willems en Anje Jans.
II.Willem Jans, landbouwer te Nijenklooster, † 1786/1788, tr. (huwelijkscontract 16 nov.) 3 dec. 1786 Aafke Douwes; zij hertr. Warfhuizen 28 aug. 1788 Bernhardus Harms.
III.dochter, † na 27 nov. 1778.
D.Syger Tammes, landbouwer te Grijssloot, † Grijssloot 20 maart 1808, tr. (huwelijkscontract Leens 23 apr. 1763) Gielje Eises, † Grijssloot 14 mei 1799, dochter van Eisse Jacobs en Luikje Derks.
Zie verder: R.J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs. II Syger Tammes en Gielje Eisses (Van Slooten) (Groningen 1957).
Uit dit huwelijk:
I.Tamme Sygers van Sloten, geb. 1764, landbouwer te Grijssloot, † Grijssloot 12 maart 1809, tr. Leens (huwelijkscontract ald. 21 apr.) 7 mei 1786 Bouke Geerts Tammens, geb. Grijssloot 1768/1769. † Grijssloot 25 apr. 1833, dochter van Geert Tammes en Aaltien Ennes.
II.Jan Sygers van Sloten, geb. 5 nov. 1769, landbouwer te Sande bij Neustadt Gφdens, tr. Neustadt Gφdens (ondertr. Leens 8 aug.) 4 sept. 1791 Anje Jacobs Cremer, geb. Neustadt Gφdens 25 apr. 1764, † Neustadt Gφdens 7 febr. 1807, dochter van Jacob Lubberts Cremer en Aaltje Hoveman.
III.Luikje Sygers van Sloten, geb. 8 nov. 1791 Ulrum 28 nov. 1835, tr. Ulrum (huwelijkscontract Leens 23 maart) 24 apr. 1791 Jacob Walles Kremer, geb. 18 sept. 1765, landbouwer op Bussemaheerd te Ulrum, † Ulrum 21 okt. 1836, zoon van Walle Jacobs en Hester Harmens Cremer.
IV.Bouke Sygers van Sloten, geb. 9 mei 1774, † Wehe 13 febr. 1812, tr. Ulrum (huwelijkscontract 29 jan. 1801) 25 mei 1800 Lubbert Egges Boukema, geb. Usquert 4 mei 1774, bierbrouwer te Den Hoorn, † Den Hoorn 17 juli 1848, zoon van Egge Tjaards en Martje Ulferts Wiersum.
V.Anje Sygers van Sloten, geb. 31 sept. 1778, † Den Hoorn 10 juli 1861, tr. (huwelijkscontract Leens 4 juli) 23 juli 1797 Egge Luitjens Wiersum, geb. Eenrum 26 febr. 1774, landbouwer op Oldenhuis te Eenrum, † Warfhuizen 14 jan. 1826 (50 jaar), zoon van Luitje Ulferts Wiersum en Martjen Tjaards.
E.Wibbe Tammes, geb. Nijenklooster, landbouwer op Douwen, † Douwen, tr. 1° (huwelijkscontract 18 apr. 1759) Hyktje Jans, † Douwen, dochter van Jan Eilkes en Geertruid Hindriks; tr. 2° Auke Jans, van Warfhuizen, † na 1783, dochter van Jan Pieters Schut en Tryntje Lues.
Zie verder: R.J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs. IV Wibbe Tammes en Hijktje Jans (Van Douwen) (Groningen 1957).
Uit dit huwelijk:
I.Geertruit Wibbes van Douwen, † Wetsinge 7 juli 1809, tr. Leens (huwelijkscontract Leens 21 apr.) 14 mei 1786 Harmannus Hindriks van der Horst, geb. Pieterburen 5 sept. 1764, dagloner te Leens, † Leens 21 dec. 1826, zoon van Hindrik Freerks van der Horst en Anna Harmannus Sierts.
II.Tamme Wibbes van Douwen, pelmulder te Wehe, † Wehe 5 febr. 1804, tr. (huwelijkscontract Wehe 27 maart 1789) Anje Klaassen Dijkhuis, geb. Zuurdijk 3 febr. 1754, † Wehe 17 jan. 1815, dochter van Claas Lammerts en Grietje Luitjes.
III.Jan Wibbes van Douwen, geb. 1763, leraar der doopsgezinden te Workum, † Dokkum 9 okt. 1825, tr. Dokkum 19 nov. 1786 Rinske Eintes Klaver, geb. Dokkum 1766, † Workum 9 jan. 1818, dochter van Einte Binnes Klaver en Grietje Eilderts.
IV.Allert Wibbes, vermoedelijk jong overleden.
V.Jacob Wibbes van Douwen, geb. 24 jan. 1770, landbouwer, † Wehe 30 juni 1842, tr. Ulrum 20 aug. 1808 Anje Dutmers (Zuidema), geb. Middelstum 5 juli 1761, † Wehe 3 okt. 1826, dochter van Dutmer Jans en Martje Geerts.
b.Claaske Jacobs, tr. Cornelis Uges, landbouwer op de Grote Baat te Kloosterburen, † na 1763, zoon van Uge Jans en Hilje Krijns.
Uit dit huwelijk:
A.Hilje Cornellis, doopsgezind, † na 1802, tr. Kloosterburen (huwelijkscontract Kloosterburen 24 jan.) 1766 Jan Cornellis, geb. Wehe ca. 1736, van Kloosterburen, landbouwer op de Kleine Baat en (vanaf 1783) op de Grote Baat te Kloosterburen, doopsgezind, † Hornhuizen 28 febr. 1812, zoon van Cornelis Eilkes en Leuktjen Derks.
Zij worden vermeld in R.A. Hunsingo, inv.nr. 333, fol. 22v.
Uit dit huwelijk:
I.Mensje Jans Batema, geb. Kloosterburen 23 maart 1776, van de Baat onder Kloosterburen, † Leens 25 mei 1855, tr. 1° Kloosterburen (huwelijkscontract Pieterburen 18 aug.) 26 aug. 1792 Jan Sirks, van Wierhuizen, zoon van Sirk Aljes; tr. 2° (huwelijkscontract Ulrum 19 jan.; ondertr. Kloosterburen 4 febr. 1798, att. naar Vierhuizen) Arend Klaassen Batema, geb. Pieterburen 1765/1766, van Pieterburen, landbouwer op de Grote Baat te Kloosterburen (1805-1816), daarna dagloner, † Leens 25 sept. 1825, zoon van Klaas Arents en Matje Jans.
II.Uge Jans Batema, landbouwer op Vosham te Hornhuizen, † Hornhuizen 26 maart 1811, tr. Hornhuizen 26 dec. 1804 Trientje Reeuwerts Bronkema; zij hertr. Lammert Klasen Stuit.
III.Luikje Jans Batema, geb. Kloosterburen 1779, † Hornhuizen 5 mei 1811, tr. Kloosterburen (huwelijkscontract 18 mei) 2 juni 1805 Eilke Geerts Tammens, geb. Leens 10 maart 1782, landbouwer te Hornhuizen, † Hornhuizen 24 febr. 1870, zoon van Geert Tammes en Aaltien Ennes; hij hertr. Kloosterburen 6 dec. 1812 Anje Jans van Dellen.
B.Uge Cornellis van Kloosterburen, landbouwer op Tammensheerd te Leens, geb. ca. 1726, doopsgezind, † Leens 11 sept. 1808 (nalatende twee broers), tr. Hornhuizen 1754 Geertjen Alders, ged. Hornhuizen 6 jan. 1737, dochter van Aldert Remges en Anje Sickes.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
C.Jacob Cornellis, van Kloosterburen, † na 28 sept. 1787, tr. Hornhuizen 26 aug. 1756 Remke Alderts, van Hornhuizen, † na 28 sept. 1787.
Uit dit huwelijk:
I.Kornelis Jacobs Huizinga, geb. Hornhuizen 1764/1765, † Den Andel 25 jan. 1829, tr. 1° (huwelijkscontract 28 sept. 1787) Trynje Clasen; tr. 2° Eenrum 17 nov. 1811 Metje Willems Vos, dochter van Willem Rentjes Vos en Wiertje Harms.
II.Wibbe Jacobs Poortema, geb. Hornhuizen 1783/1784, schipper, † Kollumerland 22 juni 1823, tr. Kloosterburen 19 febr. 1815 Eetje Writsers Beukema, dochter van Writser Jans Beukema en Aafke Gabriels.
III.Anna Jacobs Poortema, geb. Hornhuizen 1763/1764, † Hornhuizen 17 sept. 1828, tr. (huwelijkscontract Hornhuizen 18 juni 1796) Emme Lubberts Reiziger, dagloner.
IV.Klaaske Jacobs Poortema, † , tr. ca. 1778 Hendrik Adolfs Sijkman (Siekman), dagloner, † Leens 20 nov. 1798.
D.Wibbe Cornellis de Ronde, † tussen 22 sept. 1797 en 5 sept. 1801 [[R.A. Hunsingo, inv.nr. 333, fol. 20r]], tr. Trynje Ekkes, † na 22 sept. 1797.
Uit dit huwelijk:
I.Cornelis Wibbes de Ronde, geb. waarsch. Wehe (geboorteboek Huizinge) 3 juni 1769, † Middelstum 19 mei 1822, tr. Uithuizermeeden 11 nov. 1810 Wijmke Aljes Kluin, geb. 1770/1771, van Uithuizermeeden, † Middelstum 22 jan. 1837.
II.Jacob Wibbes Ronda, geb. Kloosterburen 20 febr. 1774, † Kloosterburen 16 sept. 1847, tr. Kloosterburen (huwelijkscontract Leens 22 sept.) 15 okt. 1797 Renje Luitjes Smid, geb. Leens 1774/1775, van Leens, † Kloosterburen 3 febr. 1844, dochter van Luitje Adriaans Smit en Anje Reints.
III.Ekke Wibbes Ronda, geb. Wehe 15 juli 1776, ged. (volwassen) Wehe 31 maart 1805, kuiper, † Zuidhorn 26 apr. 1837, tr. Noordhorn 5 mei 1805 Enje Jacobs Korringa, geb. 1782/1783, van Oldehove, † Zuidhorn 6 maart 1857, dochter van Jacob Jans en Fennechien Pieters.
IV.Klaas Wibbes, geb. 1776/1777, landbouwer op Kolham onder Hornhuizen, † Hornhuizen 13 juni 1810, begr. ald., tr. Kloosterburen 2 nov. 1802 Hilje Harms Bolheem, geb. Kloosterburen 1782/1783, † Hornhuizen 26 juni 1828, dochter van Harm Jans Bolheem en Anje Benes; zij hertr. Jan Douwes Bolheem.
E.Jan Cornellis, geb. Kloosterburen 1745/1746, landbouwer, † Wehe 13 febr. 1821, tr. 1° Leens (huwelijkscontract 6 okt.) 8 okt. 1780 Wieke Clasen, van Leens, dochter van Claas Pieters en Martjen Jeltes; tr. 2° Grietje Fransen Wiegers, ged. Baflo 25 maart 1759, † Maarslag 8 febr. 1841, dochter van Frans Wiegers en Crijntje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
I.Cornellis Jans Diephuis, geb. Wehe 1782/1783, ged. ald. 31 maart 1790, arbeider. † Hornhuizen 20 nov. 1852, tr. Leens 14 nov. 1811 Anje Jans Hoogland, geb. Ulrum 1784/1785, † Hornhuizen 9 nov. 1851, dochter van Jan Krijns en Anje Onnes.
II.Klaaske Jans Diephuis, geb. Wehe 1785/1786, ged. ald. 31 maart 1790, † Vliedorp 19 maart 1824, tr. Jan Klasen Goris, geb. Vliedorp 1779/1780, dagloner, † Vliedorp 8 apr. 1824, zoon van Klaas Jacobs en Geertje Harms.
III.Martje Jans Diephuizen (Dijkhuizen), geb. Wehe 1785/1786, ged. ald. 31 maart 1790, van Westernieland, † Obergum 1 okt. 1824, tr. (huwelijkscontract Leens 28 febr. 1807) Jakob Jans Tempel, geb. Obergum 1783/1784, van Vierhuizen, verver, † Obergum 15 maart 1842, zoon van Jan Jans en Tryntje Tjeerts.
IV.Trynje Jans Diephuis, geb. Wehe 1790, ged. ald. 31 maart 1790, † Wehe 30 dec. 1858, tr. 1° Ezinge (huwelijkscontract Leens 28 febr.) 29 maart 1807 Pieter Alberts Spoelman, geb. Middelstum 1774/1775, † Wehe 13 dec. 1837, zoon van Albert Pieters en Aaltje Tonnis; tr. 2° Leens 9 febr. 1843 Wolter Roelfs Booghold, geb. Maarslag, zoon van Roelf Wolters Booghold en Trijnje Pieters.
Uit het tweede huwelijk:
V.Frans Wijchers Jans Diephuis, ged. Wehe 2 febr. 1800, † Leens 28 apr. 1863, tr. Leens 22 juni 1822 Sara Johannes Hartman, geb. Oldehove 11 mei 1800, † 29 aug. 1871, dochter van Johannes Jans Hartman en Anna Thomas de Vries.
VI.Oege Jans Diephuis, geb. Wehe 20 dec. 1801, † Eenrum 26 okt. 1850, tr. Eenrum 29 dec. 1836 Aaltje Lammerts Stoit (Stuit), geb. Vierhuizen 1800/1801, † Eenrum 3 okt. 1847, dochter van Lammert Allerts Stoit en Trientje Willems Faber.
3.Syger Wibbes, landbouwer op Kloosterburen 8 (1698-1708) en Kloosterburen 6 te Nijenklooster (1708-1742), De Baat (Kloosterburen 83A; 1719-1731), Kloosterburen 20 te Molenrij (1731-1737, 1717-1725 als voogd), † ca. 1738, tr. Eenrum 23 aug. 1705 Lauwke Wibbes, dochter van Wibbe Sywerts.
Syger Wibbes te Kloosterburen wordt in 1730-1731 aangeslagen voor f 7-0 taxatiegeld [[S.A. 2217.]].
Jan Wibbes, tr. (hc 19 juni 1739 [[R.A. Hunsingo, inv.nr. 199.]]) Martien Sebes, bij wier huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Louke Wibbes, zuster, Heerke Pieters, zwager van Louke Wibbes [sic], Peter Dercks, zwager van Louke Wibbes [sic]. Pieter Derks, van Huizinge, tr. (ondertr. Huizinge 20 jan. 1737) Geertruid Sygers, van Oldenklooster.
Uit dit huwelijk:
a.Geertruid Sygers, tr. Huizinge 17 febr. 1737 Pieter Derks Huizinga, landbouwer te Middelstum.
b.Wibbe Sygers de olde, landbouwer op Kloosterburen 6 te Nijenklooster (1742-1764), tr. Martje Eckes, dochter van Ecke Aytes.
Uit dit huwelijk:
A.Louke Wibbes, tr. 1° (huwelijkscontract Eenrum 22 apr. 1771) Siger Claassen, zoon van Claas Sigers en Jantjen Claasen; tr. 2° (huwelijkscontract Obergum 29 apr. 1775) Pieter Roelfs.
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Claas Sigers en Jantjen Claassen; aan bruidszijde: Wibbe Sigers, oom en voormond, Eite Eckes, oom en sibbevoogd, Wibbe Jans, neef en vreemde voogd.
Uit het eerste huwelijk:
I.Jantje Sygers, † Ezinge 30 apr. 1848 (74 jaar), tr. (huwelijkscontract Eenrum 19 nov. 1789) Pieter Geerts Krambeek, geb. 1751/1752, van Ezinge, † Ezinge 7 okt. 1826, zoon van Geert Pieters Krambeek en Grietje Jans.
B.Geertruit Wibbes, tr. Wibbe Jacobs, † na 29 apr. 1775.
Uit het eerste huwelijk:
I.Ekke Wibbes Kloosterhuis (Kloosterman), geb. Wehe juli 1776, ged. (volwassen) Wehe 31 maart 1805, landbouwer te Wehe, † Wehe 11 jan. 1824, tr. Leens 3 jan. 1822 Janna Gerrits Rijkens, geb. Garmerwolde 1798/1799, † Noorddijk 29 maart 1871, dochter van Gerrit Rijkens en Freke Jans Kremer; zij hertr. Klaas Reinders Werkman en Jacob Kornelis Nieboer.
c.Wibbe Sygers de jonge, landbouwer op Kloosterburen 6 te Nijenklooster (1764-1776), tr. Jaike Cornelis, dochter van Cornelis Ennes en Jesel Jans.
Uit dit huwelijk:
A.Corneliske Wibbes, geb. Warfhuizen 31 maart 1746, ged. (volwassen) Hornhuizen 16 juni 1805, tr. (huwelijkscontract Hornhuizen 16 maart 1780) Pieter Cornelis.
B.Syger Wibbes, van Kloosterburen, landbouwer te Nijenklooster, † 1791, tr. Hornhuizen (huwelijkscontract Leens 24 sept.) 1773 Hindriktjen Jans, van Kloosterburen, dochter van Jan Eilkes en Geertruid Hindriks, en weduwe van Jacob Tammes; zij hertr. Pieter Jans, landbouwer op De Houw.
Uit dit huwelijk:
I.Wibbe Siegers Wieringa, geb. Kloosterburen 17 okt. 1775, † Ulrum 12 febr. 1836, ongehuwd.
II.Hyktje Sygers Wieringa, geb. Kloosterburen 14 nov. 1777, † Menkeweer 12 febr. 1839, tr. (huwelijkscontract Hornhuizen 14 maart 1801) Geert Roelfs van Duinen, geb. Hornhuizen 1775/1776, landbouwer, † Onderdendam 10 apr. 1837, zoon van Roelf Geerts van Duinen en Ebeltje Garmts.
III.Jantje Sygers Wierenga, geb. Nijenklooster 24 febr. 1780, ged. (volwassen) Hornhuizen 8 sept. 1805, winkelierse, tr. Hornhuizen (ondertr. Leens 21 okt.) 4 nov. 1804 Jacob Eisses Tammenga, geb. Bedum 1763/1764, koopman, † Ulrum 21 aug. 1824, zoon van Eisse Eisses en Antje Jacobs.
IV.Jan Siegers Wierenga, geb. Kloosterburen 18 febr. 1785, van Leens, grutter, winkelier te Ulrum, † Ulrum 9 sept. 1834, tr. Leens 23 nov. 1806 Geertruid Entes Mulder, geb. Ulrum 1788/1789, van Leens, † Ulrum 5 maart 1855, dochter van Ente Tjirks en Bouke Haikes.
Uit dit huwelijk:
1.Syger, ged. Leens 8 febr. 1807, begr. Leens 17 okt. 1807.
2.Hendrikje Jans Wierenga, ged. Leens 4 juni 1809, † Ulrum 22 jan. 1840, tr. Ulrum 7 dec. 1828 Gerardus Henderikus Veldman, geb. Ulrum, zoon van Geert Hendriks Veldman en Elizabeth Jans Top.
3.Syger Jans Wierenga, geb. Westeremden 3 dec. 1811, † Ulrum 10 mei 1854, tr. 1° Ulrum 22 apr. 1835 Tietje Freerks Wiersum, geb. Uithuizen, dochter van Freerk Jans Wiersum en Pieterke Eyes; tr. 2° Ulrum 22 apr. 1841 Kornelske Reinders de Maar, geb. Maarslag, dochter van Reinder Tonnis de Maar en Jantje Wijbrands.
4.Enne Jans Wierenga, geb. Westeremden 7 juni 1814, broodbakker, † Obergum 12 maart 1852, tr. Winsum 23 sept. 1837 Zwaantje Roelfs Kunst, geb. Obergum 1800/1851, † Obergum 25 okt. 1851, dochter van Roelf Luitjens Kunst en Anje Aljes Bothuis.
5.Bouke Jans Wieringa, geb. Westeremden 29 aug. 1816, † Stedum 12 mei 1842, tr. Stedum 16 mei 1838 Johannes (Jan) Derks Huizenga, geb. Kroddeburen, zoon van Derk Jans Huizenga en Elijsbeth Jans.
6.IJktje Jans Wierenga, geb. Westeremden 9 dec. 1818, tr. Ulrum 31 mei 1838 Kornelius Freerks Wiersum, geb. Ulrum, zoon van Freerk Jans Wiersum en Pieterke Eyes.
7.Eilke Wieringa, geb. Ulrum 26 febr. 1821.
8.Wibbe Jans Wieringa, geb. Ulrum 28 febr. 1823, kuiper, tr. Eenrum 13 apr. 1848 Maria Jans Dijkema, geb. Pieterburen, dochter van Jan Sjabbes Dijkema en Mettje Oewes van Duinen.
9.Jan Wierenga, geb. Ulrum 1 jan. 1829, † Hornhuizen 26 apr. 1906, ongehuwd.
10.Aaltje Wierenga, geb. Ulrum 9 mei 1832, † Zoutkamp 13 dec. 1903, tr. Ulrum 3 okt. 1857 Egbert Zwart, geb. Zoutkamp, zoon van Kornelis Jeltes Zwart en Aafke Geerts Frik.
C.Grietje Wibbes, geb. Kloosterburen of Obergum 8 nov. 1751, ged. (volwassen) Obergum 22 juni 1788, † Obergum 24 nov. 1820, tr. (huwelijkscontract Obergum 9 okt. 1775) Jan Derks Swijters, zoon van N.N. en Grietje Pieters.
D.Jan Wibbes, geb. Warfhuizen 10 aug. 1760, dagloner, † Kloosterburen 22 nov. 1817 (62 jaar; nalatende uit het eerste huwelijk drie en uit het tweede huwelijk zes kinderen), tr. 1° Kloosterburen (ondertr. Leens 9 maart) 30 maart 1783 Grietje Cornelis (Dwarshuis), van Baflo; tr. 2° Kloosterburen 15 sept. 1793 Annegje Klaassen Kampinga, geb. Zoutkamp 1771/1772, † Kloosterburen 13 jan. 1858, dochter van Klaas N.N. en Ida N.N..
Uit het eerste huwelijk:
I.Jaike Jans Boerema, geb. Kloosterburen, ged. Hornhuizen 22 juli 1783, † Mensingeweer 24 maart 1842 (62 jaar), tr. Leens 22 juni 1822 Jan Jans Blouw, geb. Maarslag, timmerman, zoon van Jan Pieters Blouw en Grietje Geerts.
II.Louwke Jans Burema, geb. Kloosterburen, ged. Hornhuizen 19 febr. 1786, † Westernieland 3 aug. 1850 (66 jaar), tr. Pieter Jans Helder.
III.Mijntje Jans Boerema, geb. Kloosterburen 31 dec. 1788, ged. Hornhuizen 11 jan. 1789 (vader ongedoopt), † Wehe 16 jan. 1848 (61 jaar), tr. Leens 1 apr. 1815 Jan Harmannes de Groot, geb. Wehe, zoon van Harmannes Jans de Groot en Aaltjen Tjaarts.
Uit het tweede huwelijk:
IV.Ida Jans Boerema, geb. Kloosterburen 3 aug., ged. Hornhuizen 31 aug. 1794 (vader doopsgezind), † Wierhuizen 1 dec. 1833, tr. Eenrum 6 nov. 1828 Harm Popkes Zaagman, geb. Westernieland, zoon van Popke Rieuwerts Zaagman en Bouwke Onnes.
V.Sieger Jans Boerema, geb. Kloosterburen 21 dec. 1795, ged. Hornhuizen 17 jan. 1796 (vader doopsgezind), dagloner, † Kloosterburen 6 aug. 1860, ongehuwd.
VI.Pieter Jans Boerema, geb. Kloosterburen 6 apr., ged. Hornhuizen 28 apr. 1799, dagloner, arbeider, † Schouwerzijl 9 mei 1863, tr. 1° Ulrum 26 juli 1824 Jacomijn Jans Achterhof, geb. Leens 1797/1798, † Warfhuizen 8 okt. 1831, dochter van Jan Jakobs Achterhof en Sijtske Stoffers van Dijk; tr. 2° Leens 11 maart 1852 Anje Pieters Hooghuis, geb. Houwerzijl 16 okt., ged. Niekerk 22 nov. 1807, dochter van Pieter Cornelis en Matje Hinderks.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jan Boerema, geb. Leens 9 aug. 1824, † Eenrum 23 okt. 1883, tr. Groningen 31 jan. 1858 Korenliske Eibes, geb. Doezum 1826/1827, † Groningen 19 juli 1875, dochter van Tunnis Derks Eibes en Freerkje Harms Zeldenrust.
2.Sietske Pieters Boerema, geb. Leens 11 nov. 1826, † Leens 23 juli 1829.
3.Sijger Boerema, geb. Leens 31 aug. 1828, † Kloosterburen 11 jan. 1833 (als Sieger Hooghuis, buitenechtelijke zoon van Anje Pieters Hooghuis!).
4.Sietske Pieters Boerema, geb. Leens 22 sept. 1829, † Leens 12 okt. 1829.
5.Sietske Boerema, geb. Wehe 11 jan. 1831, †, Slochteren 19 nov. 1868 tr. Leens 18 dec. 1862 Roelf Jakobs Venema, geb. Schildwolde, zoon van Jakob Roelfs Venema en Elizabeth Jans Molter; hij hertr. Ulrum 8 okt. 1870 Aaltje Jager, geb. Ulrum 1834/1835, † Niekerk (Ulrum) 13 maart 1878, dochter van Jan Geerts Jager en Meiske Teekes Wagenveld.
Uit het tweede huwelijk (met wettiging van de kinderen):
5.Annegien Boerema, geb. Kloosterburen 11 jan. 1833, † Rasquert 25 nov. 1906, tr. Baflo 13 juni 1857 Geert Mus, geb. Rasquert, kleermaker, zoon van Freerk Jans Mus en Jantje Geerts Slooten.
6.Sieger Boerema, geb. Kloosterburen 5 febr. 1834, †, tr. Baflo 16 sept. 1861 Jantje Mellema, geb. Groningen, dochter van Adolf Fokkes Mellema en Hemke Hansen de Goede.
7.Martje Boerema, geb. Groningen 20 juli 1835, tr. Baflo 22 juni 1865 Menne Buikema, geb. Baflo, zoon van Eise Pieters Buikema en Alberdina Jans Rozema.
8.Ida Boerema, geb. Groningen 21 mei 1838, † Zuurdijk 24 nov. 1873, ongehuwd.
9.Alle Boerema, geb. Groningen 29 juli 1840, † Mensingeweer 14 juni 1894, tr. Leens 2 maart 1871 Ida de Wit, geb. Winsum, dochter van Jan Simons de Wit en Martje Roelfs Oostema.
10.Janna Boerema, geb. Kloosterburen 9 mei 1842, † Schouwerzijl 24 juni 1857.
11.Antje Boerema, geb. Den Hoorn (Leens) 25 jan. 1846, † Baflo 19 jan. 1913, tr. Baflo 26 mei 1870 Jan Poel, geb. Rasquert, zoon van Jakob Hendriks Poel en Kaatje Ariens Jansen.
12.Jacob Boerema, geb. Schouwerzijl 24 aug. 1850, tr. Eenrum 27 mei 1876 Grietje Aggen, geb. Eenrum, dochter van Jan Reinders Aggen en Luddina Kornelis Wiersema.
VII.Korneliske Jans Boerema, geb. 10 maart, ged. Hornhuizen 4 apr. 1802, † Schouwerzijl 19 okt. 1887, tr. Kloosterburen 11 okt. 1836 Pieter Cornelis Roos, geb. Wormer, zoon van Cornelis Pietersz. Roos en Hendrika Ale Kuijpers.
VIII.Janna Jans Boerema, geb. Kloosterburen 5 apr., ged. Hornhuizen 18 apr. 1805 (vader doopsgezind), † Kloosterburen 23 febr. 1874.
IX.Jacob Jans Boerema, geb. 14 juni, ged. Hornhuizen 13 juli 1811, † Molenrij 28 apr. 1901, ongehuwd.
E.Geertruid, geb. Warfhuizen 22 febr. 1762.
d.Anje Sygers, tr. Berent Eyes, landbouwer te Maarhuizen.
Uit dit huwelijk:
A.Eye Berents, van Maarhuizen, chercher, tr. 1° Niekerk (WK) (huwelijkscontract Eenrum 4 dec., ondertr. ald. 6 dec.) 22 dec. 1771 Catharina Steenwijk, van Winsum, dochter van Johannes Steenwijk; tr. 2° Zuidhorn 18 dec. 1796 Martje Popkes, geb. 1739/1740, van Den Ham, † Zuidhorn 15 jan. 1818, weduwe van Klaas Jans.
Uit het eerste huwelijk:
I.Berend Eijes Steenwijk, ged. Niekerk (WK) 20 mei 1773, † Ulrum 26 sept. 1824, tr. Ulrum (ondertr. Groningen 28 febr.) 22 maart 1807 Janna Luitjens Ellenga, geb. 1780/1781, van Ulrum, † Ulrum 8 nov. 1813.
II.Magdalena Wibbyna, ged. Niekerk (WK) 23 okt. 1774, jong overleden.
III.Jan Eijes Steenwijk, ged. Niekerk (WK) 4 jan. 1778, † Groningen 6 dec. 1819, tr. Geesje Remmers.
IV.Antje Eijes Steenwijk, ged. Zuidhorn 7 apr. 1780, † Kantens 1 okt. 1837, tr. Gerardus Pieters Lacourt, geb. Zutphen 1773/1774, † Kantens 6 mei 1847.
V.Jakob Eijes Steenwijk, ged. Niekerk (WK) 28 juni 1782, † Eenrum 10 juni 1832, tr. Anna Froon, geb. Onderdendam 1764/1765, † Groningen 5 jan. 1845, dochter van Jan Froon en Klaartje Meinds.
VI.Magdalena Eijes Steenwijk, geb. 26 maart, ged. Zuidhorn 7 apr. 1786, † Kantens 11 aug. 1829, tr. Kantens 19 okt. 1811 Jacob Hendriks Bulthuis, geb. Middelstum, zoon van Hindrik Jacobs Bulthuis en Wijke Nannings Kits.
VII.Grietje Eijes Steenwijk, geb. 10 okt., ged. Zuidhorn 24 okt. 1790, † Ulrum 21 juli 1822, tr. Ulrum 25 nov. 1810 Jan Pieters Beukema, geb. Ulrum 1787/1788, van Ulrum, verver en glazenmaker, † Ulrum 15 maart 1875, zoon van Pieter Jacobs en Clara Pieters; hij hertr. Ulrum 2 mei 1833 Grietje Freerks Kloosterhuis.
B.Siger Berends Gredema, geb. Maarhuizen 1749/1750, landbouwer, † Eenrum 7 juni 1814, tr. (huwelijkscontract Eenrum 1 okt. 1790) Dietje Mennes Glas, geb. Eenrum 1768/1769, † Eenrum 15 nov. 1859, dochter van Menne Glas en Elizabeth Pieters.
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Eje Beerents, volle broer, Lauke Beerents en Abel Jans, volle zuster en zwager, Claas Beerents en Hilje Doewes, volle broer en schoonzuster, Jacob Beerents en Bywke Jans, volle broer en schoonzuster, Wibbe Jans, moeder volle neef.
Uit dit huwelijk:
I.kind, † Eenrum 19 aug. 1791 (nalatende vader en moeder).
II.kind, † Eenrum 13 okt. 1792 (nalatende vader en moeder).
III.Berend Siegers Gredema, geb. 1793/1794, landbouwer, † Vliedorp 22 mei 1822, tr. Ulrum 23 okt. 1820 Abeltje Garmts Zuidema, geb. Hornhuizen 1773/1774, † Vliedorp 9 apr. 1828, dochter van Garmt Klaassens Zuidema en Aaltje Hindriks.
IV.kind, geb. en † Eenrum 20 apr. 1798.
V.Elisabeth Siegers Griedema, geb. Eenrum 1797/1798, † Groningen 9 apr. 1858, tr. Bedum 16 mei 1829 Jan Hijbo Groenewolt, geb. Zuidwolde 1804/1805, † Groningen 25 aug. 1876, zoon van Hijbe Jacobs Groenewolt en Elizabeth Jans Bolhuis.
VI.Menne Gredema, geb. 19 mei, ged. Eenrum 9 juni 1799, † Eenrum 25 nov. 1858, ongehuwd.
VII.Anje Gredema, geb. 25 apr., ged. Eenrum 16 mei 1802, † Eenrum 29 apr. 1884, ongehuwd.
VIII.Martje Sijgers Gredema, geb. 8 maart, ged. Eenrum 31 maart 1805, † Eenrum 30 okt. 1887, tr. Eenrum 13 maart 1835 Joannes Jans Olling, geb. Eenrum 1801/1802, winkelier, † Eenrum 14 apr. 1855, zoon van Jan Jans Olling en Grietje Hintzen, weduwnaar van Susanna Hermans.
IX.Klaas Gredema, geb. 27 aug., ged. Eenrum 25 sept. 1808, † Eenrum 29 juni 1880, ongehuwd.
X.Petrus Sigers Gr(i)edema, geb. Eenrum 20 aug. 1812, † Eerum 5 aug. 1833, ongehuwd.
C.Claas Berends, † na 4 dec. 1771.
D.Louke Berends, † na 4 dec. 1771, tr. Abel Jans, † na 4 dec. 1771.
E.Jacob Berends, tr. (huwelijkscontract Zuidhorn 4 apr. 1781) Bieuwke Jans.
Getuigen bij het huwelijkscontract, aan bruidegomszijde: Eye en Syger Beerents, volle broers..
e.Claas Sygers, tr. Grietje Pieters.
f.Aaltje Sygers, tr. Heerke Pieters, geb. vσσr 1692, landbouwer te Wehe, zoon van Pieter Heerkens en Ewoltje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
A.Geertien Heerkes, geb. Obergum, ged. (volwassen) Obergum 24 juni 1774, van Sauwerd (1781), tr. 1° (ondertr. Obergum 15 juli 1781) Marten Jans Smit, van Sauwerd; tr. 2° Kantens (ondertr. Sauwerd 14 sept., Winsum 21 sept.) 19 okt. 1783 Jan Luies, van Kantens, weduwnaar van Ietje Eibes.
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.
B.Sieger Heerkes Tuinema, geb. Maarslag 1738/1739, ged. (volwassen) Sauwerd 16 maart 1771, tuinman, † Winsum 25 febr. 1821, tr. Winsum 5 nov. 1775 Jantje Roelfs, van Pieterburen.
Uit dit huwelijk:
I.Hiske, geb. 11 febr., ged. Winsum 15 febr. 1777, verder niet aangetroffen.
II.Heerke, geb. 1 okt., ged. Winsum 11 okt. 1778, verder niet aangetroffen.
III.Roelef, geb. 1 okt., ged. Winsum 21 okt. 1781, jong overleden.
IV.Pieter Sijgers Tuinema, geb. 25 febr., ged. Winsum 29 febr. 1784, commies, tr. Veendam 19 mei 1816 Catharina Jans Stuurman, geb. Nieuweschans, dochter van Jan Berends Stuurman en Geessien Jans.
V.Harm Sijgers Tuinema, geb. 1 maart, ged. Winsum 12 maart 1786, ijzersmid, † Onderdendam 23 apr. 1830, tr. Bedum 10 mei 1817 Grietje Derks Smit, geb. Menkeweer, dochter van Derk Klasen Smit en Trijntje Roelfs.
VI.Roelf Siegers Tuinema, geb. 16 nov., ged. Winsum 21 nov. 1790, † Winsum 30 juni 1858, tr. Winsum 25 mei 1822 Maiske Jans van Dijken, geb. Bedum, dochter van Jan Garmts van Dijken en Elizabeth Jans Smit.
C.Louwke Heerkes Tuinema, geb. Maarslag 1749/1750, van Wehe, ged. (volwassen) 30 sept. 1792, † Winsum 30 sept. 1826, tr. Winsum (ondertr. Bellingeweer 23 okt.) 13 nov. 1785 Jan Geerts Wit, geb. Winsum 1756/1757, † Winsum 21 aug. 1824, zoon van Geert Jans Wit en Bouwke Abels.
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.
4.Klaasje Wibbes, tr. vσσr 1691 Pieter Jans, landbouwer op Kloosterburen 4 te Nijenklooster (1694-1708).

III.Onne Wibbes, zoon van Wibbe Onnes (II.), van Kloosterburen, landbouwer, † vσσr 1722, tr. Ludewe Aries, geb. 1672/1673, † Baflo 8 febr. 1748, dochter van Aries Freriks en Louke; zij hertr. Heerke Cornelis, zoon van Cornelis Simens en Grietje Heerkes; hij hertr. Baflo (huwelijkscontract 29 maart [[F.A. Trip, inv.nr. 455, nr. 200]]) 7 apr. 1749 Aachtje Boelens, van Rasquert, weduwe van Claas Jacobs Borgman.
Haar grafzerk vertoont een wapen: een met twee pijlen doorboord hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en de letters L en A.
Bij het huwelijkscontract van Heerke Cornellis en Aegtie Boeles zijn aan bruidegomszijde aanwezig Jacob Cornellis, broer, en Albert Cornellis, zwager; aan bruidszijde: Boele Clasen, zoon, en Popke Jacobs, zwager.
Bij het huwelijkscontract van Coert Lamberts en Grietje Arys (Middelstum 1 nov. 1753) zijn aan bruidszijde aanwezig: Jan Joosten, stiefvader, Willem Jans en Jantien Bruins, halve oom en aangehuwde halve tante, Heerke Cornelis, voormond, Abel Jans, vreemde voogd over de bruid. Recht van representatie geldt voor het kind van Jan Joosten en wijlen Dietie Jansen. Willem Jans (tr. Jantien Bruins) was vader van Grietje Willems (tr. 1757 Jan Tammes (II.-2-a-c)) en Aafke Willems (tr. 1765 Freerk Harms).
Uit dit huwelijk:
1.Aries Onnes, volgt IV.

IV.Aries Onnes, zoon van Onne Wibbes (I.), van Maarslag, † Baflo 6 febr. 1756 [[GDW, nr. 746.]], tr. 1° Baflo (huwelijkscontract 23 sept.) 27 sept. 1722 Anje Cornelis, van Baflo, † vσσr 1744, dochter van Cornelis Simens en Grietje Heerkes; tr. 2° Baflo (huwelijkscontract 24 nov.) 20 dec. 1744 Anje Cornellis, van Maarhuizen (sic), weduwe van Berent Hiddes.
Aries Onnes huwde dus de zuster van zijn stiefvader.
Getuigen bij hun huwelijkscontract d.d. 23 sept. 1722 waren aan bruidegomszijde: Heerke Cornellis, stiefvader en tevens broeder van de bruid, Ludewe Aries, moeder, Jacob Wibbes, oom, Frerik Aris, oom; aan bruidszijde Cornelis Symens en Grietje Heerkes, vader en moeder, Jacob Cornellis, broer. In het huwelijkscontract wordt verwezen naar de huwelijkscontracten van Lue Jans en Jantje Cornellis en van Jacob Cornellis en Jeesel Eppens [[F.A. Trip, inv.nr. 455, fol. 10.]].
Bij het tweede huwelijkscontract tussen Aris Onnes en Anje Cornellis (inderdaad een naamgenoot van zijn eerste vrouw) zijn getuigen Heerke Cornellis, stiefvader (hij was immers gehuwd met Ludewe Aries) en oom (als broer van Anje Cornelis) over de kinderen, en Albert Cornellis, oom over de kinderen. Aan haar zijde: Albert Cornellis en Michiel Cornellis, broers, Tiaert Clasen, schoonzoon.
Cornelis Simens was landbouwer op Kloosterburen 8 (tussen Molenrij en Nijenklooster) (1680-1698), als opvolger van Heerke Pieters (1670-1680).
Uit dit huwelijk:
1.Onne Aries, volgt V.1.
2.Cornelis Aries, volgt V.2 (Wiersum).
3.Simen Aries (Siemens), volgt V.3 (Siemens)
4.Geertje Aries, van Baflo, † 1757/1764, tr. Middelstum 13 juli 1749 Rienje Lues, van Middelstum; hij hertr. (huwelijkscontract Middelstum 3 nov. 1764) Claaske Jans.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Rienjes tweede huwelijk zijn aan bruidegomszijde: Onne Arys, oom en voormond, Luitjen Symons, zwager en sibbevoogd, Cornelis Harms, vreemde voogd over bruidegoms kinderen.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Lue Rienjes van Weerden, geb. Middelstum 1757/1758, dagloner, † Vliedorp 1 dec. 1826, tr. 1° (huwelijkscontract Grote en Kleine Reedschap 7 febr. 1777) Aafke Alberts, weduwe van Lammert Geerts Jolman; tr. 2° Niekerk 6 okt. 1804 Grietje Sikkes, geb. 1763/1764, van Houwerzijl, † Vliedorp 15 jan. 1842, weduwe van Leue Willems.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Onne Arys, oom, Tomas Onnes, dedigsman.
Uit het tweede huwelijk:
A.Reenje Luies van Weerden, geb. Houwerzijl 5 sept., ged. Niekerk 6 okt. 1805, tr. Leens 22 sept. 1831 Jacob Lammerts Jolman, dagloner, zoon van Lammert Kornelis Jolman en Elizabet Gerrits Hofman.
b.Aries Rienjes van Weerden, geb. Middelstum 1756/1757, † Zoutkamp 28 jan. 1832, tr. Leens (huwelijkscontract Grote en Kleine Reedschap 4 maart) 19 maart 1786 Eke (IJke) Tammes Bolt, geb. 1750/1751, † Ulrum 16 febr. 1812, dochter van Tamme Jans, weduwe van Klaas Freerks, van de Klei.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Lue Rienjes en Cryn Rienjes, volle broers.
Uit dit huwelijk:
A.Geertje, ged. Leens 25 febr. 1787, jong overleden.
B.Tamme Aries van Weerden, ged. Leens 22 juni 1788, landbouwer te Ulrum, † Ulrum 10 sept. 1828, tr. Ulrum 15 jan. 1815 Martha Siegers Bos, geb. Ulrum 1792/1793, † Ulrum 10 aug. 1872, dochter van Sieger Rijpkes Bos en Grietje Goossens.
C.Geertje Aries van Weerden, ged. Leens 22 juni 1788, tweeling met de vorige, † Leens 23 aug. 1863tr. Ulrum 14 aug. 1813 Thijs Andries Huizinga, geb. Leens 1794/1795, slachter, † Leens 11 juni 1843, zoon van Andries Pieters Huizinga en Martjen Thijs Huizenga.
D.Reinje Aries van Weerden, ged. Leens 1 mei 1791, tr. 1° Ulrum 29 nov. 1812 Harm Jans Woltman, schoenmaker, zoon van Jan Harms Woltman en Berendina Pieters Huizinga; tr. 2° Ulrum 17 mei 1821 Jurjen Pieters Winters, ijzersmid, zoon van Pieter Jurjens Winter en Anje Egberts Frik.
c.Crijn Rienjes, tr. 1° (ondertr. Niekerk 14 mei, huwelijkscontract Uithuizen 16 mei, ondertr. ald. 21 mei 1786) Bouke Berents, van Uithuizen; tr. 2° Uithuizen (ondertr. ald. 1 maart, huwelijkscontract ald. 3 maart 1795) Harmke Willems, van Uithuizen.
Huwelijkscontracten nog niet gezien.
Uit het eerste huwelijk:
A.Geertruid, geb. 16 maart, ged. Uithuizen 25 maart 1787.
B.Berent, ged. Uithuizen 12 dec. 1790.
5.Ludewe Aries, van Baflo, † 1747/1754, tr. (ondertr. Winsum 29 apr., huwelijkscontract 29 apr. 1747) Symen Lues, van Winsum, landbouwer en landdagcomparant voor Toornwerd (1760-1786), begr. Middelstum 2 dec. 1799; hij hertr. (huwelijkscontract Middelstum 28 juni 1754) Trijntje Jacobs, geb. 1734/1735, † Toornwerd 14 sept., begr. ald. 18 sept. 1807.
Aan haar zijde zijn bij het huwelijkscontract aanwezig Arys Onnes, vader, Jacob Cornellis, oom en voormond, en Waalke Eyses, vreemde voogd.
Bij het huwelijkscontract van Symon Leujes en Tryntjen Jacobs zijn aan bruidegomszijde aanwezig Jan Pieters en Tryntje Leujes, zwager en volle zuster, Harm Pieters en Grietje Leujes, zwager en zuster, Freric Cornelis en Anje Leujes, zwager en volle zuster.
Symen Luys en Trynie Jacobs zijn als broer en schoonzuster, Jan Peters en Trynie Luys als zwager en zuster en Harm Peters en Grietje Luys als zwager en zuster aanwezig bij het huwelijkscontract tussen Jacob Jans en Jantjen Luys (Eenrum 9 aug. 1754).
Simon Luyes en Trynje Jacobs zijn als zwager en volle zuster aanwezig bij het huwelijkscontract van Aldert Jacobs en Hilje Sybolts (Middelstum 26 maart 1763).
Symen Lues is aan bruidszijde als volle oom en voormond aanwezig bij het huwelijkscontract van Jantjen Jacobs en Hindrik Geerts (Pieterburen 12 juni 1778) en in dezelfde hoedanigheid aan bruidszijde bij het huwelijkscontract van Harm Jacobs en Grietje Jacobs; eveneens als volle oom bij het huwelijkscontract van Trynje Jacobs met Pieter Cornelis (Middelstum 12 maart 1762); Freric Cornelis en Anje Luyes zijn dan als stiefvader en moeder aanwezig.
Uit het tweede huwelijk van Symen Lues werden zeven kinderen geboren, waarvan in 1807 nog zes in leven waren. Na 1811 voeren zij de naam Lanting.
6.Grietje Aries, van Baflo, tr. (ondertr. Sauwerd 19 sept., Baflo 20 sept. 1744) Geert Pieters, van Wetsinge.

V.1Onne Aries, zoon van Aries Onnes (IV.), van Baflo, landbouwer te Middelstum, † na 7 febr. 1777, tr. Baflo (huwelijkscontract ald. 21 okt.) 12 nov. 1752 Baaike Lammerts, van Rasquert, † na 13 apr. 1761, dochter van Lammert Heeres en Lubge Popkes.
Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Arijs Onnes, vader, Rienje Lues, zwager; aan bruidszijde Lammert Heeres en Lubge Popkes, ouders [[F.A. Trip, inv.nr. 455, dl. 2, fol. 232.]].
Is hij identiek aan: Onne Aries, van Leens, dagloner, tr. Leens 16 maart 1766 Grietje Tjaards Dussel, van Leens, waaruit:
a.Aries Onnes van der Borg, ged. Leens 13 jan. 1771, veldwachter, † Wehe 28 mei 1842, tr. 1° Leens 18 nov. 1792 Grietje Pieters Bik, geb. Ulrum 1767/1768, van Leens, † Wehe 17 nov. 1826, dochter van Pieter Jans Bik en Tielje Jans; tr. 2° Leens 9 juli 1833 Jantje Luitjes Lemstra, geb. Wehe 1773/1774, daglonerse, † Leens 8 aug. 1836, dochter van Luitje Klasen en Renje Pels.
b.Anje Onnes van der Borg, ged. Leens 10 jan. 1779, † Leens 10 febr. 1831, tr. Lucas Berends Hoeksema, geb. Pieterburen 1770/1771, † Leens 27 okt. 1827.
Uit dit huwelijk:
1.Trynje, ged. Middelstum 15 jan. 1758.
2.Grietien, ged. Middelstum 22 juni 1760.

V.2Cornelis Aries, zoon van Aries Onnes (IV.), ged. (volwassen) Sauwerd (tussen 14 maart en 11 april) 1773, † kort vσσr 23 jan. 1778, tr. 1° Baflo (ondertr. Winsum 5 sept.) 19 sept. 1756 Petronella (Pieterke) Pieters, ged. Wetsinge 8 apr. 1734, † 1757/1761, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters; tr. 2° Sauwerd (huwelijkscontract 13 apr., ondertr. Baflo 19 apr.) 10 mei 1761 Luiktje Jans, ged. Wetsinge 24 apr. 1733, † Sauwerd 16 mei 1793, dochter van Jan Willems en Anje Luitjes, en weduwe van (tr. 1756) Abelius Jans, landbouwer te Middelstum (1755); zij hertr. Harm Pieters.
20 juni 1757 Cornellis Arijs (die ook ondertekent), tr. Petronella Pieters; Margaretha Allegonda Pieters, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters (ook 24 maart 1752, 16 jan., 31 mei 1756. Op de eerstgenoemde datum: Stijnie, getrout, Trijnie, Margarita Alegonda en Pietertie, over de 16 jaren). [[R.A. XXXVII g 1.]]
13 apr. 1761 Inventaris Abelis Jans en Luickjen Jans, o.a. behuizing met beklemming van 49 grazen. Saldo f 2543-17-1.
Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Onne Arijs en Baaike Lammerts, broer en schoonzuster, Geertje Arijs en Reinje Lues, zuster en zwager, Symen Arijs en Geertruit Samuels, broer en schoonzuster; aan bruidszijde Anje Luitjes en Tonnis Jans, moeder en stiefvader, Claas Jans, broeder, Pieter Sijmens en Trijnje Jans, zwager en sibbevoogd en zuster, Geertruit Jans en Jan Berents, zuster en zwager, Jan Abelis, zwager en voormond, Jan Clasens, vreemde voogd (= 532). In de akte hierna, op fol. 36, worden Luikje Jans en haar zoon [bij?] Abelius Jans genoemd, over wie voogden waren Jan Abelis, Pieter Symens en Jan Claassens Arwert (= 532) [[R.A. XXXVI c 2, fol. 35.]].
18 juli 1777 Luiktjen Jans, wed. Abelis Jans. Zoon Jan Abelis (wiens grootmoeder Arentien Willems op Colham † 29 juni 1763). Jan Abelis, Pieter Sijmens (Tryntje Jans, halfzuster van Luikje Jans) en Jan Claesens. Afkoopbrief 13 apr. 1761. Kapitaal f 1270,- enz. [[R.A. XXXVII g 1.]].
22 jan. 1778 Simon Arijs, voormond, Mense Sybrants, te Sauwerd, vreemde voogd, Simon Pieters, sibbevoogd. Cornelis Arijs’ zoon bij Luiktjen Jans [[R.A. XXXVII g 1.]].
Op 23 jan. 1778 inventaris van Luikjen Jans en Cornellis Arys, huis met beklemming van 49 gras. Batig saldo f 4492-12-4 [[R.A. XXXVII e 2.]]. [blijkbaar vanwege het overlijden van Cornellis?]
15 mei 1779 Cornellis Willems te Sauwerd, vreemde voogd over dezelfde; de vorige vreemde voogd is overleden [[R.A. XXXVII g 1.]].
Op 14 dec. 1782 wordt Luikje Jans, huisvrouw van Harm Pieters, vermeld als lidmaat te Sauwerd, met later aangetekend ‘obiit’.
24 febr. 1783: Symen Arijs, Symen Pieters voogden (Cornellis Willems is absent) over Cornellis Arijs’ kind. Vaderlijke goederen bedragen volgens erfkoopbrief d.d. 24 jan. 1778 f 2246-6-2, mitsgaders huisraad en lijfgoederen.
Margaretha Allegonda Pieters, ged. Wetsinge 31 maart 1732, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters, tr. Obergum 10 nov. 1754 Ebel Aries, van Maarhuizen. Uit dit huwelijk een zoon Aries Ebels Groenveld, uit wie de familie Groenveld (zie: R.J. Groenveld en G. Groenveld, De nakomelingen van Aries Ebels Groenveld van Westerdijkshorn (Loppersum/Spijk 1985).
Uit het huwelijk van Luiktje en Abelius Jans:
a.Jan, ged. Middelstum 16 juli 1758.
Uit dit huwelijk:
1.Aries Cornelis Wiersum, volgt VI.

V.3Simen Aries (Siemens), zoon van Aries Onnes (IV.), van Leens, geb. 1734/1735, landbouwer, later dagloner, † Den Hoorn 14 dec. 1811, tr. 1Ί Leens (huwelijkscontract 13 maart, ondertr. Leens 16 maart, Sauwerd 6 apr. 1760) Geertruit Samuels, van Sauwerd, dochter van Samuel Derks en Eenje Waalkes; tr. 2Ί (huwelijkscontract Wehe 29 juni 1799) Anje Freerks, geb. Kloosterburen 1741/1742, † Vliedorp 2 juli 1826.
Getuige bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Onne Arijs, Cornellis Arijs en Reinje Lues, broers en zwager; aan bruidszijde: Enje Waalkes, moeder, Derk en Waalke Samuels, broers [[R.A. XLII e 1, fol. 100v.]].
Vermeld Groninger Courant, 24 okt. 1809: Simon Aries, te Wehe.
Uit dit huwelijk:
1.Anje Simons, ged. Leens 11 dec. 1763, † Zuurdijk 31 okt. 1842, tr. Jan Jeltes, geb. 1766/1767, schoolmeester, † Zuurdijk 9 mei 1814.
Uit dit huwelijk nageslacht Jeltes.
2.Aris, ged. Leens 11 dec. 1763, tweeling met de vorige.
3.Aeleke, ged. Leens 16 nov. 1765.
4.Ludewe Siemens, ged. Leens 12 juni 1768, † Wehe tussen 27 jan. en 26 febr. 1809, tr. (ondertr. Leens 24 dec. 1797, att. naar Wehe) Jan Steffens van der Klei, ged. Wehe 16 apr. 1769, dagloner, † Ulrum 29 jan. 1842, zoon van Steffen Jans en Nieske Alberts.
Uit dit huwelijk nageslacht Van der Klei.
5.Enje Simons, ged. Leens 30 apr. 1770, van Leens, † Leens 28 nov. 1820, tr. Leens 20 mei 1792 Jan Rijpkes Meijer, geb. 1760/1761, van Leens, dagloner, † Leens 28 dec. 1822.
Uit dit huwelijk:
a.Sijmon Jans Meijer, ged. Leens 7 mei 1793, tr. Leens 10 dec. 1815 Jantje Jelles Zwart, geb. Niekerk, dochter van Jelle Hindriks Zwart en Jantje Mennes.
b.Jan Jans Meijer, ged. Leens 8 mei 1796, tr. 1Ί Leens 9 juni 1817 Fenje Wibbes Wierenga, geb. Leens, dochter van Wibbe Klasen Wierenga en Grietje Jacobs Agterhof; tr. 2Ί Leens 22 mei 1820 Martje Abels Wierenga, geb. Hornhuizen, dochter van Abel Jans Wierenga en Jantje Emes.
c.Martje Jans Meijer, ged. Leens 17 dec. 1797, tr. Kloosterburen 10 juli 1830 Alje Lammerts van Hoek, schoenmaker, zoon van Lammert Aljes van Hoek en Anje Kornelis.
d.Aries Jans Meier, geb. Leens 1801/1802, † Zuurdijk 26 maart 1855, tr. Leens 28 okt. 1830 Bregtje Jans Hazekamp, geb. Zuurdijk, dochter van Jan Roelfs Hazekamp en Martje Jans.
e.Kornelis Jans Meijer, ged. Leens 31 maart 1805, boerenknecht, † Leens 6 febr. 1826, ongehuwd.
f.Geertruid Jans Meijer, ged. Leens 2 okt. 1808, tr. Oldehove 11 apr. 1840 Reinder Gerrits Kampstra, geb. Oldehove, landbouwer, zoon van Gerrit Alderts Kampstra en Reinje Reinders.
g.Ludewe Jans Meijer, ged. Leens 5 mei 1811, † Leens 28 nov. 1820.
h.Aries Jans Meier, geb. Leens 1801/1802, † Zuurdijk 26 maart 1855, tr. Leens 28 okt. 1830 Bregtje Jans Hazekamp, geb. Zuurdijk, dochter van Jan Roelfs Hazekamp en Martje Jans.
6.Grietje Sijmons, ged. Leens 1 maart 1772, † Kloosterburen 3 okt. 1837, tr. Kloosterburen 4 dec. 1819 Reint Klasens Glas, geb. Kloosterburen 1769/1770, verver, † Kloosterburen 21 jan. 1840, zoon van Klaas Aljes Glas en Grietje Eppes, weduwnaar van Luikje Cornelis.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
7.Cornellis Simens, ged. Leens 29 jan. 1775, † Kloosterburen 1 juli 1806 (30Ύ jaar).
8.Geertien Siemens, geb. Wehe, ged. Leens 17 aug. 1778, landbouwerse, † Kloosterburen 15 febr. 1826, tr. Kloosterburen (ondertr. Pieterburen 21 nov. 1804) 2 dec. 1804 Hindrik Jurriens Wegman, van Pieterburen, geb. Pieterburen, ged. ald. 26 dec. 1775, wagenaar, † Kloosterburen 5 juli 1849, zoon van Jurrien Geerts en Dietje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
a.Dietje Hendriks Wegman, geb. Kloosterburen 11 aug., ged. Hornhuizen 1 sept. 1805, † Kloosterburen 11 maart 1885, tr. Kloosterburen 19 juni 1828 Jacob Ulferts Wiersum, geb. Rasquert 1800/1801, pelmolenaarsknecht, dagloner, † Kloosterburen 15 okt. 1875, zoon van Ulfert Luitjes Wiersum en Elisabeth Jebbes.

VI.Aries Cornelis Wiersum, zoon van Cornelis Aries (V.2), ged. Sauwerd 3 okt. 1762, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 6 aug. 1817, tr. Sauwerd 27 okt. 1793 Liefke Cornelis Brands, ged. Sauwerd 23 sept. 1770, † Sauwerd 3 okt. 1827, dochter van Cornellis Jans en Albertje Willems.
In 1810 wordt Aries Cornelis, boer, te Sauwerd, huis nr. 10, aangeslagen in klasse 20, betaalt hij in de 100ste penning f 1-5-0 en wordt hij voor een bedrag van f 62-10- aangeslagen (Arch. Gewest. besturen).
Arch. Doopsgez. gem. Den Horn, inv.nr. 7, lidmaten anno 1794: nr. 17. Wiske Reinders de vrouw van Aries Kornelus de kinderen Kornelus, Klaas en Lebbert Jacob Kornelus. Dit betreft een naamgenoot. Ibidem, sub nr. 38: 1796 is dor den Heilig Doop tot ons gemeinte gewijt Kornel Arus tot Oostwolde op den 23 Jun.
Uit dit huwelijk:
1.dochter, begr. Sauwerd 5 juni 1797.
2.Corneli(u)s Aries Wiersum, geb. Sauwerd 16 jan. 1801, volgt VII.1.
3.Cornellis Jans, geb. Sauwerd 11 mei, ged. ald. 23 mei 1802, jong overleden.
4.Roelf Aries Wiersum, geb. Sauwerd 24 apr. 1804, volgt VII.2.
5.Luitje Aries, geb. Sauwerd 19 dec., ged. ald. 25 dec. 1805, † Sauwerd 12 mei 1806.
6.dochter, geb. Sauwerd ca. 20 juli 1807, † Sauwerd 22 juli 1807.

VII.1Corneli(u)s Aries Wiersum, zoon van Aries Cornelis Wiersum (VI.), geb. Sauwerd 16 jan., ged. ald. 25 jan. 1801, landbouwer te Garnwerd, † Garnwerd 25 dec. 1862, tr. Winsum 13 aug. 1831 Egberdina Allerts Smit, geb. Garnwerd 9 maart 1812, † Garnwerd 12 apr. 1870, dochter van Aldert Mennes Smit en Anna Jans Rijzebol.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Wiersum, geb. Garnwerd 28 nov. 1832, † Wierum 9 maart 1884, ongehuwd.
2.Liefke Wiersum, geb. Garnwerd 23 dec. 1834, † Zuurdijk 19 okt. 1909, tr. Ezinge 27 apr. 1861 Klaas de Boer, geb. Wierum 1829/1830, landbouwer, † Garnwerd 20 maart 1899, zoon van Jakob Klasen de Boer en Trijntje Sikkes Oosterhof.
Uit dit huwelijk:
a.Kornelis de Boer, geb. Garnwerd 15 maart 1862, † Garnwerd 21 juli 1882, ongehuwd.
b.Trientje de Boer, geb. Garnwerd 17 jan. 1864, kasteleinse (1914), † Wehe 29 nov. 1938, tr. Ezinge 10 febr. 1886 Jacob Roo, geb. Obergum 1859/1860, huisschilder, † Groningen 14 maart 1914, zoon van Jan Pieters Roo en Geziena Jans Huizinga.
c.Egberdina de Boer, geb. Garnwerd 16 mei 1866, † Noorddijk 19 febr. 1932, tr. Leens 1 maart 1894 Reinder Nederhoed, geb. Middelstum, grofsmid, zoon van Willem Jelo's Nederhoed en Annechien Andries Bulthuis.
d.Jacoba de Boer, geb. Garnwerd 30 sept. 1868, † Garnwerd 29 okt. 1869.
e.Jacoba de Boer, geb. Garnwerd 29 jan. 1871, † Zuurdijk 19 aug. 1919, tr. Ezinge 28 apr. 1899 Jan de Boer, geb. Ezinge, bakker, zoon van Daniel de Boer en Elske van Dijk.
3.Anna Kornelis Wiersum, geb. Garnwerd 29 dec. 1836, † Garnwerd 22 nov. 1838.
4.Anna Wiersum, geb. Garnwerd 24 jan. 1840, † Feerwerd 14 febr. 1893, tr. Ezinge 15 mei 1871 Rijntje de Weerd, geb. Hoogkerk 1841/1842, † Feerwerd 18 juni 1914, wagenmaker, zoon van Jan Jans de Weerd en Aaltje Alberts Klein.
5.Roelina Wiersum, geb. Garnwerd 24 sept. 1842, † Garnwerd 10 juni 1919, tr. 1Ί Ezinge 10 mei 1862 Klaas Wiersema, geb. Oostum 31 jan. 1836, landbouwer, † Garnwerd 14 febr. 1871, zoon van Eije Klasen Wiersema en Grietje Tonnis Wieringa; tr. 2Ί Ezinge 18 mei 1874 Sikke de Boer, geb. Wierum, landbouwer, zoon van Jakob Klaassens de Boer en Trijntje Sikkes Oosterhof.
Uit het eerste huwelijk:
a.Eije Wiersema, geb. Garnwerd 5 okt. 1863, landbouwer, † Aduard 29 dec. 1941, tr. Winsum 21 apr. 1888 Aafke Klamer, geb. Stroobos ca. 1866, † Den Horn 2 juli 1947.
b.Egberdina Wiersema, geb. Garnwerd 30 juni 1864, † Zuidhorn 11 maart 1950, tr. Ezinge 29 mei 1891 Hilbartus Tjebbes Dijkhuis, geb. Niezijl 16 apr. 1860, † Zuidhorn 4 dec. 1934.
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Klaas Eije Dijkhuis, geb. Aduard 11 jan. 1900, elektrotechnicus, † Groningen 21 juni 1990, tr. Groningen 2 jan. 1930 Cornelia Alma, geb. Eenrum 3 maart 1901, † Groningen 4 juni 1990, dochter van Aries Alma en Gerharda Nieuwburg.
c.Grietje Wiersema, geb. Garnwerd 30 juni 1867, † Tjamsweer 2 febr. 1955, tr. Ezinge 2 mei 1903 Jan Rietema, geb. Leens 8 juli 1866, † Appingedam 11 mei 1952.
d.Kornelis Wiersema, geb. Ezinge 20 apr. 1870, † Ezinge 21 maart 1871.
6.Aries Wiersum, geb. Garnwerd 28 sept. 1846, † Ezinge 5 maart 1871, ongehuwd.
7.Alderdina Wiersum, geb. Garnwerd 7 maart 1852, † Wetsinge 14 dec. 1878, tr. Adorp 1 mei 1873 Louwert Huizenga, geb. Wetsinge, † Wetsinge 2 maart 1892, zoon van Popke Harms Huizenga en Elizabeth Klaassen de Boer; hij hertr. Wietske Hein.
Uit dit huwelijk:
A.Elizabeth Huizinga, geb. Wetsinge 27 aug. 1874, † Groningen 26 juli 1942, tr. Adorp 29 mei 1897 Roelf Alma, geb. Sauwerd 8 jan. 1872, landbouwer te Saaksum, † Saaksum 10 maart 1962, zoon van Klaas Alma en Korneliske Wiersum.

VII.2Roelf Aries Wiersum, zoon van Aries Cornelis Wiersum (VI.), geb. Sauwerd 24 apr., ged. ald. 27 mei 1804, † Sauwerd 23 aug. 1877, tr. 1° Adorp 5 juni 1828 Antje Goossens Braker, geb. Adorp 19 jan. 1807, † Sauwerd 29 juni 1850, dochter van Goossen Hendriks Braker en Elisabeth Wiltes Heidema; tr. 2° Adorp 28 febr. 1861 Klaaske Derks Nieland, geb. Wetsinge, † Sauwerd 9 jan. 1865, dochter van Derk Jakobs Nieland en Aaltje Jans Bos.
Hij komt voor in een radiatie d.d. 24 mei 1837 (Repert. Not.Arch. Winsum, 12-1, nr. 4017).
Zijn successiememorie geeft als eigendommen: boerenbehuizing met 46 a 90 ca eigen grond te Sauwerd, B 346, 601 en 602; de beklemming van 50 a ad f 8,-, B 319; de eigendom van 5 ha 6 a 30 ca, B 18, 19, 125 (al deze zaken verkocht op 11 jan. 1878 voor mr. De Ranitz te Winsum); eigendom van 1 ha 16 a 10 ca, B 455, 561; beklemming van 1 ha 23 a ad f 12,-, B 69; beklemming van 1 ha 24 a 30 ca ad f 12,-, B 128 (deze zaken op 16 febr. 1878 voor dezelfde notaris verkocht) en tenslotte behuizing met beklemming van grond ad f 4,-, B 432 en 485.
Tekst van zijn grafzerk: ‘Rustplaats van Roelf Aries Wiersum, geb. 23 april 1804, † 23 augustus 1877, sedert 1858 wedn van Antje Goossens Braker en sedert 1865 van Klaaske Derks Nieland’.
Uit het eerste huwelijk:
1.Aries Roelfs Wiersum, geb. Sauwerd 30 maart 1829, † Sauwerd 17 jan. 1830.
2.Liefke Roelfs Wiersum, geb. Sauwerd 7 apr. 1830, † Noordwolde 26 jan. 1866, tr. Bedum 9 okt. 1852 Jan Hindriks van Hemmen, geb. Haren 28 okt. 1810, landbouwer te Noordwolde, † Bedum 1 okt. 1877, zoon van Hindrik Antoni van Hemmen en Elsje Hindriks Oosterveld, weduwnaar van Marchien Jans Bazuin.
Uit dit huwelijk:
a.Roelf van Hemmen, geb. Noordwolde 28 okt. 1854, landbouwer te Den Andel, tr. Baflo 1 juni 1876 Trijntje Bulstra, geb. Den Andel 1855/1856, dochter van Ritske Gerrits Bulstra en Geertruida Doornbos.
Uit dit huwelijk:
A.Geertruida van Hemmen, geb. Bedum 12 dec. 1876.
B.dochter, geb. en † Den Andel 20 dec. 1877..
C.dochter, geb. en † Den Andel 12 jan. 1879.
b.Goossen van Hemmen, geb. Noordwolde 25 apr. 1857, † Noordwolde 27 apr. 1857.
c.Henderika van Hemmen, geb. Noordwolde 17 maart 1858, † Noordwolde 12 apr. 1866.
d.Antje van Hemmen, geb. Noordwolde 6 febr. 1860, † Noordwolde 12 febr. 1860.
e.Goossen van Hemmen, geb. Noordwolde 28 sept. 1861. † Noordwolde 25 sept. 1863.
3.Goossen Roelfs Wiersum, geb. Sauwerd 21 febr. 1831, † Sauwerd 2 maart 1855.
4.Aries Roelfs Wiersum, geb. Sauwerd 27 okt. 1833, volgt VIII.1.
5.Elizabeth Wiersum, geb. Sauwerd 15 jan. 1836, † Winsum 23 juni 1895, tr. Adorp 25 mei 1857 Jan van Marum, geb. Winsum 1831/1832, landbouwer te Winsum, zoon van Gaje Jans van Marum en Reina Jakobs Wiersum.
Uit dit huwelijk:
a.Reina van Marum, geb. Adorp 15 febr. 1858, † Assen 24 juni 1920, tr. Adorp 7 juli 1881 Kornelis van der Molen, geb. Sauwerd, landbouwer, zoon van Geert Harms van der Molen en Ailke Reinders Brands.
b.Antje van Marum, geb. Wetsinge 23 jan. 1860, † Adorp 11 jan. 1891, tr. Winsum 18 juni 1883 Pieter Vink, geb. Bedum, broodbakker, zoon van Jan Willems Vink en Hindrikje Pieters Wijpkema.
c.Gaaije van Marum, geb. Winsum 2 dec. 1861, landbouwer, † Winsum 16 aug. 1905, tr. Slochteren 30 apr. 1898 Jantje Dijkema, geb. Schildwolde, dochter van Eltje Dijkema en Grietje van Dijk.
d.Roelfke van Marum, geb. Winsum 15 jan. 1864, † Assen 16 dec. 1936, tr. Winsum 4 apr. 1901 Jan van Wartum, geb. Weiwerd, landbouwer, zoon van Sijbrand van Wartum en Bouwe Post.
e.Jakob van Marum, geb. Winsum 13 nov. 1865, landbouwer, † Assen 5 okt. 1945, tr. Loppersum 16 mei 1895 Elisabeth Dijkema, geb. Loppersum, dochter van Roelf Dijkema en Dieuwerke Kinkema.
f.Goossen van Marum, geb. Winsum 16 nov. 1866, † Haren 28 dec. 1955, tr. Bedum 21 mei 1902 Jantje Aalfs, geb. Zuidwolde, dochter van Duurt Aalfs en Antje Bakker.
g.Gerrit van Marum, geb. Winsum 12 nov. 1868, landbouwer, † Leens 18 nov. 1911, tr. Winsum 28 juni 1906 Harmina Zuiderveld, geb. Adorp, dochter van Willem Zuiderveld en Anna Kooistra.
h.Aries van Marum, geb. Winsum 22 jan. 1870, † Wetsinge 28 mei 1922, ongehuwd.
i.Korneliske van Marum, geb. Winsum 24 mei 1870, † Winsum 15 sept. 1871.
j.Kornelis van Marum, geb. Winsum 16 okt. 1872, † Beilen 13 dec. 1932, tr. Zuidlaren 19 mei 1900 Aaltje van Kooij, geb. Zuidlaren 1875/1876, dochter van Tijs van Kooij en Hendrika Vedder.
6.Aaltje Roelfs Wiersum, geb. Sauwerd 15 jan. 1836, tweeling met de vorige, † Sauwerd 28 jan. 1836.
7.Aaltje Wiersum, geb. Sauwerd 25 apr. 1838, † Sauwerd 27 dec. 1910, tr. Adorp 11 mei 1857 Aldert Datema, geb. Bedum 6 dec. 1829, landgebruiker, herbergier en dagloner te Wetsinge, † Sauwerd 19 juli 1895, zoon van Olchert Jans Datema en Anna Willems Grashuis.
Uit dit huwelijk:
a.Olchert Datema, geb. Sauwerd 14 juli 1857, † Sauwerd 12 dec. 1860.
b.Roelf Datema, geb. Sauwerd 18 dec. 1859, † Wetsinge 27 okt. 1886, ongehuwd.
c.Olchert Datema, geb. Sauwerd 1 juni 1862, fabrieksarbeider, † Musselkanaal 1 juli 1938, tr. Loppersum 18 mei 1889 Hindrikje Laning, geb. Wittewierum, dochter van Pieter Derks Laning en Anna Steenhuis.
d.Antje Datema, geb. Sauwerd 20 okt. 1864, † Sauwerd 19 aug. 1897, tr. Adorp 11 mei 1885 Pieter Doornbos, geb. Bedum 1856/1857, timmerman, † Stedum 9 febr. 1947, zoon van Pieter Pieters Doornbos en Trijntje Harms Engels; hij hertr. Grietje Werkman en Anje Hartenhof.
e.Willem Datema, geb. Sauwerd 23 dec. 1866, † Sauwerd 6 febr. 1870.
f.Anna Datema, geb. Sauwerd 14 apr. 1869, † Wetsinge 15 okt. 1886, ongehuwd.
g.Liefke Datema, geb. Sauwerd 12 mei 1871, † Groningen 8 febr. 1927, tr. Adorp 28 mei 1891 Martinus Bus, geb. Sauwerd 8 okt. 1861, † Loppersum 7 febr. 1919, zoon van Eise Bus en Andrea Braker.
h.Willem Datema, geb. Adorp 18 dec. 1873, † Deventer 2 okt. 1896, ongehuwd.
i.Elisabeth Datema, geb. Sauwerd 18 juni 1876, † , tr. Adorp 15 juni 1899 Menke Vegter, geb. Ten Boer, kleermaker, zoon van Pieter Vegter en Saartje Broekema.
8.Kornelis Wiersum, geb. Sauwerd 23 dec. 1840, volgt VIII.2.
9.Luitje Wiersum, geb. Sauwerd 14 okt. 1843, volgt VIII.3.
10.Korneliske Wiersum, geb. Sauwerd 20 okt. 1846, † Sauwerd 15 mei 1895, tr. Adorp 6 mei 1869 Klaas Alma, geb. Bellingeweer 26 jan. 1841, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 21 juli 1892, zoon van Lammert Bettes Alma en Dina Geerts de Vries.
Zie voor hun nageslacht genealogie Alma.

Korneliske Wiersum (1846-1895)

Klaas Alma (1841-1892)
Uit het tweede huwelijk:
11.Aaltje Wiersum, geb. Sauwerd 16 jan. 1862, † Sauwerd 6 maart 1901, tr. 1° Adorp 24 apr. 1884 Willem Bus, geb. Sauwerd 15 nov. 1854, landbouwer te Sauwerd, † Adorp 18 nov. 1897, zoon van Eisse Willems Bus en Andrea Hindriks Braker; tr. 2° Adorp 14 juni 1900 Albert Datema, geb. Sauwerd 7 febr. 1867, † Groningen 29 sept. 1902, zoon van Roelf Datema en Tunna Haver.
Uit dit huwelijk:
a.zoon, geb. en † Sauwerd 16 febr. 1885.
b.Andrea Bus, geb. Sauwerd 25 apr. 1886, † Groningen 28 nov. 1951, tr. Bedum 13 mei 1908 Harmen Sliep, geb. Rinsumageest, landbouwer, zoon van Harmen Harmens Sliep en Sara Pieters Hellinga.
c.Roelf Bus, geb. Sauwerd 28 sept. 1888, tr. Baflo 15 mei 1925 Alberdina Dijkema, geb. Warffum 25 maart 1905, dochter van Pieter Dijkema en Stijntje Harsema.
d.Klaaske Bus, geb. Sauwerd 24 apr. 1890, † Sauwerd 24 maart 1898.
e.Eisse Bus, geb. Sauwerd 29 nov. 1893, landbouwer, tr. Oldekerk 11 jan. 1918 Kornelisje Poel, geb. Leegkerk 17 sept. 1881, dochter van Meinko Poel en Willemke Iwema, en weduwe van Jan Wieringa.
Uit dit huwelijk:
A.Willem Bus, geb. Enumatil 30 aug. 1920, landbouwer te Ommen, Hoogkerk en ten slotte in Canada, tr. Aduard 2 aug. 1944 Anje Havinga, geb. Groningen 2 okt. 1920.
Uit dit huwelijk drie kinderen.
f.Barbera Bus, geb. Sauwerd 10 sept. 1895, † Oosterhogebrug 29 nov. 1918, tr. Bedum 14 nov. 1918 Pieter Hinderikus Klugkist, geb. Bedum 8 febr. 1894, landbouwer, zoon van Hendrik Klugkist en Trijntje van Dijken.
g.Goossen Bus, geb. Sauwerd 14 jan. 1897, landbouwer, tr. Ten Boer 12 mei 1921 Hinderika Jansen, geb. Thesinge 26 febr. 1895, dochter van Jan Jansen en Geessien Mulder.
12.Goossen Wiersum, geb. Sauwerd 16 maart 1863, volgt VIII.4.

VIII.1Aries Roelfs Wiersum, zoon van Roelf Aries Wiersum (VII.1), geb. Sauwerd 27 okt. 1833, landbouwer te Noordwolde, † Sauwerd 15 maart 1910, tr. Adorp 3 maart 1856 Jantje Roelfs Sikkens, geb. Wetsinge 13 aug. 1831, † Noordwolde 15 febr. 1922, dochter van Roelf Klaassens Sikkens en Grietje Jans Koning.

Aries Roelfs Wiersum (1833-1910)
(naar H.J. Zuidema, Genealogie Zuidema en Wiersum)

Jantje Roelfs Sikkens (1831-1922)
(naar H.J. Zuidema, Genealogie Zuidema en Wiersum)

V.l.n.r. Frouwke Wiersum (1877-1949),
Aries Roelfs Wiersum (1833-1910)
en Jantje Roelfs Sikkens (1831-1922)
(naar H.J. Zuidema, Genealogie Zuidema en Wiersum)
Zie voor de rentenierswoning die zij ca. 1907 te Sauwerd aan de Plantsoenweg 25 lieten bouwen: Tussen Toen en nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp (2010) 188. Dit huis werd na het overlijden van Jantje Roelfs Sikkens verkocht, maar in 1941 weer verkocht door de kleinzoon Aries Mulder, die het huis een kleine twintig jaar bewoonde.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Wiersum, geb. Noordwolde 28 apr. 1856, † Klein Garnwerd 25 juli 1918, tr. Bedum 12 juni 1878 Klaas Mulder, geb. Winsum 5 sept. 1850, landbouwer te Klein Garnwerd, † Winsum 1 dec. 1915, zoon van Jan Klaassens Mulder en Kunje Pieters Antuma, weduwnaar van Grietje Groenveld.

Antje Wiersum (1856-1918)

Klaas Mulder (1850-1922)
Uit dit huwelijk:
a.Aries Mulder, geb. Klein Garnwerd 13 okt. 1879, landbouwer, tr. Adorp 16 mei 1907 Knelske Lugtenborg, geb. Wetsinge, dochter van Klaas Lugtenborg en Anje Hoeksema.
b.Pieter Mulder, geb. Klein Garnwerd 21 maart 1881, landbouwer, † Baflo 23 nov. 1954, tr. Ezinge 12 mei 1911 Martje Werkema, geb. Feerwerd, dochter van Jakob Werkema en Grietje Wierenga.
c.Roelf Mulder, geb. Klein Garnwerd 19 nov. 1882, landbouwer, † Toornwerd 1 jan. 1935, tr. Middelstum 15 apr. 1910 Roelina Heerssema, geb. Westerwijtwerd, dochter van Jan Heines Heerssema en Jantje Woldring.
d.Kunje Mulder, geb. Klein Garnwerd 1 maart 1884, tr. Winsum 27 mei 1909 Martinus Popke Ritzema, geb. Ezinge, landbouwer, dochter van Homme Ritzema en Teuna Rietema.
e.Goossen Jan Mulder, geb. Klein Garnwerd 4 maart 1886, † Klein Garnwerd 6 maart 1888.
f.Jantje Mulder, geb. Klein Garnwerd 15 sept. 1888, tr. Winsum 14 mei 1914 Ties Jan Groendijk, geb. Uithuizermeeden, landbouwer, zoon van Lammert Groendijk en Imke Nienhuis.
g.Ebeltje Mulder, geb. Klein Garnwerd 2 sept. 1890, † Groningen 25 juni 1927, tr. Winsum 18 apr. 1918 Jakob de Vries, geb. Winsum, landbouwer, zoon van Klaas de Vries en Aaltje Kits.
h.Goossen Jan Mulder, geb. Klein Garnwerd 22 aug. 1892, landbouwer, tr. Bedum 25 apr. 1918 Aafke Doornbos, geb. Bedum, dochter van Jan Doornbos en Janna Wigboldus.
i.Geertruida Mulder, geb. Klein Garnwerd 10 juni 1895, † Stitswerd 8 jan. 1923, tr. Kantens 25 apr. 1919 Hendrik Oudman, geb. Stitswerd, zoon van Jan Oudman en Jantje Heidema.
2.Roelf Wiersum, geb. Noordwolde 10 jan. 1858, volgt IX.1.
3.Grietje Wiersum, geb. Noordwolde 29 febr. 1860, † Onderdendam 2 okt. 1933, tr. Bedum 8 dec. 1888 Willem van der Kooi, geb. Rasquert 14 dec. 1858, landbouwer te Onderdendam, † Onderdendam 10 mei 1935, zoon van Evert Mennes van der Kooi en Anna Garmts Haver.

Grietje Wiersum (1860-1933)

Willem van der Kooi (1858-1935)
Uit dit huwelijk:
a.Evert van der Kooi, geb. Onderdendam 2 sept. 1889, landbouwer, † Groningen 18 apr. 1931, tr. Bierum 4 mei 1922 Anje Vegter, geb. Eenum, dochter van Klaas Michiel Vegter en Liefke van Niejenhuis.
b.Jantje van der Kooi, geb. Bedum 14 juni 1891, † Groningen 28 febr. 1950, tr. Bedum 5 jan. 1923 Jan Bleeker, geb. Bierum, landbouwer, zoon van Gerrit Jakobs Bleeker en Geessien Elema.
c.Anna van der Kooi, geb. Bedum 19 dec. 1892, tr. Bedum 5 nov. 1924 Jan van Anken, geb. Midwolda 1888/1889, commissionair, zoon van Jan van Anken en Anje Dijksterhuis.
4.Roelfke Wiersum, geb. Noordwolde 29 febr. 1860, tweeling met de vorige, † Noordwolde 10 jan. 1940, tr. Bedum 19 nov. 1883 Hindrik Eisses Bus, geb. Sauwerd 18 jan. 1856, † Noordwolde 26 apr. 1931, zoon van Eisse Willems Bus en Andrea Hendriks Braker.

Roelfke Wiersum (1860-1940)

Hendrik Bus (1856-1931)

Hendrik Bus (1856-1931) en
Roelfke Wiersum (1860-1940)
(naar H.J. Zuidema, Genealogie Zuidema en Wiersum)
Uit dit huwelijk:
a.Eisse Bus, geb. Adorp 3 sept. 1884, † Groningen 25 maart 1945, ongehuwd.
b.Aries Bus, geb. Bedum 30 juli 1886.
c.Willem Bus, geb. Bedum 19 dec. 1888.
d.Jantje Bus, geb. Bedum 13 dec. 1890, tr. Bedum 6 mei 1915 Jan Adolf Moesker, geb. Veendam, landbouwer, zoon van Luitje Moesker en Fennechien Bentum.
e.Andrea Bus, geb. Bedum 1 mei 1893, † Noordwolde 27 jan. 1926, ongehuwd.
f.Antje Bus, geb. Bedum 3 nov. 1895.
g.Aafien Bus, geb. Noordwolde 9 dec. 1898, tr. Bedum 4 mei 1922 Jacobus Markus Moesker, geb. Hoogezand 1895/1896, zoon van Luitje Moesker en Fennechie Bentum.
h.Roelf Bus, geb. Bedum 24 dec. 1902.
5.Goossendina Wiersum, geb. Noordwolde 28 aug. 1861, † Noordwolde 30 sept. 1861.
6.Geertje Wiersum, geb. Noordwolde 19 nov. 1862, † Noordwolde 10 dec. 1862.
7.Goossen Wiersum, geb. Noordwolde 19 nov. 1862, tweeling met de vorige, † Noordwolde 12 dec. 1862.
8.Goossen Wiersum, geb. Noordwolde 22 dec. 1863, † Noordwolde 17 apr. 1867.
9.Jan Wiersum, geb. Noordwolde 9 okt. 1865, † Noordwolde 21 apr. 1867.
10.Liefke Wiersum, geb. Noordwolde 21 nov. 1867, † Noordwolde 19 apr. 1903, tr. Bedum 15 mei 1897 Klaas van der Laan, geb. Wetsinge 1 apr. 1868, landbouwer te Wetsinge, † Wetsinge 23 sept. 1922, zoon van Hendrik van der Laan en Geertruida van Huizen.

Liefke Wiersum (1867-1903)

Klaas van der Laan (1868-1922)
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik van der Laan, geb. Wetsinge 12 maart 1898, veehouder te Wetsinge (Meedenweg 3), † Wetsinge 12 mei 1956, tr. Stedum 19 mei 1925 Antje de Vries, geb. Stedum 9 juli 1903, † Groningen 7 mei 1972, dochter van Ekke de Vries en Grietje Wiersum.
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Klaas Ekke van der Laan, geb. Groningen 1 maart 1927, † Groningen 16 okt. 1930.
B.Ekke Jan van der Laan, geb. Wetsinge 19 sept. 1928, veehouder te Wetsinge (Meedenweg 3), †, tr. Adorp 6 maart 1958 Catharina Huinder, geb. Sauwerd 9 maart 1928, dochter van Johan Huinder en Eijelina Nienhuis.
Uit dit huwelijk:
I.Hendrik van der Laan, geb. Wetsinge 17 dec. 1958, veehouder te Wetsinge (Meedenweg 3), daarna in Duitsland, tr. Woudenberg 15 maart 1996 Wilma Jolanda Alta, geb. Amsterdam 16 okt. 1961, dochter van Coenraad Alta en Petronella Hoogendoorn.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Ekke Coenraad van der Laan, geb. Groningen 4 nov. 1997.
II.Johann Ernst Christoffel van der Laan, geb. Wetsinge 23 jan. 1961, † Wetsinge 4 mei 1988, ongehuwd.
III.Antje Liefke van der Laan, geb. Wetsinge 15 febr. 1963.
IV.Hilbrand Kornelis van der Laan, geb. Wetsinge 9 sept. 1966, econoom/controller bij Philips (2000).
C.Liefke van der Laan, geb. Wetsinge 23 nov. 1929, † Wetsinge 14 aug. 1931.
D.Klaas Ekke van der Laan, geb. Wetsinge 2 apr. 1932, † Wetsinge 5 apr. 1932.
E.Klaas Ekke van der Laan, geb. Wetsinge 19 okt. 1933, † Wetsinge 22 okt. 1933.
F.Klaas Liefko van der Laan, geb. Wetsinge 3 nov. 1938, leraar bij het agrarisch onderwijs, tr. Haren 24 aug. 1965 Heiltje Berends, geb. Onnen 23 dec. 1939, dochter van Evert Berends en Gesina van Hemmen.
I.Gesina Hilje Hillegine van der Laan, geb. Bolsward 28 juli 1967, lerares Frans en Engels te Oosterwolde (2000), tr. Bolsward 28 sept. 1990 Atse Gerke Numan, geb. Rotsterhaule 18 juli 1968, ontwikkelingsingenieur bij Batavus te Heerenveen (2000), zoon van Gerke Ates Numan en Hillie Feenstra.
II.Antje Hendrika van der Laan, geb. Sneek 8 febr. 1971, onderwijskundige, woont samen (2000) met Petrus Leonardus Johannes Morsink, werktuigbouwkundig ingenieur bij TNO te Delft (2000), zoon van Bertus Morsink en Corrie van Oosterhout.
III.Hendrik Klaas Liefko van der Laan, geb. Leeuwarden 27 juni 1977.
G.Grieco Fenno van der Laan, geb. Wetsinge 25 mei 1941, gehandicapt, † Groningen 20 dec. 1956.
11.Geertje Wiersum, geb. Noordwolde 9 juli 1870, † Onderdendam 18 nov. 1957, tr. Bedum 19 dec. 1894 Harm Zuidema, geb. Kantens 2 apr. 1872, landbouwer te Onderdendam, Middelstum, Warffum en aan de Wolddijk, † Onderdendam 30 juli 1948, zoon van Jan Zuidema en Geertruid Lanting.

Geertje Wiersum (1870-1957)

Harm Zuidema (1872-1948)

V.l.n.r. Antje Zuidema, Annetta Zuidema, Liefke Zuidema,
Jantje Zuidema (1897-1936), Geertje Wiersum (1870-1957),
Jan Zuidema (1895-1985), Harm Zuidema (1870-1957),
Geertruida Zuidema en Aries Zuidema
(naar H.J. Zuidema, Genealogie Zuidema en Wiersum)
Uit dit huwelijk Jan, Jantje, Geertruida, Antje, Annetta, Liefke en Aries Zuidema.
12.Goossen Wiersum, geb. 25 mei 1873, volgt IX.2.
13.Jan Wiersum, geb. Noordwolde 25 mei 1873, † Noordwolde 4 apr. 1874.
14.Frouwke Wiersum, geb. Noordwolde 3 nov. 1877, † Noordwolde 6 mei 1949, tr. Bedum 2 maart 1906 Rengenier Hoeksema, geb. Sauwerd 13 aug. 1874, landbouwer aan de Wolddijk, † Noordwolde 1 sept. 1938, zoon van Hommo Hoeksema en Grietje Wijdeveld.

Frouwke Wiersum (1877-1949)

Rengenier Hoeksema (1874-1938) en Frouwke Wiersum (1877-1949)
Uit dit huwelijk:
a.Homme Aries Hoeksema, geb. Bedum 15 nov. 1906.
b.Jantje Hoeksema, geb. Bedum 31 maart 1909, tr. Bedum 15 juni 1932 Hinderikus Gerhardus Klugkist, geb. Westerdijkshorn 9 jan. 1908, landbouwer, zoon van Hendrik Klugkist en Trijntje van Dijken.
c.Grietinus Hoeksema.
d.Aries Hoeksema.

VIII.2Kornelis Wiersum, zoon van Roelf Aries Wiersum (VII.1), geb. Sauwerd 23 dec. 1840, landbouwer, † Westeremden 23 maart 1869, tr. Adorp 17 maart 1862 Berendina Sikkens, geb. Wetsinge 1835/1836, † Sauwerd 28 dec. 1890, dochter van Roelf Klaassens Sikkens en Grietje Jans Koning; zij hertr. Stedum 6 juni 1874 Jakob van der Molen, geb. Kantens, landbouwer te Sauwerd, zoon van Geert Harms Wieringa van der Molen en Cornelske Jacobs van Hove.
Uit dit huwelijk:
1.Roelf Wiersum, geb. Adorp 28 apr. 1862, † Westeremden 9 febr. 1864.
2.Grietje Wiersum, geb. Westeremden 30 nov. 1864, † Stedum 5 okt. 1952, tr. Adorp 7 mei 1888 Ekke de Vries, geb. Stedum 14 maart 1861, landbouwer te Vierhuizen (1890-1892, Midhalmerweg 11), daarna landbouwer/veehouder te Stedum (Weersterweg 14), † Stedum 29 jan. 1944, zoon van Jan Tiemens de Vries en Fenje Ekkes Stollenga.

Ekke de Vries (1861-1944)
(naar G. Groenveld, Het
nageslacht van Jan Tiemen de
Vries en Fenje Ekkes Stollinga
)

Grietje Wiersum (1864-1952)
(naar: G. Groenveld, Het
nageslacht van Jan Tiemen de
Vries en Fenje Ekkes Stollinga
)
Zie ook: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
a.Dientje Fennechien de Vries, geb. Stedum 16 okt. 1889, † Stedum 15 febr. 1968, tr. Stedum 30 maart 1921 Roelf Groenveld, geb. Noordwolde 11 jan. 1884, landbouwer te Stedum (Crangeweersterweg 2), † Stedum 18 maart 1961, zoon van Mense Groenveld en Pieterke Vink.
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000).
Uit dit huwelijk:
A.Menze Groenveld, geb. Groningen 5 juni 1922, landbouwer/veehouder te Stedum (Crangeweersterweg 2), daarna te Niezijl (Rijksstraatweg 51a), tr. Usquert 3 juni 1955 Albertje Bouwina Bakker, geb. Winneweer 16 febr. 1927, dochter van Arent Eibe Bakker en Zwaantje Smit.
Uit dit huwelijk:
I.Zwaantje Groenveld, geb. Stedum 25 maart 1956, tr. Loppersum 5 sept. 1980 Geuko Elderman, geb. Garrelsweer 5 sept. 1957, dierenartsbezoeker voor een farmaceutisch bedrijf, zoon van Hendrik Elderman en Geertje Werkman.
Uit dit huwelijk:
1.Erik Menno Elderman, geb. Garrelsweer 25 sept. 1982.
2.Marlies Eva Elderman, geb. Delfzijl 13 maart 1985.
3.Robin Matthijs, geb. Delfzijl 7 maart 1990.
II.Roelf Groenveld, geb. Stedum 21 febr. 1958, tr. Ezinge 21 febr. 1958 Janke Voogd, geb. Ezinge 3 mei 1960, dochter van Rienze Oege Voogd en Feikje Sikma.
Uit dit huwelijk:
1.Feikje Groenveld, geb. Niezijl 1 aug. 1983.
2.Alinda Groenveld, geb. Niezijl 29 mei 1985.
3.Menze Groenveld, geb. Niezijl 2 dec. 1986.
4.Rienze Groenveld, geb. Niezijl 29 jan. 1989.
5.Mark Groenveld, geb. Niezijl 15 mei 1993.
III.Dientje Fennechien Groenveld, geb. Stedum 10 maart 1960, tr. Hasselt 29 maart 1988 Cornelis Fikkert, geb. Voorst 27 mei 1958, kapitein grote handelsvaart, zoon van Weyert Fikkert en Jansje de Haan.
Uit dit huwelijk:
1.Thijs Fikkert, geb. Zwolle 29 juli 1988.
2.Maaike Fikkert, geb. Zwolle 22 mei 1991.
3.Ellen Fikkert, geb. Zwolle 28 aug. 1992.
IV.Aafke Hendrika Bouwina Groenveld, geb. Stedum 15 febr. 1963, tr. Leek 10 mei 1996 Lammert Zuiderveld, geb. Leek 14 apr. 1961, medewerker benzinestation Marum, zoon van Ubel Zuiderveld en Sijbrigje Steenhuis.
V.Petronella Roelfina Groenveld, geb. Stedum 7 mei 1966, Z-verpleegkundige Noorderhaven te Julianadorp, samenwonend met Nicolaas Antonius Jozefus Angevare, geb. Obdam 28 juni 1962, product-engineer Philips locatie Hoorn.
B.Ekke Groenveld, geb. Stedum 25 aug. 1924, landbouwer/veehouder te Westerwijtwerd (Halteweg 3), † Middelstum 20 dec. 1997, tr. Middelstum 30 maart 1950 Hindrika Catharina Smit, geb. Westerwijtwerd 22 febr. 1928, dochter van Harm Smit en Hindrika Smit.
Uit dit huwelijk:
I.Hindrika Fennechien Groenveld, geb. Groningen 18 mei 1951, werkzaam in het onderwijs, tr. Middelstum 30 sept. 1977 Derk Paas, geb. Borger 3 apr. 1951, electronicus Philips te Stadskanaal, zoon van Frederik Joh. Paas en Wilhelmina Paulina Maria H. Stavast.
Uit dit huwelijk:
1.Lennart Johannes Eckhardt Paas, geb. Groningen 18 juli 1982.
2.Karlien Hindrika Wilhelmina Paas, geb. Stadskanaal 1 juli 1985.
II.Roelf Menze Groenveld, geb. Westerwijtwerd 23 jan. 1953, veehouder te Westerwijtwerd, tr. Schoonebeek 21 dec. 1979 Annie Klaassen, geb. Zwinderen 6 nov. 1956, dochter van Berend Klaassen en Hillechien Stukje.
Uit dit huwelijk:
1.Hillechiena Anna Groenveld, geb. Groningen 3 dec. 1980.
2.Erik Robert Groenveld, geb. Groningen 14 sept. 1982.
3.Menno Berend Groenveld, geb. Groningen 30 juni 1987.
III.DIentje Pie Groenveld, geb. Westerwijtwerd 30 nov. 1955, tr. Middelstum 1 dec. 1978 Gerrit Jan Prins, geb. Haulerwijk 18 juni 1953, veehouder te Ten Boer, zoon van Arnold L. Prins en Jantje Groenewoud.
Uit dit huwelijk:
1.Frank Jonathan Prins, geb. Ten Boer 17 jan. 1991.
2.Fernando Mattheus Dinand Prins, geb. Ten Boer 4 nov. 1982.
C.Pieterke Groenveld, geb. Stedum 25 juni 1928, tr. Stedum 10 mei 1951 Jan Feitsma, geb. Oldehove 19 maart 1925, landbouwer/veehouder te Oldehove (eerst Englumerweg 10, later De Kampen 4), zoon van Eeuwe Feitsma en Hilje Rozema.
Zie: F. Feitsma en D.P. Feitsma, De familie Feitsma van Kollum. Over de voorouders en nazaten van Jan Jans Feitsma en Antje Eeuwes Wiersma en de geschiedenis van de Feitsmastate (z.p. 2004).
Uit dit huwelijk:
I.Eeuwe Roelf Jan Feitsma, geb. Groningen 19 mei 1952, landbouwer/veehouder te Houwerzijl, tr. Emmeloord 16 mei 1980 Marie Maris, geb. Ens 5 okt. 1952, dochter van Kornelis Maris en Laurantia Crezιe.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Cornelis Feitsma, geb. Groningen 1 maart 1982.
2.Marloes Petra Feitsma, geb. Groningen 26 juni 1984.
3.zoon, geb. en † 16 mei 1987.
4.Laurentia Diana Feitsma, geb. Groningen 26 nov. 1988.
5.Cornelis Peter Feitsma, geb. Groningen 24 febr. 1993.
II.Dianette Fenny Hilda Feitsma, geb. Groningen 15 febr. 1954, onderwijzeres, tr. IJzebrand Werkman, geb. Warffum 12 aug. 1952, landbouwer te Mensingeweer, zoon van Derk Sirp Werkman en Jantje Oudman.
Uit dit huwelijk:
1.Derk Sirp Werkman, geb. Ulrum 4 juni 1978.
2.Jan Eduard Werkman, geb. Groningen 25 maart 1980.
3.Sophia Roeline Werkman, geb. Groningen 19 dec. 1982.
4.Rienko Jan Werkman, geb. Groningen 11 juni 1985.
5.Peter IJzebrand Werkman, geb. Groningen 11 juni 1985, tweeling met de vorige.
III.Hilde Louwine Feitsma, geb. Groningen 27 apr. 1957, onderwijzeres, tr. Oldehove 8 dec. 1978 Jan Kornelis Werkman, geb. Warffum 28 jan. 1955, landbouwer op Breede, zoon van Kornelis Anne Werkman en Margaretha Stol.
Uit dit huwelijk:
1.Petra Margaretha Werkman, geb. Warffum 12 nov. 1979.
2.Kornelis Anne Werkman, geb. Warffum 19 febr. 1983.
3.Margaretha Hilda Werkman, geb. Warffum 9 nov. 1985.
4.Jan Pieter Werkman, geb. Warffum 16 juni 1987.
IV.Rudolf Peter Feitsma, geb. Groningen 24 juni 1961, landbouwer/veehouder te Oldehove, tr. Zuidhorn 21 dec. 1990 Antoinette Elisabeth de Jong, geb. Den Helder 9 mei 1964, werkzaam in de wijkverpleging, dochter van Jacobus Marius de Jong en Elisabeth van Schaik.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Rudolf Feitsma, geb. Groningen 11 maart 1993, † Oldehove 13 nov. 1985.
2.Elisabeth Anne Feitsma, geb. Groningen 13 jan. 1995.
3.Wouter Marinus Feitsma, geb. Groningen 7 nov. 1997.
4.Gerben Pieter Feitsma, geb. Groningen 23 mei 2000.
D.Grieko Groenveld, geb. Stedum 21 sept. 1929, † Stedum 10 nov. 1929.
E.Grieko Groenveld, geb. Stedum 7 jan. 1932, huisarts te Spijk (tot 1996), † 2010, tr. Woldendorp 30 mei 1961 Taetsia Hindrika Hommes, geb. Borgsweer 15 aug. 1932, dochter van Roelof Hommes en Abelina Webina Smit.
Uit dit huwelijk:
I.Helene Webine Groenveld, geb. Groningen 15 febr. 1964, advocaat, tr. Oosterbeek 27 okt. 2000 Hergen Tjakko Wiersema, geb. Spijk 6 maart 1958, ingenieur nucleair technisch bureau N.R.G. (KEMA) te Arnhem, zoon van Jan Pieter Wiersema en Fenna Anje Dijksterhuis.
II.Roelf Johan Groenveld, geb. Spijk 23 juli 1966, werkzaam in het wegtransport, tr. Bedum 22 sept. 1989 Geertje Meinardi, geb. Bedum 16 nov. 1963, dochter van Geert Meinardi en Trijntje Werkman.
Uit dit huwelijk:
1.Johan Grieko Groenveld, geb. Delfzijl 14 mei 1993.
2.Anita Catharina Groenveld, geb. Delfzijl 14 febr. 1997.
III.Fenna Gerda Groenveld, geb. Spijk 22 nov. 1968, werkzaam bij bedrijf Fivelingo te Appingedam.
F.Reinder Jan Groenveld, geb. Stedum 29 juni 1934, landbouwer/veehouder te Stedum op de ouderlijke boerderij, † Stedum 19 dec. 2010, tr. Kampen 19 dec. 1968 [om privacyredenen weggelaten] Aalnoppestje Schunoppestte, geb. Kamperzeedijk 23 juni 1936, dochter van Jan W. Schnoppesutte en Berenoppesndje Gunnoppesnink.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
I.Bernoppesgitte Astnoppesrid Groenoppesnveld, geb. Delnoppesfzijl 12 juni 1970, communicnoppesatiedeskundige.
II.Renoppesnate Jonoppessien Groenoppesnveld, geb. Delnoppesfzijl 21 jan. 1976.
b.Jan Tiemen de Vries, geb. Stedum 7 maart 1892, † Stedum 27 mei 1895.
c.Fenno Cornelus de Vries, geb. Stedum 9 maart 1894, landbouwer/veehouder te Zuidhorn, daarna te Oldekerk (1934-1938, Zandumerweg 39), † Groningen 14 nov 1968, tr. 1° Zuidhorn 27 apr. 1922 Frouktje Martha de Vries, geb. Zuidhorn 1 jan. 1897, † Zuidhorn 14 apr. 1924, dochter van Jan de Vries en Aafke Veltkamp; tr. 2° Appingedam 24 mei 1928 Grietje Vegter, geb. Heekthuizen (Appingedam) 8 nov. 1897, † Gronignen 17 maart 1946, dochter van Jannes Vegter en Geertruida Steenhuis..
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Grietje Frouktje de Vries, geb. Zuidhorn 8 aug. 1929, tr. Oldekerk 12 maart 1953 Writzer Datema, geb. Wetsinge 6 apr. 1928, landbouwer in Canada, later organist bij de Presbyterian Church en postal contractor, zoon van Roelf Datema en Hilliggiena Egberts.
Uit dit huwelijk:
I.Margarita Matilda Gertrude Datema, geb. Exeter (Ont., Can.) 23 maart 1954, certified cardiovescular technician, tr. Blyth (Ont., Can.) Carl Douglas Mount, geb. New Market (Ont., Can.) 12 okt. 1950, owner-operator Queensville Service Center, zoon van Kenneth John Mount en Lottie Katleen Morris.
Uit dit huwelijk:
1.Andrea Lynne Mount, geb. New Market (Ont., Can.) 30 nov. 1984.
2.Gregory Kenneth Mount, geb. New Market (Ont., Can.) 29 dec. 1989.
II.Mathilda Ina Datema, geb. Exeter (Ont., Can.) 28 mei 1955, custodian, tr. Blyth (Ont., Can.) 22 juli 1977 John Bertrand Rene Tisseur, geb. Halifax (V.S.), shift boss Brass Factory, zoon van Gerard Joseph Tisseur en Grace Joan Baird.
Uit dit huwelijk:
1.Mellinda Grace Ann Tisseur, geb. Cambridge (Ont., Can.) 7 jan. 1980.
2.Charlene Heide Tisseur, geb. Cambridge (Ont., Can.) 22 aug. 1981.
3.Jennifer Nicole Tisseur, geb. Cambridge (Ont., Can.) 19 febr. 1983.
4.Denise Francis Tisseur, geb. Clinton (Ont., Can.) 8 nov. 1984.
5.Daniel Joseph Gerard Tisseur, geb. Clinton (Ont., Can.) 29 juli 1988.
6.Elizabeth Catherine, geb. Clinton (Ont., Can.) 11 okt. 1996.
III.Ralph Allan Datema, geb. St. Thomas (Ont., Can.) 28 aug. 1957, manager convenient store, tr. Blyth (Ont., Can.) 30 apr. 1976 Patricia Hellinga, geb. Wingham (Ont., Can.) 9 nov. 1957, payroll clerk, dochter van Feye Hellinga en Saakje Wijbenga.
Uit dit huwelijk:
1.Wilfred Laurence Datema, geb. London (Ont., Can.) 12 okt. 1987, auto body mechanic.
2.Frederick Henry Datema, geb. Clinton (Ont., Can.) 30 mei 1978, construction worker.
3.Sarah Amanda Datema, geb. Clinton (Ont., Can.) 18 dec. 1983.
IV.Anita Julia Datema, geb. Exeter (Ont., Can.) 19 mei 1959, verpleegster, tr. London (Ont., Can.) Robbie Michael Wilson, geb. Cochrane (Ont., Can.) 1 mei 1961, truck driver, zoon van Rodger Wallace Wilson en Leila Sylvia Peltomaki.
Uit dit huwelijk:
1.Joshua Writzer Wilson, geb. London (Ont., Can.) 10 sept. 1983.
2.Michael Rodger Wilson, geb. London (Ont., Can.) 16 sept. 1987.
V.Frank Curtis Datema, geb. Exeter (Ont., Can.) 20 juli 1962, landbouwer, tr. Aldergrove (B.C., Can.) 14 juni 1986 Bonita Suzanna Anderlini, geb. Murrayville (B.C., Can.), onderwijzeres, dochter van Robert Alfred Anderlini en Elfrieda Sara Wedel.
Uit dit huwelijk:
1.Katelyn Grace Sara Datema, geb. Langley (B.C., Can.) 18 apr. 1988.
2.Alexis Louisa Margerita Datema, geb. Langley (B.C., Can.) 11 jan. 1992.
B.Jan Ekke de Vries, geb. Zuidhorn 20 maart 1931, engineering technician te Chatham (Ont., Canada), tr. Abbotsford B.C. (Canada) 21 juni 1957 Catharina Maria Brandes, geb. Colijnsplaat 3 maart 1937, dochter van Karel Brandes en Cornelia Tona de Haze.
Uit dit huwelijk:
I.Cora Jane de Vries, geb. Chapleau (Ont., Can.) 3 juli 1962, senior accounts director in package design, tr. El Jadida (Marokko) 21 maart 1997 Hafid Sadouk, geb. El Jadida 26 dec. 1972, zweminstructeur, zoon van Saοd Sadouk en Malika.
II.Fenno Carl de Vries, geb. Chapleau (Ont., Can.) 21 juli 1964, moldmaker, tr. Wallaceburg (Ont., Can.) 19 aug. 1995 Nancy Leigh Canton, geb. Sarnia 22 juni 1962, medical laboratory technologist, dochter van Edwin Thomas Canton en Hazel Marie Knight.
Uit dit huwelijk:
1.Hannah Catharina de Vries, geb. Wallaceburg (Ont., Can.) 13 juni 1996.
III.David John de Vries, geb. Chapleau (Ont., Can.) 6 mei 1966, certified management accountant, tr. Montreal (Quebec, Can.) Hala Christine Chammas, geb. Caοro (Egypte) 31 aug. 1961, accounts payable manager, dochter van Fernand Chammas en Mary Guesri.
Uit dit huwelijk:
1.Eric David de Vries, geb. Markham (Ont., Can.) 8 okt. 1996.
2.Mitchell Ryan de Vries, geb. Markham (Ont., Can.) 8 okt. 1996, tweeling met de vorige.
IV.Deborah Annette de Vries, geb. Sault Ste. Marie (Ont., Can.) 29 mei 1970, tandarts, tr. London (Ont., Can.) 10 okt. 1998 Stephen Andrew Scott, geb. Wallaceburg (Ont., Can.) 17 mei 1969, chemist.
C.Ekke de Vries, geb. Zuidhorn 10 okt. 1932, † London (Ont., Canada), landbouwer in Canada, tr. Exeter (Ont., Canada) Dirgje Branderhorst, geb. Diesen (N.-Br.), dochter van Gerrit Pieter Branderhorst en Anneke Garstman.
Uit dit huwelijk:
I.Fenno Cornelus de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 18 maart 1961, timmerman/aannemer, tr. Charlottetown (PEI, Can.) 6 maart 1982 Dianne Marie Proud, geb. Charlottetown 27 juni 1960, dochter van Ellsworth Harrison Proud en Velda Estelle Proude.
Uit dit huwelijk:
1.Matthew Kyle de Vries, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 22 apr. 1985.
2.Travis Benjamin de Vries, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 22 sept. 1986.
3.Nichole Victoria de Vries, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 13 okt. 1988.
4.Laura Ashley de Vries, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 30 mei 1990.
II.Gerret Pieter de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 18 apr. 1962, electrolux manager, tr. Wallenstein (Ont., Can.) 14 nov. 1992 Brenda Marie Ogram, geb. Kitchener (Ont., Can.), R.N. homemaker, dochter van Bruce Ogram en Marilyn N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Joshua Scott de Vries, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 4 jan. 1995.
2.Tyler Ekke William de Vries, geb. Clyde River (P.E.I., Can.) 6 febr. 1997.
III.Margaret Grace de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 9 sept. 1963, tr. Almont (Mich., V.S.) Robert Douglas Thomson, geb. Toronto (Ont., Can.) 20 nov. 1961, warehouse supervisor, zoon van William Pryde Thomson en Ann Buntin.
Uit dit huwelijk:
1.Sarah Grace Thomson, geb. Inverness (Nova Scotia, Can.) 23 nov. 1985.
2.Rebecca Victoria Thomson, geb. Orangeville (Ont., Can.) 14 sept. 1987.
3.Katherine Anne Thomson, geb. Sarnia (Ont., Can.) 13 maart 1990.
4.Miriam Elizabeth Thomson, geb. Sarnia (Ont., Can.) 13 maart 1990, tweeling met de vorige.
5.Esther Dorothy Thomson, geb. Sarnia (Ont., Can.) 7 nov. 1995.
6.Robert David Thomson, geb. Brigdon (Ont., Can.) 22 sept. 1998.
IV.Anita Maria de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 24 febr. 1965, verpleegster, tr. Charlottetown (P.E.I., Can.) 28 sept. 1991 Gordon James McQuarrie, geb. Montaque (P.E.I., Can.) 21 apr. 1959, welder, zoon van Donald Gordon McQuarrie en Ethel McBeck.
Uit dit huwelijk:
1.Lasha Mae McQuarrie, geb. Edmonton (Alb., Can.) 2 mei 1982.
2.Jenny Elizabeth McQuarrie, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 21 apr. 1994.
3.Paul Gordon McQuarrie, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 5 juni 1996.
4.John Mark McQuarrie, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 16 juni 1997.
5.Leah Dawn McQuarrie, geb. Montaque (P.E.I., Can.) 20 nov. 1998.
V.Wilma Joδn de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 16 apr. 1966, tr. Charlottetown (P.E.I., Can.) Scott Graham McLeod, geb. Charlottetown 25 febr. 1966, cable splicer, zoon van Douglas McLeod en Sheila N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Rachel Joanne McLeod, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 21 febr. 1994.
2.Kara Marie McLeod, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 7 apr. 1995.
VI.John Edward de Vries, geb. Exeter (Ont., Can.) 29 aug. 1967, timmerman, tr. 3 okt. 1998 Kelly Taylor, geb. 12 nov. 1968.
VII.Elisabeth Jane de Vries, geb. London (Ont., Can.) 27 juli 1969, tr. Charlottetown (P.E.I., Can.) Kent Brian McDonald, geb. Charlottetown 17 nov. 1971, store manager men's clothing, zoon van Brian McDonald en Sybel N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Jeffrey Brian McDonald, geb. Charlottetown (P.E.I., Can.) 19 mei 1994.
2.Bethany Jane McDonald, geb. Fredericton (New Brunswick, Can.) 9 mei 1997.
D.Geertruida Ettje de Vries, geb. Oldekerk 22 febr. 1934, tr. Oldekerk 19 nov. 1957 Hilko Rozema, geb. Niehove 11 maart 1931, landbouwer/veehouder te Niehove (Gaaikemaweg 1, later Gaaikemaweg 6), zoon van Marten Rozema en Ebelina Groenveld.
Uit dit huwelijk:
I.Margerietha Rozema, geb. Niehove 28 juli 1960, tr. Oldehove 19 nov. 1982 Jan Wolter Oosterhuis, geb. Hornhuizen 14 maart 1959, landbouwer te Hornhuizen, zoon van Jurjen Oosterhuis en Klazina Herema.
Uit dit huwelijk:
1.Jurjen Ekke Oosterhuis, geb. Groningen 4 apr. 1986.
2.Geertruida Ettje Oosterhuis, geb. Hornhuizen 23 juli 1987.
3.Karina Klazina Oosterhuis, geb. Hornhuizen 6 mei 1990.
4.Hilko Jan Oosterhuis, geb. Hornhuizen 1 juli 1993.
5.Wolter Oosterhuis, geb. Hornhuizen 7 aug. 1996.
II.Elina Rozema, geb. Niehove 11 aug. 1961, tr. Oldehove 16 mei 1986 Jan Johannes Bouma, geb. Vierhuizen 26 jan. 1959, landbouwer te Vierhuizen, zoon van Eisse Bouma en Pieterke Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.Petra Geertruida Bouma, geb. Groningen 7 jan. 1990.
2.Hilkiena Corine Bouma, geb. Vierhuizen 20 apr. 1992.
3.Eisbert Bernhard Bouma, geb. Vierhuizen 15 sept. 1996.
III.Fennie Cornelia Rozema, geb. Niehove 8 mei 1964, werkzaam bij een groothandel in optiek, tr. Bedum 30 mei 1997 Robert Strabbing, geb. Groningen 11 aug. 1959, graficus, zoon van Roelof Strabbing en Hendrika Ferwerda.
IV.Martha Hilda Rozema, geb. Niehove 16 febr. 1967, graficus, tr. Oldehove 21 dec. 1989 Arthur Anne Cees de Jong, geb. Groningen 25 apr. 1964, monteur Magic City te Groningen, zoon van Ferdinand de Jong en Antje Maaike Cornelia Middel.
E.Cornelus Jan de Vries, geb. Oldekerk 4 okt. 1936, leraar scheikunde te Sneek, tr. Appingedam 3 maart 1964 Iektje Broekema, geb. Appingedam 14 okt. 1937, dochter van Luitje Broekema en Johanna Musch.
Uit dit huwelijk:
I.Fenno Cornelis Jan de Vries, geb. Harlingen 10 dec. 1976.
d.Jan Tiemen de Vries, geb. Stedum 12 maart 1896, landbouwer te Stedum (Weersterweg 14), † Stedum 10 nov. 1977, tr. Leek 3 juni 1926 Grietje van Til, geb. Midwolde 26 febr. 1894, † Stedum 19 aug. 1972, dochter van Riender Jan van Til en Fettje Dijkstra.
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Fettina de Vries, geb. Stedum 1 sept. 1927, tr. Stedum 30 mei 1952 Abraham Bos, geb. Huizinge 9 juli 1921, landbouwer/veehouder te Oldekerk (Zandumerweg 37), zoon van Jan Bos en Aafke Wigboldus.
Uit dit huwelijk:
I.Jan Bos, geb. Oldekerk 1 apr. 1955, landbouwer/veehouder te Oldekerk.
B.Ekke Jan de Vries, geb. Stedum 12 apr. 1930, landbouwer/veehouder te Stedum (Weersterweg 14), tr. Noorddijk 18 mei 1961 Siebritha Jantina Veldman, geb. Noorddijk 23 dec. 1936, dochter van Reinder Veldman en Derktje van Heuvel.
Uit dit huwelijk:
I.Jan Tiemen de Vries, geb. Stedum 16 dec. 1962, landbouwer/veehouder en vleeskuikenhouder te Stedum, tr. 't Zandt 14 aug. 1987 Henderika Anke Bolt, geb. 't Zandt 11 juni 1966, dochter van Tonnis Bolt en Jantje Schuurman.
Uit dit huwelijk:
1.Jeanne Mettine Alien de Vries, geb. Loppersum 17 nov. 1991.
2.Brietha Dea Mariλt de Vries, geb. Stedum 26 juli 1994.
II.Derkina Reindιra de Vries, geb. Stedum 25 nov. 1964, tr. Stedum 11 juni 1994 Martin Arts, geb. IJsselstein (L.), technisch buitendienstmedewerker bij een broederij, zoon van Louis Michiel Arts en Mies Willemse.
Uit dit huwelijk:
1.Michiel Lodewijk Arts, geb. IJsselstein 3 febr. 1996.
2.Maria Janneke Britha Arts, geb. IJsselstein 20 febr. 1998.
III.Margrieta Jantina de Vries, geb. Stedum 20 febr. 1966, tr. Emmen 22 dec. 1995 Carl Pijls, geb. Maastricht 18 mei 1967, specialist in gewasbescherming, zoon van Renι Pijls en Maria Nuchelmans.
Uit dit huwelijk:
1.Rebecca Maria Beatrice Pijls, geb. Reading (G.B.) 17 apr. 1997.
IV.Reinder Lourens de Vries, geb. Stedum 4 apr. 1970, leraar landbouwschool te Amsterdam.
C.Riender Jan de Vries, geb. Stedum 23 mei 1932, landbouwer/veehouder te Westerwijtwerd (Heemweg 4), tr. Bedum 19 juni 1964 Gine de Vries, geb. Zuidwolde (Gr.) 18 jan. 1940, dochter van Ekke de Vries en Derkelina Wobbegine Winter.
Uit dit huwelijk:
I.Derkelina Regina de Vries, geb. Groningen 11 maart 1965, tr. Middelstum 22 nov. 1985 Arent Eibe Bakker, geb. Groningen 9 nov. 1962, veehouder te Warffum, zoon van Klaas H. Bakker en Grietje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.Ingrid Mariλlle Bakker, geb. Warffum 4 jan. 1990.
2.Marieta Alissa Bakker, geb. Warffum 24 okt. 1992.
3.Agatha Rienke Bakker, geb. Warffum 11 okt. 1995.
II.Margarietha Fettina de Vries, geb. Groningen 19 febr. 1967, groepsleekracht, tr. Ten Boer 16 febr. 1990 Peter Louis Sybenga, geb. Overschild, chauffeur, zoon van Steven A. Wybenga en Eltiena Dekens.
Uit dit huwelijk:
1.Ellouise Margien Sybenga, geb. Westerwijtwerd 30 jan. 1994.
2.Mariλtte Stefani Sybenga, geb. Westerwijtwerd 22 juni 1997.
III.Agatha Jeanet de Vries, geb. Westerwijtwerd 30 dec. 1969, tr. Ten Boer 9 dec. 1994 Kornelis Vriezema, geb. Ten Post 6 sept. 1968, constructiebankwerker, zoon van Andries Vriezema en Hiske de Jong.
Uit dit huwelijk:
1.Mariska Inge Vriezema, geb. Middelstum 5 nov. 1998.
IV.Jan Ekke de Vries, geb. Westerwijtwerd 30 jan. 1973, ambtenaar Ministerie van Landbouw, tr. Hoogeveen 5 juni 1998 Alita Salomons, geb. Hoogeveen 3 nov. 1971, dochter van Koert Salomons en Aaltje Wams.
e.Cornelis Jan de Vries, geb. Stedum 9 sept. 1897, onderwijzer te Westeremden, Dokkum en Bierum, leraar Duits en Wiskunde aan de MULO te Kollum (1929-1943), † Groningen 26 febr. 1943, tr. Appingedam 4 juni 1925 Ettje Vegter, geb. Heekthuizen (Marsum), † Gronignen 19 apr. 1967, dochter van Jannes Vegter en Geertruida Steenhuis..
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Grietje de Vries, geb. Bierum 27 dec. 1926, lerares aan landbouwhuishoudschool te Grootegast, directrice landbouwhuishoudschool te Tange-Alteveer, tr. Groningen 20 aug. 1957 Johannes Gerhardus Breekveldt, geb. Aalten 31 mei 1928, leraar Duits aan het Chr. Lyceum te Dokkum, later aan het Chr. Lyceum te Veenendaal, zoon van Gerrit Breekveldt en Neeltje van Oosten.
Uit dit huwelijk:
I.Ettine Geertuida Breekveldt, geb. Dokkum 1 dec. 1958, hoofd facilitaire dienst van twee gefuseerde verzorgingstehuizen, tr. Veenendaal 28 maart 1996 Daniel Robert van Ee, geb. Bennekom 15 juli 1964, juridisch medewerker Milieu en Ruimtelijke Ordening te Pijnacker, zoon van Leendert van Ee en Cornelia Hotske Tjallings.
II.Nella Adriana Breekveldt, geb. Dokkum 24 maart 1960, onderwijzeres te Veenendaal.
III.Cornelia Jeannette Breekveldt, geb. Veenendaal 23 juli 1964, directrice Ichthus-PABO te Veenendaal, tr. Veenendaal 25 aug. 1989 ds. Egbert Henderikus Egberts, geref. predikant te Den Ham, later te Giessenburg, zoon van Harte Egberts en Elsien Jager.
Uit dit huwelijk:
1.Harte Egbert Egberts, geb. Almelo 16 maart 1993.
2.Johannes Gerhardus Egberts, geb. Almelo 27 aug. 1995.
3.Else Margreet Egberts, geb. Gorinchem 5 apr. 1999.
IV.Gerhard Christiaan Breekveldt, geb. Veenendaal 21 juli 1966, proces-operator in de biologische industrie, tr. Ochten 6 nov. 1998 Dicky Marianne de Kat Angelino, geb. Ochten 5 dec. 1976, dochter van Arnoldus Dirk Adriaan de Kat Angelino en Martha van Baak.
B.Geertruida de Vries, geb. Kollum 6 dec. 1929, † Groningen 6 apr. 1968, longarts bij het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
C.Dientje Antje de Vries, geb. Kollum 18 apr. 1932, landbouwkundig ingenieur, daarna verpleegster Andreasziekenhuis te Amsterdam.
D.Jannes Ekke de Vries, geb. Kollum 1 aug. 1937, huisarts te Garijp, daarna arts te Kaapstad, bij een ziekenfonds in Arnhem en verzekeringsarts, o.a. te Leeuwarden, tr. Groningen 22 febr. 1963 Petronella Greeve, geb. Utrecht 7 aug. 1933, dochter van Teunis Greeve en Elbertha van der Zouw.
Uit dit huwelijk:
I.Cornelis Jan de Vries, geb. Haren 27 okt. 1964, ingenieur tropische cultuurechniek, werkzaam voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, tr. Wageningen 18 jan. 1991 Ebeltje Jantje Visser, geb. Wolvega 14 maart 1967, dochter van Piet Visser en Jitske Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.Jitske Martje de Vries, geb. Groningen 4 okt. 1996.
2.Thijs Jannes de Vries, geb. Rotterdam 7 juni 1999.
II.Dr. Teunis Johannes de Vries, geb. Oldebroek 5 jan. 1996, ingenieur celbiologie, werkzaam afd. pathologie Academisch Ziekenhuis Nijmegen.
III.Editha Geertruida de Vries, geb. Garijp 30 juni 1968, lerares Engelse taal en letterkunde Cals College te Nieuwegein.
f.Tiemen de Vries, geb. Stedum 22 juli 1899, veehouder te Warffum (Zuiderhorn 14a), † Delfzijl 20 apr. 1945, tr. Kantens 4 nov. 1925 Annegien Grietje Zuidhof, geb. Warffum 10 dec. 1902, † Warffum 2 okt. 1957, dochter van Albert Zuidhof en Anje van der Werf..
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Ekke Albert de Vries, geb. Warffum 6 jan. 1928, veehouder te Warffum (Zuiderhorn 14a), † Warffum 2 nov. 1975, ongehuwd.
B.Albert Ekke de Vries, geb. Warffum 4 sept. 1932, veehouder te Warffum (Zuiderhorn 14a), † Warffum 12 okt. 1971, ongehuwd.
C.Grietje Anje de Vries, geb. Warffum 1 juli 1940, tr. Warffum 28 sept. 1973 Gauke Oosterhof, geb. Noordwolde 15 febr. 1938, zoon van Hendrik Simon Oosterhof en Zwaantje Triennetha Bosma.
Uit dit huwelijk:
I.Annegien Grietje Alberta Oosterhof, geb. Noordwolde 17 juni 1975.
II.Zwaantje Triennetha Jacoba Johanna Oosterhof, geb. Warffum 1 maart 1977, verkoopster speelgoedzaak.
III.Tiemenna Ekkelien Grietje Anje Oosterhof, geb. Warffum 12 apr. 1978, tr. Utrecht 25 aug. 1998 Jacob Louwrens Herman Rink, geb. Groningen 13 apr. 1969, E.D.P.-auditor, zoon van Louwrens Herman Rink en Kunnegien Jager.
IV.Hindrik Simon Fokke Oosterhof, geb. Warffum 12 nov. 1981.
g.Ekko de Vries, geb. Stedum 17 dec. 1900, landbouwer/veehouder te Bedum (Thesingerweg 1), † Bedum 6 okt. 1968, tr. Kantens 29 apr. 1930 Grietje Zuidhof, geb. Warffum 7 okt. 1905, † Bedum 28 juli 1965, dochter van Albert Zuidhof en Anje van der Werf.
Bron: G. Groenveld, Het nageslacht van Jan Tiemen de Vries en Fenje Ekkes Stollinga (Spijk 2000)
Uit dit huwelijk:
A.Ekke Jan de Vries, geb. Bedum 18 nov. 1932, landbouwer/veehouder te Bedum (Thesingerweg 1), † Bedum 11 sept. 1977, tr. Bedum 21 sept. 1973 Anneke Ridder, geb. Bedum 7 maart 1946, dochter van Willem Ridder en Henny Hoekstra; zij hertr. haar zwager Albert de Vries.
Uit dit huwelijk:
I.Heidi de Vries, geb. Groningen 28 febr. 1974.
II.Gea de Vries, geb. Groningen 14 jan. 1976.
B.Anje de Vries, geb. Bedum 2 febr. 1934, tr. Bedum 28 nov. 1957 Johannes Tamminga, geb. Zuidbroek 10 febr. 1929, zoon van Hendrik Tamminga en Wilhelmina Entjes.
Uit dit huwelijk:
I.Hendrik Geert Tamminga, geb. Zuidbroek 27 sept. 1958, tr. Menterwolde 14 juli 1993 Algreet Bovenhof, geb. Steenwijk 24 febr. 1968, dochter van Jan Bovenhof en Klasiena Hagedoorn.
Uit dit huwelijk:
1.Annemarijn Tamminga, geb. Zuidbroek 16 nov. 1996.
II.Grietje Annegien Tamminga, geb. Zuidbroek 28 apr. 1960, samenwonend met Ferdinand Johan Arends, geb. Bandoeng 17 dec. 1956, zoon van Julian Cecan Arends en Nora Filon.
Uit dit huwelijk:
1.Joey Michel Arends, geb. Groningen 3 mei 1986.
2.Sandra Mariska Arends, geb. Groningen 24 jan. 1989.
III.Ekko Albert Tamminga, geb. Zuidbroek 11 mei 1961.
IV.Wilhelmina Trijntje Geessina Tamminga, geb. Zuidbroek 18 apr. 1963.
V.Trijntje Geessina Tamminga, geb. Zuidbroek 6 okt. 1965, tr. Beverwijk 25 mei 1990 Arnold Albertus Jansema, geb. Beverwijk 20 maart 1963, zoon van Hiltjo Jansema en Trijntje Bijl.
VI.Geessina Jacoba Tamminga, geb. Zuidbroek 12 nov. 1972, tr. Muntendam 9 febr. 1996 Fokko Prins, geb. Noordbroek 1 juli 1970, zoon van A.J. Prins en A. Meerveldt.
Uit dit huwelijk:
1.Bart Prins, geb. Rouveen 14 aug. 1996.
VII.Jan Ekke Tamminga, geb. Zuidbroek 21 maart 1974, tr. Uithuizen 21 febr. 1997 Johanna Theodora Hooghuis, geb. Uithuizermeeden 23 sept. 1975, dochter van Marten Hooghuis en Geesien Bos.
C.Grietje de Vries, geb. Bedum 18 juli 1935, tr. Bedum 12 nov. 1963 Hendrik Jan Niehof, geb. Overschild 15 sept. 1935, landbouwer/veehouder te Overschild (Oosterpauwen 5) en (vanaf 1988) te Hellum, zoon van en .
D.Albert de Vries, geb. Bedum 7 nov. 1943, werkzaam bij Shell in de Verenigde Arabische Emiraten, Brunei, op Borneo en in Syriλ, tr. Leek 9 juli 1980 Anneke Ridder, geb. Bedum 7 maart 1946, dochter van Willem Ridder en Henny Hoekstra, en weduwe van haar zwager Ekke Jan de Vries.
Uit dit huwelijk:
I.Ekko de Vries, geb. Arabische Emiraten 6 nov. 1981.
h.Antje de Vries, geb. Stedum 9 juli 1903, † Groningen 7 mei 1972, tr. Stedum 19 mei 1925 Hendrik van der Laan, geb. Wetsinge 12 maart 1898, veehouder te Wetsinge (Meedenweg 3), † Wetsinge 12 mei 1956, zoon van Klaas van der Laan en Liefke Wiersum.
Uit dit huwelijk nageslacht.
3.Antje Wiersum, geb. Westeremden 24 sept. 1867, † Tjamsweer 4 aug. 1916, tr. Adorp 9 juli 1891 Tonnis Boerema, geb. Hellum 8 dec. 1860, landbouwer, † Tjamsweer 11 nov. 1928, zoon van Andries Harms Boerema en Barteldina Tonnis Staal.
Uit dit huwelijk:
a.Barteldina Berendina Boerema, geb. Sauwerd 28 apr. 1892, † Spijk 20 juli 1940, ongehuwd.
b.kind, geb. en † Sauwerd 28 apr. 1892, tweeling met de vorige.
c.Berendina Boerema, geb. Sauwerd 10 nov. 1893, tr. Appingedam 15 mei 1924 Pieter Smit, geb. Spijk, landbouwer, zoon van Bene Smit en Hindrika Wiersema.
d.Andries Boerema, geb. Sauwerd 19 okt. 1900, landbouwer, tr. Slochteren 19 mei 1927 Hilda Grietje Bakker, geb. Veendam 1824/1825, dochter van Otto Jan Bakker en Zwaantje Krans.

VIII.3Luitje Wiersum, zoon van Roelf Aries Wiersum (VII.1), geb. Sauwerd 14 okt. 1843, winkelier, † Sauwerd 3 jan. 1875, begr. Sauwerd, tr. Ezinge 24 mei 1869 Geertruida Pieters Hamming, geb. Feerwerd 2 okt. 1847, † Leens 17 sept. 1935, dochter van Pieter Izebrands Hamming en Anje Hindriks Aalfs; zij hertr. Ezinge 9 dec. 1880 Geert Riekels, geb. Winsum 25 febr. 1839, bakker en landbouwer, † Leens 12 sept. 1913, zoon van Drewes Riekels Riekels en Janna Klaassens Huizinga.
Zie: http://www.xs4all.nl/~acvzwol/genea/anje/at/at_0006.htm..
Uit dit huwelijk:
1.Roelf Wiersum, geb. Bedum 23 mei 1872, volgt IX.3.

VIII.4Goossen Wiersum, zoon van Roelf Aries Wiersum (VII.1), geb. Sauwerd 16 maart 1863, landbouwer, † Sauwerd 28 okt. 1932, tr. Baflo 25 apr. 1889 Nieske Bos, geb. Saaxumhuizen 13 dec. 1863, † Bedum 27 apr. 1952, dochter van Jan Klaassen Bos en Anje Doornbos.
Uit dit huwelijk:
1.Klaaske Wiersum, geb. Baflo 16 mei 1890, † Winsum 30 maart 1987, tr. Bedum 9 aug. 1916 Wildrik Bos, geb. Uithuizermeeden 23 nov. 1887, landbouwer, † Winsum 12 dec. 1957, zoon van Abraham Bos en Jantje Dijksterhuis.
2.Jan Wiersum, geb. Baflo 3 aug. 1892, volgt IX.4.
3.Anje Wiersum, geb. Adorp 29 mei 1895, tr. Bedum 16 mei 1923 Pieter Boven, geb. Scheemda 31 aug. 1889, landbouwer, zoon van Hindrik Boven en Tetje Tielke.
4.Roelf Wiersum, geb. Bedum 27 jan. 1898, landbouwer, † Bedum 31 mei 1960, tr. Uithuizermeeden 11 juli 1929 Klazina Winter, geb. Roodeschool 2 juli 1902, † Groningen 11 nov. 1991, dochter van Arent Winter en Grietje Dijkens.
5.Aaltje Wiersum, geb. Bedum 15 okt. 1900.
6.Cornelia Wiersum, geb. Bedum 29 apr. 1903.
7.Elida Wiersum, geb. Bedum 7 sept. 1905, † 8 jan. 1962, begr. Loppersum, tr. Stedum 31 mei 1933 Dirk Pilon, geb. Stedum 27 mei 1899, landbouwer, † 26 okt. 1980, begr. Loppersum, zoon van Tonke Pilon en Hinderika Stuurwold.
8.Aries Wiersum, geb. Bedum 6 nov. 1906, † Bedum 1 sept. 1907.
9.Ida Zwaantina Wiersum, geb. Bedum 6 nov. 1906, † Bedum 7 sept. 1907.

IX.1Roelf Wiersum, zoon van Aries Roelfs Wiersum (VIII.1), geb. Noordwolde 10 jan. 1858, † Winsum 23 jan. 1942, tr. Adorp 8 jan. 1883 Anna Hoiting, geb. Adorp 14 mei 1861, † Onderdendam 23 sept. 1936, dochter van Jannes Hoiting en Lammechien Westebring.

Roelf Wiersum (1858-1942)

Anna Hoiting (1861-1936)
Uit dit huwelijk:
1.Aries Wiersum, geb. Adorp 3 febr. 1884, schilder, † Haren 21 nov. 1940, tr. Groningen 19 febr. 1918 Anna Uchtman, geb. Groningen 17 aug. 1898, dochter van Gerhardus Uchtman en Alida Geertruida Muis.
2.Jans Wiersum, geb. Oldehove 6 sept. 1886, landbouwer, † Oldehove 13 aug. 1930, tr. Oldehove 28 apr. 1917 Anje Brouwers, geb. Oldehove 1 juni 1886, † 17 okt. [jan.?] 1960, begr. Oldehove, dochter van Jakob Brouwers en Trientje Pol.
3.Jantje Wiersum, geb. Oldehove 21 nov. 1888, † Grijpskerk 24 mei 1957, tr. Oldehove 28 apr. 1917 Pieter Dolfien, geb. Grijpskerk 6 juni 1886, bakker, zoon van Hidde Dolfien en Helena van Looijen.
4.Lammechien Wiersum, geb. Oldehove 24 maart 1891, † Groningen 28 juni 1979, tr. Oldehove 6 apr. 1916 Hiepko Jacob Emmelkamp, geb. Oldehove 16 maart 1889, landbouwer, † Groningen 9 jan. 1970, zoon van Wiemer Jan Emmelkamp en Eltje Boerma.
Bron: http://genealogie.emmelkamp-online.nl/persoon.php?person_id=00149.
Uit dit huwelijk:
a.Wiemer Jan Emmelkamp, geb. Warffum 17 febr. 1917, † Groningen 3 apr. 2006, tr. Winsum 18 mei 1949 Eleonora Nicolaο, geb. 10 juni 1919, † Groningen 16 maart 1991.
Uit dit huwelijk:
A.Catharina Christina Emmelkamp, geb. Groningen 27 jan. 1951.
B.Anna Roelfina Emmelkamp, geb. Winsum 7 sept. 1952, tr. Bas van der Heijden, geb. 6 sept. 1960.
Uit dit huwelijk:
I.Daan van der Heijden, geb. Arnhem maart 1992.
C.Marine Eleonora Emmelkamp, geb. Groningen 19 apr. 1959, tr. Groningen 1 sept. 1978 Benne Pieter de Jong, geb. Groningen 14 maart 1954.
Uit dit huwelijk:
I.Desie de Jong, geb. Groningen 14 dec. 1978.
II.Eleonore Tetske de Jong, geb. Groningen 2 okt. 1982.
III.Pieter de Jong, geb. Gronigen 25 juni 1986.
b.Anna Emmelkamp, geb. Warffum ca. 1918, † Groningen 9 juni 1945, ongehuwd.
c.Roelof Emmelkamp, geb. 7 okt. 1920, † Westerbork 28 febr. 1947, ongehuwd.
d.Eltje Emmelkamp, geb. Winsum 22 febr. 1927, † Groningen 27 aug. 2007, tr. Jakob Egbert Pier, geb. 27 jan. 1919, † 17 okt. 1994.
5.Aaltje Wiersum, geb. Oldehove 21 mei 1895, † Groningen 11 nov. 1959, tr. Oldehove 13 aug. 1920 Roelof van der Wijk, geb. Lippenhuizen, onderwijzer, zoon van Anne van der Wijk en Aurelia Rudolphij.

IX.2Goossen Wiersum, zoon van Aries Roelfs Wiersum (VIII.1), geb. 25 mei 1873, landbouwer aan de Wolddijk en te Sauwerd, † Sauwerd 12 jan. 1950, tr. Baflo 1 juni 1906 Anna Ritzema, geb. Den Andel 12 juni 1879, † Sauwerd 20 febr. 1956, dochter van Fokko Ritzema en Jantje Bijsterveld.

Goossen Wiersum (1873-1950)

Anna Ritzema (1879-1956)
en Goossen Wiersum (1873-1950)
Uit dit huwelijk:
1.Aries Jan Wiersum, geb. Sauwerd 29 apr. 1907, landbouwer te Sauwerd, † Groningen 2 mei 1982.
2.Jantje Wiersum, geb. Sauwerd 9 febr. 1909, † Groningen 12 maart 1959, tr. Adorp 18 mei 1934 Klaas Bolhuis, geb. Tjamsweer 22 juni 1904, landbouwer, zoon van Thies Bolhuis en Siementje Boerema.

IX.3Roelf Wiersum, zoon van Luitje Wiersum (VIII.3), geb. Bedum 23 mei 1872, landbouwer op Tackenborg te Thesinge, † Thesinge 1 maart 1953, begr. Thesinge, tr. Leens 24 mei 1897 Anje Haan, geb. Zuurdijk 29 jan. 1873, † Thesinge 24 sept. 1938, dochter van Jan Haan en Hillechien Stuivenga.
Voor Tackenborg zie Boerderijenboek gemeente Ten Boer, 353.

Roelf Wiersum (1872-1953)

Anje Haan (1873-1938)

V.l.n.r.: Hillechien Wiersum (1900-), Luitje Wiersum (1898-),
Geertruida Wiersum (1902-) en Corneelske Wiersum (1904-1936)
Uit dit huwelijk:
1.Luitje Wiersum, geb. Leens 13 aug. 1898, landbouwer, † Appingedam 16 dec. 1965, tr. Loppersum 12 mei 1927 Alderdine Mittendorp, geb. Wirdum 14 okt. 1899, † Appingedam 1 juli 1961, dochter van Thomas Mittendorp en Anje Dam.

Achterste rij, v.l.n.r.: Annette Henderica Wiersum (1934), Thomas
Diederik Wiersum (1929), Annie Annetta Wiersum (1932) en Roelf
Wiersum (1928-2006). Voorste rij, v.l.n.r.: Alderdine Mittendorp
(1899-1961), Corneelske Hillechien Wiersum (1937) en Luitje
Wiersum (1898-1965)
Uit dit huwelijk:
a.Roelf Wiersum, geb. Garmerwolde 21 juni 1928, † Appingedam 24 sept. 2006, tr. Gretha H. Hindriks.
Uit dit huwelijk:
A.Ludolf Wiersum, geb. Appingedam 16 nov. 1959.
B.Harry Wiersum., geb. Delfzijl 22 apr. 1963.
b.Thomas Diederik Wiersum, geb. Garmerwolde 24 dec. 1929.
c.Annie Annetta Wiersum, geb. Thesinge 25 juni 1932.
d.Annette Henderica Wiersum, geb. Thesinge 1 febr. 1934.
e.Corneelske Hillechien Wiersum, geb. Delfzijl 31 jan. 1937.
2.Hillechien Wiersum, geb. Zuurdijk 8 juli 1900, tr. Ten Boer 28 mei 1925 Cornelis Jansen, geb. Thesinge 15 maart 1899, veehouder, zoon van Jan Jansen en Geessien Mulder.

Gezin van Cornelis Jansen (1898/1899-) en Hillechien Wiersum (1900-)
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jan Jansen, geb. Groningen 23 mei 1926, tr. Menna Bakker, geb. Noorddijk 15 febr. 1935, † 6 maart 2015, tr. Ten Boer 17 juli 1958, dochter van Willem Bakker en Geertje Tornga.
Bron: http://home.planet.nl/~lunst001/stam/karsemeijer.htm#p8798.
Uit dit huwelijk:
A.Cornelis Hildebrand Jansen, geb. Thesinge 15 apr. 1959, tr. Bedum 10 mei 1984 Jenny Beenes, geb. Onderdendam 12 aug. 1964.
Uit dit huwelijk:
I.Frouwke Jansen, geb. 3 maart 1986, tr. 16 juli 2011 Marco Herder, geb. 30 okt. 1961.
Uit dit huwelijk:
1.Evi Jasmijn Herder, geb. Groningen 9 juni 2012.
2.Jens Ruben Herder, geb. Groningen 9 okt. 2013.
II.Dyonne Jansen, geb. 27 juli 1988.
III.Janine Jansen, geb. 24 apr. 1994.
B.Gerda Wilhelmina Jansen, geb. Thesinge 17 febr. 1961, tr. Ten Boer 16 dec. 1982 Dick van Pijkeren, geb. Noordoostpolder 2 sept. 1954.
Uit dit huwelijk:
I.Arno van Pijkeren, geb. Kampen 18 sept. 1983, samenwonend met Heidi Ilbrink, geb. 20 mei 1988.
II.Mendy van Pijkeren, geb. Kampen 10 maart 1985, tr. 27 apr. 2012 Roy Diender, geb. 12 juni 1981.
Uit dit huwelijk:
1.Yara Diender, geb. IJsselmuiden 16 apr. 2011.
2.Novy Diender, geb. IJsselmuiden 8 juni 2013.
III.Maryke van Pijkeren, geb. Kampen 10 maart 1985, tweeling met de vorige, tr. 4 juli 2014 Michel Maurer, geb. 22 dec. 1983.
Uit dit huwelijk:
1.Xavi Maurer, geb. Zwolle 10 maart 2013.
2.Joy Maurer, geb. Zwolle 21 aug. 2016.
IV.Chris van Pijkeren, geb. IJsselmuiden 6 jan. 1991, tr. 13 sept. 2013 Willeke van der Sluis, geb. 19 maart 1991.
Uit dit huwelijk:
1.Seth van Pijkeren, geb. Zwolle 29 juni 2016.
C.Yvonne Jansen, geb. Thesinge 11 nov. 1962, tr. Zuidhorn 23 jan. 1992 Johan de Lange, geb. IJsselmuiden 24 sept. 1955.
Uit dit huwelijk:
I.Linda de Lange, geb. Lelystad 7 jan. 1993.
II.Anniek de Lange, geb. Lelystad 23 sept. 1994.
III.Maria Cornelia de Lange, geb. 21 nov. 1997.
D.Margaretha Wilhelmina Jansen, geb. Thesinge 19 dec. 1965, tr. Hardenberg 20 juli 1989 (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Luit Hindriks, geb. Appingedam 6 dec. 1958.
Uit dit huwelijk:
I.Laura Hindriks, geb. Hardenberg 7 dec. 1991.
II.Stefan Hindriks, geb. Hardenberg 26 sept. 1994.
3.Geertruida Wiersum, geb. Zuurdijk 2 mei 1902, tr. Ten Boer 16 okt. 1924 Kornelis Kampinga, geb. Obergum 11 jan. 1901, handelsreiziger, zoon van Wibbe Kampinga en Elizabeth van der Laan.

Gezin van Kornelis Kampinga (1900/1901-) en Geertruida Wiersum (1902-)
4.Corneelske Wiersum, geb. Zuurdijk 21 aug. 1904, † Bedum 2 juni 1936, tr. Ten Boer 13 juni 1929 Fredrik Jan Smith, geb. Bedum 7 maart 1905, stucadoor, † Utrecht 3 okt. 1959, zoon van Frederik Smith en Anna Staal; hij hertr. Maria Dina Catharina Feij.

Corneelske Wiersum (1904-1936) en Fredrik Jan Smith (1905-1959)
Uit dit huwelijk:
a.zoon, geb. en † Bedum 26 nov. 1930.
b.Anna Martje Smith, geb. 18 mei 1933, † Amersfoort 13 juli 1960.
c.dochter, geb. en † Bedum 2 juni 1936.

IX.4Jan Wiersum, zoon van Goossen Wiersum (VIII.4), geb. Baflo 3 aug. 1892, landbouwer te Bedum, † 29 okt. 1977, tr. Bedum 9 mei 1928 Margaretha Henderika Klugkist, geb. Bedum 21 apr. 1900, † 24 apr. 1998, dochter van Hendrik Klugkist en Trijntje van Dijken.
Uit dit huwelijk:
1.Goossen Roelf Wiersum, geb. Bedum 13 maart 1929. tr. Zuidhorn 4 juni 1952 Grietje Penninga, geb. Niezijl 2 dec. 1928.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Roelf Wiersum, geb. Bedum 9 maart 1953.
b.Annetje Christiena Wiersum, geb. Bedum 4 maart 1955.
c.Margaretha Hinderika Wiersum, geb. Bedum 4 maart 1955, tweeling met de vorige.
d.Christina Trijntje Wiersum, geb. Bedum 2 dec. 1957.
2.Trijntje Wiersum, geb. Bedum 13 nov. 1931, tr. Bedum 19 mei 1954 Hendrik Cejus de Roo, geb. Ter Laan 31 dec. 1928, landbouwer te Ellerhuizen.
Uit dit huwelijk:
a.Margaretha Henderika de Roo, geb. 4 juni 1955.
b.Roelof Cornelis de Roo, geb. 4 mei 1959.
3.Hendrik Wiersum, geb. Bedum 14 juli 1934, tr. 3 okt. 1957 Jeltiena van der Veen, geb. 3 mei 1935.
4.Nieko Wiersum, geb. Bedum 31 okt. 1936, † 3 juni 1997, begr. Bedum, tr. 10 mei 1966 Geessiena Kornelia Geerds.
5.Nieske Wiersum, geb. Bedum 24 juli 1939.Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.
Stelt u geen prijs op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 7 maart 2012
Naar begin van de pagina