Kwartierstaat Alma


Kwartierstaat van Bette en Imke Alma
Achtste generatie


256. genealogie kwartierstaat Lammert Bettes, ged. Pieterburen 20 juli 1727, landbouwer te Noordwolde, ouderling, † Noordwolde 31 juli 1789, tr. Noordwolde 16 dec. 1764
257. genealogie kwartierstaat Anje Olcherts, geb. Uithuizen? ca. 1730, † Noordwolde 3 febr. 1785.
Een andere Anje Olchers, tr. 1 vr 4 maart 1751 Egbert Fockes; tr. 2 (huwelijkscontract Zuidwolde 19 maart 1754 [[R.A. Hunsingo, inv.nr. 1040, fol. 22v (2e ged.), [Zuidwolde], 19.3.1754]]) Allard Jans, ged. Zuidwolde, zoon van Jan Hendriks en Hilje Alderts. Uit het eerste huwelijk Olgert, ged. Zuidwolde 4 maart 1751; uit het tweede huwelijk: Hilje, Olchert, Sijke, Jantje, Jan, Jan en Anje Alderts (Datema), geb. Zuidwolde tussen 1754 en 1769 (zie verder Gruoninga, 1975, 127-128).
Uit dit huwelijk nageslacht.
258. genealogie kwartierstaat Klaas Freerks, ged. Middelbert 4 maart 1729, landbouwer te Westerdijkshorn, † 1766/1768, tr. Bedum (huwelijkscontract Zuidwolde 15 apr. [[R.A. LXV b 14, fol. 68.]]) 3 mei 1758
259. genealogie kwartierstaat Martje Gosses, ged. Bedum 31 juli 1735, † tussen 1779 en 1795; zij hertr. Westerdijkshorn (huwelijkscontract ald. 22 sept. [[R.A. XXX c, fol. 2v.]], ondertr. Woltersum 25 sept.) 9 okt. 1768 Jan Thomas, van Woltersum, † Westerdijkshorn 6 febr. 1808; hij hertr. Onderwierum 20 dec. 1795.
Getuigen bij hun huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Aaltje Cornellis, stiefmoeder over twee onmondige kinderen, Freerk Roelfs, vader, Roelf Freriks, broer, Sywert Abels en Laurens Ellens, voormond en vreemde voogd over de bruidegom; aan bruidszijde: Gosse Jans en Tryntje Louwrens, ouders, Jan Gosses, broer.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Martje Gosses en Jan Thomas zijn aan bruidegomszijde: Trynje Elles, weduwe Thomas Jans, moeder, Claas Eltes en Anje Thomas, Claas Jacobs en Grietje Thomas, zwagers en zusters; aan bruidszijde: Gosse Jans en Trynje Louwerens, ouders, Geert Gosses, broer, Anje Gosses, zuster, Egbert Freriks en Aefke Rienders, oom en aangetrouwde tante, Egbert Freriks, Gosse Jans en Jurjen Tjarks, voorstanderen.
Uit dit huwelijk:
1.Frerik Clasens, ged. Westerdijkshorn 4 febr. 1759, jong overleden.
2.Gosse Klaasen (Oosterhof), ged. Westerdijkshorn 13 apr. 1760, landbouwer, † Bedum 14 aug. 1811, tr. Bedum 20 mei 1787 Eltje Pieters Oosterhof, geb. Bedum 1759, † Bedum 13 okt. 1826, dochter van Pieter Kornellis en Trientje Fokkes.
Uit dit huwelijk nageslacht Oosterhof.
3.Anje Klaasen Pot, geb. Westerdijkshorn 6 maart, ged. ald. 11 maart 1762, † Onderwierum 15 maart 1837, tr. 1 Onderwierum (huwelijkscontract Bedum/Onderwierum 25 nov.) 18 dec. 1785 Willem Tonnis; tr. 2 Onderwierum (ondertr. Bedum 8 okt.) 6 nov. 1796 Jan Roelfs Eisinga, ged. Westerdijkshorn 24 febr. 1771, van Bedum, landbouwer, † Onderwierum 27 maart 1837, zoon van Roelf Jacobs en Jantje Jans.
Getuigen bij het huwelijkscontract van het eerste huwelijk waren aan bruidegomszijde: Evert Jans en Claas Harms, zwagers, Focke Egberts en Aafke Hendriks, zwager en halfzuster, Wilte Pieters en Aaltje Hommes (= 270 en 271), zwager en zwagers vrouw, Evert Jans en Rikkert Olgers, sibbe- en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Trijntie Pieters (dochter van 540); aan bruidszijde: Jan Thomas, stedevader, Martje Gossens, moeder, Gosse Clasens, Freric Clasens, broers, Tryntje Clasens, zuster, Egbert Freriks, voormond, en Gosse Jans, sibbevoogd van de kinderen van Klaas Freerks en Martje Gosses [[R.A. XXXI d 1, fol. 244.]].
Uit het eerste huwelijk:
a.Klaas Willems Nienhuis, ged. Onderwierum 3 dec. 1786, † Sauwerd 11 sept. 1861, tr. Adorp 29 mei 1813 Aaffien Fokkes (131).
b.Martje Willems Nienhuis, ged. Onderwierum 9 aug. 1789, † Bedum 30 dec. 1846, tr. 1 Bedum 29 apr. 1815 Cornelis Schuringa, geb. Adorp, zoon van Pieter Schuringa en Grietje Cornelis; tr. 2 Bedum 10 nov. 1832 Laurens Schaub, geb. Zschen (D), koopman, zoon van Joost Bernhard Schaub en Martha Elizabeth Orthin; tr. 3 Bedum 8 apr. 1836 Pieter Harms Bakker, geb. Uithuizen, zoon van Harm Cornelis Bakker en Ietje Jans.
c.Trientje Willems Nienhuis, ged. Onderwierum 9 mei 1793.
Uit het tweede huwelijk:
d.Jantje Jans Eisenga, ged. Onderwierum 13 aug. 1797, † Onderdendam 5 febr. 1883, tr. Bedum 10 apr. 1817 Wilte Gerards van der Tuuk, geb. Onderwierum, landbouwer, zoon van Gerard van der Tuuk en Harmke Wiltes Heidema.
e.Roelef Jans Eisinga, ged. Onderwierum 9 maart 1800, † Onderdendam 15 maart 1886, tr. Bedum 16 febr. 1856 Geertje Beelmans Bauwma, geb. Bunderhee (D), dochter van Kornelius Bauwma en Antje Hiddes.
f.Trientje Jans Eisinga, geb. Onderwierum 23 jan., ged. ald. 3 febr. 1805, † Onderwierum 11 maart 1861, tr. Bedum 30 maart 1839 Jacob Eikema, geb. Loppersum 1810/1811, landbouwer, † Onderwierum 7 apr. 1845, zoon van Adolf Eikema en Tjaakje van Weerden.
4.Trientje Klaassen, ged. Westerdijkshorn 20 apr. 1764 (= 129).
5.Freerk Clasen, geb. Westerdijkshorn, ged. Onderwierum 4 mei 1766, landbouwer te Bierum, tr. Bierum 22 juni 1800 Engel Menes, van Bierum, geb. Oterdum 1756/1757, † Bierum 10 febr. 1827, dochter van Meine Peters en Tryntje Hindriks, weduwe van Pieter Luitjes.
Uit dit huwelijk:
a.Martje Freerks, ged. Bierum 5 apr. 1801, † Bierum 11 juni 1826, tr. Bierum 3 dec. 1819 Berent Tiddes Westing, geb. Nieuw-Beerta 1796/1797, landbouwer te Bierum, † Bierum 16 juni 1842, zoon van Tidde Suines Westing en Anje Berents; hij hertr. Sietje Tjaarts Balkema.
Uit het tweede huwelijk van Martje Gosses:
a.Thomas Jans Havinga, ged. Westerdijkshorn 27 aug. 1769, † Zuidwolde 9 okt. 1828, ongehuwd.
b.Grietje, ged. Westerdijkshorn 6 okt. 1771.
c.Janna Jans Havinga, ged. Westerdijkshorn 4 apr. 1774, landbouwerse, † Zuidwolde 23 jan. 1842, tr. Bedum 22 maart 1795 Klaas Jans Teisman, ged. Bedum 14 aug. 1768, landbouwer, † Zuidwolde 9 apr. 1833, zoon van Jan Klaasen Teisman en Grietje Alberts.
d.Geert Jans Havinga, geb. Westerdijkshorn, ged. Bedum 15 mei 1779, landbouwer, † Bedum 2 sept. 1824, tr. Bedum 15 dec. 1811 Klaaske Roelfs Lanting, ged. Bedum 13 sept. 1792, landbouwerse, dochter van Roelf Menkes en Klaaske Klasen.
260. genealogie kwartierstaat Heine Gerrits, ged. Niehove 7 dec. 1721, herbergier te Wetsinge (vanaf 1769), begr. Sauwerd 16 okt. 1781 (ontvangst voor het laken), tr. Grijpskerk maart 1752
261. genealogie kwartierstaat Dina Simons, geb. 26 juli, ged. Groningen 28 aug. 1722 † na 1796
Op 19 apr. 1769 verkopen Heine Gerrits en Dina Symens aan Jacob Albers en Hindrika Wiersema een behuizing te Grijpskerk, jaarlijks doende aan grondpacht aan Sywert Foppes f 3,-, ten oosten Wypke Arends, ten zuiden Reitzema-land, ten westen Adolf Geerts, ten noorden de straat, voor f 375-15-0 [[R.A. LXIX d 2.]]
Op 5 mei 1769 verkopen Roelf Jacobs en Jantje Jans, te Wetsinge, hun huis, zijnde een herberge en ’t rechthuis te Wetsinge met de beklemming van 11 grazen en 9 grazen land, voor f 1400-10-. Borg is Jan Mentjes te Sauwerd [[R.A. XXXVI c 2, fol. 75v.]] (dat is de man van Antje Gerrits, Heines zuster).
Op 8 juli 1771 komt Hein Gerrits voor als schuldeiser van Anje Luitjens (= 531).
23 jan. 1776, voor Balthazar Lijphart, rigter te Usquert: Barbera Harms, wed. Klaas Mindelts, ter eenre, en Derk Kornellis, Klaas Mindels [sic?] en Peter Kornellis, Martjen Kornellis en Harm Ties, Tetje Kornellis en Klaaske Kornellis, Harm Derks als voormond, Heine Gerrits als sibbe en Jacob Wolters Tempel als vreemde voogd over de minderjarige dochter van Kornelis Mindelts bij Sybrig Klasen, ter andere zijde, maken gezamelijk een effectieve scheiding van de nalatenschap van Klaas Mindels. Barbera Harms behoudt de geheele nalatenschap en zal uitkeeren een kwart deel, zijnde 6002 car.gl. 7 dt. De eigendom van het beklemde land is van de provincie aangekocht, 72 jukken binnen- en tusschendyks land en 95 jukken quelder.
Lidmaat te Wetsinge is op 26 mei 1775 Dina, huisvrouwe van Heine Gerrits, in dec. 1776 Dina, weduwe van Heine Gerrits, en op 12 okt. 1783 Dina Symons, weduwe van Heine Gerrits.
Op 28 jan. 1782 verklaart Dina Symons, weduwe Heine Gerrits, schuldig te zijn aan Jacob Gerrits en Tryntje Cornelis, ehel. te Garnwerd, f 200,- volgens obligatie d.d. 29 okt. 1777.
Het verpondingsregister van 1720 geeft twee Simonsen in de buurt van Grijpskerk: Sijmon Joesten met land te Grijpskerk en Sijmon Jans met land te Niehove en Oldehove. Sijmon Joesten lijkt te Maarhuizen te wonen, is heel rijk en getrouwd met een Evertje Hillebrants. Van de andere Sijmon Jans vond ik nog geen huwelijk.
Uit dit huwelijk:
1.Geeske, ged. Grijpskerk 15 okt. 1752.
2.Geeske, ged. Grijpskerk 7 okt. 1753, ? = tr. Wetsinge 6 mei 1781 Jacob Jans, van Bellingeweer.
3.Harmke Heines, ged. Grijpskerk 23 nov. 1755, tr. Wetsinge 27 apr. 1777 Thomas Everts.
Uit dit huwelijk:
a.Evert Thomas Hoeksema, ged. Warffum 7 jan. 1781, † Lellens 5 mei 1819, tr. Lellens (Obergum en Baflo 14 apr. 1805) Christina Zwartwolt, geb. Obergum 1785/1786, † Ten Post 9 sept. 1855, geb. dochter van Derk Berents Zwartwold en Geessien Kiers; zij hertr. Willem Jakobs Venekamp.
b.Heine, ged. Warffum 16 maart 1783.
c.Cornelis Tomas Velthuis, ged. Warffum 1 mei 1785, † Warffum 3 febr. 1818, tr. Tinallinge 8 apr. 1810 Anje Hebes Tillema, geb. Uithuizermeeden 1787/1788, van Zandeweer, dochter van Hebe Luyes Tillema en Wemeltje Sijmens Bos; zij hertr. Hendrik Simons Havenga.
4.Simen, ged. Grijpskerk 12 nov. 1758, jong overleden.
5.Gerrit Heines de Vries, ged. Grijpskerk 18 jan. 1761, † Zuidwolde 7 febr. 1837, tr. (huwelijkscontract 26 maart 1790 [[R.A. XXXVI c 5, fol. 15.]]) Grietje Ekkes Stol(lenga), geb. Tinallinge 1755/1756, † Zuidwolde 15 febr. 1844, dochter van Ekke Willems Stol en Jantje Jacobs Dijkveld.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Heine Gerrits’ weduwe Dina Simons, Geert Heines, Simon Heines en Thomas Everts.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
6.Geert Heines de Vries (= 130).
7.Simon Heines de Vries, ged. Grijpskerk 1767, bakker, tr. Ezinge (huwelijkscontract 12 febr. [[R.A. LXIII b 1, fol. 10.]], ondertr. Obergum 17 febr.) 10 maart 1799 Janna Gerrits Meinema, van Ezinge.
Uit dit huwelijk:
a.Geert ( Gerrit Jans) Siemens de Vries, geb. 17 aug., ged. Ezinge 24 aug. 1800 (als Gerrit Jans), roggemolenaar (1828), korenmolenaar (1830), wegarbeider (1862), † Ezinge 10 sept. 1862, tr. 1 Leens 28 juni 1828 Gezina Hendriks Puma, geb. Obergum 1803/1804, † Ezinge 28 maart 1829, dochter van Hendrik Harms Puma en Diewerke Dootjes Scheerings; tr. 2 Ezinge 19 sept. 1830 Eelje Jacobs Wolters, geb. Ezinge, dochter van Jacob Wolters Wolters en Martje Wijbes Wieringa.
b.Dina ( Ferdina) Simons de Vries, geb. 1 mei, ged. Ezinge 9 mei 1802 (als Ferdina), † Ezinge 28 maart 1859, tr. Ulrum 16 mei 1830 Riewert Pieters Wieringa, geb. Ulrum 1798/1799, dagloner, † Vliedorp 26 febr. 1844, dochter van Pieter Riewerts en Jantje Kornelis.
262. genealogie kwartierstaat Fokke Eilderts, ged. Noorddijk 15 dec. 1737, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 26 apr. 1799, tr. Noordwolde (huwelijkscontract ald. 21 apr. [[R.A. XXXV b 2, fol. 166v.]]) 8 mei 1768
263. genealogie kwartierstaat Grietje Dates, ged. Noordwolde 19 apr. 1744, † Sauwerd 12 mei 1825; zij hertr. (huwelijkscontract Onderdendam 2 nov. 1805 [[R.A. LVII l 1, fol. 342.]]) Walling Jacobs, weduwnaar.
Getuigen bij hun huwelijkscontract waren aan bruidegomszijde: Aaffien Jans, moeder, weduwe van Eildert Fokkes, Jan Eilderts, broer; aan bruidszijde: Martyn Abels, moeder, weduwe Date Symons, Ewolt Jans en Geertruid Dates, zwager en zuster, Willemtien Dates en Hindrik Geerts als zwager en zuster.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Grietje Dates en Waling Jacobs waren aan bruidegomszijde: Willem Wallings en Tryntje Wallings, zoon en dochter, Jacob Jacobs, voormond, Geert Jurjens, sibbe, en Pieter Hindriks, vreemde voogd; aan bruidszijde Geert Heines en Aaffien Fokkes, schoonzoon en dochter, Simon Dates en Grietje Jans, broer en schoonzuster.
In de kerkenraadshandelingen van Noordwolde wordt vermeld dat Grietje Dates, vrouw van Fokke Eylders op 25 dec. 1768 lidmaat te Noordwolde wordt [[N.H. gem. Noordwolde, doos 1.]].
Grietje Dates, vrouw van Fokke Eilderts, wordt in juni 1773 lidmaat te Sauwerd met attestatie van Noordwolde.
Op 24 mei 1782 hebben Focke Eilderts en Grietje Dates te Sauwerd ontvangen van Edde Hotses te Groningen f 800,-, waarvoor zij per jaar f 104,- rente zullen betalen [[R.A. XXXVI c 3.]]. [dat is wel veel!]
Uit dit huwelijk:
1.Marchien Fokkes, ged. Noordwolde 11 maart 1770, † Sauwerd 10 maart 1795, tr. ca. 1794 Cornelis Pieters.
2.Aaffien Fokkes (= 131).
3.Eildert Fokkes, ged. Sauwerd 25 aug. 1776, † Sauwerd 8 febr. 1796 [of Adorp 20 apr. 1799???], nalatende vader, moeder en zuster.
4.Date Fokkes [Mensema?], ged. Sauwerd 27 mei 1780, landbouwer te Adorp, † Adorp 13 juni 1824.
264. genealogie kwartierstaat Cornelis Aries, ged. (volwassen) Sauwerd (tussen 14 maart en 11 april) 1773, † kort vr 23 jan. 1778, tr. Sauwerd (huwelijkscontract Adorp 13 apr.) 10 mei 1761
265. genealogie kwartierstaat Luiktje Jans, ged. Wetsinge 24 apr. 1733, † Sauwerd 16 mei 1793; zij tr. 1 1756 Abelius Jans, landbouwer te Middelstum (1755); zij hertr. Harm Pieters.
Uit dit huwelijk nageslacht.
266. genealogie kwartierstaat Cornellis Jans, ged. Sauwerd 7 mei 1724, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 17 sept. 1800, tr. Sauwerd (huwelijkscontract 11 apr. [[R.A. XXXVI c 1, fol. 97.]]) 28 apr. 1754
267. genealogie kwartierstaat Albertje Willems, ged. Sauwerd 22 juni 1732, † Sauwerd 27 okt. 1808, weduwe van (tr. Sauwerd 3 apr. 1752, huwelijkscontract 15 maart 1752 [[R.A. XXXVI c 1, fol. 30.]]) Jan Cornellis, van Bedum, zoon van Cornellis Jans en Trijntje Pieters.
Hij wordt als landbouwer te Sauwerd vermeld in Ommel. gesl., 839, sub VII.278.2.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Cornellis Jans en Albertien Willems, wed. Jan Cornellis, zijn aan bruidegomszijde: Jan Clasen, vader, Hindrik Geerts en Roelfien Claessen, oom en moei, Harmannus Dieterman, voogt over Ida Brants, nicht, Cornellis Jans en Liefke Hajes, aangehuwd halfbroer en halfzuster, Tibe Hajes, halfzuster, Obbe Willems en Gillie Willems, Jurrien Gales en Grietie Jacobs, Jacob Jullens en Liefke Gales, Liefke Reinders, neven en nichten; aan bruidszijde Willem Clasen en Anje Willems, vader en moeder, Hindrik Geerts en Roelfien Claessen, oom en moei, H. Dieterman, als opgemeld, Geert Jacobs, aangehuwd oom, Claes Harkes en Hindrina Claessen, Willem Harkes, Frerik Jurriens en Anje Jans, halfbroers en aangehuwde zusters.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Jan Cornellis en Albertien Willems (waarbij het recht van representatie gegeven wordt aan de kinderen van Willem Claesen en Jan Claesen, zijnde aan het kind van Aegien Aelthuys bij wijlen Lucas Brants reeds bij der laatsten huwelijkscontract dat recht gegeven) aan bruidegomszijde: Cornellis Jans en Liefke Haeyes, vader en stiefmoeder, Reinder Pieters, Obbe Willems, Liendert Jans, voogden over Jans broer (zoon van Cornellis Jans en wijlen Trijntje Pieters); aan bruidszijde: Willem Claessen en Anje Willems, ouders, Jan Claessen, oom en voormond over dochter van Aegien Aelthuis bij wijlen Lucas Brants, Cornellis Jans, neef, Hindrik Geerts, oom, en Roelfien Claessen, diens vrouw, allen aan vaderszijde, Bregie Willems, tante, Claes Harkes, Hinderijne Claessen, Willem Harkes, Freerik Jurriens, Anie Jans, halfbroer en aangehuwd halfzuster.
Reinder Pieters (voogd over de zoon van Cornellis Jans en Trijntje Pieters) tr. 1 Aeltjen Berendts; tr. 2 (huwelijkscontract 17 okt. 1750 [[R.A. XXXVI c 1, fol. 1.]]) Jantje Willems. Getuige bij dit laatste contract is voor hem Willem Jans als vader.
Op 27 okt. 1808 overleed te Sauwerd: ‘ Albertje Willems, weduwe Cornellis Jans, 76 jaar en ruim 4 maanden, nalatende 4 zoons en een dochter [nl. Jan, Willem, Roelf, Reinder en Liefke], allen gehuwd, als mede vier kindskinderen van 2 dochters [nl. Anje en Martjen?], over welke voorstanderen zijn, en 6 kindskinderen van een zoon, van welke de moeder leeft, maar geen voorstanderen zijn aangesteld’.
Op 25 dec. 1761 wordt lidmaat te Sauwerd Cornellis Jans, zoon van Jan Klaassens op Arwert.
Op 20 juni en 7 dec. 1766 wordt Cornellis Jans als lidmaat te Sauwerd vermeld, en op 14 dec. 1782 samen met Albertje Willems.
Zie verder ook Nederlandse genealogien 11 (1996) 42-43.
De nog levende nakomelingen Brands stammen af van Harm Brands (1863-1925) en Kornelis Reinders Brands (1825-1901).
Uit dit huwelijk:
1.Martjen Cornellis, ged. Sauwerd 14 maart 1755, tr. Sauwerd (huwelijkscontract 28 okt.) 28 nov. 1779 Aries Jans Arwert, van Kantens, ged. Kantens 18 aug. 1754, landbouwer op Arwert te Sauwerd, lid gemeenteraad Adorp (1811), † Sauwerd 14 mei 1812, zoon van Jan Arys en Tryntje Gerrits; hij hertr. Sauwerd (huwelijkscontract 27 juli 1792 [[R.A. XXXVI c 5, fol. 89.]]) 12 aug. 1792 Roelfke Jacobs, ged. Winsum 23 mei 1763, † Sauwerd 14 mei 1847, dochter van Jacob Harms en Pieterke Eysses.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Martjen en Aries zijn aan bruidegomszijde Gerrit Jans en Yda Alberts, broer en schoonzuster, Hindrik Harms en Tryntje Jans, zwager en zuster, Jacob Hommens, sibbevoogd over de zusters; aan bruidszijde de ouders, Jan, Willem, Claas, Roelef en Anje, broers en zuster, Tybe Haeyes, halftante, Willem Harkes en Frerik Jurriens, halfbroers.
Getuigen bij het huwelijkscontract van Aries’ tweede huwelijk zijn aan bruidegomszijde van Martjes familie haar ouders, haar broers Jan en Willem met hun vrouwen, de zwager Jacobus Herema, en de broers Klaas, Lammert en Reinder, en de voogden Kornellis, Jacob en Jan Jans over de twee kinderen van Martje, verder Jacob Jans en Tryntje Jans, broer en schoonzus, Eppe Fokkes en Jantje Jans, zwager en zuster; aan bruidszijde aan de ouders Jacob Harms en Pieterke Eysses, ouders, Tryntje Jacobs, zuster, Luitjen Derks, getuige.
Zie verder ook Nederlandse genealogien 11 (1996) 13.
Uit dit huwelijk:
a.Jan, ged. 9 dec. 1780, jong overleden.
b.Jan Arys Arwert, ged. Sauwerd 23 okt. 1785, landbouwer te Sauwerd en Bellingeweerstermeeden, † Winsum 27 febr. 1840, tr. 1 Garmtje Symens Hoving; tr. 2 Martje Hindriks Zuidhof.
Uit het tweede huwelijk stamt de familie Arwert. Zie verder Nederlandse genealogien 11 (1996) 14 sqq..
c.Cornelis Arys, ged. Sauwerd 21 okt. 1787, † Sauwerd 19 sept. 1794, nalatende vader, stiefmoeder en broeder.
Voogden over Jan en Cornelis zijn op 27 juli 1792 Kornellis Jans (grootvader), Jacob Jans (vaders broer) en Jan Jans.
2.Jan Cornelis Brands, ged. Sauwerd 21 nov. 1756, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 7 maart 1825, tr. Eenrum (ondertr. Sauwerd 3 mei) 3 mei 1789 Grietje Reinders, ged. Middelstum 30 apr. 1761, † Bellingeweer 10 jan. 1831, dochter van Reinder Everts Reinders (geb. Westerwijtwerd vr 1738, landbouwer te Rottum, † vr Rottum 1813) en Stientje Heertjes (geb./ged. Middelstum 29 okt. 1730, † Rottum vr 1813), kleindochter van Evert Reinders (= 1120), † Westerwijtwerd 10 maart 1751, Heertien Jans en Greetje Hindriks. Zie verder Ommel. gesl., pag. 839.
Uit dit huwelijk:
a.Kornellis Jans Brands, geb. Sauwerd, ged. ald. 2 mei 1790, landbouwer te Bellingeweer, † Bellingeweer 19 maart 1851, tr. Winsum 14 apr. 1827 Martje Pieters Teisman, geb. Zuidwolde 1790/1791, † Zuidwolde 8 jan. 1867, dochter van Pieter Klasen Teisman en Anje Drewes Oudman.
Uit dit huwelijk:
A.Janna Kornelis Brands, geb. Bellingeweer 6 jan. 1828, † Winsum 8 juli 1855, tr. Winsum 17 juli 1854 Jakob de Vries, geb. Sauwerd, landbouwer, zoon van Pieter Jakobs de Vries en Klaaske Jakobs de Boer.
Uit dit huwelijk:
I.Klaaske de Vries, geb. Winsum 2 juli 1855, † Eenrum 23 juli 1855.
B.Pieternella Brands, geb. Bellingeweer 17 maart 1829, † Bellingeweer 25 maart 1830.
C.Pieter Brands, geb. Bellingeweer 8 okt. 1830, † Zuidwolde 15 apr. 1882, ongehuwd.
D.kind, geb. en † Bellingeweer 5 okt. 1832.
b.Reinder Jans Brands, geb. Sauwerd, ged. ald. 27 nov. 1791, landbouwer te Winsum, † Winsum 9 mei 1857, tr. Adorp 13 juni 1813 Aaltje Jans Bos, geb. Niekerk (Ulrum) 1786/1787, † Winsum 15 aug. 1852, zoon van Jan Rypkes Bos en Eilke Balsters.
Uit dit huwelijk:
A.Anje Reinders Brands, geb. Sauwerd 10 apr. 1814., † Sauwerd 13 mei 1841, tr. Bedum 23 maart 1839 Petrus Jans Goed, geb. Noordwolde, zoon van Jan Pieters Goed en Aafke Kornelis Kraima.
B.Ailke Reinders Brands, geb. Sauwerd 12 juli 1817, † Sauwerd 28 maart 1885, tr. Adorp 24 maart 1853 Geert Harms Wijringa van der Molen, geb. Feerwerd, zoon van Harm Geerts Wijringa van der Molen en Wilhelmina Cornelis Datema.
C.Jan Reinders Brands, geb. Sauwerd 8 okt. 1819, † Winsum 24 jan. 1848, ongehuwd.
D.Jan Bos Brands, geb. Winsum 30 juni 1822, † Winsum 24 febr. 1846, ongehuwd.
E.Kornelis Reinders Brands, geb. Winsum 1 mei 1825, landbouwer, † Winsum 18 jan. 1901, tr. 1 Winsum 16 maart 1853 Hilje Sierts Ekens, geb. Stedum1831/1832, † Winsum 18 febr. 1870, dochter van Siert Frans Ekens en Anje Obbes Vink; tr. 2 Baflo 18 aug. 1872 Antje van der Meer, geb. Birdaard 1833/1834, † Winsum 9 juli 1897, dochter van ds. Albert Koenes van der Meer en Janke Piers Prins.
Uit dit huwelijk:
I.Reina Brands, geb. Winsum 17 febr. 1854, † Sauwerd 14 febr. 1938, tr. Winsum 27 apr. 1876 Ite Hamming, geb. Feerwerd, zoon van Pieter Izebrands Hamming en Anje Hendriks Aalfs.
II.Anje Brands, geb. Winsum 18 sept. 1855, † Winsum 21 mei 1857.
III.Jan Brands, geb. Winsum 4 juni 1857, landbouwer, † Obergum 1 mei 1940, tr. Baflo 16 dec. 1880 Jankelina Huizinga, geb. Eenrum 1859/1860, † Onderdendam 14 apr. 1945, dochter van Jan Huizinga en Tjitske van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Brands, geb. Eenrum 27 juli 1881, landbouwer, † Bedum 16 nov. 1949, tr. Haren 4 mei 1916 Pietertje Oosterveld, geb. Haren, dochter van Jan Oosterveld en Grietje Holtman.
2.Antje Brands, geb. Eenrum 24 nov. 1882, tr. Winsum 9 juli 1908 Izebrand Oosterhoff, geb. Aduard, landbouwer, zoon van Berend Oosterhoff en Klaaske Danhof.
3.Jan Brands, geb. Eenrum 28 juli 1886, landbouwer, tr. Eenrum Kantens 3 mei 1913 Aafke Wierenga, geb. Pieterburen, dochter van Gerardus Wierenga en Grietje Everts Kladder.
4.Theo Brands, geb. Eenrum 22 aug. 1888, landbouwer, tr. Bedum 23 apr. 1919 Aaltje Sebens, geb. Bedum, dochter van Hendericus Sebens en Cornelske Kruizinga.
5.Hilko Brands, geb. Eenrum 9 juni 1890.
IV.Simon Brands, geb. Winsum 25 mei 1859, landbouwer, tr. Winsum 18 nov. 1885 Anje de Vries, geb. Winsum, dochter van Jacob Pieters de Vries en Harmke Reints Danhof..
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Brands, geb. Winsum 18 juni 1886.
2.Jacob Brands, geb. Winsum 30 juni 1888, tr. Adorp 4 mei 1916 Pieterke Flikkema, geb. Bierum, dochter van Meindert Flikkema en Fenna Berghuis.
3.Harmannus Brands, geb. Winsum 17 sept. 1890.
4.Hilje Brands, geb. Winsum 27 apr. 1894.
V.Anne Brands, geb. Winsum 19 apr. 1861, † Winsum 14 jan. 1894, ongehuwd.
VI.Ailko Brands, geb. Winsum 30 apr. 1863, landbouwer, † Maarhuizen 8 mei 1950, tr. 1 Ezinge 1 apr. 1896 Jantje Kits, geb. Oostum 1863/1864, † Ranum 19 jan. 1897, dochter van Jannes Pieters Kits en Rienje Rietsema; tr. 2 Leens 3 maart 1898 Trientje Reenders, geb. Eenrum, dochter van Reender Reenders en Harmke Meij.
Uit het eerste huwelijk:
1.kind, geb. en † Ranum 18 jan. 1897.
Uit het tweede huwelijk, (bron: http://www.reenders.com/reenders.shtml en http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=boudewijnb1&lang=fr;pz=susanne+charlotte;nz=kemner;ocz=0;p=harmina;n=brands).
2.Kornelis Reender Brands, geb. Ranum 10 juli 1898, landbouwer aan de Wolddijk te Bedum, † Winsum 15 okt. 1985, tr. Uithuizermeeden 28 apr. 1922 Mellina Mulder, geb. Oldenzijl 13 sept. 1896, † 11 maart 1982, dochter van Derk Mulder en Nijsiena Klimp.
Uit dit huwelijk geen kinderen..
3.Harmina Brands, geb. Winsum 9 juni 1900, † 24 sept. 1988, tr. Winsum 15 mei 1919 Pieter Bette Oosterhof, geb. Winsum, zoon van Jan Oosterhof en Janna Haverkamp.
4.Reender Kornelis Brands, geb. Winsum 4 juli 1902, landbouwer te Ellerhuizen, later te Winsum, tr. Winsum 2 mei 1928 Margrietha Scholtens, geb. Winsum 18 apr. 1897.
Uit dit huwelijk:
a.Ailko Brands, geb. Ellerhuizen 22 nov. 1929, † Ellerhuizen 30 aug. 1931.
b.Ailko Brands, geb. Ellerhuizen 12 okt. 1931, tr. Elisabeth C. Soet.
c.Eltjo Pieter Brands, geb. Baflo.25 jan. 1933.
d i>Epke Titia Brands, geb. Baflo 29 jan. 1934, † Winsum 8 april 1953.
e.Kornelis Reender Brands, geb. Winsum 2 febr. 1937.
f.Pieter Klaas Brands, geb. Winsum 25 april 1940.
5.Hilda Erena Brands, geb. Bedum 15 sept. 1904, † Grijpskerk 14 dec. 1984, tr. Bedum 16 mei 1927 Meertinus Bakker, geb. Warfstermolen 20 jan. 1901, landbouwer op Gaaikemaweer onder Niehove.
6.Anne Jan Brands, geb. Bedum 4 nov. 1906, landbouwer op Panema te Rottum, tr. Catharina Meijer, geb. Lellens 21 juli 1910.
Uit dit huwelijk:
a.Titia Harmina Brands, geb. Uithuizerpolder 17 juni 1933.
b.Klazina Geertruida Brands, geb. Uithuizerpolder 18 juni 1935, tr. Gerhardus Wiertsma.
c.Harmina Hilda Erena Brands, geb. Wetsinge 17 juli 1937.
d.Jan Brands, geb. Winsum 20 nov. 1938.
e.Hilda Erena Brands, geb. Rottum 14 sept. 1941.
f.Ailko Brands, geb. Maarhuizen 16 dec. 1943.
g.Geertruida Sefke Brands, geb. Rottum 9 juli 1949.
h.Anna Catrina Brands, geb. Rottum 18 mei 1952.
7.Marinus Frederik Brands, geb. Bedum 19 nov. 1908, † Winsum 7 aug. 1985, tr. Winsum 16 sept. 1960 Sita Meijer.
8.Erena Johanna Brands, geb. Bedum 11 nov. 1910, † 14 okt. 1993, tr. Jan Meindertsma, geb. Ferwerderadeel 4 febr. 1908, landbouwer op 't Oude Heem te Oldehove, † Winsum 27 dec. 2004.
9.Frederik Simon Brands, geb. Bedum 9 maart 1913, landbouwer te Bellingwolde, later te Zeeland (Mich., V.S.), † vr 1985, tr. Hilda Post.
Uit dit huwelijk:
a.Marianne Albertine Dieneke Brands.
F.Kostina Brands, geb. Winsum 26 maart 1829, † Rasquert 24 maart 1860, tr. Winsum 7 nov. 1850 Albert Dijkinga, geb. Obergum, landbouwer, zoon van Willem Alberts Dijkinga en Grietje Simons Wiersema.
3.Willem Cornellis Brands, ged. Sauwerd 16 juli 1758, † Sauwerd 22 maart 1825, tr. (huwelijkscontract 17 maart 1791 [[R.A. XXXVI c 5, fol. 50.]], ondertr. Sauwerd 7 apr. 1791) Tryntje Bruins, geb. Tinallinge 5 dec. 1754, van Tinallinge, † Sauwerd 22 dec. 1808, dochter van Bruin Harkes en Lisabeth Jacobus Vonck.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde Kornellis Jans en Albertjen Willems, vader en moeder, Arys Jans en Martjen Cornellis, zwager en zuster, Jan Cornellis en Grietje Reinders, Claas Cornellis en Grietje Roelfs, broers en schoonzusters, Jacobus Herema en Anje Cornellis, zwager en zuster, Lammert en Reinder Cornellis, broers, Liefke Cornellis, zuster; aan bruidszijde Klaas Jans de jonge, vreemde voogd van broers en zusters (de voormond is ziek), Geert Hindriks en Etjen Jacobs, aangehuwd oom en tante, Pieter, Klaas en Jacob Olfers Vonk, neven, Freerk Jans, aangehuwde neef, Jan Roelfs en Tryntje Olfers Vonk, aangehuwd neef en nicht.
Uit dit huwelijk:
a.Kornelis Willems Brands, ged. Sauwerd 17 juni 1792, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 8 febr. 1869, tr. 1 Adorp 15 juli 1813 Hiltje Jans Vonk, ged. Oldehove 12 sept. 1790, † Oldehove 30 juli 1818, dochter van Jan Freriks en Antje Jakobs Vonk; tr. 2 Adorp 27 mei 1820 Ietje Siemens Oosterhof, geb. Bedum 1798/1799, † Sauwerd 28 aug. 1834, dochter van Siemen Pieters Oosterhof en Elizabeth Jans.
Uit het eerste huwelijk:
A.Trijntje Kornelis Brands, geb. Sauwerd 11 mei 1814, † Sauwerd 8 okt. 1851, tr. Adorp 10 mei 1841 Evert Jakobs Medema, geb. Klein Garnwerd, landbouwer, zoon van Okke Everts Medema en Aaltje Hindriks Tempel.
B.Antje Kornelis Brands, geb. Sauwerd 17 febr. 1816, † Groningen 12 apr. 1902, tr. Groningen 9 nov. 1843 Johannes Hoekzema, geb. Groningen, timmerman, zoon van Garrelt Hoekzema en Jacoba Sleining.
C.Willemtje Brands, geb. Sauwerd 10 maart 1817, † Sauwerd 27 maart 1818.
Uit het tweede huwelijk:
D.Elizabeth Brands, geb. Sauwerd 15 maart 1821, † Sauwerd 14 juni 1833.
E.Willemina Brands, geb. Sauwerd 28 nov. 1822, † Sauwerd 7 nov. 1834.
F.Jantje Kornelis Brands, geb. Sauwerd 3 jan. 1825, † Sauwerd 23 juni 1825.
G.Jantje Kornelis Brands, geb. Sauwerd 18 maart 1826, † Winsum 14 jan. 1855, tr. Adorp 4 febr. 1850 Jan Gerlofs van Zijl, geb. Sauwerd, zoon van Gerlof Hindriks van Zijl en Elisabeth Jacobs Wiersema.
H.Willem Kornelis Brands, geb. Sauwerd 22 okt. 1828, † Sauwerd 7 nov. 1828.
I.Willem Kornelis Brands, geb. Sauwerd 31 dec. 1829, landbouwer, † Sauwerd 5 dec. 1910, tr. Adorp 4 febr. 1850 Roelfke Harms van der Molen, geb. Sauwerd 1825/1826, † Sauwerd 30 aug. 1914, dochter van Harm Geerts van der Molen en Wilhelmina Kornelis Datema.
Uit dit huwelijk:
1.Wilhelmina Brands, geb. Sauwerd 30 apr. 1850, † Groningen 15 maart 1909, tr. Adorp 22 apr. 1869 Hindrik Harsema, geb. Adorp, zoon van Elte Klaassens Harsema en Jantje Hindriks Bosman.
2.Korneles Willems Brands, geb. Sauwerd 27 juni 1852, † Sauwerd 12 febr. 1855.
3.Ietje Brands, geb. Adorp 11 dec. 1854, † Groningen 27 okt. 1920, tr. Adorp 10 mei 1894 Jakob Bakker, geb. Westeremden, landbouwer, zoon van Pieter Jakobs Bakker en Frouwke Roelfs Sikkens.
4.Franktje Brands, geb. Sauwerd 18 febr. 1857, † Sauwerd 24 sept. 1908, tr. Adorp 10 mei 1883 Pieter Lugtenborg, geb. Wetsinge, zoon van Pieter Kornelis Lugtenborg en Anna Klaassens Nienhuis.
5.Kornelis Brands, geb. Sauwerd 18 juni 1860, † Sauwerd 15 nov. 1913, ongehuwd.
6.Harm Brands, geb. Sauwerd 23 sept. 1863, † Roodeschool 23 sept. 1925, tr. Bedum 2 juni 1890 Anje Oosterhoff, geb. Zuidwolde 1863/1864, † Bedum 15 apr. 1912, dochter van Jan Jans Oosterhoff en Annechien Lanting.
Uit dit huwelijk:
a.Willem Kornelis Brands, geb. Bedum 11 febr. 1891, † Groningen 28 sept. 1939, tr. Adorp 14 mei 1915 Geertje Alma, dochter van Lambertus Alma en Jakoba van Zijl.
b.Jan Abel Brands, geb. Zuidwolde 1 mei 1893, † Zuidwolde 29 juli 1893.
c.Jan Abel Brands, geb. Bedum 10 nov. 1894.
J.Pieterke Brands, geb. Sauwerd 3 aug. 1832, † Sauwerd 12 dec. 1833.
4.Claas Cornellis Brands (postuum), ged. Sauwerd 27 jan. 1760, voerman, dagloner, landbouwer, † sept. 1805, tr. Sauwerd 9 mei 1784 Grietje Roelfs Wenzenga ( Wensinga, Wenninga), geb. Zuidwolde 1755, arbeidster, daglonerse, † Sauwerd 23 dec. 1839, dochter van Roelf Jans Wenzenga en Zwaantje Daniels.
Uit dit huweiljk:
a.Albertje Klaassen Westerhof, ged. Sauwerd 10 maart 1785, † Sauwerd 24 maart 1858, tr. 1 Adorp 24 juni 1816 Frerik Kornelis Dijkstra, geb. Feerwerd 1744/1745(!), landbouwer, koemelker, † Sauwerd 13 maart 1823, zoon van Kornelis Freerks Dijkstra en Grietje bij de Oostertil; tr. 2 Adorp 12 juni 1828 Jan Melles van der Wijk, geb. Warffum 1792/1793, schoenmaker, † Sauwerd 8 maart 1851, zoon van Melle Eppes van der Wijk en Wieke Sjabbes.
b.Swaantje Klaassen Westerhof, geb. Sauwerd, ged. ald. 6 mei 1787, † Sauwerd 15 jan. 1831, tr. Bedum 30 juni 1821 Egbert Lippes Reizeger, geb. Zuidwolde 1793/1794, arbeider, † Euvelgunne 30 juni 1865, zoon van Lippe Egberts Reizeger en Trientje Hindriks; hij hertr. Geessien Berends Knollema.
c.Kornelis Klaasen Westerhof, ged. Sauwerd 8 nov. 1789, dagloner, † Wetsinge 29 sept. 1860, tr. Bedum 29 maart 1828 Anje Germts Bijsterveld, geb. Sauwerd 1799/1800, † Wetsinge 12 jan. 1848, dochter van Germt Metskes en Fenje Mennes Mennens.
d.Roelf Klaassens Westerhof, ged. Sauwerd 29 juli 1792, † Sauwerd 23 aug. 1857, ongehuwd.
e.Jan, geb. Sauwerd 15 febr., ged. ald. 26 febr. 1795, jong overleden.
f.Jantje, geb. Sauwerd 15 apr., ged. ald. 30 apr. 1797.
g.Jan Klasens Westerhof, geb. Sauwerd, ged. ald. 20 juli 1800, dagloner, † Sauwerd 3 apr. 1865, tr. Winsum 10 jan. 1824 Swaantje Klaassens Heeres, geb. Zuidwolde 1798./1799, † Sauwerd 23 jan. 1849, dochter van Klaas Jans Heeres en Klaaske Jakobes Pettinga.
5.Roelf Cornellis, ged. Sauwerd 9 aug. 1761, † na 24 jan. 1787, waarschijnlijk vr 17 maart 1791.
6.Anje Cornellis, ged. Sauwerd 16 dec. 1763, † vr dec. 1804, tr. (huwelijkscontract 24 jan. 1787 [[ Ommel. gesl., sub VIII.235.1.]]) Jacobus Herema, ged. Groningen 22 nov. 1750, † Sauwerd 23 maart 1808, zoon van Jacob Jans Ritsema en Grietje Nannes Fijland, weduwnaar van (tr. Wetsinge (huwelijkscontract ald. 4 maart) 28 maart 1779) Janna Hamming; hij hertr. Sauwerd (huwleijkscontact 1 dec.) 16 dec. 1804 Anje Jacobs, weduwe van Geert Geerts Zijl.
Getuigen bij hun huwelijkscontract waren aan bruidegomszijde: Pieter Meinderts, Ebel Hindrix, Derk Meertens en Jacob Crijns als aangetrouwde swagers, Berent Hamming als grootvader en voormond, Jan Cornellys als angetrouwde neef en sibbevoogt en Jacob Pieters als vreemde voogd over de minderjarige kinderen van den bruidegom bij wijlen Janna Hamming, Grietje Straatsheim en Gerrit Jacobs als volle nigt en angetrouwde neef; aan bruidszijde: Cornellis Jans en Albertje Willems als volle vader en moeder, Martjen Cornellis en Arys Jans als volle suster en swager, Jan, Willem, Roelf en Reinder Cornellis als volle broeders, Lieske Cornellis als volle suster, Jan Willems als Halve oom, Jantjen Willems en Jan Tomes als halve moij en angetrouwde halve oom.
Over de drie kinderen van Anje en Jacobus werden als voogden benoemd Jan Cornellis, voormond, Egbert Hamming, sibbevoogd, en Geert Heines (= 130), boekhoudend vreemde voogd.
Uit dit huwelijk (zie genealogie Herema van Nell Elema):
a.Jacob Jakobus Heerema, ged. Sauwerd 2 nov. 1788, herbergier (1812, 1814), dagloner, † Winsum (huis no. 40) 18 mei 1834 (oud 46 jr.), tr. Wetsinge (ondertr. Noordwolde 17 dec. 1810) 6 jan. 1811 Grietje Pieters Westerhof(f), ged. Zuidwolde 19 febr. 1790, stroohoedenmaakster, † Winsum (huis no. 40) 2 mei 1852, dochter van Pieter Westerhof, schoolonderwijzer, en Jantje Wever.
b.Cornellis, ged. Sauwerd 25 okt. 1789, jong overl.
c.Cornellis Jacobus Herema (later: Kornelis Heerema), ged. Sauwerd 9 juni 1793, landbouwer te Adorp, † Sauwerd 29 okt. 1858, tr. Adorp 22 mei 1816 Jantje Jans van Rijn, ged. Adorp 29 juni 1794, † Adorp 7 maart 1844, dochter van Jan Raangs (of: Boor) van Rijn en Marieke Gerrits.
d.Albertje Jacobus He(e)rema, geb. Sauwerd 1 maart, ged. ald. 7 maart 1802, † Garnwerd 23 dec. 1889, tr. 1 Ezinge 23 okt. 1823 Egbert Luitjens Homan, geb. Garnwerd 24 aug. 1794, korenschipper, † Garnwerd 14 juli 1834, zoon van Luitjen Klasens en Weefke Jans Homan; tr. 2 Ezinge 7 dec. 1835 Hindrik Egberts Hamming(h), ged. Garnwerd 26 okt. 1806, † Garnwerd 14 nov. 1871, zoon van Egbert Hammingh en Diewerke Bennema.
7.Lammert Cornellis Brands, ged. Sauwerd 10 nov. 1765, dagloner, winkelier, tr. Sauwerd (huwelijkscontract 6 febr. 1797 [[R.A. XXXVI c 5, fol. 182.]]) 12 febr. 1797 Jantje Jacobs de Vries, ged. 29 nov. 1766, † Sauwerd 20 apr. 1824, dochter van Jacob Pieters en Menstje Jacobs, weduwe van Andries Wytses.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde zijn de de ouders, Aries Jans, zwager , Jan Cornellis met zijn vrouw, Willem Cornellis, Klaas Cornellis en zijn vrouw, Reinder Cornellis, Anje Cornellis en haar man en Liefke Cornellis en haar man; aan bruidszijde Jacob Pieters en Menstje Jacobs, ouders, Jacob Jacobs, broer, Pieter Jacobs, broer, Frouke Jacobs, zuster, Duirt Jacobs, oom, Jacob Jans en Jantje Jans, oom en aangehuwd tante, J.J. Bazuin, vreemde voogd, Jacob Pieters, sibbevoogd, Willem Wytzes, voormond over de halfbroers en -zusters.
Uit dit huwelijk:
a.Jacob, geb. Sauwerd 17 apr., ged. ald. 30 apr. 1797, vermoedelijk jong overleden.
b.Menstje Lammerts Brands, geb. Sauwerd 13 febr., ged. ald. 23 febr. 1800, † Baflo 22 febr. 1875, tr. Baflo 22 juni 1833 Pieter Davids Vos, geb. Eenrum 1801/1802, dagloner, † Baflo 1 nov. 1859, zoon van David Pieters Vos en Anje Eilkes.
Buitenechtelijk voorkind:
A.Jantje Lammerts Brands, geb. Baflo 3 nov. 1828, tr. Winsum 9 mei 1849 Eilke Jacobs Pettinga, geb. Wierum 18 okt. 1822, † Obergum 16 maart 1909, zoon van Jakob Willems Pettinga en Aaltje Jans Haan.
c.Albertje Lammerts Brands, geb. Sauwerd 13 dec., ged. ald. 20 dec. 1801, † Wetsinge 5 juni 1849, tr. Adorp 19 mei 1825 Lukas Jans Teerling, geb. Borkum, kastelein, zoon van Jan Pieters Teerling en Armke Berends.
d.Frouwke, geb. Sauwerd 26 dec. 1807, ged. ald. 3 jan. 1808, † Sauwerd 29 jan. 1808.
8.Reinder Cornellis Brands, ged. Sauwerd 1767, dagloner, † Sauwerd 6 jan. 1833, tr. Sauwerd (huwelijkscontract 30 okt. 1794 [[R.A. XXXVI c 5, fol. 156.]]) 16 nov. 1794 Jantjen Tjargs Cats, geb. Obergum 1757/1758, van Obergum, † Sauwerd 18 sept. 1826, zoon van Tjarg Kats en Tryntje Kornelis.
Getuigen bij hun huwelijkscontract aan bruidegomszijde zijn de ouders, Aries Jans, zwager, Jan Cornellis en zijn vrouw, Willem Cornellis en zijn vrouw, Klaas Cornellis en zijn vrouw, Anje Cornelis en haar man, Lammert Cornellis, Liefke Cornellis en Arys Kornellis.
Uit dit huwelijk:
a.Albertje Reinders Brands, geb. Sauwerd 3 apr., ged. ald. 19 apr. 1795, † Sauwerd 9 dec. 1821, tr. Adorp 28 maart 1818 Jan Hindriks Toren, kleermaker, zoon van Hindrik Jans Toren en Janna Juriens.
b.Martje Reinders Brands, geb. Sauwerd 4 febr., ged. ald. 12 febr. 1797, † Wetsinge 28 okt. 1859, tr. Adorp 21 febr. 1818 Gaje Drieuwes Kampen, zoon van Drieuwes Gajes Kampen en Geertruid Duurts.
c.Trientje Reinders Brands, geb. Sauwerd 30 maart, ged. ald. 4 apr. 1802, † Groningen 20 aug. 1879, tr. Groningen 3 sept. 1837 Wilhelm Lodewijk Rohdens, geb. Groningen, schoenmaker, zoon van Johannes Rohdens en Jantje Hendriks.
d.Corneliske, geb. Sauwerd 27 dec., ged. ald. 29 dec. 1805, † Sauwerd 26 maart 1807.
9.Harm, ged. Sauwerd 18 dec. 1768, jong overleden.
10.Liefke Cornelis Brands (= 133).
11.Albert, ged. Sauwerd 10 okt. 1773, jong overleden.
268. genealogie kwartierstaat Hindrik Goossens, van Zuidhorn, geb. ca. 1723, † vr 1770, tr. Zuidhorn 30 juli 1752
269. genealogie kwartierstaat Anje Alberts, ged. Noordhorn 17 dec. 1724, † Adorp 10 febr. 1806; zij hertr. Adorp 20 mei 1770 Harm Jans, van Zuidhorn, ged. Zuidhorn 6 mei 1718, † Adorp 22 nov. 1782, zoon van Jan Harms Braker (landdagcomparant, landbouwer) en Martje Jacobs, weduwnaar van (tr. Zuidhorn 27 apr. 1738) Siertje Gerrits Olthof, ged. Zuidhorn 8 maart 1716, † vr 1763.
Huwelijkscontract Gerrit Jans Creemer, tr. (huwelijkscontract Selwerd en Sappemeer 3 mei 1790). Getuigen aan bruidegomszijde: Jan Willems Creemer, vader, Claas Edens, mede last hebbende van Gossen Hindriks en Aske Hindriks, aangehuwde neef en volle nicht.
Uit dit huwelijk:
1.Goossen Hindriks, ged. Zuidhorn 17 dec. 1752.
2.Goossen Hindriks Braker (= 134).
3.Korneliske Hindriks Braker, ged. Zuidhorn 12 okt. 1755, tr. Adorp 14 juni 1778 Hindrik Roelfs, landbouwer.
13 juli 1791 Inventaris Korneliske Hindriks kinderen bij Hindrik Roelfs. f 3482-15- minus f 3321-11-7, rest f 161-3-1. Voormond Symon Roelfs, voormond, Goossen Hindriks, sibbevoogd, Sytse Lammerts Lewema, vreemde voogd.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Roelf, ged. Adorp 9 mei 1779.
b.Roelf, ged. Sauwerd okt. 1780? (tussen 3 okt. 1779 en 28 okt. 1780, moeder heet: Cornelke Harms).
c.Antje, ged. Sauwerd 30 dec. 1781.
d.Jantje, ged. Sauwerd 11 apr. 1784.
e.Hindrik, ged. Sauwerd 12 aug. 1787.
f.Hilje Hindriks Braker, ged. Sauwerd 16 nov. 1788, † Usquert 25 sept. 1825, tr. Usquert 18 dec. 1816 Pieter Alberts de Wilde, geb. Usquert, korenschipper, zoon van Albert Pieters de Wilde en Wibge Geerts.
4.Albert Hindriks Braker, geb. Zuidhorn, ged. ald. 15 jan. 1758, † Adorp 7 sept. 1824, tr. 1 Wetsinge 29 mei 1790 Geertje Jans, ged. Wetsinge 15 juni 1769, † Adorp 21 sept. 1794, dochter van Jan Berents en Geertruit Jans, kleindochter van Jan Willems (= 530) en Anje Luitjes (=531); tr. 2 Adorp 13 sept. 1795 Antje Klaassen, van Adorp, † Adorp 22 sept., begr. ald. 27 sept. 1810; tr. 3 Adorp 6 nov. 1819 Liefke Cornelis Brands (= 133), weduwe van Alberts broer Goossen.
Uit het eerste huwelijk:
a.Hindrik Alberts Braker, ged. Adorp 24 okt. 1790, landbouwer te Adorp, † Zuidwolde 17 juni 1868, tr. 1 Warffum 10 juni 1820 Kornelske Julles Zuidveld, geb. Warffum 1785/1786, † Adorp 28 dec. 1859, dochter van Julle Jakobs Zuideveld en Hilje Jans (zie ook onder 1066); tr. 2 Adorp 28 dec. 1867 Renske van der Tuuk, geb. Onderdendam, dochter van Wilte van der Tuuk en Jantje Jans Eisenga.
Uit dit huwelijk:
A.Albert Hindriks Braker, geb. Adorp 1821, † Adorp 16 juli 1822.
B.Hilje Hindriks Braker, geb. Adorp 15 febr. 1823, † Adorp 14 nov. 1880, tr. Adorp 9 mei 1842 Jan Egberts Lantinga, geb. Wetsinge, korenmolenaar, zoon van Egbert Lantinga en Grietje Pieters Kruizinga.
C.Albert Hindriks Braker, geb. Adorp 11 okt. 1825, † Adorp 30 dec. 1825.
D.Geertje Hindriks Braker, geb. Adorp 20 jan. 1827, † Groningen 20 febr. 1872, tr. Adorp 22 mei 1848 Hindrik Egberts Lantinga, geb. Wetsinge, zoon van Egbert Lantinga en Grietje Pieters Kruizinga
E.Alberdina Hindriks Braker, geb. Adorp 4 jan. 1830, † Adorp 31 okt. 1890, tr. Adorp 30 juni 1851 Hindrik Wijbrands Koning, geb. Adorp, landbouwer, zoon van Wijbrand Jans Koning en Jantje Sijmens.
F.Antje Braker, geb. Adorp 30 juli 1833, † Adorp 20 jan. 1860, tr. Adorp 16 febr. 1857 Luitjen Raangs, geb. Adorp, landbouwer, zoon van Raang Luitjens Raangs en Elsiena Stratingh.
G.Anje Braker, geb. Adorp 21 febr. 1837, † Adorp 5 aug. 1842.
H.Jullina Braker, geb. Aodrp 9 nov. 1841, † Haren 26 sept. 1912, tr. 1 Adorp 7 apr. 1862 Pieter Groeneveld, geb. Bedum, zoon van Simon Jans Groeneveld en Harmke Hommes Heidema; tr. 2 Bedum 16 nov. 1864 Hombergus Groenveld, geb. Bedum, landbouwer, zoon van Simon Jans Groeneveld en Harmke Hommes Heidema.
b.kind, † Adorp 20 sept. 1794.
5.Hilje Hindriks Braker, ged. Zuidhorn 26 aug. 1759, † Oldehove 16 jan. 1844 tr. (huwelijkscontract Adorp 22 maart 1781) Jan Arends Boss, zoon van Arent Jans Bos (hertr. Krijnje Heikes).
Getuigen aan bruidszijde Harm Jans en Antje Alberts, stiefvader en moeder, Gosen Hindriks, broer, Hindrik Roelefs en Cornelliske Hindriks, zwager en zuster, Hindrik Jans, voormond.
6.Antje Hindriks, ged. Zuidhorn 11 okt. 1761, tr. (huwelijkscontract 14 febr. 1785) Jan Wybrants; hij hertr. (huwelijkscontract Adorp 10 sept. 1794) Frouke Jacobs, dochter van Jacob Pieters en Menstje Jacobs.
Bij het eerste huwelijkscontract zijn getuigen aan bruidszijde Antje Alberts, weduwe van Harm Jans, moeder, Gosen Hindriks, Albert Hindriks en Jan Hindriks, broers, Hindrik Roelefs, zwager. Recht van representatie mede voor de kinderen van Gosen Hindriks en Alske Hindriks, van Hindrik Roelefs en Cornelliske Hindriks, van Sytse Lammerts en Lutske Sygers en van Lutske Sygers bij wijlen Claas Clasen.
Bij het tweede huwelijkscontract is aan bruidegomszijde getuige Goossen Hindriks als voormond over de drie kinderen bij Antje Hindriks.
7.Jan Hindriks Braker, ged. Zuidhorn 9 sept. 1764, landbouwer te Adorp, † Aduard 1 dec. 1831, tr. (huwelijkscontract Wetsinge 10 apr. 1788) Andrea Geerts Zijl, geb. Sauwerd 1746/1747, † Aduard 1 okt. 1853, dochter van Geert Geerts Zijl en Aafke Jans.
Uit dit huwelijk:
a.Aafke Jans Braker, geb. Wierum, ged. ald. 15 maart 1789, tr. Hoogkerk 30 juli 1813 Jurjen Hindriks Dijkhuis, landbouwer, zoon van Hindrik Wolters Dijkhuis en Dieuwertje Jurjens.
b.Hendrik Jans Braker, geb. Wierum, ged. ald. 19 sept. 1790, † Adorp 24 apr. 1862, † Adorp 24 apr. 1862, tr. Aduard 28 mei 1820 Barbara Willems Lubberts, geb. Wierum 1798/1799, † Wierum 4 nov. 1869, dochter van Willem Thomas Lubbers en Booyke Hindriks.
Uit dit huwelijk:
A.Booijke Hendriks Braker, geb. Hoogekerk 1 maart 1821, tr. Adorp 16 juni 1844 Pieter Julles Bosch, geb. Obergum, zoon van Pieter Wolter Bosch en Katharina Enno Rijpma.
B.Jan Braker, geb. Noorddijk 27 juli 1822, landbouwer, † Zevenhuizen 1 juni 1915, tr. Leek 28 dec. 1871 Auktje Smilda, geb. Zevenhuizen 1831/1832, † Zevenhuizen 30 okt. 1892, dochter van Hindrik Jans Smilda en Reinje Berends Hofstee.
Uit dit huwelijk:
I.Hendrik Braker, geb. Zevenhuizen 27 juli 1872, tr. Metje Sijtsema.
Uit dit huwelijk:
a.Auktje Braker, geb. Leek 18 dec. 1898.
b.Aafke Braker, geb. Leek 22 dec. 1900.
c.Jan Braker, geb. Leek 27 sept. 1903.
II.Jan Hendrik Braker, geb. Zevenhuizen 14 dec. 1873, † Zevenhuizen 28 dec. 1873.
C.Willem Hindriks Braker, geb. Paddepoel 25 jan. 1824, † Wierum 15 nov. 1824.
D.Willem Hendriks Braker, geb. Selwerd 8 nov. 1825, landbouwer, † Wierum 21 maart 1882, tr. Grijpskerk 10 mei 1856 Geertje de Jong, geb. Pieterzijl 1825/1826, † Wierum 17 okt. 1867, dochter van Jacob Jans de Jong en Kuinje Jacobs Wiersema.
Uit dit huwelijk:
I.Jakob Braker, geb. Wierum 11 nov. 1859, † Wierum 7 febr. 1860.
II.Kurnelia Jacomina Braker, geb. Wierum 28 dec. 1861, † Wierum 9 jan. 1862.
III.Kornelia Jacomina Braker, geb. Wierum 26 apr. 1863, † Kolham 10 apr. 1930, tr. Zuidhorn 9 mei 1889 Remt Tillema, geb. Zuidhorn, bakker, zoon van Jan Tillema en Evertje Borgman.
IV.Hendrik Jakob Braker, geb. Wierum 30 dec. 1866, bakker, tr. Groningen 8 mei 1890 Hinderkien Bolhuis, geb. Groningen 1868/1869, † Groningen 27 apr. 1948, dochter van Tonnis Bolhuis en Pieterke Havinga.
Uit dit huwelijk:
1.Geertje Braker, geb. Groningen 28 febr. 1893.
E.Andrea Hendriks Braker, geb. Adorp 10 aug. 1828, † Sauwerd 6 okt. 1865, tr. Adorp 9 mei 1853 Eisse Willems Bus, geb. Sauwerd, landbouwer, zoon van Willem Eisses Bus en Aafje Theodora Stratingh.
F.Geert Hendriks Braker, geb. Adorp 20 maart 1831, † Zuidwolde 17 apr. 1873, tr. 1 Adorp 15 mei 1856 Eltje Willems Oudman, geb. Sauwerd 1835/1836, † Sauwerd 11 maart 1861, dochter van Willem Klaassens Oudman en Trijntje Gosses Oosterhof; tr. 2 Ten Boer 16 mei 1863 Anje Tuinenga, geb. Wittewierum 1827/1828, † Ten Post 30 okt. 1911, dochter van Geert Jans Tuinenga en Tallechien Harms Geertsema.
Uit het eerste huwelijk:
I.Hendrik Braker, geb. Wierum 17 apr. 1857, † Sauwerd 7 maart 1861.
II.Willem Braker, geb. Adorp 23 nov. 1859, † Sauwerd 10 maart 1861.
III.Gosse Braker, geb. Adorp 23 nov. 1859, tweeling met de vorige, † Sauwerd 19 apr. 1861.
Uit het tweede huwelijk:
IV.kind, geb. en † Sauwerd 15 jan. 1864.
V.Hendrik Braker, geb. Ten Post 1865/1866, † Ten Post 10 sept. 1889
c.Geert Braker, geb. Wierum 18 sept., ged. ald. 23 sept. 1792, † Hekkum 25 sept. 1868, tr. Adorp 16 aug. 1860 Diewerke Bouwman, geb. Sauwerd 1834/1835, dochter van Freerk Jans Bouwman en Aaltje Pieters Homan.
Uit dit huwelijk:
A.Andrea Braker, geb. Adorp 17 okt. 1863, tr. Bedum 16 apr. 1885 Jan Tilma, geb. Onderwierum, steenfabrikant, zoon van Fokko Pieters Tilma en Trijntje Jans Allershoff.
B.Aaltje Braker, geb. Adorp 3 sept. 1867, † Ellerhuizen 12 maart 1884.
d.Antje Jans Braker, geb. Wierum, ged. ald. 21 aug. 1796, † Wierum 26 okt. 1855, tr. 1 Aduard 7 nov. 1818 Ite Willems Lubbers, zoon van Willem Thomas Lubbers en Booyke Hindriks; tr. 2 Aduard 12 sept. 1833 Jakob Jannes Leutscher, geb. Hoogkerk, zoon van Jannes Jakobs Leutscher en Barber Izaks Leutscher.
e.Jan van Zijl, geb. Wierum 9 maart, ged. Dorkwerd 17 maart 1799.
f.Jantien Jans Braker, geb. Wierum 10 maart, ged. ald. 28 maart 1802, rentenierse (1856), † Aduard 9 apr. 1881, tr. 1 Hoogkerk 20 mei 1824 Jan Jans Oosting, geb. Hoogkerk, zoon van Jan Alberts en Leentje Jans; tr. 2 Aduard 22 nov. 1856 Louwe Jans Sikkema, geb. Burum, onderwijzer, zoon van Jan Jelles en Geertje Elses.
270. genealogie kwartierstaat Wilte Pieters, ged. Garmerwolde 22 juli 1731, † Onderwierum 9 [8?] juli 1804, tr. Onderwierum (ondertr. Stedum 17 apr.) 12 mei 1768
271. genealogie kwartierstaat Aaltje Hommes Wigboldus, geb. Stedum 19 nov. 1742, † Onderwierum 8 febr. 1807.
Uit dit huwelijk nageslacht.
272. genealogie kwartierstaat Cornelis Hindriks, ged. Noordwolde 18 okt. 1711, † Bedum mei 1752, tr.
273. genealogie kwartierstaat Tryntje Popkes, geb. het Reitland, ged. Bedum 1 dec. 1721 [1720?], † na 1752.
Uit dit huwelijk nageslacht.
274. genealogie kwartierstaat Eelke Isebrants, van Faan, landbouwer te Niekerk, landdagcomparant, tr. Niekerk 18 mei 1732
275. genealogie kwartierstaat Anke Roelefs, ged. Grootegast 16 maart 1710, van Grootegast.
Uit dit huwelijk:
1.Frouktie Eelkes, ged. Niekerk 16 sept. 1736, vr 8 okt. 1741.
2.Geeske Eelkes, ged. Niekerk 23 nov. 1738, landbouwerse, Leegkerk 22 okt. 1815, tr. Wierum (Leegkerk 29 apr.) 27 mei 1781 Klaas Luitjes Henders, geb. Lettelbert 28 sept., ged. ald. 5 okt. 1742, landbouwer, Oostwold 10 aug. 1828, zoon van Luitje Klaassen en Styntje Hansens.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
3.Frouke Eelkes, ged. Niekerk 8 okt. 1741, tr. Niekerk (ondertr. Garnwerd 23 apr.) 21 mei 1769 Harm Hindriks, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 22 jan. 1747, van Leek, te Niekerk, zoon van Hindrik Roelfs en Grietje Jentes.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrik Harms Veldman, ged. Niekerk 15 dec. 1771, dagloner, Niezijl 8 jan. 1848, tr. (ondertr. Noordhorn 24 febr. 1799) Kunje Hindriks de Groot, geb. 1776/1777, van Niezijl, Niezijl 3 maart 1840.
b.Eelke Harms van Petten, ged. Niekerk 20 aug. 1775, koemelker, Hoogkerk 25 jan. 1847, tr. Wierum 11 mei 1809 Aukje Jans van der Heide, van Oostwold.
c.Grietje Harms (de) Ruiter, ged. Niekerk 16 maart 1777, Veenhuizen 16 okt. 1852, tr. Zuidhorn (ondertr. Noordhorn 18 apr.) 16 mei 1802 Simon Jans Friso, ged. Niezijl 16 aug. 1772, arbeider, bouwboer, Veenhuizen 12 febr. 1852, zoon van Jan Heeres Friso en Grietje Simons.
d.Anke, ged. Niekerk 7 nov. 1779.
4.Isebrant Eelkes Huizinga, ged. Niekerk 9 febr. 1744, timmerman, Zuidhorn 25 juni 1826, tr. Dorkwerd (ondertr. Aduard 29 apr. en Leegkerk 29 apr.) 24 mei 1770 Martje Geerts, ged. Wierum 9 aug. 1744, van Dorkwerd, dochter van Geert Willems en Antje Reurts.
Uit dit huwelijk:
a.Antje Izebrands Huizenga, geb. Zuidhorn 1775/1776, Zuidhorn 28 nov. 1831, tr. Zuidhorn (ondertr. ald. 6 nov. 1802) Wiebe Jannes van der Veen, geb. 1772/1773, van Doezum, arbeider, Zuidhorn 18 nov. 1831.
b.Jantje Huizinga, ged. Zuidhorn 5 maart 1780, Zuidhorn 25 mei 1856, ongehuwd.
c.Geert Izebrants Huizenga, geb. 23 okt., ged. Zuidhorn 9 nov. 1783, timmerman, Zuidhorn 15 dec. 1872, tr. Zuidhorn 26 dec. 1811 Jantje Rienders Lameris, geb. Garnwerd 1785/1786, Haren 7 okt. 1879, dochter van Riender Lameris en Baatje Jans Huizenga.
d.Frouke, geb. 1 okt., ged. Zuidhorn 13 okt. 1787.
5.Roelfke Eelkes, ged. Niekerk 7 jan. 1748, Leegkerk 25 aug. 1825, tr. 1 Lettelbert 25 mei 1777 Jan Klaas Jans, van Baflo; tr. 2 Lettelbert 1 mei 1791 Geert Mennes Huizinga, ged. Hoogkerk 24 dec. 1741, van Matsloot (1791), Roden 4 maart 1822, zoon van Menne Gerrits Huizinga en Aaltje Geerts, weduwnaar van (ondertr. Hoogkerk 9 apr. 1769) Hindrikjen Jans, van Roderwolde.
Uit dit huwelijk:
a.Pieterke Jans, geb. Enumatil 22 dec. 1777, ged. Lettelbert 11 jan. 1778, Hoogkerk 4 febr. 1854, tr. Geert Folkerts van Diepen, geb. Leegkerk 1 dec. 1762, koopman, landbouwer, Leegkerk 24 febr. 1832, zoon van Folkert Geerts en Elizabeth Ontes..
b.Anke, geb. Enumatil 7 dec., ged. Lettelbert 12 dec. 1778.
6.Hilje Eilkes, ged. Niekerk 7 jan. 1748 (= 137), tweeling met de vorige.
7.Marten Eelkes van Houten, ged. Niekerk 20 okt. 1754, timmerman, Tolbert 26 febr. 1839, tr. Martje Jan(ne)s, geb. 1759/1760, Leek 5 febr. 1831.
Uit dit huwelijk:
a.Jannes Martens van Houten, ged. Leek 20 juli, timmerman, Midwolde 23 juli 1786, tr. Leek 25 maart 1813 Johanna Jans Rijskamp, geb. Noordhorn 1779/1780, Leek 10 mei 1862, dochter van Jan Jacobs Rijskamp en Allegonda Elleri.
b.Eelke, geb. Leek, ged. Midwolde 15 nov. 1789.
c.Anke Martens van Houten, ged. Midwolde 24 febr. 1793, Leek 27 sept. 1865, tr. Midwolde 14 apr. 1811 Albert Jans Gorter, geb. 1780/1781, van Leek, grutter, Tolbert 13 sept. 1859.
d.Hendrikje Martens van Houten, ged. Midwolde 14 mei 1797, winkelierse, Leek 6 mei 1869, tr. 1 Leek 29 okt. 1815 Geert Hendriks Hendriks, geb. 1794/1795, winkelier, Tolbert 26 okt. 1834, zoon van Hendrik Geerts en Grietje Roelfs; tr. 2 Leek 11 sept. 1842 Jan Mulder, geb. Niebert 1787/1788, arbeider (1813), landbouwer te Tolbert (1841), rentenier, Leek 12 juli 1865, zoon van IJktje Jans, weduwnaar van (tr. Leek 30 mei 1813) Sieuwke Willems, geb. 1764/1765 (dus 23 jaar ouder dan haar man), landbouwerse te Tolbert (1813, 1841), Tolbert 7 okt. 1841, dochter van Willem Popkes en Froukje Uwes.
276. genealogie kwartierstaat Jan Pieters, ged. Bedum 14 dec. 1724, tr. Middelstum 2 juli 1758
277. genealogie kwartierstaat Vrouwke Jans, ged. Middelstum 5 dec. 1734.
Huwelijkscontract Middelstum 6 jun 1758: jongman Jan Pieters en jonge dochter Frouke Jans. Brg: Tobias Pieters en Trijntje Sijmens ehl volle broer en aangetrouwde zuster, Claes Jans en Stijnje Pieters ehl zwager en zuster, Derk Bonnes voormond, Tobias Pieters sibbe en Harm Eijbes vreemde voogd over de kinderen van Jan Bonnes. Brd: Jantjen Rengeniers weduwe van Jan Pieters volle moeder, Gartje Jans volle zuster, Anna Pieters volle moeij, Jan Balsters neef.
F.A. Lohman, Kijff e.a., inv.nr. 160, 1777: Jan Pieters en Jacob Tomas [zwager, man van Gartje Jans], voormond, Wijbe Jacobs Brommersma, sibbevoogd, en Dutmer Jans, vreemde voogd over de twee minderjarige kinderen bij Frouke Jans verklaren dat Jan Pieters de boedel met bezit van twee grazen land zal hebben en ook de erfporcie van Jantien Rengeniers (= 555). Wybe Jacobs Brommersma, tr. 1752 Hinderica Meinds, zoon van Jacob Wibes en (tr. 1729) Martien Frericks (uit welk huwelijk verder Frerik en Anje Jacobs, welke laatste tr. 1 1751 Pieter Jans [[N.B.: niet de gelijknamige broer van Vrouwke Jans. ]]; tr. 2 Evert Sirps Elema).
Uit dit huwelijk:
1.Swaanje, ged. Middelstum 23 maart 1760.
2.Jantjen, ged. Middelstum 17 apr. 1763.
3.Pieter Jans Kuiper (= 138)
4.Jantien, geb. Middelstum 27 juni, ged. ald. 29 juni 1766.
5.Jan, geb. Middelstum 30 jan., ged. ald. 7 febr.1768.
278. genealogie kwartierstaat Pieter Hansen, ged. Maarhuizen 31 dec. 1730, korenschipper, † Onderwierum 8 mei 1806, tr. 2 Menkeweer (huwelijkscontract Menkeweer 15 okt.) 4 nov. 1770 Geertruid Harms, van Bedum; tr. 1 Onderwierum (ondertr. Bedum 3 apr.) 18 apr. 1762
279. genealogie kwartierstaat Nanje Rienders, ged. Bedum 19 aug. 1725.
Bij zijn overlijden wordt hij 79 jaar oud genoemd (lees: 75), nalatende vier kinderen.
Hij wordt vermeld in R.A. XXIX e, fol. 108v.
Op 15 oktober worden op verzoek van Pieter Hansen de e. Heme Jans tot Bedum als voormond, Jacob Jans als vreemde voogd en Harm Hansen tot Westeremden als sibbevoogd aangezworen over zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen Nanje Rienders. Op dezelfde dag verzoeken Heme Jans en consorten als voogden over de twee minderjarige kinderen van Pieter Hansen bij wijlen Nanje Rienders authoriseert het gerecht hen om met de vader een afkoop te maken van de moederlijke goederen, mits een inventaris overlegd wordt [[R.A. Hunsingo, inv.nr. 352.]].
Bij het huwelijkscontract van zijn tweede huwelijk zijn aan zijn zijde getuigen: Harm Hansen en Hindrikjen Jans, Anje Hansen en Trynje Hansen, broer, schoonzuster en zusters. Verder Heine Jans, volle neef van Nanje Rienders en voormond, en wedman Jacob Jans, vreemde voogd over de kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.Albert Pieters Danhof, ged. Onderwierum 22 jan. 1764, korenschipper, winkelier, slachter, tapper, herbergier, † Onderwierum 20 jan. 1825, tr. Menkeweer (ondertr. Uithuizen 20 apr., huwelijkscontract Menkeweer 2 mei) 18 mei 1794 Aagtje Simons Schol, geb. Uithuizen 1772, † Onderdendam 11 febr. 1828, dochter van Siemon Eppes Schol en Antje Julles.
Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Pieter Hansen, vader, collector Derk Sybolts, verzochte getuige.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Alberts Danhof, geb. Menkeweer 1 maart, ged. ald. 8 maart 1795, † Hornhuizen 14 sept. 1828 (nalatende drie kinderen), tr. Baflo 27 apr. 1818 Ietjen Berends Munting, geb. Baflo, dochter van Berend Pieters en Klaaske Munting.
b.Simon Alberts Danhof, geb. Menkeweer 17 aug., ged. ald. 17 sept. 1797, † Obergum 18 sept. 1829, schoenmaker, tr. Winsum 27 mei 1821 Anna Luurts Halsema, geb. Kloosterburen, dochter van Luurt Schelten Halsema en Tryntje Kornelis.
c.Reinder, geb. 17 dec. 1799, ged. Menkeweer 19 jan. 1800.
d.Antje Alberts Danhof, geb. Menkeweer 4 nov. 1802, ged. ald. 5 dec. 1802, † Onderdendam 7 sept. 1858, tr. Bedum 15 mei 1841 Hindrik Diderich Jans Stapel, geb. Groningen, schipper, zoon van Jan Adolfs Stapel en Jeltje Hindriks.
e.Nanning, geb. Onderwierum 20 okt. 1806, ged. ald. 26 okt. 1806, † Onderwierum 2 mei 1811.
f.Aaltje Alberts Danhof, geb. Onderwierum 21 okt., ged. ald. 20 nov. 1808, † Schouwerzijl 2 maart 1856, tr. 1 Middelstum 29 mei 1837 Pieter Jans Haak, geb. Garmerwolde, korenschipper, zoon van Jan Pieters Haak en Hendriktje Cents Bierema; tr. 2 Middelstum 30 sept. 1842 Jacob Jans Biesterveld, scheepstimmerman, geb. Klein Garnwerd, zoon van Jan Metsers Biesterveld en Jantje Pieters.
g.Nanko Alberts Danhof, geb. Onderdendam 23 febr. 1812, timmerman, † Obergum 18 juni 1849, tr. Winsum 7 juni 1838 Kornelia MartensKroeze, geb. Obergum, dochter van Marten Berends Kroeze en Jantje Kornelis Bulsema.
h.Julianus Alberts Danhof, geb. Bedum 8 dec. 1813, † Onderwierum 10 mei 1814.
2.Grietje Pieters Danhof (= 139).
3.Riender Pieters Danhof, ged. Onderwierum 19 maart 1769, † vr 15 okt. 1770.
Uit het tweede huwelijk van Pieter Hansen met Geertruid Harms:
a.Harmannus, ged. Menkeweer 28 juli 1771, † 1786.
b.Trijnje, ged. Menkeweer 22 aug. 1773, jong overleden.
c.Stijntje Pieters Danhof, ged. Menkeweer 24 dec. 1775, dagloonster (1840), † Warffum 6 jan. 1847 (67 jaar), tr. Bedum 17 mei 1798 Harm Jeremias Meijer, geb. 1770/1771, van Middelstum, zaagmolenaar, † Menkeweer 25 nov. 1816.
Uit dit huwelijk:
A.Jeremias, ged. Middelstum 14 apr. 1799, jong overleden.
B.Geertruid Harms Meijer, geb. Menkeweer 7 dec. 1804, ged. ald. 13 jan. 1805, † Usquert 21 jan. 1837, tr. Usquert 30 mei 1833 Haye Roelfs Boerema, geb. Toornwerd, zoon van Roelf Siegers en Hilje Hayes.
C.Jeremias Meijer, geb. Menkeweer 10 maart, ged. ald. 5 apr. 1807, † Onderdendam 6 maart 1889, tr. Bedum 17 nov. 1838 Hindrika Popkes Wieringa, geb. Kantens, dochter van Popke Willems Wieringa en Grietje Hindriks.
D.Fennechien Harms Meijer, geb. Menkeweer 12 mei, ged. ald. 11 juni 1810, tr. 1 Usquert 3 dec. 1835 Jacob Jans Tamminga, geb. Den Andel, zoon van Jan Jacobs Tamminga en Martje Berends; tr. 2 Usquert 28 jan. 1854 Ate Pauwels Kweekman, geb. Usquert, zoon van Pauwel Ates Kweekman en Wabge Pieters.
E.Petronella Harms Meijer, geb. Bedum 25 juli 1813, tr. Warffum 23 mei 1840 Andries Jannes Kooij, geb. Warffum, dochter van Lijsabet Jannes Kooij.
d.Reinold (Reint) Pieters Danhof, geb. Menkeweer 4 maart, ged. ald. 12 maart 1778, arbeider, † Appingedam 7 dec. 1812, tr. (huwelijkscontract Appingedam 4 nov., ondertr. Appingedam 10 nov. 1799) Bouwke Jans Smit, van Appingedam, tapster.
Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde: Pieter Hansen, vader, Tryntje Pieters, zuster.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Reinholts Danhof, geb. Solwerd, ged. ald. 29 jan. 1804, timmerman, † Solwerd 6 juli 1838, ongehuwd
B.Pieter, geb. Solwerd 9 sept., ged. ald. 14 sept. 1806.
C.Hindrik, geb. Solwerd 29 maart, ged. ald. 7 mei 1809.
D.Reinoldus Danhof, geb. Solwerd 27 maart 1813 (postuum), † Appingedam 7 apr. 1813.
e.Trijnje Pieters Danhof, geb. Menkeweer 24 jan., ged. ald. 28 jan. 1781, winkelierse, † Middelstum 9 juli 1869, tr. 1 Middelstum 25 sept. 1803 Pieter Jans Kuiper (138), geb. Middelstum 18 okt., ged. ald. 21 okt. 1764, kuiper te Middelstum, † Middelstum (huis 167a) 9 juni 1816 (52 jaar), zoon van Jan Pieters en Vrouwke Jans; tr. 2 Kantens 1 nov. 1821 Thomas Hendrik Knol, geb. Rottum 1787/1788, winkelier, † Kantens 23 okt. 1847, zoon van Hendrik Thomas en Anje Alderts.
Uit het tweede huwelijk:
A.Anje Tomas Knol, geb. Kantens 3 febr. 1822,† Middelstum 2 mei 1869, tr. 1 Kantens 9 juni 1852 Klaas Roelfs Burema, geb. Solwerd, timmerman, zoon van Roelf Luitjens Burema en Bauk Jans Smit; tr. 2 Jan Harms Smidt.
280. genealogie kwartierstaat Evert Reinders, ged. Oosterwijtwerd 1 febr. 1760, † Baflo vr 13 apr. 1804, tr. Groningen, NK (ondertr. ald. 5 apr.; Den Andel 30 apr.(sic), huwelijkscontract Warffum 21 apr.) 24 apr. 1788)
281. genealogie kwartierstaat Nieske Reintjes Vos, ged. Den Andel 23 maart 1760, † Baflo tussen 13 apr. 1804 en 4 sept. 1807; tr. 2 (als weduwe van Evert Reinders) Baflo 29 juli 1804 Geert Everts, van Baflo.
Uit dit huwelijk nageslacht.
282. genealogie kwartierstaat Menne Jans Knot, geb. 12 febr., ged. Warffum 17 febr. 1771, † Pieterburen 19 nov. 1846, tr. 2 Eenrum 28 febr. 1831 Grietje Berends, geb. Den Andel 1779/1780, † Pieterburen 19 jan. 1848, dochter van Berend Klaassen en Sjaauwke Hendriks, en weduwe van Eilke Jannes Meijer; tr. 1 Warffum 23 maart 1792
283. genealogie kwartierstaat Hilje Berends, ged. Den Andel 18 jan. 1766, daglonerse (1818), † Pieterburen 2 sept. 1818 (52 jaar).
Het registre civique van 1811 noemt hem als Menne Jans Knol, dagloner te Pieterburen, geb. 12 febr. 1770. De geboortedatum zal wel een jaar te vroeg liggen, maar de geboortedag lijkt overeen te stemmen met de doopdatum van 17 febr.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje Mennes Knot (= 141).
2.Berend Mennes Knot, ged. Warffum 17 jan. 1796, † Pieterburen 9 mei 1862, tr. 1 Eenrum 13 aug. 1818 Bouwina Everts Doornbos, † Eenrum 1 nov. 1828, dochter van Evert Reinders (= 280); tr. 2 Eenrum 3 dec. 1829 Grietje Jans van Dijk, geb. Eenrum 1791/1792, † Pieterburen 27 okt. 1879, zoon van Jan Thomas en Ludjen Gerrits.
Uit het eerste huwelijk:
a.Menne Berents Knot, geb. Pieterburen 1818/1819, boerenknecht, † Wierhuizen 18 jan. 1858, tr. Eenrum 19 mei 1845 Geertruida Roelfs Faber, geb. Baflo, dochter van Roelf Fredericus Faber en Stijntje Jacobs Helder.
b.Nieske Berends Knot, geb. Pieterburen 19 febr. 1821, † Eenrum 20 dec. 1909, tr. Eenrum 23 mei 1844 Eppe Harms Leuring, geb. Eenrum 1817/1818, boerenknecht, † Eenrum 19 okt. 1896, zoon van Harm Jans Leuring en Gepke Eppes Jelsema.
c.Hilje Berends Knot, geb. Eenrum 4 apr. 1823, tr. Eenrum 13 apr. 1846 Jan Harms Leuring, geb. Eenrum, zoon van Harm Jans Leuring en Gepke Eppes Jelsema.
d.Evert Knot, geb. Pieterburen 1 juni 1825, † Pieterburen 18 febr. 1837.
Uit het tweede huwelijk:
e.Jan Berents Knot, geb. Pieterburen maart 1831, † Pieterburen 7 mei 1831.
f.Jan Knot, geb. Eenrum 6 apr. 1832, boerenknecht, † Pieterburen 2 maart 1873, tr. Eenrum 17 mei 1856 Martje van der Schaaf, geb. Pieterburen, dochter van Marten Emes van der Schaaf en Geertje Abels Bielk.
3.Jantje Mennes Knot, ged. Westernieland 25 febr. 1798, tr. Eenrum 4 aug. 1822 Harm Derks Pool.
4.Trientje Mennes Knot, geb. Pieterburen, ged. Pieterburen 10 aug. 1800, † Eenrum 30 apr. 1861, tr. Baflo 28 okt. 1848 Hermann Heinrich ( Hendrik) Koop, geb. Dste (gem Bernstorf), zoon van Johan Friedrich Koop en Ilze Lamping.
Uit een relatie met een onbekende man:
a.Hilje Luitjes Knot, geb. Pieterburen 17 okt. 1822, † Pieterburen 25 nov. 1828.
5.Jan Mennes Knot, geb. Pieterburen, ged. ald. 17 juli 1803.
6.Anje Mennes Knot, geb. Pieterburen 7 jan., ged. ald. 26 jan. 1806.
7.Eibe Mennes Knot, geb. Pieterburen 5 juni, ged. ald. 26 juni 1808.
Uit het tweede huwelijk van Menne Jans Knot met Grietje Berends (doch vr het huwelijk geboren en niet erkend):
a.Hilje Mennes Knot (Hillechien Berents), geb. Pieterburen 15 dec. 1820 (dochter van Grietje Berents), † Wierhuizen 28 sept. 1848, tr. Eenrum 12 mei 1842 Jakob Jans Huizinga, geb. Pieterburen 1817/1818, dagloner te Wierhuizen, zoon van Jan Kornelis Huizinga en Abeltje Mennes.
Zij overlijdt als dochter van Menne Knot en Grietje Berends, die op het moment van haar geboorte nog niet gehuwd waren. Haar kinderen heetten ook Menne en Grietje.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Huizenga, geb. Wierhuizen 11 aug. 1842, † Molenrij 3 juni 1903, tr. Kloosterburen 23 mei 1868 Trientje Luikens, geb. Hornhuizen, dochter van Menne Berends Luikens en Jacomina Tjeerts Pop; tr. 2 Kloosterburen 18 nov. 1882 Jacomina de Graaf, geb. Kloosterburen, dochter van Jacob Freerks de Graaf en Derkje Buning.
Moeder heet bij geboorte, huwelijk en overlijden Hilje Berents.
B.Grietje Huizinga, geb. Wierhuizen 10 aug. 1844, dagloonster, † Kloosterburen 22 juli 1891, tr. Kloosterburen 16 okt. 1880 Johannes Bottema, geb. Kloosterburen, dagloner, zoon van Jan Reinjes Bottema en Anna Fokkes Bottema.
Moeder heet bij geboorte, huwelijk en overlijden Hilje Mennes Knot.
C.Menne Jakobs Huizinga, geb. Wierhuizen 11 okt. 1847, † Wierhuizen 7 maart 1849.
Moeder heet bij geboorte en overlijden Hilje Mennes Knot.

Laatst bijgewerkt 22 januari 2011
Naar begin van de pagina