Genealogie Straatsma

Genealogie

I.Rienck Oentzes, van Cornjum, tr. 1° Magdalena Jans; tr. 2° (ondertr. Leeuwarden 3 en 18 jan. 1607) Nieske Heerckes, van Leeuwarden, weduwe van Rochus Folckerts.
Uit het eerste huwelijk:
1?Oense Rienks, volgt II.

II.Oense Rienks, geb. ca. 1590, van Hallum, tr. (ondertr. Hallum 1618 (of 1617)) Sybe Peters, van Hallum
Oense Rienks te Hardegarijp, 1614 cur. zn v Janke Wybrens / Jantien Wibrandtsdr, TIE M1 127v.
Uit dit huwelijk:
1.Tryncke, ged. Hallum 6 juni 1619.
2.Tryncke, ged. Hallum 23 aug. 1620.
3.Rienk Oenses, ged. Hallum 23 juli 1626, volgt III.

III.Rienk Oenses, ged. Hallum 23 juli 1626, van Marrum, landbouwer te Westernijkerk op stem nr. 7, 8 en 18 (1698), tr. Blija/Hogebeintum 21 mei 1671 Hiltie Tietes, van Blija.
Uit dit huwelijk:
1.Oense Rienks, ged. Hogebeintum 19 nov. 1671, volgt IV.?
2.Anne, ged. Hogebeintum 25 febr. 1674.
3?Bote Rienks, tr. Antje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a.Oentje, ged. Suawoude 1 jan. 1711.
4?Rienk Rienks, praamschuiver, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
a.Oentie, ged. Oldeboorn-Nes 16 nov. 1710.
5.Tiete, ged. Marrum/Westernijkerk 16 febr. 1694.

IV.Oense Rienks, ged. Hogebeintum 19 nov. 1671?, landbouwer te Westernijkerk op stem nr. 4, 7 en 8 (1728), tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1.Wytske, ged. Marrum/Westernijkerk 7 apr. 1689.
2.Rienk, ged. Marrum/Westernijkerk 26 okt. 1690.
3.Tjeerd Oenses, ged. Marrum/Westernijkerk 4 dec. 1692, volgt V.
4.Rienk, ged. Marrum/Westernijkerk 12 sept. 1697.
5.Tjepke, ged. Marrum/Westernijkerk 9 dec.1703.
6.Wytske, ged. Marrum/Westernijkerk 7 dec. 1704.
7.Wytske, ged. Marrum/Westernijkerk 16 mei 1706.
8.Pybe, ged. Marrum/Westernijkerk 29 jan. 1708.
9.Grietje, ged. Marrum/Westernijkerk 14 mei 1710.
9.Antie, geb. 1712/1713, ged. Marrum/Westernijkerk 21 jan. 1718 (in het zesde jaar).
11.Pybe Oenses, geb. 1714/1715, ged. Marrum/Westernijkerk 21 jan. 1718 (in het vierde jaar), tr. Renske Tjallings, van Reitsum.
Uit dit huwelijk:
a.Oense Piebes, ged. Reitsum 29 juli 1736.
12.Baauke, geb. ca. juli 1717, ged. Marrum/Westernijkerk 21 jan. 1718 (een half jaar oud).

V.Tjeerd Oenses, ged. (waarschijnlijk) Marrum/Westernijkerk 4 dec. 1692, landbouwer op stem nr. 3 te Jislum (1728), later te Genum, lidmaat Jislum 1733, diaken (1736), verhuist in 1739 van Jislum naar Genum, † 1748, tr. 7 aug. 1725 Froukje Alberts, ged. Birdaard 17 apr. 1698, dochter van Albert Martens en Kunsk Claases.
Quotisatie 1749: wed. Tjeerd Oenses, Ferwerderadeel, Genum, gemene boerin, 5 volw. en 1 kind, f 37-7-0, verhoging: f 20.
Zie ook: http://members.lycos.nl/EeltjeStraatsma/th/TjeerdOenses1700details.htm
Uit dit huwelijk:
1.Jetske Tjeerds, ca. 1727, † Wijns ca. 1779, tr. 1 jan. 1745 Jacob Heerkes, geb. Reitsum, † Reitsum 1748; tr. 2° Blija 21 sept. 1749 Gerrit Siemens, † Wijns 28 jan. 1783.
2.Oense Tjeerds, geb. Jislum febr. 1729, lidmaat Reitsum 4 mei 1793, † Genum 1 aug. 1820, tr. 1° Genum 17 mei 1750 Klaaske Willems, † 1752; tr. 2° Lichtaard 3 febr. 1754 Antje (Kunske) Teakes; tr. 3° 24 jan. 1790 Fokje Tiemens, lidmaat Reitsum 4 mei 1793.
Uit het eerste huwelijk:
a.Tjeerd Oenses Straatsma, geb. Lichtaard 25 dec. 1752, gardenier te Oudkerk, † Jislum 2 maart 1821, tr. 1° 12 juni 1774 Johantje Alberts, † Oudkerk maart 1789; tr. 2° 23 nov. 1814 Aaltje Lieuwes Swart, geb. Hijum 16 aug. 1785.
Uit dit huwelijk nageslacht Straatsma.
Uit het tweede huwelijk:
b.Ettie, geb. Lichtaard 17 nov. 1754.
c.Froukje Oenses, geb. Genum 14 dec. 1755, tr. 28 mei 1780 Hendrik Pieters.
d.Teake Oenses Straatsma, geb. Genum 26 maart 1758, † Reitsum 12 maart 1832, tr. 6 juli 1783 Saakje Eeltjes, geb. Genum 1763, † 18 febr. 1818.
e.Pieter Oenses, geb. 1760, tr. Grietje Thyssens, † West-Dongeradeel; hij hertr. Ternaard 27 okt. 1814 Gerben Ruurds van der Woude.
f.Ietje Oenses Straatsma, geb. 1761, † Hallum 27 mei 1831, tr. Reitsum 27 maart 1783 Teake Thyssen Boersma.
g.Klaas Oenzes Straatsma, geb. Genum 1767, † Witmarsum 2 nov. 1825, tr 27 mei 1798 Sietske Pieters Kuipers, geb. Britswerd 3 apr. 1770, † Witmarsum 12 okt. 1847.
h.Aafke Oenses Straatsma, geb. Genum 1769, † Witmarsum 12 nov. 1849, tr. 1° 29 mei 1791 Tjalle Thyssens Reitsma, † Witmarsum 1811; tr. 2° Ysbrand Rientses Haagsma, geb. 1786, landbouwer te Witmarsum, † Wonseradeel 1 jan. 1857.
3.Klaas Tjeerds, (= 944).
4.Albert Tjeerds Straatsma, geb. ca. 1732, mederechter van Oudkerk (1791), † Oudkerk 1803, tr. 1753 Neeltje Tietes, geb. Jislum 1730, † Oudkerk 1777; tr. 2° Oudkerk 4 dec. 1791 Tryntje Sytses, van Oudkerk.
Bron: http://members.lycos.nl/EeltjeStraatsma/ah/AlbertTjeerds1732details.htm.
Hij huwt in 1791 met de achternaam Straatsma.
Uit het eerste huwelijk:
a.Tjeerd Alberts Straatsma, geb. Oudkerk 1 dec. 1754, † Oudkerk 1794, tr. 1° 26 mei 1782 Tryntje Thomas, † Oudkerk 1789; tr. 2° 22 aug. 1790 Hinke Tjeerds de Boer, geb. Hallum 25 jan. 1765, † Oudkerk 24 jan. 1831; zij hertr. 3 jan. 1796 Piebe Meines de Boer.
b.Sietske Alberts Straatsma, geb. Oudekerk 6 mei 1759, † Oenkerk 14 jan. 1815, tr. 14 juni 1778 Anne Eelses Sinnema.
Uit het tweede huwelijk:
c.Romkje Straatsma, ged. 1767,
d.Hiltje Straatsma, ged. 1771.
5.Marten, ged. Jislum 27 april 1738.

VI.Klaas Tjeerds, van Genum, landbouwer en diaken te Genum en Wijns (1768-1770), † Wijns 1794/1795, tr. Genum 8 okt. 1752 Gertje Annes, geb. 1729, van Genum, † Wijns 14 jan., begr. ald. 16 jan. 1814, begr. aldaar 16 jan. 1814.
Coll. Piet Nieuwland: Belijd. Genum 4 mei 1763, att. naar Oenkerk c.a. (1766), diaken Wijns 1768-1770, stemkoh.: 1768 gebr. Wijns 16 (40 pdm), person. koh.: 1780 £ 500 van Gerrit Symens (vrouw), vermeld t/m 1793, speciekoh.: 1764 v Genum naar Wijns 3 (1777: dochter dient, 1780: dochter tr. Johannes Sikkes te Birdaard), 1795: overleden, nu de weduwe (aldaar nog 1805).
Uit dit huwelijk:
1.Sjoukje, ged. Genum 13 mei 1753, jong overleden.
2.Tjeerd, ged. Lichtaard 8 dec. 1754.
3.Anne Klazes Straatsma, geb. Genum, ged. ald. 22 mei 1757, volgt VII.
4.Jitske Klases, geb. Genum 1759, † Buitenpost 9 juli 1838 (81 jaar), tr. 1784 Johannes Sikkes Talsma, te Birdaard.
Uit dit huwelijk:
a.Gertje Johannes Talsma, geb. Birdaard 1791/1792, tr. Dantumadeel 25 nov. 1832 Jan Albertus Rasschen, geb. Harlingen 1800/1801, zoon van Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel.
5.Wytse Klazes Straatsma, timmerman, geb. Genum 1761, † Wijns 31 jan. 1839 (79 jaar), tr. Wyns 16 mei 1785 Antje Willems Huisman, geb. Oudkerk 11 nov. 1762, ged. ald. 29 okt. 1773, † Miedum 8 juni 1847, dochter van Willem Tammes en Antje Taedes.
Uit dit huwelijk:
a.Klaas Wytses Straatsma, geb. Wijns 15 mei, ged. ald. 27 aug. 1786, † Stiens 1 jan. 1825, tr. Tietjerksteradeel 31 mei 1817 Froukje Klazes Nicolai, geb. Rijperkerk 22 dec. 1797, ged. ald. 11 febr. 1798, dochter van Klaas Lieuwes Nicolai en Grietje Gerbens van der Meulen.
b.Antje Wytses Straatsma, geb. Wijns 25 juli 1788, † Leeuwarden 25 sept. 1828, tr. [huizum] 25 apr. 1811 Anne Jakobs Wieringa, geb. Oudkerk 26 dec. 1780, koopmansknecht † Leeuwarden 13 jan. 1851.
c.Willem Wietses, geb. Wijns 1790.
d.Gertje Wytses Straatsma, geb. Wijns 20 dec. 1793, ged. ald. 11 mei 1794, † Sint Annaparochie 7 maart 1865, tr. Leeuwarderadeel 13 febr. 1817 Egbert Douwes de Jong, geb. Beers 14 mei, ged. ald. 30 mei 1773, zoon van Douwe Egberts en Aukjen Douwes.
e.Mintje Wietses, geb. Wijns 1796 [1794?], † Leeuwarderadeel 2 dec. 1834, tr. [Huizum] 25 nov. 1814 Jetse Geerts Fennema.
f.Jitske Wytses Straatsma, geb. Wijns 19 apr. 1798, ged. ald. 27 jan. 1799, † Leeuwarderadeel 24 aug. 1869, tr. Leeuwarderadeel 6 maart 1821 Anne Piers Bottinga, geb. Leeuwarden 17 jan., ged. ald. 16 aug. 1786, zoon van Pier Thomas en Fokje Annes.
g.Anne Wytses Straatsma, geb. Wijns 22 nov. 1801, † Wijns 21 maart 1822, ongehuwd.
h.Oense, geb. Wijns 1803.
i.Geeske Wietses, geb. Wijns 1805/1806, † Oenkerk 20 mei 1832, ongehuwd.
6.Albert Klazes Straatsma, ged. Wijns 1763, te Jelsum (1811), † Leeuwarderadeel 16 aug. 1826 (65 jaar), tr. Liesbeth Pieters.
Uit dit huwelijk:
a.Geertje Alberts Straatsma, geb. 1795, † Sint Annaparochie 7 maart 1865, tr. [Kollum] 2 nov. 1865 Dirk Reins van der Weide,
b.Ymkje Alberts Straatsma, geb. Jelsum 22 nov., ged. ald. 7 dec. 1800, † Sint Annaparochie 25 sept. 1829, tr. Leeuwarderadeel 13 mei 1824 Sybren Taekes van der Wind, geb. Schenkenschans 12 okt., ged. 20 okt. 1799; hij hertr. Wonseradeel 23 okt. 1830 Liesbeth Reinders Yntema.
7.Sieds Klazes Straatsma, geb. Wijns 20 sept., ged. ald. 22 dec. 1765, te Hijum (1811)† Leeuwarderadeel 7 okt. 1823, tr. Janke Jakobs Wieringa.
Uit dit huwelijk:
a.Jakob Siedzes Straatsma, geb. Finkum 1801/1802, gardenier te Hijum, † Hijum 8 juli 1841, tr. Leeuwarderadeel 16 mei 1829 Hyke Hessels Kooy, geb. Menaldum 17 dec. 1796, dochter van Hessel Pieters Kooy en Aaltje Jans Koldijk.
8.Froukje Klazes Straatsma, geb. Wijns 1 aug., ged. ald. 16 okt. 1768, † Oudkerk 27 nov. 1851 Dirk Dooijes Mulder, geb. 1758, † Ferwerderadeel 28 mei 1836.
9.Sjoukje Klazes, geb. Wijns 2 febr., ged. ald. 1 apr. 1771, arbeidster te Jelsum (1811), † Tietjerksteradeel 2 sept. 1824 (54 jaar), tr. Pieter Jochums, † vóór 1824.
10.Marten Klazes Straatsma, geb. Wijns 19 nov. 1774, ged. ald. 17 apr. 1775, † Minnertsga 30 sept. 1843 (67 jaar), ongehuwd.

Straatsma
(Uitgestorven 1985)

VII.Anne Klazes Straatsma, geb. Genum, ged. ald. 22 mei 1757, landbouwer te Janum en Minnertsga, † Minnertsga 25 okt. 1825, tr. Wanswerd 12 dec. 1779 Gelbrich (Gerbrich) Baukes , geb. Wanswerd 4 juni 1759, ged. Minnertsga 28 juli 1793, † Minnertsga 25 juli 1824, dochter van Bauke Dirks en Vroukje Harmens.
Uit dit huwelijk:
1.Geertje, geb. Minnertsga 1782.
2.Bauke Annes Straatsma, geb. Janum 30 juni, ged. ald. 3 aug. 1783, boerenknecht te Minnertsga, † Minnertsga 23 dec. 1835, ongehuwd.
3.Klaas Annes Straatsma, geb. Janum 6 sept., ged. ald. 7 okt. 1787, volgt VIII.
4.Gertje Annes Straatsma, geb. Janum 1 febr., ged. ald. 4 maart 1792, tr. Barradeel 16 juli 1836 Arjen Jans Andringa, geb. Minnertsga 17 apr. 1789, † Franeker 2 maart 1870.
5.Froukje Annes Straatsma, geb. 6 apr., ged. Minnertsga 10 mei 1795, † Minnertsga 25 juli 1928, tr. 1° Barradeel 26 aug. 1815 Jan Beerts (Beert Jans) Bos; tr. 2° Barradeel 30 nov. 1822 Hendrik Jurjens Tolsma, geb. Dronrijp 25 juli, ged. ald. 7 aug. 1796, † Franeker 18 dec. 1854; hij hertr. Barradeel 27 nov. 1830 Antje Jakobs Faber.
Uit het eerste huwelijk:
a.Gelbrig Bos, geb. Minnertsga 18 maart 1816.
b.Jan Bos, geb. (Barradeel) 29 mei 1918.
Uit het tweede huwelijk:
c.Tjitske Tolsma, geb. Minnertsga 21 aug. 1824, tr. Franekeradeel 20 jan. 1877 Jacob Hagedoren, geb. Hemelum 1834/1835, zoon van Johannes Klazes Hagedoren en Jetsje Jacobs Brouwer.
d.Antje Tolsma, geb. (Barradeel) 4 nov. 1826.
6.Jitske Annes Straatsma, geb. 5 mei, ged. Minnertsga 23 juni 1799, † Minnertsga 26 okt. 1834, tr. Barradeel 14 mei 1830 Sytse Jurjens Tolsma, geb. Franeker 26 okt., ged. ald. 11 nov. 1804, † Minnertsga 1 aug. 1863; hij hertr. Barradeel 4 mei 1839 Hieke Annes Miedema.
Uit dit huwelijk:
a.Gelbrig Sietses Tolsma, geb. Minnertsga 12 sept. 1831, † Minnertsga 17 mei 1851.

VIII.Klaas Annes Straatsma, geb. Janum 6 sept. 1787, ged. ald. 7 okt. 1787, landbouwer te Dongjum, kooltjer te Tzummarum, † Minnertsga 5 mei 1846, tr. Barradeel, Mairie Minnertsga 19 mei 1816 Antje Jans Miedema, geb. Minnertsga 10 juli 1791 (niet gedoopt), † (Barradeel) 15 dec. 1862.
Uit dit huwelijk:
1.Gerbrich Klazes Straatsma, geb. Minnertsga 29 apr. 1817, † Sexbierum 1 maart 1852, tr. Barradeel 31 okt. 1840 Daam Hendriks Tolsma, geb. St. Jacobiparochie, † Minnertsga 19 dec. 1867; hij hertr. Barradeel 9 apr. 1853 Kunske Annes Annema.
Uit dit huwelijk:
a.Antje Tolsma, geb. Franekeradeel 29 maart 1841.
a.Jeltje, geb. 22 juli 1841.
b.Antje, geb. 23 maart 1843.
c.Klaas, geb. 30 mei 1846.
d.Hendrik, geb. 31 juli 1849.
2?Jeltje Klases Straatsma, geb. 1819.
3?Anne Klazes Straatsma, geb. Minnertsga 1820, † Minnertsga 6 mei 1820.
4.Anne Klazes Straatsma, geb. Barradeel 4 mei 1821, volgt IX.

IX.Anne Klazes Straatsma, geb. Minnertsga 4 mei 1821, landbouwer te Minnertsga, † (Barradeel) 14 okt. 1850, tr. Franekeradeel 11 mei 1844 Aukje Dirks Miedema, geb. Boer 22 april 1824, † Franeker 28 aug. 1893, dochter van Dirk Jans Miedema en Tietje Pieters Miedema.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Annes Straatsma, geb. Minnertsga 6 febr. 1845, † Minnertsga 16 juni 1845.
2.Tietje Annes Straatsma, geb. Minnertsga 12 apr. 1846, † Minnertsga 4 apr. 1848.
3.Klaas Annes Straatsma, volgt X.
4.Tietje Annes Straatsma, geb. Minnertsga 10 aug. 1850, † Franeker 25 okt. 1917, tr. Franeker 12 mei 1872 Sybout Aukes Jager, geb. Franeker 3 maart 1847, † Franeker 16 jan. 1929, zoon van Auke Sybouts Jager en Hylke Johannes Barsee.

X.Ds. Klaas Annes Straatsma, geb. Minnertsga 21 aug. 1848, hervormd predikant te Biervliet (1897-1888), Makkum (1888-1895) en Ferwerd (1895-1914), † Ferwerd 17 juni 1914, tr. Utrecht 6 aug. 1879 Elisabeth de Visser, geb. Utrecht 1853/1854, † Zeist 6 maart 1944, dochter van Hendrik de Visser en Rijntje Elisabeth van Westrienen.
Uit dit huwelijk:
1.Reijntje Elisabeth Straatsma, geb. Borculo? [Biervliet] 6 sept. 1880, † Goënga [Utrecht?] 9 febr. 1959 [1956?], tr. Ferwerderadeel 21 apr. 1904 ds. Cornelis Jan Oskam, geb. Oudenrijn 24 mei 1874, hervormd predikant te Aalzum/Wetsens, † Amsterdam 8 febr. 1939, zoon van Tunnus Oskam en Trijntje van Santen.
Bron: http://www.deossekamp.nl/pages/genealogie/pafg85.htm.
http://members.casema.nl/joskam/: “Hij is in 1899 beroepen als predikant te Aalzum-Wetzens bij Dokkum.
In augustus 1972 werd door de toenmalige predikant van die Hervormde Gemeente aldaar, ds. J. ter Steege, een boekje geschreven (Vinea Domini) met daarin de kerkgeschiedenis van Aalzum-Wetzens. In het boekje is het volgende geschreven over Cornelis Jan (en zijn vrouw): "Op 21 december 1899 werd de uit Oudenrijn afkomstige C.J. Oskam, die candidaat tot de heilige dienst was bij het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant en Limburg beroepen. Hij nam het beroep aan en bleef hier tot 1918. In de periode Oskam kwamen allerlei zaken tot stand. Zo werd in 1902 voor het avondmaalsstel te Wetzens, dat op de antieke beker na, niet in overeenstemming was "met de verhevenheid van het doel waarvoor het bestemd is" een tweetal nieuwe schotels aangeschaft. Verder was het in deze tijd (1903 en 1906) dat respectievelijk de kerk van Wetzens en die van Aalzum een kerkorgel kregen. Een nieuwe pastorie werd in deze periode te Aalzum gebouwd. Verder werd in 1910 een zendingscommissie opgericht. Uit allerlei dingen blijkt verder dat de periode Oskam een goede tijd voor de gemeente is geweest, al waren er ook wel eens kleine strubbelingen, zo bijvoorbeeld in 1907 toen de predikant onenigheid had met enkele broeders, wat aanleiding gaf om er bij de censura morum een punt van gesprek van te maken". (pagina 25-26).
Zijn aanvangswedde bedroeg veertienhonderdnegentig gulden.
Zo blijkt mevrouw Oskam de eerste organist te Wetzens te zijn geweest. Zij deed dit werk gratis, reden waarom de kerkvoogden op 13 december 1905 besloten een kado aan te bieden als blijk van waardering. (pagina 59).
Overigens, vlak voor Cornelis zijn intrek zou nemen in de pastorie van Aalzum overleed zijn verloofde. Vandaar dat Cornelis de eerste drie jaren in de pastorie gezelschap kreeg van zijn zuster Trijntje (zie hierna). Cornelis was toen hij dominee werd 25 jaar. Trijntje toen 23 jaar.Toen echter in 1903 Adriana (Jaantje), de zuster van Trijntje trouwde, diende Trijntje terug te keren naar Oudenrijn, dit tegen haar zin. Na zijn vertrek in 1918 uit Aalzum-Wetzens is Cornelis predikant geweest in Goinga (nu Goenga) -Scharnegoutum bij Sneek. Hij overleed te Amsterdam op 9 februari 1939 en is begraven te Goenga waar ook zijn vrouw begraven ligt. Na het overlijden van Cornelis, is zijn weduwe, Reyntje, in Utrecht gaan wonen, in Oog en Al. Zij is gestorven op 9 februari 1956. Hun grafsteen is nog altijd aanwezig op de begraafplaats bij de kerk in Goenga Friesland. De steen ligt aan de achterkant van het kerkje. Het is de enige steen die ligt, alle andere zijn staande grafstenen.'
Uit dit huwelijk:
a.Elisabeth Oskam, geb. 11 febr. 1907, † 6 juli 1993, tr. Ds. Kurt van Grot, predikant te Dortmund..
b.Teunis Oskam, geb. Aalzum 31 jan. 1909, † Hoogeveen 3 juli 1994, tr. 20 mei 1936 Jetske Wiersma, geb. Wommels 5 mei 1911, † Hoogeveen 30 juli 1990, dochter van Uiltje Wiersma en Lutske Hornstra.
Uit dit huwelijk:
A.Lutske Emma Oskam, geb. 24 febr. 1937, tr. Haren 4 sept. 1963 Wouter van den Heuvel, geb. Vught 28 jan. 1940, zoon van Johan Marie van den Heuvel en Daatje Hendrika van Driel.
Uit dit huwelijk:
I.Jetske Imme van den Heuvel, geb. Sellingen 10 juli 1964, tr. Dwingeloo 19 sept. 1996 Eric Visser, geb. Arnhem 19 maart 1955.
II.Johan Maarten van den Heuvel, geb. Sellingen 28 jan. 1966, tr. Gorssel 10 nov. 2000 Caroline de Vries, geb. Rheden 14 febr. 1969.
Uit dit huwelijk:
1.Niels van den Heuvel, geb. Steenderen 4 apr. 2001.
2.Luuk van den Heuvel, geb. Steenderen 16 juli 2002.
III.Jacomine Saskia van den Heuvel, geb. Sellingen 28 mei 1967, tr. Adrie Sok.
Uit dit huwelijk:
1.Femke Imme Sok.
2.Bart Wouter Sok.
B.Reijntje Elisabeth Oskam, geb. Sneek 8 juli 1939, tr. Haren 24 jan. 1961 Roelof Hendrik Potman, † Lochem 27 juli 2001.
Uit dit huwelijk:
I.Renee Mathilde Potman, geb. Nieuwer Amstel 3 jan. 1962, tr. Zeist 8 juli 1987 Willem Antonie Gerardus Gasé, geb. Amsterdam 12 juni 1951.
II.Erik Hans Potman, geb. Naarden 21 maart 1963.
III.Martin Leonard Potman, geb. Muiderberg 23 juni 1964.
C.Cornelis Jan Oskam, geb. Groningen 26 dec. 1943, † Groningen 10 jan. 1968, ongehuwd.
D.Elisabeth Hendrika Oskam, geb. 3 dec. 1947, tr. Julius Wolthuis.
Uit dit huwelijk:
I.Eveline Wolthuis.
II.Steven Wolthuis.
E.Ulco Foppe Oskam, geb. Haren 27 apr. 1954, tr. Groningen 29 okt. 1975 Geertruida Elisabeth Theresia Hijlkema, geb. Groningen 18 febr. 1955, dochter van Everardus Joannes Hijlkema en Maria Alida Martha Niehuis.
Uit dit huwelijk:
I.Cornelis Jan Oskam, geb. Gieterveen 12 febr. 1981.
II.Adrianus Joannes Oskam, geb. Gieterveen 23 okt. 1982.
c.Trijntje Oskam, geb. 18 sept. 1911, † Zuid-Afrika, tr. Gerard David Kammeijer, geb. 1914.
d.Klaas Anne Oskam, geb. 2 sept. 1914, † ’s-Hertogenbosch 7 dec. 1985, tr. H.J. Jenting.
Uit dit huwelijk:
A.Elseline Oskam, tr. Rob Beute.
Uit dit huwelijk:
I.Rolien Beute.
II.Rian Beute.
B.Dory Oskam, tr. Arie van Oosterwijk.
C.Paula Oskam, tr. Toon Hoppenbrouwers.
Uit dit huwelijk:
I.Harrit Hoppenbrouwers.
II.Elin Hoppenbrouwers.
e.Dr. Hendrik Jacobus Oskam, geb. 3 mei 1918, † Bilthoven 1992, tr. Theodora van de Werfhorst, geb. Nijverdal 8 jan. 1910, † Bilthoven 17 dec. 2005.
f.Maria Oskam, geb. 17 juni 1923, tr. Ypeus Egbert Hermanus Norel.
2.Aukje Straatsma, geb. Biervliet 1 jan. 1882, † Biervliet 6 apr. 1883.
3.Hendrik Straatsma, geb. Biervliet 25 febr. 1883, † Biervliet 17 dec. 1885.
4.Aukje Dirkje Johanna Straatsma, geb. Biervliet 3 nov. 1884, schrijfster, tr. Ferwerderadeel 27 febr. 1907 ds. Okke Norel, geb. Harlingen 14 juli 1882, hervormd predikant te Hindeloopen, † Leiden 24 maart 1959, zoon van Johannes Norel en Aukje Zoete.
Uit dit huwelijk:
a.dochter, geb. en † Hindeloopen 15 juni 1911.
b.Johannes Okke Norel, tr. Catharina Margaretha Gezelle Meerburg, dochter van George Frans Gezelle Meerburg en Eva Grada Maria van Reeken.
c.Elisabeth Aukje Norel.
5.Anne Klaas Straatsma, geb. Biervliet 5 okt. 1886, volgt XI.
6.Elisabeth Hendrika Eleonora Straatsma, geb. Makkum 1889, † Leiden 5 jan. 1962, ongehuwd.
7.Hendrik Jacobus Straatsma, geb. Makkum 24 apr. 1891, † Ferwerd 13 apr. 1907.

XI.Ds. Anne Klaas Straatsma, geb. Biervliet 5 okt. 1886, hervormd predikant te Elkerzee (27 apr. 1913-1917), Oosterzee (1917-1920), Meppel (1920-1925), Zandvoort (1925-...), ’s-Gravenhage (-1951), † ’s-Gravenhage 9 jan. 1971 [10 dec. 1970?], tr. Ferwerd 17 apr. 1913 Jeannette Jacoba Helena van Nieuwcasteel, geb. Utrecht 14 okt. 1890, † Den Haag 29 dec. 1982.
Uit dit huwelijk:
1.Frederika Helena Straatsma, geb. Elkerzee 27 aug. 1914, † Winterswijk 22 mei 1985, ’s-Gravenhage 12 juni 1942 Johan Daniël Carrière, geb. ’s-Gravenhage 28 jan. 1915, tandarts, † ’s-Gravenhage 5 juni 1964, zoon van Louis Frederik Carrière en Zwaantje Rinses.
Uit dit huwelijk:
a.Louis Frederik Carrière, geb. ’s-Gravenhage 21 maart 1944.
b.Anne Klaas Carrière, geb. ’s-Gravenhage 8 maart 1946. tr Carla Martha Bagchus, geb. Rijswijk 5 mei 1944, dochter van Teunis Johannes Bagchus en Maria Gosina Onder de Linden.
Uit dit huwelijk:
A.Johan Daniël Carrière, geb. Weesp 15 juni 1974.
B.Alix Maria Carrière, geb. Hilversum 17 nov. 1975.
c.Paul Théophile Carrière, geb. ’s-Gravenhage 3 aug. 1947, tr. 's-Gravenhage 6 nov. 1969, Pieternella Turfboer, geb. ’s-Gravenhage 7 jan. 1951, dochter van Willem Turfboer en Pieternella Harteveld.
Uit dit huwelijk:
A.Daniëlle Carrière, geb. Ede 6 juni 1974.
B.Jean Paul Carrière, geb. Ede 8 sept. 1975.
C.Willem David Carrière, geb. Ede 23 juni 1978.
2.Elisabeth Alida Helena Straatsma, geb. Oosterzee 2 nov. 1918, † Zandvoort 17 maart 1929.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina