Genealogie Koenes
Inleiding

Deze fragmentgenealogie is samengesteld op grond van gegevens van S. Koops en J.M.L. Koops, Koenes is mijn naam (Hardegarijp [2001]; voorlopig werkboek), aangevuld met eigen gegevens. Hieronder wordt de aangeklede stamreeks van de eerste generaties gegeven, gevolgd door de parenteel van Hendrik Willems Koenes (1829-1911) (VI.).

Fragmentgenealogie

I.Jan Koenes, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'vertrokken', lidmaat Tolbert 22 juni 1721, met att. van Leek, † na 1724, tr. 1º ca. 1710 Aaltien Geerts, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'doot', † tussen 22 okt. 1719 en 22 juni 1721; tr. 2º Tolbert 7 mei 1724 Aafje Gerbens.
Uit dit huwelijk:
1.Koen, ged. Midwolde 6 maart 1711 (zoon van Jan Koens).
2.Koene Jans, ged. Midwolde 26 febr. 1712 ('dr.' van Jan Koens).
Hij is niet identiek aan de Koene Jans, ged. Grootegast 24 mei 1705 (zoon van Jan Klaassen en Jantyn Jansen), tr. Grootegast 29 jan. 1730 Renske Alles, van Opende, uit welk huwelijk nageslacht.
3.Jacob Jans Koenes, geb. Midwolde 27 febr., ged. ald. 3 maart 1715, volgt II.
4.Annechien, geb. Leek 6 apr., ged. Midwolde 9 apr. 1717.
5.Martje, geb. Midwolde 19 okt., ged. ald. 22 okt. 1719.

II.Jacob Jans Koenes, zoon van Jan Koenes (I.), geb. Midwolde 27 febr., ged. ald. 3 maart 1715, lidmaat Tolbert 26 dec. 1753, † tussen 14 maart 1781 en 14 apr. 1793, tr. Tolbert 18 mei 1738 Grietien Gerrits, geb. Zevenhuizen 18 sept. 1717, ged. ... 19 sept. 1717, lidmaat Tolbert 26 dec. 1753, † Tolbert 13 dec. 1805, dochter van Geert Hendriks en Elske Deters.
Te Tolbert worden verder kinderen geboren van Jacob Jans (zonder naam van de moeder) op 3 aug. 1738 (Lamke), 4 dec. 1740 (Klaaske), 7 okt. 1742 (Jan), 8 jan. 1747 (Aatje).
Uit dit huwelijk:
1.Jan Jacobs Koenes, ged. Tolbert 22 febr. 1739 (zoon van Jacob Jans), volgt III.1.
2.Gerrit Jacobs Koenes, ged. Tolbert 13 maart 1741 (zoon van Jacob Coenes), volgt III.2.
3.Claas Jacobs Koenes, ged. Tolbert 20 jan. 1743 (zoon van Jacob Jans), volgt III.3.
4.Aaltien Jacobs Koenes, ged. Tolbert 29 nov. 1744 (dochter van Jacob Jans), † Tolbert 24 maart 1815, tr. Tolbert 18 dec. 1763 Hylke Jans Feringa, ged. Tolbert 8 sept. 1737, schoolmeester te Tolbert † Tolbert 19 aug. 1817, zoon van Jan Hylkes Feringa en Frouwke Sypts.
5.Hendrik Jacobs Koenes, ged. Tolbert 5 maart 1747 (zoon van Jacob Jans), volgt III.4.

III.1Jan Jacobs Koenes, zoon van Jacob Jans Koenes (II.), ged. Tolbert 22 febr. 1739 (zoon van Jacob Jans), tr. 1º Tolbert 16 mei 1762 Renskje Willems, geb. Zevenhuizen, ged. 9 dec. 1736, † vóór 22 maart 1781; tr. 2º 1781/1782 Elske Karsten, geb. Zevenhuizen, ged. 25 maart 1742, † Tolbert 1 jan. 1816, dochter van Carst Carstens en Martje Gerrits, en weduwe van (ondertr. Midwolde 18 okt., tr. ald. 8 nov. 1767) Jacob Jans, van Tolbert, geb. ca. 1735, † vóór 22 maart 1781.
Uit het eerste huwelijk van Elske Karstens stammen Martien, ged. 13 nov. 1768, vermoedelijk † vóór 5 mei 1782, en Karst Jacobs van der Kaap, geb. ca. 1770, † 9 juli 1843, uit welke laatste de familie Van der Kaap. Op 22 maart 1781 zijn uit dit eerste huwelijk van Elske meerdere kinderen in leven (zie verder: http://www.vanderkaap.org/stamboom/varia/karstjacobs.htm).
Uit het eerste huwelijk:
1.Grietien Jans Koenes, ged. Tolbert 27 apr. 1766, † 1802, tr. Midwolde 15 maart 1789 Steven Karstens Zevenberg, geb. Zevenhuizen, ged. Midwolde 14 juni 1765, arbeider, † 1802, zoon van Carst Carstens en Antje Stevens.
2.Jacob [Koenes], ged. Tolbert 22 jan. 1769, wellicht ondertr. (als Jacob Koenes, afk. van Zevenhuizen) Midwolde 23, 30 okt. en 6 nov. 1803 ('dog niet getrout') Grietje Idzes.
Een (ongetwijfeld andere) Jacob Jans, begr. Tolbert 20 okt. 1795, tr. Tolbert 5 dec. 1790 Trijntje Freerks; zij hertr. Tolbert 8 okt. 1797 Jan Pieters. Uit dit huwelijk: Jan, ged. Tolbert 10 apr. 1791, Karst Jacobs Holman, ged. Tolbert 1 apr. 1792, † Midwolde 7 mei 1824, tr. Grietje Brandjes Veltkamp, Jan, ged. Tolbert 5 nov. 1794.
3.Willem, ged. Tolbert 28 apr. 1771.
4.Hendrik Jans Koenes, ged. Tolbert 6 febr. 1774, volgt IV.
5.Pieter, ged. Midwolde 6 okt. 1776.
Uit het tweede huwelijk:
6.Martje Jans Koenes, ged. Midwolde 5 mei 1782, arbeidster, † Zevenhuizen 15 nov. 1865, tr. Tolbert 22 juli 1804 Hendrik Popkes Krol, geb. 1771/1772, arbeider, † Zevenhuizen 10 dec. 1826.
7.Gerrit, ged. Midwolde 5 mei 1782, tweeling met de vorige.

III.2Gerrit Jacobs Koenes, zoon van Jacob Jans Koenes (II.), ged. Tolbert 13 maart 1741 (zoon van Jacob Coenes), landbouwer, † Sebaldeburen 22 maart 1825, tr. Lutjegast 13 mei 1770 Wiske Lubbes Denkema, ged. Lutjegast 25 febr. 1748, † Sebaldeburen 24 aug. 1826, dochter van Lubbe Harms en Antje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Gerrits Koenes, geb. Sebaldeburen 20 aug., ged. ald. 28 aug. 1774, timmerman en landbouwer, † Lutjegast 17 maart 1857, tr. Lutjegast 12 jan. 1806 Aagtje Arjens Heemstra, ged. Lutjegast 28 nov. 1773, † Lutjegast 4 dec. 1853, dochter van Arjen Sikkes en Eltje Egberts.
Uit dit huwelijk vijf kinderen, van wie één dochter nageslacht Steenstra.
2.Annegien Gerrits Koenes, ged. Sebaldeburen 20 juli 1777, daglonerse, † Grootegast 28 juli 1845.
Uit een onbekende relatie twee kinderen, van wie één dochter nageslacht Smedinga.
3.Grietje, ged. Sebaldeburen 16 mei 1779.
4.Lubbe Gerrits Koenes, geb. Sebaldeburen 7 nov., ged. ald. 19 nov. 1780, † Fransum 22 dec. 1807, ongehuwd.
5.Jan Gerrits Koenes, geb. Sebaldeburen 12 maart, ged. ald. 10 apr. 1785, werkman, tapper, † Sebaldeburen 15 juli 1847, tr. Aduard 11 apr. 1814 Trientje Lammerts Mellema, geb. Grootegast 1 sept., ged. ald. 18 sept. 1796, † Lucaswolde 4 apr. 1867, dochter van Lammert Lieuwes Mellema en Wietske Fokkes Hiemstra. Uit dit huwelijk vijf kinderen, met o.a. nageslacht Koenes.
6.Klaas Gerrits Koenes, geb. Sebaldeburen 19 apr., ged. ald. 10 mei 1789, dagloner, † Sebaldeburen 5 juli 1832, tr. Grootegast 16 juni 1814 Imke Hendriks Kleinstra, geb. Drogeham 25 dec. 1786, ged. ald. 23 dec. 1798, † Sebaldeburen 15 aug. 1857, dochter van Hendrik Jans Kleinstra en Tryntje Sybes.
Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a. nageslacht Koenes, geëmigreerd naar Noord-Amerika.

III.3Klaas Jacobs Koenes, zoon van Jacob Jans Koenes (II.), ged. Tolbert 20 jan. 1743 (zoon van Jacob Jans), † Tolbert 22 jan. 1811, tr. Tolbert 12 mei 1771 Tryntje Hansen, geb. Tolbert ca. 1748, † Tolbert 26 aug. 1818.
Uit dit huwelijk:
1.Sjoukje Klaassens Koenes, ged. Tolbert 20 maart 1774, † Tolbert 24 sept. 1826, tr. Tolbert 10 juni 1798 Jacob Boekes Boekema, ged. Tolbert 6 jan. 1771, † Tolbert 21 okt. 1826.
2.Jacob Klaassens Koenes, ged. Tolbert 23 juni 1776, † Tolbert 11 mei 1814, tr. Tolbert 10 mei 1804 Ida Freerks, ged. Tolbert 24 jan. 1773, † Tolbert 9 sept. 1822, dochter van Freerk Jannes en Femke Syts.
Uit dit huwelijk één zoon met nageslacht Koenes.
3.Hans, ged. Tolbert 31 okt. 1779, † vóór 11 aug. 1793.
4.Grietje Klaassens Koenes, ged. Tolbert 17 juli 1785, † Tolbert 24 nov. 1858, tr. Wiebe Douwes Wijkstra, ged. Doezum 16 maart 1788, † Tolbert 8 mei 1847, zoon van Douwe Sytzes Wijkstra en Weike Wybes.
5.Hans Klaassens Koenes, ged. Tolbert 11 aug. 1793, arbeider, † Lettelbert 4 aug. 1857, tr. Aduard 9 nov. 1817 Sieke Tietes Ellerie, geb. Noordhorn 3 dec. 1796, † Lettelbert 6 sept. 1875, dochter van Tiete Ellerie en Jantje Tiessen.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, met o.a. nageslacht Koenes.

III.4Hendrik Jacobs Koenes, zoon van Jacob Jans Koenes (II.), ged. Tolbert 5 maart 1747 (zoon van Jacob Jans), † Niebert 23 juli 1827, tr. Jeltje Ubels, geb. ca. 1749, † Niebert 17 juli 1825, dochter van Ubel Germs en Hendrikje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrikje Hendriks Koenes, geb. Niebert ca. 1776, † Niebert 31 okt. 1859, tr. Gerrit Wobbes Hoeksema, geb. Tolbert ca. 1771, † Niebert 18 aug. 1826, zoon van Wobbe Gerrits en Luikjen Reinders.
2.Grietje Hendriks Koenes, geb. Niebert, ged. Tolbert 22 febr. 1778, † Niebert 6 apr. 1852, tr. Eize Hendriks de Boer, geb. Niebert ca. 1775, landbouwer, † Niebert 16 dec. 1838.
3.Jacobje Hendriks Koenes, geb. Niebert ca. 1787, † Niebert 22 maart 1852, tr. Roelf Tammes Reitsema, geb. Lettelbert ca. 1778, † Zevenhuizen 10 aug. 1858.
4.Willemke Hendriks Koenes, geb. Niebert 26 mei 1796, † Zevenhuizen 24 okt. 1856, tr. Marum 14 nov. 1816 Sjirk Jintes Nieuwijk, geb. Zevenhuizen ca. 1796, † Zevenhuizen 17 jan. 1829.
Uit een onbekende relatie een ongehuwd overleden zoon.

IV.Hendrik Jans Koenes, zoon van Jan Jacobs Koenes (III.1), ged. Tolbert 6 febr. 1774, arbeider te Zevenhuizen, † Zevenhuizen 6 juni 1846, tr. Tolbert 3 sept. 1797 Foske Hendriks Mulder, ged. Niebert 27 sept. 1772, † Niebert 8 maart 1850, dochter van Hendrik Roelfs en Renske Jannes.
Uit dit huwelijk:
1.Renske Hendriks Koenes, geb. in 't Oosten, ged. 23 sept. 1798, tr. Achtkarspelen 22 mei 1825 Roelof Bartelds van der Naald (Nal, Nald), geb. Grijkskerk 7 mei 1797, kleermaker te Augustinusga, † Marum 2 apr. 1870, zoon van Barteld Roelfs van der Naald, kleermaker, en Renske Alles.
2.Jan Hendriks Koenes, geb. Diepswal, ged. 23 nov. 1800, volgt V.1.
3.Hindrik Hendriks Koenes, geb. Diepswal 14 jan. 1804, volgt V.2.
4.Willem Hendriks Koenes, geb. Diepswal 16 juni, ged. 28 juni 1807, volgt V.3.
5.Ida Hendriks Koenes, geb. Diepswal 24 apr. 1810, † Niebert 27 maart 1853, tr. Leek 5 apr. 1840 Otte Nuismer, geb. Midwolde 27 nov. 1812, † Nuis 26 dec. 1868, zoon van Itske Ottes Nuismer en Harmanna Reits Reitsema; hij hertr. Marum 23 juni 1861 (zijn oomzegster) Grietje Koenes, geb. Niebert 13 jan. 1831, dochter van Willem Hendriks Koenes en Gepke Stoffers Cazemier.
6.Jacobje Hendriks Koenes, geb. Zevenhuizen 8 juni 1813, † Zevenhuizen 28 maart 1815.
7.Jacob Hendriks Koenes, geb. Zevenhuizen 6 apr. 1816, volgt V.4.

V.1Jan Hendriks Koenes, zoon van Hendrik Jan Koenes (IV.), geb. Diepswal, ged. 23 nov. 1800, arbeider, † Nuis 22 juli 1888, tr. Marum 28 juni 1838 Jantje Hendriks Burgstra (Burgsema, ter Brug), geb. Nuis ca. 1802, arbeidster, dochter van Hendrik Derks Burgstra en Nietje Hendriks, en weduwe van (tr. Marum 2 mei 1819) Lubbe Wolters Auwema, ged. Nuis 20 dec. 1795, dagloner, † Marum 14 okt. 1835, zoon van Wolter Lubbes Auwema, koopman, landbouwer, winkelier en tapper, en Reintje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Koenes, geb. Nuis 1 okt. 1838,
2.Albert Koenes, geb. Nuis 2 sept. 1841,

V.2Hindrik Hendriks Koenes, zoon van Hendrik Jan Koenes (IV.), geb. Diepswal 14 jan. 1804, arbeider, † Aduard 8 jan. 1850, tr. Marum 20 jan. 1828 Wijtske Wijmers Rinkema, geb. Niebert 17 febr. 1807, † Niebert 26 maart 1840, dochter van Wymer Hedzers Renkema en Geertje Wybrands; vervolgens relatie met Hiltje Jeeps de Vries (Andries), geb. Beetsterzwaag, dochter van Jeip Andries en Hiltje Klazes, weduwe van (tr. Leek 31 mei 1835) Jan Karstens de Vries, geb. Zevenhuizen 1806/1807, † Zevenhuizen 29 mei 1843, zoon van Karst Roelfs de Vries en Trijntje Hindriks Roseboom.
Uit het huwelijk:
1.Fokkelina Koenes, geb. Niebert 9 dec. 1827, dienstmeid, † Groningen 24 dec. 1859, ongehuwd.
2.Wijmer Koenes, geb. Tolbert 22 okt. 1829, † na 19 mei 1853.
3.Hindrik Koenes, geb. Niebert 17 aug. 1832, korporaal, † Padang Padjang (Sumatra) 29 sept. 1864, ongehuwd.
4.Geertje Koenes, geb. Niebert 14 febr. 1835, † Groningen 15 nov. 1917, tr. 1º Marum 18 mei 1862 Jan Ausma, geb. Nuis 10 juli 1839, † Nuis 28 maart 1875, zoon van Wobbe Ausma en Janke Tietes; tr. 2º Marum 24 dec. 1880 Klaas Flonk, geb. Zevenhuizen 19 aug. 1854, † Nuis 12 sept. 1929, zoon van Jacob Flonk en Antje Pater.
5.Wijtske Koenes, geb. Niebert 19 okt. 1837, † Midwolde 22 dec. 1877, tr. Leek 30 mei 1868 Roelf Bakering, geb. Midwolde 21 mei 1837, † Midwolde 21 okt. 1899, zoon van Roelf Roelfs Bakering en Nieske Jans Holman.
Uit de relatie:
7.Sytze de Vries, geb. Nuis 4 sept. 1845 (bij aangifte erkend door de vader).

V.3Willem Hendriks Koenes, zoon van Hendrik Jan Koenes (IV.), geb. Diepswal 16 juni, ged. 28 juni 1807, arbeider te Nuis, † Nuis 30 maart 1848, tr. Marum 6 febr. 1834 Gepke Stoffers Cazemier, ged. Nuis 7 febr. 1802, † Nuis 2 jan. 1869, dochter van Stoffer Hindriks Cazemier en Grietje Geerts.
Uit dit huwelijk (de eerste twee geëcht bij het huwelijk, geboren terwijl zij reeds ongehuwd samenwoonden):
1.Hendrik Willems Koenes, volgt VI.
2.Grietje Willems Koenes, geb. Niebert 12 jan. 1831, † Niebert 28 febr. 1862, tr. Marum 23 juni 1861 Otte Nuismer, geb. Midwolde 27 nov. 1812, † Nuis 26 dec. 1868, zoon van Itske Ottes Nuismer en Harmanna Reits Reitsema, weduwnaar van Ida Hendriks Koenes (tante van Grietje).
Uit een relatie met een onbekende man:
a.Willem Koenes, geb. Nuis 10 mei 1859, militair, † Kota Radja (Atjeh, N.O.I.) 28 aug. 1889, ongehuwd.
3.Stoffer Koenes, geb. Marum[?] 7 mei 1835, † Marum[?] 27 juni 1839.

V.4Jacob Hendriks Koenes, zoon van Hendrik Jan Koenes (IV.), geb. Zevenhuizen 6 apr. 1816, arbeider, † Opende 27 mei 1895, tr. Leek 28 maart 1846 Sieuwke Jacobs Bakker, geb. Zevenhuizen 25 apr. 1816, † Grootegast 15 mei 1901, dochter van Jacob Lammerts Bakker en Sjouktje Wietses Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Koenes, geb. Nuis 1 dec. 1846, schipper op schip 'Jonge Imke', † Groningen 25 juli 1912, tr. Grootegast 22 mei 1876 Ymkje Jans van Keipema, geb. Eernewoude 13 apr. 1847, † Groningen 22 sept. 1915, dochter van Jan Sijtses van Keipema en Foekje Gosses de Jong.
Uit dit huwelijk vier kinderen, met o.a. nageslacht Koenes.
2.Jacob Koenes, geb. Doezum 18 aug. 1848, † Grootegast 6 jan. 1921, tr. Grootegast 9 apr. 1874 Hiltje van Duinen, geb. Doezum 30 mei 1840, † Grootegast 19 okt. 1923, dochter van Wietse Jans van Duinen en Stientje Jans Dijk.
Uit dit huwelijk vijf kinderen, met o.a. nageslacht Koenes.

Parenteel van Hendriks Willems Koenes

VI.Hendrik Willems Koenes, zoon van Willem Hendriks Koenes (V.3), geb. Nuis 11 febr. 1829, arbeider, † Zevenhuizen 11 dec. 1911, tr. Marum 21 dec. 1853 Willemke Alkema, geb. Nuis 23 juli 1830, † Marum 30 nov. 1899, dochter van Lukas Egberts Alkema en Sapke Douwes Wijkstra.
Successiememorie 1899/1394, Willemke Alkema: erfgenamen zijn de zes kinderen. Nalatenschap: land Sectie C, nrs. 4405, 4406 en 4407, groot 0,5782 ha, eigendom van de weduwe N. Oosting[?] met een huisje, waarde f 50,-.
Uit dit huwelijk:
1.Gebke Koenes, geb. Nuis 1 aug. 1852 (bij het huwelijk geëcht), † Nieuwolda 29 febr. 1936, tr. Groningen 25 nov. 1883 Jacob Wolthers, geb. Groningen 1 nov. 1843, bierhuishouder, caféhouder, drankslijter, † Groningen 20 apr. 1916, zoon van Jan Wolthers en Anna van Wering.

Gebke Koenes (1852-1936) (ca. 1910)

V.l.n.r.: Willemtje Wolthers (1887-1890),
Gebke Koenes (1852-1936),
Anna Wolthers (1884-1977) en
Jacob Wolthers (1843-1916) (ca. 1888)

Anna Wolthers (1884-1977) en
Jacob Wolthers(1843-1916) (Bron:
home.planet.nl/~eprenger/...)


Gebke Koenes (1852-1936)
met achterkleinkind ?

Drie generaties?: ?, Gebke Koenes
(1852-1936) en ?

Vier generaties?: ?, Gebke Koenes
(1852-1936), ? en ?

Gebke Koenes (1852-1936), vermoedelijk ter gelegenheid van
haar tachtigste verjaardag
Uit een relatie met een onbekende man:
a.Tietje Koenes, geb. Marum 8 maart 1880, † Marum 18 juli 1881.
b.Douwe Koenes, geb. Marum 8 maart 1880, tweeling met de vorige, † Marum 2 juni 1880.
Uit het huwelijk:
c.Anna Wolthers, geb. Groningen 4 dec. 1884, † Bergen op Zoom 11 sept. 1977, tr. Groningen 22 juni 1911 Jan Prenger, geb. Wagenborgen 3 sept. 1881, † Delfzijl 29 mei 1958, zoon van Tammo Jakob Prenger en Eelje Doornbos.
Zie verder: http://home.planet.nl/~eprenger/wolthers/wolthers-frm3.htm.

Willempje Wolthers (1891-1901), Anna Wolthers (1884-1977),
Hendrik Jan Wolthers (1892-) (ca. 1900)


Hendrik Jan Wolthers (1892-) en Willempje Wolthers (1891-1901) (1893)

Uit dit huwelijk:
a.Tammo Jacob Prenger, geb. Wagenborgen 15 okt. 1912, † Kerkrade 24 maart 1988, tr. Scheemda 26 apr. 1934 Geertje Huisman, geb. Scheemda 11 mei 1912, † Koudekerke 25 sept. 2007.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Prenger, geb. Nieuwolda, tr. 's-Gravenzande Jolanda Annie Rolandus Boers, geb. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
I.Eric Coert Prenger, geb. Delft, tr. 's-Gravenzande Jolanda Agatha Hendrika van Alphen, geb. Amstelveen.
Uit dit huwelijk:
1.Kevin Prenger, geb. 's-Gravenhage.
2.Pascal Prenger, geb. 's-Gravenhage.
B.Trienje Prenger, geb. Delfzijl.
b.Jacob Hendrik Prenger, geb. Wagenborgen 4 apr. 1915, † Zeist 2 sept. 2004, tr. 1° Weert 23 apr. 1940 Anna Rinkking, geb. Groningen 4 apr. 1913, † Weert 5 mei 1942; tr. 2° Dordrecht 24 okt. 1945 Grietje Brouwer, geb. Rotterdam 31 okt. 1913, † Dordrecht 1 mei 1984.
Uit het eerste huwelijk:
A.Anna Maria Prenger, geb. Weert, tr. Dordrecht Winston Veeris, geb. Willemstad (Curaçao).
Uit dit huwelijk:
I.Inge Margery Goratti Veeris, geb. Curaçao.
II.Ilise Giselle Marie Veeris, geb. Curaçao.
Uit het tweede huwelijk:
B.Inge Wia Hillegonda Prenger, geb. Dordrecht, tr. Dordrecht Pieter Klaas van der Schuit, geb. Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
I.Iris Vanessa van der Schuit, geb. Amersfoort.
Kinderen:
1.Ruben Milan van der Schuit, geb. Utrecht.
2.Julian Duncan van der Schuit, geb. Utrecht.
II.Linda Emanuelle van der Schuit, geb. Amersfoort.
c.Eeljo Roelf Prenger, geb. Termunten 21 febr. 1917, † Arnhem 29 dec. 1997, tr. Oosterbeek Anna Hallie, geb. Oosterbeek, dochter van Hermanus Hallie en Gijsbertje van Dusschoten.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Prenger, geb. Hoek van Holland, tr. Arnhem Christina Marianne Venema, geb. Arnhem, dochter van Andries Venema en Reina Koel.
Uit dit huwelijk:
I.Marlie Eveline Prenger, geb. Zevenaar, tr. Zwolle Bert Kramer, geb. Groningen, zoon van Hans Kramer en Helena Antje Dokter.
Uit dit huwelijk:
1.Stijn Jesse Kramer, geb. Zwolle.
2.Wessel Lucas Kramer, geb. Zwolle.
3.Marit Vivian Kramer, geb. Zwolle.
II.Jan Elzo Prenger, geb. Zevenaar, tr. Rijswijk Angelika Lushnikova, geb. Joezjno Sacholinsk (Rusland), dochter van Alexander Stepanovich Lushnikov en Larissa Radievna Tischenko.
Uit dit huwelijk:
1.Sophia Charlotte Prenger, geb. 's-Gravenhage.
III.Irene Marianne Prenger, geb. Zevenaar, tr. Zwolle Hendrik Lubbers, geb. Emmen.
Uit dit huwelijk:
1.Stijn Jesse Kramer, geb. Zwolle.
2.Wessel Lucas Kramer, geb. Zwolle.
3.Marit Vivian Kramer, geb. Zwolle.
B.Bertha Prenger, geb. Hoek van Holland, tr. Arnhem Leonardus Albertus Tenten, geb. Lichtenvoorde.
Uit dit huwelijk:
I.Eelke Tenten, geb. Oldenzaal, tr. Ede Bert Hol.
Uit dit huwelijk:
1.Rinske Hol, geb. Lunteren.
2.Inge Hol, geb. Lunteren.
3.Daan Hol, geb. Lunteren.
4.Bas Hol, geb. Lunteren.
II.Muriel Tenten, geb. Oldenzaal, tr. Urias Nooteboom.
Uit dit huwelijk:
1.Julia Elisa Bertha Magdalena Nooteboom.
2.Jasper Nooteboom.
III.Lennard Tenten, geb. Losser.
IV.Daphne Tenten, geb. Arnhem.
d.Gepko Henderikus Prenger, geb. Groningen, tr. Dordrecht Hypolita Maria Malschaert, geb. Hansweert 28 mei 1921, † Leiden 21 febr. 1990.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Prenger, geb. Dordrecht, tr. Bergen op Zoom Antonia Henriette Gijzen, geb. Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
I.Alexandra Jeanine Hypolita Prenger, geb. Bergen op Zoom.
II.Tjeerd Gepko Wilhelmus Prenger, geb. Middelburg, tr. Turijn (I) Emanuela Giraldi, geb. Chieri (TO, I).
Uit dit huwelijk:
1.Emma Prenger.
B.Johannes Franciscus Prenger, geb. Bergen op Zoom, tr. Bergen op Zoom Helena Petronella Clarijs, geb. Halsteren.
Uit dit huwelijk:
I.Hendrikus Marinus Prenger, geb. Bergen op Zoom, tr. Maria Julyetta Hutabarat, geb. Djakarta (Indonesië).
II.Jacoba Petronella Maria Prenger, geb. Bergen op Zoom, tr. Bergen op Zoom Franciscus Johannes Maria van Loon.
Uit dit huwelijk:
1.Bjorn van Loon, geb. Bergen op Zoom.
2.Nina van Loon, geb. Bergen op Zoom.
C.Gepko Henderikus Prenger, geb. Bergen op Zoom, tr. Bergen op Zoom Hendrina Maartje van Noord.
Uit dit huwelijk:
I.Gepko Hendrikus Prenger, geb. Sommelsdijk, tr. Iserlohn (D) Kathrin Wahle, geb. Iserlohn (D).
Uit dit huwelijk:
1.Gerome Henderikus Prenger, geb. Iserlohn (D).
II.Roely Hypolita Prenger, geb. Spijkenisse.
D.Hypolita Maria Prenger, geb. Bergen op Zoom, tr. Bergen op Zoom Marinus Vincentius Keijzers.
Uit dit huwelijk:
I.Adrianus Petrus Hendrikus Keijzers, geb. Goes.
II.Anna Hypolita Keijzers, geb. Goes.
III.Maria Dorine Keijzers, geb. Goes.
d.Willemtje Wolthers, geb. Groningen 1 jan. 1887, † Groningen 18 juni 1890.
e.Hendrik Jan Wolthers, geb. Groningen aug. 1889, † Groningen 18 juni 1890.
f.Jan Hendrik Wolthers, geb. Groningen aug. 1889, † Groningen 1 juli 1890.
g.Willempje Wolthers, geb. Groningen 19 apr. 1891, † Groningen 17 nov. 1901.
h.Hendrik Jan Wolthers, geb. Groningen 19 apr. 1891, tweeling met de vorige, † Groningen 23 dec. 1891.
i.Hendrik Jan Wolthers, geb. Groningen 15 nov. 1892, electricien, tr. Groningen 21 maart 1918 Hendrika Christina Ganzeboom, geb. Groningen 1891/1892, dochter van Hermanus Joannes Ganzeboom en Zuzanna Maria Kerremans.
2.Willem Koenes, volgt VII.
3.Sapke Koenes, geb. Nuis 26 sept. 1858, † Nuis 28 sept. 1858.
4.Douwe Koenes, geb. Nuis 25 jan. 1860, † Nuis 14 okt. 1872.
5.Auke Koenes, geb. Nuis 30 okt. 1863, † Nuis 9 mei 1865.
6.Sapke Koenes, geb. Nuis 11 juli 1866, † Kantens 6 mei 1943, tr. 1º Marum 12 dec. 1891 Derk Nieborg, geb. Westerbroek 16 aug. 1861, † Westerbroek 12 apr. 1908, zoon van Warnder Jans Nieborg en Hietje Derks de Groot; tr. 2º Hoogezand 6 okt. 1910 Harm Hekert, geb. Kolham 8 sept. 1862, landbouwer, † Westerbroek 8 sept. 1932, zoon van Hindrik Hekert en Lutje van der Broek.
Uit een relatie met een onbekende man:
a.Hendrik Koenes, geb. Marum 30 jan. 1887, † Marum 7 febr. 1889.
Uit het eerste huwelijk:
b.Wanardus Nieborg, geb. Westerbroek 25 juli 1892.
c.Hendrik Nieborg, geb. Westerbroek 22 sept. 1894, † Groningen 12 mei 1918, ongehuwd.
d.Jan Nieborg, geb. Westerbroek 17 okt. 1896.
e.Hietina Willemina Nieborg, geb. Westerbroek 7 okt. 1899, † Westerbroek 19 febr. 1901.
f.Willem Nieborg, geb. Westerbroek 16 jan. 1902.
g.Heitina Willemina Nieborg, geb. Westerbroek 25 dec. 1903, † Westerbroek 11 apr. 1911.
h.Willemina Heitina Nieborg, geb. ca. 1907, tr. 1º Harm Hovenkamp, geb. Hoogezand (Kropswolde?) 1903/1904, arbeider, † Zandeweer 28 juli 1941, zoon van Jan Hovenkamp en Fenna Mennega; tr.? 2º Harm Werkman, geb. Usquert 8 maart 1897, † Zandeweer 12 juni 1967, zoon van Klaas Werkman en Hinderktje Meijer, weduwnaar van Siepke de Graaf.
Bron: http://www.werkman.info/naamindex2/dat0.htm.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
A.Sapke Hovenkamp, geb. Westerbroek 6 apr. 1932, † Westerbroek 7 apr. 1932.
B.kind, geb. en † Groningen 30 okt. 1935.
7.Auktje Koenes, geb. Marum 5 jan. 1869, † Zuidhorn 24 mei 1943, tr. Oldekerk 6 juni 1896 Jannes Nanninga, geb. Niekerk 2 mei 1870, slager, koopman te Zuidhorn, fabrieksarbeider, bode van het waterschap Westerkwartier, ? Zuidhorn 14 okt. 1947, zoon van VII.Harm Drent Nanninga en Hilje Zigter.

Auktje Koenes (1869-1943) (ca. 1890)


Auktje Koenes (1869-1943) (ca. 1895)


Auktje Koenes (1869-1943)


Jannes Nanninga (1870-1947) en
Auktje Koenes (1869-1943)


Auktje Koenes (1869-1943)
en Jannes Nanninga (1870-1947) (ca. 1940)

Uit dit huwelijk nageslacht.
8.Grietje Koenes, geb. Nuis 15 okt. 1871, † Groningen 9 febr. 1943, tr. Groningen 16 mei 1895 Gerrit Bronsema, geb. Groningen 4 apr. 1856, timmerman, † Groningen 29 sept. 1924, zoon van Jacob Roelfs Bronsema en Geertje Bolhuis.

Grietje Koenes (1871-1943) en Wilhelmina Bronsema (1897-1982)


Grietje Koenes (1871-1943)


Grietje Koenes (1871-1943)

Zie: http://www.voorouder.nl/genealogie/familygroup.php?familyID=F20947&tree=voorouders [link niet meer geldig].
Uit dit huwelijk:
a.Jacob Bronsema, geb. Groningen 29 mei 1896, gezagv KPM, kantoorbediende distributie, † Groningen 24 maart 1978, tr. Groningen 11 mei 1942 Pieterdina Elsina Venema, geb. Oude Pekela 21 juli 1896, † Groningen 12 sept. 1984, dochter van Jan Venema en Frederika Daniëls, en weduwe van (tr. Emmen 22 jan. 1921, huwelijk door echtscheiding ontbonden Rotterdam 10 maart 1933) Jakob Nieborg, geb. Onnen 9 febr. 1895, zoon van Jan Nieborg en Geessien Berends.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
b.Wilhelmina Bronsema, geb. Groningen 17 sept. 1897, onderwijzeres, † Wagenborgen 15 febr. 1982, ongehuwd.
c.Roelof Bronsema, geb. Groningen 20 aug. 1900, hoofd openbare l.o. te Varssel, † Hoogezand-Sappemeer 12 aug. 1968, tr. Hengelo (G.) 30 aug. 1930 Alberdina van der Werff, geb. Sappemeer 4 febr. 1901, † na 1968, dochter van Sijtse van der Werff en Engelina de Vries.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
d.Hendrik Willem Bronsema, geb. Groningen 2 nov. 1902, bediende, administrateur werkverruiming, [administrateur] technisch bureau, administrateur, hoofd van de Unie van Waterschappen, † Hilversum 8 mei 1978, tr. Heerenveen 2 mei 1946 Anna van der Schaar, geb. Haskerland 1909/1910, † Haarlem 16 jan. 1970.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
e.Jan Roelof Bronsema, geb. Groningen 24 juni 1909, kant.bed. financ. kant., colporteur weekbl, † Groningen 5 juli 1972, tr. Uithuizermeeden 18 juni 1938 Jantje Dopma, geb. Uithuizermeeden 11 juni 1918, † Groningen 31 mei 1976, dochter van Berent Dopma en Wilhelmina Pieterman.
Uit dit huwelijk:
A.Gerrit Hendrik Bronsema, geb. Uithuizermeeden 1 aug. 1938, † Barcelona 16 nov. 1992, tr. 23 aug. 1973 Leentje van Krieken, geb. 19 nov. 1944, † Bergum 11 okt. 1992.
Uit dit huwelijk:
I.Rosanne Bronsema.
II.Jolanda Bronsema.
B.Wilhelmina Grietje Bronsema, geb. Groningen 17 sept. 1939, tr. 8 sept. 1967 Willem Visscher [Visser?].
C.Bernhard Jan Bronsema, geb. Eelde 21 sept. 1940, stuurman, tr. Groningen 30 sept. 1966 Renee Jenny Wever, geb. Groningen 1945/1946, administratrice, † Ede 26 dec. 1993, dochter van Berend Wever en Maria Stavinga.
Bron: http://www.kstaneke.nl/
Uit dit huwelijk:
I.Michel Bernhard Bronsema, geb. Groningen.
II.Stefan Alexander Bronsema, geb. Groningen, † 1992/1993.
D.Grietje Wilhelmina Bronsema, geb. Groningen 11 mei 1943, † Groningen 11 maart 1944.
E.Grietje Wilhelmina Bronsema, geb. Groningen 27 jan. 1945.
F.Jantje Bronsema, geb. Groningen 18 okt. 1946, tr. 1º 20 dec. 1967 Peter C. Spakman; tr. 2º Gezienus van der Vlag.
G.Mien Bronsema, geb. Groningen 2 sept. 1948.
H.Jantina Bronsema, geb. Groningen 13 dec. 1951, tr. 10 aug. 1973 Egge S. Hagelvlag.
I.Jaap Bronsema, geb. Groningen 11 febr. 1961, tr. Wilma Hebers.
9.Trientje Koenes, geb. Nuis 1 dec. 1873, † Zevenhuizen 21 apr. 1936, tr. Marum 5 mei 1899 Hendrik Ottema, geb. Zevenhuizen 17 okt. 1874, arbeider te Zevenhuizen, † Zevenhuizen 3 nov. 1916, zoon van Derk Ottema en Femke Dijkstra.
Bron: http://wpiersma.nl/familygroup.php?familyID=F1223484966&tree=1
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Derk Hendrik Ottema, geb. Zevenhuizen 12 febr. 1900, † Zevenhuizen 5 okt. 1967, tr. Grietje Roelfina Wagenaar, geb. Tolbert 3 apr. 1905, † Groningen 14 nov. 1988.
Uit dit huwelijk:
A.Roelfke Ottema, geb. Zevenhuizen 9 apr. 1933, † Groningen 28 apr. 2009, tr. Jan Jakob Jonkman, geb. Zevenhuizen 18 nov. 1927, timmerman, metselaar, † Jonkersvaart 10 dec. 1994, zoon van Eit Jonkman en Hiltje Middel.
Bron: http://www.westerkwartier.info/data/v_ev.pdf en http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdennl/site/advertentie/detail?pid=1834839.
Uit dit huwelijk:
I.Grietje Roelfina Jonkman, geb. Groningen 24 aug. 1954, tr. Johan van der Schaaf.
Uit dit huwelijk:
1.Rolinda van der Schaaf, tr./en Harro N.N..
2.Wiebe-Jan van der Schaaf, tr./en Geja N.N..
3.Jantina van der Schaaf.
II.Hiltje Jonkman, geb. Jonkersvaart 4 aug. 1956, tr. Ron N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Marlies N.N..
1.Marco N.N., tr./en Daniëlle.
III.Derkje Jonkman, geb. Jonkersvaart 4 mei 1958, tr. Daan N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Michèle N.N..
2.Marlon N.N..
IV.Eitine Jonkman, geb. Jonkersvaart 3 jan. 1960, tr./en N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Arjan N.N., tr./en Sjoukje N.N..
Uit dit huwelijk:
a.Anissa N.N..
V.Derk Jonkman, geb. Jonkersvaart 6 jan. 1969, tr. Hetty.
Uit dit huwelijk:
1.Julian Jonkman.
2.Britt Jonkman.
3.Lindi Jonkman.
VI.Eit Jonkman, geb. Jonkersvaart 6 jan. 1969, tweeling met de vorige, tr. Gea N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Daniëlle Jonkman, tr./en Sietse N.N..
2.Jorrit Jonkman.
B.T. Ottema, tr. R. Ausma.
Bron: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdennl/site/advertentie/detail?advid=1845801.
Uit dit huwelijk:
I.A. Ausma, tr. D. Wekema.
Uit dit huwelijk:
1.Richard Ausma.
II.D.H. Ausma, tr. A.J. de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.Laura Ausma.
b.Willemke Ottema, geb. Zevenhuizen 3 dec. 1904 [1903?], † Noordwijk 11 juni 1974, tr. Fokko Venema, geb. 28 jan. 1905, † 8 mei 1995.
Uit dit huwelijk:
A.Henderikus Venema, geb. Lucaswolde 14 maart 1943, bouwvakker, tr. Grootegast 31 mei 1968 Tjitske Anke Snip, geb. Doezum 8 mei 1946, kantoorbediende, dochter van Popke Snip en Roelfke Postma.
Uit dit huwelijk:
I.Fokko Popke Venema, geb. Groningen 23 sept. 1968.
II.Popke Fokko Venema, geb. Doezum 23 febr. 1970.
B.N.N. Venema.
c.Femko Ottema, geb. Zevenhuizen 1 maart 1907, † Zevenhuizen 17 dec. 1951, tr. Klaaske Linker, geb. 9 juli 1911, † Leek 10 okt. 2009.
Bron: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdennl/site/advertentie/detail?pid=2178891&titelid=.
Uit dit huwelijk:
A.Hiltje Ottema, tr. Pieter Scheerhoorn.
B.Hendrik Ottema, tr. Ginie Schiphuis.
C.Trientje Ottema, tr. Rink Stoker.
D.Johannes Ottema, tr. Geertje Hut.
d.Hendrik Willem Ottema, geb. 3 febr. 1912, † , tr. N.N..


Trientje Koenes (1873-1936) ?, Grietje Koenes
(1871-1943) en Auktje Koenes (1869-1943)


Trientje Koenes (1873-1936) ?, Grietje Koenes
(1871-1943) en Auktje Koenes (1869-1943)


Auktje Koenes (1869-1943), Grietje Koenes
(1871-1943) en Sapke Koenes (1866-1943) ?


VII.Willem Koenes, zoon van Hendrik Willems Koenes (VI.) geb. Nuis 18 jan. 1855, arbeider, † Marum 10 jan. 1936, tr. Marum 5 maart 1887 Jantje Renkema, geb. Marum 1 juli 1860, † Marum 9 juli 1909, dochter van Lukas Taekes Renkema en Jeltje Jans Jager.
Uit dit huwelijk:
1.Jeltje Koenes, geb. Marum 15 mei 1887, † Groningen 9 maart 1909, tr. Marum 21 juni 1907 Albert Renkema, geb. 12 febr. 1885, kruidenier, † Leek 2 sept. 1985, zoon van Wiemer Renkema en Iktje Mulder.
Uit dit huwelijk:
a.Iktje Renkema, tr. Piet Bal.
b.Hendrik Renkema.
2.Weike Koenes, geb. Marum 9 maart 1889, † Bedum 10 maart 1974, tr. 1º Marum 2 nov. 1915 Jan Venema, geb. Sebaldeburen 19 jan. 1884, † Groningen 8 juni 1952, zoon van Taeke Venema en Jantje Draaisma; tr. 2º Hoogkerk 19 sept. 1953 Gerrit van der Slink, geb. Augsbuurt, 15 dec. 1887, † Groningen 27 okt. 1955, zoon van Romke van der Slink en Ankje Boorsma; tr. 3º Bedum 7 dec. 1962 Tiemen Kremer, geb. Middelstum 24 nov. 1888, † Groningen 17 sept. 1976.
Uit het eerste huwelijk:
a.Jantje Venema, tr. Piet Gorter.
b.Taeke Venema. [HOOGKERK]
3.Lutske Koenes, geb. Marum 6 okt. 1891, † Lutjegast 10 aug. 1947, tr. Marum 17 mei 1919 Derk Pops, geb. Marum 21 sept. 1888, † Harkema-Opeinde 22 apr. 1966, zoon van Jan Pops en Fokje Cazemier.
4.Hendrik Koenes, volgt VIII.

VIII.Hendrik Koenes, zoon van Willem Koenes (VII.), geb. Marum 1 okt. 1894, † 16 nov. 1973, tr. Marum 7 aug. 1920 Tjitske Veenstra, geb. Visvliet 31 jan. 1897, † Marum 20 jan. 1974, dochter van Popke Veenstra en Wietske Slotema

Hendrik Koenes (1894-1973)


Hendrik Koenes (1894-1973), Tjitske
Veenstra (1897-1974) en twee anderen


Hendrik Koenes (1894-1973) en Tjitske Veenstra (1897-1974)


Hendrik Koenes (1894-1973) en
Tjitske Veenstra (1897-1974)

Uit dit huwelijk:
1.Wietske Koenes, geb. Marum 6 febr. 1921, tr. Marum 16 mei 1942 Arnoldus Johannes Holewijn, geb. Wageningen 21 febr. 1919, † Arnhem 22 dec. 1983, zoon van Catharinus Arnoldus Holewijn en Johanna Antonia van Aggelen. [EMMEN, HOUTWEG]
2.Willem Koenes, geb. Noordwijk 11 febr. 1923, † Bobotsari (Java) 17 sept. 1947.
3.Popke Koenes, volgt IX.1.
4.Jan Koenes, volgt IX.2.
5.Pieter Koenes, volgt IX.3.
6.Jelle Koenes, geb. Marum 1 nov. 1930, † Marum 12 dec. 1930.
7.Jelle Koenes, volgt IX.4.
8.Sjoert Koenes, volgt IX.5.

IX.1Popke Koenes, zoon van Hendrik Koenes (VIII.), geb. Noordwijk 19 juni 1924, † Groningen 11 dec. 1984, tr. Gorinchem 7 jan. 1949 Andrea Uilenberg, geb. Gorinchem 7 jan. 1930.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Koenes, geb. Gorinchem 19 maart 1951, tr. Joke N.N..
Uit dit huwelijk geen kinderen.

IX.2Jan Koenes, zoon van Hendrik Koenes (VIII.), geb. Noordwijk 22 apr. 1926, † Marum 11 juni 1976, tr. Slochteren 28 febr. 1948 Harmina Hommes, geb. Slochteren 22 nov. 1928 † Marum 11 maart 1994.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Koenes, geb. Marum 8 sept. 1948, tr. Marum 4 okt. 1968 Willem Camphuisen, geb. Raamsdonk 18 apr. 1947.
2.Geert Jan Koenes, volgt X.1.
3.Hendrik Willem Koenes, geb. Drachten 17 juli 1950, tweeling met de vorige, † Nuis 26 sept. 1950.
4.Hendrik Koenes, volgt X.2.

IX.3Pieter Koenes, zoon van Hendrik Koenes (VIII.), geb. Marum 21 juni 1927, tr. Meppel 9 dec. 1950 Margaretha Zwaneveld, geb. Rotterdam 5 mei 1931.
Uit dit huwelijk:
1.Tjitske Koenes, geb. Meppel 10 juni 1951, tr. Bellieu (Groot-Brittanië) 19 apr. 1971 René Moekeiberg, geb. Beiroet (Libanon) 13 nov. 1941.
2.Gerardus Koenes, volgt X.3.
3.Wietske Koenes, geb. Meppel 16 nov. 1955, tr. Amsterdam 19 sept. 1984 Dick Stapersma, geb. Amsterdam 19 jan. 1959.
4.Pieter Koenes, geb. Rotterdam 14 juni 1965.
5.Margaretha Koenes, geb. Rotterdam 14 juni 1965, tweeling met de vorige.

IX.4Jelle Koenes, zoon van Hendrik Koenes (VIII.), geb. Marum 11 mei 1938, tr. Beetsterzwaag 26 aug. 1964 Albertje Slange, geb. Nijbeets 15 jan. 1939.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Koenes, geb. Groningen 20 mei 1967.
2.Hijltje Koenes, geb. Groningen 6 juli 1970.
3.Alex Koenes, geb. Groningen 30 maart 1973.

IX.5Sjoerd Koenes, zoon van Hendrik Koenes (VIII.), geb. Marum 10 maart 1940, † Roden 14 maart 2001, tr. Marum 9 dec. 1964 Trijntje Wildschut, geb. Surhuisterveen 9 mei 1934.
Uit dit huwelijk:
1.Aatje Tjitske Koenes, geb. Groningen 4 okt. 1965.
2.Dirk Sjoerd Koenes, geb. Groningen 2 sept. 1973.

X.1Geert Jan Koenes, zoon van Jan Koenes (IX.2), geb. 17 juli 1950, tr. 1º Marum 26 sept. 1980 Pieterdiena Berendje Schuiling, geb. Assen 16 mei 1955.
Uit dit huwelijk:
1.Ernst Jan Koenes, geb. Marum 4 dec. 1983.
2.Esther Berdien Koenes, geb. Marum 16 apr. 1986.

X.2Hendrik Koenes, zoon van Jan Koenes (IX.2), geb. Marum 7 mei 1956, tr. Marum 16 dec. 1976 Sapke van Dijk, geb. Kampen 17 okt. 1959.
Uit dit huwelijk:
1.Tamara Koenes, geb. Drachten 24 mei 1977.
2.Jimmy Koenes, geb. Marum 14 dec. 1979.
3.Jos Koenes, geb. Marum 27 mei 1982.

X.3Gerardus Koenes, zoon van Pieter Koenes (IX.3), geb. Meppel 31 aug. 1952, tr. Rotterdam 21 maart 1975 Wilhelmina Johanna Visser, geb. Rotterdam 3 jan. 1954.
Uit dit huwelijk:
1.Johan Koenes, geb. Rotterdam 20 apr. 1977.
2.Martin Koenes, geb. Rotterdam 23 okt. 1979.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 20 maart 2011
Naar begin van de pagina