Genealogie Goslinga
Inleiding

Deze genealogie van een van de verschillende, niet-verwante families Goslinga is voor een belangrijk deel (m.n. de recentere gegevens) gebaseerd op Het Goslinga boek 1811-1986, pag. 28-36, aangevuld met eigen onderzoek. De genealogie is opgesplitst in de twee nog bloeiende takken, die van Jan Tjeerds Goslinga (1783-1853; IV.2) en die van Symen Tjeerds Goslinga (1792-1855; IV.3).

Genealogie Goslinga

I.Gosse Sybrens, van Pingjum, tr. Pingjum 25 febr. 1714 Klaaske Tjeerds, ged. Hitzum 16 juli 1693, dochter van Tjeerd Harmens en Janke Sjercks.
Quotisatie 1749: Gosse Sybrens, Franekeradeel, Hitzum, gering en gebrekkelijk, 2 volw., f 8-9-0.
Ged.Wommels/Hidaard 24 juli 1664: Sibren, zoon van Lolle Iws en Hylckien Gossis (‘de vader was de eerste man van de moeder; de moeder is doopheffer’).
Sybren Ulckes, van Wons, zoon van Ulcke Pytters, tr. Wonseradeel (gerecht) febr. 1608 Ansck Gosses, dochter van Gosse Douwes.
Uit dit huwelijk:
1.Sybren Gosses Goslinga, ged. Hitzum 16 dec. 1714, volgt II.
2.Harmen Gosses, ged. Achlum/Hitzum 10 okt. 1717, arbeider, te Pinjum, † Pingjum 1791, tr. 1Ί Pingjum 24 dec. 1747 Jeltie Doekes, geb. Oudebildtzijl, ged. Vrouwenparochie 14 sept. 1721, † Pingjum 1768, dochter van Doeke Andries en Gerlske Pieters Andringa; tr. 2Ί Japkien Tjietses.
Bron: http://tjaart-egge.nl/kwartierstaten/Kwartierstaat%20van%20Pieter%20Meinderts%20Bonnema%201871%201937.HTM.

II.Sybren Gosses Goslinga, zoon van Gosse Sybrens (I.), ged. Hitzum 16 dec. 1714, wonende te Zurich en te Pingjum. In 1749 'een gering arbeider' te Zurich, tr. Trijntje Elles.
Quotisatie 1749: Sybren Gosses, Wonseradeel, Zurich, gering arbeider, 2 volw. en 2 kinderen, f 17-13-0, vermogen f 100.
Sybren Gosses, van Midlum, tr. Midlum 17 mei 1733 Antje Pieters, van Midlum.
Sybren Gosses, van Parrega, tr. Wonseradeel (gerecht) 14 mei 1740 Lysbet Sjoerds, van Folsgare.
Uit dit huwelijk:
1.Gosse Sybrens, geb. ca. 1745, ged. Zurich 18 juni 1752 (moeder Tryntje Eelkes), =? Gosse Sybrens, van Tjerkwerd, landbouwer, tr. 5 febr. 1785 Reintje Piers, van Tjerkwerd.
2.Elle Sybrens Gosliga, geb. Zurich ca. 1747, volgt III.1.
3.Symen, ged. Zurich 15 april 1753 (moeder Tryntje Elks).
4.Tjeerd Sybrens Goslinga (Gosliga), geb. Pingjum, ged. ald. 8 aug. 1756 (moeder Tryntie ?), volgt III.2.

III.1Elle Sybrens Gosliga, zoon van Sybren Gosses Goslinga (II.), geb. Zurich ca. 1747, ged. ald. 18 juni 1752 (moeder Tryntje Eelkes), van Arum, boerenarbeider, koopman en slager te Arum, † Arum 4 sept. 1826, tr. Arum (derde procl. Achlum 4 apr.) 11 april 1773 Tjaltje Ages van Dijk, geb. 1748/1749, van Achlum, arbeidster te Arum, † (Wonseradeel) 9 sept. 1833 (84 jaar).
Naamsaanneming, Arum, dl. 1, fol. 25: Elle Sybrens Gosliga, Arum. Kinderen: Lysbeth, 35 jaar, Sybren, 33 jaar, Sjoerdtje, 30 jaar, Trijntje, 26 jaar, Tjietske, 16 jaar. Kleinkinderen: (van Gerben Hinnes en Sjoerdtje Elles) Hiltje, 10 jaar, Tjaltje, 7 jaar, Lysbeth, 4 jaar, (van Dirk Jentjes Sieswerda en Tryntje Elles (fol. 15)) Jantje.
Uit dit huwelijk:
1.Sybren, geb. Arum 14 aug., ged. ald. 26 sept. 1773, † vσσr 1778.
2.Tryntje, geb. Arum 15 juli, ged. ald. 27 aug. 1775, † vσσr 1785.
3.Lysbet Elles, geb. Arum 13 dec. 1776, ged. ald. 5 jan. 1777, † (Wonseradeel) 5 juni 1819, ongehuwd.
4.Sybren Elles Goslinga, geb. Arum 5 aug., ged. ald. 23 aug. 1778, volgt IV.1.
5.Sjoerdjtje Elles Goslinga, geb. Arum 9 juni 1781, ged. ald. 14 sept. 1783, van Schettens, arbeidster, bolloopster, † Witmarsum 29 sept. 1863, tr. 1Ί Schettens 13 dec. 1802 Gerben Hinnes, geb. 1768/1769, van Schettens, † Arum 31 dec. 1808 (29 jaar, nalatende drie kinderen); tr. 2Ί (att. afgegeven Arum 7 okt. 1810) Jacob Jans Tichelaar, geb. 1768/1769, van Arum, arbeider, † Bolsward 21 jan. 1813, weduwnaar van Antje Lieuwes; tr. 3Ί Wonseradeel 11 mei 1838 Homme Wijtzes de Vries, geb. Arum 1785/1786, wagenmaker, zoon van Wytze Hiddes de Vries en Marij Hommes Eeringa.
Naamsaanneming, Arum, dl. 1, fol. 5: Jacob Jans Tigchelaar, Arum, kinderen: Jan, 19 jaar, Geertje, 13 jaar.
Uit het eerste huwelijk van Jacob Jans Tichelaar:
a.Jan, geb. Arum 26 sept., ged. ald. 14 okt. 1792.
b.Jantje, geb. Arum 3 febr., ged. ald. 22 febr. 1795.
c.Geertjes, geb. Arum 15 okt., ged. ald. 6 nov. 1796.
Uit het eerste huwelijk:
a.Hittje Gerbens, geb. Arum 1 apr. 1802, ged. ald. 22 maart 1807, † (Wonseradeel) 9 juni 1817.
b.Tjaltje Gerbens van der Wey, geb. Arum 31 aug. 1805, ged. ald. 22 maart 1806, † (Wonseradeel) 13 mei 1833, ongehuwd.
c.Lysbeth van der Wey, geb. Arum 3 maart, ged. ald. 22 maart 1807, tr. Wonseradeel 29 apr. 1837 Homme Piers Kooistra, geb. Witmarsum 1802/1803, zoon van Pier Douwes Kooistra en Sytske Taekes Johannesma.
Uit het tweede huwelijk:
d.Dieuwke Tichelaar, geb. Arum 31 dec. 1811.
Uit een onbekende relatie:
e.Dieuwke Hanses Goslinga, geb. Arum 19 febr. 1816, † Achlum 5 juli 1881, tr. Wonseradeel 11 mei 1838 Lieuwe Dirks Koolstra, geb. Arum 1813, boerenknecht.
6.Age, geb. Arum 4 aug., ged. ald. 14 sept. 1783, † vσσr 1791.
7.Tryntje Elles Goslinga, geb. Arum 26 sept., ged. ald. 30 okt. 1785, van Schettens, bolloopster, † Arum 4 febr. 1841, tr. Schettens 28 apr. 1805 Dirk Jentjes Sieswerda, van Oegeklooster.
Naamsaanneming, Arum, dl. 1, fol. 15: Dirk Jentjes Syswerda, Arum, kind: Jentje, 5 jaar.
Uit dit huwelijk:
a.Jentje, geb. Burgwerd 6 jan., ged. ald. 25 jan. 1807, † na 1811.
Uit een onbekende relatie:
a.Sjoerdtje Goslinga, geb. Arum 1812/1813, † Arum 1 dec. 1818.
b.Tjaltje Goslinga, geb. Arum 6 okt. 1823, tr. Wonseradeel 10 febr. 1844 Jetze Jans Broersma, geb. Tzum 1801, kooltjer.
9.Age, geb.. Arum 3 juli, ged. ald. 18 sept. 1791, † vσσr 1811.
10.Tjitske Elles Goslinga, geb. Arum 2 mei, ged. ald. 31 mei 1795, † Arum 3 maart 1879, tr. Wonseradeel 10 aug. 1822 Sjoerd Jetses Plekker, geb. Tzum 15 okt., ged. ald. 18 nov. 1798, boerenknecht, † (Wonseradeel) 11 maart 1824, zoon van Jetse Stephanus Plekker en Rinske Sjoerds Houtsma.
Bron: http://www.plekker.net/Plekkerboom7.html.
Uit dit huwelijk:
a.Rinske Sjoerds Plekker, geb. (Wonseradeel) 28 jan. 1820 (bij huwelijk erkend), † (Wonseradeel) 6 okt. 1880, tr. 1Ί Wonseradeel 9 apr. 1842 Jacobus Tjetskes de Vries, geb. Franeker 26 juni 1818, arbeider te Arum; tr. 2Ί Wonseradeel 4 febr. 1864 Keimpe Hotzes Boersma, geb. Scharnegoutum 1812/1813, † 1879, zoon van Hotze Keimpes Boersma en Tjitske Jacobs.
Uit een onbekende relatie:
a.Lysbeth Goslinga, geb. Arum 18 febr. 1829, † Arum 10 juli 1829.

III.2Tjeerd Sybrens Goslinga (Gosliga), zoon van Sybren Gosses Goslinga (II.), geb. Pingjum, ged. ald. 8 aug. 1756, schapenslager en zonder beroep te Arum, † Arum 4 mei 1826, tr. Arum 16 jan. 1780 Jantje Jans Postma, geb. Tzummarum, ged. ald. 26 okt. 1755, † Arum 1 nov. 1839, dochter van Jan Jans Asperen en Tryntje Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Tjeerds Goslinga, geb. 13 dec., ged. Arum 31 dec. 1780, † Wonseradeel 25 juni 1850, tr. Arum 1 dec. 1805 Hille Nieses Oppedijk, geb. 1778/1779, van Arum, † (Wonseradeel) 10 okt. 1826, zoon van Nies Durks Oppedijk.
Naamsaanneming Heeg, dl. 1, fol. 135v: Nies Durks Oppedijk, Oosthem, kinderen (…) Hille, 33 jaar, Arum (…), kleinkinderen: (…), van Hille Nieses en Tryntje Tjeerds) Tjeerd, 5 jaar, Atje, 3 jaar.
Uit dit huwelijk:
a.Tjeerd Hilles Oppedijk, geb. Arum 3 febr., ged. ald. 16 febr. 1806, † (Wonseradeel) 25 dec. 1870, tr. Wonseradeel 12 sept. 1829 Trijntje Jacobs Fijnja, geb. Arum 1806/1807, dochter van Jacob Bartles Fijnja en Klara Jans van Houten.
b.Attje Hilles Oppedijk, geb. Arum 21 maart, ged. ald. 8 apr. 1810, † (Wonseradeel) 28 dec. 1850, tr. Wonseradeel 4 juni 1842 Pieter Sybes Huisinga, geb. Welsrijp 1815/1816, zoon van Sybe Pieters Huisinga en Fokeltje Meinderts de Vries..
c.Jantje Hilles Oppedijk, geb. Arum 8 febr. 1821, † (Barradeel) 14 sept. 1885, tr. Wonseradeel 10 nov. 1849 Dooitze Anthoons Scholier, geb. Makkum 1825/1826, zoon van Anthoon Anthonius Scholier en Sjoukje Jans Deinum.
d.Nies Hilles Oppedijk, geb. Arum 17 maart 1823, † (Wonseradeel) 23 jan. 1902, tr. Wonseradeel 23 aug. 1845 Akke Franses Bergsma, geb. Arum 1821/1822, dochter van Frans Feikes Bergsma en Trijntje Sjoerds Bastijn.
2.Jan Tjeerds Goslinga, geb. 25 nov., ged. Arum 7 dec. 1783, volgt IV.2.
3.Rinske Tjeerds, geb. 11 maart 1787, ged. Arum 25 maart 1787, † Arum 16 sept. 1807, ongehuwd.
4.Symen Tjeerds Goslinga, geb. Arum 22 juli, ged. ald 5 aug. 1792, volgt IV.3.

IV.1Sybren Elles Goslinga, zoon van Elle Sybrens Goslinga (III.1), geb. Arum 5 aug., ged. ald. 23 aug. 1778, arbeider, † Arum 8 mei 1842, tr. Franeker 22 mei 1814 Klaaske Gerrits van Ruiten, geb./ged. Franeker 12 nov. 1783, † Franeker 22 juni 1817, weduwe van Pier Jobs Reverda.
Uit dit huwelijk:
1.Tjaltje Goslinga, geb. Franeker 1 mei 1816, † Franeker 20 mei 1816.


Tak Jan Tjeerds Goslinga

IV.2Jan Tjeerds Goslinga, zoon van Tjeerd Sybrens Goslinga (III.2), geb. 25 nov., ged. Arum 7 dec. 1783, arbeider, † Arum 6 juni 1853, tr. 1Ί Arum 3 mei 1807 Jacobje Mebes (Meewes) Rinja, geb. Makkum 22 dec. 1785, van Arum, † Arum 17 mei 1829, dochter van Meewis Tjeerds Rinia en Tryntje Klases; tr. 2Ί Wonseradeel 5 juni 1830 Jacobje Sijtses Kalf, geb. Kimswerd 23 maart, ged. 16 apr. 1786, † Arum 18 nov. 1836, dochter van Sytse Symons Kalf en Jetske Aukes de Jong; tr. 3Ί Wonseradeel 10 juni 1837 Bettje Pieters Huizinga, geb. Makkum 3 febr., ged. ald. 25 febr. 1787, † (Wonseradeel) 27 juli 1861, dochter van Pieter Sybes en Tjaltje Jans Anema.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jan Jans Goslinga, geb. Arum 17 dec. 1807, ged. ald. 3 jan. 1808, † Arum 22 okt. 1811.
2.Trijntje Jans Goslinga, geb. Arum 10 nov., ged. ald. 25 nov. 1810, † Arum 4 aug. 1899, tr. Wonseradeel 8 mei 1830 Pier Wypkes van Popta, geb. Pingjum 1798/1799, boerenknecht, † (Wonseradeel) 20 sept. 1869, zoon van Wypke Eiberts van Popta en Joukje Klases Holkeboer.
Uit dit huwelijk, geb. Wonseradeel:
a.Joukjen Piers van Popta, geb. 4 maart 1831, † (Wonseradeel) 28 jan. 1872, tr. Wonseradeel 11 febr. 1854 Dirk Wiebes Dijkstra, geb. Witmarsum 1830/1831, zoon van Wiebe Dirks Dijkstra en Fokkje Wilts Koksma.
b.Jacobje (Japkje) van Popta, geb. 29 jan. 1833, † (Wonseradeel) 20 okt. 1834.
c.Japikje Piers van Popta, geb. 27 dec. 1834, † (Wonseradeel) 1 nov. 1912, tr. Wonseradeel 15 mei 1858 Pieter Baukes Rijpma, geb. Pingjum 1828/1829, zoon van Bauke Martens Rijpma en Riemke Douwes Hoitinga.
d.Klaaske Piers van Popta, geb. 2 dec. 1836, † (Wonseradeel) 24 dec. 1862, tr. Wonseradeel 10 mei 1862 Jan Annes Heistra, geb. Zurich 1835/1836, zoon van Anne Pieters Heistra en Hiltje Jans Sieswerda.
e.Jantje van Popta, geb. 2 dec. 1838, † (Wonseradeel) 22 febr. 1856, ongehuwd.
f.Wypke van Popta, geb. 24 maart 1840, † Den Helder 25 mei 1864, ongehuwd.
g.Jan van Popta, geb. 29 okt. 1842, † (Wonseradeel) 6 maart 1928, tr. 1Ί Wonseradeel 11 mei 1867 Lijsbeth van de Witte, geb. Pingjum 1844/1845, dochter van Pieter Jans van de Witte en Trijntje Dirks Tijmstra; tr. 2Ί Wonseradeel 29 juli 1905 Geertje Bergsma, geb. Pingjum 1855/1856, dochter van Sybren Andries Bergsma en Trijntje Pieters Wallinga.
h.Eibert van Popta, geb. 2 mei 1845, † (Wonseradeel) 8 maart 1879, ongehuwd.
i.Pietje van Popta, geb. 15 febr. 1849, † (Wonseradeel) 29 aug. 1863.
j.Mebes van Popta, geb. 17 juni 1851, † (Wonseradeel) 23 nov. 1856.
k.Broer van Popta, geb. Arum 14 jan. 1855, † (Wonseradeel) 14 juli 1880, tr. Wonseradeel 16 dec. 1875 Eelkjen Rauwerda, geb. Pingjum 1851/1852, dochter van Foppe Aukes Rauwerda en Hieke Siebes Feenstra.
3.Jan Jans Goslinga, geb. Arum 20 nov. 1813, volgt V.1.
4.Tjeerd Jans Goslinga, geb. Arum 23 apr. 1817, volgt V.2.
5.Mevis (Mebius) Goslinga, geb. Arum 13 aug. 1820, volgt V.3.

V.1Jan Goslinga, zoon van Jan Tjeerds Goslinga (IV.2), geb. Arum 20 nov. 1813, boerenknecht, † Arum 14 apr. 1866, tr. Wonseradeel 24 apr. 1841 Hesseltje Sjerps Risselada, geb. Arum 1816.
Uit dit huwelijk:
1.Japkjen Goslinga, geb. Arum 18 nov. 1841, † Arum 12 dec. 1916, tr. Wonseradeel 13 mei 1865 Pier Jagersma, geb. Arum 1838, boerenknecht.
2.Sjerp Goslinga, geb. Arum 20 jan. 1844, volgt VI.1.
3.Jan Goslinga, geb. Arum 30 okt. 1846, volgt VI.2.
4.Tjerk Goslinga, geb. Arum 13 aug. 1849, volgt VI.3.
5.Riemke Goslinga, geb. Arum 2 apr. 1853.

V.2Tjeerd Goslinga, zoon van Jan Tjeerds Goslinga (IV.2), geb. Arum 23 apr. 1817, boerenknecht, † Arum 16 apr. 1868, tr. Wonseradeel 27 apr. 1839 Geertje Dirks Sjaarda, geb. Arum 1817.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Goslinga, geb. Arum 21 dec. 1839, volgt VI.4.
2.Dirk Goslinga, geb. Arum 25 dec. 1841, † Arum 11 juni 1844.
3.Sjoerdertje Goslinga, geb. Arum 23 mei 1843, † Arum 27 okt. 1857.
4.Jacoba Goslinga, geb. Arum 26 juni 1846, schipperse, † Harlingen 13 juli 1900, tr. Wonseradeel 27 juli 1871 Hans de Vries, geb. Schraard 1832, schipper, weduwnaar van Trijntje Rijpma.
5.Dirk Goslinga, geb. Arum 8 juli 1851, volgt VI.5.
6.Mevis Goslinga, geb. Arum 30 maart 1855, † Arum 20 aug. 1857.

V.3Mevis (Mebius) Goslinga, zoon van Jan Tjeerds Goslinga (IV.2), geb. Arum 13 aug. 1820, † Arum 5 jan. 1851, tr. Wonseradeel 28 apr. 1849 Marijke Dirks Ruim, geb. Kimswerd 1822.
Uit dit huwelijk:
1.Japke Goslinga, geb. Arum 27 mei 1850, tr. Wonseradeel 10 mei 1873 Sjouke van Althuis, geb. Peins 1846, arbeider.

VI.1Sjerp Goslinga, zoon van Jan Goslinga (V.1), geb. Arum 20 jan. 1844, boerenknecht, † Arum 1 nov. 1874, tr. Wonseradeel 29 mei 1869 Pietje Kingma, geb. Arum 1848, naaister.
Uit dit huwelijk:
1.Hesseltje Goslinga, geb. Arum 29 sept. 1870, naaister, † Kimswerd 15 jan. 1897, tr. Wonseradeel 18 mei 1895 Rients Bergsma, geb. Kimswerd 1866, arbeider.
2.Rienk Goslinga, geb. Arum 21 febr. 1872, † Arum 1 nov. 1873.
3.Japkje Goslinga, geb. Arum 12 dec. 1873, † Arum 26 juni 1875.

VI.2Jan Goslinga, zoon van Jan Goslinga (V.1), geb. Arum 30 okt. 1846, kooltjer, † Pingjum 28 nov. 1874, tr. Wonseradeel 4 mei 1872 Janneke Kuipers, geb. Witmarsum 1852.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Goslinga, geb. Pingjum 26 febr. 1873, volgt VII.1.
2.Jan Goslinga, geb. Pingjum 20 jan. 1874, † Pingjum 17 aug. 1877.

VI.3Tjerk Goslinga, zoon van Jan Goslinga (V.1), geb. Arum 13 aug. 1849, arbeider, † Pingjum 18 apr. 1920, tr. Janneke Kuipers, geb. 1852.
Uit dit huwelijk:
1.Sijke Goslinga, geb. Pingjum, 26 nov. 1876, tr. Wonseradeel 28 mei 1899 Klaas de Groot, geb. Pingjum 1876, arbeider.
Uit dit huwelijk:
a.Janneke de Groot.
b.Tjerk de Groot.
c.Jan de Groot.
d.Klaas de Groot.
2.Hesseltje Goslinga, geb. Pingjum 16 juli 1878, † Pingjum 29 aug. 1878.
3.Jan Goslinga, geb. Pingjum 8 sept. 1879,volgt VII.2.
4.Hesseltje Goslinga, geb. Pinjum 9 apr. 1882, tr. Wonseradeel 21 mei 1904 Jitte van de Witte, geb. Pingjum 1880.
Uit dit huwelijk:
a.Janneke van de Witte.
b.Piet van de Witte.
c.Tjerk van de Witte.
5.Pier Goslinga, geb. Pingjum 19 juli 1886, † Pingjum 25 juni 1887.
6.Antje Goslinga, geb. Pingjum 1889, tr. Wonseradeel 13 mei 1911 Hendrik Faber, geb. Arum 1879.

VI.4Jan Goslinga, zoon van Tjeerd Goslinga (V.2), geb. Arum 21 dec. 1839, boerenknecht, † Arum 9 sept. 1891, tr. Wonseradeel 6 mei 1865 Pietje Sjoerds Dijkstra, geb. Witmarsum 1839.
Uit dit huwelijk:
1.Sjoerdtje Goslinga, geb. Arum 12 juli 1865, † Arum 24 maart 1894, tr. Wonseradeel 1 nov. 1890 Tietso van Eijck van Heslinga, geb. Sneek 1865, banketbakker.
2.Marij Goslinga, geb. Arum 5 aug. 1867, tr. Wonseradeel 18 mei 1889 Sasker Rijpma, geb. 1863, arbeider.
3.Tjeerd Goslinga, geb. Arum 21 maart 1870, † Arum 19 febr. 1871.
4.Tjeerd Goslinga, geb. Arum 27 dec. 1871.
5.Sjoerd Goslinga, geb. Arum 22 febr. 1874.
6.Dirk Goslinga, geb. Arum 7 nov. 1876, † Arum 13 maart 1879.

VI.5Dirk Goslinga, zoon van Tjeerd Goslinga (V.2), geb. Arum 8 juli 1851, bakker, tr. Idaarderadeel 26 okt. 1889 Antje Zuidema, geb. Grouw 31 aug. 1859.
Uit dit huwelijk:
1.Tjeerd Gerard Goslinga, geb. Utrecht 1893, volgt VII.3.

VII.1Klaas Goslinga, zoon van Jan Goslinga (VI.2), geb. Pingjum 26 febr. 1873, postiljon-, fouragehandelaar, † Heerenveen 6 maart 1943, tr. 1Ί Wonseradeel 13 mei 1899 Andrina Lemstra, geb. Witmarsum 4 maart 1879, † Schoterland 3 febr. 1908; tr. 2Ί Schoterland 14 dec. 1916 Aleida van der Wolf, geb. Langezwaag 8 juli 1871, † Heerenveen 6 jan. 1954.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jan Goslinga, geb. Heerenveen 7 maart 1900, boormeester, † Bad Joebang (Indonesiλ) 11 maart 1931, ongehuwd.
2.Sijmon Goslinga, geb. Heerenveen 14 apr. 1901, volgt VIII.1.

VII.2Jan Goslinga, zoon van Tjerk Goslinga (VI.3), geb. Pingjum 8 sept. 1879, landarbeider, † Pingjum 13 juli 1939, tr. Wonseradeel 12 nov. 1904 Tietje Kooijenga, geb. Arum 28 nov. 1884, † Makkum 4 juni 1976.
Uit dit huwelijk:
1.Tjerk Goslinga, geb. Witmarsum 16 okt. 1905, volgt VIII.2.
2.Egbert Goslinga, geb. Witmarsum 4 nov. 1907, † Witmarsum 15 jan. 1908.
3.Egbert Goslinga, geb. Witmarsum 13 apr. 1910, volgt VIII.3.

VII.3Tjeerd Gerard Goslinga, zoon van Dirk Goslinga (VI.5), geb. Utrecht 1893, bakker, † Utrecht 3 nov. 1930, tr. Utrecht 23 maart 1922 Pieternella Adriana van Amerongen, geb. Utrecht 1894.
Uit dit huwelijk:
1.Dirk Gerard Goslinga.
2.Pieter Adrianus Goslinga.
3.Anton Jan Goslinga.

VIII.1Sijmon Goslinga, zoon van Klaas Goslinga (VII.1), geb. Heerenveen 14 apr. 1901, tr. Schoterland 17 apr. 1924 Trijntje Meester.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Goslinga, geb. Oudeschoot 16 sept. 1924 Ybele Jelsma.
Uit dit huwelijk:
a.Saakje Jelsma.
b.Tineke Jelsma.
2.Klaas Goslinga, geb. Oudeschoot 14 maart 1926, tr. 27 juli 1951 Froukje Zandhuis, geb. 19 jan. 1928.
Uit dit huwelijk:
a.Sijmon Goslinga, geb. Oranjewoud 21 apr. 1953, tr. 17 juni 1977 Anneke Perik, geb. 17 jan. 1955.
b.Sjouke Goslinga, geb. Heerenveen 16 febr. 1959, tr. 9 mei 1980 Elly Perik, geb. 28 sept. 1958.
3.Andrina Goslinga, geb. Mildam 6 juli 1928, tr. Johan van Oosterloo.
Uit dit huwelijk:
a.Tineke van Oosterloo.
b.Joke van Oosterloo.
4.Wolter Goslinga, geb. Mildam 17 nov. 1935, † Mildam 28 juni 1942.

VIII.2Tjerk Goslinga, zoon van Jan Goslinga (VII.2), geb. Witmarsum 16 okt. 1905, † Rotterdam 26 maart 1983, tr. Spijkenisse 2 juni 1936 Pietje Troost, geb. Spijkenisse 26 jan. 1908.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Tjerk Goslinga, geb. Spijkenisse 26 febr. 1941, tr. Rotterdam 20 aug. 1965 Leny Sabina Berghout, geb. Pernis 13 mei 1940.
Uit dit huwelijk:
a.Ernst Jan Goslinga, geb. Spijkenisse 19 okt. 1966.
b.Mirjam Goslinga, geb. Spijkenisse 9 dec. 1971.

VIII.3Egbert Goslinga, zoon van Jan Goslinga (VII.2), geb. Witmarsum 13 apr. 1910, † Harlingen 1 juni 1984, tr. Harlingen 10 juni 1940 Pietje Kwast, geb. Harlingen 24 juni 1918.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Tjitsje Goslinga, geb. Pingjum 25 juli 1941, tr. Lucas de Vries, geb. Zurich 21 sept. 1937, schilder.
Uit dit huwelijk:
a.Douwe de Vries.
b.Egbert de Vries.
c.Johannes de Vries.
d.Jan Peter de Vries.
e.Annette de Vries.
2.Tjitsje Antje Goslinga, geb. Pingjum 19 sept. 1945, tr. Piet Wijbenga, geb. 6 sept. 1942.
Uit dit huwelijk:
a.Ydo Wijbenga.
b.Edwin Wijbenga.
3.Jan Goslinga, geb. Pingjum 24 juli 1949, tr. Pietje van Straten, geb. 11 apr. 1953.
Uit dit huwelijk:
a.Eddy Goslinga.
b.Pieter Goslinga.
4.Tjerk Goslinga, geb. Pingjum 20 nov. 1953.
5.Sijbe Goslinga, geb. Pingjum 20 maart 1959, tr. Wonseradeel 25 mei 1984 Pietje Marijke Postma, geb. Witmarsum 6 apr. 1962.


Tak Symen Tjeerds Goslinga

IV.3Symen Tjeerds Goslinga, zoon van Tjeerd Sybrens Goslinga (III.2), boerenknecht, arbeider, geb. Arum 22 juli 1792, ged. ald. 5 aug. 1792, † Arum 9 okt. 1855, tr.1Ί Wonseradeel 12 juni 1824 Sjoukje Hiddes de Vries, geb. 10 sept. 1800, ged. Pingjum 19 okt. 1800, arbeidster, † Arum 4 jan. 1846, dochter van Hidde Hanses de Vries en Dieuwke Pieters de Vries; tr. 2Ί Wonseradeel 3 maart 1849 Antje Johannes Schultetus, geb. Waaxens 10 jan. 1818, † (Wonseradeel) 2 dec. 1870, dochter van Johannes Schultetus en Reinskje Dirks Andringa.
Uit het eerste huwelijk:
1.Tjeerd Symens Goslinga, geb. Arum 25 okt. 1825, volgt V.4.
2.Hidde Symons Gosli(n)ga, geb. Arum 17 okt. 1828, volgt V.5.
3.Jan Goslinga, geb. Arum 21 jan. 1832, arbeider, † Pingjum 3 dec. 1868, ongehuwd.
4.Jetze Goslinga, geb. Arum 10 juli 1835, † Arum 30 juni 1861, ongehuwd.
5.Rinske Goslinga, geb. Arum 22 nov. 1838, † Arum 13 okt. 1841.
6.Pieter Goslinga, geb. Arum 1 jan. 1842, arbeider, † Arum 14 dec. 1874, ongehuwd.
7.Rinske Symons Goslinga, geb. Arum 26 dec. 1844, † (Franekeradeel) 19 nov. 1906, tr. (Franekeradeel) 20 mei 1871 Hoite Haitsma, geb. Achlum 1849/1850, boerenknecht, zoon van Fokke Johannes Haitsma en Geertje Pieters Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
a.Sjoukje Haitsma, geb. Achlum 24 juli 1872, tr. Franekeradeel 17 febr. 1900 Gerrit Buma, geb. Huizum 9 okt. 1873, zoon van Dirk Luitzens Buma en Sara Gerrits van der Zee.
b.Fokke Haitsma, geb. Achlum 6 aug. 1874, tr. Franekeradeel 20 mei 1905 Rinskje de Beer, geb. Achlum 30 apr. 1876, dochter van Gerrit Doedes de Beer en Akke Wytzes de Vries.
c.Simon Haitsma, geb. Achlum 2 maart 1876, tr. Franekeradeel 25 mei 1901 Fokeltje van der Wal, geb. Minnertsga 13 juli 1873, dochter van Gerrit Feikes van der Wal en Tettje Pieters Wassenaar.
d.Geertje Haitsma, geb. Achlum 19 nov. 1877, tr. Franekeradeel 13 mei 1905 Klaas Kuiken, geb. Deinum 9 apr. 1881, zoon van Hendrik Kuiken en Antje Visser.
e.Jeltje Haitsma, geb. Achlum 21 juni 1881, tr. Wonseradeel 17 mei 1902 Jan Sipke de Boer, geb. Arum 4 jan. 1878, zoon van Willem de Boer en Meindertje Jenema.
f.Jan Haitsma, geb. Achlum 21 dec. 1884, tr. Franekeradeel 6 juni 1908 Baukje van der Pol, geb. Achlum 6 maart 1884, dochter van Jacob van der Pol en Johanna Tigchelaar.
Uit het tweede huwelijk:
8.Johannes Goslinga, geb. Arum 30 mei 1849, volgt V.6.

V.4Tjeerd Symens Goslinga, zoon van Symen Tjeerds Goslinga (IV.3), geb. Arum 25 okt. 1825, landbouwer, † Kimswerd 28 jan. 1861, tr. Wonseradeel 5 april 1849 Aafke Wybes de Boer, geb. Tzummarum 3 aug., ged. ald. 25 aug. 1811, strohoedjesmaakster, † Idsegahuizum 11 juli 1895, dochter van Wybe Martens de Boer en Sjoerdtje Jans, en weduwe van Jan Anes Anema, geb. Arum ca. 1782, assessor van Wonseradeel, wonende te Arum, † Arum 6 jan. 1848, zoon van Ane Jans Anema en Maaike Gerrits Faber.
Uit dit huwelijk:
1.Sjoerdtje Goslinga, geb. Arum 16 febr. 1850, † Ommen 8 juli 1924, tr. Kampen 27 juni 1872 ds. Jan Bakker, geb. De Wijk 16 juni 1846, gereformeerd predikant te Stroobos 1872-1876, Broek op Langedijk 1876-1877, Sexbierum 1877-1882, Stad Ommen 1882-1893, Emlichheim 1893-1896, Bunschoten 1896-1903, Emmen 1903-1920, † Ommen 29 apr. 1931, zoon van Klaas Bakker en Jantje Roelofs Zoer.
Uit dit huwelijk nageslacht.
2.Ds. Sijmon Tjeerds Goslinga, volgt VI.6.

V.5Hidde Symons Gosli(n)ga, zoon van Symen Tjeerds Goslinga (IV.3), geb. Arum 17 okt. 1828, arbeider, † Arum 26 sept. 1828, tr. Wonseradeel 24 jan. 1852 Johantje Simons de Vries, geb. Arum 18 nov. 1828, dochter van Simon Meinderts de Vries en Grietje Jurres ten Brink.
Uit dit huwelijk:
1.Sjoukje Goslinga, geb. Arum 16 maart 1851, † Sexbierum 19 nov. 1919, tr. Franekeradeel 11 mei 1877 Bauke van der Pol, geb. Achlum 12 maart 1851, † (Barradeel) 21 apr. 1918, zoon van Jacob Jorkes van der Pol en Ybeltje Baukes Bakker.
Uit dit huwelijk:
a.Ybeltje van der Pol, geb. (Franekeradeel) 22 okt. 1877.
b.Hidde van der Pol, geb. (Franekeradeel) 21 juni 1879.
c.Jacob van der Pol, geb. Sexbierum 4 sept. 1881, tr. Franekeradeel 14 nov. 1908 Froukje Visser, geb. Akkerwoude 27 dec. 1881, dochter van Ruurd Jans Visser en Metje Siegers Raap.
d.kind, geb. en † (Barradeel) 4 aug. 1883.
e.Johanna van der Pol, geb. (Barradeel) 13 jan. 1885.
f.Jorke van der Pol, geb. (Barradeel) 1 nov. 1887.
g.Simon van der Pol, geb. Sexbierum 10 mei 1892, † Utrecht 3 juni 1915, ongehuwd..
2.Grietje Goslinga, geb. Arum 20 juni 1853, † Pingjun 23 jan. 1869, ongehuwd.
3.Leentje Goslinga, geb. Arum 26 sept. 1855, † (Franekeradeel) 21 jan. 1936, tr. Franekeradeel 13 mei 1882 Lolle Osinga, geb. Tzum 1 aug. 1854, arbeider, † (Franekeradeel) 11 dec. 1942, zoon van Ypke Lolles Osinga en Jetske Jans de Jong.
Uit dit huwelijk:
a.Jetske Osinga, geb. Ried 28 maart 1883, tr. Franekeradeel 12 mei 1906 Hans Jorritsma, geb. Tzum 26 febr. 1881, zoon van Johan Jorritsma en Marijke van Dijk.
b.Johanna Osinga, geb. Ried 16 apr. 1886, tr. Franekeradeel 16 okt. 1909 Johannes Hoekstra, geb. Hitzum 26 dec. 1883, zoon van Klaas Hoekstra en Isaδkje Palma.
c.Trijntje Osinga, geb. Ried 22 febr. 1890, tr. Franekeradeel 21 maart 1914 Ruurd Hallema, geb. Tzum 11 juni 1891, zoon van Jan Hallema en Aafke van Dijk.
d.Ypke Osinga, geb. Ried 7 apr. 1893.
e.Hiltje Osinga, geb. Ried 14 nov. 1897, tr. Franekeradeel 29 sept. 1921 Jelle Hoitema, geb. Tzum 2 aug. 1898, zoon van Jan Hoitema en Jitske de Vries.
4.Afke Goslinga, geb. Pingjum 2 dec. 1857, † Arum 18 sept. 1871.
5.Sijmon Goslinga, geb. Pingjum 21 maart 1860, † Arum 2 dec. 1868.
6.Hiltje Goslinga, geb. Pingjum 9 apr. 1863, † Leeuwarden 8 juni 1950, tr. Hennaarderadeel 15 mei 1886 Taede Wytsma, geb. Wommels 3 maart 1864, boerenknecht, † Wommels 21 okt. 1928, zoon van SIble Lolkes Wytsma en Sytske Johannes Bulthuis.
Uit dit huwelijk:
a.Sytske Wytsma, geb. Burgwerd 14 febr. 1887, tr. Baarderadeel 15 mei 1907 Hendrik Westerhuis, geb. Baard 6 apr. 1878, zoon van Jan Hendriks Westerhuis en Akke Lammerts Minnema.
b.Hidde Wytsma, geb. Burgwerd 31 jan. 1890, tr. Hennaarderadeel 4 febr. 1914 (huwelijk door echtscheiding ontbonden vonnis rechtbank Leeuwarden 19 jan. 1928) Akke Reinalda, geb. Oosterlittens 27 okt. 1892, dochter van Riemer Louws Reinalda en Anna Foekes Jongma.
c.Sible Wytsma, geb. Waaxens 27 febr. 1894, tr. Franekeradeel 1 mei 1919 Doedtje van der Meer, geb. Oppenhuizen 16 apr. 1894, dochter van Dirk van der Meer en Baukje de Jong.
7.Antje Goslinga, geb. Pingjum 13 febr. 1866, † Pingjum 23 okt. 1868.

V.6Johannes Goslinga, zoon van Symen Tjeerds Goslinga (IV.3), geb. Arum 30 mei 1849, arbeider, † Harlingen 17 dec. 1918, tr. Wonseradeel 18 aug. 1870 Gatske de Vries, geb. Schettens 18 apr. 1851, † Arum 7 nov. 1875, dochter van Hidde Jacobs de Vries en Attje Doekes Roedema.
Uit dit huwelijk:
1.Sijmon Goslinga, geb. Arum 18 jan. 1872, † Arum 4 juni 1872.
2.Attje Goslinga, geb. Arum 23 juni 1873, volgt VI.7.
3.Sijmon Goslinga, geb. Arum 31 maart 1875, † Arum 25 febr. 1876.

VI.6Ds. Sijmon Tjeerds Goslinga, zoon van Tjeerd Symens Goslinga (V.4), geb. Arum 24 sept. 1852, gereformeerd predikant te Sassenheim 1875-1878, Bolsward 1878-1892 en Schiedam 1892-1918, † Driebergen 7 maart 1922, tr. Nieuwdorp ('s Heer Arendskerke) Maatje Elisabeth Steketee, geb. Nieuwdorp 1 dec. 1850, † Driebergen 16 jan. 1927, dochter van ds. Christiaan Steketee (1819-1882), gereformeerd predikant te Nieuwdorp 1842-1882, en Johanna Sara van Overbeeke. Haar broer Adriaan Steketee (1846-1913) was predikant te Zaamslag van 1869-1872, later docent aan de theologische hogeschool te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1.Aafke Rigtje Goslinga, geb. Sassenhem 14 sept. 1876, † Schiedam 4 dec. 1941, ongehuwd.
2.Christiaan Goslinga, volgt VII.4.
3.Johanna Sara Goslinga, geb. Bolsward 30 juli 1879, † Schiedam 28 juni 1947, ongehuwd.
4.Tjeerd Simon Goslinga, volgt VII.5.
5.Sjoerdtje Elisabeth Goslinga, geb. Bolsward 19 sept. 1882, † Koudekerke 23 nov. 1939, tr. Schiedam 22 maart 1917 Ds. Arie Cornelis Heij, geb. Reeuwijk 26 maart 1877, predikant, † Apeldoorn 15 dec. 1960.
Uit dit huwelijk:
a.Adrianus Gijsbertus Heij, geb. Koudekerke 24 febr. 1918, indoloog, † 30 aug. 1943, ongehuwd.
b.Simon Tjeerd Heij, geb. Koudekerke 18 nov. 1919, arts, † Groningen 18 dec. 2008, tr. Amsterdam 4 maart 1952 Vredegonde Haije.
Uit dit huwelijk:
A.Ivo Heij.
B.Adriaan Maarten Heij, geb. De Klomp 16 juni 1953.
C.Joost Heij, geb. De Klomp 28 maart 1955.
D.Josefine Sjoerdtje Eva Heij, geb. De Klomp 2 juni 1957.
c.Leentje Neeltje Heij, geb. Koudekerke 8 aug. 1921, † Koudekerke 24 nov. 1924.
d.Maatje Elisabeth Heij, geb. Koudekerke 14 jan. 1923, onderwijzeres, † Eindhoven 13 juli 1949.
e.Pieternella Aafke Heij, geb. Koudekerke 3 juli 1928, apothekersassistente, † Wijk bij Duurstede 2 juni 2015, tr. Amsterdam 1951 Jaap Bethlem, arts.
Uit dit huwelijk:
A.Jaap Pieter Bethlem, geb. Amsterdam 20 dec. 1951, † (Kenia) 21 sept. 1976.
B.Charlotte Elisabeth Bethlem, geb. Amsterdam 24 juni 1956, tr. 16 juni 1979 Gijsbert Pieter Knobbout.
4.Prof.dr. Adriaan Goslinga, volgt VII.6.
5.Gorrit Goslinga, geb. Bolsward 22 jan. 1888, † Amsterdam 12 aug. 1902.
6.Ds. Cornelis Jakob Goslinga, volgt VII.7.
7.Elisabeth Petronella Goslinga, geb. Schiedam 12 apr. 1892, † Schiedam 3 nov. 1966, ongehuwd.
8.Wybo Jan Goslinga, volgt VII.8.

VI.7Attje Goslinga, dochter van Johannes Goslinga (V.6), geb. Arum 23 juni 1873, † Harlingen 30 nov. 1953, werkster, tr. Harlingen 17 juni 1909 Taeke Weldring, geb. Franeker 23 maart 1868, veldarbeider, zoon van Johannes Weldring en Agnes Looyenga.
Uit een onbekende relatie:
1.Johannes Simon Goslinga, geb. Harlingen 25 apr. 1899, volgt VII.9.
2.Gosse Goslinga.
3.Fokke Goslinga, tr. N.N. Weldering.

VII.4Christiaan Goslinga, zoon van ds. Sijmon Tjeerds Goslinga (VI.6), geb. Sassenheim 25 okt. 1877, gezagvoerder grote vaart, secretaris gezagvoerdersvereniging, † Rotterdam 8 sept. 1931, tr. Schiedam 31 jan. 1907 Catharina Verkade, geb. Schiedam 31 juli 1883, † Schiedam 5 maart 1960.
Uit dit huwelijk:
1.Maatje Elisabeth Goslinga, geb. Schiedam 25 febr. 1909 Schiedam, filiaalhoudster, † na 1985, ongehuwd. [SINT-LIDUINASTRAAT 10 K 458, 3117 CS SCHIEDAM, TEL. 010-4264763]
2.Prof.dr. Cornelis Christiaan Goslinga, geb. Schiedam 22 juli 1910, volgt VIII.4.
3.Simon Tjeerd Goslinga, geb. Schiedam 21 maart 1913, volgt VIII.5.
4.Christiaan Goslinga, geb. Rotterdam 7 mei 1914, volgt VIII.6.
5.Jacobus Daniel Goslinga, geb. Rotterdam 18 mei 1916, † Rotterdam 8 sept. 1916.
6.Jacobus Daniel Goslinga, geb. Rotterdam 23 mei 1919, volgt VIII.7.

VII.5Tjeerd Simon Goslinga, zoon van Sijmon Tjeerds Goslinga (VI.6), geb. Bolsward 6 jan. 1881, wethouder te Leiden, voorzitter Raad van Arbeid, † Amsterdam 5 febr. 1939, tr. Amsterdam 16 mei 1907 Anna Catharina Koekkoek, geb. Amsterdam 23 apr. 1882, † Amsterdam 30 nov. 1949, dochter van Johannes Hermannus Koekkoek en Catharina Maria Dijksterhuis. Bron: http://www.janvanhout.nl/pluche7/pers/plup_goslin_1233.htm.
Uit dit huwelijk:
1.Simon Tjeerd Goslinga, geb. Schiedam 31 okt. 1909, volgt VIII.8.
2.Johannes Hermanus Goslinga, geb. Schiedam 18 juli 1913, volgt VIII.9.
3.Gorrit Johannes Marinus Goslinga, geb. Schiedam 3 aug. 1915, volgt VIII.10.
4.Catharina Maria Anna Goslinga, geb. Schiedam 15 maart 1917, secretaresse, tr. 1Ί Amsterdam 3 febr. 1954 Karel Berthus Verbruggen, geb. Amsterdam 13 apr. 1907, instrumentmaker, † Amsterdam 16 okt. 1955, weduwnaar van (tr. Amsterdam 28 nov. 1928) Maria Elisabeth Scheeres, geb. Amsterdam 6 okt. 1906, † Amsterdam 7 jan. 1954); tr. 2Ί Amsterdam 3 jan. 1969 Stoffel Wicher Lochmans, geb. ’s-Gravenhage 22 apr. 1909.
Uit het eerste huwelijk van Karel Verbruggen twee zonen: Robbie Verbruggen, geb. 28 aug. 1931 en Karel Verbruggen, geb. Amsterdam 18 maart 1934.
5.Maatje Elisabeth Goslinga, geb. Schiedam 29 jan. 1919, † Leiden 19 jan. 1925.
6.Anna Catharina Goslinga, geb. Leiden 5 mei 1922, sociaal werkster, † Amsterdam 24 nov. 2008, tr. Stans Mulder, † na 2008.
7.Tjeerd Simon Goslinga, geb. Leiden 4 maart 1924, volgt VIII.11.

VII.6Prof.dr. Adriaan Goslinga, zoon van Sijmon Tjeerds Goslinga (VI.6), geb. Bolsward 26 sept. 1884, leraar Chr. gymnasium Rotterdam 1911-1913 en Rijks H.B.S. te Winterswijk 1915-1918, hoogleraar Nieuwe Algemene en Vaderlandse geschiedenis en de Nederlandse Letteren aan de Vrije Universiteit (1918), † Amsterdam 2 febr. 1961, tr. Haarlem 26 juli 1926 Johanna Louisa Huisken, geb. Hoorn 31 mei 1895, † Amsterdam 16 dec. 1970.
Bron: http://www.hdc.vu.nl/Inventarissen/499%20Goslinga%20A.pdf.
Uit dit huwelijk:
1.Simon Sicco Goslinga, geb. Amsterdam 16 juli 1927, wetenschappelijk ambtenaar Centraal Planbureau, † Schiedam 3 mei 1976, tr. 1Ί Rotterdam 13 juni 1963 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Rotterdam 22 mei 1965) Juliana Bakker, geb. Rotterdam 2 febr. 1904, dochter van Tjeerd Bakker; tr. 2Ί Rotterdam 26 okt. 1966 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Rotterdam 14 mei 1969) Juliana Bakker, als voren; tr. 3Ί Rijswijk 17 dec. 1969 Liem Nio Tan, geb. Djombang, Indon. 28 aug. 1907, † ’s-Gravenhage 8 maart 1976, weduwe van (tr. Djombang, Indon. 15 nov. 1925) Khwan Djioe Sie, geb. Kediri, Indon. 26 okt. 1904, † Djakarta 11 jan. 1963.
Uit het eerste huwelijk van Liem Nio Tan stamt een dochter Swan Khiem Sie, geb. Soerabaja, Indon. 5 apr. 1928.
2.Anna Margaretha Elisabeth Goslinga, geb. Amsterdam 23 dec. 1928, † Sloten (N.H.) 28 febr. 1945.
3.Heiko Frederik Goslinga, geb. Amsterdam 13 juni 1930, volgt VIII.12.
4.Christiaan Goslinga, geb. Amsterdam 13 sept. 1932, administrateur, ongehuwd. [AMSTERDAM (2?) of DEN BURG]
5.Aafke Rigtje Goslinga, geb. Amsterdam 5 dec. 1933, ongehuwd.

VII.7Ds. Cornelis Jakob Goslinga, zoon van Sijmon Tjeerds Goslinga (VI.6), geb. Bolsward 31 mei 1889, gereformeerd predikant te Molenaarsgraaf-Brandwijk 1914-1919, Oosthem (Wymbritseradeel) 1919-1925-1954, hulpd. te Vreeland 1954-1958, † Utrecht 4 juni 1983, tr. Heinekenszand 5 aug. 1914 Fina Hendrika Bramer, geb. Boxum 29 maart 1889, † Groningen 2 aug. 1972.
Uit dit huwelijk:
1.Johanna Geertruida Goslinga, geb. Molenaarsgraaf (Brandwijk) 12 febr. 1918, † 13 sept. 2010, tr. Buitenpost 14 okt. 1948 Willem Albert te Raa, geb. 1916, † Arnhem 22 juni 1984. Overlijdensadvertentie ondertekend door Nieuweboer, De Jong, Pilat en Van Oosten.
Uit dit huwelijk:
a.Fina Hendrika te Raa, geb. Amersfoort 23 juli 1949.
b.Johanna te Raa, geb. Amersfoort 4 nov. 1950.
c.Christiaan te Raa, geb. Arnhem 1 apr. 1955.
2.Maatje Elisabeth Goslinga, geb. Molenaarsgraaf (Brandwijk) 4 febr. 1919, † Voorhout, tr. Oegstgeest 24 mei 1963 Gerard van den Hoven van Genderen, geb. 28 jna. 1915, secretaris zendingsseminarie, † Voorhout 17 febr. 1985, (waarschijnlijk) zoon van Anton Abraham Laurens van den Hoven van Genderen en Clara Elisabeth Hageman.
Bron: http://users.telenet.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/.
Uit dit huwelijk:
a.Agnes van den Hoven van Genderen, tr. Peter Hoekstra.
Uit dit huwelijk: Hane, Bart, Hesdy en Koen.
b.Derk Jan van den Hoven van Genderen.
c.Annah van den Hoven van Genderen.
d.Ditje van den Hoven van Genderen, tr. Adama Ouιdraogo.
Uit dit huwelijk: Rowi.
3.Jozina Johanna Goslinga, geb. Oosthem 19 aug. 1921, secretaresse, tr.? N.N. Nieuweboer.[HOUTLAAN 25, 2334 CJ LEIDEN; 2011: DRIEBERGEN?]
4.Simon Tjeerd Goslinga, geb. Oosthem 14 dec. 1922, volgt VIII.13.
5.Gerrit Frederik Christiaan Goslinga, geb. Oosthem 19 apr. 1925, volgt VIII.14.

VII.8Wybo Jan Goslinga, zoon van Sijmon Tjeerds Goslinga (VI.6), geb. Schiedam 29 dec. 1893, hoofd departement van onderwijs Nederlandse Antillen, † Utrecht 25 juli 1964, tr. Bussum 29 maart 1923 Philippine Johanna Antoinette Stoove, geb. Zeist 19 aug. 1903, † Nijkerk 28 sept. 1974.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Catharina Goslinga, geb. Haarlem 27 dec. 1923, tr. New York, V.S. Jan Christiaan Havinga, geb. 1918.
Uit dit huwelijk:
a.Ann Emilie Havinga, geb. 22 jan. 1958.
b.Catharina Elisabeth Havinga, geb. 21 okt. 1960.
2.Wybo Jan Goslinga, geb. Haarlem 1 juli 1925, volgt VIII.15.
3.Mathilda Elisabeth Goslinga, geb. Schiedam 6 sept. 1927, tr. Washington (V.S.) Carl Anthony Ruys, geb. 's-Gravenhage 18 nov. 1921, jurist.
Uit dit huwelijk:
a.Peter Nicolaas Ruys, geb. Washington (V.S.) 11 aug. 1949, tr. Wassenaar 4 juli 1975 Johanna van Luijk, geb. Paramaribo 24 nov. 1950.
b.Maarten Ruys, geb. 's-Gravenhage 25 okt. 1954.
4.Alice Margaretha Cornelia Goslinga, geb. Schiedam 8 nov. 1930, tr. 11 juni 1953 Herminius Carl Georg Ludolf Ribbink, geb. 1929, † Rhoon 25 aug. 1981.
Uit dit huwelijk:
a.Gerrit Antonie Ribbink, geb. Kobe (Japan) 8 apr. 1955.
b.Eduard Louis Ribbink, geb. Hong Kong 18 juli 1957.
c.Philippine Johanna Antoinette Ribbink, geb. 16 aug. 1962.
d.Catharine Elisabeth Willemina Ribbink, geb. Buenos Aires 23 dec. 1964.
5.Simon Gorrit Christiaan Goslinga, geb. 's-Gravenhage 30 mei 1933, manager Standard Oil Cy., tr. Casablanca (Marokko) 22 okt. 1960 Suzanna Seymour Tripier, geb. 15 nov. 1940.
Uit dit huwelijk:
a.Gillian Mary Goslinga, geb. 16 jan. 1964.
b.Philip Michel Goslinga, geb. Londen 8 aug. 1966.
6.Phillipine Johanna Antoinette Goslinga, geb. 's-Gravenhage 17 sept. 1935, tr. Heemstede 18 juli 1956 ds. Arie Jacobus Dondorp, predikant.
Uit dit huwelijk:
a.Wybo Jan Dondorp, geb. Domburg 21 aug. 1957.
b.Arie Johannes Dondorp, geb. Domburg 16 mei 1959.
c.Lucas Christiaan Dondorp, geb. Zutphen 22 aug. 1961.
d.Dirk Wilhelmus Dondorp, geb. Zutphen 23 apr. 1963.
e.Adriane Catharine Dondorp, geb. Zutphen 30 aug. 1966.

VII.9Johannes Simon Goslinga, zoon van Attje Goslinga (VI.7), geb. Harlingen 25 apr. 1899, † Heemskerk, tr. Sietske Langius, geb. Sneek 24 maart 1900, † Heemskerk 22 jan. 1985, dochter van Jelle Langius en Hylkje Faber.
Uit dit huwelijk:
1.Jelle Goslinga, geb. Harlingen 29 juli 1931, volgt VIII.16.
2.Attje Goslinga, geb. Harlingen 21 mei 1933, tr. Harm Endema, geb. Harlingen 13 febr. 1931.
Uit dit huwelijk:
a.Robert Endema, geb. Beverwijk 12 apr. 1958.
b.Johan Endema, geb. 18 sept. 1960, † Heemskerk 3 okt. 1994.
c.Sieta Endema, geb. Heemskerk 21 juli 1962, tr. N.N. Sprengers.
d.Frank Endema, geb. 14 jan. 1964.
e.Gerard Endema, geb. 3 jan. 1966.
3.Jan Goslinga, geb. Harlingen 8 febr. 1935, † Harlingen 11 febr. 1935.

VIII.4Prof.dr. Cornelis Christiaan Goslinga, zoon van Christiaan Goslinga (VII.4), geb. Schiedam 22 juli 1910, hoogeleraar geschiedenis, † na 1985, tr. Rotterdam 13 apr. 1938 Catharina Elisabeth Pama, geb. Rotterdam 2 febr. 1915. [SEGBROEKLAAN 60, 2565 DM ’S-GRAVENHAGE, TEL. 070-3656790]
Uit dit huwelijk:
1.Marian Goslinga, geb. Rotterdam 2 juni 1939, ongehuwd. [DEN BURG of SPIJKENISSE]
2.Catharina Goslinga, geb. Rotterdam 17 juni 1941, tr. Carson City (Nevada, V.S.) 10 sept. 1966 Bernth Erik Johansson, mijnbouwkundig ingenieur.
Uit dit huwelijk:
a.Nils Lennart Christian Johansson, geb. Perth, Austr. 31 mei 1970.
3.Christiaan Melle Geslinga, geb. Curaηao 1 maart 1947, makelaar, tr. Amsterdam 10 juli 1974 Laurie Helen Kjonaas, geb. Savannah (V.S.) 1953. [AMSTERDAM (3?)]
Uit dit huwelijk:
a.Jaison Christiaan Goslinga, geb. Gainesville, Fl., V.S. 11 febr. 1975.
b.Shane Nelis Goslinga, geb. Gainesville, Fl., V.S. 13 maart 1977.
c.Cody Scott Goslinga, geb. Gainesville, Fl., V.S. 1979

VIII.5Simon Tjeerd Goslinga, zoon van Christiaan Goslinga (VII.4), geb. Schiedam 21 maart 1913, architect, † 4 mei 2008, tr. Schiedam 15 juni 1938 Aagje Annigje Blokland, geb. Rotterdam 21 jan. 1912.
Uit dit huwelijk:
1.Ellen Sylvia Goslinga, geb. Schiedam 29 maart 1952, tr. Schiedam 28 jan. 1972 Carol Hendrik Bos, geb. Schiedam 1949, leraar.
Uit dit huwelijk:
a.Machiel Simon Bos, geb. Schiedam 5 juli 1972.
b.Tjarda Carolina Bos, geb. Schiedam 5 apr. 1975.

VIII.6Christiaan Goslinga, zoon van Christiaan Goslinga (VII.4), geb. Rotterdam 7 mei 1914, mecanicien KLM, † na 1985, tr. Schiedam 21 nov. 1946 Cornelia Berendina Gerrets, geb. Schiedam 5 aug. 1912, † Amsterdam 21 nov. 1967, weduwe van (tr. Schiedam 11 okt. 1933) Walter Paul Wiegand, geb. Barmen (Dld.) 3 aug. 1906, † Rotterdam 14 mei 1940. [AMSTERDAM (2?) of DEN BURG]
Uit het eerste huwelijk van Cornelia Gerrets:
a.Helena Anna Elisabeth Wiegand, geb. Schiedam 21 sept. 1940.
Uit dit huwelijk:
1.Catharina Maria Goslinga, geb. Amsterdam 13 aug. 1950, verpleegster. [AMSTERDAM (3?)]
2.Christiaan Goslinga, geb. Amsterdam 13 aug. 1950, verpleger. [AMSTERDAM (2?) of DEN BURG]

VIII.7Jacobus Daniel Goslinga, zoon van Christiaan Goslinga (VII.4), geb. Rotterdam 23 mei 1919, econoom, † na 1985, tr. Rotterdam 22 maart 1951 Anna Maria Bender, geb. Utrecht 16 juni 1919, lerares lichamelijke oefening. [BERTHELOTSTRAAT 12-3, 1098 SW AMSTERDAM, TEL. 06-53710901]
Uit dit huwelijk:
1.Hans Carel Goslinga, geb. Rotterdam 2 juli 1954. [AMSTERDAM of ’S-GRAVENHAGE]
2.Wybo Goslinga, geb. Rotterdam 24 jan. 1956. [NIEUWEHAVEN 66, 3011 VT ROTTERDAM, TEL. 010-4144148]

VIII.8Simon Tjeerd Goslinga, zoon van Tjeerd Simon Goslinga (VII.5), geb. Schiedam 31 okt. 1909, inspecteur verzekeringen, † Leiderdorp 22 febr. 1978, tr. Leiden 14 okt. 1935 Hedwig Eisener, geb. Leiden 6 febr. 1913. [SCHIEDAM, GORREDIJK of LEIDEN]
Uit dit huwelijk:
1.Tjeerd Simon Goslinga, geb. Leiden 30 jan. 1939, tr. Wassenaar 4 juni 1962 Wilhelmina J.L.M. van d. Kroft. [MEIDOORNRODE 2, 2215 LE VOORHOUT, TEL. 0252-210153]
Uit dit huwelijk:
a.Teddo Simon Franciscus Goslinga, geb. Wassenaar 20 mei 1962.
b.Boyd Tjeerd Wilhelmus Goslinga, geb. Wassenaar 2 febr. 1965, tr. N.N.
c.Ivo (Yvo) Goslinga, [woont samen met Ellen Lintermans. MERELDONK 5, 5467 CP VEGHEL, TEL. 0413-344568]
2.Catharina Christina Goslinga, geb. Oegstgeest 29 aug. 1943, tr. A.M.H. Kuylaars.
3.Hettij Aafke Johanna Goslinga, geb. Leiden 15 dec. 1947, tr. Leiderdorp 15 dec. 1971 M.R.R. Korswagen.

VIII.9Johannes Hermanus Goslinga, zoon van Tjeerd Simon Goslinga (VII.5), geb. Schiedam 18 juli 1913, onderdirecteur spaarbank, † Hollywood, Fl., V.S. 13 nov. 1967, tr. 1Ί Noordwijk 21 sept. 1938 Hendrika A.J. Dijkstra, † Curaηao 1940; tr. 2Ί 1941 Anna E. Gravenhorst, geb. 1912.
Uit dit huwelijk:
1.Johan Willem Tjeerd Goslinga, geb. Aruba 1942, tr. Toronto, Ont., Can. 4 apr. 1964 Shirley Anne Piper.
Uit dit huwelijk:
a.Shavon Goslinga.

VIII.10Gorrit Johannes Marinus Goslinga, zoon van Tjeerd Simon Goslinga (VII.5), geb. Schiedam 3 aug. 1915, gemeenteambtenaar, †, tr. Leiden 3 sept. 1947 Johanna Mol, geb. Kattendijk 11 mei 1965, † Leiden 6 mei 1967.
Uit dit huwelijk:
1.Drs. Gorrit Tjeerd Anne Goslinga, geb. Leiden 18 juni 1949, † Utrecht 22 aug. 2009.

VIII.11Tjeerd Simon Goslinga, zoon van Tjeerd Simon Goslinga (VII.5), geb. Leiden 4 maart 1924, boekhouder, tr. Baambrugge 17 juli 1947 Johanna M. Hoogeveen. [BURGERVEEN of ALKMAAR]
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Philippus Goslinga, geb. Baambrugge 22 mei 1948. [VAN BLEISWIJKSTRAAT 40, 2582 LG ’S-GRAVENHAGE, TEL. 070-3541834]
2.Tjeerd Simon Goslinga, geb. Baambrugge 23 maart 1950. [BURGERVEEN of ALKMAAR]
3.Jan Maarten Goslinga, geb. Baambrugge 26 okt. 1951.
4.Wiebe Sicco Gorrit Goslinga, geb. Alkmaar 25 aug. 1953, tr. Mieke J. Verburg. [PRINS FREDERIKLAAN 9, 3818 KA AMERSFOORT, TEL. 033-4624141]
Uit dit huwelijk:
a.Rik Goslinga.
b.Hans Goslinga.
5.Anne Goslinga, geb. Alkmaar 2 aug. 1955. [LEIDEN (2?)]
6.Margaretha Willemine Goslinga, geb. Alkmaar 27 febr. 1960.

VIII.12Heiko Frederik Goslinga, zoon van Adriaan Goslinga (VII.6), geb. Amsterdam 13 juni 1930, wetenschappelijk hoofdambtenaar, † Voorburg 7 nov. 1985, tr. Amsterdam 13 apr. 1960 Drs. Anna Hendrika Zeijl. [KWIKSTAARTHOEK 4, 2317 WV LEIDEN, TEL. 071-5227047]
Uit dit huwelijk:
1.Adriaan Goslinga, geb. Amsterdam 16 febr. 1962. [AMSTERDAM (2?)]
2.Sjoerd Goslinga, geb. Vinkeveen 16 dec. 1965. […]

VIII.13Simon Tjeerd Goslinga, zoon van Cornelis Jakob Goslinga (VII.7), geb. Oosthem 14 dec. 1922, directeur bankkantoor, tr. Buitenpost 24 juni 1954 Trijntje Pilat. [2011: GORREDIJK]
Uit dit huwelijk:
1.Cornelis Jakob Goslinga, geb. Vreeland 28 mei 1955, † Sint Maarten 20 okt. 2011, tr. Aukje de Jong. [2011: SINT MAARTEN]
Uit dit huwelijk:
a.Sanne Goslinga.
b.Tjeerd Goslinga.
b.Jisk Goslinga.
2.Lutske Goslinga, geb. Vreeland 23 jan. 1958, tr. Harry Poelman. [2011: LOPPERSUM]
3.Sytze Goslinga, geb. Amsterdam 1 maart 1962, tr. Mariλtte Reus. [WEESP]
Uit dit huwelijk:
a.Jules Goslinga.
b.Cιline Goslinga.
b.Sophie Goslinga.

VIII.14Gerrit Frederik Christiaan Goslinga, zoon van Cornelis Jakob Goslinga (VII.7), geb. Oosthem 19 apr. 1925, gereformeerd predikant te Valkenswaard 1954-1962, geestelijk verzorger bejaardencentrum ‘De Schutse’ te Amsterdam-Slotervaart/Osdorp 1970-1976, † Amsterdam 5 sept. 1977, tr. Buitenpost 15 mei 1957 Franske Anna de Jong.
Uit dit huwelijk:
1.Arielle Goslinga, geb. 8 nov. 1965.
2.Karin Goslinga.

VIII.15Wybo Jan Goslinga, zoon van Wybo Jan Goslinga (VII.8), geb. Haarlem 1 juli 1925, tr. Blanca Krijnen, geb. 28 maart 1929.
Uit dit huwelijk:
1.Rudolph Christian Goslinga, geb. Curaηao 5 febr. 1949, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Ma de Lourdes Remirez.
Uit dit huwelijk:
a.Lorena Goslinga.
2.Wybo Jan Goslinga, geb. Curaηao 28 sept. 1950, tr. Patricia Castellanos.
Uit dit huwelijk:
a.Patricia Goslinga.
b.Daniel Goslinga.
c.Jose Emilio Goslinga.
3.Diane Nadine Goslinga, geb. Curaηao 28 febr. 1952, tr. Francisco Migoni.
4.Christiaan Robert Goslinga, geb. Curaηao 25 apr. 1953, tr. Elizabeth Gardenos.
Uit dit huwelijk:
a.Christiaan Robert Goslinga.
5.Philip John Anthony Goslinga, geb. Curaηao 22 mei 1954, tr. Ma de la Luz Arenas.
6.Karen Goslinga, geb. Curaηao 20 juli 1957, tr. Antonio Vargas.
Uit dit huwelijk:
a.Erika Alejandra Vargas.

VIII.16Jelle Goslinga, zoon van Johannes Simon Goslinga (VII.9), geb. Harlingen 29 juli 1931, † Woerden 5 juli 1993, tr. Corrie A. Schotanus.
Uit dit huwelijk:
1.Hans Goslinga, geb. Heerenveen 11 nov. 1957.
2.Yvonne Goslinga, geb. Heerenveen 11 nov. 1960.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 27 februari 2011
Naar begin van de paginaKinderen van Jan Anes Anema en Aafke Wybes de Boer: a. Gorrit Anema, geb. (Wonseradeel) 8 juni 1844, † (Wonseradeel) 28 nov. 1894, tr. Wonseradeel 5 mei 1866 1Ί Rinske Ruurds Heerema, geb. (Wonseradeel) 19 aug. 1843, † (Wonseradeel) 23 apr. 1879, dochter van Ruurd Herres Heerema en Hiske Sybrens Hiemstra; tr. 2Ί Wonseradeel 19 okt. 1881 Sytske de Haas, geb. (Wonseradeel) 3 juli 1857, dochter van IJsbrand Cornelis de Haas en Antje Sybrens Jongma. Uit het eerste huwelijk: A. Jan Anema, geb. (Wonseradeel) 7 febr. 1867, waarschijnlijk † vσσr 1884. B. Ruurd Anema, geb. (Wonseradeel) 15 sept. 1868, † (Wonseradeel) 24 okt. 1875. C. Aafke Anema, geb. (Wonseradeel) 9 juni 1870. D. Hiske Anema, geb. (Wonseradeel) 24 nov. 1873, † (Wonseradeel) 15 dec. 1892. E. Aukje Anema, geb. (Wonseradeel) 22 mei 1878, † (Wonseradeel) 2 juli 1881. F. Ruurdina Anema, geb. (Wonseradeel) 22 mei 1878, tweeling met de vorige, † (Wonseradeel) 18 juli 1879. Uit het tweede huwelijk: G. Jan Anema, geb. (Wonseradeel) 8 mei 1884. H. Antje Anema, geb. (Wonseradeel) 27 mei 1886. b. Wiebe Anema, geb. (Wonseradeel) 24 jan. 1847, † (Wonseradeel) 7 sept. 1938, tr. 1Ί Wonseradeel 20 mei 1871 Akke Postma, geb. (Wonseradeel) 26 dec. 1847, † (Wonseradeel) 29 mei 1872, dochter van Sikke Pieters Postma en Antje Wypkes Terpstra; tr. 2Ί Wonseradeel 12 aug. 1875 Jeltje Postma, geb. (Wonseradeel) 13 nov. 1852, † (Wonseradeel) 15 apr. 1925, zuster van de vorige. Uit het eerste huwelijk: A. Jan Anema, geb. (Wonseradeel) 16 maart 1872, † (Wonseradeel) 20 aug. 1872. Uit het tweede huwelijk: B. Akke Anema, geb. (Wonseradeel) 18 aug. 1876, † (Wonseradeel) 22 mei 1880. C. Jan Anema, geb. (Wonseradeel) 31 jan. 1878, † (Wonseradeel) 12 nov. 1941, tr. N.N. D. Akke Anema, geb. (Wonseradeel) 2 aug. 1880. E. Sikke Anema, geb. (Wonseradeel) 2 sept. 1882. E. Aafke Anema, geb. (Wonseradeel) 2 febr. 1886.