Parenteel Jan Jans Huitzing - Dina Geerts de Vries
Inleiding

Een talrijk nageslacht

De aanleiding voor het opstellen van deze parenteel is tweeŽrlei. Ten eerste vertelde mijn oudtante Corrie Alma destijds dat toen haar oudoom Bette Alma (1838-1923) overleed, er zeer veel erfgenamen waren, van wie sommigen duizenden guldens ontvingen en anderen maar een paar tientjes. Hoe dat kon, was me destijds niet duidelijk: hijzelf had geen kinderen en maar ťťn broer, mijn betovergrootvader, en zoveel nazaten waren aan die kant ook niet. Uit de verdeling van de erfenis, een akte die Sieger de Groot me leverde, bleek echter de reden: niet alleen de kinderen van Bettes broer Klaas Alma (1841-1892) erfden, maar ook de nazaten van zijn oudere halfbroers en -zuster Huitzing. En die familie bleek inderdaad buitengewoon talrijk: de vijf halfbroers/-zusters hadden tezamen 32 kinderen en 80 kleinkinderen, van wie de meesten al kinderen hadden toen Bette Alma in 1923 overleed.

Een foto van Dina Geerts de Vries

De tweede reden voor dit overzicht betreft de zoektocht naar foto’s, en wel van Dina Geerts de Vries (1797-1880), vrouw van Lammert Bettes Alma (1796-1891). In de familie Alma zijn de 19de-eeuwse foto's goeddeels verloren gegaan tijdens overstroming van een kelder in de vijftiger jaren. Hoogstwaarschijnlijk zijn toen ook foto's van Lammert Bettes Alma (1796-1891) en Dina Geerts de Vries (1797-1880) verloren gegaan. Mijn hoop was daarom gevestigd op de nazaten van Dina uit haar eerste huwelijk met Jan Jans Huitzing (1795-1834). In het pre-Internettijdperk heb ik een eerste aanzet voor deze genealogie gemaakt, in de hoop dat ik via nazaten een foto van Dina zou kunnen opsporen. Ik heb dappere pogingen gedaan om familieleden Huitzing op te sporen en ben daar voor een klein deel in geslaagd, maar vooralsnog zonder resultaat. Uit onderstaande parenteel blijkt wel dat het onbegonnen werk is om op de traditionele manier alle nazaten te bevragen: het zijn er domweg te veel en succes is niet gegarandeerd.
Vandaar mijn oproep: wie van mijn achterneven of achternichten bezit oude (negentiende-eeuwse) foto's uit de familie Huitzing? Reacties worden met veel belangstelling ingewacht onder mailredmeralmanl!


Dina Geerts de Vries (1797-1880)Parenteel Jan Jans Huitzing en Dina Geerts de Vries

I.Jan Huitsing, zoon van Jan Huitsingh (ca. 1715-1800) en Alcke Jans (ca. 1718-1800), ged. Onstwedde 8 jan. 1752, † Onstwedde 19 nov. 1806, tr. 1ļ Onstwedde Harmina Hiddingh, geb. Smeerling, ged. Onstwedde 11 jan. 1757, begr. Wedde 10 dec. 1789, dochter van Derk Hindriks Hidding en Grietje Harms Bruiningh; tr. 2ļ Vlagtwedde 15 dec. 1794 Zwaantje Hindriks Koerts, geb. Veele, ged. Vlagtwedd 25 okt. 1772, † Veele 18 febr. 1804, dochter van Hindrik Hindriks Koerts en Antje Jans Boelen.
Jan kocht bij een openbare veiling op 7 nov. 1793 de boerderij ‘het Coops’ te Veele. Bij een publieke verkoop verkocht hij de boerderij op 1 sept. 1798 aan Harm Willems Nijmeijer; later woonde daar de familie Dijkmeijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.Grietje Jans Huitzing, geb. Onstwedde 13 dec., ged. ald. 25 dec. 1788, † Winsum 28 nov. 1876, tr. Winsum 25 juni 1816 Pieter Douwes Antuma, geb. 12 juni, ged. Garnwerd 26 juni 1774, † Klein Garnwerd 16 aug. 1848, zoon van Douwe Pieters Antuma en Kunje Alderts.
Uit het tweede huwelijk:
2.Jan Jans Huitzing, geb. Veele 16 febr., ged. Vlagtwedde 22 febr. 1795, volgt II..
3.Aalke Jans Huitsing, geb. 7 apr., ged. Vlagtwedde 23 apr. 1796, † Onstwedde 9 maart 1842, tr. Nieuweschans 15 apr. 1820 Hisko Engels Engels, geb. Onstwedde 10 sept., ged. ald. 14 sept. 1794, schoolhouder, slachtveeschatter, † Onstwedde 8 mei 1875, zoon van Engel Hiskes en Elsien Elses Halm; hij hertr. Veendam 3 juli 1843 Antje Jurjens Sligter.
4.Hendrik Jans Huitsing, ged. Veele 4 jan., ged. Vlagtwedde 14 jan. 1798, landbouwer te Onstwedde, † Onstwedde 15 aug. 1839, ongehuwd.
5.Antje, geb. 25 apr., ged. Vlagtwedde 11 mei 1800.
6.Albert, geb. 9 jan., ged. Vlagtwedde 26 febr. 1804.

II.Jan Jans Huitzing, zoon van Jan Huitsing (I.), geb. Veele 16 febr., ged. Vlagtwedde 22 febr. 1795, landbouwer te Bellingeweer, † Winsum 2 mei 1834, tr. Winsum 21 sept. 1822 Dina Geerts de Vries, geb. Sauwerd 1 nov., ged. ald. 12 nov. 1797, † Sauwerd 22 sept. 1880, dochter van Geert Heines de Vries en Aaffien Fokkes; zij hertr. (tr. Winsum 22 mei 1837) Lammert Bettes Alma, ged. Noordwolde 12 dec. 1796, landbouwer te Bellingeweer, later te Sauwerd, † Sauwerd 2 sept. 1891, zoon van Bette Lammerts Alma en Tryntje Klaassens.
Jan had de bijnaam ‘Jan oet Onstwedde’. Bij nazaten van zijn volle neef Derk Huitsing (1780-1835) gaat het volgende verhaal: Jan Huitsing is uitgekocht maar had het daarna niet naar zijn zin, omdat hij koejongen moest worden of zo. Toen hij van een veekoopman hoorde dat er een boerderij te koop was in Wetsinge, ging hij daar met een zwager heen te kijken. Hij kocht de boerderij en trok daar heen. Bij zijn vertrek uit Onstwedde schijnt hij wat meegenomen te hebben dat hem niet toebehoorde en hij vertrok midden in de nacht met het ‘schienvat’. De familie is nog wel ‘achter hem aangegaan’, maar ze hebben hem toch maar laten lopen. [[Genealogie Huitsing van de hand van C.J. en R.M.A. Wegman? In dank ontvangen van G. Huitsing, Roden, 10 jan. 2003]]
Uit dit huwelijk:
1.Jan Jans Huitzing, geb. Sauwerd 7 juni 1823, volgt III.1.
2.Geert Jans Huitzing, geb. Sauwerd 13 sept. 1824, volgt III.2.
3.Aaffien Jans Huitzing, geb. Winsum 15 maart 1827, † 14 okt. 1848.
4.Zwaantje Jans Huitzing, geb. Winsum 18 nov. 1830, volgt III.3.
5.Grietje Jans Huitzing, geb. Winsum 24 juli 1833, volgt III.4.

III.1Jan Jans Huitzing, zoon van Jan Jans Huitzing (II.), geb. Sauwerd 7 juni 1823, landgebruiker, later vlasbouwer en dagloner te Sauwerd, † Sauwerd 28 nov. 1886, tr. Adorp 21 mei 1850 Jantje Pieters Bus, geb. Adorp 27 jan. 1825, † Adorp 3 sept. 1896, dochter van Pieter Eises Bus en Trijntje Pieters Miedema.
Volgens het bev.reg. van Adorp 1870-1880 was hij Chr. Geref. Zijn weduwe komt in het bev.reg. van 1890-1910 voor in dl. 2, fol. 468.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Huitzing, geb. Sauwerd 18 maart 1851, volgt IV.1. (HUITZING)
2.Trijntje Huitsing, geb. Sauwerd 28 jan. 1853, volgt IV.2. (NIEUWENHUIS)
3.Pieter Huitsing, geb. Sauwerd 7 jan. 1855, volgt IV.3. (HUITSING)
4.Diena Huitzing, geb. Sauwerd 19 apr. 1857, † Sauwerd 29 sept. 1858.
5.Diena Huitzing, geb. Sauwerd 25 juni 1859, volgt IV.4. (GOED)
6.Eise Huitzing, geb. Sauwerd 22 juni 1861, † Sauwerd 6 juli 1861.
7.Geert Huitzing, geb. Sauwerd 31 mei 1862, † Sauwerd 26 juni 1880, ongehuwd.
8.Afien Huitzing, geb. Sauwerd 5 maart 1865, volgt IV.5. (DE VRIES)
9.Eisse Huitzing, geb. Sauwerd 7 febr. 1867, volgt IV.6. (HUITZING)

III.2Geert Jans Huitzing, zoon van Jan Jans Huitzing (II.), geb. Sauwerd 13 sept. 1824, † Feerwerd 13 aug. 1869, tr. Ezinge 5 juni 1853 Pieterke Jans Poort, geb. Garnwerd 29 juni 1824, † Feerwerd 22 nov. 1868, dochter van Jan Hindriks Poort en Anje Pieters Zijlema.
Uit dit huwelijk:
1.Dina Huitzing, geb. Feerwerd 18 febr. 1854, volgt IV.7. (VEENSTRA)
2.Jan Huitsing, geb. Feerwerd 22 juli 1857, volgt IV.8. (HUITSING)
3.Janna Huitzing, geb. Feerwerd 2 maart 1861, volgt IV.9. (BOS)
4.Anko Huitzing, geb. Feerwerd 19 juni 1865, volgt IV.10. (HUITSING)
5.zoon, geb. en † Feerwerd 16 nov. 1868.

III.3Zwaantje Jans Huitzing, dochter van Jan Jans Huitzing (II.), geb. Winsum 18 nov. 1830, tr. 1ļ Adorp 5 mei 1851 Simon Jakobs van Hoving, geb. Sauwerd 16 maart 1814, ijzersmid te Sauwerd, † Sauwerd 12 juli 1864, zoon van Jakob Pieters van Hoving en Trijntje Simens van der Wal; tr. 2ļ Adorp 1 juni 1865 Pieter Harms Wieringa, geb. Leens 1838/1839, ijzersmid te Sauwerd, zoon van Harm Jans Wieringa en Leena Rijpkes Bos.
Uit het eerste huwelijk:
1.Trijntje van Hoving, geb. Sauwerd 18 dec. 1851, † Leens 20 mei 1914, tr. Oldehove 12 apr. 1893 Hendrik Franssens, geb. Saaksum 14 juli 1842, landbouwer, † Ruigewaard 3 okt. 1916, zoon van Abel Douwes Franssens en Attje Eijes Feeringa.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
2.Jan van Hoving, geb. Sauwerd 12 juli 1853, volgt IV.11. (VAN HOVING)
3.Jakob van Hoving, geb. Sauwerd 3 jan. 1856, broodbakker, † Leens 27 dec. 1928, tr. Leens 22 sept. 1887 Klaaske Huizenga, geb. Warfhuizen 6 sept. 1845, † Leens 9 mei 1918, dochter van Willem Johannes Huizenga en Derktje Derks Huizenga.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
4.Dina van Hoving, geb. Sauwerd 14 febr. 1858, volgt IV.12. (WILDEVELD)
5.Hendriktje van Hoving, geb. Sauwerd 25 nov. 1862, † Sauwerd 29 dec. 1863.
Uit het tweede huwelijk:
6.Helena Wieringa, geb. Sauwerd 14 sept. 1865, volgt IV.13. (ELEMA)
7.Harm Jan Wieringa, geb. Sauwerd 30 maart 1868.
8.zoon, geb. en † Sauwerd 27 aug. 1870.
9.Bertus Wieringa, geb. Sauwerd 24 okt. 1871.
10.Afina Rena Wieringa, geb. Sauwerd 8 apr. 1874.
11.Henderica Margaretha Wieringa, geb. Sauwerd 6 sept. 1878.

III.4Grietje Jans Huitzing, dochter van Jan Jans Huitzing (II.), geb. Winsum 24 juli 1833, † Zuidwolde 21 dec. 1871, tr. Adorp 22 mei 1853 Tjesse Willems de Boer, geb. Oostwold (WK) 22 febr. 1827, † Noordwolde 25 nov. 1878, zoon van Willem Klasens de Boer en Kornelske Kornelis van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1.Willem de Boer, geb. Groningen 17 nov. 1853, † 1853/1859.
2.zoon, geb. en † Noorderhogebrug 3 nov. 1857.
3.Willem de Boer, geb. Noorderhogebrug 23 aug. 1859, volgt IV.14. (DE BOER)
4.Jan de Boer, geb. Noorderhogebrug 1 mei 1861, volgt IV.15. (DE BOER)
5.zoon, geb. en † Noorderhogebrug 2 sept. 1862.
6.Daniel de Boer, geb. Noorderhogebrug 6 jan. 1865.
7.Diena de Boer, geb. Noorderhogebrug 6 jan. 1869, † Noorderhogebrug 18 maart 1869.

Huitzing

IV.1Jan Huitzing, zoon van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 18 maart 1851, timmerman, † Obergum 21 juni 1935, tr. Winsum 29 sept. 1875 Willemtje van der Veen, geb. Obergum 18 sept. 1854, † Obergum 5 maart 1933, dochter van Arend Hindriks van der Veen en Anna Jacobs Bos.
Met grote dank aan Jan A. Blaak en An Huitzing voor aanvullingen op de genealogische gegevens en de verschillende foto's.

Jan Huitzing (1851-1935) en
Willemtje van der Veen (1854-1933)


Jan Huitzing (1851-1935) en Willemtje van der Veen
(1854-1933) en hun kinderen, met de klok mee vanaf
linksonder: Pieter Huitzing (1889-), Jacob Huitzing
(1884-1967), Arend Hendrik Huitzing (1880-1942),
Jan Huitzing (1882-), Jantje Huitzing (1878-1908),
Anna Huitzing (1886-1970) en Weike Huitzing (1891-1978).


Jan Huitzing (1851-1935) en Willemtje van der Veen (1854-1933) en hun kinderen.


Willemtje van der Veen (1854-1933)


Willemtje van der Veen (1854-1933)


V.l.n.r.: Willempje van der Veen (1854-1933),
Wim Bos, Annet Bos, Weike Huitzing
(1891-1978) en Jan Huitzing (1851-1935)

Uit dit huwelijk:
1.Jantje Huitzing, geb. Winsum 31 aug. 1878, † Obergum 18 nov. 1908, tr. Winsum 8 maart 1904 Reinholt Meima, geb. Obergum 28 aug. 1879, bakker, † 3 juni 1970, begr. Bedum, zoon van Klaas Pieters Meima en Johanna Danhof. [1935: RIJSOORD]

Jantje Huitzing (1878-1908)

2.Arend Hendrik Huitzing, geb. Winsum 21 mei 1880, timmerman, aannemer, † Groningen 22 maart 1942, tr. Winsum 4 apr. 1905 Leentje Pilon, geb. Loppersum 22 aug. 1878, † Winsum 9 jan. 1971, dochter van Hidde Pilon en Hendriktje Houwing. [1935: WINSUM]

Arend Hendrik Huitzing (1880-1942)


Arend Hendrik Huitzing (1880-1942)
en Leentje Pilon (1878-1971)


Arend Hendrik Huitzing (1880-1942) en Leentje Pilon (1878-1971) en hun kinderen

Een van hun dochters, waarschijnlijk Jantine H. (h) (of eventueel Jantje Renolda (e)) bezit een foto van haar grootvader [informatie G. Huitsing, Roden].
Zie verder o.a.: http://www.bensinnema.nl/Genealogie/Sinnema/Sinnema/Gerelateerde%20families/Pilon/Grafisch/gn19551.html.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Huitzing, geb. Obergum 3 maart 1906, † 1978.
b.Henderika Huitzing, geb. Obergum 14 sept. 1907, † 27 maart 1985 (1986?), begr. Winsum.
c.Willemtje Huitzing, geb. Obergum 6 febr. 1909, † 9 aug. 1986, begr. Winsum.
d.Hiddo Huitzing, geb. Obergum 9 juli 1910, verloofd Winsum mei 1938, † 's-Gravenhage 27 sept. 2000, tr. 15 mei 1941 Lubberta Sennema, geb. Winsum 31 dec. 1913, † ’s-Gravenhage 16 dec. 2001, dochter van Dirk P. Sennema en Antje J. de Boer.
Uit dit huwelijk:
A.Arend Hendrik Huitzing, geb. Zuidbroek(?) 19 juni 1943.
B.Dirk Anne Huitzing, geb. 15 april 1945.
C.Helena Henderika Willemina Huitzing, geb. Klundert 26 apr. 1948.
D.Anna Margriet Irena Huitzing, geb. Gorinchem 13 apr. 1952, tr. Frans Becker.
Uit dit huwelijk:
I.Tamara Becker.
II.Emma E. Becker.
e.Jantje Reinolda Huitzing, geb. Obergum 28 sept. 1912, onderwijzeres, tr. Winsum 6 apr. 1950 Jacob Damminga, geb. Warffum 13 apr. 1913, eigenaar manufacturenzaak, later winkel in kleinmeubelen en bedden te Arnhem, † Arnhem 11 febr. (2 nov.?) 2006, weduwnaar van (tr. Groningen 28 febr. 1938) Afiena Diephuis, geb. Groningen 10 apr. 1913, † Groningen 17 maart 1949, dochter van Jan Klaas Diephuis en Anje Bakker.
Uit dit huwelijk:
A.Arend Hendrik J. Damminga, tr. 1977 Gerda Ronhaar, geb. De Krim 20 nov. 1955, schrijfster.
Zie: http://www.christelijkebibliotheken.nl/recensies/onze-schrijvers/ronhaar-gerda.html.
Uit dit huwelijk:
I.Stijn Reinhold Damminga.
II.David Damminga.
III.Dominique Damminga (zoon).
IV.Francis Arend Damminga.
V.Hanna Theodora Jantina Damminga.
B.Jacob Jan Reinhold Damminga, geb. Groningen 15 febr. 1953, tr. Judith Zwerus.
Uit dit huwelijk:
I.Judith Damminga, tr. Rogier N.N..
II.Jochem Damminga.
III.NathanaŽl Damminga.
IV.Manassa Damminga.
C.Hiddo Damminga, tr. Westervoort 5 juni 1981 Tineke Huizenga.
Uit dit huwelijk:
I.Sarah Salomť Damminga, geb. Arnhem 8 febr. 1986.
II.Floris Frederik Damminga, geb. Arnhem 14 juni 1990.
f.Harmina H. (Mien) Huitzing, geb. 1916, † 7 dec. 1974, verloofd 2 okt. 1936 Ulbe de Boer.
Uit dit huwelijk:
A.Tjeerd de Boer, geb. Sneek 22 febr. 1940.
B.Henderika Wilhelmina de Boer, geb. Sneek 25 okt. 1951.
g.Anna Huitzing, geb. 31 dec. 1917, † 20 dec. 1995 (1975?), begr. Winsum
h.Helena Huitzing, geb. 16 jan. 1921, tr. 30 juni 1949 Jakob Medema, geb. Stadskanaal 25 febr. 1921, stoffeerder-filiaalhouder te Amsterdam, † Emmeloord 1 sept. 1998, zoon van Bernardus Medema en Harmina Beukema.
Bron: http://Home.hccnet.nl/h.b.klok/006-7d.htm
Uit dit huwelijk:
A.Helena Harmina Medema.
B.Harmina Kunje Klazina Medema.
C.Wilhelmina Janny Medema.
D.Bernarda Arina Medema.
i.Jantine Henderika Huitzing, geb. 12 april 1923, † 13 febr. 2016, tr. Albert Drewes.
Uit dit huwelijk zeven kinderen en een nageslacht van ca. 75 personen (2015).
3.Jan Huitzing, geb. Winsum 9 juni 1882, aannemer, † na 1960, tr. Coevorden 18 mei 1910 Henderika Zwaandina Scholten, geb. Coevorden 30 jan. 1880, † na 1960, dochter van Gerrit Scholten en Truida Henderika Berends. [1960: COEVORDEN]

Jan Huitzing (1882-)


Jan Huitzing (1882-) en Henderika Zwaandina Scholten (1880-)

Uit dit huwelijk:
a.Willemina Jantina Huitzing, geb. Coevorden 24 mei 1912, † Ooststellingwerf 18 jan. 1948, tr. Jan Faber.
b.Truida Hendrika Gerritdina (Truus) Huitzing, geb. Coevorden 6 aug. 1913, † Doorwerth 24 juli 2008, tr. Coevorden 13 aug. 1935 D.M. van Willigen.
4.Jakob Huitzing, geb. Winsum 18 dec. 1884, bakker, † Groningen 4 mei 1967, begr. Hoogezand, tr. Emmen 18 okt. 1911 Willempje Klok, geb. Nieuw-Amsterdam 7 dec. 1886, † Groningen 20 juli 1946, dochter van Mannes Klok en Albertien den Hartog.

Jakob Huitzing (1884-1967) en Willempje Klok (1886-1946)


Jakob Huitzing (1884-1967)

Uit dit huwelijk:
a.Albertina Harmanna Huitzing, geb. Obergum 11 sept. 1912, † 22 aug. 2004, tr. Andries Blaak, geb. 8 okt. 1908, † 24 juni 1995, begr. Hoogezand. [1944: HOOGEZAND]
b.Willemientje Huitzing, geb. Obergum 6 juli 1914, † Obergum 21 juli 1914,
c.Ebeliena Huitzing, geb. Obergum 7 juli 1914, tweeling met de vorige, † Obergum 27 juli 1914.
d.Jan Huitzing, geb. Obergum 4 aug. 1916, † Obergum 16 jan. 1919.
e.Ebeliena Huitzing, geb. Obergum 17 okt. 1918, † 13 febr. 1999, begr. Deventer. [1944: ERMELO]
f.Jan Huitzing, geb. Hoogezand 13 juni 1920, † Hoogezand 5 okt. 1944.
Hij zat in het verzet en is met anderen door Siert Bruins, het Beest van Appingedam, doodgeschoten.
g.Willemientje Huitzing, geb. Hoogezand 31 juli 1921. [1944: GRONINGEN]
5.Anna Huitzing, geb. Winsum 1 nov. 1886, † 27 sept. 1970, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, tr. Winsum 10 nov. 1915 Hinderikus Wiersema, geb. Groningen 9 aug. 1885, beambte bij de Nederlandsche Bank, † 19 juni 1975, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, zoon van Hilbrand Wiersema en Fennechien Kluin, weduwnaar van (tr. Loppersum 7 juli 1911) Kornelia Pilon, geb. Hoogezand 1888/1889, † Groningen 2 apr. 1914, dochter van Jan Pilon en Arentje Brandsema.

Anna Huitzing (1886-1970)

6.Pieter Huitzing, geb. Winsum 6 jan. 1889, † na 1960, tr. Winsum 2 okt. 1912 Hendrikje Antoon, geb. Obergum 3 dec. 1888, † na 1960, dochter van Hendrik Antoon en Luiktje Drewes. [1960: HILVERSUM]

Pieter Huitzing (1889-)


Pieter Huitzing (1889-) en Hendrikje Antoon (1888-)

Uit dit huwelijk:
a.kind, geb. en † Groningen 11 okt. 1915.
b.kind, geb. en † Groningen 6 mei 1920.
c.(zoon), geb. Hilversum 31 aug. 1927.
d.H.A. Huitzing (zoon), tr. Delfzijl 11 aug. 1937 J.A. v.d. Leest. [1960: HAARLEM]
e.A.H. Huitzing, tr. Alida Elisabeth Druijf, geb. 1922/1923, † 25 dec. 1960, dochter van N.N. Druijf en E. Keijzer. [1960: AMSTERDAM]
f.J. Huitzing (zoon), tr. B. Pretorius. [1960: MALVERN, Z.A.]
g.E.R. Huitzing (zoon), tr. E.F. Kok.
h.P. Huitzing jr. (zoon). [1960: MELBOURNE, AUS.]
7.Weike Huitzing, geb. Winsum 9 nov. 1891, † 1 okt. 1978, begr. Stadskanaal, tr. Winsum 4 apr. 1916 Klaas Bos, geb. Bedum, onderwijzer, † 11 aug. 1961, begr. Stadskanaal, zoon van Tonnis Bos en Anna Cleveringa.

Weike Huitzing (1891-1978)

Gegevens, met dank, ontvangen van Harry Klok.
Uit dit huwelijk (o.a.?):
a.Anna Bos, geb. 13 jan. 1917, † 25 april 1995, ongehuwd.
b.Wil Bos, geb. 7 okt. 1919, tr. Sybren Postma.
c.Annet Bos, geb. 7 okt. 1931, † 10 febr. 1992, tr. Tjalling Joustra.
Uit dit huwelijk (o.a.?):
a.Wieke Joustra.
b.Kees Joustra.

Nieuwenhuis

IV.2Trientje Huitsing, dochter van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 28 jan. 1853, † ’t Zandt 24 mei 1919, tr. Adorp 6 nov. 1874 Jan Nie(u)wenhuis, geb. Zandeweer 1 apr. 1851, brievengaarder, † ’t Zandt 20 sept. 1916, zoon van Willem Jans Niewenhuis en Trientje Coenraads Bakker.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-doornbos/I13744.php.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Nie(u)wenhuis, geb. Wetsinge 12 febr. 1875, † Haren 15 sept. 1954, tr. Usquert 1 apr. 1899 Lucia Havinga, geb. Usquert 12 maart 1876, † Vries 18 juni 1961, dochter van Jan Havinga en Elizabeth Veenstra.
Uit dit huwelijk:
a.Trijntje Nieuwenhuis, geb. Uithuizen 30 juni 1899, tr. Sappemeer 29 okt. 1921 Hendrik Kamphuis, geb. Sappemeer, notarisklerk, zoon van Hendrik Kamphuis en Trientje Seggers.
b.Jan Hendrik Niewenhuis, geb. Baflo 14 juni 1907.
2.Jantje Nieuwenhuis, geb. Zijldijk 23 juli 1877, † ’t Zandt 8 dec. 1957, tr. ’t Zandt 6 juli 1900 Edze Visscher, geb. Oldenzijl 5 apr. 1877, veldarbeider, † ’t Zandt 5 juni 1958, zoon van Kornelis Visscher en Dietje Pieters Battema.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Dietje Visscher, geb. Uithuizermeeden 16 sept. 1900, tr. ’t Zandt 29 apr. 1929 Kornelis Visscher, geb. Uithuizermeeden 7 jan. 1902, commies, † Groningen 13 nov. 1956, zoon van Klaas Visscher en Hendriktje Boelema.
b.Trijntje Visscher, geb. Zijldijk 13 jan. 1902.
c.Kornelia Visscher, geb. Zijldijk 9 nov. 1903.
d.Jannette Visscher, geb. Zijldijk 15 dec. 1905.
e.Jan Pieter Visscher, geb. Zijldijk 21 okt. 1907.
f.Kornelis Visscher, geb. Zijldijk 2 aug. 1922, † Zijldijk 7 aug. 1922.
3.Trijntje Niewenhuis, geb. Zijldijk 18 juli 1889, † 15 febr. 1967.

Huitsing

IV.3Pieter Huitsing, zoon van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 7 jan. 1855, machinist, arbeider, † Groningen 12 apr. 1920, tr. Winsum 28 dec. 1887 Anje Olthof Heuner, geb. Ezinge 7 febr. 1859, † Obergum 12 juni 1954, dochter van Gerrit Joest Olthof Heuner en Aaltje Geerts Valkema.
Uit dit huwelijk:
1.Gerrit Huitsing, geb. Obergum 23 juni 1888, † 1973, begr. Hope Cemetery (Highland, Lake County, Ind.), tr. Gertie N.N., geb. 1896, † 1988, begr. Hope Cemetery (Highland, Lake County, Ind.).
GeŽmigreerd naar Amerika
2.Jantje Huitsing, geb. Obergum 25 mei 1890, † Obergum 20 mei 1892.
3.Jan Huitsing, geb. Obergum 20 jan. 1892, timmerman, † Winsum 5 maart 1976, tr. Winsum 12 nov. 1925 Geertruida Hoekzema, geb. Winsum 3 mei 1895, † 18 apr. 1989, begr. Winsum, dochter van Heero Hoekzema en Antje Kooijenga.
Uit dit huwelijk:
a.P. Huitsing, † vůůr 1976.
b.J. Huitsing (dochter), tr. T. ten Harmsel. [1976: HOLLAND, MICH.]
c.H. Huitsing (zoon), tr. K. Heerema. [1976: THUNDERBAY, ONT.]
d.G. Huitsing (zoon), tr. G. Euwema. [1976: JENISON, MICH.]
e.Joh. Huitsing, tr. okt. 1947 C.M. Zwartenkot. [WINSUM]
4.Geert Huitsing, geb. Obergum 2 maart 1894, † Obergum 27 febr. 1897.
5.Eize Huitsing, geb. Obergum 15 sept. 1896, agent van politie, † Groningen 4 aug. 1975, tr. Groningen 17 juni 1920 Hiltje Bos, geb. Groningen 11 juli 1897, † na 1975, dochter van Hillebrand Bos en Trientje Kloostra.
Uit dit huwelijk:
a.Anje Huitsing, geb. Groningen 1921/1922, † Groningen 19 febr. 1925.
b.Trientje Huitsing, geb. 18 juli 1923, † Groningen 23 juli 2012, tr. Anton Roerdink, † 17 apr. 1980.
Bron: http://www.dvhn.nl/mensenlinq/overlijdendvhn/site/advertentie/detail?pid=4522376&titelid=5229896
Uit dit huwelijk:
A.Wim Roerdink, tr. Hilde Berger.
B.Eddy Roerdink, tr. Veronique Mosterdijk.
C.Hilda Roerdink, tr. Ton Kool.
D.Peter Roerdink, tr. Martje Talma.
E.Anton Roerdink, tr. Joke de Groot.
c.Pieter Hillebrand Huitsing, geb. 1925, tr. Reina van Weeren, geb. 7 sept. 1926, † 11 okt. 1981, begr. Winschoten. [ONSTWEDDE]
d.Hillebrand Huitsing, tr. E.K. Wierenga. [GRONINGEN]
Uit dit huwelijk:
A.Mr. H. Huitsing, notaris te Middelstum.
e.Gerrit Huitsing, geb. 6 april 1928, burgemeester van Uithuizen (16 jan. 1969-1 januari 1979) en Kapelle (1979-1986), † 27 juli 2014, tr. 1952 Annechien Bruinius, geb. 15 sept. 1927, , † 22 mei 2010. [RODEN]
Bron: http://www.dvhn.nl/mensenlinq/overlijdendvhn/site/advertentie/detail?pid=2641028&titelid=5229896.
Uit dit huwelijk:
A.Gea Huitsing, tr. Jan N.N..[DRACHTEN]
Uit dit huwelijk:
A.Jorn N.N., tr. Jara N.N..
B.Jelmer N.N.
C.Marije N.N., tr. Jasper N.N.
B.Eddy Huitsing, tr. Uithuizen 9 maart 1978 Aafke Buikema.[WARFFUM]
Uit dit huwelijk:
A.Gijs Huitsing, tr. Anneke N.N..
B.Anke Huitsing, tr. Reint-Jan N.N..
C.Puck Huitsing, tr. Nienke N.N..[HAARLEM]
6.Geert Huitsing, geb. Winsum 19 maart 1899, schoenmaker, † 5 juni 1985, begr. Winsum, tr. Winsum 15 mei 1924 Enna Rot, geb. Winsum 8 apr. 1903, † 26 maart 1989, begr. Winsum, dochter van Roelf Rot en Johanna Vermaas.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a?Annie Huitsing, geb. Winsum 29 dec. 1928, tr. 17 juni 1953 Harke van der Vries, geb. Groningen 11 nov. 1922, zoon van Eertze van der Vries en Lintje Veenstra.
7.Jantinus Huitsing, geb. Winsum 16 jan. 1903, † 8 jan. 1973, begr. Winsum, tr. N.N.
8.Aaltje Huitsing, geb. Obergum 23 apr. 1906, tr. Winsum 12 mei 1932 Anne Bouma, geb. Kollumerland 1907/1908, bakker, zoon van Gaatze Bouma en Tjitske de Boer.
GeŽmigreerd naar Amerika.

Goed

IV.4Diena Huitzing, dochter van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 25 jan. 1859, † Sauwerd 3 maart 1922, tr. Adorp 17 mei 1883 Jan Goed, geb. Bedum 6 apr. 1856, slager, † Adorp 11 jan. 1936, zoon van Kornelis Jans Goed en Martje Eelkes Haan.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Goed, geb. Sauwerd 3 apr. 1884, † Sauwerd 9 sept. 1884.
2.Jan Goed, geb. Sauwerd 19 sept. 1885, rijksambtenaar der belastingen, tr. Zuidhorn 4 juli 1914 Grietje Sennema, geb. Zuidhorn 7 juni 1890, dochter van Elze Sennema en Willemiena Raven.
Bron: http://www.goet.net/jangerrit/stam-7/stam-7.htm.
Uit dit huwelijk:
a.Elze Goed, tr. Kitty Trapman.
b.Ina Goed, tr. Johannes Cornelis Bouwhoff.
3.Kornelis Goed, geb. Sauwerd 23 juli 1887, commies, tr. Groningen 4 juni 1917 Roelfien Horn, geb. Noorderhogebrug 12 juni 1889, † Groningen 9 dec. 1923, dochter van Jakob Horn en Geertje Mulder.
4.Jantje Goed, geb. Sauwerd 16 dec. 1888, † Heerde 18 jan. 1937, tr. Adorp 3 juni 1914 Jacobus Rozema, geb. Grijpskerk 1887/1888, handelsreiziger, zoon van Elze Rozema en Jacoba Ouwinga.
5.Martje Goed, geb. Sauwerd 2 sept. 1890, † 's-Gravenhage 25 maart 1952, ongehuwd.
6.Trijntje Goed, geb. Sauwerd 4 jan. 1893, † Veendam 26 dec. 1955, tr. Adorp 22 mei 1919 Koert Egbert Voorintholt, geb. Veendam 1891/1892, schilder, zoon van Luitjen Voorintholt en Jantje Huizing.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jantje Diena Voor in ’t Holt, geb. Veendam 1919/1920, † Groningen 24 sept. 1924.
7.Aafke Goed, geb. Sauwerd 6 mei 1897, tr. Leens 23 juni 1927 Jan Reitsma, geb. Zuurdijk 1901/1902, grofsmid, zoon van Harm Reitsma en Grietje Schaap.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Harm Jan Reitsma, geb. Sauwerd 1930/1931, † Sauwerd 25 apr. 1932.
8.Jantina Goed, geb. Sauwerd 15 okt. 1899, tr. Groningen 10 juni 1926 Jan Zijlstra, geb. Wehe 1899/1900, schilder, zoon van Jochem Zijlstra en Gielje Knol.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jan Jochem Zijlstra, geb. Groningen maart/apr. 1932, † Groningen 13 okt. 1932.
9.Eelke Goed, geb. Sauwerd 17 febr. 1903, slager, † Sauwerd 30 dec. 1955, tr. Leek 6 juni 1924 Janna Noordhuis, geb. Zuidwolde 1904/1905, dochter van Klaas Noordhuis en Evertje Wierenga.

De Vries

IV.5Afien Huitzing, dochter van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 5 maart 1865. † Schouwerzijl 11 aug. 1914, tr. Adorp 25 apr. 1895 Romke de Vries, geb. Zuurdijk 23 jan. 1871, slager, † Schouwerzijl 16 dec. 1923, zoon van Pieter de Vries en Doetje de Haan; hij hertr. Oldehove 13 mei 1916 Antje van der Velde, geb. Achtkarspelen 1869/1870, † Mensingeweer 19 apr. 1947, dochter van Jan Tjerks van der Velde en Trijntje Haijes Postma, en weduwe van Jan Pol.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje de Vries, geb. Ezinge 28 maart 1896, tr. Leens 9 juni 1921 Jan Klaassens, geb. Groningen, machinist, zoon van Louwe Klaassens en Dieuwerke Koorndijk.
2.Pieter de Vries, geb. Schouwerzijl 28 juni 1898, slager, tr. Kloosterburen 26 mei 1925 Sjouktje Sibma, geb. Kloosterburen 1 dec. 1898, dochter van Jan Sibma en Harmina van Dijk.
3.Dientje de Vries, geb. Schouwerzijl 12 sept. 1900.
4.Jan de Vries, geb. Schouwerzijl 15 apr. 1903, veehouder, tr. Leens 8 mei 1930 Francina Frederika Walstra, geb. Leens 14 aug. 1907, dochter van Oebele Walstra en Stientje Raven.
5.Sietske de Vries, geb. Schouwerzijl 3 jan. 1906, tr. Leens 22 mei 1930 Taeke Struiksma, geb. Pieterzijl 3 mei 1905, broodbakker, zoon van Gaatze Struiksma en Gesina Siersema.

Huitzing

IV.6Eisse (Edward) Huitzing, zoon van Jan Jans Huitzing (III.1), geb. Sauwerd 7 febr. 1867, verver, † Chicago (V.S.) 8 (7?) juli 1931, tr. Winsum 26 febr. 1891 Diewertje Molenhuis, geb. Hornhuizen 24 okt. 1866, † Westchester (Cook County, Ill.) 23 jan. 1960, dochter van Olfert Molenhuis en Aafke Hazekamp.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Huitzing, geb. Ulrum 22 dec. 1891.
2.Ulfert (Alfred) Huitzing, geb. Ulrum 18 aug. 1893, † Chicago (Ill.) 30 jan. 1919, tr. Clara Heerdt; zij hertr. N.N. Mooi.
Uit dit huwelijk:
a.Alfreida Dorothy Huitsing, geb. Chicago (Ill.) 10 juni 1919, director herbarium Field Museum of Natural History, Chicago, † Alsip (Cook County, Ill.) 25 aug. 2006, tr. John Rehling.
Achterkleinkinderen zijn Charles, Savanna, Riley en Caroline.
Uit dit huwelijk:
A.John Rehling, tr. Shirley N.N..
Uit dit huwelijk:
I.John A. Rehling.
II.Cheryl Rehling.
B.Clara Rehling, tr. N.N. Matz.
Uit dit huwelijk:
I.Charles Matz.
II.Any Matz, tr. N.N. Winiecki.
III.David Matz.
3.Jan Huitzing, geb. Ulrum 14 mei 1897.
4.Aafke Huiting, geb. Ulrum 24 juni 1900.

Veenstra

IV.7Dina Huitzing, dochter van Geert Jans Huitzing (III.2), geb. Feerwerd 18 febr. 1854, † Zandeweer 3 maart 1931, tr. Winsum 27 maart 1880 Auke Sipkes Veenstra, geb. Eernewoude 1851/1852, visser, † Zandeweer 14 okt. 1936, dochter van Sipke Aukes Veenstra en Limke Geerts Faber.
Uit dit huwelijk:
1.Lammerdina Veenstra, geb. Winsum 29 juni 1880, tr. Kantens 31 aug. 1918 Cornelis van Silfhout, geb. Ede 1886/1887, huisschilder, zoon van Jan van Silfhout en Klaasje van den Heel, weduwnaar van Anna Maria Menkman. [1936: WOLFHEZE]
2.Pieterke Veenstra, geb. Winsum 28 febr. 1883, † Zandeweer 13 okt. 1933, ongehuwd.
3.Sipke Veenstra, geb. Winsum 19 dec. 1885, † Zandeweer 17 febr. 1924, ongehuwd.
4.Geert Veenstra, geb. Winsum 16 jan. 1888, † 20 apr. 1964, tr. Uithuizermeeden 29 jan. 1920 Pieterdina Allersma, geb. Middelstum 15 maart 1889, † 9 maart 1980, dochter van Pieter Allersma en Aaltje van Dijk. [1936: STEDUM]
Bron: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=DESC&db=woldaje&id=I0564.
Uit dit huwelijk:
a.Dina Veenstra, geb. 8 juni 1920, tr. K. Venekamp.
b.Pieter Veenstra, geb. 22 apr. 1922, tr. Geertje Oosterhuis, geb. 3 dec. 1923.
c.N.N. Veenstra, tr. N.N. van der Molen.
5.Douwe Veenstra, geb. Winsum 7 mei 1891, † 19 juni 1964. [1936: HAREN]
6.Jan Veenstra, geb. Kantens 4 febr. 1894, tr. A. van Minnen [1936: VLAARDINGERAMBACHT]
7.Siebrand Veenstra, geb. Kantens 30 aug. 1896, † 1988. [1936: ROTTERDAM]
8.Liptje Veenstra, geb. Kantens 25 dec. 1899. [1936: AMERSFOORT]

Huitsing

IV.8Jan Huitsing, zoon van Geert Jans Huitzing (III.2), geb. Feerwerd 22 juli 1857, boerenknecht te Zuidwolde, later korenschipper te Obergum, † Zandeweer 7 jan. 1825, tr. Winsum 30 maart 1888 Anna Henderika Hommes, geb. Huizinge 1 febr. 1856, † Zuidlaren 20 dec. 1927, dochter van Hendrik Remmelts Hommes en Henderika Jans Vogel.
Hij dronk nogal veel en moest daarom later een aantal goederen verkopen. Een zilveren tabaksdoos destijds in zijn bezit is thans eigendom van J. Huitsing te Bedum.
Uit dit huwelijk:
1.Geert Huitsing, geb. Obergum 23 febr. 1889, † 13 mei 1964, begr. Uithuizen, tr. Uithuizen 3 juni 1916 Martje Timmer, geb. Uithuizen 6 dec. 1891, † 30 jan. 1983, begr. Uithuizen, dochter van Willem Timmer en Janna Huizinga.
Uit dit huwelijk:
a.Anna Henderika Huitsing, geb. Uithuizermeeden 13 mei 1918, † Groningen 10 mei 1934.
b.Jan Willem Huitsing, geb. 19 maart 1934, † Uithuizen 13 dec. 2002, tr. Willemina Dieuwerke Werkman, † na 2002. [UITHUIZEN]
Uit dit huwelijk:
A.rijn Huitsing, tr. Tjaart N.N. [OOSTERNIELAND]
Uit dit huwelijk:
I.Willemijn.
II.Rianne.
III.Marije.
B.Martha Huitsing, tr. Willem Ties N.N. [UITHUIZERMEEDEN]
Uit dit huwelijk:
I.Anne-Wil.
II.Maartje.
C.Geert-Jan Huitsing, tr. Bauktje N.N. [OLDENZIJL]
Uit dit huwelijk:
I.Jan-Geert Huitsing.
II.Jakob Willem Huitsing.
c.Willemina Janna Huitsing, geb. Zandeweer 18 aug. 1923, † Winsum 10 juni 2009, tr. Egge Siegers, † 15 nov. 2006.
Bron: http://www.dvhn.nl/mensenlinq/overlijdendvhn/site/advertentie/detail?pid=1920919&titelid=5229896.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Siegers, tr. Esther N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Edger Siegers.
II.Henrike Siegers.
B.Geert Siegers, tr. Ria N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Dicky Siegers en Arjan N.N..
II.Bart Siegers, en Brenda N.N..
C.Truida Siegers, tr. Kees N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Robert N.N. en Sanne N.N..
II.Erik N.N. en Alida N.N..
III.Jasper N.N. en Bineke N.N..
D.Marjan Siegers, tr. Otto N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Wendy N.N. en Vincent N.N..
II.Marthe N.N. en Gerwin N.N..
III.Otto N.N..
E.Marten Siegers, tr. Nicoline N.N..
F.Anita Siegers, tr. Piet N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Jolien N.N..
II.Marlijn N.N..
III.Lisa N.N..
A.Willem Siegers, tr. Jolanda N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Lieke N.N..
II.Marit N.N..
d.Anna Henderika Huitsing, tr. N.N. Kol. [HARDERWIJK]
e.Willem Jan Huitsing. [UITHUIZEN]
2.Hendrik Huitsing, geb. Obergum 16 nov. 1891,† 1891/1893.
3.Hendrik Huitsing, geb. Zandeweer 19 maart 1893, arbeider, † Middelstum 13 febr. 1978, tr. 1ļ Aduard 4 mei 1921 Trientje Martini, geb. Zuidhorn 11 apr. 1896, † Toornwerd 24 juni 1932, dochter van Pieter Martini en Hiltje Postma; tr. 2ļ Middelstum 17 dec. 1932 Pieterdina Martini, geb. Zuidhorn 20 nov. 1899, † 21 nov. 1989, begr. Middelstum, dochter van Pieter Martini en Hiltje Postma. [1978: MIDDELSTUM]
Uit het eerste huwelijk:
a.Anna Henderika Huitsing, geb. Toornwerd 2 maart 1922, † Toornwerd 30 dec. 1922, begr. Middelstum.
b.Hiltje Huitsing, tr. Tinus Slagter, geb. 23 jan. 1923, † 14 jan. 1979, begr. Middelstum. [MIDDELSTUM]
c.Jan Huitsing, tr. M. van Dijken. [BEDUM]
d.Pieterdina Huitzing, tr. J. Staal. [HAREN]
e.Geert Huitsing, tr. Renske Doornbosch, geb. 13 febr. 1932, † 13 aug. 1996, begr. Middelstum. [1978: MIDDELSTUM]
Uit het tweede huwelijk:
f.Anne Henderik Huitsing, geb. 1933, † Bedum 2 jan. 2002, tr. 1962 Anje Elisabeth Vrieling. [BEDUM]
Uit dit huwelijk:
A.Henk Huitsing, tr. Rita Ammeraal [KANTENS]
Uit dit huwelijk:
I.Loes Huitsing.
II.Marijke Huitsing.
III.Ben Huitsing.
B....Ditnoppesa Huitsing., tr. Flornoppesis N.N.[GRONINGEN]
Uit dit huwelijk:
I.Stenoppesin N.N.
II.Mattnoppeshijs N.N.
C.Marcel Huitsing, tr. Lucie Ammeraal. [MIDDELSTUM]
Uit dit huwelijk:
I.Vera Huitsing, geb. Middelstum 13 maart 2000.
g.Hendrikus Huitsing, geb. Middelstum 15 juli 1936, † Groningen 28 juni 1946.
h.Pieter Huitsing, tr. 1962 Albertha Albertina Wijkstra. [MIDDELSTUM]
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Jelle Huitsing, tr. 1987 Cecile Wieringa.
B.Hendrika Pieterdina Huitsing.
C.Diane Hendrice Huitsing, tr. 2000 Marcel Roetert.
D.Ingrid Albertha Huitsing, tr. 2005 Richard de Vries.
i.Tineke Huitsing, tr. Derk Westerloo, geb. Onderdendam 8 juni 1937, ovl. Onderdendam 7 dec. 2010.
Uit dit huwelijk:
A.Petra Westerloo, tr. Geert Veldman.
Uit dit huwelijk:
I.Kees Veldman.
II.Tineke Veldman.
III.Marjan Veldman.
B.Tonnie Westerloo, tr. Trea N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Daan Westerloo.
II.Ruben Westerloo.
C.C.Bettie Westerloo, tr. Wiebe Kees Goodijk.
Uit dit huwelijk:
I.Tirsa Goodijk.
II.JoŽl Goodijk.
III.Michelle Goodijk.
IV.DaniŽl Goodijk.
D.HenriŽtte Westerloo, tr. Alex Oskam.
Uit dit huwelijk:
I.Stefan Oskam.
II.Xander Oskam.
III.Marnix Oskam.
IV.Pascal Oskam.
E.Piet Westerloo.
j.Pia Huitsing, tr. H. Posthumus. [LEEUWARDEN]
k.Hendrik Huitsing, tr. G. Udema. [DELFZIJL]
l.Jantina Huitsing, tr. P. Smink. [1978: DELFZIJL]
4.Pieterke Huitzing, geb. Zandeweer 1 sept. 1894, † 7 apr. 1985, begr. Middelstum, tr. Aduard 20 mei 1925 Jan Martini, geb. Zuidhorn 28 febr. 1895, † 3 juni 1966, begr. Middelstum, zoon van Pieter Martini en Hiltje Postma.

Bos

IV.9Janna Huitzing, dochter van Geert Jans Huitzing (III.2), geb. Feerwerd 2 maart 1861, † Twin Falls (Twin Falls County, Idaho) 21 okt. 1937, tr. Appingedam 20 mei 1887 Steffen Bos, geb. Solwerd 15 maart 1861, † Twin Falls (Idaho) 8 april 1945. zoon van Kornelis Willems Bos en Aaltje Steffens Goelema.
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Bos, geb. Appingedam 21 mei 1888.
2.Pieterke Bos, geb. Harkstede 17 juni 1889.
3.Geert (Garret) Bos, geb. Harkstede 5 dec. 1890, † Bozeman (Gallatin County, Mont.) 14 maart 1953, tr. Manhattan (Gallatin, Mont.) 24 febr. 1927 Gertrude Ypma, geb. Linwood (Worchester, Mass.) 1902, † Gallatin County (Mont.) 6 okt. 2008(!), dochter van Y. Ypma en Aaltje Velsen.
4.Aaltje Bos, geb. Harkstede 15 sept. 1892.
5.Anko Bos, geb. Harkstede 6 sept. 1895, † Filer (Twin Falls County, Idaho) 17 juni 1982, tr. Gertrude Marie de Visser, geb. (Nederland) 1 april 1898, † Twin Falls (Twin Falls County, Idaho) sept. 1973, dochter van Arie Willem de Visser en Jannigje Beek.

Huitsing

IV.10Anko (Albert) Huitzing (Huitsing), geb. Feerwerd 19 juni 1865, † Grand Rapids (Mich.) 11 jan. 1938, tr. Arentje (Anna) Aardema, geb. Warfhuizen 4 mei 1866, dochter van Jan Aardema en Trientje Evenhuis.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.John Anko Huitsing, geb, Chicago, Cook County (Ill., V.S.) 1892, † Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 7 apr. 1970, tr. Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 14 jan. 1919 Anna Drenth, geb. Sauwerd 12 juni 1895, † Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 1 aug. 1986, dochter van Willem Drenth en Aafke (Effie) van Polen
Bron: http://twierstr.home.xs4all.nl/VanderPloeg/VanderPloeg.html.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Earldine Huitsing, geb. Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 28 nov. 1920 † Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 2 dec. 1920.
b.Jo Ann Huitsing, geb. Grand Rapids, Kent County (Mich., V.S.) 8 juli 1927, † Blendon, Ottawa County (Mich., V.S.) 1 febr. 1995, tr. Andrew Jacob Droge, zoon van Jacob Droge en Susan Ganzevoort.
2.Dena Huitsing, geb. 1896, tr. Fred L. Kwant.

Van Hoving

IV.11Jan van Hoving, zoon van Zwaantje Jans Huitzing (III.3), geb. Sauwerd 12 juli 1853, ijzersmid, koemelker, † Leens 30 juni 1927, tr. Adorp 24 apr. 1884 Aafje Bus, geb. Sauwerd 10 okt. 1858, † Emmen 4 maart 1949, dochter van Eisse Willems Bus en Andrea Hendriks Braker.
Uit dit huwelijk:
1.Simon van Hoving, geb. Sauwerd 14 maart 1885, koopman, tr. Achtkarspelen 3 mei 1913 Jilkedina Bannink, geb. Zuidwolde (Gr.) 1888/1889, dochter van Albert Bannink en Geertruida Kooi.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.kind, geb. en † Grootegast 5 mei 1924.
b.Zwaantina van Hoving, geb. Grootegast 1929/1930, † Groningen 2 febr. 1942.
c.Gerrit Hendrik van Hoving, geb. Grootegast 1930/1931, † Grootegast 14 juni 1947.
2.Andrea van Hoving, geb. Sauwerd 16 mei 1886.
3.Zwaantje van Hoving, geb. Sauwerd 16 nov. 1887, † 13 juli 1961, tr Adorp 19 mei 1913 Anko Knooihuizen, geb. Uithuizermeeden 17 febr. 1890, bakker, † 19 maart 1955, zoon van Rembertus Knooihuizen en Jakobje Scholtens.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Rembertus Jan Knooihuizen, geb. 17 nov. 1924, † 4 juli 1945.
4.Eisse van Hoving, geb. Sauwerd 25 apr. 1889, smid, tr. Adorp 8 mei 1913 Elisabeth Oppedijk, geb. (Wonseradeel) 1886/1887, dochter van Jan Oppedijk en Jeltje Wijnia.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jan van Hoving, geb. Sauwerd 8 maart 1914, † Sauwerd 17 maart 1914.
5.Jakob van Hoving, geb. Sauwerd 13 nov. 1893, † Sauwerd 1 apr. 1923, ongehuwd.
6.zoon, geb. en † Sauwerd 17 dec. 1894.
7.Barbara van Hoving, geb. Sauwerd 7 okt. 1899, tr. Adorp 21 aug. 1925 Martinus Vos, geb. Sauwerd, onderwijzer, zoon van Harm Vos en Lijfke van Bouwkamp.

Wildeveld

IV.12Dina van Hoving, dochter van Zwaantje Jans Huitzing (III.3), geb. Sauwerd 14 febr. 1858, tr. Leens 3 nov. 1887 Jacob Wildeveld, geb. Wehe 1 apr. 1846, zoon van Gerrit Jacobs Wildeveld en Dodina Nannenberg.
Uit dit huwelijk:
1.Gerrit Wildeveld, geb. Wehe 19 okt. 1888.
2.Zwaantje Wildeveld, geb. Wehe 22 febr. 1890.
3.Dodina Wildeveld, geb. Wehe 21 nov. 1891.

Elema

IV.13Helena Wieringa, dochter van Zwaantje Jans Huitzing (III.3), geb. Sauwerd 14 sept. 1865, † Leens 17 jan. 1946, tr. Leens 12 mei 1887 Reinder Elema, geb. Zuurdijk 4 mei 1865, koopman, manufacturier te Leens, † Leens 18 apr. 1945, zoon van Warner Elema en Maria Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Elema, geb. Leens 15 maart 1888, † Groningen 6 juni 1946, tr. Leens 16 apr. 1914 Louwe Huizinga, geb. Zoutkamp 26 dec. 1887, slager, veehouder te Leens, zoon van Lammert Huizinga en Grietje de Vries.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Huizinga, geb. Leens 7 febr. 1915.
b.Reinder Huizinga, geb. Leens 30 jan. 1917.
c.Helena Huizinga, geb. Leens 29 nov. 1918.
d.Lambertha Huizinga, geb. Leens 24 aug. 1921.
2.Zwaantje Elema, geb. Hornhuizen 14 jan. 1890, † Groningen 19 apr. 1984, tr. Leens 18 apr. 1919 Bernard Por, geb. Leens 2 febr. 1891, huisschilder te Leens, † na 1984, zoon van Willem Por en Johanna Sleuver.
Uit dit huwelijk:
a.Willem Por, geb. Leens 28 jan. 1920.
b.Reinder Por, geb. Leens 17 febr. 1923.
3.zoon, geb. en † Hornhuizen 17 febr. 1893.
4.Aaltje Elema, geb. Hornhuizen 21 nov. 1894, tr. Leens 7 okt. 1920 Pieter Pleiter, geb. Leens 7 aug. 1896, horlogemaker, juwelier te Harderwijk, daarna te Den Haag, zoon van Hindrik Pleiter en Trientje Niewold.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrik Reinder Pleiter, geb. Harderwijk 19 nov. 1926, zenuwarts te Ermelo, tr. Gorinchem 25 juli 1952 Neeltje Adriana Koekkoek, geb. Werkendam 27 okt. 1924, dochter van Bastiaan Koekkoek en Jacoba Adriana Ottevanger.
Uit dit huwelijk:
A.Jacoba Adriana Pleiter, geb. Ermelo 9 jan.1953.
B.Alice Helene Pleiter, geb. Ermelo 26 dec. 1953.
C.Adriana Jacqueline Pleiter, geb. Bergen op Zoom 27 nov. 1954.
D.Helena Aly Pleiter, geb. Bergen op Zoom 27 nov. 1954, tweeling met de vorige.
E.Pieter Reinder Pleiter, geb. Tilburg 23 sept. 1956.
F.Bastiaan Jan Cornelis Pleiter, geb. Utrecht 4 sept. 1957.
G.Annemarie Jacoba Pleiter, geb. Bergen op Zoom 30 sept. 1959.
H.Jacqueline Alice Helena Pleiter, geb. Ermelo 2 juli 1963
b.Helena Aly Pleiter, geb. Den Haag 5 juli 1931, tr. ir. Willem van Hartingsveldt, geb. Den Haag 5 sept. 1927, scheikundig ingenieur te Pinelands (Z.A.).
Uit dit huwelijk:
A.Willem Frans van Hartingsveldt, geb. Den Haag 15 okt. 1954.
B.Alinda Helena van Hartingsveldt, geb. Pretoria (Z.A.) 29 juli 1957.
C.Pieter Henry van Hartingsveldt, geb. Germiston (Z.A.) 13 mei 1959.
5.Warner Elema, geb. Leens 5 aug. 1897, landbouwer te Oude Pekela, daarna de Enumatil, in 1954 wonende te Kalamazoo (Michigan, V.S.), later te Canada, tr. Leens 4 aug. 1921 Janneke Doornbos, geb. Winsum 8 maart 1900, dochter van Johannes Doornbos en Jantje Hoving.
Uit dit huwelijk:
a.Helena Elema, geb. Oude Pekela 15 mei 1922, tr. Burum 1 okt. 1947 Jan Bakker, geb. Burum 8 maart 1920, geŽmigreerd naar Canada 16 mei 1896, landbouwer te Strathroy (Ont., Can.), zoon van DaniŽl Bakker en Elske Raap.
Uit dit huwelijk:
A.Daniel Jelte Bakker, geb. Den Haag 24 sept. 1948.
B.Warner Richard Sirp Bakker, geb. Exeter (Ont., Can.) 24 juni 1951.
C.Ralph Winston James Bakker, geb. Exeter (Ont., Can.) 1 aug. 1952.
D.Edward Julius Bakker, geb. Strathroy (Ont., Can.) 3 apr. 1954
E.Elsie Janet Bakker, geb. Strathroy 25 nov. 1957, † Strathroy 27 juli 1963.
F.John David Bakker, geb. Strathroy 9 dec. 1962.
G.Janice Karen Bakker, geb. Strathroy 22 dec. 1964.
b.Janny Elema, geb. Oude Pekela 27 aug. 1924, tr. Kalamazoo (Mich., V.S.) 1 juli 1955 Frans de Weerd, geb. Rumpt 16 juni 1928, landbouwer te Tavistock (Ont., Can.), zoon van Johannes de Weerd en Anna Helena van Welie.
Uit dit huwelijk:
A.John Frank de Weerd, geb. Kalamazoo 12 sept. 1956.
B.Warner Richard de Weerd, geb. Kalamazoo 11 dec. 1957.
C.Andrew Lynn de Weerd, geb. Kalamazoo 15 apr. 1959.
D.Jeffrey Paul de Weerd, geb. Kalamazoo 10 aug. 1961.
E.Timothy Gene de Weerd, geb. Kalamazoo 6 febr. 1964.
c.Maria Elema, geb. Enumatil 16 dec. 1926, † Leek 17 febr. 1928.
d.Maria Elema, geb. Enumatil 8 nov. 1928, tr. Kalamazoo (Mich., V.S.) Harry Linker, geb. 30 maart 1929, timmerman te Savlsburrie (Ont., Can.), zoon van Trynco Linker en Jantje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
A.Jannete Helen Linker, geb. Strathroy (Ont. Can.) 6 juni 1955.
B.Theodore Carl Linker, geb. Kalamazoo (Mich., V.S.) 25 maart 1957.
C.Joyce Darlene Linker, geb. Kalamazoo 19 dec. 1958.
D.Marian Harriet Linker, geb. Kalamazoo 23 maart 1960.
E.Winnefred Renae Linker, geb. Strathroy (Ont. Can.) 28 jan. 1964.
e.Reinder Sirp Elema, geb. Enumatil 14 sept. 1930, emigreerde naar Canada mei 1950, landbouwer te London (Ont., Can.), daarna te Woodstock (Ont., Can.), tr. London 2 okt. 1953 Betty Haagsma, geb. Tzummarum 24 apr. 1928, dochter van Andrew Haagsma en Ruth Pasma.
Uit dit huwelijk:
A.Warner Richard Elema, geb. London (Ont., Can.) 27 apr. 1955.
B.Ruth Elizabeth Elema, geb. London 18 okt. 1956.
C.Janet Joann Elema, geb. London 30 okt. 1958.
D.Nancy Annette Elema, geb. Kalamazoo (Mich., V.S.) 17 aug. 1961.
E.Sharon Grace Elema,
f.Johanna Gerda Elema, geb. Enumatil 19 apr. 1938, tr. Kalamazoo (Mich., V.S.) David Alan Janke, geb. Chicago (Ill., V.S.) 5 sept. 1939, zoon van Rudolph Janke en Evelyn Martha Schuitema.
Uit dit huwelijk:
A.Pamela Joy Janke, geb. Grand Rapids (Mich., V.S.) 13 juni 1963.
6.Pieter Elema, geb. Leens 26 nov. 1900, † Leens 30 nov. 1901.
7.zoon, geb. en † Leens 19 nov. 1902.
8.Pieter Elema, geb. Leens 8 maart 1904, werktuigkundige bij Philips te Eindhoven, † Eindhoven 2 aug. 1964, tr. Leens 3 juni 1930 Stijntje Martha Kremer, geb. Wehe 23 sept. 1904, dochter van Jan Kremer en Adriana Johanna Bleijenberg.
Uit dit huwelijk:
a.Reinder Jan Elema, geb. Eindhoven 10 sept. 1932, bedrijfsleider op een fruitbedrijf te Leens, tr. Wateringen 13 juli 1954 Elizabeth Wilhelmina de Maa, geb. Schipluiden 1 juli 1933, dochter van Dirk de Maa en Petronella Westdijk.
Uit dit huwelijk:
A.Petronella Stijntje Elema, geb. Loosduinen 28 dec. 1954.
B.Pieter Sirp Elema, geb. Kesteren 12 jan. 1956.
C.Stijntje Petronella Elema, geb. Kesteren 12 febr. 1957.
D.Elizabeth Wilhelmina Elema, geb. Kesteren 25 nov. 1959, † ca. 2010.
E.Helena Adriana Elema, geb. Leens 20 sept. 1964.
F.Reina Elema, geb. 1967.
b.Jan Reinder Elema, geb. Eindhoven 18 aug. 1935, bouwkundig tekenaar te Zwijndrecht, tr. Kalamazoo (Mich., V.S.) 28 maart 1958 Geertruida Elema, geb. Nieuwlande 2 jan. 1933, dochter van Warner Klaas Elema en Hilje Ritsema.
Uit dit huwelijk:
A.Peter Warner Elema, geb. Kalamazoo (Mich., V.S.) 21 apr. 1960.
B.Hilda Shirley Elema, geb. Kalamazoo 2 okt. 1961.
C.Stijnie Laura Elema, geb. Zwijndrecht 10 maart 1964.
c.Warner Johan Leendert Elema, geb. Eindhoven 21 mei 1940, onderhoudsmonteur te Veldhoven, tr. Asperen 2 okt. 1962 Kornelia van Steenis, geb. Asperen 19 juni 1939, dochter van Delies van Steenis en Teuntje de Ridder.
Uit dit huwelijk:
A.Teuntje Elema, geb. Eindhoven 10 sept. 1963.
B.Pieter Sirp Elema, geb. Veldhoven 3 aug. 1965.
9.Trijntje Elema, geb. Leens 26 nov. 1907, tr. Leens Willem Veldman, geb. Bedum 29 sept. 1900, landbouwer te Zuurdijk, zoon van Reinder Veldman en Jantje Mekkes.
Uit dit huwelijk:
a.Reinder Allert Veldman, geb. 19 jan. 1940.
b.Pieter Harm Veldman, geb. 23 jan. 1942.
c.Jan Willem Veldman, geb. 27 apr. 1945.
d.Helena Trijntje Veldman, geb. 27 apr. 1945, tweeling met de vorige.

De Boer

IV.14Willem de Boer, zoon van Grietje Jans Huitzing (III.4), geb. Noorderhogebrug 23 aug. 1859, landbouwer, † Ezinge 3 sept. 1917, tr. Leens 19 mei 1887 Eltje Pathuis, geb. Wildervank 1854/1855, † Glimmen 5 aug. 1944, dochter van Hendrik Ites Pathuis en Anje Huizinga.
Uit dit huwelijk:
1.Tjesse de Boer, geb. Ezinge 2 apr. 1888, landbouwer, tr. Ezinge 29 okt. 1919 Berendina Petronella van Zellingen, geb. Ezinge 1896/1897, dochter van Ambrosius van Zellingen en Janna Veldsema.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Broer de Boer, geb. Oldehove 1924/1925, † Groningen 26 nov. 1953, ongehuwd.
2.Hendrik Ite de Boer, geb. Ezinge 4 juni 1889.
3.Jan DaniŽl de Boer, geb. Ezinge 8 nov. 1890, banketbakker, tr. Haren 14 aug. 1924 Anna Maria Louisa Meijer, geb. Amersfoort 1895/1896, dochter van Eppe Meijer en Titje Hes.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Thea de Boer, geb. Groningen febr./maart 1931, † Groningen 2 mei 1931.
4.Anne Kornelis de Boer, geb. Ezinge 23 maart 1895, landbouwer, tr. Zuidhorn 15 mei 1920 Lamberta Hes, geb. Zuidhorn 1894/1895, dochter van Klaas Hes en Anje Auwema.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Klaas de Boer, geb. Ezinge 1924/1925, † Ezinge 6 febr. 1933.

IV.15Jan de Boer, zoon van Grietje Jans Huitzing (III.4), geb. Noorderhogebrug 1 mei 1861, † Zuidwolde 17 jan. 1894, tr. Bedum 26 mei 1883 Imke Bos, geb. Oostwold (Oldambt) 17 febr. 1863, † Zuidwolde 31 jan. 1929, dochter van Sijfko Bos en Alke van Delden; zij hertr. Bedum 23 nov. 1912 Martinus Jonkman, geb. Adorp 3 aug. 1865, zoon van Fokke Jacobs Jonkman en Antje Gerrits Groenewold.

Martinus Jonkman (1865-) en Imke Bos (1863-1929)

Uit dit huwelijk:
1.Grietje de Boer, geb. Zuidwolde 18 okt. 1884, † Bedum 13 jan. 1957, tr. Bedum 28 mei 1910 Hindrik Elderman, geb. Noordwolde 11 maart 1887, zoon van Hindrik Elderman en Kornelia Heeminga.
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik Jan Elderman, geb. Zuidwolde 5 aug. 1911.
2.Sijfko de Boer, geb. Bedum 21 juni 1886, dagloner, † Delfzijl 15 apr. 1937, tr. Delfzijl 19 mei 1916 Martje Vos, geb. Uitwierde, dochter van Evert Vos en Abeltje Bos.

Sijfko de Boer (1886-1937) en Martje Vos

3.Alke de Boer, geb. Bedum 18 nov. 1890, † Groningen 3 okt. 1963, tr. Bedum 22 mei 1915 Klaas Zuidema, geb. Bedum 28 juli 1893, dagloner, † Winschoten 26 sept. 1971, zoon van Jan Zuidema en Elizabeth Dijkema.
Uit dit huwelijk:
a.Elisabeth Zuidema, geb. Bedum 20 maart 1916, † Groningen 25 aug. 1993, tr. Jan van der Laan.
Uit dit huwelijk:
A.Alko van der Laan, geb. Bedum 25 febr. 1944, tr. Bedum 10 okt. 1969 Janneke Bolt, geb. Bedum 21 mei 1945, dochter van Jacob Jan Bolt en Dieuwertje Balkema.
Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a.:
I.Liesbeth Dia van der Laan, geb. Groningen 26 maart 1971, tr. Bedum 18 mei 2001 Chris Schutter, geb. Ten Boer 14 sept. 1965, zoon van Oomke Tiddo Schutter en Janny Trientje Buining.
Uit dit huwelijk:
1.Lianne Schutter, geb. Bedum 28 dec. 2002.
2.Manon Janneke Schutter, geb. Bedum 14 nov. 2006.
II.Eric Adriaan van der Laan, geb. Groningen 26 maart 1971, tr. Eelde 26 mei 2006 Aly Jantine Smit, geb. Bedum 9 jan. 1979, dochter van Meindert Smit en Mieny Bulthuis.
Uit dit huwelijk:
1.Annemieke Geranda van der Laan, geb. Groningen 27 maart 2009.
2.Tristan Meiko van der Laan, geb. Assen 8 nov. 2010.
III.Casnoppesper Paunoppesl van der Lnoppesaan, geb. Gronnoppesingen 24 aug. 1978, relatie met Susnoppesan Korteknoppesaas, geb. Aduard 29 junoppesni 1983, dochter van Marcelnoppesinus Hendrnoppesikus Maria Kortekanoppesas en Louisnoppese Bonoppesrsje.
4.Tjesse de Boer, geb. Bedum 8 mei 1893, arbeider, † Bedum 16 juni 1955, tr. Bedum 30 okt. 1915 Aaltje Knot, geb. Bedum 1890/1891, dochter van Pieter Knot en Anje Cleveringa.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.kind, geb. en † Bedum 17 apr. 1926.Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 20 jan. 2011
Naar begin van de paginaNog niet geÔdentificeerd: Jantina D. Huitsing, geb. 27 maart 1921, † 21 maart 1998, begr. Uithuizen, tr. Jan Tuitman, geb. 24 sept. 1913, † 6 okt. 1970, begr. Uithuizen. Johanna Huitsing, geb. Winsum 24 aug. 1931, † Delfzijl 15 sept. 2012, tr. Melle Mulder, geb. Sauwerd 4 jan. 1927, † 5 maart 1993, begr. Delfzijl, zoon van Marten Mulder en Redmerdina Koekkoek.
Bron: http://members.home.nl/jariguma/mulder/i51.htm en http://www.genealogieonline.nl/genealogie-mulder/I183.php en http://www.dvhn.nl/mensenlinq/overlijdendvhn/site/advertentie/detail?pid=4621077&titelid=5229896.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Erna Mulder.
b.Ina Mulder, tr. Martin N.N..
c.Marga Mulder, tr. Geert N.N..
d.Jolanda Mulder.
Susie Wieringa, † Kent, Cook County 1909, dochter van John Huitzing, Bron: Michigan, Death Records, 1897-1920. (Jannie) Huitzing, geb. vůůr 1942.