Genealogie Van der Baan
Inleiding

Deze aanzet tot een genealogie Van der Baan is een aangeklede stamreeks tot generatie VII (inmiddels al aardig in de richting van een genealogie gegroeid, dankzij aanvullingen van verschillend nazaten), gevolgd door een genealogie van Auke Aukes (Doekele) van der Baan (1823-1899) (VII.3), die het resultaat was van een speurtocht naar foto's van hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hiervoor kreeg ik de welwillende medewerking van de verschillende nazaten, die hiervoor hartelijk dank worden gezegd. De speurtocht heeft uiteindelijk niet het oorspronkelijke doel bereikt: van Auke Aukes van der Baan en zijn vrouw zijn geen foto's tevoorschijn gekomen. Uit overlevering is bekend dat in elk geval van zijn vrouw een foto bestaan moet hebben. Ook van de oudste zoon Okke van der Baan (1854-1924) (VIII.1) is tot op heden nog geen foto gevonden.

Stamreeks Van der Baan

I.Sybren Auckes, ged. Sneek 5 mei 1592? (als zoon van Aucke Syrckzn. en Tryn Rotgersdr.?), tr. Sneek (ondertr. ald. 29 apr.) 10 mei 1626 Kinsck Claeses, van Sneek.
Uit dit huwelijk, ged. te Sneek:
1.Hendryck Sybrens, ged. 27 maart 1634.
2.Jacob Sybrens, ged. 27 maart 1634, tweeling met de vorige.
3.Hendryck Sybrens, ged. 17 apr. 1635.
4.Aucke Sybrens, volgt II.
5?Geertje Sybrens, ged. 21 febr. 1641 (dochter van Sybren Sickis, tout court; verschrijving/verlezing voor Auckis?).
6.Jacob Sybrens, ged. 3 apr. 1643.
7.Grietje Sybrens, ged. 21 jan. 1646.
8.Mary Sybrens, ged. 23 sept. 1647.

II.Aucke Sybrens, zoon van Sybren Auckes (I.), ged. Sneek 22 apr. 1638, tr. 1Ί Sneek 3 nov. 1661 Tedtje Fransen, † vσσr 1671; tr. 2Ί Lutger Lieuwes, † (aangegeven 5 juni) 1686.
Uit het eerste huwelijk, ged. te Sneek:
1.Sybren Aukes, volgt III.
2.Frans Aukes, ged. 13 sept. 1665, jong overleden.
3.Frans Aukes, ged. 23 sept. 1666, verder onbekend.
Uit het tweede huwelijk, ged. te Sneek:
3.Tettje Aukes, ged. 29 maart 1671, ? † (overluid) Sneek 28 jan. 1753.
4.Dirck Aukes, ged. 6 okt. 1672, verder onbekend.
5.Fenne Aukes, ged. 13 apr. 1679, jong overleden.
6.Kinsck Aukes, ged. 19 nov. 1680.
7.Fenne Aukes, ged. 11 okt. 1682, † (overluid) Sneek 21 juni 1707, tr. Sneek (ondertr. ald. 23 okt.) 12 nov. 1706 Warner Sybrens Oversee, van Sneek, † vσσr 25 nov. 1768; hij hertr. Sneek (ondertr. 18 jan.) 2 febr. 1721 Aetie Alberts Sloot (Aetie Jans), van Sneek, en vervolgens tr. Sneek (ondertr. ald. 29 dec. 1736) 13 jan. 1737 Antie Clases Pijl, van Sneek, †/begr. Sneek 25 nov. 1768.

III.Sybren Aukes, zoon van Aucke Sybrens (II.), ged. Sneek 2 okt. 1663, † vσσr 1761, tr. 1Ί Sneek 13 sept. 1689 Antie Rinties, van Sneek; tr. 2Ί Acke Doedes, † (tussen 9 en 26) okt. 1761.
Uit het eerste huwelijk, ged. te Sneek:
1.Tettie Sybrens, ged. 24 okt. 1690.
2.Ybeltje Sybrens, ged. 22 sept. 1693.
Uit het tweede huwelijk:
3.Auke Sybrens, volgt IV.

IV.Auke Sybrens, zoon van Sybren Aukes (III.), van Makkum, koopman, winkelier en reder te Makkum, tr. Makkum 9 dec. 1736 Neeltje Herres, geb. Makkum 22 febr., ged. ald. 25 febr. 1714, † Makkum 8 febr. 1785, dochter van Herre Durks en Geertje Douwes.
Uit dit huwelijk, geb. en ged. te Makkum:
1.Geertje Aukes, geb. 5 apr., ged. 21 apr. 1737, tr. Durk Martens.
Uit dit huwelijk:
a.Marten Durks, geb. ca. 1765.
b.Neeltje Durks, geb. ca. 1771.
c.Harmen Durks, geb. ca. 1773.
d.Geeske Durks, geb. ca. 1778.
2.Antje Aukes, ged. 30 maart 1738, † vσσr 1822, tr. Makkum 28 okt. 1764 Gabe Jeltes Reinsma, geb. ca. 1736, te Bolsward, te Makkum (1764), † Bolsward 18 nov. 1822, zoon van Jelte Gabes (gemene boer (1749))en Gertie Aukes (van Makkum).
Zie: http://www.xs4all.nl/~hmathieu/jeroen/.
Uit dit huwelijk:
a.Auke Gabes Reinsma, geb. ca. 1773, † Bolsward 3 sept. 1829.
b.Geertje Gabes Reinsma, geb. ca. 1776, † Bolsward 24 juli 1838, tr. Bolsward 10 sept. 1809 Sjerk Sijmons Bouta, geb. ca. 1784, † Bolsward 6 sept. 1828.
c.Sybren Gabes Reinsma, geb. ca. 1778, † Bolsward 18 sept. 1824.
3.Sybrig, geb. 17 mei, ged. 22 mei 1740, jong overl.
4.Siebren, geb. 20 febr., ged. 25 febr. 1742, jong overl.
5.Rinske, geb. 26 febr., ged. 3 maart 1743, waarschijnlijk jong overl.
6.Siebren Aukes, geb. 5 nov., ged. 8 nov. 1744, koopman te Makkum, † na 1786.
7.Herre Aukes, volgt V.
8.Rinske Aukes, ged. 30 aug. 1750, † vσσr 1785, tr. Johannes Piers, op 27 apr. 1786 gedetineerd.
Uit dit huwelijk:
a.Nante Johannes.
9.Doede, geb. 26 mei, ged. 2 juli 1754, jong overl.

V.Herre Aukes, zoon van Auke Sybrens (IV.), geb. Makkum 18 apr., ged. ald. 23 apr. 1747, † Makkum 15 mei 1794, tr. 1Ί Makkum 21 juni 1772 Grietje Doekles, geb. Wons, † Makkum 10 sept. 1779, dochter van Doekle Sybrens en Ymkje Sjoerds; tr. 2Ί Makkum 27 nov. 1785 Uilkje Menzes, te Makkum;
Weesboeken Wonseradeel O 5, fol. 135, 11 aug. 1794: Hein Sjoerds te Schraard en Sjoerd Doekeles te Wons, curatoren over Doekele, 20 jaar, en Auke Heres, 16 jaar, kinderen van wijlen Here Aukes en wijlen Grietje Doekeles.
Uit het eerste huwelijk:
1.Doekele Herres van der Baan, ged. Makkum 17 mei 1773, volgt VI.1.
2.Auke Herres van der Baan, geb. Makkum 7 aug., ged. ald. 16 aug. 1778, volgt VI.2.
Uit het tweede huwelijk, geb. en ged. te Makkum:
3.Neeltje Herres, geb. 17 apr., ged. 22 apr. 1787.
4.Ybeltje Herres, geb. 1 apr., ged. 21 apr. 1793.

VI.1Doekele Herres van der Baan, zoon van Herre Aukes (V.), ged. Makkum 17 mei 1773, † (Wonseradeel) 24 dec. 1835 (62 jaar), tr. Jeltje Jetzes
Uit dit huwelijk:
1.Jetze Doekles van der Baan, geb. Parrega 1810, volgt VII.1.
2.Herre Doekeles van der Baan, geb. dec. 1811, † (Wonseradeel) 5 dec. 1811 (oud 2 dagen).
3.Grietje Doekeles van der Baan, geb. (Wonseradeel) 9 maart 1813, † (Wonseradeel, mairie Tjerkwerd) 11 maart 1813.

VI.2Auke Herres van der Baan, zoon van Herre Aukes (V.), geb. Makkum 7 aug., ged. ald. 16 aug. 1778, koopman (1818) en bolloper (1823-1858), inlands kramer (1851) te Makkum, † Makkum 16 sept. 1858, tr. Wonseradeel 18 jan. 1818 Marijke Okkes de Bruin, ged. (R.K.) Makkum 1 apr. 1791, † Makkum 28 febr. 1867.
Op 20 dec. 1811 wordt Auke Heeres van der Baan ingeschreven in het reg. van aangenomen familienamen te Wonseradeel.
Zij konden geen van beiden schrijven.
Uit dit huwelijk:
1.Herre Aukes van der Baan, geb. Makkum 26 sept. 1818, volgt VII.2.
2.Auke Aukes (Doekele) van der Baan, volgt VII.3.
3.Okke Aukes van der Baan, geb. Makkum 2 apr. 1821, † Makkum 28 nov. 1848.
4.Grietje Aukes van der Baan, geb. Makkum ('op zee') 14 nov. 1826, schipperse, inlands kramerse, † Sappemeer (in een schip) 25 aug. 1851, ongehuwd.
Buiten echt geboren:
A.Auke van der Baan, geb. Sappemeer 19 aug. 1851, † Hoogezand 9 sept. 1851.
5.Hieke Aukes van der Baan, geb. Makkum 6 dec. 1830, † (Wonseradeel) 23 febr. 1831.

VII.1Jetze Doekles van der Baan, zoon van Doekle Herres van der Baan (VI.1), geb. Parrega 1810, † (Wonseradeel) 12 juni 1895, tr. 1Ί Wonseradeel 31 maart 1838 Akke Sjerps Jansen, geb. Wons 1820/1821, dochter van Sjerp Boukes Jansen en Grietje Jans Weerstra; tr. 2Ί Wonseradeel 29 nov. 1865 Jantje Tjeerds Hogeboom, geb. Hommerts 1832/1833, † na 12 juni 1895, dochter van Tjeerd Willems Hogeboom en Sjoukje Klazes Parma.
Uit het eerste huwelijk:
1.Doekle van der Baan, geb. Parrega 20 jan. 1839, † (Wonseradeel) 24 dec. 1895, tr. Wonseradeel 31 mei 1866 Anna de Boer, geb. Parrega 9 aug. 1845, † Parrega 16 jan. 1936, dochter van Gerrit Hotzes de Boer en Romkjen Sjoukes Rusticus, † na 24 dec. 1895.
2.Sjerp van der Baan, geb. (Wonseradeel) 17 jan. 1843, † (Bolsward) 21 dec. 1910, tr. Bolsward 7 okt. 1874 Akke Wilbers, geb. Sneek 9 aug. 1842, † Bolsward 14 apr. 1901, dochter van Holbe Wilberts en Ietske Gaastra.
Uit het tweede huwelijk:
a.Jetze van der Baan, geb. (Bolsward) 4 mei 1876, † (Bolsward) 27 aug. 1876.
b.Jetze van der Baan, geb. (Bolsward) 18 jan. 1879, † (Bolsward) 8 juli 1879.
c.Jitske van der Baan, geb. (Bolsward) 19 okt. 1881, † (Bolsward) 6 maart 1896.
3.Bauke van der Baan, geb. Parrega 17 juli 1845, † (Wonseradeel) 31 maart 1917, tr. 1Ί Wonseradeel 7 mei 1870 Antje Rienstra, geb. Parrega 14 sept. 1846, † (Wonseradeel) 22 juni 1886, dochter van Rients Emkes Rienstra en Joukje Jans Bruinsma; tr. 2Ί Wonseradeel 19 dec. 1896 Maaike Wiersma, geb. Offingawier 17 mei 1871, † Parrega 15 jan. 1903, dochter van Jan Wiersma en Trijntje de Boer.
Zie: http://www.warrink.net/diversen/nauta/rienstra.htm
Uit het eerste huwelijk:
a.Jetse van der Baan, geb. Sneek 25 febr. 1871, landbouwer (1918), pensionhouder (1920), kippenfokker (1933), tr. 1Ί Wonseradeel 30 mei 1896 Ieke Wiersma, geb. Workumer Nieuwland 20 aug. 1876, † Apeldoorn 11 jan. 1914, dochter van Gerlof Wiersma en Sietske van der Meer; tr. 2Ί Apeldoorn 3 juni 1920 Attje van der Heide, geb. Holwerd 28 sept. 1878, pensionhoudster, † Ugchelen 9 apr. 1954, dochter van Gerrit van der Heide en Akke Gerbens Koopman, en weduwe van Dirk Klaaren (vader van haar stiefschoonzoon).
Uit dit huwelijk:
A.Antje van der Baan, geb. (Wonseradeel) 1 apr. 1897, † Sneek 22 jan. 1975, tr. Apeldoorn 24 dec. 1918 Pieter Klaaren, geb. Vinkeveen 1886/1887, landbouwer, zoon van Dirk Klaaren (die hertr. Attje van der Heide, tweede echtgenote van Jetse van der Baan) en Guurtje Waiboer.
B.Sietske van der Baan, geb. (Wonseradeel) 31 maart 1898, † 15 jan. 1972, ? tr. vσσr 1936 Wybe Tijsma, te Workum.
C.Joukje van der Baan, geb. (Wonseradeel) 30 apr. 1899, † Wons 16 dec. 1976, tr. Workum 11 mei 1921 Tjamke de Witte, geb. Ferwoude 1897/1898, zoon van Tjalke de Witte en Sietje Alberts.
D.Jeltje van der Baan, geb. (Wonseradeel) 31 dec. 1900, † Deventer 29 maart 1981, tr. Wonseradeel 26 aug. 1922 Gerrit van der Meer.
E.Gerlof Tjeerd van der Baan, geb. (Wonseradeel) 17 dec. 1901, † Grand Rapids (Mich., VS) 12 maart 1998, tr. 1Ί Wons 1926 Janke Elgersma, geb. Wons 9 okt. 1899, † Grand Rapids 29 juni 1976, dochter van Sybren Elgersma en Hinke Jansen; tr. 2Ί Tillie Sijtsma, geb. 1 nov. 1919, † Sheldo Iowha Keentwood (Mich., VS) 19 maart 1993.
Uit dit huwelijk:
I.Jetze van der Baan.
II.Hinke van der Baan.
III.Sieberen van der Baan.
F.Hotske van der Baan, geb. (Wonseradeel) 1903, † Apeldoorn 9 okt. 1933, ongehuwd.
G.Bouke van der Baan, geb. Parrega 22 mei 1905, † Grand Rapids (Mich., VS) 23 maart 1992, tr. Richtje (Retta) van der Veen.
Uit dit huwelijk:
I.Ieke Hotse van der Baan.
II.Francis Anne van der Baan.
III.Bettie van der Baan.
IV.Ralf van der Baan.
V.Bob van der Baan.
H.Gerrit van der Baan, † (verdronken), ongehuwd.
I.Boukje Richtje van der Baan, geb. Bolsward 8 aug. 1911, † Balk 20 febr. 1996, tr. Pieter Buwalda, geb. 27 mei 1908, † Balk 9 maart 1995, zoon van Gerlof Buwalda en Hermina Smid.
Uit dit huwelijk Gerlof en Gerrit Buwalda.
b.Joukje van der Baan, geb. Sneek 10 aug. 1876, † Goλnga 26 juli 1946, tr. Wymbritseradeel 7 mei 1898 Jan Zeilstra, geb. Goλnga 23 maart 1872, † Goλnga 4 juli 1943, zoon van Sytze Zeilstra en Ymkje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
A.Sytze Zeilstra, geb. Goλnga 14 febr. 1899.
B.Antje Zeilstra, geb. Goλnga 12 nov. 1900, † Goλnga 16 febr. 1972.
c.Rients van der Baan, geb. Sneek 31 aug. 1879, † Parrega 17 juli 1883.
Uit het tweede huwelijk:
d.Jan van der Baan, geb. Parrega 22 sept. 1897, † Ferwoude 1 jan. 1963, tr. 7 mei 1924 Trijntje Miedema, geb. 1 sept. 1899, † Ferwoude 12 nov. 1980.
Uit dit huwelijk:
A.Bouke Jan van der Baan, geb. Parrega 17 mei 1925, † Ferwoude 13 jan. 1949.
B.Maaike van der Baan, tr. L. Visser, van Ferwoude.
C.Wiepkje van der Baan, geb. Parrega 27 okt. 1926, tr. 9 mei 1951 Otto Schilstra, van IJlst.
e.Akke van der Baan, geb. Bolsward 7 febr. 1899, † Parrega 25 mei 1993, tr. Wonseradeel 14 mei 1921 Auke de Jong, geb. Ferwoude 2 nov. 1895, landbouwer, † Parrega 27 apr. 1948, zoon van Yke de Jong en Romkje Spijksma.
Uit dit huwelijk:
A.Yke de Jong, geb. Bolsward 8 aug. 1922, † mei 1944.
B.Maaike de Jong, geb. 8 maart 1924.
C.Bouke de Jong, geb. 21 nov. 1925.
D.Durk de Jong, geb. 24 juli 1927.
E.Jan de Jong, geb. 22 mei 1929.
F.Romkje de Jong, geb. 15 juni 1931, † 7 aug. 2001.
G.Trienke de Jong, geb. 15 aug. 1934.
H.Auke de Jong, geb. 11 sept. 1937.
f.Trijntje van der Baan, geb. (Bolsward) 25 mei 1901, tr. Sietse Bouwe Algera, geb. 7 apr. 1900, † 7 juli 1970.
Uit dit huwelijk:
A.Siemen Algera.
B.Bauke Algera.
C.Jan Algera.
D.Ale Algera.
E.Trijntje Algera.
g.Jeltje van der Baan, geb. 11 jan. 1903, † (Bolsward) 14 jan. 1903.
4.Jelle van der Baan, geb. (Wonseradeel) 23 aug. 1849, veehouder, † Leeuwarden 25 juli 1937, tr. Wonseradeel 15 juli 1874 Hotske Zijsling, geb. Allingawier 8 dec. 1852, † Leeuwarden 26 okt. 1932, dochter van Sybren Hanses Zysling en Anna Jacobs Rusticus.
Uit dit huwelijk:
a.Jetze van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 5 jan. 1875, boerenknecht, † (Wymbritseradeel) 18 juli 1922, tr. Wymbritseradeel 8 nov. 1913 Tjitske Ras, geb. (Wymbritseradeel) 31 mei 1882, † Nijland 4 okt. 1969, dochter van Sybren Ras en Nieske Posthumus.
Uit dit huwelijk:
A.Jelle van der Baan, geb. 9 nov. 1914, † 9 okt. 1992.
b.Siebren van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 28 apr. 1876, † (Hennaarderadeel) 22 nov. 1876.
c.Siebren van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 4 aug. 1877.
d.Akke van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 11 febr. 1879, † (Hennaarderadeel) 4 maart 1879.
e.Akke van der Baan, geb. Oosterend 22 maart 1880, † Wanswerd 26 mei 1933, tr. 1Ί Leeuwarden 8 apr. 1903 Klaas Hoekema, geb. 24 dec. 1878, † Wanswerd 8 aug. 1908; tr. 2Ί Ferwerderadeel 7 okt. 1909 Hendrik Bosch, geb. Blija 1886/1887, † Leeuwarden 9 okt. 1930, zoon van Lieuwe Sybes Bosch en Johanna Jans Posthumus.
Uit het tweede huwelijk:
A.Hendrik Bosch, geb. 7 juli 1887, schilder, † Leeuwarden 8 okt. 1930.
f.dochter, geb. en † (Hennaarderadeel) 30 sept. 1881.
g.zoon, geb. en † (Hennaarderadeel) 30 aug. 1883.
h.Matheus van der Baan, geb. (Wonseradeel) 2 nov. 1884, † (Wonseradeel) 24 nov. 1885.
i.Jeltje van der Baan, geb. (Workum) 5 juli 1886, ? tr. Leeuwarden 30 mei 1917 Jacob Hager.
j.Matheus van der Baan, geb. Workum 13 sept. 1887, † 1 sept. 1956, tr. Baarderadeel 6 juli 1921 Renskje Jonker, geb. Jorwerd 5 nov. 1899, † Harlingen 4 nov. 1993, dochter van Sytse Hiddes Jonker en Klaaske Sipkes Faber.
Uit het tweede huwelijk:
A.Klaaske van der Baan.
B.Rense van der Baan.
C.Alle van der Baan.
k.Doekle van der Baan, geb. (Workum) 29 nov. 1888, † (Hennaarderadeel) 12 febr. 1891.
l.Doekeltje van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 5 apr. 1891, † Rijperkerk 28 sept. 1968, tr. Leeuwarden 20 mei 1916 Gerben Feenstra, geb. (Tietjerksteradeel) 17 juni 1889, † Rijperkerk 5 jan. 1976.
m.Marie van der Baan, geb. (Hennaarderadeel) 11 mei 1892, † Lions 24 okt. 1971, tr. Folkert Jorritsma, geb. (Wonseradeel) 29 sept. 1892, † Lions 5 apr. 1976, zoon van Pier Jorritsma en Elisabeth van Gorkum.
5.Jeltje van der Baan, geb. Parrega 21 juni 1853, † (Bolsward) 12 sept. 1937, tr. Wonseradeel 27 dec. 1877 Jan Haagsma, geb. Tjerkwerd 6 febr. 1858, † Bolsward 15 sept. 1935, zoon van Ynze Siebes Haagsma en Antje Jans Visser.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
6.Sjoukje van der Baan, geb. Parrega 11 mei 1867, † Sussex (VS) 13 juli 1956, tr. Wonseradeel 6 mei 1893 Jan Visser, geb. Heeg 27 jan. 1869, zoon van Jelle Visser en Antje Nauta.
Uit dit huwelijk:
a.Johanna Visser, geb. 1894, † 1963.
b.Jelle Visser, geb. 1896, † 1900.
c.Jetze (Fred) Visser, geb. 1898, † 1952.
d.Amtke Visser, geb. 1899, † 1918.
e.Tjeerd (Frank) Visser, geb. 1900.
f.Jelle Visser, geb. 1901, † 1902.
g.Ymkje (Emma) Visser, geb. 1903, † 1956.
h.Jeltje (Gertrud) Visser, geb. 1904, † 1933.
i.Jelle (George) Visser, geb. 1906.
j.Aukje Visser, geb. 1908, † 1911.
7.Tjeerd van der Baan, geb. Parrega 28 dec. 1868, winkelier, handelsreiziger, † Sneek 7 mei 1958, tr. Harlingen 10 maart 1902 Maaike Beinema, geb. Workum 16 sept. 1876, † 23 apr. 1951, dochter van Mintje Beinema en Jantje Visser.
Uit dit huwelijk:
a.Jantje van der Baan, geb. (Harlingen) 16 jan. 1896 (bij het huwelijk erkend), † Goes, ca. 1975, tr. Sneek 16 nov. 1922 Jan Marinus Steketee, geb. ca. 1899, onderwijzer, † Goes 8 sept. 1954.
Uit dit huwelijk:
A.Mies Stekenoppestee.
B.Jaap Stekenoppestee, geb. Goes 24 dec. 1925, † 17 sept. 2007.
C.Greetje Stekenoppestee.
D.Manoppesx Stekenoppestee.
b.Jetske van der Baan, geb. (Harlingen) 19 jan. 1901 (bij het huwelijk erkend), † Sneek 30 nov. 1977, tr. Sneek 3 sept. 1923 Sjouke Hendrik Fritsma, geb. Sneek 15 nov. 1899, garagehouder, † Sneek ca. 1980.
Uit dit huwelijk:
A.Hennoppesdrik Tjeerd Fritsnoppesma, geb. Sneek 23 nov. 1924, † Kent (GB) 22 juli 1951.
B.Maainoppeske Fritsnoppesma, geb. Sneek 17 febr. 1928.
C.Jonoppeshanna Jeannette Fritsnoppesma, geb. Sneek 31 okt. 1939.
c.Jetze Doekle van der Baan, geb. Harlingen 6 nov. 1902, † Harlingen 16 apr. 1903.
d.Jetze Doekle van der Baan, geb. Harlingen 1 febr. 1904, † Sneek 2 sept. 1989, tr. Sneek 30 apr. 1931 Geertje Zandstra.
Uit dit huwelijk:
A.Jaconoppesba van der Baan, geb. Sneek 2 febr. 1935, † Alkmaar 4 juni 2005.
B.Tjeerdnoppes Anne van der Baan, geb. Sneek 1939, † Gothenburg (Zw.) 1959.
e.Johanna Jeannette van der Baan, geb. Harlingen, † Wolvega 8 jan. 1995, tr. Sneek 9 jan. 1933 Marten Groen, geb. Noordwolde 23 okt. 1903, garagehouder, † Wolvega 20 aug. 1985.
Uit dit huwelijk:
A.Dr. Janoppescob Gronoppesen, geb. Oldeberkoop 11 maart 1934.
B.Margrenoppestha Johanna Gronoppesen, geb. Oldemarkt 6 apr. 1945.
f.Theodoor Johan van der Baan, geb. Sneek 15 juni 1916, automonteur, † Sneek 19 juli 2006, tr. Sneek 15 nov. 1945 Arendje Blauw, geb. Sneek 5 apr. 1924, † Sneek 15 juli 2004.
Uit dit huwelijk:
A.Nelnoppesly van der Baan.
B.Maainoppeske van der Baan.
C.Rienoppeskje van der Baan.
D.Jetnoppestie van der Baan.
E.Jonoppeske van der Baan.
8.Jetze Doekle van der Baan, geb. Parrega 17 juni 1870, tr. Wonseradeel 8 mei 1897 Tjitske Zysling, geb. Tjerkwerd 1875/1876, dochter van Hans Zysling en Hotske Jorritsma.
Uit dit huwelijk:
a.Hotske van der Baan, geb. Allingawier 15 mei 1898, † Wolvega 21 apr. 1988.
b.Jantje van der Baan, geb. Allingawier 7 maart 1900, † IJmuiden ca. 1990, ongehuwd.
c.Hinke van der Baan, geb. Allingawier 14 apr. 1903, † Amsterdam ca. 1990.
d.Sjoukje van der Baan, geb. Allingawier 2 sept. 1904, † Amsterdam ca. 1970.
e.Ynskje Johanna van der Baan, geb. Warga 9 mei 1908, † Huizum 15 sept. 1935, ongehuwd.

VII.2Herre Aukes van der Baan, zoon van Auke Herres van der Baan (VI.2), geb. Makkum 26 sept. 1818, † Makkum 16 nov. 1862, tr. Wonseradeel 5 juni 1841 Ybeltje Jurjens Haagsma, geb. Bolsward 24 febr. 1820, † Makkum 26 apr. 1873, dochter van Jurjen Gatzes Haagsma en Janke Ruurds Weidema.
Uit dit huwelijk:
1.Janke Herres van der Baan, geb. Makkum 28 juni 1842, † (Makkum) 14 apr. 1866, tr. Wonseradeel 9 mei 1863 Uiltje Arends Bakker, geb. 1839/1840, † (Wonseradeel) 16 maart 1866.
Uit dit huwelijk:
a.Teuntje Bakker, geb. (Wonseradeel) 30 mei 1864.
b.levenloze zoon, geb. en † (Wonseradeel) 8 apr. 1866.
2.Marijke van der Baan, geb. Makkum 24 juni 1844, † Bolsward 18 febr. 1920, tr. N.N. (? Bolsward 13 mei 1883 Anne Kroes, geb. 1844/1845, † Bolsward 21 maart 1919, zoon van Cornelis Kroes).
Uit een relatie:
a.levenloze zoon, geb. en † (Wonseradeel) 2 febr. 1876.
3.Aukje van der Baan, geb. Makkum 25 maart 1846, † Bolsward 4 febr. 1915, tr. Wonseradeel 8 jan. 1874 Andries Kramer, † vσσr 4 febr. 1915.
Uit dit huwelijk:
a.Elisabeth Kramer, geb. (Wonseradeel) 12 okt. 1875, † Apeldoorn 13 mei 1947, tr. Olfert van der Veer, † na 1947.
b.Ybeltje Kramer, geb. (Wonseradeel) 29 sept. 1879, † (Wonseradeel) 25 juni 1882.
c.Herre Kramer, geb. Parrega 29 sept. 1879, tweeling met de vorige, tr. Wonseradeel 1 juni 1912 Margaretha Jantina Siegers, geb. Assen 1873/1874, dochter van Ake Siegers en Klasina Geersing.
4.Jurjen van der Baan, geb. Makkum 3 maart 1849.
5.Auke van der Baan, geb. Makkum 25 juni 1851, † (Wonseradeel) 16 aug. 1851.
6.Auke van der Baan, geb. Makkum 20 maart 1854, arbeider, pannenbakker, † Muntendam 7 jan. 1923, tr. Muntendam 19 jan. 1882 Anna Kruidhof, geb. Veendam 1846/47, dochter van Harm Berends Kruidhof en Frederika Frederiks Meijer, weduwe van Daniel Holman.
Uit dit huwelijk:
a.Herre van der Baan, geb. Kerklaan (gem. Muntendam) 19 dec. 1882, pannenbakker, arbeider, † Muntendam 14 apr. 1927, tr. Muntendam 27 apr. 1905 Reina Brouwer, geb. Hoogezand 1885, † Musselkanaal 11 nov. 1955, dochter van Eltje Brouwer en Hindrikje Beuker; zij hertr. Onstwedde 30 juni 1928 Thijs Kost, geb. Odoorn 1872/1873, slager, zoon van Karel Kost en Jantje Trip.
Uit dit huwelijk:
A.Anna van der Baan, geb. Muntendam 11 aug. 1905, tr. Muntendam 5 juni 1924 Jurrien Tamminga, geb. Slochteren 1903/1904, zoon van Filippus Tamminga en Roelfien Kruit.
B.Hindrikjen Geessien van der Baan, geb. Kerklaan (gem. Muntendam) 17 aug. 1908, tr. Onstwedde 19 mei 1934 Klaas Nijborg, geb. Onstwedde 1902/1903, zoon van Berend Nijborg en Geeltje Akkerman.
Zie: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-redmeijer/I13443.php
C.Aukje van der Baan, geb. Muntendam juni/juli 1911, † Muntendam 27 sept. 1911.
b.Harm van der Baan, geb. Middenweg (gem. Muntendam) 26 okt. 1884, arbeider, tr. Veendam 1 sept. 1906 Wietske Binnerts, geb. Dokkum 8 apr. 1886, † De Krim 11 mei 1940, dochter van Sijtze Binnerts en Saakje Rippen.
Uit dit huwelijk:
A.Saakje van der Baan, geb. De Krim 10 jan. 1915.
c.Ebel van der Baan, geb. Kerklaan (gem. Muntendam) 5 maart 1887, timmerman, † Muntendam 29 nov. 1958, tr. Muntendam 26 sept. 1918 Maria Brouwer, geb. Sappemeer 9 juni 1888, † Muntendam 19 apr. 1967, dochter van Eltje Brouwer en Hindrikjen Beuker.
Uit dit huwelijk:
A.kind, geb. en † Muntendam 24 jan. 1920.
7.Grietje van der Baan, geb. Makkum 24 apr. 1858, † (Baarderadeel) 24 apr. 1918, tr. Bolsward 20 mei 1883 Douwe Stormer, geb. Bolsward 2 aug. 1857, † Oldemarkt 23 nov. 1915, zoon van Jan Annes Stormer en Martje Douwes Minnema.
Uit dit huwelijk:
a.Martje Stormer, geb. Bolsward 14 febr. 1884.


Genealogie van Auke Aukes van der Baan

VII.3Auke Aukes (Doekele) van der Baan, zoon van Auke Herres van der Baan (VI.2), geb. Makkum 14 dec., ged. (als Doekele) 28 dec. 1823, pannenbakkersknecht (1876), pannenbakker (1880), † Visvliet 16 okt. 1899, tr. Wonseradeel 19 apr. 1851 Janke Feddes Feltman, geb. Sneek 22 aug. 1826, † Visvliet 11 mei 1911, dochter van Fedde Roels Feltman en Saapke van der Boom.
Hij stond altijd onder zijn doopnaam bekend; als Doekele is hij ook vernoemd.
Zij worden met de jongste vijf kinderen ingeschreven in het bevolkingsregister van Grijpskerk op 13 maart 1876, komende uit Winsum.
Volgens mijn oma (11) waren de zonen uit dit huwelijk tamelijke kwajongens en waren zij bijgenaamd ‘de duivels van Visvliet’.
Uit dit huwelijk:
1.Fedde van der Baan, geb. Makkum 10 apr. 1853, † Makkum 30 juli 1871, ongehuwd.
2.Okke van der Baan, volgt VIII.1
3.Roel van der Baan, volgt VIII.2
4.Herre van der Baan, geb. Makkum 21 apr. 1859, † in Indiλ, tr. N.N.
Hij wordt op 3 juli 1881 uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Grijpskerk naar Harderwijk. Volgens overlevering vertrok hij naar Indiλ en had daar een Indische vrouw/bijzit. Toen hij wilde terugkeren naar Nederland heeft zij hem vergiftigd door geknipt haar door zijn eten te mengen. Zijn voornaam wordt in de familie uitgesproken als ‘Jerre’.
5.Saapke van der Baan, geb. Makkum 2 juli 1861, † Sneek 16 juli 1868.
6.Rinze van der Baan, volgt VIII.3
7.Marijke van der Baan, geb. Makkum 14 nov. 1865, † Sneek 2 sept. 1868.
8.Jetze van der Baan, volgt VIII.4

VIII.1Okke van der Baan, zoon van Auke Aukes (Doekele) van der Baan (VII.3), geb. Makkum 27 okt. 1854, pannenbakker, arbeider, † Visvliet 12 maart 1924, tr. Grijpskerk 22 mei 1880 Aafke Bakker, geb. Gerkesklooster 7 maart 1855, † na 1910, dochter van Riemer Klazes Bakker en Geeske Jacobs Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.Janke van der Baan, geb. Visvliet 20 mei 1881.
2.Riemer van der Baan, volgt IX.1.
3.Doekele van der Baan, volgt IX.2.

VIII.2Roel van der Baan, zoon van Auke Aukes (Doekele) van der Baan (VII.3), geb. Makkum 28 febr. 1857, schipper (1880), † Visvliet 18 maart 1931, tr. Grijpskerk 17 dec. 1879 Jacoba Bakker, geb. Oudwoude 7 aug. 1856, † Visvliet 4 nov. 1929, dochter van Riemer Klazes Bakker en Geeske Jacobs Dijkstra.

Roel van der Baan (1857-1931)
Roel van der Baan (1857-1931)
Roel van der Baan (1857-1931)
Jacoba Bakker (1856-1929) en Doekele van der Baan (1880-1963)
Jacoba Bakker (1856-1929) en
Doekele van der Baan (1880-1963)
Jacoba Bakker (1856-1929)
Jacoba Bakker (1856-1929)
Uit dit huwelijk:
1.Doekele van der Baan, volgt IX.3.
2.Geeske van der Baan, geb. Surhuizum 23 aug. 1882 (ouders wonende te Visvliet), † Groningen 2 dec. 1953, tr. Grijpskerk 17 mei 1902 Jacob Koopmans, geb. 6 juli 1873, schipper, † 6 nov. 1967, zoon van Jilles Koopmans en Japke Luinstra.
Jacob Koopmans (1873-1967) en Geeske van der Baan (1882-1953)
Jacob Koopmans (1873-1967) en Geeske van der Baan (1882-1953)
Uit dit huwelijk:
a.Jilles Koopmans, geb. Strobos 16 sept. 1903, † Harlingen 8 juni 1934, tr. Grootegast 17 mei 1929 Willemke van der Heide, geb. Pieterzijl 5 juli 1908, † 16 maart 1992, dochter van Melle van der Heide en Maaike Oosterhof.
Willemke van der Heide (1908-1992) en Jilles Koopmans (1903-1934)
Willemke van der Heide (1908-1992) en Jilles Koopmans (1903-1934)
Uit dit huwelijk:
A.Jacob Koopmans, geb. Grootegast 14 jan. 1930, treindienstleider, tr. 19 maart 1959 (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Jantje Rijfkogel, geb. 2 jan. 1935.
Uit dit huwelijk:
I.Jilles Koopmans, geb. Rotterdam 15 mei 1964, graficus, tr. Ivon van Rossum.
Uit dit huwelijk:
1.Zoι Koopmans, geb. Rotterdam 14 okt. 2001.
B.Maaike Koopmans, geb. 2 maart 1931, † 30 aug. 1991, tr. Bertus Helfrich, geb. 24 juni 1918, † 1 okt. 1983
C.Geeske Koopmans, geb. 2 juni 1932, tr. 24 febr. 1955 Arjen Hoekstra, geb. 23 nov. 1928, † 9 dec. 1997
Uit dit huwelijk:
I.Willemke Hoekstra, geb. Harlingen 6 aug. 1960, tr. 4 jan. 1985 Henderik de Boer, geb. Midlum 21 dec. 1957.
Uit dit huwelijk:
1.Sabina de Boer, geb. 15 dec. 1985.
2.Kim de Boer, geb. 16 nov. 1988.
3.Arjen Maurice de Boer, geb. 16 maart 1990.
II.Pieter Hoekstra, tr. Jacky de Vlas.
Uit dit huwelijk:
1.Swen Hoekstra.
2.Anouk Hoekstra.
b.Roel Koopmans, tr. Antje van der Baan (IX.1-2), geb. Uithuizermeeden 5 mei 1909, dochter van Riemer van der Baan (IX.1) en Foktje Masson.
Zie voor zijn kinderen: IX.1-2.
c.Haye Koopmans, geb. Anjum 5 apr. 1910, cafιhouder, † Rotterdam 19 apr. 1992, tr. Dien N.N.
Uit dit huwelijk:
A.zoon Koopmans.
B.Aaltje Koopmans, tr. J. Engelsma.
d.Jacoba Koopmans, geb. Hoogkerk 1911/1912, tr. Hoogkerk 27 sept. 1930 Auke Lubach, geb. Leeuwarden 1909/1910, zoon van Thijs Lubach en Geeske de Jong.
e.Folkert Koopmans, geb. Geen (Hoogkerk?) 9 nov. 1913, † Warfhuizen 18 aug. 1920.
f.Doekele Koopmans, geb. Briltil 17 febr. 1916, schipper, † Amsterdam 5 febr. 1996, tr. Trijn N.N.
3.Okke van der Baan, geb. Surhuizum 20 maart 1885, † Surhuizum 24 maart 1885.
4.Riemer van der Baan, volgt IX.4.
5.Okke van der Baan, geb. Augustinusga 7 aug. 1887, schipper, † Zuidhorn 25 juli 1983, tr. 1Ί Grijpskerk 23 sept. 1911 Aafke Martini, geb. Niezijl 26 dec. 1886, † Briltil 24 sept. 1943, dochter van Ietse Martini en Trientje van Dellen; tr. 2Ί Jantje Boermann, geb. Boon [Boen?] (D) 17 okt. 1899, † Zuidhorn 10 mei 1988, weduwe van N.N. Meijer.

Marten Leiseboer,
Okke van der Baan (1887-1983)
en Aafke van der Baan.

J. Boermann (1899-1988) en
Okke van der Baan (1887-1983),
trouwfoto
Uit beide huwelijken geen kinderen.
6.Jan van der Baan, volgt IX.5
7.Aafke van der Baan, geb. Groningen. tr. Groningen 22 apr. 1920 Marten Leiseboer, geb. Terwispel, zoon van Age Leiseboer en Simke Hendriks Ram.
Aafke van der Baan
Aafke van der Baan
Uit dit huwelijk:
a.A. Leiseboer, geb. 1922, tr. Marie N.N.
b.Jacoba Leiseboer, † 5 nov. 2009, tr. A. Hemstra, †.
Uit dit huwelijk:
A.Anneke Hemstra.
c.Roelfina Leiseboer, geb. ca. 1926, tr. N.N.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
8.Saapke van der Baan, geb. (Dokkum) 6 juli 1895 (ouders wonend te Grijpskerk), tr. 1Ί Grijpskerk 17 maart 1917 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 24 juli 1922) Geert van der Veen, geb. 1891/1892, schipper, zoon van Bauke van der Veen en Pietje Bevij; tr. 2Ί Klaas Hoff.
Klaas Hoff, Jacoba Hoff en Saapke van der Baan (1895-)
Klaas Hoff, Jacoba Hoff en
Saapke van der Baan (1895-)
Uit het tweede huwelijk:
a.Pietje Hoff, geb. 1918[???], tr. N.N. Wartena, † vσσr 2002.
Uit dit huwelijk kinderen.
b.Jacoba Hoff, † vσσr 2002.
9.Klasina van der Baan, geb. Grootegast 16 nov. 1897, † 1991, tr. Grijpskerk 5 apr. 1924 Johannes Poot, geb. Vlaardingen 3 okt. 1897, scheepstimmermansbaas, † Amsterdam 19 nov. 1960, zoon van Leendert Poot en Bastiana van Kralingen.
Klasina van der Baan (1897-)
Klasina van der Baan (1897-1991)
Klasina van der Baan (1897-), Bastiana Johanna Poot (1925-ca. 1966) en Johannes Poot (1897-1960)
Klasina van der Baan (1897-1991),
Bastiana Johanna Poot (1925-ca. 1966)
en Johannes Poot (1897-1960)
Bron: http://www.stamboom-westland.nl/pootframeset.htm?poot000333.htm.
Uit dit huwelijk:
a.Bastiana Johanna Poot, geb. Herpt 13 apr. 1925, † 1966/1967 (41 jaar oud), tr. Herpt 20 sept. 1947, J.F. Verheul, † (63 jaar oud).
Uit dit huwelijk:
A.Elma Verheul, tr. N.N. van Brussel.
Uit dit huwelijk:
I.Laura van Brussel.

VIII.3Rinze van der Baan, zoon van Auke Aukes (Doekele) van der Baan (VII.3), geb. Makkum 16 sept. 1863, pannenbakker (1880), olieslager (1910), voerman, † Groningen 29 jan. 1927, tr. Groningen 12 febr. 1888 Tjaaktje Heidelberg, geb. Middelstum 12 jan. 1862, † Groningen 30 sept. 1946, dochter van Petrus Bernardus Heidelberg en Wubbina Bons.
Rinze van der Baan (1863-1927)
Rinze van der Baan (1863-1927)
boven v.l.n.r.: Janke van der Baan, Rinze van der Baan (1863-1927) en Tjaaktje Heidelberg (1862-1946); onder v.l.n.r. Frederika J. van der Baan (1902-198..), Pieterriena van der Baan (1903-1983), Wubbina van der Baan en Pieter van der Baan (1906-...)
boven v.l.n.r.: Janke van der Baan, Rinze van der Baan (1863-1927) en Tjaaktje Heidelberg (1862-1946);
onder v.l.n.r. Frederika J. van der Baan (1902-198..), Pieterriena van der Baan (1903-1983),
Wubbina van der Baan en Pieter van der Baan (1906-...)
Tjaaktje Heidelberg (1862-1946)
Tjaaktje Heidelberg (1862-1946)
Opa Vonk (= 10) zag toen hij een jaar of achttien was eens bij de Westerhaven een voerman met een paard en een zwaarbeladen kar. De kar begon vervaarlijk te schuiven en dreigde in het water te glijden. De voerman bedacht zich geen moment en sneed de riemen door om te voorkomen dat het paard meegesleept zou worden. Opa was vol bewondering voor het reactievermogen van de voerman. Enige tijd later kwam hij met zijn vriendin in huize Van der Baan en zag tot zijn verrassing dat de voerman haar vader was... en zijn latere schoonvader.
Uit dit huwelijk:
1.kind, geb. en † Leek 8 apr. 1888.
2.Wibbina van der Baan, geb. Groningen 20 juli 1889, † Groningen 23 mei 1891.
3.Doekele van der Baan, volgt IX.6.
4.Wibbina van der Baan, geb. Groningen 20 sept. 1894, † Groningen 14 nov. 1956, tr. Groningen 27 okt. 1921 Albertus Klaassens, voerman, geb. Groningen 10 febr. 1889, zoon van Hinderikus Klaassens en Aaltje van der Lande.
Aaltje Klaassens, Wibbina van der Baan en Geesje van der Baan (1918-2004)
Aaltje Klaassens,
Wibbina van der Baan
en Geesje van der Baan (1918-2004)
Wibbina van der Baan, zittend midden
Wibbina van der Baan, zittend midden
Albertus Klaassens (1889-)
Albertus Klaassens (1889-)
Uit dit huwelijk:
a.Aaltje Klaassens, geb. Groningen 14 maart 1922, † 25 febr. 2009, tr. Hendericus Peper, † 9 mei 1992, zoon van Wilko Peper en Maria Bruse.
Uit dit huwelijk:
A.Maria Peper, †, tr. Jelle N.N.
B.Wibbina Peper, tr. Peter N.N.
C.Wilko Peper, tr. 23 maart 1979 Magda ten Hoeve.
Uit dit huwelijk:
I.Josh Peper, tr. Dorien N.N.
II.Niels Peper, tr. Tessa N.N.
III.Thomas Peper.
D.Lammert Peper, tr. Margriet N.N.
Uit dit huwelijk:
I.Danny Peper, tr. Wendy N.N.
II.Charlotte Peper.
5.Janke van der Baan, geb. Groningen 31 dec. 1896, † ca. 1970, tr. Johannes Dupree, † ca. 1970.
Janke van der Baan, Johannes Dupree, Johannes Roelof Dupree (1927-2007), Swaantje Zielstra (1931-2000), Wibbina van der Baan en Albertus Klaassens (1889-)
Janke van der Baan (1896-), Johannes Dupree,
Johannes Roelof Dupree (1927-2007),
Swaantje Zielstra (1931-2000), Wibbina
van der Baan en Albertus Klaassens (1889-)
Johannes du Pree en Janke van der Baan (1896-)
Johannes du Pree en Janke van der Baan (1896-)
Janke van der Baan (1896-)
Janke van der Baan (1896-)
Janke van der Baan (1896-)
Janke van der Baan (1896-)
Johannes du Pree en Janke van der Baan (1896-)
Johannes du Pree en
Janke van der Baan (1896-)
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jacoba Dupree, tr. Hendrik Schuiten.
b.Annie Dupree.
c.Rinze Dupree, geb. 20 mei 1927, tr. N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Janke du Pree, tr. N.N. Gort.
d.Johannes Roelof Dupree, geb. 20 mei 1927, tweeling met de vorige, † 15 sept. 2007, tr. Swaantje Zielstra, geb. 27 maart 1931, † 12 mei 2000.
Johannes Roelof du Pree (1927-2007) met kinderen en (achter)kleinkinderen
Johannes Roelof du Pree (1927-2007)
met kinderen en (achter)kleinkinderen
Johannes Roelof (1927-2007), Annie en Rinze du Pree (1927)
Johannes Roelof (1927-2007),
Annie en Rinze du Pree (1927)
Johannes Roelof (1927-2007) en Rinze du Pree (1927)
Johannes Roelof (1927-2007)
en Rinze du Pree (1927)
Uit dit huwelijk:
A. Nanne du Pree, geb. 28 mei 1952.
B.Janke du Pree, geb. 19 jan. 1954.
C.Harmanna du Pree, geb. 23 maart 1959.
D.Johannes du Pree, geb. 13 aug. 1963.
6.Frederica Johanna van der Baan, geb. Groningen 17 sept. 1901, † 1987.
Frederika Johanna van der Baan (1901-1987)
Frederika Johanna van der Baan (1901-1987)
7.Pieterriena van der Baan, geb. Groningen 22 dec. 1903, † Groningen 23 dec. 1983, tr. Groningen maart 1929 Reinder Machiel Vonk, geb. Groningen 25 mei 1906, † Groningen 18 juni 1990, zoon van Reinder Machiel Vonk en Antje Alberdina Meijer.
Pieterriena van der Baan (1903-1983)
Pieterriena van der Baan (1903-1983)
Reinder Machiel Vonk (1906-1990)
Reinder Machiel Vonk (1906-1990)
8.Pieter van der Baan, volgt IX.7.

VIII.4Jetze van der Baan, zoon van Auke Aukes (Doekele) van der Baan (VII.3), geb. Sneek 14 juli 1868, arbeider, brander steenfabriek (1927), † Noorderhogebrug 17 mei 1938, tr. 1Ί Grijpskerk 16 dec. 1891 Doetje Kooistra, geb. Nijawier 22 dec. 1865, † Visvliet 4 jan. 1902, dochter van Hendrik Ruurds Kooistra en Sijke Riekeles van der Hoek; tr. 2Ί Grijpskerk 27 sept. 1902 Tjaakje Oost, geb. Midwolde, dochter van Derk Oost en Roelfke Posthuma.
Jetze van der Baan (1868-1938) met de hond Nelly, te Noorderhogebrug
Jetze van der Baan (1868-1938)
met de hond Nelly, te Noorderhogebrug
Tjaakje Oost
Tjaakje Oost
Uit het eerste huwelijk:
1.Doekele van der Baan, volgt IX.8.
2.Sijke van der Baan, geb. Visvliet 4 mei 1897, † Noorddijk 12 sept. 1930, tr. Bedum 31 mei 1927 Jan Kolstein, geb. Westeremden 7 nov. 1904, arbeider, † Ellerhuizen 8 nov. 1927, zoon van Gerard Kolstein en Jantje Smit.
Sijke van der Baan (1897-) en Jan Kolstein (1904-1927)
Sijke van der Baan (1897-) en Jan Kolstein (1904-1927)
Uit dit huwelijk:
a.Jan Kolstein, geb. Bedum 2 maart 1928, tr. Maartensdijk 28 dec. 1973 Agatha Maria de Boer, geb. Leeuwarden 3 mei 1926, † Groningen 21 jan. 1995, dochter van Martinus de Boer en Henrica Theresia Smits.
Uit het tweede huwelijk:
3.kind, geb. en † Bedum 11 juli 1903.
4.Janke van der Baan, geb. Bedum 26 nov. 1904, † 26 aug. 1982, tr. Bedum 5 apr. 1927 Jakob Smit, geb. Stedum 10 okt. 1901, arbeider, te Westeremden, † 5 nov. 1965, zoon van Grietje Smit.
Janke van der Baan
Janke van der Baan (1904-1982)
Uit dit huwelijk ca. 13 kinderen, waarvan ca. 3 jong overleden. O.a.:
a.Grietje Smit, tr. N.N. Meijer.
b.Jetze Smit.
c.Tjaakje Smit.
d.Menne Smit.
e.Hendrik Smit.
f.Antje Smit, tr. P. van Dijken.
g.Roelie Smit.
h.Doekele Smit, geb. 9 nov. 1935, † 20 mei 1998, tr. Ida Spijk, geb. 22 febr. 1936.
Uit dit huwelijk:
A.Anneke Smit, geb. 3 maart 1958.
B.Janneke Smit, geb. 20 maart 1959.
C.Yvonne Smit, geb. 24 okt. 1960, tr. Albert Flikkema.
D.Jaap Smit, geb. 26 sept. 1961.
E.Martin Smit, geb. 12 nov. 1962.
F.Jetze Smit, geb. 3 apr. 1965.
G.Sally Smit, geb. 14 dec. 1968.
H.Kesler Smit, geb. 19 febr. 1971.
I.Emyl Smit, geb. 2 aug. 1972, † 24 maart 1991.
j.Kirsten Smit, geb. 5 maart 1975.
i.Willem Smit.
j.Jacob Smit.
k.kind, doodgeboren.
5.Derk van der Baan, geb. Feerwerd 20 aug. 1907, volgt IX.9.
6.Roelfke van der Baan, geb. Feerwerd 20 aug. 1907, tweeling met de vorige, † 1979, begr. Bedum.
Roelfke van der Baan (1907-1979)
Roelfke van der Baan (1907-1979)

IX.1Riemer van der Baan, zoon van Okke van der Baan (VIII.1), geb. (Kollumerland) 13 sept. 1884, † Hoogezand 3 nov. 1955, tr. Foktje Masson, geb. 1882/1883[?] † Assen 19 nov. 1977, dochter van Roelof Masson en Antje Hoekstra.
Zie voor voorgeslacht Masson: http://www.henkdegeeter.nl/pagina83.html.
Riemer van der Baan (1884-1955) en Foktje Masson (1882-1977)
Riemer van der Baan (1884-1955)
en Foktje Masson (1882-1977)
Uit dit huwelijk:
1.Okke van der Baan, volgt X.1.
2.Antje van der Baan, geb. Uithuizermeeden 5 mei 1909, tr. Roel Koopmans (VIII.2-2-b), geb. Gerkesklooster 17 juli 1906, schipper, † Rotterdam 12 okt. 1997, zoon van Jacob Koopmans en Geeske van der Baan (VIII.2-2).
Antje van der Baan en Roel Koopmans (1906-1977)
Antje van der Baan en Roel Koopmans (1906-1977)
Uit dit huwelijk:
a.Jacob Koopmans.
b.Riemer Koopmans.
c.Geeske Koopmans, tr. N.N. Boermann.
d.Okke Koopmans.
e.Jilles Koopmans.
f.Haye Koopmans.
g.Fokje Koopmans, geb. Hoogkerk 5 mei 1945, tr. N.N. van Riet.

IX.2Doekele van der Baan, zoon van Okke van der Baan (VIII.1), geb. Burum 30 dec. 1888, koster, spoorwegarbeider, † Groningen 21 apr. 1936, tr. Groningen 26 mei 1912 Karstiena Schultze, geb. Groningen 1892/1893, † Hoogezand 1 mei 1960, dochter van Albertus Schultze en Aagtje Sikkema.
Uit dit huwelijk:
1.Okke van der Baan, volgt X.2.
2.Albertus van der Baan, † in Duitsland 1940/1945.
3.Riemer van der Baan, volgt X.3.
4.Willem van der Baan, tr. A. Schuiling.

IX.3Doekele van der Baan, zoon van Roel van der Baan (VIII.2), geb. Visvliet 31 aug. 1880, † Groningen 25 nov. 1963, tr. Grijpskerk 11 jan. 1902 Atje Tijsses van der Woude, geb. Hardegarijp 1877/1878, † Hoogkerk 16 apr. 1944, dochter van Tijs Willems van der Woude en Sjoukje Klazes Boskma.
Atje van der Woude (ca. 1877-1944) en Doekele van der Baan (1880-1963)
Atje van der Woude (ca. 1877-1944) en
Doekele van der Baan (1880-1963)
Uit dit huwelijk:
1.Jacoba van der Baan, geb. Grootegast 13 maart 1902, † Hoogkerk 16 dec. 1975. tr. Hoogkerk 28 juli 1928 Brugt Spoelstra, geb. Emmen 12 juli 1901, † 13 apr. 1977, begr. Hoogkerk, zoon van Roelof Spoelstra en Elske Koning.
Jacoba van der Baan (1902-1975) en 'Lukki van der Baan (dochter van Okke)' [wie is dit?].
Jacoba van der Baan (1902-1975) en
'Lukki van der Baan (dochter van Okke)'
[wie is dit?].
Uit dit huwelijk:
a.Doekele Spoelstra, † tussen 1975 en 2002.
b.Els Spoelstra, tr. J. Roolvink.
c.Anne Spoelstra, † vσσr 2002, tr. G. Kuipers.
d.Atje Spoelstra, tr. J. Schotanus.
e.Roel Spoelstra, tr. A. Dijkstra.
2.Tijs van der Baan, geb. Dokkum mei/juni 1903, † Grootegast 16 mei 1904.
3.Sjoukje van der Baan, geb. Hogebeintum 12 juni 1905, † 13 febr. 1990, tr. Hoogkerk 27 nov. 1926 Lieuwe van der Slacht, geb. Zuidhorn 12 apr. 1900, schipper, † 2 maart 1960, begr. Hoogkerk, zoon van Geert van der Slacht en Jantje Gorter.
Uit dit huwelijk:
a.dochter van der Slacht, † (34 jaar oud).
b.Atje van der Slacht, tr. Tijs Aalders.
c.Doekele van der Slacht, tr. N.N.
d.Tijs van der Slacht, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
A.Lieuwe van der Slacht.
e.Geert van der Slacht.
f.Sjoerd van der Slacht.
4.Geeske van der Baan, geb. Leeuwarden nov./dec. 1907, † Visvliet 29 apr. 1907.
5.Tijs van der Baan, geb. Veendam 18 febr. 1908,volgt X.4.
6.Geeske van der Baan, geb. Veendam 18 febr. 1908, tweeling met de vorige, tr. Hendrik van der Molen, † vσσr 2002.
Uit dit huwelijk:
a.Jan van der Molen.
Uit dit huwelijk:
A.Frans van der Molen.
B.Robert van der Molen.
C.N.N. van der Molen.
7.Roel van der Baan, geb. jan./febr. 1910, † Hoogkerk 19 dec. 1910.
8.Aafke van der Baan, geb. Grootegast 29 apr. 1911, † Groningen 10 maart 1996, tr. Groningen 5 jan. 1933 Roelof Beuker, geb. Opwierde 17 maart 1906, schipper, † Groningen 4 jan. 1959, zoon van Daniel Beuker en Hendrikje Beuker.
Uit dit huwelijk:
a.Coba Beuker, tr. Gezinus Middel.
Uit dit huwelijk:
A.Grietje Middel.
b.Doekele Beuker.
c.Ad Beuker.
d.Hinnie Beuker.
e.Hendrik Beuker, geb. Groningen febr./maart 1941, † Loppersum 4 juni 1941.
f.Sjoukje Beuker, geb. Den Hoorn (Leens) 1942/1943, † Hoogkerk 22 apr. 1944.
9.Roel van der Baan, volgt X.5.
10.Sijtske van der Baan, geb. Baflo aug./sept. 1915, † Visvliet 8 dec. 1915.
11.Riemer van der Baan, volgt X.6.
12.Sijtske van der Baan, geb. Ulrum aug./sept. 1918, † Grijpskerk 2 okt. 1918.
13.Sijtske van der Baan, geb. ca. 1920, † ca. 2000, ongehuwd.

IX.4Riemer van der Baan, zoon van Roel van der Baan (VIII.2), geb. Surhuizum 20 maart 1885, tweeling met de vorige, schipper, † St. Anna Parochie 25[?] jan. 1977, tr. Grijpskerk 16 juni 1917 Taetske van der Ploeg, geb. Blija 20 maart 1897, † Ferwerd 4 juli 1975, dochter van Sijmen van der Ploeg en Aukje de Vos.

Aukje van der Baan (ca. 1919-1962), Riemer van der Baan (1885-1997),
Roel van der Baan (1918-2001) en Taetske van der Ploeg (1897-1975)

Riemer van der Baan (1885-1997)

Taetske van der Ploeg (1897-1975)
en Riemer van der Baan (1885-1997)

V.l.n.r. achter: Roel van der Baan (1918-2001),
Doetje Olivier (1920-2004),
Taetske van der Ploeg (1897-1975),
Riemer van der Baan (1885-1997);
voor: Aukje van der Baan (ca. 1919-1962),
N.N. en Jacoba van der Baan [wie is dat?]

Riemer van der Baan (1885-1997)

Riemer van der Baan (1885-1997) en N.N.

Riemer van der Baan (1885-1997)

Taetske van der Ploeg (1897-1975)
en Riemer van der Baan (1885-1997)

Roel van der Baan (1918-2001),
Taetske van der Ploeg (1897-1975)
en Aukje van der Baan (ca. 1919-1962)
Uit dit huwelijk:
1.Roel van der Baan, volgt X.7
2.Aukje van der Baan, geb. ca. 1919?, † 1962, tr. Piet de Jong, †; hij hertr. T. Sipma.

Piet de Jong en Aukje van der Baan
(ca. 1919-1962), trouwfoto

Aukje van der Baan (ca. 1919-1962)
en Piet de Jong
Uit dit huwelijk:
a.Minne de Jong, geb. 13 dec. 1945.
b.Thea de Jong, geb. 22 okt. 1948, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Geert Dekens.
c.Ans de Jong, geb. 9 febr. 1953.

IX.5Jan van der Baan, zoon van Roel van der Baan (VIII.2), geb. Visvliet 7 mei 1890, tr. Grijpskerk 1 okt. 1924 Hinderika Garrelina Wiltens, geb. Oude Pekela 1897/1898, dochter van Jan Wiltens en Harmina Jantina van der Steeg.
Jan van der Baan (1890-)
Jan van der Baan (1890-)
Uit dit huwelijk:
1.Roel van der Baan.
2.Jan van der Baan.

IX.6Doekele van der Baan, zoon van Rinze van der Baan (VIII.3), geb. Groningen 11 maart 1892, stoker, † Groningen 3 dec. 1952, tr. Groningen 20 jan. 1916 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Groningen 18 juni 1921) Jantje Brookman, geb. Haren, † Groningen 3 dec. 1952, dochter van Arend Brookman en Geesje Snijder; zij hertr. Harmannus Hinderikus Kosse.
Uit dit huwelijk:
1.Reense van der Baan, geb. Groningen 27 juni 1916, † Groningen 11 jan. 1917.
2.Geesje van der Baan, volgt X.8.

IX.7Pieter van der Baan, zoon van Rinze van der Baan (VIII.3), geb. Groningen 30 mei 1906, tr. Vlagtwedde 4 mei 1929 Sijtske Winter, geb. Vlagtwedde 29 mei 1908, dochter van Coenraad Winter en Annechien Spijker.
Uit dit huwelijk:
1.Annechien van der Baan, geb. Groningen 18 sept. 1929, tr. Folkert Menses, geb. Hoogkerk 29 nov. 1923, † 18 juni 1993.
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik Menses, geb. Amersfoort 20 dec. 1958, tr. Mary Hermine van Leeuwen, geb. Amersfoort 4 juli 1962.
Uit dit huwelijk:
A.Dennis Roy Menses, geb. Amersfoort 24 nov. 1995.
B.Rick Joram Menses, geb. Amersfoort 7 nov. 1999.
b.Sijtske Menses, geb. Amersfoort 4 maart 1960, samenwonend met Cornelis Vaags, geb. Aalten 8 aug. 1959.
Uit dit huwelijk:
A.Niki Alexandra Vaags, geb. Arnhem 22 aug. 1994.
B.Jesse Folkert Vaags, geb. Arnhem 5 febr. 1997.
c.Jantje Annechien Menses, geb. Amersfoort 8 juli 1963, samenwonend met Marcus Franciscus Maria van der Linden, geb. Utrecht 4 jan. 1962.
Uit dit huwelijk:
A.Kim Nina van der Linden, geb. Utrecht 16 febr. 2000.
d.Pieter Folkert Menses, geb. Utrecht 8 juli 1963, tweeling met de vorige, samenwonend met Jolande Meijer, geb. Amersfoort 1 febr. 1964.
Uit dit huwelijk:
A.Tom Menses, geb. Amersfoort 23 aug. 1994.
B.Vera Menses, geb. Amersfoort 5 maart 1999.
e.Gerard Hans Menses, geb. Amersfoort 13 okt. 1965, samenwonend met Riemke Sytske de Vries, geb. Amersfoort 20 dec. 1967.
Uit dit huwelijk:
A.Djimmer Folkert Menses, geb. Amersfoort 2 nov. 1997.
B.Rikkert Siebe Menses, geb. Amersfoort 12 juli 1999.
C.Silke Elisabeth Menses, geb. Amersfoort 27 aug. 2003.
f.Anja Menses, geb. Amersfoort 28 sept. 1967, samenwonend met Jan Leendert Koerts, geb. Zeist 9 aug. 1964.
Uit dit huwelijk:
A.Thomas Koerts, geb. Bunnik 10 febr. 1999.
B.Eline Koerts, geb. Bunnik 2 nov. 2001.
g.Ellen Menses, geb. Amersfoort 28 sept. 1967, tweeling met de vorige, samenwonend met Eric Wilhelmus Terwolbeck, geb. Utrecht 4 okt. 1971.
Uit dit huwelijk:
A.Jarno Folkert Terwolbeck, geb. Nieuwegein 1 apr. 2004.
B.Sander Julian Terwolbeck, geb. Houten 3 nov. 2007.
2.Rinze van der Baan, geb. Groningen 23 juni 1932, † Groningen 22 jan. 1934.
3.Tjaaktje van der Baan, geb. Groningen 3 jan. 1934, †, tr. 1Ί (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Renger Sissing, geb. Groningen 12 jan. 1924; tr. 2Ί ....
Uit het eerste huwelijk:
a.Juliette Sissing, geb. Groningen 30 jan. 1960.
b.Annet Sissing, geb. 25 juni 1964.
4.Coenrada van der Baan, geb. Groningen 23 apr. 1938, tr. Tjabo Jans Bontekoe, geb. Groningen 17 maart 1938, †.
Uit dit huwelijk:
a.Sybo Bontekoe, geb. Rotterdam 12 nov. 1965.
b.Saskia Bontekoe, geb. Rotterdam 30 juni 1968, † Rotterdam 10 sept. 1971.
c.Pieter Bontekoe, geb. Rotterdam 20 jan. 1970.
d.Roelien Bontekoe, geb. Rotterdam 20 jan. 1970, tweeling met de vorige.
5.Rinsje van der Baan, geb. Groningen 12 sept. 1941, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden 10 mei 1982) Rindert Stenekes, geb. Groningen 12 maart 1939, † Drachten 18 mei 2007.
Uit dit huwelijk:
a.Willem Stenekes, geb. Groningen 7 dec. 1965.
b.Pieter Stenekes, geb. Groningen 6 dec. 1967.
c.Anneke Stenekes, geb. Hoogeveen 17 mei 1970.
6.Rinze van der Baan, geb. Groningen 23 febr. 1946, volgt X.9.
7.Sijtske van der Baan, geb. Groningen 7 juni 1948, tr. Pieter Cornelis Medema, geb. Groningen 15 febr. 1945.
Uit het eerste huwelijk:
a.Cornelis Medema, geb. Groningen 20 aug. 1970.
b.Karen Medema, geb. Groningen 11 mei 1974.

IX.8Doekele van der Baan, zoon van Jetze van der Baan (VIII.4), geb. Visvliet 11 apr. 1893, † 20 sept. 1975, tr. Willemijntje Stooker, geb. 14 aug. 1892, † 30 dec. 1954.
Doekele van der Baan (1893-)
Doekele van der Baan (1893-1975)
Doekele van der Baan (1893-1975)
Doekele van der Baan (1893-1975)
Uit dit huwelijk:
1.Sophia van der Baan, geb. 7 nov. 1923, † 25 dec. 2006, tr. Dirk Klarenbeek, † vσσr 2001.
Uit dit huwelijk:
a.Hetty Klarenbeek, tr. J.A. Dek.

IX.9Derk van der Baan, zoon van Jetze van der Baan (VIII.4), geb. Feerwerd 20 aug. 1907, † Zuidwolde 22 dec. 1995, tr. Bedum 4 juni 1932 Mina Woudhuizen, geb. Boijl 1911/1912, † Zuidwolde 20 aug. 1990, dochter van Melis Woudhuizen en Eltje Brinksma.
Derk van der Baan (1907-1995)
Derk van der Baan (1907-1995)
Uit dit huwelijk:
1.Elly van der Baan, tr. Klaas Medendorp.
2.Jetze van der Baan, tr. Appy Keizer.

X.1Okke van der Baan, zoon van Riemer van der Baan Ozn. (IX.1), geb. Uithuizermeeden 15 jan. 1907, † 28 april 1977, tr. Hinke Bouma, geb. Westergeest 5 okt. 1905, † Amersfoort 13 mei 2011 (105 jaar oud), dochter van Sipke Bouma en Lutske van der Land.
N.N., Okke van der Baan (1907-1977) en N.N.
Hinke Bouma (1905-2011), Okke van der Baan (1907-1977) en N.N.
Uit dit huwelijk:
1.Lutske van der Baan, geb. ca. 1935, tr. Jan A. de Raaf.
Uit dit huwelijk:
a.Herman de Raaf.
2.Fokje van der Baan, geb. Zwolle 8 jan. 1937, † 26 juni 1990, gehandicapt.

X.2Okke van der Baan, zoon van Doekele van der Baan Ozn. (IX.2), geb. Groningen 16 juni 1913, † Wildervank 18 sept. 1978, tr. R. ten Cate, † vσσr 2002.
Uit dit huwelijk:
1.Doekele van der Baan.

X.3Riemer van der Baan, zoon van Doekele van der Baan Ozn. (IX.2), geb. Aduard, †, tr. S. van der Scheun.
Uit dit huwelijk:
1.Doekele van der Baan.
2.Gerda van der Baan.
3.Albertus van der Baan.

X.4Tijs van der Baan, zoon van Doekele van der Baan Rlzn. (IX.3), geb. Veendam 18 febr. 1908, † Groningen 7 nov. 1984, tr. Anna Kruizinga, geb. Vlagtwedde 21 febr. 1912, † Groningen 22 febr. 1997, dochter van Jan Kruizinga en Anna Kuipers.
Bron: http://www.freewebs.com/wipstrik/Kuipers.html
Uit dit huwelijk:
1.Atje van der Baan, geb. 27 juni 1938, † Groningen 7 okt. 1982, tr. Tonnis Boelman, geb. Groningen 11 juni 1936, † Groningen 2 febr. 2007.
Uit dit huwelijk:
a.Tonnis Boelman, geb. 1959.
b.Anna Boelman, geb. Groningen 3 apr. 1962.
2.Jan van der Baan, geb. Hoogkerk 6 apr. 1941, tr. 1Ί Groningen nov. 1962 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Groningen 1981) Aaltje Roelfina Aeilkema, geb. 19 juni 1944, dochter van Jacob Tammo Aeilkema en Zwaantje Brouwer; tr. 2Ί 1990 Harmanna Johanna Til.
Uit dit huwelijk:
a.Zwaantje van der Baan, geb. Groningen 16 mei 1963, tr. 1Ί Groningen Evert Harry van Zoomeren, geb. Putten; tr. 2Ί Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Tjerk Elzinga, geb. Leeuwarden 24 nov. 1948, zoon van Weert Elzinga en Murkje de Jong.
Uit dit huwelijk:
A.Patrick Elzinga, geb. Groningen 4 jan. 1986.
B.Jeffrey Elzinga, geb. Groningen 13 sept. 1989.
b.Anna van der Baan, geb. Groningen 20 juni 1964, tr. Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Nicolaas Snell, geb. 23 juni 1965.
Uit dit huwelijk:
A.Nicolaas Robert Snell, geb. Groningen 25 juni 1989.
c.Tijs van der Baan, geb. Groningen 29 sept. 1968, tr. Anna Marie N.N.
Uit dit huwelijk:
A.Bjorn van der Baan, geb. Groningen 10 dec. 2003.
B.Lars van der Baan, geb. Groningen 10 dec. 2007.
3.Doekele van der Baan, geb. Groningen 29 apr. 1946, † Heerenveen 1 sept. 2000, tr. Elisabeth Bergsma, dochter van Yntze Bergsma en Lijkeltje van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
a.Tijs van der Baan, geb. Groningen 8 apr. 1974, relatie met Manda Heerschop, geb. Heerenveen 8 jan. 1974, dochter van H. Heerschop en E. Prins.
Uit dit huwelijk:
A.Xenne van der Baan, geb. Heerenveen 14 okt. 2003.
B.Kjell van der Baan, geb. Heerenveen 27 okt. 2007.
b.Lijkeltje (Linda) van der Baan, geb. Heerenveen 31 dec. 1977, relatie met Ivar Grannes, geb. Noorwegen.
4.Anna van der Baan, geb. Groningen 23 juli 1956, tr. 1Ί Jan Egberts; tr. 2Ί (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Doederinus Ton Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
a.Doederinus Renι Dijkstra, geb. Groningen 1 mei 1978.
b.Mark Tijs Dijkstra, geb. Groningen 1982.
c.Steffan Dijkstra, geb. Groningen 1986.

X.5Roel van der Baan, zoon van Doekele van der Baan Rlzn. (IX.3), geb. 20 sept. 1913, † Groningen 5 juli 1974, tr. Annie Visser, geb. 18 maart 1924, † 8 juli 1997.
Uit dit huwelijk:
1.Doekele van der Baan, tr. Hilda.
2.Jakob van der Baan.
3.kind, geb. en † Groningen 16 dec. 1959.

X.6Riemer van der Baan, zoon van Doekele van der Baan Rlzn. (IX.3), geb. 18 maart 1917, schipper, † Hoogkerk 31 mei 1978, tr. Berendje Teisman, geb. 6 apr. 1926, † 22 aug. 2000.
Uit dit huwelijk:
1.Jan van der Baan, tr. Alie Noordberger.
2.Doekele van der Baan, geb. Hoogkerk 21 maart 1947, † Godlinze 21 sept. 1947, begr. Hoogkerk.
3.Doekele van der Baan, geb. 21 okt. 1948, † Hoogkerk 5 febr. 1958.
4.Riemer van der Baan, geb. Hoogkerk 10 juni 1954, † Groningen 13 maart 1964, begr. Hoogkerk.

X.7Roel van der Baan, zoon van Riemer van der Baan Rlzn. (IX.4), geb. 17 juli 1918, † 16 juli 2001, tr. Doetje Olivier, geb. 24 dec. 1920, † okt. 2004.

Aukje van der Baan (ca. 1919-1962)
en Roel van der Baan (1918-2001)

Roel van der Baan (1918-2001)

Roel van der Baan (1918-2001)

Roel van der Baan (1918-2001)

Roel van der Baan (1918-2001)
Met dank aan Thea van der Baan voor de aanvullende gegevens
Uit dit huwelijk:
1.Gaetske (Gerda) van der Baan, geb. 22 febr. 1941, tr. Jan Th. Burgmeijer, † 3 aug. 2001.
Uit dit huwelijk:
a.Rob Burgmeyer, geb. 1960, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
A.Kimberly Burgmeyer.
B.Tifany Burgmeyer.
b.Ronald Burgmeyer, geb. 1962, † 2010, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
A.Mitchel Burgmeyer.
B.Maurin Burgmeyer.
c.Marcel Burgmeyer, geb. 1965, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
A.Marissa Burgmeyer.
B.Laura Burgmeyer.
C.Tessa Burgmeyer.
D.Shavana Burgmeyer.
2.Taetske (Thea) van der Baan, geb. 14 maart 1946, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden 1980) Jan Hillebrand Posthuma.
Uit dit huwelijk:
a.Michel Jan Posthuma, geb. 1966.
Uit dit huwelijk:
A.Selinda Taetske Posthuma, geb. 1998.
b.(geadopteerd) Guillermo Leon Posthuma, geb. 1974.
Uit dit huwelijk:
A.Roberto Guillermo Posthuma, geb. 2005.
3.Hinke (Hennie) van der Baan, geb. 9 aug. 1948, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden 1982) Gerard Zaal.
Uit dit huwelijk:
a.Arjen Zaal, geb. 1974.
Uit dit huwelijk:
A.Tedje Zaal, geb. 2008.
b.Volkert Zaal, geb. 1976.
Uit dit huwelijk:
A.Max Zaal, geb. 2011.

X.8Geesje van der Baan, dochter van Doekele van der Baan Rnzzn. (IX.6), geb. Groningen 18 jan. 1918, † 2004.
Zoon:
1.Hans van der Baan.

X.9Rinze van der Baan, zoon van Pieter van der Baan (IX.7), geb. Groningen 23 febr. 1946, fluitist, tr. 1Ί (huwelijk door echtscheiding ontbonden 15 juni 1995) Ineke Sanders, geb. 5 okt. 1944; tr. 2Ί Tineke Abelen, geb. 5 apr. 1951.
Uit het eerste huwelijk:
1.Pieter van der Baan, geb. Groningen 10 juni 1969.
2.Sander van der Baan, geb. Groningen 3 maart 1972.
Uit het tweede huwelijk:
3.Coenrad van der Baan, geb. Froombosch 26 mei 1998.
4.Anne van der Baan, geb. Froombosch 26 mei 1998, tweeling met de vorige.Contact


Zoals in de inleiding vermeld is, is dit een zeer onvolledige genealogie, die ik geleidelijk hoop aan te vullen. Vooral voor wat betreft de recente gegevens hoop ik daarbij op de hulp van mijn (achter)neven en -nichten. Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.
Stelt u geen prijs op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 11 aug. 2012
Naar begin van de pagina