Genealogie Zigter
Een onbekende foto

[FOTO MOET NOG INGEVOEGD]

Op deze foto staan, volgens mijn oudtante Hilje Nanninga (1897-1987) twee verwanten uit de familie Zigter. Wie het precies waren, wist zij niet. Helaas zijn er verschillende kandidaten, die we in eerste instantie zoeken onder de kleinkinderen van Fokke Pieters Zigter (VIII.1). We lopen ze per kind even na:
1. Elizabeth Zigter, dochters uit 1854/1855 (tr. 1879), 1857 (tr. 1882), 1865 (tr. 1890). Foto zou dan uit ca. 1878 moeten stammen. Lijkt te vroeg. Kan ook een van deze dochters zijn met een dochter (de zonen zijn niet gehuwd). Bijv. Roelina Heerema met dochter Elisabeth (dan ca. 1895), Geertruida Heerema met dochter Anna Homan (dan ook ca. 1895). Voor Fokje G. Herema met (enige) dochter Pietronella, geb. 1891, is het wat te vroeg.
4.Trientje Zigter, heeft twee dochters geb. 1862 en 1864. Te klein leeftijdsverschil. Als Trientje met een dochter dan gemaakt ca. 1875 en dat lijkt wat te vroeg.
5.Pieter Fokkes Zigter, is in 1881 geλmigreerd. Had dochter geb. in 1867, maar moeder † 1877; met stiefmoeder getrouwd in 1878. Zou dus genomen moeten zijn tussen 1878 en 1881. Lijkt niet erg waarschijnlijk.
6.Klaasina Zigter, † 1877, dochters uit 1866, 1868, 1874. Zouden twee van deze dochters kunnen zijn (Jantje en Katrina), dan genomen ca. 1886. Uit het tweede huwelijk van de vader stamt alleen een zoon.
7.Janke Zigter, † 1875, twee dochters, 1870 en 1873. Uit het tweede huwelijk van de vader dochters uit 1878, 1885, 1887 en 1890. Stiefmoeder uit ca. 1852. Dus bijv. twee halfzusjes en dan denkelijk ca. 1890 of later.
8.Fokke Fokkes Zigter, twee dochters 1876 en 1878. Foto destijds getoond aan kleindochter; die herkende de personen niet. Denkelijk dus niet deze tak.
9.Bouktje Zigter. Dochters uit 1867, 1875, 1877, 1880 en 1885. Moeder overlijdt in 1932. Foto lijkt te jong voor moeder met oudste (of jongere dochter). Eerder oudste dochter met jongere. Dan tussen ca. 1888 en 1898.
Fotograaf is H. Sanders & C°. Folkingestraat nabij de Beurs, Groningen. Wie kan uitsluitsel bieden over de identiteit van de afgebeelden?Genealogie

I.Focke Louwes, [tr. 1° N.N.]; tr. [2°] Doede.
Abraham Fockes en Joucke laten dopen te Grootegast/Doezum: Focke, ged. 26 dec. 1663, Focke, ged. 17 febr. 1667. Abraham Fockes en Fockel laten aldaar dopen 18 sept. 1670 Focke en Fockel.
[Uit het eerste huwelijk:
1?Louwe Fockes, volgt II.]
Uit het [tweede] huwelijk:
[2].Abraham, ged. Grootegast/Doezum 2 nov. 1651.

II.Louwe Fockes, zoon van Focke Louwes (I.), geb. ca. 1620?, van Doezum (1644); tr. 1° (ondertr. Doezum 28 jan., Grootegast 4 febr., Doezum 11 febr. 1644) Anna Roelefs, van Fransum; 2° Grootegast 27 mei 1652 Jelcke Tierts, van Grootegast; tr. 3° Grootegast 15 febr. 1663 Auckien Dercks, van Hoogkerk.
Uit het tweede huwelijk:
1.Jens(?), ged. Grootegast 13 juli 1662.
2.Gretien, ged. Grootegast 13 juli 1662, tweeling met de vorige.
Uit het derde huwelijk:
3.Focke Louwes, volgt III.

III.Focke Louwens, zoon van Louwe Fockes (II.), ged. Grootegast 4 okt. 1663, tr. Renske Uges, ged. Niezijl 18 jan. 1674, dochter van Uge Roukes en Antje Feikes/Doekes.
GDW, nr. 2884, te Niezijl: ‘1692, den 27 ... Lauwe Jac ... Zil in den H...’
Fokke Louwes werd op 11 maart 1731 met attestatie lidmaat te Visvliet.
Uit dit huwelijk:
1.Anje, ged. Niezijl 28 aug. 1695 (dochter van Focke Louwens uit de Meeden en Renske Uges).
2.Louwe Fockes, volgt IV.
3.Auctje, ged. Niezijl 12 febr. 1699 (dochter van Focke Lauwes in de Mieden en Renske Uges).
4.Breghtie, geb. sept. 1700, ged. Grootegast 19 juni 1701 (dochter van Focke Louwes en Renske)
5.Martien, ged. Grootegast 10 maart 1702.
6.Uge Fockes, ged. Niezijl 20 jan. 1704, † Garnwerd mei 1734, tr. Garnwerd 23 mei 1728 Peepke Egberts, geb. 7 nov., ged. Garnwerd 10 nov. 1709, † na 1758; zij hertr. Garnwerd 22 mei 1735 Jacob Klasen, geb. Leegkerk, ged. ald. 5 dec. 1706, † na 1758.
Bron: http://www.reenders.com/marinus.shtml.
Hindrik Harkes te Wierum x jonge dogter Claaske Jacobs mede te Wierum RvR: zoon van Ouge Fokkes bij Peepke Egberts, zoon Zijger Joris en Deelje Jans Brg: Harke Hindriks vader, IJdje Writsers stiefmoeder, Jan Harkes halfbroer, Jan Hendriks volle neef. Brd: Jacob Clasens vader, Peepke Egberts moeder, Egbert Ouges halfbroer, Claas Egberts oom, Hindrik Clasens halve oom.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrick, ged. Garnwerd 11 febr. 1731.
b.Coopke, geb. Garnwerd 27 mei, ged. ald. Garnwerd 31 mei 1733.
c.Egbert Uges (Oeges, Uiges), van Adorp (1782), van Wierum (1756), ged. Wierum 25 dec. 1734, landbouwer, † Eenrum 10 dec. 1798, tr. 1° Wierum/Dorkwerd 31 okt. 1756 Jantje Eibes, geb. Lagemeeden ca. 1735, landbouwersche; tr. 2° Eenrum (huwelijkscontract 4 dec.) 14 dec. 1782 Seitje (Sijtien) Jans, geb. ca. 1738, † Eenrum 5 dec. 1797, weduwe van Arys Egberts, schoolmeester.
Uit het eerste huwelijk:
A.Grietje, ged. Wierum 1 jan. 1757, † vσσr 1782.
B.Japeke, ged. Wierum 11 maart 1759, † vσσr 1782.
C.Jacob, ged. Wierum 12 dec. 1762, † vσσr 1782.
D.Eijbe, ged. Wierum 12 dec. 1762, † vσσr 1782.
E.Peepke, ged. Wierum 30 sept. 1764, † vσσr 1782.
F.Klaas, ged. Wierum 15 juni 1766, † vσσr 1782.
G.Trijntje Egberts, ged. Wierum 9 sept. 1770, arbeidster (1816), dagloonster (1819, 1823), daglonersche (1826), † Wetsinge 13 dec. 1826, tr. Adorp 21 maart 1790 Aaldrik Reinders de Vries, geb. Adorp, ged. ald. 8 jan. 1763, arbeider (1816), dagloner (1819, 1823, 1830), † Wetsinge 24 okt. 1834, zoon van Reinder Aaldriks en Anje Hindriks.
H.Aukje Egberts, geb. Adorp, ged. ald. 27 febr. 1774, landbouwersche (1825), † Eenrum 6 febr. 1825, tr. Eenrum 13 mei 1798 Marten Reenders Reenders, geb. 15 febr. σf ged. Eenrum 12 febr. 1769, landbouwer te Eenrum, † Eenrum 4 nov. 1832.
7.Grietjen, ged. Niezijl 29 jan. 1708.
8.Seyke (Feyke?), ged. Niezijl 17 maart 1713 (dochter van Focke Louwes en Rens).
9.Feyke, ged. Niezijl 7 aug. 1717 (dochter van Focke Louwes en Rins Beuges).

IV.Louwe Fokkes, zoon van Focke Louwens (III.), ged. Niezijl 17 juli 1697, tr. Niezijl (ondertr. Grijpskerk mei 1729) 15 mei 1729 Grietje Sybrings, ged. Burum 11 apr. 1706, dochter van Sybring Wybets en Jacobje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.Jacobje [Jantje?] Louwes, ged. Lutjegast 31 dec. 1730, tr. Grijpskerk dec. 1757 Tonnis Jacobs.
Uit dit huwelijk:
a.Jacob, ged. Grijpskerk 5 febr. 1758.
b.Louwe, ged. Grijpskerk 7 jan. 1759.
c.Nienke, ged. Grijpskerk 8 nov. 1761.
d.Jacobjen, ged. Grijpskerk 3 febr. 1765.
2.Fokke Louwes, volgt V.
3.Sybring (Sybren) Louwes, ged. Lutjegast 14 maart 1734, tr. Sebaldeburen (ondertr. Niezijl 26 febr. 1774(?), Grootegast/Doezum 5 maart 1775) Itje Jacobs, van Grijpskerk.
Een IJtje Jacobs, van Doezum, geb. 1760/1761, † Grootegast 25 jan. 1835, dochter van Jacob Siebriens en Lijsbert Wiegers en tr. Grootegast/Doezum 27 okt. 1797 Hendrik Heines, van Siegerswoude. Bij het huwelijk staat niet dat zij weduwe is en zij is dus denkelijk een ander.
Uit dit huwelijk:
a.Sjoukje, ged. Grijpskerk 9 maart 1776.
b.Sjouktjen Sieberens Koops, ged. Visvliet 30 mei 1779, † Grootegast 26 nov. 1861, tr. Harmannus Alberts van Loo, geb. 1771/1772, † Grootegast 18 mei 1858, zoon van Albertus Harmannus van Loo en Frouktje Reinders (dochter van Reinder Michiels en Metje Jannes).
c.Jacob, ged. Visvliet 29 okt. 1780.
4.Rinske, ged. Grijpskerk 27 juli 1736, verder onbekend.
5.Anje, ged. Grijpskerk 7 dec. 1738, verder onbekend.
6.Oege, ged. Grijpskerk 7 jan. 1742, verder onbekend.
7.Luitje, ged. Grijpskerk 28 febr. 1745, verder onbekend.

V.Fokke Louwes, zoon van Louwe Fokkes (IV.), ged. Lutjegast 26 maart 1732, † 1769/1777, tr. Grijpskerk mei 1757 Janke Pieters, (waarschijnlijk) ged. Zuidhorn 29 nov. 1735, dochter van Pieter Lubberts en Grietje Jansen; zij hertr. Grijpskerk 21 sept. 1777 Rense Renses, van Doezum (1779); hij hertr. Grijpskerk 16 mei 1779 Juit Louwes, van Grijpskerk.
De ouders van Janke Pieters zijn onzeker. De in 1735 gedoopte Janke is de enige die in doopboeken in het Westerkwartier is aangetroffen en haar vader was afkomstig uit Grijpskerk. Opvallend is echter de naam van Jankes oudste dochter Antje, die daarmee nog niet verklaard kan worden.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Fokkes, ged. Grijpskerk 18 maart 1759 (vader: Louwe Fockes), arbeidster, † Grijpskerk 2 aug. 1816, tr. Grijpskerk 15 mei 1796 (Johan) Frans Bloem(en), geb. 1760/1761, van Lippe, arbeider, † Grijpskerk 27 jan. 1825, zoon van Frans Bloem en Dorothea Hendriks; hij hertr. Grijpskerk 29 dec. 1817 Ebeltje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
a.Fokke Fransens Bloem, ged. Grijpskerk 17 febr. 1799, dagloner, † Visvliet 16 jan. 1876, tr. 1° Grijpskerk 19 mei 1825 Klaaske Eilders Weken, geb. Burum 1794/1795, † Visvliet 21 juni 1847, dochter van Eildert Jans Weeken en Tjitske Hendriks; tr 2° Grijpskerk 3 jan. 1848 Hiltje Johannes Brakel, geb. Visvliet 1807/1808, † Visvliet 3 dec. 1850, dochter van Johannes Brakel en Klaaske Tonnis (kleindochter van Roelof Leenderts, 366).
b.Tryntje Fransens Bloem, ged. Grijpskerk 27 febr. 1803, † Grijpskerk 30 juni 1850, tr. Grijpskerk 17 juli 1828 Albert Jentjes Niewijk, geb. Zevenhuizen 1793/1794, † Grijpskerk 4 okt. 1866, arbeider, zoon van Jentje Sjirks Niewijk en Aafke Pieters, weduwnaar van Bouktje Willems van der Graft.
2.Grietje Fokkes Zigter, ged. Grijpskerk 22 mei 1762, † Noordhorn 14 febr. 1839, tr. Niehove (ondertr. Grijpskerk 22 mei) 23 mei 1785 Hindrik Dates Dijkstra, van Niehove, geb. 1753/1754, arbeider, † Noordhorn 13 mei 1813.
Uit dit huwelijk:
a.Fokke Hindriks Dijkstra, ged. Grijpskerk 25 mei 1786, schipper, † Noordhorn 7 nov. 1847, tr. 1Ί Noordhorn 10 sept. 1810 Trijntje Harms Bousema, van Oldehove, geb. 1785/1786, † Noordhorn 24 jan. 1819; tr. 2Ί Zuidhorn 24 febr. 1820 Trijntje Gales Staal, geb. Niekerk 1792/1793, † Noordhorn 26 maart 1874, dochter van Gale Harms en Janna Jans.
b.Trijntje, ged. Grijpskerk 28 juni 1789.
c.Date, ged. Noordhorn 30 maart 1800, verder onbekend.
d.Pieterke Hindriks Dijkstra, ged. Noordhorn 11 apr. 1802, † Oostwold 24 juni 1876 (als Pieterke Dates), tr. 1Ί Aduard 22 aug. 1824 Willem Tjesses ter Veer, geb. Fransum, landbouwer, zoon van Tjesse Tibbes en Louke Ites Zuidema; tr. 2Ί Leek 28 aug. 1842 Pieter Rentjens Hoiting, geb. Lagemeeden, zoon van Reintje Berends en Geesjen Bosding.
e.Jan Hindriks Dijkstra, geb. Noordhorn 7 maart, ged. ald. 29 apr. 1804, schoenmaker, † Noordhorn 20 mei 1857, tr. 1Ί Zuidhorn 26 mei 1832 Lutske Pieters Tel, geb. Tolbert, dochter van Pieter Derks Tel en Geertje Engberts; tr. 2Ί Leek 24 maart 1849 Hiltje Jans Potter, geb. Midwolde, dochter van Jan Roelfs Potter en Wietske Hendriks.
3.Pieter Fokkes Zigter, volgt VI.1.
4.Louwe Fokkes Zigter, volgt VI.2

VI.1Pieter Fokkes Zigter, zoon van Fokke Louwes (V.), ged. Grijpskerk 28 febr. 1766, arbeider, † Grijpskerk 10 nov. 1841, tr. 1° Grijpskerk 17 mei 1792 Klaaske Willems, geb. Pieterzijl, ged. Visvliet 25 febr. 1770, begr. Visvliet 13 apr. 1807, dochter van Willem Wigbolds en Jantje Reinders; tr. 2° Grijpskerk 20 febr. 1808 Martje Lammerts, van Surhuisterveen, dochter van Lammert Tjeerds Hoekstra en Geeske Sybes; tr. 3° Grijpskerk 23 mei 1823 Uilktjen Jacobs Smid, geb. Kollum, dochter van Jacob Jacobs Smid en Nieske Johannes.
Reg. van naamsaanneming, 1812, Grijpskerk, pag. 107: Pieter Fokkes Zigter met kinderen Fokke (10 jaar), Willem (7 jaar), Janke (19 jaar), Jantje (11 jaar [lees: 13 jaar, of er is nog een Jantje geweest]) en Geeske (3 jaar), allen te Visvliet.
Voor Martje (Martsen) Lammerts, zie ook: http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/31235.
Uit dit huwelijk, ged. te Grijpskerk:
1.Janke Pieters Zigter, geb. 28 febr., ged. 10 maart 1793, tr. Oldehove 20 mei 1819 Mattheus Pieters de Boer, geb. Saaksum 1795/1796, † Noordhorn 29 maart 1848, zoon van Pieter Mattheόs de Boer en Ebeltje Tunnis.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Mattheόs de Boer, geb. Oldehove 12 juli 1820, † Fransum 8 juli 1860, tr. Oldehove 30 mei 1846 Gaatske van der Mei, geb. Ternaard, dochter van Jan Lolkes van der Mei en Trijntje Teekes Lania.
b.Klaaske de Boer, geb. Oldehove 15 jan. 1823, tr. Aduard 28 febr. 1846 Jacob Bossinga, geb. Lagemeeden, zoon van Arend Jacobs Bossinga en Jantje Hindriks Hogeboom.
c.Uilktje de Boer, geb. Ruigewaard 23 jan. 1833, tr. Zuidhorn 23 okt. 1852 Alle Poelman, geb. Tolbert, zoon van Wessel Jans Poelman en Jenke Germs Wouda.
2.Willem, geb. 29 dec. 1794, ged. 4 jan. 1795, jong overl.
3.Willem, geb. 24 aug., ged. 11 sept. 1796, jong overl.
4.Jantje Pieters Zigter, geb. Ruigewaard, ged. 17 maart 1798, † Noordhorn 5 okt. 1837, tr. Aduard 22 mei 1822 Klaas Freerks Vroom, geb. Lagemeeden, arbeider zoon van Freerk Geerts Vroom en Aafke Pieters.
Uit dit huwelijk:
a.Aafke Vroom, geb. Hogemeeden 20 febr. 1823, tr. Aduard 14 mei 1851 Job Pouwels Ouwinga, geb. Niekerk, zoon van Pouwel Jobs Ouwinga en Hiltje Jans Vogelzang.
b.Klaaske Vroom, geb. Lagemeeden 28 dec. 1825, † Den Ham 14 juni 1841.
c.Freerk Vroom, geb. Hogemeeden 3 sept 1829.
d.Aaltje Vroom, geb. Zuidhorn 8 maart 1836, tr. Aduard 16 mei 1857 Tunnis de Roo, geb. Niehove, zoon van Klaas Pieters de Roo en Jantje Tunnis Brandsema.
d.Pieter Vroom, geb. Oostwold, tr. Aduard 1 dec. 1860 Trientje Kuipers, geb. Leegkerk, dochter van Albert Jans Kuipers en Grietje Philip Kijmel.
5.Fokke Pieters Zigter, volgt VII.1
6.Willem Pieters Zigter, geb. Ruigewaard 18 dec. 1804, ged. Grijpskerk 6 jan. 1805, † Ruigewaard 10 febr. 1826, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
7.Geeske Pieters Zigter, geb. Ruigewaard 5 dec. 1808, ged. Grijpskerk 1 jan. 1809, tr. 1° Oldehove 13 mei 1837 Onne Klaassens Dijkstra (Dijk), geb. Niehove 1803/1804, † Niehove 22 jan. 1839, zoon van Klaas Arends en Grietje Kornelis Pannekoek; tr. 2° Zuidhorn 24 juni 1843 Kornelis Hindriks Vos, geb. Garnwerd 1793/1794, schoenmaker, † Noordhorn 2 mei 1848, zoon van Hindrik Folkerts Vos en Jantje Reinders.
Uit het eerste huwelijk:
a.Pieter Dijkstra, geb. Oldehove 10 maart 1838, † Noordhorn 25 dec. 1840.
Uit het tweede huwelijk:
b.Hindrik Folkerts Vos, geb. Zuidhorn 10 okt. 1843.
c.Jantje Vos, geb. Zuidhorn 11 juni 1847.

VI.2Louwe Fokkes Zigter, zoon van Fokke Louwes (V.), ged. Grijpskerk 29 jan. 1769, arbeider, † Noordhorn 12 dec. 1827 (oud 60 jaar), tr. Niezijl (ondertr. ald. 18 nov.) 8 dec. 1809 Hendriktje Willems Koolstra, van Midwolde, geb. Leek 1786/1787, † Noordhorn 8 mei 1841, dochter van Willem Jans Koolstra en Geeske Wolters.
Uit dit huwelijk:
1.Geeske, geb. Niezijl 7 maart, ged. ald. 8 apr. 1810, jong overleden.
2.Fokke Louwes Zigter, volgt VII.2.
3.Willem Zigter, geb. Ruigewaard 5 mei 1814, arbeider, † Niehove 13 febr. 1876, tr. 1° Zuidhorn 4 aug. 1861 Antje Kooij, geb. Aduard 1824/1825, † Noordhorn 25 apr. 1868, dochter van Jan Eeuwes Kooij en Grietje Jannes Snoek; tr. 2° Oldehove 1 maart 1872 Anna Marieke Johannes, geb. Zevenhuizen 1824/1825, † Niehove 9 jan. 1882, dochter van Lisebet Johannes.
Uit dit huwelijk:
a.Hindriktje Zigter, geb. Zuidhorn 25 apr. 1862, verder onbekend.
b.Wolter Zigter, geb. Noordhorn 17 jan. 1865, † Noordhorn 22 nov. 1865.
4.Geeske Zigter, geb. Niehove 1 maart 1822, † Noordhorn 13 sept. 1828.

VII.1Fokke Pieters Zigter, zoon van Pieter Fokkes Zigter (VI.1), geb. Grijpskerk 7 febr. 1801, landbouwer, † (Oldekerk) (1) dec. 1873, tr. 1° Oldekerk 17 mei 1828 Geertruid Harms Zantinga, geb. Noordhorn sept. 1805, † Zuidhorn 23 juni 1836, dochter van Harm Bartelds Zantinga en Lieske Jans Hoekstra; tr. 2° Ezinge 26 maart 1840 Grietje Fokkes Dijkstra, geb. Noordhorn 1814/1815, † Oldekerk 15 dec. 1848, zoon van Fokke Hendriks Dijkstra en Trientje Harms/Hendriks Bousema.
Successiememorie van Fokke Pieters Zigter: erfgenamen zijn zijn acht dan levende kinderen. Erfenis: een huis met beklemming van 39 ha 96 r, met nog aan eigen land: 1 ha 38 a 80 ca en 34 a 40 ca en een huis met 1 ha 3 a. Zijn testament, opgemaakt voor mr. R.A. Quintus te Groningen dateert van 5 aug. 1873.
Uit het eerste huwelijk:
1.Elizabeth Zigter, geb. Noordhorn 5 aug. 1830, † Grootegast 27 apr. 1891, tr. 1° Oldekerk 1 febr. 1855 Harm He(e)rema, geb. Noordhorn 1832/1833, † Groningen 9 juli 1866, schipper, zoon van Eildert Herema en Rolina Terwijn, weduwnaar van Aaltje Wolthuis Smeda; tr. 2° Zuidhorn 4 nov. 1871 Heike Pluister, geb. Zuidhorn 15 apr. 1834, landgebruiker te Grootegast (1873), † Gaarkeuken 6 mei 1904, zoon van Lammert Kornelis Pluister en Klaaske Jans Pol, weduwnaar van (tr. Oldehove 20 mei 1858) Wilhelmina Zanting.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogisch-onderzoek-van-til-en-overkamp/I856.php.
Uit het eerste huwelijk:
a.Roelina Heerema, geb. Strobos 1854/1855, † Groningen 27 mei 1949, tr. Zuidhorn 24 mei 1879 Anne van der Naald, geb. Opeinde, zoon van Fedde van der Naald en Antje Jans Hut.
Uit dit huwelijk o.a. Elisabeth, geb. 1882, Antje, geb. 1888, Harmke, geb. 1891.
b.Fokke Harm Heerema, geb. Strobos 30 sept. 1856, † Grootegast 1 nov. 1856.
c.Geertruida Heerema, geb. Strobos 18 nov. 1857, † Lutjegast 22 maart 1944, tr. Grootegast 1 dec. 1882 Gerke Homan, geb. Noordhorn, zoon van Pieter Homan en Anna Rijskamp.
Uit dit huwelijk o.a. Anna, geb. 1883, Elisabeth, geb. 1884, Antje, geb. 1892, Rolina, geb. 1896.
d.kind, geb. en † Leek 6 mei 1860.
e.Fokko Herema, geb. Groningen 24 sept. 1861, † Groningen 21 jan. 1862.
f.Eildert Herema, geb. Groningen 22 jan. 1863, † Groningen 6 juli 1866.
g.Fokje Gesina Herema, geb. Groningen 27 okt. 1865, † Grootegast 18 dec. 1897, tr. Grootegast 22 mei 1890 Jakob Westra, landbouwer, zoon van Simon Westra en Petronella Dol.
Uit dit huwelijk o.a. Pietronella, geb. 1891.
Uit het tweede huwelijk:
h.Lambertus Pluister, geb. Grootegast 29 juli 1875, † Grootegast 13 jan. 1876.
2. Pieter Zigter, geb. Zuidhorn 12 juni 1833, † Noordhorn 28 aug. 1838.
3.Hilje Zigter, geb. Noordhorn 3 okt. 1835, † Briltil 30 febr. 1921, tr. Oldekerk 5 jan. 1856 Harm Drent Nanninga, geb. Oldekerk 27 juni 1831, † Niekerk 10 jan. 1888, zoon van Anne Everts Nanninga en Aafke Jacobs Drent.
Uit het tweede huwelijk:
4.Trientje Zigter, geb. Ezinge 9 nov. 1840, † Enumatil 28 dec. 1916, tr. Oldekerk 2 juni 1860 Pieter Renkema (Rinkema), geb. Sebaldeburen, koopman te Sebaldeburen (1873), schipper (1887), † Enumatil 14 juli 1914, zoon van Willem Lukas Rinkema en Ruurdje Wiebes Hazenberg.
Uit dit huwelijk:
a.Fokke Renkema, geb. Oldekerk 28 aug. 1860, † Groningen 19 dec. 1912, tr. Grootegast 19 sept. 1891 Antje van Duinen, geb. Doezum, dochter van Kornelis van Duinen en Wietske Hummel.
b.Ruurtje Renkema, geb. Oldekerk 1 juni 1862, tr. Leek 14 mei 1887 Evert Visser, geb. Leek, schoenmaker, zoon van Bouwe Visser en Grietje Westerbrink.
c.Grietje Renkema, geb. Grootegast 5 mei 1864, † Groningen 31 okt. 1948, tr. 1° Leek 25 mei 1889 Jan Haan, geb. Enumatil, timmerman, zoon van Jan Jans Haan en Louwke Derks van Til; tr. 2° Harm van der Woude.
d.Willem Renkema, geb. Sebaldeburen 24 maart 1866, † Groningen 20 maart 1929, tr. Middelstum 21 aut. 1896 Trijntje Bonninga, geb. Kommerzijl, dochter van Duurt Bonninga en Ouke Kruil.
e.Wiebe Renkema, geb. Grootegast 27 apr. 1868, tr. Leek 15 okt. 1898 Liesebet Beereboom, geb. Leek, dochter van Stoffer Beereboom en Kunje Kok.
f.Pieter Renkema, geb. Zuidhorn 31 okt. 1870, tr. Ten Boer 11 maart 1893 Jeltje van Bijssum, geb. Siddeburen, dochter van Harm van Bijssum en Tijlke Wichers Kwant.
g.Lukas Renkema, geb. Grootegast 20 maart 1873, † Groningen 15 sept. 1948, tr. 1° Anna Glastra; tr. 2° Ouktje Renkema.
h.Klaas Renkema, geb. Leek 19 apr. 1876,
i.Berend Renkema, geb. Leek 1 dec. 1879.
j.Jan Renkema, geb. Lettelbert 23 sept. 1885, smid, tr. Bierum 4 juni 1908 Grietje Nienhuis, geb. Spijk, dochter van Hendrik Nienhuis en Wipke Pijper.
5.Pieter Fokkes Zigter, volgt VIII.1
6.Klaasina Zigter, geb. Ezinge 16 okt. 1843, † Oldekerk 29 apr. 1877, tr. 28 juli 1866 Jan Pieters Hazenberg, geb. 1829/1830, landbouwer te Oldekerk (1873), † Oldekerk 25 juli 1909, zoon van Pieter Wiebes Hazenberg en Jantje Jans Oosterhuis, te Oldekerk; hij hertr. Aduard 20 okt. 1877 Geertruida Kwant, † Oldekerk 29 jan. 1911.
Uit het tweede huwelijk van Jan Hazenberg stamt een zoon Etto Hazenberg, geb. Oldekerk 25 sept. 1881.
Uit dit huwelijk:
a.Jantje Hazenberg, geb. Oldekerk 25 okt. 1866, tr. Zuidhorn 14 nov. 1889 Linze de Vries, geb. Zuidhorn, zoon van Siebe de Vries en Maria Johanna Son.
b.Grietje Hazenberg, geb. Oldekerk 8 juni 1868, tr. Zuidhorn 30 mei 1895 Kornelis Visser, geb. Noordhorn, zoon van Henderikus Visser en Antje Beukema..
c.Pieter Hazenberg, geb. Oldekerk 16 juli 1870, † Oldekerk 1 sept. 1923, tr. Oldekerk 20 mei 1899 Grietje Koopmans, geb. Dongjum, dochter van Pieter Dirks Koopmans en Trijntje Lieuwes Kingma.
d.Doetje Hazenberg, geb. Oldekerk 13 juli 1872, † Oldekerk 23 maart 1877.
e.Katrina Hazenberg, geb. Oldekerk 9 okt. 1874, † Zuidhorn 28 febr. 1918, tr. Zuidhorn 20 mei 1897 Hindrik de Vries, geb. Zuidhorn, watermolenaar, zoon van Siebe de Vries en Maria Joanna Son.
f.kind, geb. en † Oldekerk 29 apr. 1877.
7.Janke Zigter, geb. Ezinge 23 dec. 1844, † Oldekerk 18 febr. 1875, tr. 21 mei 1865 Hielke Penninga, geb. Achtkarspelen 23 maart 1840, landbouwer te Oldekerk (1873), † Oldekerk 15 dec. 1899, zoon van Hendrik Eits Penninga en Antje Hylkes Kuipers; hij hertr. Grootegast 15 sept. 1876 Grietje Visser, geb. 1852/1853, † Niezijl 19 jan. 1922, weduwe van Tjebbe Brouwer.
Uit het tweede huwelijk van Hielke Penninga: Trientje Penninga, geb. Oldekerk 10 juni 1878 (tr. Oldekerk 23 mei 1903 Sake Antonides), Hendrik, geb. 1880, Jelte, geb. 1883, Sietsche, geb. Oldekerk 16 sept. 1885 (tr. Oldekerk 25 mei 1907 Menne Martini), Nienke, geb. Oldekerk 3 nov. 1887 (tr. Oldekerk 29 apr. 1909 Luitje Wieringa), Tietje, geb. Oldekerk 3 sept. 1890 (tr. Grijpskerk 26 apr. 1917 Jakob Doornbos), Berend, geb. 1892.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/familie-stamboom-buijs-edel/I4548.php.
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik Penninga, geb. Gaarkeuken 29 okt. 1866, † Oldekerk 28 juli 1876.
b.Fokke Penninga, geb. Westerhorn 3 okt. 1868, † Gaarkeuken 1 jan. 1951, tr. Grijpskerk 18 mei 1899 Pieterke Tuinstra, geb. Grootegast 1873, † Grijpskerk 10 nov. 1945, zoon van Jisk Tuinstra en Akke de Groot.
c.Antje Penninga, geb. Gaarkeuken 26 nov. 1870, †, tr. Aduard 9 mei 1896 Hendrik Wieringa, geb. 1871, †, zoon van Willem Wieringa en Anje Postema.
d.Grietje Penninga, geb. Oldekerk 10 apr. 1873, † Grootegast 4 febr. 1942.
8.Fokke Fokkes Zigter, volgt VIII.2
9.Bouktje Zigter, geb. Oldekerk 28 sept. 1848, † Niezijl 8 juni 1932, tr. Grijpskerk 28 mei 1869 Ubel Casemier, geb. Niezijl 1849/1850, landgebruiker te Niezijl (1873), arbeider (1900, 1909), visser (1902), † Niezijl 5 jan. 1911, zoon van Hendrik Casemier en Tetje Ubels Oosterhuis.
Uit dit huwelijk:
a.Bouwina Casemier, geb. Oldekerk 8 sept. 1867 (als Bouwina Zigter; blijkbaar later erkend), † Kommerzijl 25 febr. 1941, tr. Grijpskerk 16 mei 1891 Pieter Kragt, geb. Niehove, zoon van Lippe Kragt en Sjouktje de Vries.
b.Hielke Cazemier, geb. Niezijl 17 dec. 1869.
c.Tetje Cazemier, geb. Niezijl 16 jan. 1872, † Niezijl 16 okt. 1872.
d.Tetje Cazemier, geb. Niezijl 4 okt. 1873, † Niezijl 26 maart 1876.
e.Grietje Cazemier, geb. Niezijl 27 maart 1875.
f.Tetje Cazemier, geb. Niezijl, geb. 30 mei 1877, † Groningen 28 juli 1904, tr. Grijpskerk 12 mei 1900 Tiete Keegstra, geb. Kommerzijl, zoon van Jan Keegstra en Jantje Siersema.
g.Fokke Cazemier, geb. Niezijl 25 febr. 1879, † Tolbert 27 maart 1951, tr. Leek 3 mei 1902 Jeltje Donkerbroek, geb. Tolbert, dochter van Renke Donkerbroek en Martha Melessen.
h.Trientje Cazemier, geb. Niezijl 23 dec. 1880.
i.Klazina Cazemier, geb. Niezijl 4 mei 1883, † Niezijl 12 febr. 1888.
j.Hendriktje Cazemier, geb. Niezijl 8 mei 1885, geb. Grijpskerk 22 mei 1909 Jan Terpstra, geb. Grootegast, zoon van Siebe Terpstra en Harmanna Sietsema.
k.Klaas Cazemier, geb. Niezijl 21 mei 1889, † Niezijl 17 nov. 1890.
l.Klaas Cazemier, geb. Niezijl 31 jan 1893, spoorwegarbeider, tr. Grijpskerk 13 mei 1916 Sjouktje de Vries, geb. Niezijl, dochter van Lieuwe de Vries en Fardouw Boersma.

VII.2Fokke Louwes Zigter, zoon van Louwe Fokkes Zigter (VI.2), geb. Ruigewaard 12 juli 1812, arbeider, † Kommerzijl 30 apr. 1858 (nalatende twee kinderen), tr. Zuidhorn 20 okt. 1839 Joanna Jakobs Drentje, geb. Aduard 1815/1816, † Kommerzijl 21 maart 1860, dochter van Jakob Jakobs Drentje en Elizabeth Jans Bentheim.
Uit dit huwelijk:
1.Hendriktje Zigter, geb. Niehove 13 jan. 1842, † Groningen 5 nov. 1908, tr. Aduard 2 maart 1867 Jakob Blaauw, geb. Aduard, zoon van Bareld Blaauw en Aaltje Glaudι.
2.Jakob Zigter, geb. Niehove 19 okt. 1844, † Niehove 6 apr. 1849.
3.Louwe Zigter, volgt VIII.3
4.Jakob (Jacobus) Zigter, geb. Niehove 8 juli 1852, † Niehove 21 maart 1853.
5.Elizabeth Zigter, geb. Niehove 5 apr. 1854, † Niehove 6 apr. 1854.

VIII.1Pieter Fokkes Zigter, zoon van Fokke Pieters Zigter (VII.1), geb. Ezinge 3 maart 1842, landbouwer, veerschipper te Zuidhorn (1873), koopman (1881), gardenier, † Clam Union Township, Missaukee County, Michigan 2 aug. 1916, tr. 1° Oldekerk 19 mei 1866 Grietje de Wind, geb. Marum 1835/1836, † Oldekerk 4 apr. 1877, dochter van Enne Jans de Wind en Anke Jans van der Velde; tr. 2° Oldekerk 14 maart 1878 Teske Hoogstra (= Thelma Hoekstra?), geb. Niekerk 12 aug. 1851, † Mcbain, Missaukee County, Michigan 1937, dochter van Jelke Hoogstra en Anna Nanninga.
Marjean Holmes Workman, Descendants of Peiter Fokke Zigter; http://www.windgenealogie.nl/re/re-000261.htm.
Op 31 mei 1881 vertrekt Pieter Zigter, koopman, van Grootegast, naar New York.
1900 Census Michigan, Vol. 54, ED 110, sheet 4, line 94: Lena Zigter, white, geb. 1886, oud 14 jaar, Missaukee County, Aetua Township, working for Bert Werkman as servant.
Missaukee, Clam Union Township, Vol. 54, ED 112, sheet 8, line 48: Peter Zigter, farmer, wife Jeltje, geb. Nederland aug. 1851, kinderen (vijf stuks, ιιn jong overleden): Frank, geb. Nederland okt. 1873, farm laborer, Sena, geb. Michigan jun. 1883, Jannie, geb. Michigan dec. 1889, beide laatsten nog at school. In 1910 woont Jennie Zigter bij Bert Workman in Aetua Township.
Uit het eerste huwelijk:
1.Anke (Annie) Zigter, geb. Oldekerk 9 febr. 1867, tr. Cadillac, Missaukee, Michigan 19 juni 1891 Otto Dieterman, .
2.Grietje Zigter, geb. Oldekerk 10 febr. 1868, † Oldekerk 18 jan. 1869.
3.Fokke Zigter, geb. Zuidhorn ca. 1871, † Zuidhorn 27 dec. 1872.
4.Fokke (Frank ) Zigter, volgt IX.1.
Uit het tweede huwelijk (in 1910 negen kinderen, waarvan zes dan nog in leven):
5.Maggie Zigter, geb. 21 nov. 1878, † Missaukee County, Michigan 3 dec. 1939, tr. Vogel Center, Missaukee, Michigan 30 nov. 1897 Jasper Vandermey, geb. Illinois 25 nov. 1868, † Missaukee County, Michigan 20 maart 1952, zoon van Jan (John) Willem Van der Meij (Vandermey).
Uit dit huwelijk twaalf kinderen, Leonard, Peter, Anna, Theresa, Nellie, Frank, Josephine, Clarence, John W., Henry John, Merlin en Charles Vandermey.
6.Sena Zigter, geb. Clam Union, Missaukee County, Michigan 6 juni 1883, † Cadillac, Michigan 7 nov. 1970, tr. Prosper Missaukee County, Michigan 7 jan. 1903 Albert Condure, geb. in Nederland 1878, † Cadillac, Michigan 30 okt. 1960, zoon van Ralph Condure en Jennie Kuiter.
Uit dit huwelijk John, Theadore (Ted), Alfred, E. Jemina, Harrietta,
7.Jelina C. Zigter, geb. Clam Union, Missaukee, Michigan 2 febr. 1886. = ? Lena Zigter, tr. Highland, Osceola, Michigan 26 maart 1908 Harm Pluger.
8.Jennie Zigter, geb. Clam Union, Missaukee, Michigan 25 dec. 1889.
9.Thelma Zigter, tr. N.N. Nieuwkoop.

VIII.2Fokke Fokkes Zigter, zoon van Pieter Fokkes Zigter (VI.1), geb. Oldekerk 5 juni 1846, landbouwer te Oldekerk (1873), † 11 okt. 1916, tr. Oldekerk 16 mei 1873 Adriana Aalfs, geb. Noorddijk 28 febr. 1846, † Leek 1 febr. 1923, dochter van Derk Hendriks Aalfs en Frankje Jacobs van Bruggen.
Uit dit huwelijk:
1.Fokke Zigter, volgt IX.2
2.Frankje Zigter, geb. Oldekerk 10 mei 1876, † Tolbert 31 dec. 1951, tr. Meertinus Geert Steenhuizen, geb. Zuidhorn 18 mei 1873, † Tolbert 16 okt. 1954.
3.Grietje Zigter, geb. 2 okt. 1878, † Opende 15 sept. 1957, ongehuwd.

VIII.3Louwe Zigter, zoon van Fokke Louwes Zigter (VII.2), geb. Niehove 4 apr. 1849, † Wehe 12 dec. 1913, tr. 1° Aduard 15 mei 1875 Grietje de Noord, geb. Aduard 1849/1850, † Leens 13 nov. 1908, dochter van Pieter Johannes de Noord en Geertje Huizing.
Uit dit huwelijk:
1.Fokke Zigter, volgt IX.3.
2.Pieter Zigter, geb. Leens, schilder, tr. Groningen 2 mei 1909 Geertje Hesse, geb. Groningen, dochter van Geessien Hesse.
3.Geertje Zigter, geb. Leens 15 sept. 1879, † Wehe 18 juli 1927, tr. Leens 16 mei 1907 Marten Japenga, geb. Wehe 10 juni 1885, † Wehe 11 juli 1928, zoon van Marten Japenga en Antje Ottens.

IX.1Fokke (Frank) Zigter, zoon van Pieter Fokkes Zigter (VIII.1), geb. Nederland 26 okt. 1873, † Missaukee County, Michigan 28 nov. 1944, tr. Falmouth, Missaukee County, Michigan 16 april 1901 Lena Kruithof, geb. op zee op weg van Nederland naar Amerika 12 aug. 1863, † Cadillac, Michigan 25 okt. 1937, dochter van Peter Kruithof en Cornelia van der Veer, weduwe van Geert J. (George) Haveman.
Bron: http://vandermeygenealogy.com/.
Uit dit huwelijk (of inclusief het eerste huwelijk?) in 1910 tien kinderen, waarvan acht dan nog in leven, o.a.::
1.Tena Zigter, geb. 1903/1904.
2.Peter F. Zigter, geb. 26 mei 1908, † 1908.
Hij had klompvoetjes.

IX.2Fokke Zigter, zoon van Fokke Fokkes Zigter (VIII.2), geb. 31 dec. 1874, politieagent, † Tolbert 9 okt. 1957, tr. Veendam 30 mei 1903 Jantina Frouwina Welker, geb. 13 nov. 1876, † Tolbert 2 sept. 1957, zoon van Johannes Welker en Weija Prummel.
Uit dit huwelijk:
1.Fokke Zigter, geb. 25 febr. 1904, † Winsum 2 dec. 1984, tr. Wehe-den Hoorn 28 mei 1931 Elizabeth Havinga, geb. 17 okt. 1905, † na 1984.
Uit dit huwelijk:
a.Tjaarke Zigter.
b.Jantina Frouwina Zigter.
c.Afientje Johanna Zigter.

IX.3Fokke Zigter, zoon van Louwe Zigter (VIII.3), geb. Den Ham 25 jan. 1876, landbouwer, tr. Ulrum 13 juni 1896 Geertruid Dijkema, geb. Vierhuizen, zoon van Johannes Dijkema en Pieterke Beukema.
Uit dit huwelijk:
1Louwe Zigter, geb. Leens 15 sept. 1896, chauffeur, † 3 juni 1978, tr. Groningen 22 dec. 1921 Antonia Augustina Schut, geb. Groningen 29 mei 1899, † 17 febr. 1992, zoon van Jan Bernard Schut en Albertien Busscher.
Uit dit huwelijk:
a.Geertruida Zigter geb. 10 okt. 1922, † 4 apr. 1926.

Diverse Zigters

A.Eefke Tammes Zigter, geb. Garsthuizen 1787/1788, † Stedum 10 maart 1830, tr. Diewerke Pieters Slager, geb. Stedum 1796/1797, † Stedum 7 aug. 1830, dochter van Pieter Harms Slager en Grietje Willems.
Uit dit huwelijk:
1.Tamme Eefkes Zigter, geb. Stedum 8 mei 1824, † Stedum 3 mei 1827.
2.Tamme Eefkes Zigter, geb. Stedum 6 febr. 1830, † Eenum 14 nov. 1851.

B.Jacob Zichter, tr. Matje Jurrins, † Noordbroek 12 jan. 1807, begr. ald.

C.Hinderkje Zigter, tr. Grand Rapids, Kent, Michigan 17 mei 1883 Sikke Hoekstra.

D.Henry Zigter, geb. 21 apr. 1900, in Michigan, † okt. 1985.

E.Joanna Zigter, geb. 22 apr. 1907, in Michigan, † aug. 1991.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina