Genealogie Dijkstra

Genealogie

I.Machiel (Michiel) Pyters, van Leeuwarden, verversgezel (1713), tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 25 maart) 16 apr. 1713 Janneke Ypes, van Leeuwarden.
Quotisatie 1749: Machiel Pyters, Sneek, Kleinzand, arbeider, 2 kinderen, f 10-0-0.
Uit dit huwelijk:
1.Pyter, ged. Sneek 21 juni 1716.
2.Klaaske, ged. Sneek 21 mei 1719.
3.Ype, ged. Sneek 2 aug. 1722.
4.Hendrik, ged. Sneek 12 jan. 1725, volgt II.
5.Ype, ged. Sneek 6 dec. 1726.
6.Ysaak, ged. Sneek 13 nov. 1729 (moeder: Janneke Ysaaks).

II.Hendrik Michiels, zoon van Machiel (Michiel) Pyters (I.), ged. Sneek 12 jan. 1725, arbeider, vr 1818 (Offingawier aug. 1773?), tr. Gerbrig Jacobs, ged. Oppenhuizen 14 nov. 1734, Offingawier juni 1808, dochter van Jacob Pieters en Baukjen Gerbens.
Uit dit huwelijk:
1.Michiel Hendriks, ged. Offingawier 24 mei 1759, van Offingawier, tr. Gonga 30 nov. 1794 Jeltje Piers, van Folsgare.
2.Bauke Hendriks Dijkstra, ged. Offingawier 20 apr. 1760, Oppenhuizen 28 aug. 1826 timmerman te Oppenhuizen, tr. Tjitske Piers, na 1826.
3.Jan Hendriks Dijkstra, geb. 27 sept., ged. Offingawier 17 okt. 1762, Gonga 19 mei 1835, tr. Haukjen Reinders Westra, na 1835.
4.Ype, ged. Offingawier 1 juni 1766.
5.Pieter Hendriks Dijkstra, geb. Offingawier 20 okt., ged. Offingawier 3 nov. 1771, volgt III.
6.Gerben Hendriks Dijkstra, ged. Offingawier 20 febr., ged. ald. 6 maart 1774, koemelker, Offingawier 15 dec. 1845, tr. Anke Ages, na 1845.

III.Pieter Hendriks Dijkstra, geb. Offingawier 20 okt., Gonga ged. 3 nov. 1771 (volgens overlijdensakte: Offingawier 1766/1767), van Offingawier, timmerknecht te Gonga en Offingawier, reeds met familienaam Dijkstra in 1806, Gauw 20 nov. 1848 (81 jaar); tr. 1 Gonga 2 maart 1800 Gerbrich Pieters, geb. Gonga 29 sept., ged. ald. 14 okt. 1781, Offingawier 8 juni 1812, dochter van Pieter Doedes en Lysbeth Gerbens; tr. 2 Sneek 8 maart 1818 Feikje Ottes Faber, geb. Oldeboorn febr. 1775, dochter van Otte Feyes Faber en Tietje Hilles, en weduwe van Jan Freerks
Uit het eerste huwelijk:
1.Hendrik Pieters Dijkstra, geb. Gonga 8 febr., ged. ald. 1 maart 1801, arbeider, Lutkewierum 6 apr. 1864, tr. Baarderadeel 19 febr. 1831 Ruurdje Durks Dijkstra, geb. Bolsward 1805/1806, dochter van Durk Sikkes Dijkstra en Tjitske Pieters.
2.Pieter Pieters Dijkstra, geb. Gonga 3 april 1802, ged. ald. 11 april 1802, volgt IV.
3.Liesebet Pieters Dijkstra, geb. Offingawier 28 jan., ged. ald. 2 febr. 1806 (als Lysbeth), tr. Schoterland 8 okt. 1831 Jan Kornelis Hoekstra, geb. Langezwaag 1805/1806, zoon van Kornelis Willems Hoekstra en Reinskjen Jans Bijker.
4.Gerben Pieters Dijkstra, geb. Offingawier 6 maart 1810, ged. ald. 11 maart 1810, tr. 1 Rauwerderhem 3 mei 1834 Thijske Hanzes van Stelten, geb. Ypecolsga 1806/1807, dochter van Hans Bartles van Stelten en Aukje Jans; tr. 2 Antje Hendriks van der Wal, ged. Kortezwaag 1817/1818, dochter van Hendrik Willems van der Wal en Antje Jans.
Vr het tweede huwelijk van Pieter geboren, maar bij dat huwelijk erkend:
5.Tietje Pieters Dijkstra, geb. Sneek 27 jan. 1816.

IV.Pieter Pieters Dijkstra, geb. Gonga 3 april, ged. ald. 11 april 1802, (Baarderadeel) 18 maart 1891 (87 jaar), tr. Baarderadeel 4 febr. 1832 Jitske Johannes Hofstra, geb. Baard 1 maart 1805, (Hennaarderadeel) 20 sept. 1876 (71 jaar), dochter van Johannes Gerbens Hofstra en Grietje Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1.Gerbrig Pieters Dijkstra, geb. Oosterlittens 7 nov. 1832, tr. Franekeradeel 19 mei 1855 Pier Douwes Kooistra, geb. Tzum 1818/1819, zoon van Douwe Jans Kooistra en Geertje Piers Hemstra.
2.Hinke Pieters Dijkstra, geb. Oosterlittens 6 okt. 1834, Franeker 8 mei 1917; tr. 1 Franekeradeel 25 apr. 1857 Sybren Pieters Bouma, geb. Lollum 1832/1833, zoon van Pieter Oepkes Bouma en Antje Sybrens Fijnja; tr. 2 Franeker 10 maart 1867 Lammert Lammerts Hofstra, geb. Welsrijp 6 sept. 1808, ged. Franeker 16 okt. 1808, Franeker 18 aug. 1900, begr. Welsrijp, zoon van Lammert Durks en Jitske Ypes Ypma.

Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)


tekening ter herinnering aan
de vier huwelijken van
Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)


Hinke Pieters Dijkstra (1834-1917)

Uit het eerste huwelijk:
a.Pieter Bouma, geb. Franekeradeel 4 maart 1858.
b.Hendrik Bouma, geb. Franekeradeel 25 dec. 1859.
c.Anthoon Bouma, geb. Hitzum 6 jan. 1863, tr. Franeker 5 april 1885Johanna Fransina Nijdam, geb. Franeker 7 maart 1858, Grand Rapids 6 maart 1922, dochter van Jelle Nijdam en Maria Heijer.
d.Antje Bouma, geb. Franekeradeel 17 nov. 1864.
Uit het tweede huwelijk nageslacht.
3.Johannes Pieters Dijkstra, geb. Oosterlittens 6 mei 1837, tr. Hennaarderadeel 7 mei 1862 Afke Wybes Heeringa, geb. Spannum 1838/1839, dochter van Wybe Sybrens Heeringa en Sytske Durks Hofstra.
4.Pieter Pieter Dijkstra, geb. Oosterlittens 19 dec. 1839, tr. 1 Hennaarderadeel 10 mei 1865 Trijntje Tjebbes Hiemstra, geb. Kubaard 1830/1831, dochter van Tjebbe Dirks Hiemstra en Neentje Gerrits Zandstra; tr. 2 Hennaarderadeel 26 nov. 1897 Moetsche van der Veen, geb. Schraard 1857/1858, dochter van Fedde Jans van der Veen en Sara Martens van der Weide.
Uit het eerste huwelijk:
a.Nentje Dijkstra, geb. Kubaard 5 maart 1866, tr. Hennaarderadeel 23 okt. 1895 Tjalling Seffinga, geb. Edens 1865/1866, zoon van Sjoerd Yebs Seffinga en Eike Jurjens Grasman.
b.Jetske Dijkstra, geb. Kubaard 4 aug. 1867, tr. Hennaarderadeel 25 mei 1892 Sjoerd Faber, geb. Wommels 1864/1865, zoon van Piebe Sjoerds Faber en Marijke Eelkes Visser.
c.Dirkjen Dijkstra, geb. Hennaarderadeel 22 aug. 1868.
d.Durkjen Dijkstra, geb. Kubaard 27 okt. 1869, tr. Hennaarderadeel 6 mei 1893 Klaas de Boer, geb. Tzum 1865/1866, zoon van Feike Klazes de Boer en Trijntje Sjoerds Ypma.
e.Tjebbe Dijkstra, geb. Kubaard 13 okt. 1870, tr. Wonseradeel 4 sept. 1897 Sytske Tilstra, geb. Schraard 1875/1876, dochter van Janke Tilstra.
f.Pieter Dijkstra, geb. Kubaard 9 nov. 1871, tr. Wonseradeel 1871/1872 Sipkjen Tjeerdema, geb. Schettens 1875/1876, dochter van Taeke Tjeerdema en Janke Haanstra.
g.Dirk Dijkstra, geb. Hennaarderadeel 16 okt. 1873.
h.Hendrikje Dijkstra, geb. Hennaarderadeel 6 nov. 1875.
Uit het tweede huwelijk:
i.Jetske Dijkstra, geb. Hennaarderadeel 9 aug. 1899.
5.Hendrik Dijkstra, geb. Baarderadeel 18 okt. 1842, Baarderadeel 19 aug. 1851.
6.Grietje Dijkstra, geb. Oosterlittens 25 juni 1845, tr. Baarderadeel 25 febr. 1869 Bokke Folkerts Bootsma, geb. Baard 1844/1845, zoon van Folkert Luitzens Bootsma en Grietje Harmens Kooistra.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina