Genealogie Hofstra
Inleiding

Deze concept-genealogie, bestaande uit een stamreeks van de eerste vijf generaties en een parenteel van Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900) (V.), is grotendeels gebaseerd op Nico Fokkema, Geschiedschrijving van het geslacht Hofstra (Harderwijk 1997) en Lammert Hofstra, De Hofstra's in de U.S.A. (Franeker z.j.), deels aangevuld en gecorrigeerd.
De eerste twee generaties zijn geheel ontleend aan onderzoek van Saskia Steinhorst.


Stamreeks Hofstra

I.Dirck Renckes.
Kinderen:
1.Hette Dircks, geb. ca. 1640, volgt II.
2?Rienck Dircks.
3?Ysbrandt Dircks, geb. ca. 1650.
4?Willem Dircks, ged. Jorwerd 1 dec. 1671.

II.Hette Dircks, zoon van Dirck Renckes (I.), geb. ca. 1640, ged. Jorwerd 26 febr. 1664, † Jorwerd 26 nov. 1687, tr. 1661 Hylck Jacobs, geb. ca. 1635, † Oosterlittens 24 dec. 1708, dochter van Jacob Goitzes (Goitjens) en Jantje Jans, en weduwe van (tr. 1659) Heerke Hessels († 1660).
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Hettes, ged. Jorwerd 7 dec. 1662, † vσσr 1 aug. 1669.
2.Berber Hettes, ged. Jorwerd 26 febr. 1664.
3.Tietske Hettes, ged. Jorwerd 15 sept. 1665, tr. Oosterlittens 29 jan. 1699 Jeltje Abes, weduwnaar van Trijntje Gerrits († 1699).
Uit dit huwelijk:
a.Abe Jeltes, geb. 21 dec., ged. Oosterlittens 24 dec. 1699, tr. Oosterlittens 14 jan. 1725 Rinske Jetsis
b.Hette Jeltes, ged. Oosterlittens 17 dec. 1702, ged. Oosterlittens 17 dec. 1702, tr. 1Ί Oosterlittens 4 febr. 1731 Geertie Clasis; tr. 2Ί Oosterlittens 11 febr. 1742 Trijntje Douwes.
c.Jildu Jeltes, ged. Oosterlittens 30 nov. 1704.
4.Dirckjen Hettes, ged. Jorwerd 6 okt. 1667.
5.Jacob Hettes, ged. Jorwerd 1 aug. 1669, tr. Oosterlittens 2 sept. 1703 Trijntje Cornelis.
6.Dirck Hettes, ged. Jorwerd 22 okt. 1671, volgt III.
7?Dieuke Hettes, geb. Jorwerd ca. 1675, tr. Oosterlittens 15 jan. 1699 Pytter Johannes.
8.Pytrick Hettes, ged. Jorwerd 24 jan. 1677, tr. Oosterlittens 16 juni 1715 Douwe Wybrens, weduwnaar van (tr. Oosterlittens 25 juni 1702) Aefke Upkes.
Uit dit huwelijk:
a.Hylck Douwes, ged. Oosterlittens 6 dec. 1716.
b.Wybren Douwes, ged. Oosterlittens 5 febr. 1719.

III.Dirck Hettes, zoon van Hette Dircks (II.), ged. Jorwerd 22 okt. 1671, van Oosterlittens, † Welsrijp 1732, tr. Oosterlittens 24 aug. 1721 Pietje Ruurds, ged. Marssum 22 jan. 1699, van Oosterlittens, dochter van Ruirt Pieters en Japke Scheltis.
Uit dit huwelijk:
1.Hette Dirks, volgt IV.

IV.Hette Dirks, zoon van Dirck Hettes (III.), ged. Oosterlittens 20 febr. 1724, van Tzum (1746), landbouwer (1749: soober boer, 2 volwassenen, 1 kind), tr. 1Ί Edens (ondertr. Tzum 25 dec. 1746) 1 jan. 1747 Afke Piers, geb. ca. 1722, van Spannum, † Spannum 18 mei 1763, dochter van Pier Teekes en Franske Clases; tr. 2Ί Spannum 14 juli 1765 Lolkjen Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.Dirck Hettes Hofstra, geb. 7 dec., ged. Kubaard 15 dec. 1748, volgt V.
2.Pier, geb. Spannum 30 sept., ged. ald. 10 okt. 1751, † 17 jan. 1808.
3.Franske Hettes, geb. Spannum 18 maart, ged. ald. 28 maart 1756, tr. Spannum 19 mei 1777 Pieter Epkes, van Spannum.
4.Pieter Hettes Hofstra, geb. Spannum 28 jan., ged. ald. 4 febr. 1759, landbouwer, † (Hennaarderadeel) 13 nov. 1843.
5.Abe Hettes, geb. Spannum 8 mei, ged. ald. 12 juni 1763, te Spannum, tr. Giltje Jans.

V.Dirck Hettes Hofstra, zoon van Hette Dircks (IV.), geb. 7 dec., ged. Kubaard 15 dec. 1748, † Spannum 5 dec. 1829, tr. 1Ί Spannum 28 mei 1769 Sytske Lammerts, † Spannum 27 febr. 1810; tr. 2Ί Wommels 18 aug. 1814 Antje Martens Kingma, ged. Ried 9 mei 1768, † Spannum 21 febr. 1851, weduwe.
Uit dit huwelijk:
1.Aafke Dirks Hofstra, geb. Spannum 24 febr., ged. ald. 10 maart 1771, † (Hennaarderadeel) 17 mei 1847.
2.Lammert Dirks, volgt VI.
3.Hette Dirks, geb. Spannum 10 jan., ged. ald. 22 jan. 1775.
4.Lolkje Durks Hofstra, geb. Spannum 30 apr., ged. ald. 19 mei 1776, † (Hennaarderadeel) 22 dec. 1826, tr. Spannum 13 mei 1798 {Bauke Dirks}, van Spannum.

VI.Lammert Dirks, zoon van Dirck Hettes (V.), geb. Spannum 20 juli, ged. ald. 23 juli 1773, † Welsrijp 29 febr. 1808, tr. 1Ί Spannum 12 maart 1797 Djieuwke Wypkes Waardenburg, geb. Welsrijp 27 jan., ged. ald. 30 jan. 1777, † 16 okt. 1802, dochter van Wypke Gerrits en Jetske Cornelis; tr. 2Ί Welsrijp 3 maart 1805 Jetske Ypes Ypma, † 5 maart 1831, weduwe van (tr. 22 mei 1803) Tjebbe Jacobs, zij hertr. 3Ί Welsrijp 27 jan. 1811 Anne Roelofs van de Woude, † 1822, en vervolgens tr. 4Ί Albert Hanses Klomp.
Uit het eerste huwelijk:
1.Wypke Lammerts Hofstra, geb. Spannum 4 febr., ged. ald. 12 maart 1797, tr. 22 mei 1819 Tryntje Yntes Kingma.
2.Sietske, geb. Welsrijp 15 juli, ged. ald. 4 aug. 1799, verder onbekend.
3.Dirk Lammerts Hofstra, geb. Welsrijp 15 dec. 1801, ged. ald. 15 jan. 1802, tr. Maaike Dirks de Zwart, † Welsrijp 5 apr. 1836,
Uit het tweede huwelijk:
4.Tryntje Lammerts Hofstra, geb. Welsrijp 28 nov., ged. ald. 15 dec. 1805, † Franeker 8 sept. 1859, tr. 1Ί 29 juni 1828 Syds Jelles Nijdam, kastmakersnkecht, † Franeker 24 aug. 1858, zoon van Jelle Siedzes Nijdam en Antje Harmens; tr. 2Ί 21 juni 1859 Douwe Jans van der Zee, geb. Workum 13 okt. 1799, weduwnaar van Antje Doekles Tijnje, † Franeker 10 maart 1856.
5.Lammert Lammerts Hofstra, volgt VII.

Parenteel van Lammert Lammerts Hofstra

Van onderstaande foto's zijn alleen (zwart-wit) foto's bekend. WIE WEET WAAR DE ORIGINELEN ZICH BEVINDEN?
Zoektochten onder verschillende nazaten waren tot nu toe vruchteloos. Als u het weet, graag een bericht naar mailredmeralmanl.


Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)
naar een tekening door Lammert Hofstra (VII.5)


Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)


tekening ter herinnering aan
de vier huwelijken van
Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)


Hinke Pieters Dijkstra (1834-1917)


Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900), volgens overlevering,
maar dat kan m.i. niet juist zijn
(tenzij het geen foto maar een tekening is)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 32)


Medailles van Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 32)


Medailles van Lammert Lammerts Hofstra (1808-1900)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 32))


VII.Lammert Lammerts Hofstra, zoon van Lammert Dirks (VI.), geb. (postuum) Welsrijp 6 sept., ged. ald. 16 okt. 1808, winkelier, † Franeker 18 aug. 1900, tr. 1Ί Franeker 6 mei 1838 Ymkje Minnes van der Meer, geb. Marssum 6 apr. 1812, † Franeker 3 mei 1849, dochter van Minne Thomas van der Meer en Aukje Pieters; tr. 2Ί Franeker 27 apr. 1851 Martje Sijtzes Jager, geb. Niezijl, dochter van Sijtze Annes Jager en Trijntje Harkes; tr. 3Ί Franeker 4 jan. 1857 Sjieuwke Jans Bakker, geb. Witmarsum 20 juni 1815, † Franeker 6 mei 1866, dochter van Jan Sijbrens Bakker en Djieuwke Thomas, en weduwe van Jan Thijsses Ferwerda; 4Ί Franeker 10 maart 1867 Hinke Pieters Dijkstra, geb. Oosterlittens 6 okt. 1834, † Franeker 8 mei 1917 dochter van Pieter Pieters Dijkstra en Jetske Johannes Hofstra, en weduwe van Sijbren Pieters Bouma.
Uit het eerste huwelijk:
1.Lammert Hofstra, volgt VIII.1.
2.Minne Hofstra, volgt VIII.2.
3.Yetske (Jitske Lambertus) Hofstra, geb. Franeker 23 febr. 1846, † (Baarderadeel) 20 maart 1870, tr. Franeker 12 mei 1867 Gerben Brugsma, geb. Achlum 1 nov. 1840, timmerknecht, † Leeuwarden 1 febr. 1925, zoon van Jacob Gerrits Brugsma en Jeltje Gerbens Offinga; hij tr. 2Ί Marijke Douwes Heeringa; tr. 3Ί Trijntje Douwes van Dijk; tr. 4Ί Anskje Sybrandy.
Uit dit huwelijk:
a.Ymkje Gerbens Brugsma, geb. (Baarderadeel) 23 febr. 1868, † (Baarderadeel) 20 febr. 1869.
b.Ymkje Gerbens Brugsma, geb. (Baarderadeel) 1 febr. 1870, † (Baarderadeel) 6 mei 1870.
4.Yme Hofstra, geb. Franeker 3 mei 1849, † Franeker 10 mei 1849.
Uit het tweede huwelijk:
5.Trijntje Hofstra, geb. Franeker 27 febr. 1852, † Franeker 27 maart 1860.
6.Tjietske Hofstra, geb. Franeker 7 aug. 1854, † Franeker 18 okt. 1855.
Uit het vierde huwelijk:
7.Hendrik Hofstra, volgt VIII.3.
8.Jietske Hofstra, geb. Franeker 18 apr. 1870, † Drachten 19 mei 1953, tr. Franeker 22 mei 1894 Jannes Ausma, geb. Nuis 26 okt. 1864, wagenmaker te Donkerbroek, † Drachten 8 juni 1947.
Uit dit huwelijk:
a.Alle Ausma, geb. Tietjerksteradeel 30 okt. 1895, tr. Liesbeth Bergstra.
Uit dit huwelijk:
A.Jannes Ausma
B.Ido Ausma.
C.Tineke Ausma.
D.Jitske Ausma.
E.Hinke Ausma.
b.Lammert Ausma, geb. Drachten 8 aug. 1897, tr. Klaske Lodewijk, geb. 24 maart 1904.
Uit dit huwelijk:
A.Trijntje Ausma, geb. 25 juli 1927, † 2 juni 1932.
B.Jannes Ausma, geb. 18 okt. 1926.
C.Willem Ausma, geb. 4 juli 1930.
D.Alle Ausma, geb. 14 febr. 1932.
E.Douwe Ausma, geb. 2 sept. 1933.
F.Tineke Jitske Ausma, geb. 12 sept. 1934.
G.Jitske Ausma, geb. 11 juni 1936.
H.Geertje Ausma, geb. 7 maart 1938.
I.Sipke Thomas Ausma, geb. 20 febr. 1940.
J.Sieuwke Ausma, geb. 5 okt. 1941.
K.Thomas Ausma, geb. 18 sept. 1946.
c.Sipke Ausma, geb. Dokkum 14 mei 1901, † Voorburg 27 mei 1977, tr. Willemke van der Veen.
Uit dit huwelijk:
A.Tjibbe Ausma.
B.Jannes Ausma.
C.Jitske Ausma.
D.Trijntje Ausma.
d.Hinke Ausma, tr. Roelof van de Helm.
Uit dit huwelijk:
A.Haajo van de Helm.
B.Jannes van de Helm.
C.Jitske van de Helm.
D.Eelkje van de Helm.
9.Roelof Hofstra, volgt VIII.4.
10.Jetske Hofstra, geb. Franeker 26 jan. 1877, † Franeker 25 okt. 1953, tr. Franeker 22 mei 1902 Andries Baumfalk, geb. Franeker 29 okt. 1875, zadelmaker, postbode, † Driesum 4 jan. 1962, zoon van Johan Christiaan Baumfalk en Antje Andries Reitsma.
Uit dit huwelijk:
a.Johanna Christina Baumfalk, geb. 6 juni 1916, † 14 juni 1916.
b.Hinke Baumfalk, geb. Franeker 22 juni 1917, † 2008, tr. Franeker 9 nov. 1943 Hein Keijzer, geb. Finkum 31 dec. 1919, rijkspolitieambtenaar.
Uit dit huwelijk:
A.Jetsche Keijzer, geb. Franeker 19 aug. 1944, tr. Abel Tjoelker.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
B.Jan Keijzer, geb. Franeker 11 juni 1946, tr. Roelie Oosterveld.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
C.Maaike Saapke Keijzer, geb. Vlieland 26 maart 1949, tr. C.M. Liekelema.
Uit dit huwelijk vier kinderen.
D.Johanna Christina Keijzer, geb. Dokkum 5 juli 1953, tr. H.J. Kemper.
Uit dit huwelijk twee kinderen.
c.Johan Christiaan Baumfalk, geb. 27 jan. 1920, † 1 febr. 1920.

VIII.1Lammert Hofstra, zoon van Lammert Lammerts Hofstra (VII.), geb. Franeker 6 maart 1839, inlands kramer, † Franeker 9 apr. 1915, tr. Franeker 11 mei 1862 Dieuwke Ferwerda, geb. Franekeradeel 26 maart 1838, † Franeker 25 apr. 1904, dochter van Jan Thijsses Ferwerda en Sjieuwke Jans Bakker.

Lammert Hofstra (1839-1915)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 65)


Dieuwke Ferwerda (1838-1904)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 65)


Manufacturenwinkel van Lammert Hofstra (1839-1915),
Raadhuisplein te Franeker. Voor de deur Ymkje Hofstra
(1875-1956), Dieuwke Ferwerda (1838-1904) en Lammert Hofstra
(1839-1915). De man op de fiets is een broer van
Dieuwke, Thomas Ferwerda, die naar Amerika is geλmigreerd
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 68)

Uit dit huwelijk:
1.Lammert Hofstra, geb. Franeker 6 maart 1863, † Franeker 21 sept. 1863.
2.Lammert Hofstra, volgt IX.1.
3.Sieuwke Hofstra, geb. Franeker 9 sept. 1866, † Hallum 15 dec. 1953, tr. Franeker 25 aug. 1891 Gerrit Fokkema, geb. 3 apr. 1868, † 31 maart 1935, zoon van Hendrik Gerrits Fokkema en Antje Simons Brunia.

V.l.n.r. Griet (1907), Anna (1896-1990), Gerrit Fokkema (1868-), Simon Gerrit (1901-1945),
Sietske (1910), Ymkje (1904), Jan (1898-1953), Sieuwke Fokkema-Hofstra (1866-),
Hendrik (1892-1979), Dieuwke (1903-1971), Lammert (1894-1962), Cornelis Fokkema (1900-1977)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 85)

4.Jan Hofstra, geb. Franeker 27 dec. 1868, † Franeker 16 jan. 1869.
5.Jan Hofstra, geb. Franeker 27 maart 1872, † Franeker 23 okt. 1872.
6.Jan Hofstra, volgt IX.2.
7.Ymkje Hofstra, geb. Franeker 27 jan. 1875, † Boskoop 21 aug. 1956, tr. 1Ί Franeker 7 mei 1903 Cornelis van der Goot, geb. Wymbritseradeel 28 maart 1875, † Harderwijk 15 jan. 1909, zoon van Klaas van der Goot en Jeltje Wiersma; tr. 2Ί Franeker 3 mei 1917 Abram Verburg, weduwnaar.
Uit het eerste huwelijk een dochter, kinderloos overleden in 1995.

VIII.2Minne Lammerts Hofstra, zoon van Lammert Lammerts Hofstra (VII.), geb. Franeker 27 mei 1842, gemeentelijk architect te Franeker, † Leeuwarden 16 dec. 1915, tr. Franeker 14 mei 1868 Luutske Jeltes Pasma, geb. Franeker 29 juli 1848, † Leeuwarden 26 apr. 1929, dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Heltjes Hiemstra.

Minne Hofstra (1842-1915) en Luutske Pasma (1848-1929)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 99)


Luutske Hofstra-Pasma (1848-1929)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 99)


Huwelijksannonce van Minne Hofstra en Luutske Pasma
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 99)

Uit dit huwelijk:
1.Sjoukje Hofstra, geb. Franeker 26 mei 1869, † Leeuwarden 10 apr. 1951.

Sjoukje Hofstra (1869-1951) (naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 99)

2.Ymkje Hofstra, geb. Franeker 25 aug. 1871, † Franeker 12 sept. 1871.
3.Jelte Hofstra, geb. Franeker 20 okt. 1872, Phil. Nat. cand., † Franeker 6 okt. 1896.
4.Ymkje Hofstra, geb. Franeker 19 nov. 1874, † 10 juni 1891.
5.Froukje Hofstra, geb. Franeker 6 maart 1876, † 10 maart 1903.

Ymkje Hofstra (1874-1891) en Froukje Hofstra (1876-1903),
dochters van Minne Hofstra (naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 99).
Klopt dat wel? Of betreft het hier Ymkje Hofstra
(1876-1956), dochter van Lammert Hofstra?

6.Lammert Hofstra, volgt IX.3.
7.Tjiepke Hofstra, volgt IX.4.
8.Jietske Hofstra, geb. Franeker 21 nov. 1880, † Leeuwarden 11 jan. 1944.
9.Anke Hofstra, geb. Franeker 28 sept. 1882, † 23 juli 1904.
10.Dieuwke Hofstra, geb. Franeker 8 mei 1884, † Leeuwarden 21 jan. 1939.
11.Hijltje Hofstra, geb. Franeker 9 dec. 1885, † Franeker 17 aug. 1886.
12.Hijltje Hofstra, geb. Franeker 24 apr. 1888, † 5 jan. 1910.

VIII.3Hendrik Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (VII.), geb. Franeker 11 jan. 1868, inlands kramer, winkelier te Franeker, † Franeker 17 apr. 1953, tr. Franeker 10 maart 1892 Fokje Sleefstra, geb. Franeker 20 jan. 1867, † Franeker 28 febr. 1934, dochter van Cornelis Dirks Sleefstra en Antje Wybes Tamminga.

Fokje Sleefstra (1867-1934)


Hendrik Hofstra (1868-1953)


Fokje Sleefstra (1867-1934), Hendrik Hofstra (1868-1953) en hun kinderen

Uit dit huwelijk:
1.Lammert Hofstra, volgt IX.5.
2.Cornelis Hofstra, volgt IX.6.
3.Hinke Hofstra, geb. Franeker 1 apr. 1898, † Franeker 29 apr. 1989, tr. Franeker 21 dec. 1922 Tjitte Wever, geb. Franeker 3 apr. 1898, boekhandelaar te Franeker, † Franeker 23 aug. 1973.
Uit dit huwelijk:
a.Hermanus Wever, geb. Franeker 2 jan. 1924, boekhandelaar en uitgever, † Noordbergum 12 mei 2009, tr. Franeker 8 febr. 1950 Tjerkje van der Schaaf, geb. Franeker 2 okt. 1922.
Uit dit huwelijk:
A.Tjitte Wever, geb. Franeker 8 apr. 1951.
B.Theunis Gesinus Wever, geb. Franeker 2 juli 1960.
b.Hendrik Wever, geb. Franeker 25 jan. 1925, † 23 mei 2002, tr. Franeker 12 okt. 1950 Theodora Anna Hepkema, geb. Franeker 28 jan. 1926, † Franeker 10 febr. 2005.
Uit dit huwelijk:
A.Tjitte Wever, geb. Franeker 7 juli 1951.
B.Trijntje Margaretha Wever, geb. Franeker 28 maart 1953.
C.Hendrik Wever, geb. Franeker 24 okt. 1954.
D.Herman Ette Wever, geb. Franeker 6 okt. 1957.
E.Peter Theodoor Wever, geb. Franeker 8 dec. 1961.
c.Ette Wever, geb. Franeker 28 okt. 1927, †, tr. Wieb Attema.
Uit dit huwelijk:
A.Tjitte Wever.
B.Folkert Wever.
C.Ineke Wever.
D.Henk Wever.
E.Auke Pieter Wever.
d.Lammert Wever, geb. Franeker 18 juni 1930, boekhandelaar, uitgever, tr. Franeker 1 juli 1955 Gerbentje Westra, geb. Franeker 6 maart 1931.
Uit dit huwelijk:
A.Hinke Baukje Wever, geb. Leeuwarden 12 mei 1957.
B.Anna Maria Wever, geb. Franeker 28 juli 1958.
C.Akke Wever, geb. Leeuwarden 1 sept. 1961.
D.Tjitte Wever, geb. Leeuwarden 24 apr. 1963.
E.Matthijs Wever, geb. Franeker 12 aug. 1964.
F.Wilhelmina Wever, geb. Franeker 22 aug. 1970.
4.Antje Hofstra, geb. Franeker 4 jan. 1901, † Franeker 25 mei 1991, tr. Anne Emke Venema, geb. Sneek 18 febr. 1902, goudsmid, † 12 dec. 1941, weduwnaar van Eelke Boersma.

Antje Hofstra (1901-), Jitske Hofstra (1903-1998) en Jetske Hofstra (1906-)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 113)

Uit dit huwelijk:
a.Emke Anne Venema, geb. 1 sept. 1934, acquisiteur, tr. Harlingen 20 aug. 1959 Alida Nauta, geb. Harlingen 24 maart 1936.
Uit dit huwelijk:
A.Jacoba Tanna Venema, geb. Harlingen 9 okt. 1961.
B.Anne Emke Venema, geb. Harlingen 14 apr. 1964.
C.Anna-Marie Venema, geb. Harlingen 11 juni 1967.
b.Fokje Antje Venema, geb. 12 jan. 1936, telefoniste, tr. Amsterdam 24 sept. 1963 Marinus Hendrikus Antonius Delhez, geb. Steenbergen 21 juli 1930, rijksambtenaar.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
c.Hendrik Venema, geb. 19 dec. 1936, boekbinder, tr. Leeuwarden 15 juli 1965 Sietske Teatske Brons, geb. Leeuwarden 1 febr. 1944.
Uit dit huwelijk:
A.Klazina Venema, geb. Leeuwarden 20 sept. 1966.
B.Antje Hendrika Venema, geb. Leeuwarden 23 mei 1968.
C.Elisabeth Theodora Venema, geb. Leeuwarden 18 okt. 1969.
d.Sientje Venema, geb. 5 dec. 1937, tr. Romke van de Veen.
Uit dit huwelijk:
A.Harm Romke van de Veen.
B.Andrι van de Veen.
e.Hinke Jikke Venema, geb. 12 nov. 1938, † 28 dec. 1938.
f.Hinke Jikke Venema, geb. 16 jan. 1940, tr. Hessel Miedema.
Uit dit huwelijk:
A.Anneke Miedema.
B.Gerrit Miedema.
C.Andrι Pieter Miedema.
g.Gerlof Auke Venema, geb. 12 jan. 1941, tr. Elisabeth Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
A.Anne Gerlof Venema.
B.Eduard Venema.
C.Marinus Herman Venema.
h.Anna Feikje Venema, geb. 30 jan. 1942, tr. Piet de Jager.
Uit dit huwelijk:
A.Anja Klaszina de Jager.
B.Rinka de Jager.
C.Ingrid de Jager.
5.Jitske Hofstra, geb. Franeker 18 aug. 1903, † Delfzijl 4 sept. 1995, tr. Franeker 27 maart 1930 Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 maart 1900, bankdirecteur te Franeker, verzekeringsinspecteur bij Amstleven te Franeker, later te Groningen, † Franeker 13 sept. 1976, zoon van Jacob Nijdam en Aukje Jager.
Uit dit huwelijk nageslacht.
6.Jetske Hofstra, geb. Franeker 11 jan. 1906, † Assen 17 okt. 1988, tr. Franeker 17 juni 1937 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 1953) Gerben Rienk Wielenga, geb. Middelburg 5 okt. 1914.
Uit dit huwelijk:
a.Johanna Dirkje Wielenga, geb. Assen 31 mei 1938, tr. N.N. Koffeman.
b.Hendrik Wielenga, geb. Assen 9 febr. 1940, tr. Tjitske Krijgsheld.
c.Margaretha Lotty Wielenga, geb. Assen 26 nov. 1942, tr. N.N. Deuten.

VIII.4Roelof Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (VII.), geb. Franeker 26 sept. 1872, † Sneek 20 juni 1958, tr. Franeker 27 mei 1897 Eke Baumfalk, geb. Franeker 20 sept. 1871, † Sneek 12 jan. 1951, dochter van Johan Christiaan Baumfalk en Antje Andries Reitsma.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Hofstra, geb. Franeker 20 juli 1898, † 28 nov. 1955, tr. 26 mei 1922 Jacobus Eikelboom, geb. 2 maart 1893, † 17 apr. 1975; hij hertr. T.M. de Jong.
Uit dit huwelijk:
a.Annigje Jentje Eikelboom, geb. Groningen 6 juni 1923, tr. Groningen 22 juni 1948 Jannes Sikkens, geb. Groningen 17 apr. 1918, medewerker EGD te Groningen, † Groningen 8 sept. 2005.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Cornelis Sikkens, geb. Groningen 26 maart 1949.
B.Jacobus Anne Sikkens, geb. Groningen 18 nov. 1950.
C.Roelof Berend Sikkens, geb. Groningen 1 nov. 1952, tr. Butare, Rwanda 3 dec. 1988 Karen Lee Veverica, geb. Grand Rapids (MI, USA) 25 jan. 1954.
Uit dit huwelijk:
I.Maria Alida Sikkens, geb. en † Newport (OR, USA) 9 nov. 1991.
II.Andrew Jacob Sikkens, geb. Opelika (AL, USA) 24 juni 1993.
III.Diane Michelle Sikkens, geb. Opelika (AL, USA) 14 nov. 1994.
D.Jan Christiaan Sikkens, geb. Groningen 27 sept. 1956.
E.Willem Johan Sikkens, geb. Groningen 27 sept. 1956, tweeling met de vorige, tr. Groningen 2 mei 1979 Janna Salomons, geb. Groningen 1 aug. 1958.
Uit dit huwelijk:
I.Martha Sikkens, geb. Groningen 29 maart 1980.
F.Alida Cornelia Theodora Sikkens, geb. Groningen 19 nov. 1964.
b.Roelof Eikelboom, geb. Groningen 29 aug. 1924.
c.Willem Martinus Eikelboom, geb. Groningen 26 jan. 1926.
d.Johan Christiaan Eikelboom, geb. Groningen 24 juni 1927.
e.Eelco Eikelboom, geb. Groningen 8 nov. 1930.
f.Jan Eikelboom, geb. Groningen 7 juni 1932.
g.Eeke Hinke Eikelboom, geb. Groningen 23 dec. 1933, tr. Groningen 11 juli 1958 Jan Medema, geb. Groningen 4 febr. 1929, ambtenaar bij de PTT.
Uit dit huwelijk:
A.Riewerd Jacob Medema, geb. Groningen 28 dec. 1959.
B.Martinus Johan Medema, geb. Groningen 6 maart 1961.
C.Grietje Theodora Medema, geb. Groningen 30 apr. 1965.
D.Antje Margaretha Medema, geb. Groningen 30 apr. 1965, tweeling met de vorige.
h.Martinus Eikelboom, geb. Groningen 29 nov. 1935.
i.Jacoba Antje Eikelboom, geb. Groningen.
2.Hinke Hofstra, geb. Hoogeveen 8 sept. 1900 .

IX.1Lammert Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (VIII.1), geb. Franeker 5 sept. 1864, schoenmaker, † Grand Rapids (V.S) 9 aug. 1929, tr. 1Ί Franeker 6 juli 1884 Botje Pasma, geb. 20 juli 1864, † Franeker 21 juni 1885; tr. 2Ί Graneker 16 dec. 1885 Grietje Andringa, geb. Tzum 19 mei 1862, † (V.S.).
Uit het eerste huwelijk:
1.Dieuwke (Josy) Hofstra, geb. Franeker 2 dec. 1884, † 7 nov. 1963, tr. (V.S.) George Tinge, geb. 28 febr. 1882, † 18 nov. 1935.
Uit dit huwelijk:
a.Gertrud Tinge.
b.Ralph Tinge.
Uit het tweede huwelijk:
2.Janna Hofstra, geb. Franeker 18 maart 1887, † (V.S.) 6 okt. 1964, tr. John Wielenga.
Uit dit huwelijk:
a.Donald Wielenga.
b.Gladys Wielenga.
3.Geertruida (Gertie) Hofstra, geb. 30 nov. 1890, † 28 sept. 1964, tr. Jacob D. Mulder, geb. 3 okt. 1884, † 10 okt. 1964.

Lambertus Mulder (1922), Jacob Donald Mulder (1884-1964), Donald Mulder (1917),
Geertruida Mulder-Hofstra (1890-1964) en Gladys Mulder (1920)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 83)


Jacob Donald Mulder (1884-1964) en Geertruida Mulder-Hofstra (1890-1964)
en hun kinderen (naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 84)

Uit dit huwelijk:
a.Lambertus Mulder.
b.Helena Mulder.
4.Susie Hofstra, geb. 27 maart 1894, ongehuwd.

IX.2Jan Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (VIII.1), geb. Franeker 27 okt. 1873, † Chicago (V.S.) 5 okt. 1950, tr. Aaltje Propstra, geb. 14 apr. 1875, † 27 mei 1954.
Uit dit huwelijk:
1.Lambert Albert Hofstra, volgt X.1.

Susie Hofstra (1894-), LaRue G. Thompson (1912-), Jessie D. Hofstra
(1915-ca. 1990), Lambert A. Hofstra (1908-1992)
en Margareth Belgrave (1912-1991) (naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 89)

2.Jessie Dorothy Hofstra, geb. (V.S.) 15 nov. 1915 † 1980/1992, tr. 24 aug. 1940 La Rue Gayle Thompson, geb. 26 juli 1912; hij hertr. 1993 Marjory Burns Lagodmy.
Uit dit huwelijk:
a.Alice Clare Thomson, geb. 22 okt. 1942, tr. Bernard Muslin.
A.Jennifer Lynn Muslin, geb. 1977.
b.Edwin John Thompson, geb. 28 jan. 1947, tr. Cheryl N.N..
A.Bradly Edwin Thompson.
B.Kristin Michelle Thompson.

IX.3Lammert Hofstra, zoon van Minne Hofstra VIII.2, geb. Franeker 10 sept. 1877, accountant, † Vinkega 1 juli 1957, tr. ’s-Gravenhage Gezina Engelberta Winters, geb. Assen 26 aug. 1888, † 27 aug. 1965.
Uit dit huwelijk:
1.Johanna Cornelia Hofstra, geb. Vinkega 12 mei 1911, tr. (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Jacobus Gerardus Milo.
Uit dit huwelijk zes kinderen, o.a.:
a.Ellen Erica Milo, relatie met Albert John Radcliffe Haycock; tr. ’s-Gravenhage 4 apr. 1971 Frits Gerrit Wiebe Steinhorst.
Uit de eerste relatie:
A.Saskia Ingrid Helena Steinhorst (geboren Milo; geλcht door haar stiefvader 1971), geb. 1965.
2.Luutske Froukje Hofstra, geb. Vinkega 9 okt. 1914, tr. Almelo 28 okt. 1948 Jan Anceaux, geb. Dordrecht 3 juli 1905, gemeenteambtenaar.
Uit dit huwelijk:
a.Adriaan Marius Anceaux, geb. Dordrecht 16 sept. 1950.
b.Johanna Gezina Engelbertha Anceaux, geb. Dordrecht 17 mei 1952, tr. Herman Gerritsen.
3.Minne Jelte Hofstra, geb. Noordwolde (F) 27 nov. 1916, † Noordwolde 2 dec. 1916.
4.Jurrina Johanna Hofstra, geb. ’s-Gravenhage 31 maart 1920.
5.Minnie Hofstra, geb. Arnhem 13 apr. 1920 [dit of het geboortejaar van het vorige kind moet onjuist zijn], maatschappelijk werkster, tr. Prof. dr. Marten Gerbertus Buist, geb. Groningen 13 sept. 1925, †.
Uit dit huwelijk:
a.Evelien Buist, geb. Groningen 19 aug. 1954.
b.Hendrik Jan Buist, geb. Groningen 12 okt. 1956.
6.Jitske Sjoukje Hofstra, geb. Arnhem 15 maart 1927, tr. Almelo 3 maart 1967 Dirk Jan Rijksen, geb. Almelo 26 juni 1923, werktuigbouwkundige.
Uit dit huwelijk:
a.Judith Mathea Geraldina Rijksen, geb. Almelo 7 dec. 1967.
b.Esther Ursula Ebertina Rijksen, geb. Almelo 29 maart 1969.

IX.4Tjiepke Hofstra, zoon van Minne Hofstra (VIII.2), geb. Franeker 3 apr. 1879, † Leeuwarden 7 mei 1945, tr. Leeuwarden 20 sept. 1916 Johanna Margaretha Wesselson, geb. Velp 6 maart 1891, † Leeuwarden 13 apr. 1969.
Uit dit huwelijk:
1.Gerharda Lubertha Hofstra, geb. Leeuwarden 4 nov. 1917, telefoniste te Leeuwarden.
2.Minnie Lucie Hofstra, geb. Leeuwarden 7 mei 1919, hoofdleidster aan een kleuterschool te Amstelveen.
3.Juliana Sophia Louise, geb. Leeuwarden 16 febr. 1923, tr. Leeuwarden 19 okt. 1951 Sietze (Cecil) Visser, geb. Murmerwoude 13 maart 1925, metselaar.
Uit dit huwelijk:
a.Gelt Klaas (Geralt Clarence) Visser, geb. Leeuwarden 23 apr. 1952, tr. 14 mei 1976 Wilma P. Lycklama a Nijeholt, geb. 19 juni 1955.
b.Philip Minne Visser, geb. Woodstock, Canada 4 okt. 1954.
c.Howard Cecil Visser, geb. Woodstock, Canada 23 mei 1959.

IX.5Lammert Hofstra, zoon van Hendrik Hofstra (VIII.3), geb. Franeker 17 juni 1893, onderwijzer, † 14 febr. 1978, tr. 1Ί Franeker 23 mei 1916 Jeltje Koopmans, geb. 5 dec. 1894, † Franeker 8 dec. 1918; tr. 2Ί Assen 17 apr. 1925 Geertruida Nienhuis, geb. Ulrum 11 juli 1903, † 28 jan. 1995.

Lammert Hofstra (1893-1978) en Geertruida Nienhuis (1903-...),
trouwfoto (naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 122)


Lammert Hofstra (1893-1978) en Geertruida Nienhuis (1903-...)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 122)

Uit het eerste huwelijk:
1.Jetske Hofstra, geb. Franeker 26 maart 1918, † Woodstock (Canada) 5 jan. 2004, tr. Franeker 9 juli 1947 Foppe de Jong, geb. Dronrijp 17 jan. 1917, onderhoudsmonteur, † Woodstock (Canada) 23 sept. 2004.
Uit dit huwelijk:
a.Jeltje Geertruida de Jong, geb. Stiens 13 juni 1948, tr. 24 juli 1971 Albert Schut, geb. 30 apr. 1946.
Uit dit huwelijk:
A.Kevin Paul Schut, geb. 31 maart 1974.
B.Steven Allen Schut, geb. 14 sept. 1976.
b.Sieuwke de Jong, geb. Hamilton (Canada) 13 maart 1950, tr. 16 okt. 1971 Robert George Pallister.
Uit dit huwelijk:
A.Gini Sieuwke Pallister, geb. 20 mei 1972.
B.Gregory Robert Pallister, geb. 6 nov. 1973.
C.James Arthur Pallister, geb. 9 dec. 1976.
c.Frances Ann de Jong, geb. Woodstock (Canada) 2 dec. 1959.
2.kind, geb. Franeker 5 dec. 1918, † Franeker 6 dec. 1918.
Uit het tweede huwelijk:
3.Hendrik Hofstra, volgt X.2.
4.Geert Hofstra, volgt X.3.
5.Fokje Hofstra, geb. Franeker 10 maart 1930, tr. Woodstock (Canada) Rudolph Paul Wesselson, geb. Amsterdam 27 juli 1930, landbouwer.
Uit dit huwelijk:
a.Grace Gertrude Wesselson, geb. Woodstock (Canada) 12 okt. 1955.
b.Theodora Anita Wesselson, geb. Cambridge (Canada) 28 mei 1958.
c.Paul George Wesselson, geb. Cambridge (Canada) 11 apr. 1960.
d.Lloyd Rudolph Wesselson, geb. Cambridge (Canada) 5 nov. 1961.
e.John Adrian Wesselson, geb. Cambridge (Canada) 5 dec. 1964.
6.Onno Hofstra, volgt X.4.
7.Anna Hofstra, geb. Franeker 13 okt. 1934, tr. Woodstock (Canada) 12 okt. 1959 Anne Luth, geb. Zuidhorn 26 juli 1935.
Uit dit huwelijk:
a.Theresa Anna Luth, geb. Woodstock (Canada) 3 mei 1961.
b.John William Luth, geb. Woodstock (Canada) 11 okt. 1963.
c.Wilma Lynn Luth, geb. Woodstock (Canada) 23 juli 1966.
d.Lawrence Andrew Luth, geb. Woodstock (Canada) 29 dec. 1967.
e.Andrew Benjamin Luth, geb. Woodstock (Canada) 12 jan. 1971.
8.Cornelis Hofstra, geb. Franeker 26 maart 1938, loodgieter, † Franeker 15 nov. 2006, tr. Franeker 17 juli 1964 Anna Penninga, geb. Makkum 27 sept. 1940, boekhoudster.
Uit dit huwelijk geen kinderen, maar wel zijn drie kinderen geadopteerd:
a.Annelies Sujitta Hofstra, geb. Udontani (Thailand) 17 maart 1974.
b.Jeroen Sothorn Hofstra, geb. Bangkok (Thailand) 30 maart 1974.
c.Paul David Hofstra, geb. Semarang (Indonesiλ) 30 juli 1977.
9.Janna Ebeltje Hofstra, geb. Franeker 26 maart 1941, tr. Franeker 4 aug. 1972 John William de Goede, geb. Dordrecht 23 maart 1947, musicus.
Uit dit huwelijk:
a.Paul Christiaan de Goede, geb. Harlingen 21 febr. 1973.
b.Corine Geertruid de Goede, geb. Buitenpost 15 sept. 1975.
10.Hinke Antje Hofstra, geb. Franeker 26 maart 1941 (tweeling met de vorige), † Geldrop 22 maart 2008, tr. Franeker 31 okt. 1967 Jan Anne van der Noord, geb. Huizum 24 aug. 1941, ingenieur.
Uit dit huwelijk geen kinderen, maar wel zijn twee kinderen geadopteerd:
a.Christiaan Joh. van der Noord, geb. Semarang (Indonesiλ) 15 maart 1975.
b.Anneke Geertruida van der Noord, geb. Semarang (Indonesiλ) 3 ok.t 1976.
11.Paul Hofstra, geb. Franeker 8 nov. 1945, straaljagerpiloot, † Paderborn (D) 18 jan 1968.

Paul Hofstra (1945-1968), die als straaljagerpiloot is verongelukt
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 122)


IX.6Cornelis Hofstra, zoon van Hendrik Hofstra (VIII.3), geb. Franeker 30 mei 1895, winkelier te Franeker, † 18 mei 1971, tr. 6 mei 1919 Douwtje Wouters, geb. 6 febr. 1895, † Franeker 25 juni 1982.

Douwtje Wouters (1895-1982) en Cornelis Hofstra (1895-1971)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 133)


Cornelis Hofstra (1895-1971) en Douwtje Wouters (1895-1982)
(naar: Fokkema, Genealogie Hofstra, 135)

Uit dit huwelijk:
1.Hendrik Hofstra, geb. Franeker 25 maart 1920, † Franeker 19 dec. 1927.
2.Klaas Hofstra, volgt X.5.
3.Lammert Hofstra, volgt X.6.
4.Hiltje Hofstra, geb. Franeker 20 febr. 1926, tr. Franeker 15 juni 1955 Jan Zorgdrager, geb. Terschelling 2 jan. 1932, scheepswerktuigkundige koopvaardij.
Uit dit huwelijk:
a.Douwina Hilde Zorgdrager, geb. Leeuwarden 21 juli 1956.
b.Helena Emma Zorgdrager, geb. Franeker 8 jan. 1959.
c.Marjan Fokaline Zorgdrager, geb. Franeker 2 juni 1960.
d.Jan Theodoor Zorgdrager, geb. Franeker 1 okt. 1962.
e.Cornelis Christiaan Zorgdrager, geb. Harlingen 20 sept. 1965.
5.Fokje Hofstra, geb. Franeker 20 okt. 1929, † Leeuwarden 31 okt. 2001, tr. Franeker 22 aug. 1957 Catrinus Pieters, geb. Leeuwarden 9 aug. 1930, directeur van een verzekeringsmaatschappij, † 3 jan. 2008.
Uit dit huwelijk:
a.Douwine Fokeline Pieters, geb. Buitenpost 21 mei 1958.
b.Antje Catrina Pieters, geb. Buitenpost 17 nov. 1959.
c.Jurjen Eertza Pieters, geb. Buitenpost 1 apr. 1961.
d.Cornelis Henk Pieters, geb. Buitenpost 28 okt. 1962.
e.Johannes Dirk Pieters, geb. Buitenpost 19 sept. 1967.
f.Marianne Hilde Pieters, geb. Buitenpost 7 dec. 1969.
6.Hendrik Hofstra, volgt X.7.

X.1Lambert Albert Hofstra, zoon van Jan Hofstra (IX.2), geb. (V.S.) 18 jan. 1908, † 22 aug. 1992, tr. 24 mei 1941 Margareth Belgrave, geb. 27 sept. 1912, † 23 juli 1991.
Uit dit huwelijk:
1.John Lambert Hofstra, volgt XI.1.
2.Glenn Brian Hofstra, volgt XI.2.

X.2Hendrik Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (IX.5), geb. Franeker 8 febr. 1926, assistent-chef Philips te Eindhoven, † Eindhoven 14 jan. 2008, tr. Eindhoven 14 dec. 1951 Elisabeth Jacobi, geb. Smallingerland (Drachten) 11 apr. 1926, † 1 aug. 2009.
Uit dit huwelijk:
1.Baukje Hofstra, geb. Eindhoven 14 dec. 1952.
2.Geertruida Hofstra, geb. Eindhoven 19 juli 1955.
3.Anneke Hofstra, geb. Eindhoven 16 aug. 1958, † 9 mei 2012.
4.Lammert Herman Hofstra, geb. Eindhoven 14 sept. 1964.

X.3Geert Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (IX.5), geb. Franeker 4 sept. 1927, † Hardenberg 8 aug. 1989, tr. Seroei (Nieuw-Guinea) Cornelia van Leeuwen, geb. ’s-Gravenhage 23 apr. 1931.
Uit dit huwelijk:
1.Welmoed Marike Hofstra, geb. Seroei (Nieuw-Guinea) 10 juli 1959.
2.Lambert Hendrik Hofstra, geb. Seroei 28 sept. 1960.
3.Winfried Beatrice Hofstra, geb. Seroei 5 juli 1962.
4.Marianne Sophia Hofstra, geb. Hardenberg 27 juli 1965.
5.Frederike Christine Hofstra, geb. Hardenberg 13 sept. 1967.
6.Paula Therese Hofstra, geb. Hardenberg 5 febr. 1969.

X.4Onno Hofstra, zoon van Lammert Hofstra (IX.5), geb. Franeker 17 maart 1932, leraar, adjunct-directeur MAVO, tr. Zuidlaren 23 aug. 1960 Trijntje Johanna Bouwers, geb. Zuidlaren 1 febr. 1934, onderwijzeres.
Uit dit huwelijk:
1.Annet Margreeth Hofstra, geb. Eindhoven 5 jan. 1962.
2.Gerda Pauline Hofstra, geb. Eindhoven 25 febr. 1963.
3.Ellen Jacoba Hofstra, geb. Eindhoven 2 dec. 1965.
4.Lambertus Johannes Hofstra, geb. Eindhoven 2 dec. 1965, tweeling met de vorige.
5.Pieter Theodoor Hofstra, geb. Hoogeveen 14 nov. 1968.

X.5Klaas Hofstra, zoon van Cornelis Hofstra (IX.6), geb. Franeker 13 aug. 1921, † Franeker 26 mei 1991, manufacturier, tr. Menaldum 15 aug. 1946 Hotsche de Jong, geb. Jellum 30 nov. 1920, † Leeuwarden 8 febr. 2007.
Uit dit huwelijk:
1.Cornelis Hendrik Hofstra, volgt XI.3
2.Trijntje Hofstra, geb. Franeker 19 febr. 1950.
3.Tjeerd Foppe Hofstra, volgt XI.4.
4.Douwina Hilly Hofstra, geb. Franeker 15 aug. 1957.
5.Hendrik Lammert Hofstra, geb. Franeker 12 jan. 1959.
6.Sita Anna Fokeline Hofstra, geb. Franeker 2 juli 1965.

X.6Lammert Hofstra, zoon van Cornelis Hofstra (IX.6), geb. Franeker 12 dec. 1923, directiesecretaris, † Franeker 16 jan. 2010, tr. Franeker 27 sept. 1950, tr. Willemke Miedema, geb. 13 dec. 1927, † Franeker 11 juni 2000.

Lammert Hofstra en Bette Alma, Warffum 2009

Uit dit huwelijk:
1.Cornelis Hofstra, geb. Franeker 23 mei 1953, tr. Henny Okkema.
2.Jeltje Hofstra, geb. Franeker 18 nov. 1955, tr. Jitty Hoekstra.
3.Douwina Hofstra, geb. Franeker 4 dec. 1957, tr. Jan Droogendijk.
Uit dit huwelijk:
a.Harmen Droogendijk, tr. Klaske N.N..
b.Gert Droogendijk.
c.Maarten Droogendijk.
4.Marja Hofstra, geb. Franeker 26 sept. 1960, tr. Tjeerd van der Ploeg.
Uit dit huwelijk:
a.Bastiaan van der Ploeg.
b.Esther van der Ploeg.
c.Manuel van der Ploeg.
d.Lydia van der Ploeg.
5.Klaas Hofstra, geb. Franeker 16 apr. 1964, tr. Alie N.N.
Uit dit huwelijk:
a.Jelmer Hofstra.
b.Nynke Hofstra.
c.Lysbeth Hofstra.

X.7Hendrik Hofstra, zoon van Cornelis Hofstra (IX.6), geb. Franeker 21 mei 1933, hoofd inkoopafdeling, tr. Weesp 8 mei 1958 Fokje Aafken Stobbe, geb. Gasselternijveen 2 juli 1930.
Uit dit huwelijk:
1.Geeske Fokje Hofstra, geb. Franeker 22 apr. 1959, tr. Harderwijk 14 nov. 1980 N.N.
2.Cornelis Hendrik Hofstra, geb. Amsterdam 16 nov. 1960.
3.Margaretha Alexandra Hofstra, geb. Amsterdam 7 febr. 1965.
4.Jacob Ruurd Hofstra, geb. Amsterdam 19 aug. 1971.

XI.1John Lambert Hofstra, zoon van Lambert Albert Hofstra (X.1), geb. 29 sept. 1942, tr. Carol N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Karen Hofstra, tr. N.N..
2.Amy Hofstra, tr. N.N..
3.Sarah Hofstra.

XI.2Glenn Brian Hofstra, zoon van Lambert Albert Hofstra (X.1), geb. 15 febr. 1945, tr. Billie N.N., geb. 1949/1950.
Uit dit huwelijk:
1.Billie Kate Hofstra, geb. 1975/1976.
2.Jorie Hofstra, geb. 1978/1979.
3.Glenn Lambert Hofstra, geb. 1979/1980.

XI.3Cornelis Hendrik Hofstra, zoon van Klaas Hofstra (X.5), geb. Franeker 29 mei 1947, systeemanalist, tr. ’t Harde 17 okt. 1969 Johanna van Putten, geb. ’t Harde 1 dec. 1945.
Uit dit huwelijk:
1.Marijke Corina Hofstra, geb. Waddinxveen 1 mei 1970.
2.Jurjen Tjeerd Hofstra, geb. Gouda 5 jan. 1974.
3.Auke Johan Hofstra, geb. De Lier 10 apr. 1977.

XI.4Tjeerd Foppe Hofstra, zoon van Klaas Hofstra (X.5), geb. Franeker 21 sept. 1953, verpleger, tr. Franeker 9 juli 1974 Engeltje Mulder, geb. Donkerbroek 5 okt. 1953.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Lammert Hofstra, geb. Franeker 17 juli 1977.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina