Genealogie Alkema
Inleiding

Op het Internet zijn verschillende genealogieλn Alkema te vinden. De stamreeks wordt dikwijls tot in de 17de eeuw opgevoerd, maar de oudste generaties zijn wat wankel. Daarom laat ik die hieronder weg en vang aan bij Gerrit Egberts (ca. 1700-1779) te Niebert. De recente generaties zijn aangevuld uit verschillende genealogieλn op het Internet die hieronder vermeld worden.
De nazaten van Egbert Gerrits (II.) namen na 1811 de naam Alkema aan (waarvan de achtergrond mij nog niet gebleken is), terwijl de kinderen van zijn broer Lucas zich Renkema en Rinkema noemde, net als vele familieleden van Egberts en Lucas' moeder Sieuwke Lucas. Hun nageslacht is in de gedrukte genealogie Renkema van Trees Renkema-Renkema beschreven.


Genealogie

I.Gerrit Egberts, begr. Niebert 25 maart 1779, tr. Niebert 15 juni 1727 Sieuwke Lucas, van Niebert, begr. Niebert 20 dec. 1757, dochter van Luke Eisses en Anne Geerts.
Op 1 mei 1779 worden Jantje (als weduwe), Geertje (haar man), Egbert, Lucas, Hiltje en Martje Gerrits (met hun mannen) vermeld als erfgenamen van Gerrit Egberts, hun vader (R.A. LXXI c 3).
Op 23 aug. 1775 verkopen Gerrit Egberts en zijn kinderen Jantje, Hiltje (met haar man Jan Egberts), Egbert, Lucas, Martje Gerrits (met haar man) en Willem Adolfs namens zijn vrouw Geertje Gerrits aan Jacob Botes en Anke Wymers, mede-eigenaar van het overige gedeelte, een boerenplaats in ’t Niebert, bestaande uit behuizing en landerijen door Gerrit Egberts gebruikt enz. R.A. LXXI c 1). Dit land werd een jaar later door Egbert Gerrits (156) meierwijze gebruikt (zie aldaar).
Wellicht zijn Gerrits grootouders: Wobbe Egberts, van Niebert, tr. Marum 6 nov. 1664 Hille Jansen, van Marum.
Nog onduidelijk is of en hoe Gerrit Wobbes aan hen verwant is. Gerrit Wobbes tr. Tolbert 18 mei 1739 Aukje Harms, van Niebert, en dit echtpaar laat te Tolbert dopen:
a.Wobbe Gerrits, ged. 27 sept. 1739, tr. Luigje Reinderts.
Uit dit huwelijk:
A.Reinder, zoon van Wobbe Gerrits en Luigje Reinderts, geb. op de Leek in het huis van de weduwe van Reinoldus Slagter, zuster van Wobbe Gerrits, terwijl Luigje naar de Leek om een boodschap was, ged. Leek 9 okt. 1774.
b.Harm, ged. 26 aug. 1742.
c.Marie, ged. 7 maart 1745, † na 1774, tr. (ondertr. Midwolde 25 juni 1769) Reynoldus Hansen, van Groningen, † vσσr 1774. Is hij een zoon van Hans Harms (Dan) (556)?
d.Metje, ged. 29 jan. 1749.
Gerrit is mogelijk kind van Wobbe Jeltes die te Tolbert laat dopen:
a.Jelte, ged. 20 febr. 1687.
b.Focke, ged. 1 maart 1696.
c.Kunne Harkama, ged. 28 aug. 1698 (doopvragen beantwoord door ‘Aate de moey’).
d.Magdalena Harkama, ged. 1701.
eGerrit Philippus, ged. 9 dec. 1705 (= Gerrit Wobbes?).
f.Marie, ged. 27 maart 1707.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Gerrits, ged. Niebert 25 apr. 1728, † na 1779, tr. Midwolde 11 mei 1754 Aldert Jans, ged. Tolbert 2 maart 1732, † vσσr 1779, zoon van Jan Meertens en Hilke Alderts.
Uit dit huwelijk:
a.Jan, ged. Midwolde 9 febr. 1755.
b.Gerrit Alderts, ged. Midwolde 16 mei 1756, † vσσr 1813, tr. Geertje Arends, † na 1813.
Zijn nageslacht noemt zich Boerema.
c.Hinderk, ged. Midwolde 14 mei 1758, † vσσr 29 apr. 1764.
d.Hiltje, ged. Midwolde 18 okt. 1761.
e.Hindrik Allerts Allershof, ged. Midwolde 29 apr. 1764, † Leek 14 febr. 1815, tr. Akke Gerrits.
f.Siewke Alderts, ged. Midwolde 22 maart 1767, van Terheil, tr. Roden (ondertr. ald. 23 apr.) 14 mei 1797 Lambertus Klasens Mederoos, ged. Roden 10 jan. 1774, zoon van Klaas Geerts en Jantien Lambertus Wilkens.
g.Albert Alderts Aldershof, ged. Midwolde 3 febr. 1771, † Enumatil 1 apr. 1848, tr. Martje Everts Holsema, geb. 1765/1766, † Enumatil 21 sept. 1847.
2.Geertje Gerrits, † tussen 1779 en 1816, tr. (ondertr. Midwolde 21 apr.) 13 mei 1753 Willem Adolfs, ged. Tolbert 5 juli 1725, koopman, † Tolbert 3 apr. 1816, zoon van Adolf Elings en Aaltje Willems.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
3.kind, begr. Niebert 23 jan. 1731.
4.kind, ged. Niebert 6 juli 1732, begr. Niebert 6 maart 1742.
5.Egbert Gerrits, volgt II.
6.Lucas Gerrits, ged. Nuis 19 apr. 1739, chercher te Niebert, begr. Niebert 21 sept. 1805, tr. (als ‘van Midwolde’) Tolbert 15 mei 1780 Hiltje Jannes Dijk, ged. Faan 14 nov. 1757, † Tolbert 21 dec. 1828, dochter van Jannes Meints Dijk en Roelfke Willems.
Op 13 mei 1785 verkopen Sirk Thomas en Roelfke Willems, weduwe van Jannes Meints, en Lucas Gerrits en Hiltje Jans een behuizing, schuur en beklemming van landerijen op de Diepswal aan Hindrik Jans Roffel en zijn vrouw Aaltje Derks (R.A. LXXI c 3.).
Uit dit huwelijk:
a.Roelfke, ged. Tolbert 22 apr. 1781, † vσσr 23 febr. 1783.
b.Roelfke Lukas Rinkema, ged. Tolbert 23 febr. 1783, † Niekerk 25 febr. 1845, tr. Gerke Johannes Heringa.
c.Sieuwke Lucas Rinkema, ged. Tolbert 16 juli 1786, † Niekerk 1 okt. 1852, tr. Oldekerk 2 dec. 1840 Willem Bouwes Ipema, geb. Roderwolde, timmerman, zoon van Bouwe Geerts en Akke Willems.
d.Jannes, ged. Tolbert 7 dec. 1788, † Midwolde 8 apr. 1813.
e.Anke Lukas Renkema, ged. Tolbert 20 nov. 1791, † Niebert 13 okt. 1870, tr. Marum 29 febr. 1812 Harm Tjerks van der Schaaf, geb. Dronrijp, † Niebert 19 juli 1845, timmerman, zoon van Tjerk Pieters en Sieuke Hermens.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
f.Gerrit Lucas Renkema, geb. 10 mei, ged. 25 mei 1794, landbouwer, † Nietap 29 maart 1866, tr. Leek 13 juli 1818 Antje Klasen Cazemier, geb. Leek 1794/1795, † Nietap 28 nov. 1857, dochter van Klaas Alberts Cazemier en Auwktje Derks.
Uit dit huwelijk o.a. Lucas Gerrits Renkema, geb. Roden 22 jan. 1829, † Roderveld 2 febr. 1886, uit wiens drie huwelijken geen kinderen gevonden zijn.
g.Willem Lucas Renkema, geb. 1798/1799, † Oldekerk 19 sept. 1859, tr. Grootegast 27 nov. 1817 Ruurtje Wiebes Hasenberg, dochter van Wiebe Willems Hasenberg en Doetje Jetses.
Uit dit huwelijk nageslacht Renkema/Rinkema, o.a.:
A.Pieter Rinkema, geb. Sebaldeburen 4 aug. 1838, † Enumatil 14 juli 1914, tr. Oldekerk 2 juni 1860 Trientje Zigter, geb. Ezinge, dochter van Fokke Pieters Zigter en Grietje Fokkes Dijkstra.
7.Hiltje Gerrits, ged. Midwolde 1 juli 1742, [† Midwolde 18 febr. 1813 (71 jaar)], tr. 1Ί Midwolde 29 apr. 1764 Jan Egberts, ged. Tolbert 30 dec. 1736, † 1780, zoon van Egbert Jans de Wilde en Janke Hendriks; [tr. 2Ί Hindrik Cornelis].
Uit dit huwelijk:
a.Date, geb. Midwolde, ged. ald. 27 juli 1766.
8.Martje Gerrits, ged. Midwolde 1 aug. 1745, van Tolbert, † na 1779, tr. (ondertr. Midwolde 3 apr. 1774) Berent Cornellis Hazenberg, ged. Midwolde 19 mei 1743, † Nuis 26 jan. 1812.
Uit dit huwelijk:
a.Albertje Berends Hazenberg, geb. Midwolde, ged. ald. 14 mei 1775, † Nuis 7 aug. 1854, tr. ca. 1800 Jan Geerts Hazenberg, ged. Tolbert 6 juni 1773, landbouwer te Nuis, † Marum 14 aug. 1859, zoon van Geert Jans en Stientje Jacobs.

II.Egbert Gerrits, zoon van Gerrit Egberts (I.), landbouwer, † Nuis 6 aug. 1803, tr. Niebert 22 okt. 1775, tr. Aukje Annes, † Nuis 19 maart 1796, dochter van Anne Popkes Rosema en Anje Willems.
Op 30 apr. 1776 verkoopt Jacob Bates aan Goris Garms (...) een behuizing, schuur, landerijen enz. te Niebert, met twee matten hooiland te Lucaswolde enz., alles door Egbert Gerrits meierwijze gebruikt (R.A. LXXI c 2).
Uit dit huwelijk:
1.Gerrit Egberts Alkema, ged. Nuis 10 dec. 1775, volgt III.1.
2.Anne Egberts Alkema, geb. 1777/1778, volgt III.2.
3.Wobbe Egberts Alkema, geb. Nuis 1781/1782, volgt III.3.
4.Geertje Egberts Alkema, geb. Nuis 1785/1786, volgt III.4.
5.Antje Egberts Alkema, ged. Nuis 20 (21?) juni 1789, † Leek 23 maart 1862, tr. Leek 6 aug. 1815 Derk Alberts Hollander, geb. Wittewierum, ged. Ten Boer 5 okt. 1777, schoenmaker, † Tolbert 10 jan. 1842, zoon van Albert Pieters Hollander en Grietje Mennes.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
6.Lucas Egberts Alkema, ged. Nuis 13 nov. 1791, volgt III.5.
7.Cnellis, ged. Nuis 6 apr. 1795, vermoedelijk jong overleden.

III.1Gerrit Egberts Alkema, zoon van Egbert Gerrits (II.), ged. Nuis 10 dec. 1775, arbeider, † Marum 3 maart 1855, tr. 1Ί (ondertr. Marum 29 dec. 1799, att. naar Niebert) Janke Pieters, van Ureterp, geb. 1775/1776, † Marum 4 jan. 1819; tr. 2Ί Marum 31 maart 1822 Jantje Pieters Stok(sema), geb. Tolbert 24 okt. 1796, † Marum 6 juli 1894, dochter van Pieter Jacobs Stok en Martje Pieters Hakkema.
Uit het eerste huwelijk:
1.Aukje Gerrits Alkema, ged. Marum 10 aug. 1800, † Lucaswolde 31 jan. 1886, tr. Marum 24 mei 1832 Arend Hindriks van Olst, geb. Niebert 23 nov. 1799, landbouwer, zoon van Hindrik Arends van Olst en Aaltje Harms Jansen.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
2.Fokje Gerrits Alkema, geb. Akkrum (in een schip), ged. Marum 8 jan. 1804, † Akkrum 17 mei 1839, tr. Haskerland 27 sept. 1828 Wisse Teedes Boonstra, geb. Joure dec. 1788, † vσσr 1837, zoon van Teede Wisses Boonstra en Rigtje Sjoukes van der Meulen.
3.Egbert Gerrits Alkema, geb. Marum 29 jan., ged. ald. 23 febr. 1806, † Marum 14 apr. 1862, tr. Marum 25 aug. 1836 Teedske Sjoerds Slottje, geb. Oldeboorn 15 juli 1805, dochter van Sjoerd Adams Slottje en Tietje Lippes de Haan.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
4.Pieterke (Pietje) Gerrits Alkema, geb. Marum 29 apr., ged. ald. 29 mei 1808, † Marum 1 aug. 1828.
5.Albert Gerrits Alkema, geb. Marum 23 juni, ged. ald. 28 juli 1811, † De Wilp 7 juni 1885, tr. Marum 28 dec. 1872 Lutske Lucas Grashuis, geb. Olterterp 14 aug. 1824, † De Wilp 17 aug. 1891, dochter van Lukas Johannes Grashuis en Rimke Jans Suur, en weduwe van Wietze Sterkeboer.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
6.Antje Gerrits Alkema, geb. Marum 5 dec. 1812, † Wijnjeterp 5 juni 1883, tr. Opsterland 15 sept. 1849 Sieger Veenstra, geb. Duurswoude 6 sept. 1812, zoon van Jurrit Siegers Veenstra en Grietje Roels.
7.Trientje Gerrits Alkema, geb. Marum 1815/1816, † De Wilp 6 juli 1855, tr. Marum 30 okt. 1847 Lucas Grashuis, geb. Groningen, zoon van Lucas Johannes Grashuis en Rimke Jans Suur.
Vσσr het huwelijk geboren:
a.Lukas Alkema, geb. Marum 2 dec. 1844, † Marum 18 jan. 1846 (als Lukas Grashuis).
b.Janke Grashuis, geb. Marum 20 dec. 1845 (als Alkema; bij het huwelijk gewettigd), dienstmeid, † Nuis 23 okt. 1884, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
8.Wobbe Gerrits Alkema, geb. Marum dec. 1822, † Marum 23 jan. 1823.
9.Wobbe Gerrits Alkema, geb. Marum 15 dec. 1823, volgt IV.1.
10.Martje Gerrits Alkema, geb. Marum 7 sept. 1826, † Marum 10 maart 1900, tr. Marum 25 juni 1859 Wessel Westerhof, geb. Doezum, zoon van Teye Edsges Westerhof en Wiskje Fokkes de Boer.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
11.Kornelis Gerrits Alkema, geb. Marum 17 apr. 1828, † Marum 1 maart 1829.
12.Anne Gerrits Alkema, geb. Marum 26 febr. 1830, † Marum 11 dec. 1858.
13.Kornelis Alkema, geb. Marum 6 dec. 1832, volgt IV.2.
14.Marijke Gerrits Alkema, geb. Marum 18 maart 1835, volgt IV.3.
15.Sieuwke Gerrits Alkema, geb. Marum 11 mei 1837, † Marum 17 aug. 1896.

III.2Anne Egberts Alkema, zoon van Egbert Gerrits (II.), geb. 1777/1778, van Nuis, landbouwer te Nuis, † Nuis 10 maart 1850, tr. (ondertr. Nuis mei 1803 en Surhuisterveen 24 mei 1803) Sjouwktje Wiebes Wagenaar, geb. Surhuisterveen 2 sept., ged. ald. 8 okt. 1780, † Nuis 7 apr. 1850, dochter van Wybe Popkes en Tietje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.Aukje Annes Alkema, geb. Nuis 24 juli, ged. ald. 5 aug. 1804, tr. Marum 27 juli 1823 Jannes Hessels Veenstra, ged. Nuis 11 aug. 1787, zoon van Hessel Jans en Eltje Klazens.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
2.Wybe Annes Alkema, geb. Nuis 9 maart, ged. ald. 20 apr. 1806, fusilier, † Zwolle 19 okt. 1826, ongehuwd.
3.Tietje Annes Alkema, geb. Nuis 5 juli, ged. ald. 14 juli 1809, † vσσr 18 maart 1816.
4.Egbert Annes Alkema, volgt IV.4.
5.Popke Annes Alkema, volgt IV.5.
6.Teetje Annes Alkema, geb. Nuis 18 maart 1816, † Nuis 8 juli 1841.
7.Lucas Annes Alkema, geb. Nuis 27 juli 1819, volgt IV.6.

III.3Wobbe Egberts Alkema, zoon van Egbert Gerrits (II.), geb. Nuis 1781/1782, arbeider, † Marum 24 nov. 1846, tr. Marum 24 juli 1804 Riemke Onnes Zwart, ged. Marum 21 dec. 1783, † Marum 10 maart 1854, dochter van Onne Jakobs Zwart en Geeske Alberts.
Uit dit huwelijk:
1.Onne Wobbes Alkema, geb. Noordwijk 20 nov., ged. ald. 14 dec. 1809, volgt IV.7.
2.Auktje Wobbes Alkema, geb. Noordwijk 19 febr., ged. ald. 3 apr. 1809, † Marum 3 juli 1883, tr. 1Ί Marum 16 mei 1830 Jacob Roelfs Postema, geb. Marum 1803/1804, † Marum 2 juni 1837, zoon van Roelf Hendriks Postema en Hiltje Geerts; tr. 2Ί Marum 4 apr. 1839 Hendrik Poelma, geb. Marum 5 okt. 1805, zoon van Eit Lucas Poelma en Bauktje Tjeerts.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
3.Egbert Wobbes Alkema, volgt IV.8.

III.4Geertje Egberts Alkema, zoon van Egbert Gerrits (II.), geb. Nuis 1785/1786, † Marum 18 nov. 1856, tr. Abraham Taapkens (Takens), ged. Norg 1 juli 1764, arbeider, † Zevenhuizen 9 febr. 1830, zoon van Take Jans en Trientje Abrahams (Amsing).
Dochter, buitenechtelijk:
1.Aukje Abrahams Alkema (ook Takes en Amsing), geb. Nuis 6 febr., ged. ald. 22 febr. 1806, † Zevenhuizen 13 maart 1861 (47 jaar oud), relatie met Tjalling Gerrits Terpstra, geb. 1769/1770, van Ureterp, landbouwer, arbeider, † Marum 11 dec. 1837, weduwnaar van Anje Meinderts; tr. Leek 5 apr. 1844 Harm Bartelds Kamerling, geb. Tolbert 23 febr. 1803, † Niebert 6 nov. 1862, zoon van Barteld Jans en Harmke Jans, weduwnaar van Jantje Reinders Oosting.
Kinderen, buitenechtelijk (het tweede, derde en vierde bij Tjalling Gerrits Terpstra):
a.Geertje Amsing, geb. Zevenhuizen 8 nov. 1827, † Zevenhuizen 9 jan. 1828.
b.Frouwkje Takes, geb. Tolbert 11 jan. 1831 (erkend door Tjalling Gerrits Terpstra), † Kommerzijl 21 okt. 1864, tr. Grijpskerk 13 mei 1861 Kobes Veldman, geb. Oldekerk, zoon van Geert Jans Veldman en Hendrikje Jans.
c.Geert Takes, geb. Leek 3 dec. 1832 (erkend door Tjalling Gerrits Terpstra), tr. Grijpskerk 12 juli 1856 Bettje Muller, geb. Ruigewaard 24 sept. 1837,dochter van Harm Lubbartus Muller en Willemke Berends Mersman.
d.Gerritje Alkema (Terpstra), geb. Niebert 29 maart 1837 (als dochter van Tjalling Gerrits Terpstra en Auktje Abrams), † Hoogkerk 4 sept. 1923 (als Gerritje Terpstra, dochter van Tjalling Gerrits Terpstra en Auktje Abrams), tr. Marum 4 mei 1862 Itske Nuismer, geb. Zevenhuizen, geb. Zevenhuizen 19 febr. 1841 (als Itske Nuis), † Groningen 12 jan. 1924, zoon van Otte Nuismer en Ida Koenes.
e.Martje Harms Alkema, geb. Leek 6 juli 1842, † Tolbert 30 aug. 1842.
Uit het huwelijk, o.a.:
2.Trientje Abrahams Taapkens (Amsing), geb. Marum 23 sept. 1811, † Tolbert 2 nov. 1885, tr. Marum 7 maart 1849 haar neef Egbert Derks Hollander, geb. Tolbert 25 apr. 1820, † Tolbert 19 nov. 1908, zoon van Derk Alberts Hollander en Antje Egberts Alkema.
Voor nageslacht zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
3.Jan Abrahams Amsing(s), geb. Marum 23 sept. 1811, † Zevenhuizen 14 febr. 1866, tr. 1Ί Marum 5 aug. 1844 zijn nicht Auktje Derks Hollander, geb. Tolbert 10 febr. 1818, † Tolbert 30 dec. 1845, dochter van Derk Alberts Hollander en Antje Egberts Alkema; tr. 2Ί Albertje van der Velde.

III.5Lucas Egberts Alkema, zoon van Egbert Gerrits (II.), ged. Nuis 13 nov. 1791, arbeider, † Leeuwarden 5 apr. 1850, tr. Marum 11 mei 1817 Sapke Douwes Wijkstra, geb. Noordwijk, ged. ald. 22 sept. 1795, † Nuis 19 maart 1866, dochter van Douwe Sytzes Wijkstra en Weike Wybes.
Volgens Sapkes achterkleindochter Hilje Nanninga liep zij mank.
Uit dit huwelijk:
1.Aukje Lucas Alkema, geb. Lucaswolde 5 sept. 1817, † Marum 11 apr. 1859.
2.Douwe Alkema, geb. Zevenhuizen 23 aug. 1819, arbeider, † Nuis 31 okt. 1886.
3.Egbert Lucas Alkema, geb. Lucaswolde 24 sept. 1821, volgt IV.9.
4.Willem Alkema, geb. Lucaswolde 22 apr. 1822, verder onbekend.
5.Anne Lucas Alkema, geb. Nuis 23 juli 1830, † Nuis 28 juli 1830.
6.Willemke Alkema, geb. Nuis 23 juli 1830, tweeling met de vorige, † Marum 30 nov. 1899, tr. Marum 21 dec. 1853 Hendrik Willems Koenes, zoon van Willem Hendriks Koenes en Gepke Stoffers Casemier.

IV.1Wobbe Gerrits Alkema, zoon van Gerrit Egberts Alkema (III.1), geb. Marum 15 dec. 1823, dagloner, † Noordwijk 11 jan. 1908, tr. Marum 22 dec. 1849 Doetje Westerhof, geb. Doezum 24 febr. 1821, † Grootegast 31 jan. 1882, dochter van Teye Edsges Westerhof en Wiske Fokkes de Boer.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Alkema, geb. Doezum 6 sept. 1850, † Grootegast 23 dec. 1873.
2.Wiskje Alkema, geb. Grootegast 9 jan. 1854, † Grootegast 6 febr. 1910, tr. Grootegast 2 juni 1877 Roelf Lieuwes Mellema, geb. Groningen, † Grootegast 15 maart 1900, zoon van Martha Mellema.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
3.kind, geb. en † Grootegast 6 dec. 1857.
4.Martje Alkema, geb. Grootegast 8 febr. 1859, † Kommerzijl 4 apr. 1939, tr. Grijpskerk 22 juni 1891 Dirk Kamstra, geb. Niezijl, koopman, zoon van Berend Kamstra en Hiltje Veenhuizen.
5.kind, geb. en † Grootegast 14 nov. 1863.

IV.2Kornelis Alkema, zoon van Gerrit Egberts Alkema (III.1), geb. Marum 6 dec. 1832, † Zevenhuizen 6 mei 1917, tr. Leek 13 febr. 1864 Janna van der Velde, geb. Tolbert 1834/1835, † Groningen 10 maart 1920, dochter van Willem Bijmholt van der Velde en Tjeertje Meidnerts Speulman.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Alkema, geb. Tolbert 19 febr. 1864, † Groningen 10 mei 1946, tr. 1Ί Aduard 8 maart 1888 Reinder Drentje, geb. Aduard, † Aduard 25 apr. 1910, zoon van Jacob Aiklaar Drentje en Trijntje van der Wal; tr. 2Ί Groningen 30 apr. 1914 Evert Ax, geb. Zulte 7 dec. 1869, zoon van Nicolaas Ax en Niessien Brink.
Voor verder nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
Uit een onbekende relatie:
a.Kornelis Alkema, geb. Tolbert 5 apr. 1886, † Tolbert 2 apr. 1891.
2.Tjeertje Alkema, geb. Tolbert 13 mei 1865, † Groningen 10 sept. 1945, tr. 1Ί Aduard 18 mei 1889 Kornelis Beukema, geb. Aduard, † Den Ham 2 juli 1894, zoon van Jan Jakobs Beukema en Harmina Boer; tr. 2Ί Aduard 28 juli 1905 Geert Scholtens, geb. Kommerijl, † Hoekje 22 febr. 1941, zoon van Sake Scholtens en Geertje Adema.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
3.Martje Alkema, geb. Tolbert 9 apr. 1867, † Leek 5 sept. 1867.
4.Martje Alkema, geb. Tolbert 4 juni 1868, † Groningen 19 juni 1938, tr. Aduard 11 aug. 1894 Geert Kuiper, geb. Roden 23 maart 1874, zoon van Marten Kuiper en Lutske Tel.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
5.Boudina Alkema, geb. Tolbert 26 jan. 1871, † Een 11 febr. 1941, tr. Aduard 18 mei 1895 Henderikus van der Beek, geb. Aduard, † Een 28 mei 1952, zoon van Hindrik van der Beek en Annechien Schortanus.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
6.Marijke Alkema, geb. Tolbert 8 juli 1873, † Aduard 6 aug. 1947, tr. 1Ί Aduard 16 mei 1896 Jacob Drentje, geb. Aduard, † Aduard 19 aug. 1901, zoon van Jakob Drentje en Auktje van der Graft; tr. 2Ί Aduard 28 juni 1902 Marten Helmus, geb. Fransum, † Aduard 5 mei 1948, zoon van Freerk Helmus en Lammertje Bossinga.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
7.Willemke Alkema, geb. Tolbert 24 sept. 1876, tr. Marum 22 maart 1902 Joldert van Dijk, geb. Marum, † Een 7 okt. 1948, zoon van Harm van Dijk en Hendrikje van Dijk.

IV.3Marijke Gerrits Alkema, dochter van Gerrit Egberts Alkema (III.1), geb. Marum 18 maart 1835, † Doezum 25 mei 1909, tr. Grootegast 3 maart 1866 Hendrik Boukes Venema, geb. Doezum 21 mei 1819, † Doezum 1 mei 1908, zoon van Bouke Johannes Venema en Pieterke Fokkes de Beer.
Voor nageslacht uit het huwelijk, zie: http://genealogie.bakering.com/parenteel-alkema.php#7929.
Uit een onbekende relatie:
1.Gerrit Alkema, geb. Marum 21 jan. 1861, volgt V.1.
2.Hendrik Alkema, geb. Noordwijk 26 okt. 1864, † Noordwijk 9 nov. 1864.

IV.4Egbert Annes Alkema, zoon van Anne Egberts Alkema (III.2), geb. Nuis 6 dec. 1811, arbeider, † Nuis 29 nov. 1897, tr. 1Ί Marum 21 mei 1840 Aafke Folkerts Niewijk, geb. Niebert 11 sept. 1814, † Marum 22 okt. 1856, dochter van Folkert Jentes Niewijk en Antje Wiebes; tr. 2Ί Marum 28 mei 1865 Aafke de Vries, geb. Nuis 14 aug. 1831, † Nuis 9 juli 1885, dochter van Antje Hendriks de Vries.
Uit het eerste huwelijk:
1.Anne Alkema, geb. Nuis 10 febr. 1841, † Nuis 12 maart 1849.
2.Sjoukje Alkema, geb. Nuis 3 nov. 1843, † Nuis 21 febr. 1860.
3.Antje Alkema, geb. Nuis 29 jan. 1847, † Nuis 22 juli 1863.
4.Aukje Alkema, geb. Nuis 28 mei 1850, † Zevenhuizen 15 aug. 1887, tr. Marum 16 apr. 1870 Hendrik Smilda, geb. Zevenhuizen, zoon van Egbert Jans Smilda en Dieuwke Girbes Buist.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
5.Anna Alkema, geb. Nuis 10 juni 1853, † Marum 31 mei 1856.
6.Tietje Alkema, geb. Nuis 1 maart 1856, † Marum 20 juni 1856.
Uit het tweede huwelijk:
7.Sjouktje Alkema, geb. Nuis 24 mei 1866, † Oldekerk 18 febr. 1941, tr. 1Ί Leek 17 mei 1890 Hotze van der Veen, geb. Ureterp 1863/1864, zoon van Fedde Pieters van der Veen en Janke Hotzes Kaspers; tr. 2Ί Oldekerk 10 mei 1900 Wiebe Boerema, geb. Doezum, zoon van Jan Jans Boerema en Antje Reinders Dijkstra.
8.Popke Alkema, geb. Nuis 5 nov. 1868, volgt V.2.
9.Lucas Alkema, geb. Nuis 20 jan. 1873, † Nuis 15 okt. 1875.

IV.5Popke Annes Alkema, zoon van Anne Egberts Alkema (III.2), geb. Nuis 26 febr. 1814, landbouwer, † Nuis 14 mei 1898, tr.1Ί Marum 14 juni 1838 Aaltje Jans Veenstra, geb. Nuis 13 apr. 1815, † Nuis 27 juli 1840, dochter van Jan Hessels Veenstra en Beiske Hendriks; tr. 2Ί Marum 31 aug. 1843 Martje Roelfs IJpma, geb. Niebert 8 mei 1821, † Nuis 22 sept. 1853, dochter van Roelf Siemens IJpma en Trientje Hedsers Rinkema; tr. 3Ί Marum 19 mei 1855 Hiltje Jans Postema, geb. Niebert 29 dec. 1830, dochter van Jan Roelfs Postema en Tjaaktje Hendriks Togtstra.
Uit het eerste huwelijk:
1.Wiebe Popkes Alkema, geb. Nuis 25 maart 1839, volgt V.3.
2.Jan Alkema, geb. Nuis 22 juli 1840, volgt V.4.
Uit het tweede huwelijk:
3.Anne Alkema, geb. Nuis 12 jan. 1845, † Marum 6 juni 1845.
4.Trijntje Alkema, geb. Nuis 1846/1847, † Marum 10 okt. 1859.
5.Anne Alkema, geb. Nuis 22 aug. 1848, volgt V.5.
6.Roelf Alkema, geb. Nuis 24 sept. 1850, volgt V.6.
Uit het derde huwelijk:
7.Jannes Alkema, geb. Nuis 12 febr. 1856, volgt V.7.
8.kind, geb. en † Marum 6 jan. 1858.
9.Sjoukje Alkema, geb. Nuis 29 dec. 1858, † Marum 15 jan. 1859.
10.Jan Pops Alkema, geb. Nuis 28 jan. 1860, volgt V.8.
11.Egbert Alkema, geb. Nuis 27 juni 1862, volgt V.9.
12.Auktje Alkema, geb. Nuis 1 jan. 1865, † Nuis 7 juli 1867.
13.kind, geb. en † Nuis 4 dec. 1869.
14.kind, geb. en † Nuis 12 apr. 1871.
15.kind, geb. en † Nuis 17 juni 1872.
16.Aukje Alkema, geb. Nuis 12 aug. 1874, † Foxwolde 8 nov. 1918, tr. Roden 15 mei 1897 Geert van der Velde, geb. Foxwolde 10 jan. 1869, landbouwer, † Foxwolde 28 apr. 1920, zoon van Hinderikus Tjebbels van der Velde en Jaapkien Vogelzang.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
17.Sjoukje Alkema, geb. Nuis 21 jan. 1876, † Grootegast 14 sept. 1917, tr. 1Ί Marum 6 mei 1898 Wiebren van der Veen, geb. Marum, zoon van Wiebren Wobbes van der Veen en Jenke Sanders van der Meulen; tr. 2Ί Grootegast 22 jan. 1916 Jan de Vries, geb. Opende, zoon van Jan Jans de Vries en Jantje Hindriks Drenth.

IV.6Lucas Annes Alkema, zoon van Anne Egberts Alkema (III.2), geb. Nuis 27 juli 1819, landbouwer te Nuis, † Niebert 24 aug. 1883, tr. Marum 6 juli 1843 Marijke Derks Pop, geb. Doezum 7 juni 1818, † Nuis 2 juni 1890, dochter van Derk Harms Pop en Derkje Meints Wierenga.
Uit dit huwelijk:
1.Harm Alkema, geb. Nuis 1 sept. 1843, volgt V.10.
2.Anne Alkema, geb. Nuis 11 jan. 1846, volgt V.11.
3.Sjouktje Alkema, geb. Nuis 28 aug. 1850, † Terheil 25 dec. 1910, tr. Leek 19 mei 1877 Jan Hummel, geb. Zevenhuizen 3 jan. 1852, † Roden 26 dec. 1928, zoon van Albert Hummel en Jantje de Boer.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
4.Derk Alkema, geb. Niebert 10 febr. 1853, volgt V.12.
5.Derktje Alkema, geb. Nuis, tr. Marum 16 maart 1878 Krien Zeemans, geb. Siegerswoude, schipper, zoon van Sytze Krienes Zeemans en Wytske Jans van der Woude.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
6.Wiebe Alkema, geb. Nuis 1855/1856, † Niebert 11 apr. 1878.
7.Auke Alkema, geb. Niebert 1859/1860, † Niebert 21 juni 1872.
8.Meint Alkema, geb. Niebert, volgt V.13.

IV.7Onne Wobbes Alkema, zoon van Wobbe Egberts Alkema (III.3), geb. Noordwijk 20 nov., ged. ald. 14 dec. 1806, arbeider, † Drouwenermond 14 okt. 1872 tr. Marum 2 juni 1836 Iekje Derks Hollander, geb. Tolbert 27 febr. 1814, † Tolbert 23 maart 1892, dochter van Derk Alberts Hollander en Annegien Jans Koning.
Uit dit huwelijk:
1.Riemptje Alkema, geb. Grootegast 9 dec. 1845, † Onstwedde? 31 aug. 1877, tr. Odoorn 8 juni 1867 Gerrit de Vries, geb. Leek 7 mei 1838, arbeider, zoon van Johannes Gerrits de Vries en Renstje Harms Rodenboog, weduwnaar van Geertruida Drenth.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
2.Wobbe Onnes Alkema, geb. Noordwijk 3 dec. 1849, volgt V.14.
3.Derk Alkema, geb. Nieuw-Buinen 3 jan. 1853, volgt V.15.

IV.8Egbert Wobbes Alkema, zoon van Wobbe Egberts Alkema (III.3), geb. Noordwijk 9 mei 1816, † Niebert 28 mei 1875, tr. Marum 30 mei 1842 Ebeltje Hendriks Kamstra, geb. Grijpskerk 23 apr. 1820, † De Wilp 10 febr. 1881, dochter van Hendrik Hendriks Kamstra en Nieske Jakobs van Alles (of Nabring).
Uit dit huwelijk:
1.Nieske Alkema, geb. Marum 25 dec. 1843, † Marum 23 maart 1898, tr. Leek 21 maart 1863 Popke Middel, geb. Midwolde 23 febr. 1844, † Marum 1 sept. 1901, dochter van Gerke Middel en Marijke de Vries.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
2.Wobbe Alkema, geb. Marum 16 juli 1850, volgt V.16.
3.Auktje Alkema, geb. Marum 20 juli 1855, † De Wilp 24 sept. 1884, tr. Marum 13 nov. 1875 Derk Hofstee, timmerman, zoon van Hendrik Berends Hofste en Auktje Jans Sikkinga.
Voor nageslacht zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
4.Hendrik Alkema, geb. Marum 22 apr. 1858, volgt V.17.

IV.9Egbert Lucas Alkema, zoon van Lucas Egberts Alkema (III.5), geb. Lucaswolde 24 sept. 1821, arbeider, † Midwolde 1 juli 1890, tr. Marum 20 dec. 1851 Trientje Jelles van der Kamp, geb. Zevenhuizen 25 maart 1821, † Marum 19 jan. 1903, dochter van Jelle Jakobs van der Kamp en Gerritje Hendriks Buil.
Uit dit huwelijk:
1.Sapke Alkema, geb. Marum 11 sept. 1852, † Tolbert 5 mei 1885.
2.Gerritje Alkema, geb. Nuis 2 juli 1855, volgt V.18.
3.Jelle Alkema, geb. Zevenhuizen 18 okt. 1858, volgt V.19.
4.Auke Alkema, geb. Zevenhuizen 13 sept. 1861, volgt V.20.

V.1Gerrit Alkema, zoon van Marijke Gerrits Alkema (IV.3), geb. Marum 21 jan. 1861, † Doezum 16 apr. 1902, tr. Grootegast 10 okt. 1885 Anna Nijboer, geb. Marum 20 nov. 1861, † Doezum 20 dec. 1901, dochter van Harmen Harmens Nijboer en Sijtske Boersma.
Uit dit huwelijk:
1.Marijke Alkema, geb. Doezum 27 juli 1886, † Lisse(?) 10 juli 1976, tr. Lisse Cornelis de Vries, geb. 1882, † Lisse(?) 6 febr. 1959.
2.Sietske Alkema, geb. Doezum 4 nov. 1888, † 5 mei 1973, tr. Leek 12 mei 1917 Geert Snip, geb. Midwolde 1886, † 23 sept. 1967, zoon van Anne Snip en Auktje van der Laan.
3.Harm Alkema, geb. Doezum 7 dec. 1890, † Doezum 25 febr. 1967, tr. Grootegast 31 juli 1915 Renskje Helmus, geb. Opende 26 maart 1897, † Groningen 19 apr. 1979, dochter van Lieuwe Helmus en Hiltje Ruiling.
Bron: http://genealogie.bakering.com/kwartierstaat.php en http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w.htm#BM8401.
Uit dit huwelijk:
a.Hiltje Alkema, geb. Doezum 20 nov. 1915, † 6 maart 1991, tr. 30 nov. 1937 Geert Ras, geb. 10 dec. 1911, † 26 jan. 1990.
b.Anna Alkema, geb. Doezum, tr. Siegerswoude Jan Varwijk, geb. 16 juni 1914, † 10 juli 1994.
c.Marijke Alkema, tr. Lutjegast Roelf Pepernoot, geb. 18 aug. 1919, † 23 apr. 1990.
d.Blijke Alkema, geb. Doezum, tr. Hoogkerk Jacob Dijkstra, geb. 24 sept. 1918, † vσσr 2004.
e.Sietske Alkema, geb. Doezum, tr. Andries van der Kloet, geb. 15 juni 1916, † 7 okt. 1993.
f.Lieuwe Alkema, geb. Doezum, tr. Doezum Jantje de Jong, geb. Siegerswoude.
Uit dit huwelijk:
A.Harm Alkema, geb. 23 nov. 1955, † 7 dec. 1955.
B.Harm Alkema, tr. Doezum Martje Willemke Poelman.
C.Hiltje Alkema, tr. Doezum Haaije Postma.
D.Renske Anna Alkema, tr. Lutjegast Meindert van der Bijl.
g.Gerrit Alkema, geb. Doezum 13 dec. 1930, † 16 mei 1992, ongehuwd.
h.Hendrik Alkema, geb. Doezum, tr. Anneke Luinge.
Uit dit huwelijk:
A.Annette Renske Alkema, tr. 1Ί Groningen Edward Maatjes; tr. 2Ί Roland Edgar Kemper.
B.Renskje Hilda Alkema, geb. Groningen.
C.Lammy Sietske Alkema, tr. Assen Nico Triezenberg.
D.Anna Jantje Alkema, tr. Drachten Hein Bernard Wijbenga.
E.Siska Gretha Alkema.
i.Jantje Alkema, geb. Doezum 13 febr. 1935, † 4 dec. 1994, tr. Noordwijk/Doezum 6 mei 1960 Wietze Kuperus, geb. 17 mei 1934, † Doezum 16 maart 1999.
4.Hendrik Alkema, geb. Lucaswolde 2 sept. 1893, † 3 jan. 1982, tr. Zuidhorn 18 mei 1916 Trijntje Kremer, geb. Noordhorn 9 maart 1887, † Oldekerk 8 maart 1950, dochter van Hindrik Kremer en Klaaske Noordhof.
Uit dit huwelijk:
a.Gerrit Alkema, geb. Gaarkeuken 1917/1918, † Visvliet 20 febr. 1923.
b.Anna Alkema, geb. 18 sept. 1920, † 1 nov. 1986, ongehuwd.
c.Gerrit Alkema, geb. 14 jan. 1924, † Enumatil 22 apr. 1971, tr. Enumatil Grietje Sloot.
Uit dit huwelijk:
A.Henk Alkema, tr. Leeuwtje van der Zwaag.
B.Jaap Alkema, tr. Anneke Steenbergen.
C.Ina Alkema, tr. Maarten ten Hoven.
d.Harm Alkema, geb. Leek, tr. Spijkenisse Johanna Sloot, geb. Groningen.
Uit dit huwelijk:
A.Arend Harry Alkema, geb. Groningen, tr. Spijkenisse Mercedes Molina, geb. Barcelona (Sp.).
B.Hendrik Alkema, geb. Oldekerk, tr. Rotterdam Yvonne Koolen, geb. Rotterdam.
C.Trijntje Hillechiena Johanna Alkema, geb. Rotterdam, tr. Johannes F. van der Stelt.
e.Hendrik Alkema, geb. Groningen, tr. Oldekerk Martje Luchtenberg, geb. Kommerzijl 7 apr. 1927, † Groningen 10 juli 1995.
Uit dit huwelijk:
A.Tietje Alkema, geb. Niekerk, tr. Jacobus Johannes Bijma, geb. Tolbert.
B.Trijntje Alkema, tr. Chucu Janga.
C.Pieterdina Alkema, tr. E.C. Jordan.
D.Hendrik Alkema, geb. Oldekerk, tr. Maria Johanna Marechiena Wierenga, geb. Groningen.
E.Pieter Alkema, tr. R.E. Scholtens.
F.Gerrit Alkema, tr. Klasina Jongman.
G.Eelke Alkema, tr. Boukje Hoeksema.
H.Anneke Alkema, tr. Leo Kuipers.
I.Harm Alkema.
J.Martje Alkema, tr. Gerrit Klazens Eilander, arbeider.
5.Jantje Alkema, geb. Doezum 17 sept. 1895, † Groningen 24 sept. 1989, ongehuwd.
6.Tjitske Alkema, geb. Doezum 12 jan. 1896, † Lisse 26 jan. 1979, ongehuwd.
7.Bouke Alkema, geb. Doezum 22 sept. 1900, † Doezum 7 sept. 1902.

V.2Pop(ke) Alkema, zoon van Egbert Annes Alkema (IV.4), geb. Nuis 5 nov. 1868, † Nuis 13 nov. 1950, tr. Marum 20 mei 1898 Jeltje de Boer, geb. Drachten 19 nov. 1869, † Niebert 30 dec. 1945, dochter van Ate Arends de Boer en Janke Harmens Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.Egbert Alkema, geb. Nuis 24 juli 1899, † Nuis 4 mei 1923.
2.Janke Alkema, geb. Nuis 17 nov. 1901.
3.Aafke Alkema, geb. Nuis 21 dec. 1903, tr. Marum 5 apr. 1924 Bouwe Veenstra, geb. Niebert, zoon van Wieger Veenstra en Grietje Hoogeveen.
4.Bouko Alkema, geb. Nuis 8 apr. 1906, † Nuis 27 apr. 1914.
5.Ate Pops Alkema, geb. Nuis 8 apr. 1906, † Groningen 6 jan. 1978, tr. Geertje Heslinga, geb. 1920, † Groningen 18 mei 1992.
6.Lukas Alkema, geb. Nuis 7 apr. 1910, tr. Marum 28 okt. 1933 Aaltje de Boer, geb. Nuis, dochter van Lubbe de Boer en Renje Alkema.
Uit dit huwelijk:
a.Popke Alkema, tr. Anneke Homan.
Uit dit huwelijk:
A.Lukas Jacob Alkema, tr. Henderine Land.
Uit dit huwelijk:
I.Sianne Alkema.
II.Lucien Alkema.
B.Jacob Lukas Alkema, tr. Jolanda Wilhelmina Wiersinga.
C.Aaltje Renje Alkema.
b.Renje Alkema.
7.Sjoukje Alkema, geb. Nuis 7 apr. 1910, tr. Marum 17 nov. 1934 Klaas Struikema, geb. Bergum, zoon van Gaatse Struikema en Gesina Siersema.

V.3Wiebe Popkes Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 25 maart 1839, † Zevenhuizen 19 jan. 1891, tr. Leek 30 apr. 1864 Aaltje de Graaf, geb. Nuis 3 juli 1840, † Zevenhuizen 3 juli 1909, dochter van Oetse Jans de Graaf en Hiltje Hendriks Hijs.
Uit dit huwelijk:
1.Hiltje Alkema, geb. Zevenhuizen 15 febr. 1865, tr. Zuidhorn 23 mei 1889 Klaas Teeninga, geb. Niekerk 1 aug. 1863, † Leek 22 febr. 1952, zoon van Jakob Arriens Teeninga en Trientje Bakker.
2.Aaltje Alkema, geb. Zevenhuizen, 20 apr. 1868, † Leek 27 juni 1952, tr. Leek 26 mei 1888 Jan van der Weg, geb. Tolbert 4 juli 1858, † Leek 7 nov. 1930, zoon van Jakob van der Weg en Antje Snieder.
3.Hendriktje Alkema, geb. Zevenhuizen 23 juli 1871, tr. Leek 6 jan. 1894 Luite Duursma, geb. Donkerbroek, zoon van Jan Foppes Duursma en Grietje Jacobs Veenstra.
4.Jantje Alkema, geb. Zevenhuizen 18 febr. 1875, † 19 febr. 1958, tr. Leek 26 mei 1906 Tonnis Westerloo, geb. Hoogemeeden, koopman, zoon van Pieter Westerloo en Klaassien Hoolsema.
5.Popke Alkema, geb. Zevenhuizen 12 febr. 1879, winkelier, † Zevenhuizen 13 nov. 1961, tr. Leek 11 juni 1904 Jantje Heijs, geb. Zevenhuizen 28 okt. 1879, † Zevenhuizen 15 juli 1954, dochter van Jan Heijs en Grietje Hummel.
Uit dit huwelijk:
a.Aaltje Alkema, geb. Zevenhuizen 1905, † Zuidhorn 22 apr. 1992, tr. Hinke Geert Beyert, † Grootegast 23 nov. 1986.
b.Grietje Alkema, Zevenhuizen 2 dec. 1906, † Abbotsford (Can.), tr. 9 jan. 1934 Jaap Scharft, geb. Roden 20 okt. 1905, † Abbotsford (Can.) 10 nov. 1989.
c.Jan Alkema, geb. Zevenhuizen, † Borger, tr. Geziena Oldenbeuving, .
d.Meta Alkema, tr. Dirk Bouman, .
e.Wiebe Alkema, geb. Zevenhuizen 25 juli 1909, † Assen 31 mei 1987, tr. Grootegast Grietje Koets, geb. Grootegast.
Uit dit huwelijk:
A.Ida Alkema, geb. Roodeschool.
f.Hilko Alkema, geb. Zevenhuizen 26 febr. 1916, † 25 sept. 1980, tr. Grietje Bos.
6.Oedse Alkema, geb. Leek jan./febr. 1883, † Leek 23 juli 1883.

V.4Jan Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 22 juli 1840, landbouwer, koopman, † Leek 12 febr. 1909, tr. Oldekerk 22 sept. 1866 Jantje Bakker, geb. Faan 1835/1836, † Nuis 11 juni 1908, dochter van Meindert Jans Bakker en Jantje Jakobs Ritsema.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje Alkema, geb. Zuidhorn 19 jan. 1867, † Marum 26 nov. 1906, tr. Marum 18 sept. 1886 Egbert Heuker, geb. Marum 11 okt. 1857, † 10 jan. 1936, zoon van Jan Jans Heuker en Jantje Jacobs Alserda..
2.Jantje Alkema, geb. Noordhorn 21 juli 1868, tr. Marum 20 juli 1889 Jan Boerema, geb. Nuis, wagenmaker, zoon van Willem Pieters Boerema en Aukje Jans Klok.
3.Renje Alkema, geb. Noordhorn 21 nov. 1870, † 15 okt. 1951, tr. Marum 10 dec. 1892 Lubbe de Boer, geb. Noordwijk, landbouwer, zoon van Meine de Boer en Renske Westerhof.
4.Popke Alkema, geb. Noordhorn 25 apr. 1873, tr. 1Ί Marum 15 mei 1897 Eltje de Jong, geb. Marum 11 jan. 1868, † 26 juni 1923, dochter van Klaas de Jong en Annechien Hofstee; tr. 2Ί Sietske Helder, geb. 31 jan. 1880, † 16 febr. 1971.
Uit het eerste huwelijk:
a.Jan Alkema, geb. Marum 30 aug. 1897, † Groningen 8 mei 1958, ongehuwd.
b.Annechien Alkema, geb. Marum 15 maart 1899, † Zevenhuizen 4 jan. 1910.
c.Jantje Alkema, geb. Marum 29 okt. 1900, † Nuis 3 aug. 1963, tr. Arend van der Wal, geb. De Wilp 30 juli 1897, † Nuis 7 apr. 1969.
d.Hiltje Alkema, geb. Marum.
e.Aaltje Alkema, geb. Marum 6 okt. 1904, † Nuis 15 maart 1921.
f.Reinje Alkema, geb. Zevenhuizen, tr. Jan Hovinga.
g.Meindert Alkema, geb. Nuis 7 mei 1915, † Nuis 1 febr. 1916.
h.Klaas Alkema, geb. Nuis 25 jan. 19..., † Marum 1 sept. 1995, tr. Dina Venema.
Uit dit huwelijk:
A.Auktje Alkema, tr. A. de Vries.
B.Popke Alkema, tr. H. Siegers.
C.Eltje Alkema, tr. Steffe van Dijk.
D.Jan Alkema, tr. Roelfina Jonkman, geb. Nieuw Roden.
Uit dit huwelijk:
I.Jeanet Diana Alkema, geb. Tolbert, tr. De Wijk Harry Scheper, geb. Koekange.
II.Karin Hendrika Alkema.
III.Klaas Alkema.
E.Jantje Alkema, tr. Arend Abel Ottema.
F.Grietje Alkema, tr. I. Glimmerveen.
5.Trijntje Alkema, geb. Noordhorn 12 apr. 1876, tr. Marum 2 mei 1901 Lubbe de Boer, geb. Noordwijk, dochter van Jacob de Boer en Maaike Veenstra.
6.Meindert Alkema, geb. Marum 19 nov. 1880, landbouwer, tr. Marum 10 maart 1906 Elizabeth Nuismer, geb. Zevenhuizen, dochter van Albert Nuismer en Janke Roffel.

V.5Anne Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 22 aug. 1848, † Enumatil 8 dec. 1917, tr. Leek 8 mei 1875 Grietje Jager, geb. Oostwold 1850/1851, † Enumatil 1 juni 1916, dochter van Ewold Ebels Jager en Willemiena Faber.
Uit dit huwelijk:
1.Ewina Alkema, geb. Enumatil, tr. Zuidhorn 15 mei 1913 Hendericus Vlietstra, geb. Bakkeveen, zoon van Jan Vlietstra en Janke Eeringa.
2.Aafien Alkema, geb. Enumatil 1878/1879, † Hoogkerk 18 okt. 1936, tr. 1Ί Zuidhorn 19 mei 1904 Johannes de Vries, geb. Lucaswolde, zoon van Luitjen de Vries en Frouktje Slagter; tr. 2Ί Jan Brand.
3.Martje Alkema, geb. Enumatil 22 jan. 1876, † Oldekerk 31 jan. 1952, tr. Oldekerk 16 mei 1895 Arend Kuipers, geb. Enumatil, machinist, zoon van Jakob Arends Kuipers en Jantje Oedses Klevringa.
4.Wilhelmina Alkema, geb. Enumatil 27 okt. 1877, † Lettelbert 28 mei 1941, tr. Zuidhorn 9 mei 1907 Klaas Westerbrink, geb. Lettelbert, zoon van Wilhelmus Westerbrink en Grietje Bonnema.
5.Hiltje Alkema, geb. Enumatil 23 febr. 1879, † Enumatil 8 maart 1879.
6.Hiltje Alkema, geb. Enumatil 11 juli 1882, † Zuidhorn 29 sept. 1946, tr. Zuidhorn 9 nov. 1905 Roelf Jager, geb. Zuidhorn, zoon van Jakob Jager en Jantje Alserda.

V.6Roelf Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 24 sept. 1850, landbouwer, † Terheil 6 apr. 1880, tr. 1Ί Marum 2 mei 1877 Ebeltje Postmus, geb. Niebert 5 nov. 1855, † Nietap 25 nov. 1878, dochter van Andries Pieters Postmus en Fokje Jans Helder, tr. 2Ί Roden 8 nov. 1879 Aaltje Veldhuis, geb. Leek 1847/1848, dochter van Cornelis Veldhuis en Antje Benes; zij hertr. Peize 23 apr. 1881 Hendrik Schuur.
Uit het eerste huwelijk:
1.Pop Alkema, geb. Nietap 29 maart 1878, † Nietap 30 jan. 1879.
Uit het tweede huwelijk:
2.Roelf (Ralph) Alkema, geb. Nuis 19 sept. 1880, † Grand Rapids (Mich., V.S.) 19 dec. 1971, tr. Grand Rapids (Mich., V.S.) 18 juni 1903 Catharina van den Berge, geb. Schore (Kapelle) 5 jan. 1882, †, dochter van Jakob van den Berge en Johanna Christiaanse.
Met dank aan Michelle Alkema Hovenkamp voor de informatie over hem en zijn nageslacht.
Hij emigreerde op zesjarige leeftijd met zijn moeder en stiefvader naar de Verenigde Staten met het schip Zaandam I in april 1887. De familie vestigde zich in Grand Rapids (Mich.).
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jacob (Jay) Alkema, geb. 1905, † 1999, tr. N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Randall Jay Alkema, geb. 1927, † 2005, tr. N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
I.David Randall Alkema, geb. 1958, tr. N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Michelle Alkema, tr. N.N. Hovenkamp.

V.7Jannes Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 12 febr. 1856, † Niebert 20 febr. 1936, tr. 1Ί Marum 20 mei 1885 Sijtske Slagter, geb. Nuis 1858/1859, † Nuis 24 juni 1886, dochter van Willem Slagter en Wijtske Jans Klok; tr. 2Ί Marum 9 mei 1891 Geessien Buiter, geb. Wagenborgen, geb. Wagenborgen 2 juni 1850, † 7 juni 1921, dochter van Ebo Buiter en Lutgerd Sibrands van Hooren, en weduwe van Wessel Jansema.
Uit het eerste huwelijk:
1.Hiltje Alkema, geb. Marum, tr. 1Ί Marum 9 dec. 1911 Sietze Haak, geb. Marum, zoon van Jacob Haak en Folkertdina van der Molen; tr. 2Ί Jannes Veenstra.
Uit het tweede huwelijk:
2.Lutgerdina Alkema, geb. Marum 12 juli 1892, tr. Marum 2 mei 1913 Berend Jakobs, geb. Marum, postbode, zoon van Kornelis Jacobs en Antje Vossema.

V.8Jan Pops Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 28 jan. 1860, landbouwer, † Zevenhuizen 4 nov. 1921, tr. 1Ί Marum 25 mei 1889 Sjouktje Bijma, geb. Zevenhuizen 1867/1868, † Niebert 9 juni 1893, dochter van Petrus Bijma en Geertje van der Laan. tr. 2Ί Marum 1 mei 1896 Grietje de Boer, geb. Tolbert 1868/1869, † Leek 18 apr. 1952, zoon van Siemen Jurjens de Boer en Henderika Jans Krijthe; zij hertr. Jakob Hoogeveen.
Uit het eerste huwelijk:
1.Hiltje Alkema, geb. Nuis 2 apr. 1890, tr. Aduard 23 mei 1918 Berend Roede, geb. Zuidhorn, schoenmaker, zoon van Stoffer Roede en Martje de Vries.
2.Petrus Alkema, geb. Niebert 31 maart 1892, † Niebert 20 sept. 1892.
Uit het tweede huwelijk:
3.kind, geb. en † Marum 29 jan. 1897.
4.Henderika Alkema, geb. Marum 1897/1898, † Nuis 1 dec. 1903.
5.Popke Alkema, geb. 3 mei 1900, † , tr. Reina Trientje Hoek.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Popke Alkema, tr. Boukje Antonides.
Uit dit huwelijk:
A.Popke Alkema.
B.Pieter Alkema.
C.Reina Trientje Alkema.
D.Johannes Eise Alkema, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Arjan Alkema.
II.Klaas Dennis Alkema.
E.Jantina Alkema, tr. H. Rozeveld.
F.Frederika Alkema.
G.Geert Klaas Alkema.
H.Ynskje Alkema, tr. T. van der Kaap.
I.Jan Popke Alkema.
b.Geert Klaas Alkema, tr. Antje N.N..
c.Jannes Alkema, tr. Dieuwerke Kremer.
d.Freerkje Alkema, tr. Jaap N.N..
e.Henderika Alkema.
f.Henderika Alkema.
g.Grietje Alkema, tr. Rudolf van Zonneveld.
h.Trientje Alkema, tr. Harm Doornbosch.
i.Hilbrand Alkema.
j.Hilbrand Alkema, tr. Grietje N.N..
k.Reina Trientje Alkema, tr. Jan N.N..
6.Henderika Alkema, geb. Nuis 1905/1906, † Zevenhuizen 2 juni 1920.
7.Willemke Alkema, geb. Nuis 1909/1910, † Nuis 20 dec. 1911.
8.Geertje Alkema, geb. Nuis nov./dec. 1910, † Nuis 29 febr. 1912.

V.9Egbert Alkema, zoon van Popke Annes Alkema (IV.5), geb. Nuis 27 juni 1862, † Marum 17 juni 1937, tr. Marum 17 mei 1890 Maaike van der Veen, geb. Marum 15 aug. 1864, † Niebert 17 dec. 1957, dochter van Wiebren Wobbes van der Veen en Jenke Sanders van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1.Hiltje Alkema, geb. Marum 31 juli 1895, tr. Marum 1 mei 1918 Wietze Neef, geb. Midwolde, landbouwer, zoon van Jan Neef en Marchien Veldhuis.

V.10Harm Alkema, zoon van Lucas Annes Alkema (IV.6), geb. Nuis 1 sept. 1843, † Tolbert 29 juli 1875, tr. 1Ί Leek 27 aug. 1869 Hantje Klevringa, geb. Tolbert 1844/1845, † Leek 26 dec. 1869, dochter van Karel Oetses Klevringa en Peitje Johannes van der Veen; tr. 2Ί Leek 17 juni 1871 Jantje Klevringa, geb. Tolbert, † Tolbert 26 sept. 1877, zuster van de vorige.
Uit het eerste huwelijk:
1.Karel Alkema, geb. Tolbert nov./dec. 1869, † Leek 6 febr. 1870.
Uit het tweede huwelijk:
2.Pietje Alkema, geb. Leek 1871/1872, † Haren 14 jan. 1949.
3.kind, geb. en † Tolbert 23 nov. 1872.
4.Auktje Alkema, geb. Tolbert 23 nov. 1874, tr. Leek 18 mei 1901 Jan Johannes Boerema, geb. Enumatil, agent der politie, zoon van Jan Boerema en Henderika Prins.

V.11Anne Alkema, zoon van Lucas Annes Alkema (IV.6), geb. Nuis 11 jan. 1846, † Niebert 19 apr. 1882, tr. Marum 9 nov. 1872 Grietje Swaanstra, geb. Siegerswoude 1841/1842, † Niebert 11 apr. 1882, dochter van Jochum Roels Swaanstra en Baukjen Heines Rosema.
Uit dit huwelijk:
1.Marijke Alkema, geb. Nuis dec. 1872/jan. 1873, † Niebert 29 juli 1873.
2.kind, geb. en † Niebert 17 juni 1874.
3.Jochum Alkema, geb. Niebert 17 juli 1875, † Nuis 4 maart 1955, tr. Marum 29 mei 1898 Antje Dopstra, geb. De Wilp 12 aug. 1876, † Nuis 15 juli 1961, dochter van Jakob Dopstra en Tabke van Wijk.
4.Lucas Alkema, geb. Nuis mei 1878, † Nuis 28 dec. 1878.
5.Lucas Alkema, geb. Marum 25 mei 1880, melkventer, † Valthermond 17 okt. 1918, tr. Odoorn 2 juni 1903 Aaltje Nijenmanting, geb. Emmen 21 febr. 1880, † Assen 8 jan. 1964, dochter van Jan Nijenmanting en Geertje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Alkema, geb. Odoorn 29 sept. 1903, † Valthermond 15 okt. 1918.
b.Geertje Alkema, tr. N.N. Joling.
c.Anne Alkema, geb. Odoorn 16 nov. 1907, loodgieter, † Assen 21 dec. 1950, tr. Jantien Jager.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w-frm3.htm.
Uit dit huwelijk:
A.Aaltje Alkema, tr. Dirk Jan Bosscher.
B.Jantje Alkema, tr. Roelof Meuring.
C.Luc Alkema, tr. Margje Barels.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w-frm3.htm.
Uit dit huwelijk:
I.Anita Alkema.
II.Marjan Alkema.
D.Berend Alkema, tr. Hillie Lautenbach.
d.Jan Alkema, geb. Odoorn 1909/1910, magazijnmeester, † Assen 18 aug. 1952, tr. Jantje Hadders.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w-frm3.htm.
Uit dit huwelijk:
A.N.N. Alkema.
e.Jochem Alkema, tr. Antje Gruben.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w-frm3.htm.
Uit dit huwelijk:
A.N.N. Alkema.
B.N.N. Alkema.
C.N.N. Alkema.
e.Geertruida Alkema, tr. Frits Hartman.

V.12Derk Alkema, zoon van Lucas Annes Alkema (IV.6), geb. Niebert 10 febr. 1853, † Groningen 1 maart 1909, tr. Aduard 17 maart 1877 Hiltje Sekema, geb. Leegkerk, dochter van Klaas Jacobs Sekema en Hindrikje Sakveld.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Alkema, geb. Hoogemeeden 1 nov. 1876, tr. Groningen 31 okt. 1901 Egbert Mulder, geb. Aduard, zoon van Hendrik Mulder en Ida van der Molen.
2.Klaas Alkema, geb. Nuis 31 juli 1879, † Jonkersvaart 6 aug. 1956, tr. 1Ί Marum 7 jan. 1902 Reina Renkema, geb. Marum, dochter van Maike Renkema; tr. 2Ί Leek 19 dec. 1908 Hiltje Brink, geb. Zevenhuizen, dochter van Jan Brink en Femke Hut.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w.htm#BM8122.
Uit het eerste huwelijk:
a.Meike Alkema.
Uit het tweede huwelijk:
b.Femke Alkema.
c.Derk Alkema, tr. Ebeltje Tuinstra.
Uit dit huwelijk:
A.Boukje Alkema, tr. Hes Vlieg.
B.Klaas Alkema, tr. Grietje van der Molen.
Uit dit huwelijk:
I.Derk Alkema, tr. Rosa N.N..
II.Ike Alkema, tr. David N.N..
III.Meindert Alkema, tr. Agnes N.N..
IV.Alie Alkema, tr. Kasper N.N..
C.Hiltje Alkema, tr. Tjeerd Slotegraaf.
D.Meindert Alkema, tr. Gesiena Koning.
Uit dit huwelijk:
I.Derk Alkema, tr. Anita van der Wal.
II.Leentje Ebeltje Alkema, tr. Sippie van der Veen.
E.Femke Alkema, tr. Johannes Koning.
F.Aukje Alkema, tr. Sjoerd de Vries.
G.Hilda Alkema, tr. Janko van der Molen.
H.Mieke Alkema, tr. Obie Piers.
I.Riemke Alkema, tr. Piet van der Weg.
J.Jan Alkema, tr. Everdina Kalfsbeek.
Uit dit huwelijk:
I.Jacobje Alkema.
II.Ebeltje Jantina Alkema.
K.Tinie Alkema, tr. Jacob Sloot.
d.Jan Alkema, tr. Janna Geertruida van der Veen.
e.Lucas Alkema, tr. Jacoba de Vries.
Uit dit huwelijk:
A.Klazien Alkema, tr. Hessel Postema.
f.Hiltje Alkema, tr. Willem van der Veen.
g.Siebrand Alkema.
h.Marie Alkema, tr. Frederik Wolthuis.
i.Jacob Alkema, tr. Alberdina Wildschut.
Uit dit huwelijk:
A.Grietje Alkema, tr. Jan de Vries.
B.Hiltje Alkema, tr. Albertus van der Wijk.
j.Henderika Alkema, tr. Wietze Bijlsma.
k.Saakje Alkema, tr. Paulus van der Wijk.
3.Lukas Alkema, geb. Nuis 1885./1886, † Nuis 9 apr. 1891.
4.Hendrika Alkema, geb. Nuis 3 mei 1882, † Kooten 4 apr. 1940, tr. Marum 26 apr. 1902 Klaas Helmholdt, geb. Marum 11 nov. 1878, slager, † Roden 4 sept. 1962, zoon van Fokke Helmholdt en Janneske Hofstede.
5.Gerrit Alkema, geb. Nuis 30 nov. 1887, † Nuis 27 dec. 1887.

V.13Meint Alkema, zoon van Lucas Annes Alkema (IV.6), geb. Niebert, tr. Marum 28 apr. 1883 Aukje Pijpker, geb. De Wilp, dochter van Rykel Johannes Pijpker en Ytske Gerreke Boerema.
Uit dit huwelijk:
1.Lukas Alkema, geb. Groningen 1885/1886, sigarenmaker, † Groningen 15 maart 1911, tr. Groningen 22 mei 1910 Nijssien Bond, geb. Leeuwarden 1884/1885, † Groningen 12 sept. 1918, dochter van Berend Bond en Egbertje Feringa; zij hertr. Bernardus Franciscus van der Heide.

V.14Wobbe Onnes Alkema, zoon van Onne Wobbes Alkema (IV.7), geb. Noordwijk 3 dec. 1849, arbeider, † Drouwenermond 18 maart 1877, tr. Borger 6 maart 1875 Jantje van Beilen, geb. Nieuw-Buinen 30 juli 1847, † Groningen 20 sept. 1931, dochter van Evert Jans van Beilen en Geertruid Jans de Vrieze; zij hertr. Hendrik Goerιe.
Uit dit huwelijk:
1.Evert Alkema, geb. Drouwenermond 13 maart 1876, verver, † Groningen 17 juni 1951, tr. Onstwedde 13 mei 1899 Hinderika Middel, geb. Nieuw Buinen 5 juli 1877, † Groningen 12 apr. 1942, dochter van Egbert Middel en Alberdina Gruizinga.
Uit dit huwelijk:
a.Wobbe Hendrik Alkema, geb. Nieuw-Buinen 11 febr. 1900, kunstschilder, † Kampen 30 jan. 1984, tr. Ten Boer 22 juni 1933 Johanna Dora Bittkow, geb. Hohenmolsen, Saksen 12 febr. 1912, dochter van August Albert Robert Bittkow en Martha Anna Neidel.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wobbe_Alkema.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Wobbe Alkema, geb. Oosterbroek, tr. Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) zijn nicht Hinderika Alkema, geb. Groningen, dochter van Jakob Alkema en Trijntje Frouwina Wieringa.
Uit dit huwelijk:
I.Wobbe Jacob Etien Alkema, geb. Groningen 18 mei 1968, † Saaksum 21 juli 1976.
II.Evert Onno Mark Alkema, geb. Saaksum.
III.Albert Pieter Alkema, geb. Saaksum.
IV.Etien Jakob Wobbe Alkema, geb. Warfhuizen.
V.Trijntje Dora Henderika Alkema, geb. Warfhuizen.
B.Evert Albert Alkema, geb. Oosterbroek, tr. Leiden Catharina Maria Hilbrands, geb. Leiden, dochter van Roelof Hilbrands en Johanna Maria Verhoog.
C.Onno Hugo Alkema, geb. Assen, tr. Kampen Clara Derksina Nieuwzwaag, geb. Groningen, dochter van Gerardus Nieuwzwaag en Clara Derksina Tammens.
b.Egbert Alkema, geb. Nieuw-Buinen 13 maart 1901, † Groningen 13 maart 1980, tr. Groningen 3 apr. 1939 Hermine Maria Ehrenhφfer, geb. Wenen 18 juni 1908, † Groningen 27 mei 1986, dochter van <>Anton Ehrenhφfer en Maria Richter.
Uit dit huwelijk:
A.Anton Evert Alkema, geb. Groningen 28 mei 1941, † Groningen 30 mei 1941.
B.Anton Evert Alkema, geb. Groningen, tr. Delft Aletta van de Windt, geb. Delft.
Uit dit huwelijk:
I.Regina Hermina Alkema, geb. Rotterdam, tr. Gijsbert de Koning.
II.Simone Jacqueline Alkema, geb. Pijnacker.
C.Willem Franz Alkema, geb. Groningen 17 febr. 1945, † Grootegast 17 jan. 1982, tr. Groningen Sytske van der Wal, geb. Drachten, verpleegster, dochter van Pieter van der Wal en Geertje Nicolai.
Uit dit huwelijk:
I.Frans Egbert Alkema, geb. Grootegast.
II.Margreet Petra Alkema, geb. Grootegast.
III.Arnica Dorothea Alkema, geb. Grootegast.
D.Hinderikus Jakobus Alkema, geb. Groningen, tr. Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Aaltje Grietje Landman, geb. Groningen.
Uit dit huwelijk:
I.Erik Alkema, geb. Groningen.
II.Mirjam Alkema, geb. Groningen.
III.Lydia Alkema, geb. Groningen.
c.Jantje Alkema, geb. Nieuw-Buinen 30 juni 1902, tr. Groningen 21 jan. 1932 Christian Niemand, geb. Neuschoo-Negenmerten 19 maart 1907, † Groningen 11 maart 1957, zoon van Claas Niemand en Diene Anette Meents.
d.Willem Alkema, geb. Borger 3 sept. 1903, † Borger 18 sept. 1903.
e.Alberdina Alkema, geb. Nieuw-Buinen 25 juli 1904, tr. Groningen 21 juni 1928 Jacob Boorsma, geb. Kollum 17 mei 1903, † Haren 18 jan. 1990, zoon van Jacobus Geert Boorsma en Aukje Lei.
f.Willemina Alkema, geb. Nieuw-Buinen 30 juli 1905, † Groningen 18 okt. 1986, tr. Groningen Jan Kruger, geb. Groningen 11 mei 1907, † Schagen 19 sept. 1996.
g.Hendrik Alkema, geb. Nieuw-Buinen 10 sept. 1906.
h.Hinderika Geertruida Alkema, geb. Borger 5 juni 1908, † Nieuw-Buinen 10 febr. 1910.
i.Geertruida Roelfina Alkema, geb. Nieuw-Buinen 25 nov. 1909, † Winsum 22 apr. 1996, tr. Groningen 3 febr. 1938 Gerardus de Groot, geb. Amsterdam 31 maart 1912, boekbinder, † Amsterdam 7 jan. 1944.
j.Hinderika Jacoba Alkema, geb. Nieuw-Buinen 11 jan. 1911, † Amsterdam 11 dec. 1979.
k.Hendrikje Alkema, geb. Nieuw-Buinen 7 jan. 1912, † Amsterdam 18 mei 1976.
l.Roelof Alkema, geb. Stadskanaal 23 jan. 1913, † Weinheim (D) sept. 1962.
m.Jacob Alkema, geb. Groningen 19 maart 1914, muziekhandelaar, tr. Groningen 5 juni 1941 Trijntje Frouwina Wieringa, geb. Oosterhogebrug 14 aug. 1914, dochter van Pieter Wieringa en Jaaptje Vink.
Uit dit huwelijk:
A.Jakob Alkema, geb. Groningen, muziekleraar muziekschool Leek, tr. Middelstum Jelteliena Catharina Schuit, geb. Huizinge, organist, koordirigent, dochter van Jan Schuit en Pieterlina Zwart.
Uit dit huwelijk:
I.Eddy Alkema, geb. Groningen, constructiebankwerker.
II.Arjan Alkema, geb. Groningen, flightcasebouwer.
B.Evert Hendrik Alkema, geb. Groningen, tr. 1Ί Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Yolanda Christina Nijenhuis, geb. Veendaml; tr. 2Ί Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Rosamund Graham Wilke, geb. Red Ruth (Gr.-Br.).
C.Hinderika Alkema, geb. Groningen, tr. Groningen (huwelijk door echtscheiding ontbonden) haar neef Hendrik Wobbe Alkema, geb. Oosterbroek, zoon van Wobbe Hendrik Alkema en Johanna Dora Bittkow.
n.Willem Alkema, geb. Groningen 11 mei 1917, † Zwolle 27 juli 1993, tr. Groningen 24 aug. 1944 Greta Johanna van der Laan, geb. Groningen 27 mei 1920, stenotypiste, dochter van Roelf van der Laan en Antje van der Veen.
Uit dit huwelijk:
A.Roelf Dirk Alkema, geb. Groningen, informaticus, tr. Groningen Anna Margrietha Guldemond, geb. Menaldum, verpleegster, dochter van Arie Guldemond en Tjitske Berga.
Uit dit huwelijk:
I.(niet openbaar).
II.Tjitske Alkema, geb. Groningen, lerares Engels.
B.Evert Willem Alkema, geb. Groningen, tr. Groningen Elsje Alida Henriette Boersma, geb. Groningen, dochter van Kornelis Boersma en Joukje Muntingh.
Uit dit huwelijk:
I.Willem Kornelis Alkema.
II.Joke Margreet Alkema.
III.Thomas Sake Alkema, geb. 18 maart 1976, † 4 sept. 1992.
o.Evert Alkema, geb. Groningen 17 juli 1918, tr. Oldehove 27 maart 1946 Klaasje Renje van der Goot, dochter van Peter Anne van der Goot en Trijntje Reitsema.
Uit dit huwelijk:
A.Peter Anne Alkema, geb. Amsterdam, tr. Amsterdam Martsen Hiepkema, geb. Hindeloopen.
B.Hinka Marcia Alkema, geb. Amsterdam.
C.Marieke Alkema, geb. Amsterdam, tr. Eastborn (Gr.-Br.) Robbert John Elvery, geb. Londen.
p.Albert Johannes Alkema, geb. Groningen 13 maart 1921, † Groningen 15 febr. 1922.

V.15Derk Alkema, zoon van Onne Wobbes Alkema (IV.7), geb. Nieuw-Buinen 3 jan. 1853, arbeider, † Oude Pekela 15 nov. 1905, tr. Onstwedde 5 febr. 1876 Johanna Dost, geb. Wildervank 19 mei 1857, † Tange 15 febr. 1926, dochter van Hindrik Jacobs Dost en Lammigien Hindriks.
Uit dit huwelijk:
1.Onne Alkema, geb. Drouwenermond 2 aug. 1876, vervener, † Emmen 2 mei 1953, tr. Onstwedde 12 juni 1897 Antje Smit, geb. Borger 27 mei 1878, † Emmen 14 maart 1957, dochter van Pieter Smit en Akje Pijpker.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=149.
Uit dit huwelijk:
a.Derk Alkema, geb. Nieuw-Buinen 18 okt. 1897, † Nieuw-Buinen 26 okt. 1897.
b.Johanna Alkema, geb. Wildervank 19 dec. 1899, † Doetinchem 6 aug. 1975, tr. Emmen 15 maart 1919 Lammert Ros, geb. Akkerwoude 23 aug. 1892, arbeider, zoon van Haan Siebrens Ros en Tjitske Lammerts Koostra.
c.Derk Alkema, geb. Onstwedde 2 dec. 1900, † Emmen 22 okt. 1982, tr. Emmen 22 nov. 1947 Sophia Johanna Bot, geb. Nieuwe Pekela 28 febr. 1919, dochter van Christiaan Bot en Ietje Alkema.
d.Augina Pieterdina Alkema, geb. Oude Pekela 1902/1903, † Oude Pekela 27 sept. 1904
e.Leentje Alkema, geb. Oude Pekela 26 aug. 1904, † Emmen 19 febr. 1982, tr. Emmen 29 dec. 1923 Rink van der Sluis, geb. Emmen 15 nov. 1898, veenarbeider, † Zwartemeer 18 maart 1982.
Uit een onbekende relatie:
A.Antje Alkema, geb. Emmen 6 nov. 1922, tr. Lammert Kuiper.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=149.
f.Pieter Alkema, geb. Emmen 9 apr. 1906, † Emmen 6 juni 1995, tr. Emmen 23 juni 1945 Maria Elisabeth Hόsers, geb. Emmen 25 apr. 1896, † Emmen 28 dec. 1988.
g.Iktje Alkema, geb. Emmen 12 febr. 1908, † Emmen 17 apr. 1981, tr. Emmen 26 apr. 1930 Hendrik de Veen, geb. Odoorn 10 mei 1905, † Emmen 2 febr. 1975.
h.Gerhardus Alkema, geb. Emmen 1908/1909, † Musselkanaal 11 okt. 1911.
i.Antje Alkema, geb. Onstwedde 23 apr. 1911, † Enschede 12 jan. 2002, tr. 20 mei 1933 Thijs Wachtmeester, geb. ca. 1903.
j.Henderikje Alkema, geb. Emmen 20 maart 1913, † Schoonebeek 12 febr. 1991, tr. Emmen 28 mei 1938 Hermannus Grooten, geb. Emmen 1 dec. 1913, † Emmen 13 dec. 1980.
k.Anna Alkema, geb. Emmen 1 nov. 1915, † Emmen 15 juni 1972, tr. Emmen 27 mei 1939 Gerrit Jan Moes, geb. Emmen 3 maart 1913,
l.Aukje Alkema, geb. Emmen 21 jan. 1922, † Emmen 1 mei 1922.
2.Lammechien Alkema, geb. Nieuw-Buinen 26 apr. 1879, † Nieuw-Buinen 9 juli 1883.
3.Hendrik Alkema, geb. Nieuw-Buinen 17 nov. 1881, arbeider, controleur op de turfcentrale, † Emmen 23 juni 1977, tr. Oude Pekela 24 aug. 1901 Annechien Hindriks, geb. Borger 12 nov. 1880, † Emmen 9 juli 1956, dochter van Hindrik Hindriks en Grietje Meijer.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=149.
Uit dit huwelijk:
a.Derk Alkema, geb. Weerdingerveen 31 maart 1902, † Emmen 9 nov. 1918.
b.Hendrik Lubbertus Alkema, geb. Oude Pekela 1903/1904, † Emmen 2 nov. 1924.
c.Arend Alkema, geb. Emmen nov./dec. 1905, † Emmen 9 juni 1906.
d.Johannes Alkema, geb. Emmen 31 mei 1907, † Emmen 15 mei 1918.
e.Onno Theodorus Alkema, geb. Emmen 31 maart 1909, veenarbeider, grondwerker, vulcaniseur, † Enschede 7 sept. 1986, tr. Emmen 16 apr. 1938 Aaltje Kloppenburg, geb. Emmen 19 apr. 1917, † Enschede 13 dec. 1977.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=561
Uit dit huwelijk:
A.Annechien Alkema, geb. Emmen.
B.Wessel Alkema, geb. Emmen, tr. C.J.M. Weerkamp.
C.Hendrik Alkema, geb. Emmen, tr. Almelo R. van der Elst.
f.Johanna Alkema, geb. ca. 1910, tr. T. Kulk.
g.Grietinus Alkema, geb. Emmen 23 juni 1911, arbeider, † Emmen 5 dec. 1934.
h.Hendrikje Alkema, geb. Emmen sept./okt. 1913, † Emmen 3 nov. 1913.
i.Hendrika Lammerdina Alkema, geb. Emmen okt./nov. 1915, † Emmen 27 apr. 1916.
j.Zwaantje Alkema, geb. Emmen 31 juli 1917, † Emmen 24 maart 1918.
k.Johanna Pieterdina Alkema, geb. Emmen 27 febr. 1919, tr. 29 maart 1941 Jakob Breider.
l.Pieter Alkema, geb. Emmen 27 febr. 1921, † Emmen 17 okt. 1921.
m.Pieter Alkema, geb. Emmen 22 maart 1922, † Emmen 22 okt. 1926.
4.Lambert Alkema, geb. Nieuw-Buinen 20 jan. 1885,.tr. Antje de Jonge.
Uit dit huwelijk:
a.Johanna Alkema, tr. Klaas N.N.
b.Antonia Alkema, tr. Geert Kwant.
5.Ietje Alkema, geb. Nieuw-Buinen 7 sept. 1887, † Noordwijk 23 jan. 1962, tr. Christiaan Bot.
6.Henderkien Alkema, geb. Exloλrmond 8 okt. 1890, † Winschoten 15 mei 1943, tr. Nieuwe Pekela 14 mei 1914 Marten Pathuis, geb. Oude Pekela 24 sept. 1888, † Winschoten 10 maart 1979, zoon van Wilt Pathuis en Grietje Buitenweg.
7.Jan Alkema, geb. Vledderveen 15 febr. 1893, venter in kruidenierswaren, † Winschoten 27 mei 1956, tr. Winschoten 30 mei 1918 Menna Meijer, geb. Bellingwolde 20 juni 1894.
Uit dit huwelijk:
a.Tallina Alkema, geb. Winschoten 23 aug. 1919, tr. D. van Asselt.
b.Derk Alkema, geb. Winschoten 29 juni 1921, tr. H. Lammersma.
c.Hendrik Alkema, geb. Winschoten 18 jan. 1925, tr. W. Hartog.
d.Johanna Alkema, geb. Winschoten 15 okt. 1927, tr. A.P. Hartog.
e.Rikste Alkema, geb. Winschoten 16 jan. 1933, tr. T. Honings..
8.Lammechien Alkema, geb. Vledderveen 8 sept. 1895, † Winschoten 24 aug. 1985, tr. 1Ί Onstwedde 28 apr. 1917 Hendrik Mulder, geb. Onstwedde 2 okt. 1893, † Onstwedde 12 nov. 1951; tr. 2Ί Willem Lamain.
Hendrik Mulder was invalide en overleed na een ongeluk met een op hol geslagen paard van Albert Moed (informatie m.d.a. Anne Lantinga).
9.Johanna Alkema, geb. Onstwedde sept. 1900, † 31 aug. 1901.

V.16Wobbe Alkema, zoon van Egbert Wobbes Alkema (IV.8), geb. Marum 16 juli 1850, tr. Marum 5 juni 1880 Bontje Eilander, geb. Marum 3 apr. 1850, dochter van Gerrit Klazens Eilander en Eltje Geerts Veenstra.
Uit dit huwelijk:
1.Gerrit Alkema, geb. Marum 18 okt. 1880, † Marum 10 maart 1884.
2.Ebeltje Alkema, geb. Marum 24 mei 1883.
3.kind, geb. en † Marum 30 dec. 1885.
4.kind, geb. en † Marum 2 apr. 1887.
5.kind, geb. en † Marum 7 maart 1888.
6.Eltje Alkema, geb. Marum 19 nov. 1889.

V.17Hendrik Alkema, zoon van Egbert Wobbes Alkema (IV.8), geb. Marum 22 apr. 1858, † Niebert 28 mei 1936, tr. Marum 10 jan. 1885 Auktje Slagter, geb. Nietap 29 dec. 1862, † Enumatil 7 jan. 1944, dochter van Willem Slagter en Wietske Jans Klok.
Uit dit huwelijk:
1.Wietske Alkema, geb. Marum 19 maart 1885, † Marum 10 dec. 1964, tr. Marum 31 mei 1907 Sjoerd Vogelzang, geb. Nuis 8 okt. 1880, † Nuis 7 dec. 1952, zoon van Roelf Vogelzang en Trientje Schuil.
2.Ibeltje Alkema, geb. Niebert 30 juni 1886, † Groningen 23 dec. 1938, tr. Leek 13 jan. 1912 Jan Hummel, geb. Zevenhuizen 4 maart 1888, † Jonkersvaart 1 juli 1960, zoon van Fokke Hummel en Fetje (Tetske?) Gort.
3.Sietske Alkema, geb. Marum 1 maart 1888, † Groningen 22 maart 1960, tr. Roden 29 sept. 1917 Jan Houtsma, geb. Roden 8 juli 1887, landbouwer, † Roden 29 maart 1956, zoon van Frans Houtsma en Tjitske Baron.
4.Egbert Alkema, geb. Niebert 30 juli 1890, † Niebert 30 sept. 1910.
5.Willemke Alkema, geb. Niebert 21 sept. 1894, † Groningen 18 sept. 1944, tr. Marum 17 mei 1919 Johannes Jakobs, geb. Nuis 2 dec. 1893, arbeider, rietdekker, † Groningen 24 apr. 1947, zoon van Klaas Jakobs en Jantje van der Veen.
6.Nieske Alkema, geb. Niebert 25 juli 1898, † Roden 19 jan. 1979, tr. Marum 30 apr. 1925 Geert Meijer, geb. Roden 5 juni 1899, broodventer, † Roden 3 febr. 1988.
7.Jan Alkema, geb. Niebert 28 nov. 1900, † Groningen 23 juni 1995, tr. Roden 5 apr. 1928 Jacobje Cazemier, geb. Leutingewolde 21 okt. 1899, † Groningen 18 dec. 1976, dochter van Roelf Cazemier en Hinderktje Knol.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/pgout/p-a-w/p-a-w.htm#BM639
Uit dit huwelijk:
a.Hinderktje Alkema, geb. Den Horn.
b.Hendrik Alkema, geb. Den Horn, tr. Jantje Hut, geb. Terheil.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Hendrikus Alkema, geb. Hoogkerk.
B.Hendrikus Egbert Jan Alkema, geb. Groningen.
c.Auktje Alkema, geb. Den Horn, tr. Martinus Huistra, geb. Grootegast, timmerman, zoon van Pieter Huistra en Antje Assies.
d.Roelina Alkema, geb. Den Horn, tr. Berend Boer.
e.Iebeltje Alkema, geb. Oostwold.
8.Tjitske Alkema, geb. Niebert 13 mei 1903, † Groningen 14 juli 1977, tr. Aduard 11 juni 1931 Libbertus Hoiting, geb. Zevenhuizen 31 aug. 1906, † Nieuw Roden 11 juli 1989, zoon van Jan Hoiting en Pieterke Evenhuis.

V.19Gerritje Alkema, dochter van Egbert Lucas Alkema (IV.9), geb. Nuis 2 juli 1855, † Midwolde 30 dec. 1894, tr. Leek 29 maart 1884 Hendrik van der Veen, geb. Ureterp 24 apr. 1841, † 1901, zoon van Arjen Karstes van der Veen en Froukjen Hendriks Wiebenga.
Voor nageslacht uit het huwelijk zie: http://genealogy.bakering.com/pedigree-alkema.php.
Uit een onbekende relatie:
1.Egbert Alkema, geb. Leek 4 okt. 1878, veehouder, † Groningen 17 aug. 1963, tr. Marum 29 apr. 1905 Jantje Blaauwijkel, geb. Lucaswolde 15 jan. 1880, dochter van Arnoldus Blaauwijkel en Froukje Venema.

V.19Jelle Alkema, zoon van Egbert Lucas Alkema (IV.9), geb. Zevenhuizen 18 okt. 1858, † Beilen 23 febr. 1934, tr. Marum 3 febr. 1900 Grietje Neef, geb. Tolbert 28 febr. 1877, † Beilen 30 juni 1961, dochter van Remmelt Neef en Jacobjen de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Alkema, geb. Marum 6 juni 1900, tr. 28 juni 1925 Hendrik Haan.
2.Jacobjen Alkema, geb. Marum 5 aug. 1901, † Beilen 17 sept. 1981.
3.Egbert Alkema, geb. Marum 24 mei 1903, tr. 21 apr. 1932 Aaltje Jonkers.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=1903.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Alkema, geb. Laaghalerveen.
b.kind, geb. en † Beilen 5 dec. 1938.
c.Jelle Alkema.
d.Trijntje Alkema.
e.Remmelt Alkema.
f.Freek Alkema.
g.Auke Alkema.
4.Remmelt Alkema, geb. Marum 21 febr. 1905, † Beilen 1995.
5.Auke Alkema, geb. Marum 26 jan. 1908, † Beilen 8 mei 1985, tr. Beilen 8 mei 1936 Geesje Hooijer, geb. Zuidwolde 2 okt. 1910.
Bron: http://mengerink.srsserver.nl/index.php?page=to_persoon&Record_nummer=1905.
Uit dit huwelijk:
a.Grietje Alkema, geb. Beilen, tr. Roelof Vredeveld.
b.Jentje Alkema, geb. Beilen, tr. Eelke Haan, zoon van Hendrik Haan en Trijntje Alkema (IV.7-5-a).
c.Jelle Egbert Alkema, geb. Beilen.
d.Jan Alkema, geb. Beilen 20 sept. 1940, † 24 febr. 1995, tr. Binie Jansen.
e.Egbert Alkema, geb. Beilen, tr. Hennie Tolner.
f.Christina Alkema, geb. Beilen, tr. Wieger de Vries.
g.Treintje Jacobjen Alkema, geb. Beilen, tr. Frans van de Vinne.
h.Willie Lammegie Alkema, geb. Beilen.
6.Libbe Alkema, geb. Marum 11 okt. 1910, † Beilen 21 jan. 1975.
7.Douwe Alkema, geb. Marum 8 mei 1913, † Beilen 22 apr. 1981.

V.20Auke Alkema, zoon van Egbert Lucas Alkema (IV.9), geb. Zevenhuizen 13 sept. 1861, † Leek 10 apr. 1942, tr. Leek 2 mei 1885 Jeltje Koenes, geb. Roden 17 apr. 1864, † Oldekerk 20 aug. 1944, dochter van Folkert Koenes en Grietje Goossen.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje Alkema, geb. Tolbert 22 aug. 1887, † Niekerk 9 sept. 1972, tr. Groningen 6 nov. 1913 Eise Leutscher, geb. Pieterzijl 22 febr. 1891, slager, † Nieker 18 dec. 1940, dochter van Lupko Leutscher en Trijntje Loonstra.
2.Trijntje Alkema, geb. Midwolde, tr. Groningen 30 nov. 1916 Kornelis Dijkstra, geb. Beers, zoon van Eeltje Wijnsens Dijkstra en Angenieta Ales Houtsma.
3.Egbert Alkema, geb. Tolbert, tr. Leek 4 mei 1918 Martje Bosma, geb. Drachten, dochter van Popke Geerts Bosma en Albertje Jans van Houten.
4.Folkert Alkema, geb. Leek, tr. Leek 14 aug. 1920 Aaltje van Alphen, geb. De Werken en Sleeuwijk, modiste, dochter van Willem van Alphen en Areke van Wijnen.
5.Jelle Alkema, geb. Midwolde, kleermaker, tr. Groningen 15 juni 1922 Roelofje Smit, geb. Assen, dochter van Albert Smit en Johanna Henderika Leppers.
6.Jannes Alkema.Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 3 oktober 2020
Naar begin van de pagina