Genealogie Struik
Inleiding

Deze genealogie is gebaseerd op eigen onderzoek, aangevuld met enige recente gegevens uit de genealogie van de nazaten van Arend Nannes (IV.), die is opgesteld door Eddy Smit te Groningen. De oudste generaties zijn overgenomen op basis van informatie van Ruut Wegman (http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/10285). De gegevens uit de huwelijkscontracten zijn met dank ontleend aan de website van Menne Glas. Een tak van deze familie voert, reeds enige jaren vσσr 1811, de achternaam Saan.

Oudste generaties

I.Arent Hindricks ter Hofte, geb. ca. 1622, landbouwer te Onstwedder Hofte, † tussen 2 okt. 1684 en 30 aug. 1693, tr. ca. 1650 Geeske Meues, geb. ca. 1625, van Sellingen, † Veele na 7 dec. 1707, waarschijnlijk dochter van Mewes Anthonii Vos (zoon van ds. Anthonius Vos te Sellingen).
Informatie over dit gezin met dank ontvangen van Ruut Wegman. Zie ook: http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/10285 en C. Wegman en R. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit tussen 1568 en 1829.
Uit dit huwelijk:
1.Geeske Arents, geb. ca. 1650, † na 28 apr. 1698, tr. Onstwedde ca. 1670 Roelf Hindricks, meier op het Olingh te Onstwedde.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrick Roelfs, geb. ca. 1670 Onstwedde, meijer op het Olingh te Onstwedde van 1696 tot 1698, † Veele na 10 jan. 1724, tr. vσσr 30 jan. 1696 Geesien Berents.
b.Anneke Roelfs, geb. ca. 1672 Onstwedde, † na 22 dec. 1708 Onstwedder Hφfte, tr. vσσr 5 apr. 1696 Jan Jans Rademaker (Hφfte).
c.Arent Roelfs, geb. ca. 1674 Onstwedde, meijer op het Olingh te Onstwedde van 1698 tot vσσr 1704, op 27 maart 1704 op Onstwedde 11, † tussen 27 maart 1704 en 17 febr. 1706, tr. (huwelijkscontract Onstwedde 28 apr. 1698) Jantien Jans ten Velthuis.
2.Hindrick Arents ter Hofte, volgt II.
3.dochter, geb. ca. 1655, † na 8 okt. 1694, tr. ca. 1680 Geert Geerts.
4.Meewes Arents, geb. ca. 1657, smid te Onstwedde, † na 10 jan. 1719, tr. Onstwedde ca. 1686 Wupke Geerts.
Uit dit huwelijk:
a.Geesje, ged. Onstwedde 28 maart 1688, † vσσr 22 maart 1695.
b.Geerdt, ged. Onstwedde 23 febr. 1690, † vσσr 17 febr. 1699.
c.Geesje, ged. Onstwedde 22 maart 1695, † vσσr 7 okt. 1703.
d.Aarent, ged. Onstwedde 1 nov. 1696.
e.Geert, ged. Onstwedde 17 febr. 1699, † vσσr 15 sept. 1709.
f.Wupke, ged. Onstwedde 28 okt. 1700, † vσσr 30 mei 1706.
g.Geesje, ged. Onstwedde 7 okt. 1703.
h.Wipke, ged. Onstwedde 30 mei 1706.
i.Geert Geerts Meeuws (Borgemester, ged. Onstwedde 15 sept. 1709, smid te Onstwedde, begr. Onstwedde 17 aug. 1792, tr. Onstwedde 9 mei 1734 Elske Geerts Bots.

II.Hindrick Arents ter Hofte, zoon van Hindrick Arents ter Hofte (I.) geb. ca. 1650, te Onstwedde (1688-1703), † Veele 5 nov. 1719, tr. ca. 1680 Wendel Harms Thedingh, geb. ca. 1660, van Onstwedde, † Veele na 1722, dochter van Harm Jarkes Thedingh en Jantien Hansen Huitsingh.
Zie: http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/10285 en C. Wegman en R. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit tussen 1568 en 1829.
Dat Nanne Hindriks (III.) broer is van Arent Hindriks (II.-1) is gebaseerd op de aanwezigheid van Arend Nannes (IV.) als neef bij de ondertrouw in 1762 van Jantien Arents (II.-1-c). Verder zijn Arent (I.-1), Trynke (I.-2), Harm (I.-3) en Hans Hindriks (I.-7.) aantoonbaar broers en zuster. De overige broers uit dit gezin zijn gebaseerd op doopaantekeningen en de vernoeming van dochters Wendelke. De afwezigheid van Jan Hindriks (I.-5.) bij de huwelijkscontracten is daardoor te verklaren dat hij op die momenten in de stad Groningen gewoond lijkt te hebben.
In 1730 is Free[r?]ck Harms een oom van Arent Hindriks. Mij is nog niet duidelijk of dat een volle oom (van moederskant) is of een halve of aangetrouwde oom. De naam Jarco (I.-6) en het feit dat Hindrik Arents een zwager is van Rixt Harms Thedingh (en Jarco Harms Thedingh) toont aan dat de vrouw van Hindrik Arents een zuster van hen was.
Aarent Roeles, tr. (huwelijkscontract Onstwedde 28 apr. 1698) Jantien Jans ten Velthuys. Bruidegom neemt de bruid in het huis dat hij en zijn moeder meierwijze bewonen, het Olingh genaamd. (...) Indien er kwestie zal rijzen tussen de bruidegom en Henderick Aarens over de moederlijke goederen (...).Getuigen aan bruidegomszijde: Henderick Roeles, Henderick Aarens, Jan Jans, Aycke Roelfs, Geert Geerdts 'voor sijn swaeger', Harm Geerdts en Meeuws Tonjes.
http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/10285:
Harm Jarckes Thedingh (zoon van zal. Jarcke Frericks Thedingh, geb. ca. 1598, van Onstwedde, begr. 5 mei 1653 (bet. voor uitvaart), en (tr. ca. 1624) Wendel N.N., geb. ca. 1600, † vσσr 1653), geb. ca. 1628, te Onstwedde, † na 1706, tr. vσσr 21 sept. 1657 Jantien Hansen Huitsingh, geb. ca. 1632, van Onstwedde, † na 1699 (dochter van Hans Hardingh op 't Huitsingh, geb. ca. 1592, van Onstwedde, begr. 17 jan. 1654 (bet. voor uitvaart) en (tr. ca. 30 apr. 1613) Albertien Olerts Huitsingh, geb. 1590, van Onstwedde, begr. 21 juni 1638 (bet. voor leedbier)).
Jarcke Frericks Thedingh is zoon van Frerick op 't Thedingh, geb. ca. 1557, te Onstwedde, † na 1590, en (tr. vσσr 1587) N.N. Jarckes Thedingh, geb. ca. 1562, dochter van Jarcke Thedingh, geb. ca. 1530, te Onstwedde, † tussen 1574 en 1589, zoon van Nanne Thedingh, geb. ca. 1495, te Onstwedde, † na 1525.
Hans Hardingh is zoon van Frerick Karskens Hardingh, geb. ca. 1565, van Onstwedde, te Onstwedde, † tussen 1592 en 1609, tr. ca. 1590 Lupke Jans Schulten, geb. ca. 1570, van Wedde, begr. 27 mei 1633 (bet. voor leedbier); Frerick is zoon van Karsken Harninck, geb. ca. 1535, van Onstwedde, te Onstwedde, † tussen 1574 en 1589, zoon van Frerick Harninck, geb. ca. 1505, van Onstwedde, te Onstwedde, † tussen 1541 en 1568. Lupke Jans Schulten is dochter van Johan Berents Schulten, geb. ca. 1540, van Wedde, te Wedde, † tusswen 1621-1626, tr. ca. 1570 Rixte N.N.; Johan zoon van Berenth Schulten, geb. ca. 1510, van Wedde, landbouwer op Schulten-erve te Wedde, † tussen 1574 en 1589.
Albertien Olerts Huitsingh is dochter van Olerth Huitsingh, geb. ca. 1540, van Onstwedde, te Onstwedde, † tussen 1592 en 1600, zoon van N.N. Huitsingh, geb. ca. 1510, van Onstwedde, te Onstwedde, zoon van Olert Huitsingh, te Onstwedde, † na 1483(???).
Uit dit huwelijk:
a.Jarco Harms Thedingh, tr. (huwelijkscontract Onstwedde 23 jan. 1689) Sibilla Wubbes Bruyningh.
Getuigen aan bruidegomszijde: Harm Thedingh, vader, Jantien Thedingh, moeder, Hendrick Aarens, Carsken Huytzingh, Jarco Heckmans, Geerdt Hoysingh, Jan Huytzingh, Harm Geerdts.
Uit dit huwelijk:
A.Jantien, ged. Onstwedde 8 febr. 1691.
B.Aaltien, ged. Onstwedde 29 sept. 1695.
C.Aaltien, ged. Onstwedde 18 juni 1699.
D.Harm, ged. Onstwedde 17 apr. 1701.
E.Wiltie, ged. Onstwedde 13 mei 1703.
F.Swaentie Jarkes Thedingh, ged. Onstwedde 20 febr. 1705, tr. Berent Ottes.
G.Jan, ged. Onstwedde 11 maart 1707.
H.Nanne, ged. Onstwedd 14 apr. 1709.
I.Alcke, ged. Onstwedde 1 febr. 1711.
J.Wubbe Jarkes Thedingh, tr. Onstwedde ca. 1743 Albertien Jans.
b.Rixt Harms Thedingh, tr. (huwelijkscontract Onstwedde 21 okt. 1704) Harmen Nannes Spijckmans.
Getuigen aan bruidszijde: Harm Thedigh, vader, Jarco Thedingh, broer, Henderick Aarens en Luicken Roelf, zwagers, Casken Huytzingh.
c.Wendelke Harms Thedingh, tr. Hindrik Arents ter Hofte (II.).
Uit dit huwelijk:
1.Arent Hindricks, geb. ca. 1685, van Veele, † tussen 1730 en 1734, tr. 1° Vlagtwedde 21 nov. 1706 Alke Jans, ged. Vlagtwedde 8 apr. 1688, † 28 sept. 1718, dochter van Jan Hindricks en Jantje Harms Wilsingh; tr. 2° (van Veele) Vlagtwedde 20 dec. 1722 Geeske Aendries, van Veele; tr. 3° (van Veele) Vlagtwedde 9 sept. 1729 Harmke Jans, van Wedde; tr. 4° Vlagtwedde (huwelijkscontract Veele 18 aug.) 20 aug. 1730 Elsyn Haselhoff, van Veele, weduwe van Jan Eefsingh.
Arent Hindrick is op 27 mei 1724 getuige als zwager voor de bruidegom bij het huwelijkscontract van Harm Jacobs en Geertien Wilckes (Vlagtwedde 27 mei 1724). Hindrick Heeghman en Jantien Harms zijn stiefvader en moeder; mr. Hindrick Jans is broeder. Harm Jacobs is zoon van Jacob Harmens en (tr. Vlagtwedde 24 mei 1691) Jantien Harms Wilsingh, weduwe van Jan Hindricks en hertr. met Hindrick Heeghman.
Huwelijkscontract van Arents derde huwelijk: getuigen aan bruidegomszijde: Steffen Hindricks en Tryntje Hindricks, zwager en zuster, Hans Hindricks en Aeltien Willems Moorlagh, broer en zuster; aan bruidszijde: Hindrick Hindricks Bloom, Jan Alberts, neef.
Huwelijkscontract van Arents vierde huwelijk: getuigen aan bruidegomszijde: Harm Hindricks, broer, Freeck Harms, oom; aan bruidszijde: Derck Eusingh, zoon, Abel Engels, neef.
Uit het eerste huwelijk:
a.Wendel, ged. Vlagtwedde 25 sept. 1707.
b.Jantien, ged. Vlagtwedde 9 okt. 1710, jong overleden.
c.Jantien Arents, ged. Vlagtwedde 26 juni 1712, Vlagtwedde, tr. 1° Groningen 30 apr. 1733 Thomas Jans, van Groningen; tr. 2° (p.q. Arend Nannes, neef) Groningen 23 jan. 1762 Wynand Wytsema.
Uit het eerste huwelijk Jannes, Arent, Arent, Claresse, Claas, Klaresse en Clarisse.
d.Jan Arents Kuiper, ged. Vlagtwedde 20 jan. 1715, tr. Vlagtwedde 23 apr. 1741 Geessien Harms.
Uit het eerste huwelijk, o.a.:
A.Alke Jans Kuiper, ged. Vlagtwedde 23 maart 1742, † Vlagtwedde 24 okt. 1811, tr. Vlagtwedde 15 febr. 1788 Hindrik Jans Schreuder.
e.Hindertyn, ged. Vlagtwedde 8 nov. 1717.
Uit het tweede huwelijk:
f.Alcke, ged. Vlagtwedde 3 nov. 1726.
g.Wendelke, ged. Vlagtwedde 7 nov. 1728.
2.Trijnke Hindricks, ged. Onstwedde 29 juli 1688, van Veele, tr. 1° Vlagtwedde 13 dec. 1711 Albert Broers, van Veele, † 1720/1721, broer van Geertien Jans Broers; tr. 2° Vlagtwedde 27 dec. 1722 Steffen Hindricks, van Kappelen (Tecklenburg); tr. 3° Vlagtwedde 17 maart 1730 Harm Alberts, van Veele.
Huwelijkscontract Harm Alberts en Tryntien Hindricks, weduwe van Steffen Hindricks (Veele 16 maart 1730). Getuigen aan bruidegomszijde: Roebert Roelfs en Jan Harms, zwagers. Aan bruidszijde: Aerent en Harm Hindricks, broers.
Uit het eerste huwelijk:
a.Wendelcke, ged. Vlagtwedde 18 apr. 1717.
b.Albertien, ged. Vlagtwedde 11 mei 1721 (postuum).
Uit het tweede huwelijk:
c.Hinderick, ged. Vlagtwedde 26 jan. 1727.
Uit het derde huwelijk:
d.Albert, ged. Vlagtwedde 12 nov. 1730.
3.Harm Hindriks, vermeld 1730 als broer van Arent en Trynke Hindriks.
Kinderen van Harm Hindriks:
a.Hinderick, ged. Onstwedde 12 juli 1711 (zoon van Harm Hendericks).
b.Jantien, ged. Onstwedde 15 febr. 1722 (zoon van Harm Hindrikx en Geertien Frerix).
c.Jan, ged. Onstwedde 8 nov. 1722 (zoon van Harm Hindriks en Gepke Jans).
d.Hindrikje, ged. Onstwedde 21 okt. 1725 (zoon van Harm Hindriks en Geertien Freriks).
4.Nanne Hindriks, geb. ca. 1695, van Onstwedde, volgt III.
5.Jan Hindriks, geb. ca. 1695, van Onstwedde, tr. Groningen (ondertr., bruidegom toont consent van zijn moeder, ald. 17 jan.) 4 febr. 1722 Talleghien Jans, van Groningen (1713), wonend op de Hoornse Dijk (23 mei 1721), van Wedde (1722), weduwe van (tr. Groningen 5 mei 1713) Geert Nannes Spijckman, van Groningen, † tussen 2 febr. 1718 en 23 mei 1721.
Hij is niet identiek met Jan Hindriks Bult, ged. Wedde 27 okt. 1709 (zoon van Hindrik Jans op 't Bult en Antje Jans), tr. (ondertr. Oude Pekela 28 nov., att. naar Wedde 24 dec. 1745) Antje Jansen, van Roswinkel, weduwe van Phoebe Tjakkes, uit welk huwelijk stammen (ged. te Wedde): Harm, ged. 18 sept. 1750, Marieke, ged. 6 mei 1753, en Talle, ged. 27 maart 1757.
Uit dit huwelijk (er zijn meer Jan Hindriks gehuwd met Tallegien (Jans); de navolgende kinderen lijken in elk geval tot ιιn gezin te horen, maar zeker is dat niet):
a.Rixte, ged. Groningen 15 okt. 1724 (Hoornse Dijk).
Zij is niet identiek aan Rixte Jans, ged. Onstwedde 27 nov. 1735, dochter van Jan Jans Kremer en Jantien Harms Spijckman, tr. Onstwedde 4 juni 1756 Hans Geerts.
b.Wendeltien, ged. Groningen 12 juli 1726 (Hoornse Dijk).
c.Jan Meeneng, ged. Groningen 17 sept. 1730 (Schuitemakersstraat).
d.Jan Mejering, ged. Groningen 25 jan. 1732 (Schuitemakersstraat).
e.Antje, ged. Wedde 11 maart 1736.
f.Engeltien, ged. Wedde 5 jan. 1738.
g.Hindrik, ged. Wedde 1 jan. 1740, =? Hindrik Jans, tr. Wedde 17 nov. 1765 Antje Schelts.
Uit dit huwelijk:
A.Talle, ged. Wedde 7 sept. 1766 (ouders wonen te Vriescheloo), =? Talle Hindriks (Jans) Bult, geb. 1765/1766, † Wedde 18 aug. 1834, tr. J(oh)annes Kroon, geb. 1756/1757, schipper, † Wedde 19 nov. 1816.
Geertje, geb. 20 juni, ged. Wedde 25 juli 1790 (onechte dochter van Albert Roelfs en Talle Jans Bult; vader woont te Blijham bij Tjark Luikens).
Uit dit huwelijk:
I.Hindrik, ged. Wedde 23 aug. 1797.
II.Jan, ged. Wedde 5 juli 1801.
III.Heike, geb. 7 aug. ged. Wedde 12 aug. 1804.
IV.Antje Johannes Kroon, geb. 29 okt., ged. Wedde 8 nov. 1807, tr. Wedde 13 dec. 1834 Hendricus Dekkers, belastingcommies, zoon van Hendrik Dekkers en Petronella van Hees.
B.Gepke, ged. Wedde 1 okt. 1769, † vσσr 26 juli 1772.
C.Jan, ged. Wedde 26 juli 1772.
D.Gepke, ged. Wedde 26 juli 1772, tweeling met de vorige, † vσσr 9 aug. 1778.
E.Gepke, ged. Wedde 9 aug. 1778.
6.Jarco, ged. Onstwedde 30 jan. 1701.
7.Hans Hindricks, ged. Onstwedde 4 nov. 1703, van Veele, tr. Vlagtwedde 21 maart 1727 Aeltien Willems Moorlach, van Veele, dochter van Willem Moorlagh en Anneke Harmens.
Uit dit huwelijk:
a.Wendelcke, ged. Vlagtwedde 4 jan. 1728.
b.Willem Moorlach, ged. Vlagtwedde 3 maart 1730.
c.Hindrik Hansen Moorlag, ged. Vlagtwedde 2 maart 1732, tr. Vlagtwedde 9 maart 1758 Geesje Jurjens, van Vlagtwedde.
Zie: http://www.genealogieonline.nl/parenteel- moorlag/#p6470.
d.Antie, ged. Vlagtwedde 6 dec. 1733.
e.Aerent, ged. Vlagtwedde 8 jan. 1736.

Genealogie Struik/Saan

III.Nanno Hindriks, zoon van Hindrick Arents ter Hofte (II.), geb. ca., 1695, van Onstwedde, tr. Groningen (ondertr. ald. 15 apr., ondertr. Hoogkerk 16 apr.) 17 mei 1719 Jantien Hindriks, van Hoogkerk, ged. Groningen, AK 24 apr. 1695 (Drentse Laan), dochter van Hindrik Albers en Tryntje Jacobs.
Bij de ondertrouw te Groningen verklaart Hans Harms dat voor het huwelijk consent van bruids vader aanwezig is.
Een Hans Harmens tr. Catrine Luirts, waaruit Hermannes geb. 1 jan., ged. 1 jan. 1698, Hermannus, ged. Groningen 5 maart 1700, Anne Catrine, ged. Groningen 8 aug. 1702. (Cf. kinderen van Nanno: Catrina en Hermannus).
Uit dit huwelijk, ged. Groningen:
1.Catrina, ged. 21 febr. 1720 (Drentse Laan).
2.Hendrik, ged. 27 apr. 1721 (buiten Apoort).
3.Willem, ged. 27 okt. 1723 (bij de Apoort), † vσσr 9 juli 1730.
4.Jantien, ged. 17 okt. 1725 (Hoornse Dijk).
5.Wendeltien, ged. 15 juni 1727 (Hoornse Dijk).
6.Willem, ged. 9 juli 1730 (Pottebakkersrijge).
7.Arent Nannes, ged. Groningen, AK 9 dec. 1733 (Hoornse Dijk, Arent, z.v. Jannes Hindriks en Jantjen Hindriks), volgt IV..
8.Hermannus, ged. 10 nov. 1737 (Pottebakkersrijge).

IV.Arend Nannes, zoon van Nanne Hindriks (III.), ged. Groningen, AK 9 dec. 1733 (Hoornse Dijk, Arent, zoon van Jannes Hindriks en Jantjen Hindriks), tr. Groningen (ondertr. ald. 1 nov.) 4 dec. 1755 Jantien Derks (p.q. Derk Harms, vader), [ged. Groningen 1 aug. 1734], dochter van Derk Harms [en Gonnegien Jans].
Hij is als neef aanwezig bij de ondertrouw van Jantien Arents (dochter van zijn oom Arent Hindricks) in 1762.
Uit dit huwelijk:
1.Nanne Arends Struik, ged. Groningen 21 juli 1756, volgt V.1.
2.Derk, ged. Groningen 14 maart 1759 (ouders won. Boterdiep).
3.Jantje Arends Struuk, ged. Groningen 7 okt. 1761 (ouders won. Boterdiep), † Groningen 12 okt. 1826, tr. Groningen, N.K. (ondertr. ald. 21 mei) 23 juni 1785 Derk Martinus Derksema, ged. Groningen 26 okt. 1759, † Groningen 1 aug. 1826, zoon van Martinus Derks en Susanna Martinus.
4.Philippus, ged. Groningen 19 dec. 1764 (ouders won. Boterdiep).
5.Hindrik Arends Struik, ged. Groningen 16 juni 1767 (ouders won. Boterdiep), volgt V.2.
6.Derkje, ged. Groningen 6 juni 1770 (ouders won. Boterdiep).
7.Willemtjen, ged. Groningen 3 mei 1774 (ouders won. Drekstoep).

Tak Nanne Arends Struik (1756-1812)

V.1Nanne Arends Struik, zoon van Arend Nannes (IV.), ged. Groningen 21 juli 1756, schipper, † Groningen 11 sept. 1812, tr. Groningen 26 sept. 1776 Anna Maria Wolf, ged. Groningen 7 sept. 1757, † Groningen 17 sept. 1832, dochter van Jan Hendrik Wolf en Swaantje Jacobs.
Uit dit huwelijk, ged. Groningen:
1.Arend Nannes Struik, ged. 17 aug. 1777 (Boterdiep westzijde; de moeder heet hier ‘Maria Boeks’), volgt VI.1.
2.Zwaantien, ged. 7 nov. 1779 (Phiolenstraat), † vσσr 27 maart 1789.
3.Jantje, ged. 23 aug. 1782 (Boterdiep), † vσσr 10 apr. 1792.
4.Mentje, ged. 1 aug. 1784 (Boterdiep), waarschijnlijk † vσσr 28 jan. 1787.
5.Jan, ged. 13 nov. 1785 (Boterdiep), † vσσr 7 dec. 1794.
6.Mense Nannes Saan, ged. 28 jan. 1787 (Boterdiep), volgt VI.2.
7.Swaantje Nannes Struik, ged. 27 maart 1789 (Drekstoep), † Rotterdam 13 maart 1854, tr. Groningen 2 mei 1813 Willem Jacobs Spel, geb. Groningen 7 okt. 1789, schipper, † Groningen 6 juli 1868, zoon van Jacob Willems en Jantijn Jans.
8.Jantien Nannes, ged. 10 apr. 1792 (Bloemstraat), † Groningen 9 apr. 1864, tr. 1° Groningen 13 febr. 1814 Jan Jemkes Wolters, ged. Groningen 1 maart 1789, schippersknecht, † Groningen 11 sept. 1832, zoon van Wolter Jans en Maryke Berends; tr. 2° Groningen 16 okt. 1845 Arend Geerts Veenhuis, geb. Onderdendam, ged. Bedum 6 nov. 1791, schipper, † Groningen 18 febr. 1862, zoon van Geert Veenhuis en Jantje Klaasen, weduwnaar van Antje Nannes Struik (Jantiens zuster), ged. 12 nov. 1797 (Bloemstraat), † Nieuwer Amstel 11 aug. 1841.
9.Jan Nannes, ged. 7 dec. 1794 (Drekstoep), schipper, † vσσr 1866, tr. Groningen 23 juli 1818 Mijna Steenblok, ged. Groningen 9 juni 1797, † Groningen 14 febr. 1866, dochter van Willem Steenblok en Hester Sonius.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
10.Antje Nannes Struik, ged. 12 nov. 1797 (Bloemstraat), † Nieuwer Amstel 11 aug. 1841, tr. Groningen 19 jan. 1826 Arend Geerts Veenhuis, geb. Onderdendam, ged. Bedum 6 nov. 1791, schipper, † Groningen 18 febr. 1862, zoon van Geert Veenhuis en Jantje Klaasen; hij hertr. Groningen 16 okt. 1845 Jantien Nannes (Anties zuster), ged. 10 apr. 1792 (Bloemstraat), † Groningen 9 apr. 1864, weduwe van Jan Jemkes Wolters.

Tak Arend Nannes Struik (1777-1848)

VI.1Arend Nannes Struik, zoon van Nanne Arends Struik (IV.1), ged. Groningen 17 aug. 1777, † Groningen 3 nov. 1848, tr. Groningen 11 juni 1797 Elsjen Jans, ged. Groningen 21 juli 1776, † Groningen 27 juli 1853, dochter van Jan Theodorus en Alberdina Derks Bos.
Uit dit huwelijk:
1.Maryke Arents, ged. Groningen 16 sept. 1798, † Groningen 27 apr. 1886, tr. Groningen 1 okt. 1820 Berent Jans Schaap, ged. Sappemeer 21 okt. 1798, schipper, † Groningen 3 okt. 1881, zoon van Jan Jans Schaap en Maike Foekens.
Zie: http://www.bartkanon.com/genealogy/KWAR2.HTM.
2.Dina Arends Struik, ged. Groningen 19 apr. 1801, † Leeuwarden 18 maart 1891, tr. Groningen 6 dec. 1827 Geert Jacobs van der Laan, ged. Stedum 13 okt., ged. ald. 25 okt. 1803, † Groningen 8 nov. 1880, zoon van Jacob Claassen van der Laan en Aaltje Geerts Mulder.
Zie: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-napel-nanninga/I47396.php; http://www.genealogieonline.nl/genealogie-hensen/I43981.php.
3.Aaltje Arends Struik, ged. Gronigen 22 febr. 1804, schipperse, † Zuidbroek 22 jan. 1872, tr. 1° Groningen 26 dec. 1822 (haar oom) Harm Jans Tidoris, ged. Groningen 25 jan. 1786, schipper, † Deventer 30 maart 1845, zoon van Jan Theodorus en Alberdina Derks Bos; tr. 2° Groningen 10 juli 1851 Klaas Jacobs van der Laan, ged. Groningen 22 sept. 1799, schipper, † Groningen 4 dec. 1870, zoon van Jacob Claassen van der Laan, schipper, en Aaltje Geerts Mulder, weduwnaar van (tr. Veendam 1 aug. 1825) Klaasjen Hindriks Tattje, geb. Wildervank 21 sept. 1800, † Veendam 22 aug. 1849, dochter van Hindrik Jacobs Tattje en IJtje Roelofs.
Zie ook: http://members.home.nl/nanningasg/sievertkwartierstaat.htm.
4.Nanne Arends Struik, ged. Groningen 17 aug. 1806, † Groningen 16 jan. 1808.
5.Jan Arends Struik, ged. Groningen 25 juni 1809, volgt VII.1.
6.Nanne Arends Struik, geb. Groningen 28 maart 1812, volgt VII.2.
7.Elsien Arends (Nannes) Struik (Elsien Nannes), geb. Groningen 14 sept. 1814, † Groningen 28 sept. 1857, tr. Groningen 15 aug. 1839 Hindrik Elfrink, geb. Veendam 16 apr. 1812, † Groningen 3 dec. 1858, zoon van Hindrik Berends Elfrink (Elfring) en Enna Luitjes.
Zie: http://www.xanten.org/Gezin.asp?zoeknaam=770772.
8.Arentien Arends Struik, geb. Groningen 12 maart 1818, † Groningen 24 nov. 1848, tr. Groningen 28 juli 1839 Klaas Luikinga, geb. Groningen 22 maart 1815, schipper, † Groningen 23 apr. 1871, zoon van Jan Tonnis Luikinga en Renske Klaassens; hij hertr. Groningen 20 aug. 1850 Catharina Egberdina Elfring, geb. Groningen 15 juni 1822, † Groningen 19 febr. 1900, dochter van Hindrik Berends Elfrink (Elfring) en Enna Luitjes.

VII.1Jan Arends Struik, zoon van Arend Nannes Struik (VI.1), ged. Groningen 25 juni 1809, schipper te Groningen, † Groningen 2 febr. 1859, tr. Groningen 12 juli 1840 Antje Harms Kraijer, geb. Groningen 19 nov. 1813, † Groningen 23 jan. 1859, dochter van Harm Jans Kraijer en Albertien Jannes Albers.
Uit dit huwelijk:
1.Arend Struik, ged. Maarhuizen 12 sept. 1841, volgt VIII.1.
2.Harm Struik, geb. Groningen 9 sept. 1843, volgt VIII.2.
3.Elsjen Struik, geb. Stroobos 30 nov. 1845, † Groningen 19 juli 1876, tr. Groningen 5 okt. 1871 Jacob Mennes, geb. Groningen 22 okt. 1841, † Haren 14 maart 1929, zoon van Heike Mennes en Grietje Geerts Muurker, weduwnaar van (tr. Groningen 22 juli 1869) Margien Ottens, geb. Groningen 1 dec. 1842, † Groningen 18 aug. 1870, dochter van Jan Ottens en Annegien Smit; hij hertr. Groningen 18 nov. 1877 Wilhelmina Reeder, geb. Eelde, dochter van Willem Reeder en Roelfien Horst.
Uit dit huwelijk twee dochters.
4.Alberdina Struik, geb. Amsterdam 6 maart 1848, † Stadskanaal 6 apr. 1881, tr. 1° Groningen 19 mei 1872 Bartelt Meijer, geb. Groningen 11 nov. 1848, schilder, † Groningen 25 mei 1879, zoon van Klaas Meijer en Anna Wiechers; tr. 2° Jan Dirks Dories, geb. Groningen 26 jan. 1852, werkman, † Groningen 8 sept. 1935, zoon van Jan Dirks Dories en Aatje Geerts Niemeijer; hij hertr. Groningen 9 juni 1907 Geertruid Jacoba Riemersma, geb. Groningen 1850/1851, † Groningen 2 sept. 1930, dochter van Harmannus Geerts Riemersma en Geertruid Jacoba Reveillι, en weduwe van Lubbertus Everardus Buurma.
Uit het eerste huwelijk nageslacht.
Uit het tweede huwelijk:
a.Aaltje Dories, geb. Groningen 4 maart 1882.
5.Antje Struik, geb. Stavoren 22 aug. 1850, † Groningen 4 jan. 1926, tr. Groningen 16 juni 1881 Johannes Wolthers, geb. Groningen 19 dec. 1848, bierhandelaar en horlogemaker, † Groningen 22 apr. 1936, zoon van Jan Wolthers en Anna van Wering.
Uit dit huwelijk drie dochters. Zie verder: http://home.planet.nl/~eprenger/wolthers/wolthers-frm3.htm.
6.Nanne Struik, geb. Obergum 29 sept. 1853, volgt VIII.3.
7.Hilligje Struik, geb. Kampen 30 juni 1858, † Groningen 24 apr. 1887, tr. Groningen 26 okt. 1879 Lucas Riemersma, geb. Groningen 16 juli 1856, huisschilder, kruidenier, † Groningen 10 juni 1929, zoon van Harmannus Geerts Riemersma en Geertruid Jacoba Reveille; hij tr. 2° Groningen 27 nov. 1887 Geertruida Dijkhuizen, geb. Groningen 22 mei 1846, † Groningen 28 aug. 1929, dochter van Jacob Dijkhuizen en Henderkien Hillebranda Groenewold.
Van haar zou in de tachtiger jaren (volgens een voormalige bovenbuurman) een portret hebben gehangen in de drukkerij Riemersma in de Visserstraat.
Uit dit huwelijk:
a.Geertruida Hillechiena Riemersma, geb. Groningen 28 febr. 1880, tr. Groningen 26 juli 1906 haar neef Jan Struik (VIII.2-3), geb. Groningen 5 okt. 1878, timmerman, zoon van Harm Struik (VII.2) en Trientje Bos.
b.Hermanus Geert Riemersma, geb. Groningen 3 jan. 1882, boekdrukker, tr. Groningen 5 dec. 1912 Lubbechien Baptisten, geb. Sappemeer 20 maart 1885, dochter van Johannes Baptisten en Harmina Bresters.
c.Jan Riemersma, geb. Groningen 1 maart 1884, † Groningen 10 okt. 1886.
d.Stephanus Riemersma, geb. Groningen 3 maart 1886, tr. Groningen 20 apr. 1911 Jacoba Johanna Jansen, geb. Groningen 20 nov. 1886, dochter van Johanna Catharina Jansen.

VII.2Nanne Arends Struik, zoon van Arend Nannes Struik (VI.1), geb. Groningen 28 maart 1812, schipper, † Groningen 19 sept. 1848, tr. Groningen 22 mei 1842 Dedje Alberts Oosterheert, geb. Startenhuizen 28 aug. 1807, † Groningen 27 aug. 1894, dochter van Albert Pieters Oosterheert en Martje Tonnis.
Uit dit huwelijk:
1.Arend Nanne Struik, geb. Groningen 11 sept. 1843, volgt VIII.4.
2.Trientje Struik, geb. Groningen 6 jan. 1846, † Groningen 19 jan. 1931, tr. Groningen 18 mei 1871 Harmannus de Bheer, geb. Groningen 9 mei 1844, verver, † Groningen 25 april 1911, zoon van Joannes de Bheer en Hendrijka van Zuilen.
3.Nantje Struik, geb. Oude Pekela 25 okt. 1848 (postuum), † Groningen 10 juni 1928, tr. Groningen 19 juni 1870 Laurens Mulder, geb. Groningen 8 aug. 1845, schoenmaker, † Groningen 18 jan. 1911, zoon van Pieter Mulder en Jantje Wichers.

VIII.1Arend Struik, zoon van Jan Arends Struik (VII.1), ged. Maarhuizen 12 sept. 1841, schippersknecht, † Groningen 23 okt. 1915, tr. Groningen 26 dec. 1869 Annechien Harssema, geb. Groningen 7 juli 1836, † Groningen 30 nov. 1918, dochter van Ette Daniels Harssema en Sijtske Doedens.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Struik, geb. Groningen 23 dec. 1875, † Groningen 18 juni 1882.
2.Eltje Struik (zoon), geb. Groningen 5 maart 1878, † Groningen 13 nov. 1956, ongehuwd.

VIII.2Harm Struik, zoon van Jan Arends Struik (VII.1), geb. Groningen 9 sept. 1843, timmerman, † Groningen 13 mei 1919, tr. Groningen 9 apr. 1871 Trientje Bos, geb. Groningen 12 sept. 1844, † Groningen 8 apr. 1917, dochter van Abraham Pieters Bos en Meeszijna Mees.
Uit dit huwelijk:
1.Meisina Antjetina Struik, geb. Groningen 10 okt. 1872, † Groningen 24 maart 1897.
2.Jan Harm Struik, geb. Groningen 12 apr. 1876, † Groningen 17 juli 1876.
3.Jan Struik, geb. Groningen 5 okt. 1878, tr. Groningen 26 juli 1906 zijn nicht Geertruida Hillechiena Riemersma (VII.1-7-a), geb. Groningen 28 febr. 1880, dochter van Lucas Riemersma en Hilligje Struik (VII.1-7).
Uit dit huwelijk:
a.Harm Struik, geb. Groningen 13 sept. 1907, tr. Groningen 10 mei 1937 Janke Rijskamp, geb. Stedum 10 nov. 1907.
Uit dit huwelijk:
A.Geertruida Hillechiena Struik, geb. Groningen 2 apr. 1938.
b.Lucas Struik, geb. Groningen 2 febr. 1910.
4.Gesina Struik, geb. Groningen 4 juni 1881, † Groningen 25 juni 1899.

VIII.3Nanne Struik, zoon van Jan Arends Struik (VII.1), geb. Obergum 29 sept. 1853, stucadoor, † Groningen 15 okt. 1944, tr. Groningen 6 febr. 1876 Mietje Twiest, geb. Oude Pekela 23 nov. 1846, † Groningen 21 febr. 1906, dochter van Derk Kaspers Twiest, touwslager, en Anna Harms Meulhof.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Nanne Struik, geb. Groningen 26 dec. 1876, stucadoor, † Groningen 3 maart 1911, tr. Groningen 8 apr. 1897 Janna Meeringa, geb. Obergum 7 apr. 1873, † Groningen 16 apr. 1950, dochter van Gerrit Meeringa en Trijntje Puma.
Uit dit huwelijk:
a.Nanne Struik, geb. Groningen 23 aug. 1897, † Groningen 1 juni 1898.
b.Nanne Struik, geb. Groningen 28 juli 1900, kleermaker, † Groningen 24 aug. 1959, tr. Groningen 6 maart 1924 Grietje Kelders, geb. Groningen 22 febr. 1901, dochter van Johan Philip Kelders en Gesien Bueving.
c.Trijntje Struik, geb. Groningen 1 dec. 1902, † Groningen 14 dec. 1902.
2.Derk Nanne Struik, geb. Groningen 5 maart 1878, † Groningen 11 dec. 1878.
3.Antje Struik, geb. Groningen 20 mei 1880, † Groningen 24 mei 1942, tr. 1° Groningen 26 april 1900 Jan Versteijne, geb. Groningen 22 okt. 1871, koopman, † Groningen 26 febr. 1920, zoon van Johannes Versteijne en Frouwke Antje Lantinga; tr. 2° Groningen 26 okt. 1922 Derk Boer, geb. Groningen 7 jan. 1867, koopman, † Groningen 12 febr. 1927, zoon van Willem Everts Boer en Geessien Hofman, weduwnaar van (tr. Groningen 18 mei 1902) Marchien Arents, geb. Groningen 18 febr. 1857, † Groningen 1 aug. 1921, dochter van Menne Arents en Fennechien Wouters de Wit, en weduwe van (tr. Groningen 14 dec. 1884) Rense Cornelis, geb. Groningen 17 sept. 1859, † Groningen 18 juli 1901, zoon van Jan Cornelis en Grietje Boon.
4.Derk Struik, geb. Groningen 20 mei 1880, tweeling met de vorige, † Groningen 2 juni 1880.

VIII.4Arend Nanne Struik, zoon van Nanne Arends Struik (VII.2), geb. Groningen 11 sept. 1843, timmerman, † Groningen 3 sept. 1927, tr. Groningen 26 juni 1870 Hinderika Klazina Zuithoff, geb. Groningen 6 jan. 1842, † Groningen 3 okt. 1928, dochter van Arend Zuithoff en Fokje Roemers.
Er is onder de nazaten een foto bewaard gebleven waar op de achterzijde is geschreven: 'Bram Struik, broer van opa Struik (waarmee Fokko Struik (1876) bedoeld wordt) maar deze 'Bram Struik' wordt nergens vermeld, laat staan als zoon van Arend Nanne Struik en Hendrika Klazina Zuithoff. Betreft het een halfbroer? De enige onder de buitenechtelijk tussen 1860 en 1870 in de provincie geboren kinderen (van wie denkbaar is dat hij in de wandeling de naam van zijn natuurlijke vader droeg) die hiervoor in aanmerking zou komen is Abraham Ludovicus Oostmeijer, geb. Groningen 6 febr. 1861 (zoon van Aaltje Oostmeijer), conducteur, tr. Groningen 16 nov. 1882 Hinderkien Bouman Of is er gewoon sprake van een vergissing en is een andere broer van Fokko Struik bedoeld?
Uit dit huwelijk:
1.Nanno Struik, geb. Groningen 8 dec. 1870, † Haren 20 febr. 1937, tr. Groningen 6 juli 1905 Lammechien Strooboer, geb. Groningen 27 febr. 1877, † Groningen 7 jan. 1959, dochter van Roelf Strooboer en Grietje Schoonoort.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.Arend Struik, geb. Groningen 30 mei 1872, metselaar, † Groningen 4 juni 1959, tr. Groningen 18 nov. 1900 Angenietje Hecker, geb. Zevenhuizen 4 mei 1872, † Groningen 12 nov. 1956, dochter van Jan Hecker en Hiltje Klazes Pruim.
Uit dit huwelijk:
a.Hinderika Klasina Struik, geb. Groningen 13 aug. 1901, † Groningen 31 juli 1934, tr. Groningen 6 sept. 1928 (haar oom) Dirk Struik (VIII.4-5), geb. Groningen 3 febr. 1879, † Groningen 9 juli 1957, zoon van Arend Nanne Struik (VIII.4) en Hinderika Klazina Zuithoff.
b.Jan Struik, geb. Groningen 13 sept. 1903.
c.Arentdiena Nantina Struik, geb. Groningen 3 juni 1905, † Groningen 16 nov. 1906.
d.Hiltje Struik, geb. Groningen 22 jan. 1908, tr. Groningen 13 aug. 1934 Johannes Runhardt, geb. Groningen 9 nov. 1908, boekbinder, zoon van Johannes Runhardt en Antje Pinkster.
e.Arend Nanne Struik, geb. Groningen 10 juli 1909, matroos, zeeman, † Groningen 4 maart 1934, ongehuwd.
f.Gerrit Struik, geb. Groningen 9 aug. 1910, tr. Groningen 31 mei 1937 Stijntje Sterenborg, geb. Veendam 2 april 1916.
Uit dit huwelijk:
A.Angenietje Struik, geb. Groningen 23 aug. 1937.
g.Nantje Struik, geb. Groningen 25 jan. 1913.
3.Detje Struik, geb. Groningen 8 mei 1875, † Groningen 29 juni 1875.
4.Fokko Struik, geb. Groningen 11 aug. 1876, schilder, † Poortugaal 30 dec. 1945, tr. 31 aug. 1904 Anna Maria de Zoeten, geb. Rotterdam 28 apr. 1882, † Rotterdam 13 aug. 1964, dochter van Gerardus de Zoeten en Willemke Machelina Verschoor.
Gegevens over hem en zijn nazaten met dank ontvangen van Ger Struik.
Uit dit huwelijk:
a.Nanno Arent Struik, geb. Rotterdam-Hillegersberg 22 jan. 1905, † Rotterdam 9 sept. 1956, tr. Rotterdam 15 juli 1931 Cornelia Geertruida van Roon, geb. Rotterdam 24 aug. 1907, † Rotterdam 23 dec. 1977, dochter van Gerrit van Roon en Apolonia Monnee.
Uit dit huwelijk:
A.Fokko Nanno Struik, geb. Rotterdam 7 dec. 1931, † Rotterdam 22 mei 2001, tr. 18 juni 1958 Albertje de Boer, geb. Rotterdam 30 juli 1936, dochter van W. de Boer en ... Baarda.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
B.Gerrit Cornelis Struik, geb. Rotterdam 4 dec. 1932, tr. 19 sept. 1957 Johanna van der Zee, geb. Rotterdam 12 jan. 1929, dochter van Willem van der Zee en Maaike Elizabeth Snaauw.
Uit dit huwelijk:
I.Wilco Struik, geb. Rotterdam 31 okt. 1958, tr. 19 mei 1982 Dimphna Scheuller, geb. Rotterdam 25 sept. 1961, dochter van Mathys Scheuller en Johanna Dimphna Mathyssen.
Uit dit huwelijk:
1.Kevin Vincent Struik, geb. Rotterdam 9 okt. 1991.
2.Laura Caitlin Struik, geb. Rotterdam 13 mei 1995.
II.Arno Struik, geb. Rotterdam 14 okt. 1959, tr. 5 apr. 1991 Jeannette Mahie, geb. Rotterdam 3 dec. 1964, dochter van Jan Mahie en Maria Wilhelmina Abelmann.
Uit dit huwelijk:
1.Tommy Struik, geb. Rotterdam 21 sept. 1991.
2.Romy Struik, geb. Rotterdam 2 dec. 1994.
III.Frank Struik, geb. Rotterdam 29 aug. 1962, tr. 10 okt. 1986 Yvonne Bertha Cornelia van Teeffelen, geb. Perth (Austr.) 4 maart 1963, dochter van Frederik Jozef van Teeffelen en Maria Geertruida Voets.
Uit dit huwelijk:
1.Amanda Struik, geb. Rotterdam 26 okt. 1988.
2.Wendy Struik, geb. Spijkenisse 12 febr. 1992.
b.Willemke Machelina Struik, geb. Rotterdam-Hillegersberg 12 mei 1906, † Rotterdam, tr. 23 dec. 1931 Johannes Hendrikus Vrijssen, zoon van Franciscus Johannes Wilhelmus Vrijssen en Alida Maria Verzee.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
c.Hendrika Klazina Struik, geb. Rotterdam-Hillegersberg 4 jan. 1908, † Noordwijkerhout, ongehuwd.
d.Anna Maria Struik, geb. Rotterdam-Hillegersberg 27 jan. 1913, † Rotterdam 13 maart 1968, tr. Willy Stas, zoon van Karel Stas en Wilhelmina Campo.
Uit dit huwelijk:
A.Karel Fokke Stas, geb. Rotterdam 12 okt. 1942.
B.Yvonne Anna Maria Stas, geb. Rotterdam 16 aug. 1952.
e.Fokke Struik, geb. Rotterdam-Hillegersberg 31 dec. 1914, † Rotterdam, ongehuwd.
5.Dirk Struik, geb. Groningen 3 febr. 1879, † Groningen 9 juli 1957, tr. Groningen 6 sept. 1928 (zijn oomzegster) Hinderika Klasina Struik (VIII.4-2-a), geb. Groningen 13 aug. 1901, † Groningen 31 juli 1934, dochter van Arend Struik (VIII.4-2) en Angenietje Hecker.
Uit dit huwelijk:
a.Hinderika Klasina Struik, geb. Groningen 21 okt. 1928.
6.dochter, geb. en † Groningen 22 dec. 1883.

Tak Mense Nannes Saan (1787-1871)

VI.2Mense Nannes Saan, zoon van Nanne Arends Struik (V.1), ged. 28 jan. 1787 (Boterdiep), leerlooier, † Groningen 13 mei 1871, tr. 1° Groningen 23 nov. 1806 Geertruid Martens Jonker, geb. Groningen 1786, van Farmsum, † Groningen 27 juli 1849; tr. 2° Groningen 17 juli 1851 Sijke Wieringa, geb. Groningen 18 apr. 1824, † Groningen 11 dec. 1892, dochter van Jan Wieringa en Mijna Helwich; zij hertr. (Groningen 31 juli 1890) Philip Hendrik Warner, geb. Blokzijl, zoon van Jacob Warner en Trijntje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Maria Elizabeth, ged. Groningen, MK 21 aug. 1807 (Boterdiep), jong overleden.
2.Marten Saan, ged. Groningen, MK 21 mei 1809 (Boterdiep), † Groningen 26 maart 1827.
3.Nanne Saan, geb. Groningen 21 apr., ged. ald. 28 april 1811, volgt VII.3, barbier, † Groningen 23 maart 1840, tr. Groningen 23 mei 1833 Hendrikje Bartels, geb. Leeuwarden 14 nov., ged. ald. 14 dec. 1808, dochter van Hein Bartels en Anna Hindriks; zij hertr. Groningen 19 juli 1846 Durk Jans Looijenga, geb. Dokkum, zoon van Jan Martens Looijenga en Antje Johannes.
Uit dit huwelijk nageslacht Saan.
4.Mense Saan, geb. Groningen 27 dec. 1812, volgt VII.4, † Groningen 12 maart 1855, tr. Groningen 21 nov. 1833 Grietje Jans, geb. Zuidhorn 12 sept., ged. ald. 2 okt. 1808, † Groningen 17 febr. 1870, dochter van Lukas Jans en Willemina Jans; zij hertr. Groningen 5 mei 1861 Pieter ten Hoove, ged. Groningen 26 juni 1803, buitenvaarder, † Groningen 23 jan. 1869, zoon van Johannes Lambertus ten Hoove en Angenite Jentes; weduwnaar van (tr. Groningen 30 dec. 1824) Annegien Krook, ged. Groningen 14 nov. 1802, † Veenhuizen 31 mei 1860, dochter van Berend Krook en Annegyn Schuurman.
Uit dit huwelijk nageslacht Saan.
5.Anna Maria Elizabeth Saan, geb. Groningen 10 maart 1815, † Groningen 28 juli 1849, tr. Groningen 2 mei 1839 Hindrik Lindeman, geb. Groningen 17 april 1816, schrijnwerker, † Groningen 7 maart 1864, zoon van Hans Lindeman en Jantje Pieters.
6.Warnder Saan, geb. Groningen 8 nov. 1816, † Groningen 24 febr. 1817.
7.Arend Saan, geb. Groningen 13 sept. 1818, † Groningen 4 okt. 1818.
8.Geertruid Saan, geb. Groningen 6 sept. 1819, † Groningen 30 nov. 1819.
9.zoon, geb. en † Groningen 8 aug. 1820.
10.Geertruid Saan, geb. Groningen 5 okt. 1821, † Groningen 18 nov. 1821.
11.Geertruid Menses Saan, geb. Groningen 14 mei 1823, † Groningen 2 dec. 1904, tr. 1° Groningen 29 aug. 1844 Jacob Veltkamp, geb. Groningen 20 aug. 1817, † Groningen 22 juli 1849, zoon van Jan Antoni Veltkamp en Trientien Freeks Sonius; tr. 2° Groningen 19 mei 1850 Albert Willems Noorman, geb. Groningen 30 jan. 1817, † Groningen 7 apr. 1894, zoon van Joris Willems Noorman en Grietje Alberts.
12.Grietje Saan, geb. Groningen 9 nov. 1824, † Groningen 23 juni 1825.
13.Marten Saan, geb. Groningen 22 okt. 1827, † Groningen 31 juli 1828.
14.dochter, geb. en † Groningen 22 okt. 1827, tweeling met de vorige.

Tak Hindrik Arends Struik (1767-1832)

V.2Hindrik Arends Struik, zoon van Arend Nannes (IV.), ged. Groningen 16 juni 1767 (ouders won. Boterdiep), leerlooiersknecht, † Groningen 12 jan. 1832, tr. Groningen (ondertr. ald. 12 juni) 9 juli 1790 Janna Berckhof, ged. Leeuwarden ca. 1771, leerlooister, † Abelstok (Mensingeweer) 12 mei 1825, dochter van Gerardus Berckhof en Wikke Derks.
Zie ook: http://members.home.nl/hjm.stokkermans/Kwartier2.htm; http://struik.vanegten.com/?s=hindrik+arends+struik.
De meeste van zijn kinderen voeren het patroniem Arends.
Uit dit huwelijk:
1.Filippus, ged. Groningen 29 juni 1791 (Pluimersgang), † vσσr 1 jan. 1795.
2.Geert Hindriks Arends Struik, ged. Groningen 24 maart 1793 (Achter de Muur), begr. Groningen 7 apr. 1793 (huur lijklaken).
3.Philippus Hendrik Arends Struik, ged. Groningen 1 jan. 1795 (Achter de Muur bij de Grote Kerkhoff), volgt VI.3.
4.Fennechien Arends Struik, ged. Groningen 20 jan. 1797 (Achter de Muur bij de St. Jansstraat), † Groningen 17 dec. 1881, tr. 1° Groningen 20 apr. 1815 Heine Bleker, ged. Groningen 16 febr. 1790, leerlooier, † Groningen 14 juli 1828, zoon van Hindrik Harms Bleeker en Lammechien Willems Gaashuis; tr. 2° Groningen 13 aug. 1829 Otto Konneman, geb. Sappemeer, ged. Kleinemeer, RK 20 jan. 1804, † Groningen 14 aug. 1869, zoon van Jan Konneman en Engelina Berends Scholten.
5.Jantien Arends Struik, ged. Groningen 5 apr. 1799 (Zuiderkuipen), † Groningen 28 jan. 1867, tr. Groningen 3 mei 1821 Wenzel Rangι, geb. Opocno (Bohemen), muzikant, militair, † tussen 1828 en 1867, zoon van Valentijn Rangι en Catharina Holring.
6.Geert, ged. Groningen 27 mei 1801, † vσσr 13 juli 1810.
7.Anke Hindriks, ged. Groningen 11 juli 1805, † Groningen 8 aug. 1813.
8.Derk Arends, ged. Groningen 23 okt. 1807, † Groningen 28 maart 1809.
9.Geert Hindriks Struik, ged. Groningen 13 juli 1810, volgt VI.4.
10.Derk Arends Struik, geb. Groningen 29 juli 1813, volgt VI.5.
11.Hindrik Arends Struik, geb. Groningen 29 juli 1813, volgt VI.6.

VI.3Philippus Hendrik Arends Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (V.2), ged. Groningen 1 jan. 1795 (Achter de Muur bij de Grote Kerkhoff), leerlooier, † Groningen 10 okt. 1846, tr. Groningen 30 apr. 1815 Almt (Albertje) Jacobs Top, ged. Veendam 24 sept. 1786, † Groningen 25 febr. 1862, dochter van Jacob Hindriks Top en Bina Klasen.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Arends Struik, geb. Groningen 23 nov. 1816, † Groningen 30 aug. 1894, tr. Groningen 8 dec. 1942 Gerlof Henderikus Noorda, stoelmaker, zoon van Jan Noorda en Jeltje Iwens.
2.Jacob Struik (Arends), geb. Groningen 28 nov. 1819, † Groningen 28 sept. 1833.
3.Hindrik Arends Struik, geb. Groningen 25 dec. 1821, volgt VII.5.
4.Wilhelmina Arends, geb. Groningen 6 febr. 1825, † Groningen 29 sept. 1826.

V.4Geert Hindriks Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (V.2), ged. Groningen 13 juli 1810, leerlooiersknecht, werkman, † Sappemeer 10 juli 1885, tr. 1° Groningen 28 febr. 1833 Geessien Tjalkens, geb. Groningen 18 juni 1812, † Groningen 27 mei 1856, dochter van Gosen Tjalkens en Anna Puts; tr. 2° Sappemeer 12 febr. 1859 Maria Prijt, geb. Winschoten 11 juni 1820, † Kleinemeer 12 nov. 1896, dochter van Jan Jans Prijt en Elsien Franssens, en weduwe van Jozef Reinkes Klein.
Uit het eerste huwelijk:
1.Janna Struik, geb. Groningen 13 febr. 1834, † Groningen 17 juni 1834.
2.Gosen Struik, geb. Groningen 4 maart 1835, † Groningen 27 jan. 1849.
3.Hindrik Struik, geb. Groningen 5 mei 1838.
4.Anna Struik, geb. Groningen 19 juli 1841, † Groningen 24 juni 1886, tr. 1° Groningen 13 juli 1879 Johannes van der Sluis, geb. Gorinchem 2 mei 1833, bediende, arbeider, † Groningen 7 nov. 1881, zoon van Pieter van der Sluis en Govertje Sleeuwenhoek; tr. 2° Amsterdam 8 okt. 1884 Christiaan Noordberger, geb. Groningen 8 okt. 1831, kleermaker, † Groningen 16 mei 1907, zoon van Cornelis Jacobus Dutijn Noordberger en Christina Meijer, weduwnaar van (tr. Groningen 12 apr. 1855) Gepke Brans, geb. Groningen 1834/1835, † Groningen 3 okt. 1881, dochter van Jan Brans en Marieke Jans Holtkamp.
5.Fennechien Struik, geb. Groningen 30 aug. 1844, † Foxham 29 juli 1931, tr. Sappemeer 25 sept. 1869 Jan Smittenberg, geb. Sappemeer 11 nov. 1842, arbeider, † Martenshoek 9 febr. 1883, zoon van Willem Smittenberg en Lammechien Venema.
6.Trientje Struik, geb. Groningen 12 aug. 1850, † Groningen 29 maart 1852.
Uit het tweede huwelijk:
7.Derk Struik, geb. Sappemeer 16 nov. 1859, volgt VII.6.
8.Hein Struik, geb. Kleinemeer 11 jan. 1867, volgt VII.7.

VI.5Derk Arends Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (V.2), geb. Groningen 29 juli 1813, leerlooier, koekebakkersknecht, † Groningen 1 sept. 1893, tr. 1° Groningen 1 juli 1838 Pietje Bentink, ged. Farmsum 24 juli 1807, † Groningen 4 sept. 1848, dochter van Jan Harmannus Bentink en Janke Pieters; tr. 2° Groningen 20 mei 1852 Anna Margrita de Jong, geb. Groningen 18 sept. 1811, † Groningen 23 sept. 1872, dochter van Jan Christiaan Frederik de Jong en Catrina Hoppinga.
Uit het eerste huwelijk:
1.Janna Struik, geb. Groningen 9 maart 1839, † Groningen 15 sept. 1842.
2.Jan Struik, geb. Groningen 7 okt. 1840, † Groningen 17 nov. 1840.
3.Hindrik Struik, geb. Groningen 12 apr. 1844, † Groningen 15 febr. 1915, ongehuwd.
4.zoon, geb. en † Groningen 21 juni 1846.
5.Jan Harmannus Struik, geb. Groningen 15 aug. 1848, † Groningen 17 aug. 1848.
Uit het tweede huwelijk:
6.Catharina Struik, geb. Groningen 16 juni 1853, † Groningen 25 mei 1917, tr. Groningen 12 okt. 1873 Johannes Jacobus Smits, geb. Groningen 27 aug. 1850, † Groningen 18 febr. 1942, zoon van Leonardus Josephus Henderikus Smits en Jacoba Catharina Wieringa.

VI.6Hindrik Arends Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (V.2), geb. Groningen 29 juli 1813, leerlooier, † Groningen 28 mei 1890, tr. Groningen 18 apr. 1833 Jantje Billing, geb. Groningen 23 mei 1810, † Groningen 21 aug. 1870, dochter van Johannes Billing en Cornelia Burgers.
Uit dit huwelijk:
1.Hindrik Struik, geb. Groningen 4 maart 1834, volgt VII.8.
2.Johannes Struik, geb. Groningen 21 apr. 1836, volgt VII.9.
3.Janna Struik, geb. Groningen 1 apr. 1839, † Groningen 28 aug. 1919, tr. Groningen 1 nov. 1868 Jan Mulder, geb. Groningen 14 nov. 1833, metselaar, † Groningen 19 febr. 1900, zoon van Hendrik Mulder en Sjouwkien Mulder.
4.Cornelis Struik, geb. Groningen 3 apr. 1842, volgt VII.10.

VII.5Hindrik Arends Struik, zoon van Philippus Hendrik Arends Struik (VI.3), geb. Groningen 25 dec. 1821, leerlooier, † Groningen 22 maart 1872, tr. Groningen 25 juni 1846 Hinderika ter Steegh, geb. Groningen 30 apr. 1820, † Groningen 12 jan. 1869, dochter van Reinder ter Steegh en Geessien Klaassens Boerema.
Uit dit huwelijk:
1.Philippus Struik, geb. Groningen 8 apr. 1847, † Groningen 31 maart 1932, tr. Rotterdam 28 sept. 1881 Mathilda Petronella Jukes, geb. Spaarndam 12 dec. 1860, † Schoten 8 jan. 1908, dochter van Hermanus Willem Jukes en Cornelia Petronella van Luijken.
2.Reinder Struik, geb. Groningen 1 okt. 1848, † Groningen 2 jan. 1860.
3.Gerlof Struik, geb. Groningen 5 jan. 1851, verder onbekend.
4.Geessien Struik, geb. Groningen 25 febr. 1853, † Groningen 26 apr. 1932, tr. Groningen 16 mei 1880 Frederik Woldendorp, geb. Zuidlaren 29 apr. 1856, † Groningen 27 apr. 1926, zoon van Gerhardus Geerts Woldendorp en Anna Freriks Bulsema.
5.Jacob Struik, geb. Groningen 21 febr. 1856, † Groningen 30 aug. 1858.

VII.6Derk Struik, zoon van Geert Hindriks Struik (VI.4), geb. Sappemeer 16 nov. 1859, † Winschoten 17 maart 1944, tr. Sappemeer 28 mei 1885 Roelfjen Bos, geb. Veendam 4 jan. 1859, † Sappemeer 23 juli 1927, dochter van Pieter Bos en Aaltje ten Cate.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Struik, geb. Kalkwijk 11 jan. 1890.
2.Geert Struik, geb. Kleinemeer 15 okt. 1893, † Termunten 25 mei 1949, tr. Getruida Blik, geb. Sappemeer 30 maart 1895, † Groningen 2 juli 1958, dochter van Johannes Blik en Roelfien Schaap.
Uit dit huwelijk:
a.Johannes Struik, geb. Winschoten 1918/1919, † Winschoten 13 mei 1943, tr. Aaltje Visser.
3.Aaldrik Struik, geb. Sappemeer 14 nov. 1897, spoorarbeider, tr. Hoogezand 30 juli 1921 Grietje Siekmans, geb. Foxhol 21 aug. 1901, dochter van Freerk Siekmans en Aukina Staal.
4.Hein Struik, geb. Sappemeer 14 nov. 1897, tweeling met de vorige, † Sappemeer 11 dec. 1897.

VII.7Hein Struik, zoon van Geert Hindriks Struik (VI.4), geb. Kleinemeer 11 jan. 1867, hellingknecht, scheepstimmerknecht, † Foxham 8 nov. 1918, tr. Sappemeer 21 juli 1888 Jantje Brondijk, geb. Garmerwolde 26 febr. 1865, † Hoogezand-Sappemeer 3 okt. 1957, dochter van Klaas Derks Brondijk en Frouwke Meelker.
UiIt dit huwelijk:
1.Geert Struik, geb. Kalkwijk 19 sept. 1889, ketelmaker, † Groningen 28 sept. 1938, tr. Hoogezand 24 dec. 1915 Stijntje Mandema, geb. Kolham 28 okt. 1888, dochter van Watze Mandema en Jantje Nijmands.
2.Klaas Struik, geb. Kleinemeer 16 maart 1891, tr. Hoogezand 31 mei 1913 Maria Alida Teuben, geb. Hoogezand 3 nov. 1890, † Groningen 4 nov. 1935, dochter van Albertus Johannes Teuben en Maria Koning.
3.Maria Struik, geb. Sappemeer 20 sept. 1893, tr. Groningen 18 nov. 1915 Garmt Havinga, geb. Groningen 14 nov. 1891, voerman, zoon van Egbert Havinga en Anje Auwema.
4.Froukje Sruik, geb. Sappemeer 12 sept. 1895, tr. Hoogezand 30 mei 1925 Hendrik Teule, geb. Kolham 20 juli 1896, landbouwarbeider, zoon van Jan Teule en Hillechien Klomp.
5.Derk Struik, geb. Kleinemeer 17 okt. 1898, scheepstimmerman, tr. Sappemeer 8 okt. 1927 Frederika Hofman, geb. Sappemeer 29 okt. 1898, dochter van Kasper Hofman en Hinderkien Deen.
6.Engelina Struik, geb. Sappemeer 17 sept. 1902, tr. Hoogezand 7 maart 1925 Hendrik Heerlien, geb. Martenshoek 26 juni 1903, voermansknecht, zoon van Melle Heerlien en Jantina Johanna Wubbeling.
7.Johanna Struik, geb. Kleinemeer 16 febr. 1905, † Kolham 20 maart 1909.

VII.8Hindrik Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (VI.6), geb. Groningen 4 maart 1834, kleermaker, † Groningen 1 apr. 1917, tr. Groningen 30 mei 1867 Kunnetta Bijmolt, geb. Groningen 5 juli 1834, † Groningen 17 dec. 1911, dochter van Egbert Jan Bijmolt en Pieterke Emmelkamp Kath.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Struik, geb. Groningen 12 apr. 1868, † Groningen 25 juli 1868.
2.Pieterke Struik, geb. Groningen 8 nov. 1870, † Groningen 28 febr. 1874.
3.Hindrik Pieter Struik, geb. Groningen 21 dec. 1874, tr. Adorp 16 juni 1898 Egberdina Wetsema, geb. Wetsinge 10 aug. 1871, dochter van Jan Wetsema en Wiktje van der Gulden.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrik Jan Struik, geb. Delfzijl 11 mei 1899.
b.Wiktje Kunnetta Struik, geb. Delfzijl 6 jan. 1902.

VII.9Johannes Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (VI.6), geb. Groningen 21 apr. 1836, stoelmaker, schrijnwerker, † Groningen 25 maart 1926, tr. Groningen 26 mei 1859 Gebke Stienstra, geb. Groningen 10 okt. 1834, † Groningen 6 nov. 1873, dochter van Tjeerd Aebes Stienstra en Tietje van Heumen.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Struik, geb. Groningen 16 febr. 1861, † Groningen 7 mei 1951, tr. Groningen 15 febr. 1891 Jan Diele, geb. Emden 1864/1865, † Groningen 8 nov. 1946, zoon van Carl Diele en Geertje Lindemann.
2.Willem Petrus Struik, geb. Groningen 12 maart 1863, timmerman, † Haren 1 apr. 1948, tr. Groningen 23 nov. 1884 Maria Elizabeth Traudes, geb. Veendam 2 dec. 1863, † Groningen 27 dec. 1944, dochter van Johann Jacob Traudes en Pietje Arends Eenjes.
Uit dit huwelijk:
a.Gebke Struik, geb. Groningen 6 mei 1885, † Haren 11 juni 1957, tr. Groningen 19 nov. 1905 Aeilko Bus, geb. Groningen 3 maart 1884, zoon van Christiaan Bus en Hillechien Heikens.
b.Johan Jacob Struik, geb. Groningen 9 jan. 1887, lijnwachter, tr. Groningen 15 sept. 1910 Pieterlena Afiena Mulder, geb. Onderdendam 24 sept. 1887, † Groningen 14 okt. 1939, dochter van Jan Mulder en Annechien Lantink.
Uit dit huwelijk:
A.Willem Petrus Struik, geb. Groningen 5 juni 1911, tr. 22 juli 1935 Maria Christina Anna Fresz, geb. Zutphen 30 okt. 1910.
Uit dit huwelijk:
I.Johan Jacob Struik, geb. Groningen 18 okt. 1938.
II.Stefanie Struik, geb. Groningen 10 okt. 1939.
B.Jan Jacob Struik, geb. Groningen 2 mei 1914.
C.Maria Elizabeth Struik, geb. Groningen 23 okt. 1916.
c.Johannes Struik, geb. Groningen 16 maart 1889, sluismeester, tr. Groningen 31 aug. 1914 Elisabeth Jacoba Luchtenberg, geb. Groningen 9 mei 1892, dochter van Jakob Luchtenberg en Elisabeth Stadens.
d.Pietertje Struik, geb. Groningen 17 apr. 1892, † Groningen 8 juni 1956, tr. Groningen 16 mei 1918 Berend Rijko Luchtenberg, geb. Groningen 2 sept. 1894, kellner, zoon van Jakob Luchtenberg en Elisabeth Stadens.
e.Willem Petrus Struik, geb. Groningen 1 aug. 1898, tr. Groningen 28 mei 1925 Hiskolina Hoeksema, geb. Den Horn 15 jan. 1900, dochter van Hendrik Hoeksema en Janna Pettinga.
Uit dit huwelijk:
A.Willem Petrus Struik, geb. Groningen 4 mei 1928.
f.Marinus Struik, geb. Groningen 6 aug. 1900, machinist, tr. Onstwedde 8 mei 1928 Hestrina Kruit, geb. Borger 1905/1906, dochter van Jakob Kruit en Trientje Toutenhoofd.
3.Hendrika Struik, geb. Groningen 2 juli 1865, † Groningen 4 juli 1933, tr. Groningen 14 sept. 1890 Evert Jan Urban, geb. Groningen 11 maart 1864, depothouder, meubelmaker, † Groningen 18 juli 1955, zoon van Franηois Ernst Lodewijk Urban en Albertje Greving.
4.Ebe Struik, geb. Groningen 18 dec. 1867, muzikant, stoelmaker, tr. Groningen 22 mei 1890 Johanna Lummegiena Balk, geb. Groningen 4 mei 1871, † Groningen 26 juli 1891, dochter van Johannes Balk en Geertje Bosscher.
Uit dit huwelijk:
a.Johannes Struik, geb. Groningen 3 juli 1891, † Groningen 5 aug. 1891.
5.Gebke Struik, geb. Groningen 21 apr. 1870, tr. Groningen 20 mei 1894 Zwijtse Mulder, geb. Groningen 29 juni 1872, houtzager, zoon van Hendrik Mulder en Anje Holstein.
6.Johannes Struik, geb. Groningen 28 okt. 1873.

VII.10Cornelis Struik, zoon van Hindrik Arends Struik (VI.6), geb. Groningen 3 apr. 1842, † Groningen 2 maart 1897, tr. Groningen 11 juni 1871 Eltje Mulder, geb. Groningen 25 juni 1838, † Groningen 12 febr. 1891, dochter van Hendrik Mulder en Sjouwkien Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.Hinderk Struik, geb. Groningen 19 apr. 1872, sigarensorteerder, † Groningen 26 juli 1949, tr. Groningen 17 dec. 1893 Gerritje Marchien Akkerman, geb. Groningen 22 apr. 1872, † Groningen 8 febr. 1941, dochter van Jan Akkerman en Petronella Catharina Glas.
Vσσr het huwelijk geboren:
a.Jan Hinderk Akkerman, geb. Groningen 14 juli 1892, † Groningen 5 dec. 1892.
Uit het huwelijk:
b.Eltje Struik, geb. Groningen 16 sept. 1893 (bij huwelijk ouders erkend), † Groningen 3 jan. 1949, tr. Groningen 6 jan. 1921 Willem de Jong, geb. Groningen 1 jan. 1895, boekbinder, zoon van Franciscus Johannes de Jong en Liena Nijenhuis.
c.Cornelia Struik, geb. Groningen 11 febr. 1896, † Groningen 1 apr. 1896.
d.Cornelia Catharina Struik, geb. Groningen 27 febr. 1897, † Groningen 5 febr. 1898.
e.Jan Cornelis Struik, geb. Groningen 9 jan. 1899.
f.Hinderk Struik, geb. Groningen 4 mei 1901, sigarenmaker, tr. Groningen 12 nov. 1925 Ebbertje van Wijk, geb. Groningen 12 febr. 1900, dochter van Jurrien Gerard van Wijk en Elsina Bond.
g.Hinderkien Struik, geb. Groningen 5 okt. 1907, † Groningen 23 dec. 1908.
2.Tjabring Struik, geb. Groningen 1 dec. 1873.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 20 maart 2011
Naar begin van de pagina