Genealogie Feltman/Radsma
Inleiding

Deze familie heeft nazaten met verschillende achternamen. De stamvader Redmer Roels (IV.) was, net als verschillende van zijn nazaten, uurwerkmaker en daaraan is de achternaam Radsma ontleend, zoals meer uurwerkmakers die achternaam voerden. Roel Redmers Radsma (V.1) nam in 1811 de naam Rubijns aan, maar komt slechts zelden onder die naam voor. Alleen zijn dochter Wypkjen voerde verder deze naam. Zijn zoon Fedde en zijn nazaten voeren de naam Feltman. De nazaten van Redmers broer Jou(w) Redmers Radsma (V.2) voeren tot op heden de namen Radsma, Ratsma en Ratsema.

Genalogie Feltman/Radsma/Rats(e)ma/Robijns

I.Roel Redmers, tr. Oudega (Smallingerland) 17 nov. 1675 Haeck Rommis, van Oudega.
Uit dit huwelijk:
1.Redmer, ged. Oudega, 8 dec. 1675, jong overleden.
2.Redmer Roel(of)s, ged. Oudega 21 dec. 1679, volgt II.

II.Redmer Roel(of)s, zoon van Roel Redmers (I.), ged. Oudega 21 dec. 1679, van Nieuw-Brongerga, lidmaat Heerenveen 30 nov. 1710 (Redmaar Roels), tr. (ondertr. Oudega febr. 1704) Frouckjen Pieters, van Nieuw-Brongerga, lidmaat Heerenveen 30 nov. 1710, dochter van Pieter Alberts; zij hertr. wellicht (van Heerenveen, niet vermeld dat zij weduwe is)Heerenveen 25 apr. 1717 Abraham Hillebrands, van Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
1.Jouw Redmers, ged. Oudega 21 maart 1706, volgt III.1.
2.Roel Redmers, ged. Heerenveen 29 apr. 1708 (als Roelof; ‘obiit’ denkelijk per abuis), volgt III.2.
3.Pytje, ged. Heerenveen 20 nov. 1709, obiit.
4.Haakjen, ged. Heerenveen 20 dec. 1711, obiit.
5.Pyter, ged. Heerenveen 14 jan. 1714, obiit.

III.1Jouw Redmers, zoon van Redmer Roel(of)s (II.), ged. Oudega 21 maart 1706, van Heerenveen, tr. 1° Heerenveen 14 okt. 1731 Akke Wybrens, van Heerenveen; tr. 2° Heerenveen 13 dec. 1733 Aaltje Jacobs, van Heerenveen.
Quotisatie 1749: Jouw Redmers, Schoterland, Heerenveen n.z., schoenmaker, 2 volw. f 18-1-0.
Age Ratsma vond een vermelding van hem in de erfpachtbrieven van de Schoterlandse Veencompagnie, nr. 824: 3 augustus 1746, Lodewijk Leffrink, executeur van Aengwirden en rentemeester en gelastigde van de heren Compagnons van 't Heerenveen, representerende de Cracks staak, heeft in een eeuwige en onlosbare erfpacht verpacht aan Juw Redmers en Jan Tjerx Cuiper, als Diaconen van de gereformeerde gemeente van den vlekke Heerenveen, zekere stede en plaats c.a., waarop twee kamers zijn gebouwd, staande en gelegen in de Kakelsteeg op 't Heerenveen, ten oosten de gemeene straat, ten westen Bartle Obbes, ten zuiden mevrouw de weduwe van de oud-grietman Martinus van Scheltinga en ten noorden 't voetpad, voor een jaarlijkse pacht, op Maria Magdalenadag, van 1 goudgulden (22 juli)[[Decama-, Cuyck- en Foeyts Veencompagnie (Schoterlandse Veencompagnie), Erfpachtbrieven 1588-1845, Internet, zoekterm Juw Redmers, volgnr. 824, geraadpleegd 22 april 2007, archieven.nl]].
Uit het eerste huwelijk:
1.Haaike, ged. Heerenveen 21 dec. 1732, obiit.

III.2Roel Redmers, zoon van Redmer Roel(of)s (II.), van Heerenveen, wrsch. ged. Heerenveen 29 apr. 1708, lidmaat Heerenveen 20 apr. 1732, † 1735, tr. Heerenveen 15 mei 1729 Antje Steffens, van Heerenveen, lidmaat Heerenveen 20 apr. 1732.
Uit dit huwelijk:
1.Janke, ged. Heerenveen 16 okt. 1729.
2.Redmer Roels, ged. Heerenveen 14 jan. 1731, volgt IV.
3.Janke, ged. Heerenveen 26 okt. 1732.
4.Roeltje, ged. Heerenveen 18 dec. 1735 (postuum).

IV.Redmer Roels, zoon van Roel Redmers (III.2), ged. Heerenveen 14 jan. 1731, burger van Sneek 18 sept. 1754, horlogemaker aldaar, begr. Sneek 15 febr. 1795, tr. Sneek 8 juni 1753 Wiepkje Rients, ged. Jutrijp 3 febr. 1719 (als Wyb), overluid Sneek 16 febr. (als de weduwe van Redmer Roels), begr. ald. 19 febr. 1795 (als ‘Wyepkien Redmers’), dochter van Rienk Minnes en Hylk Jeltes, weduwe van (tr. Sneek 13 mei 1741) Ype Jacobs Ylst (Ylts), ged. Sneek 13 aug. 1717, overluid Sneek 25 juni 1751, zoon van Jacob Jacob Ylst en Antje Jurjens.
18de-eeuwse zilversmeden in Friesland in criminele sententies: Redmer Roels, ϋrwurkmakker Snits, 42 jaar, 216, d.d. 6 maart 1773, 251, d.d. 27 maart 1773.
Uit het eerste huwelijk van Wiepkje zijn zes kinderen gedoopt te Sneek.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Redmers, ged. Sneek 7 juli 1754, lidmaat te Sneek 20 aug. 1777, † Sneek 5 januari 1818, tr. Sneek (ondertr. ald. 3 juni) 18 juni 1775 Hille Taekes Tuinstra, ged. Sneek 6 dec. 1750, in 1811 te Sneek, † Sneek 25 maart 1838, zoon van Taeke Ulbes en Attje Jetzes.
Uit dit huwelijk:
a.Atje Hilles Tuinstra, geb. Sneek 30 apr., ged. ald. 19 mei 1776, † vσσr 1811, tr. Sneek (ondertr. ald. 12 mei) 28 mei 1798 Sytse Fokkes.
Uit dit huwelijk:
A.Hinke, geb. Sneek 22 aug., ged. ald. 6 sept. 1798, † na 1811.
B.Hille, geb. Sneek 5 febr., ged. ald. 9 maart 1800, † vσσr 1804.
C.Antje, geb. Sneek 25 okt., ged. ald. 18 nov. 1802, † na 1811.
D.Hinke, geb. Sneek 19 juli, ged. ald. 5 aug. 1804, † vσσr 1811.
b.Redmer Hilles Tuinstra, geb. Sneek 19 febr., ged. ald. 8 maart 1778, † Sneek 7 april 1842, tr. Sneek 24 mei 1818 Jantje Sybrens Huisman.
Uit dit huwelijk:
A.Antje Redmers Tuinstra, geb. Sneek 21 april 1819, † Sneek 30 januari 1838.
B.Geeske Tuinstra, geb. Sneek 21 okt. 1821, tr. Auke Kroon.
Uit dit huwelijk:
I.Redmer Kroon, geb. (Sneek) 10 juni 1848, † (Sneek) 14 okt. 1913, tr. Sneek 14 mei 1876 Esther Gaastra.
Uit dit huwelijk:
1.Auke Kroon, geboren (Sneek) 21 november 1877.
2.Heye Kroon, geboren (Sneek) 21 april 1879.
3.Taede Kroon, geboren (Sneek) 3 oktober 1881.
4.Rigtje Gezina Kroon, geboren (Sneek) 25 januari 1887.
5.Helena Jansje Kroon, geboren (Sneek) 28 februari 1888.
c.Wypkjen, geb. Sneek 18 apr., ged. ald. 20 maart 1783, † vσσr 1798.
d.Taeke, geb. Sneek 13 okt., ged. ald. 2 sept. 1783 (sic; volgens de site van Tresoar), jong overleden.
e.Taeke, geb. Sneek 20 apr., ged. ald. 20 mei 1784, † vσσr 1811.
f.Hylke, geb. Sneek 7 juni, ged. ald. 10 juni 1788, † vσσr 1790.
g.Hylke, geb. Sneek 11 febr., ged. ald. 7 maart 1790, † na 1811.
h.Wypke, geb. Sneek 18 aug., ged. ald. 12 sept. 1793, † na 1811.
i.Wypkjen, geb. Sneek 12 jan., ged. ald. 8 febr. 1798, † na 1811.
2.Roel Redmers Radsma, ged. Sneek 4 juni 1756, geb. twee weken eerder, volgt V.1.
3.Rients, ged. Sneek 10 mei 1759.
4.Jouw Redmers Radsma, ged. Sneek 27 mei 1764, volgt V.2.

Feltman/Radsma/Robijns

V.1Roel Redmers Radsma (Roelof Redmers Robijns), zoon van Redmer Roels (IV.), geb. Sneek 21 mei 1756, schoenmaker, schoenmakersknecht (1822), neemt in 1811 de naam Rubijns aan, dan wonend te Sneek, † Sneek 13 maart 1836, tr. Sneek (ondertr. ald. 13 mei) 28 mei 1780 Janke Ypes van der Meulen, geb. Hommerts 1759/1760 (op 14 nov. 1813 is zij 53 jaar oud), van Sneek, † Sneek 22 juni 1841 (81 jaar oud), dochter van Ype N.N. en Ytje Douwes (overluid Sneek 12 juli 1792 als ‘de schoonmoeder van Roel Redmers; begr. ald. 15 juli 1792 als Ytie Douwes, nalatende kinderen).
Hij tekent in 1812 als 'Roel Redmers Ruubijns', maar voert verder vrijwel altijd de achternaam Radsma.
Ik heb al vele pogingen ondernomen om over de afstamminga van Janke Ypes meer te vinden, maar nog altijd zonder resultaat. Je zou zeggen dat met de gegevens Janke, dochter van Ype en Ytje Douwes, toch wel iets aan te vangen zou moeten zijn, maar het is me nog niet gelukt. Wie heeft een idee?
Uit dit huwelijk:
1.Redmer, geb. Sneek 6 apr., ged. ald. 13 apr. 1781, begr. wrsch. (zonder naam vermeld) 15 juni 1781.
2.Yttje, geb. Sneek 10 jan., ged. ald. 30 jan. 1783, begr. wrsch. (zonder naam vermeld) Sneek (overluid 9 okt.) 12 okt. 1788 of (overluid 1 nov.) 2 nov. 1789.
3.Redmer Roels, geb. Sneek 28 aug., ged. ald. 11 sept. 1785, † Sneek 9[!?] nov., begr. ald. (overluid ald. 8 nov.) 10 nov. 1807, ongehuwd, gealimenteerd.
4.Wopkjen, geb. Sneek 30 aug., ged. ald. 18 sept. 1788, begr. wrsch. (zonder naam vermeld) Sneek (overluid 9 okt.) 12 okt. 1788 of (overluid 1 nov.) 2 nov. 1789.
5.Wypkjen Roel(of)s Robijns (Wypke Roels Radsma), geb. Sneek 10 okt., ged. ald. 28 okt. 1790, † Joure 21 juli 1871, tr. Haskerland 14 nov. 1813 Lammert Klases de Jong, geb. Joure 15 nov., ged. ald. 30 nov. 1786, † (Haskerland) 20 febr. 1864, zoon van Klaas Lammerts de Jong en Martjen Douwes.
Uit dit huwelijk:
a.Klaas Lammerts de Jong, geb. (Haskerland, mairie Joure) 15 mei 1814, tr. Haskerland 8 mei 1836 Aagjen Jacobs de Boer, weduwe van Johannes Douwes de Jong.
b.Janke Lammerts de Jong, geb. (Haskerland, mairie Joure) 7 nov. 1815, † (Haskerland) 22 dec. 1894, tr. Haskerland 14 dec. 1845 Sjoerd Ales Voetstra, geb. Joure 6 okt. 1817, † Franeker 13 apr. 1900, zoon van Ale Gerrits Voetstra en Gertje Sjoerds Kromhout.
c.Martzen (dochter), geb. (Haskerland) 11 jan. 1818, .
d.Roelof Lammerts de Jong, geb. (Haskerland) 20 juni 1820, † (Haskerland) 16 juni 1826.
e.Ype Lammerts de Jong, geb. (Haskerland) 15 apr. 1823, † (Haskerland) 15 apr. 1823.
f.Ytje Lammerts de Jong, geb. (Haskerland) 11 juli 1824, .
g.Roelof Lammerts de Jong, geb. (Haskerland) 7 juli 1827, † Utrecht 2 juli 1859.
h.Anne Lammerts de Jong, geb. Joure 25 nov. 1829, † (Haskerland) 28 juni 1881, tr. Haskerland 16 mei 1852 Jacoba Jans Zoethout, geb. (Wymbritseradeel) 17 okt. 1827, † (Haskerland) 4 sept. 1919, dochter van Jan Ages Zoethout en Hendrikje Romkes Joustra.
i.Fedde de Jong, geb. (Haskerland) 13 febr. 1837.
6.Ype, geb. Sneek 19 aug., ged. ald. 12 sept. 1793, begr. mogelijk (zonder naam vermeld, als dochter (sic) van Roel Redmers) (overluid 21 maart) 23 maart 1794.
7.Fedde Roels Feltman, volgt VI.1.
8.Yttje, geb. Sneek 16 okt., ged. ald. 25 nov. 1802.

VI.1Fedde Roels Feltman, zoon van Redmer Roels (V.1), geb. IJlst 4 maart 1798, schoenmakersknecht (1826), huisknecht (1830), koopmansknecht (1851) te Sneek, † Sneek 24 nov. 1879, tr. Sneek 10 dec. 1821 Saapke van der Boom, geb. Leeuwarden 29 juli 1785, † Sneek 13 maart 1877, dochter van Pieter Abrahams van der Boom en Oentje Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1.Roel Feddes Feltman, geb. Sneek 5 okt. 1822, volgt VII.1.
2.Janke Feddes Feltman, geb. Sneek 22 aug. 1826, † Visvliet 11 mei 1911, tr. Wonseradeel 19 apr. 1851 Auke Aukes (Doekele) van der Baan, geb. Makkum 14 dec., ged. (als Doekele) 28 dec. 1823, pannenbakkersknecht (1876), pannenbakker (1880), † Visvliet 16 okt. 1899, zoon van Auke Herres van der Baan en Maryke Okkes de Bruin.
Uit dit huwelijk nageslacht.
3.Rinske Feltman, geb. Sneek 4 jan. 1830 (dochter van Fedde Roels Veltman en Saapke Pieters de Vries, sic), naaister, † Sneek 12 mei 1865, ongehuwd.

VII.1Roel Feddes Feltman, zoon van Fedde Roels Feltman (VI.1), geb. Sneek 5 okt. 1822, kastelein, timmerman, † Sneek 5 jan. 1892, tr. 1° Sneek 29 nov. 1846 Sytske Eerdses Visser, geb. Sneek 4 febr. 1822, † Makkum 28 sept. 1850, dochter van Eedsge Douwes Visser en Dieuwke Gerbens Kuperus; tr. 2° Wonseradeel 29 maart 1851 Sijke Jans Ringnalda, geb. Deinum 13 nov. 1827, † Makkum 2 juni 1853, dochter van Jan Gerbens Ringnalda en Hittje Johannes Wiglama, tr. 3° Sneek 4 okt. 1857 Antje van Ko(o)ten, geb. (Barradeel, mairie Minnertsga) 17 jan. 1815, naaister, † Sneek 30 aug. 1873, dochter van Jan Berends van Koten en Johanna Diederiks Brommeyer; tr. 4° Sneek 14 mei 1876 Geeske Wijnhout, geb. Lemmer 18 jan. 1832, naaister, † Nijmegen 29 okt. 1902, dochter van Rinse Foukes Wijnhout en Afke Imkes de Vries, en weduwe van Jan Sjoerds de Vries en Jan Wilbers.
Uit het eerste huwelijk:
1.Fedde Veltman, geb. Sneek 31 aug. 1847, volgt VIII.1.
2.Eerdse Feltman, geb. Sneek 12 jan. 1849, † Sneek 12 jan. 1858.
3.Dieuwke Feltman, geb. Makkum 1 jan. 1850, † Leeuwarden 7 febr. 1880, tr. Sneek 8 juni 1873 Jan Hoeber, geb. Leeuwarden 26 mei 1846, blikslager, † Leeuwarden 16 apr. 1929, zoon van Gerhardus Hoeber en Tetje Moed.
Uit dit huwelijk:
a.Gerardus Hoeber, geb. Sneek 3 maart 1874.
b.Roel Hoeber, geb. Sneek 19 juni 1875.
c.Tettje Hoeber, geb. Leeuwarden 29 aug. 1876.
d.Sietze Hoeber, geb. Leeuwarden 25 nov. 1877.
Uit het tweede huwelijk:
4.Jan Feltman, geb. Makkum 17 jan. 1852, volgt VIII.2.
5.Rinze Feltman, geb. Makkum 3 apr. 1853, † Makkum 3 apr. 1853.

VIII.1Fedde Feltman, zoon van Roel Feddes Feltman (VII.1), geb. Sneek 31 aug. 1847, houtzaagmolenaarsknecht (1875-1896), baas op een houtzaagmolen (1916), tr. 1° Sneek 14 nov. 1875 Trijntje Karstkarel, geb. Sneek 13 juni 1848, † Sneek 3 okt. 1876, dochter van Jacob Karstkarel en Johanna Elsinga; tr. 2° Sneek 20 mei 1877 Pietje Jonk, geb. Sneek 12 jan. 1852, † Workum 19 okt. 1915, dochter van Johannes Jonk en Trijntje de Vries.
Informatie over het echtpaar Feltman-Jonk ontvangen 1 aug. 1984 van G.W. Jonk te Eindhoven.
Uit het tweede huwelijk:
1.Trijntje Feltman, geb. Meppel 11 juni 1878, tr. Leeuwarden 11 aug. 1900 Jan Wielinga, geb. Leeuwarden 13 apr. 1878, zoon van Hendrik Jans Wielinga en Barbara Vergonet.
2.kind, geb. en † Meppel 15 maart 1880.
3.Sietske Feltman, geb. Meppel 27 nov. 1881, tr. Leeuwarden 21 mei 1904 Jacob van Gelder, geb. Sint-Jacobiparochie 25 sept. 1876, houtsnijder, zoon van Sjoerd van Gelder en Wijtske Stroosma.
4.Dieuwke Feltman, geb. Deinum 12 mei 1884.
5.Anna Feltman, geb. Deinum 13 mei 1886, † Deinum 10 juli 1890.
6.Roel Feltman, geb. Deinum 13 aug. 1888, † Deinum 30 aug. 1888.
7.Roel Feltman, geb. Deinum 8 apr. 1892, volgt IX.1.
8.Johanna Feltman, geb. Deinum 18 sept. 1896.

VIII.2Jan Feltman, zoon van Roel Feddes Feltman (VII.1), geb. Makkum 17 jan. 1852, politiedienaar, gepensioneerd sergeant (1886), zaalopziener te Veenhuizen (1891), † Arnhem 9 juli 1913, tr. Leeuwarden 4 mei 1887 Ypkje Schuurhof, geb. Leeuwarden 1854/1855, dochter van Willem Schuurhof en Trijntje van Jelgerhuis.
Uit dit huwelijk:
1.Elizabeth Feltman, geb. Stavoren 23 febr. 1888, tr. Dordrecht 4 dec. 1912 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Dordrecht 30 apr. 1924, vonnis rechtbank Amsterdam 25 apr. 1924) Willem Cornelis van der Esch, geb. Dordrecht 1882/1883, zoon van Christoffel van der Esch en Eva Dorothea Koster.
2.Roel Fedde Feltman, geb. Veenhuizen 26 maart 1891.
3.Willemijntje Trijntje Feltman, geb. Veenhuizen 1 juli 1893, tr. Sliedrecht 11 jan. 1916 Arienus Cornelis de Groot, geb. Sliedrecht 25 nov. 1890, dochter van Cornelis de Groot en Adriana Steketee.

IX.1Roel Feltman, zoon van Fedde Feltman (VIII.1), geb. Deinum 9 apr. 1892, tr. Harlingen 30 okt. 1916 Hielkje Kats, geb. Harlingen 1889/1890, dochter van Pieter Kats en Baukje Vellinga.
Uit dit huwelijk:
1.Fedde Roel Feltman, volgt X.1.

X.1Fedde Roel Feltman, zoon van Roel Feltman (IX.1), † vσσr 2010, tr. Catharina Pieternella Priemus, geb. Wilnis 2 nov. 1922, † Haarlem 12 mei 2010.
Bron: http://www.rob-hubert.nl/humo-gen/gezin/humo1_/F1275481350/I18933/ (met dank aan Rob Hubert).
Uit dit huwelijk:
1.Erik Feltman, volgt XI.1.
2.Ingrid Feltman.

XI.1Erik Feltman, zoon van Fedde Roel Feltman (X.1), tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
1.Bart Feltman.
2.Nienke Feltman, † vσσr 2010.
3.Sjoerd Feltman.

Radsma/Ratsma/Ratsema

V.2Jou(w) Redmers Radsma, zoon van Redmer Roels (IV.), ged. 27 mei 1764, in 1811 te Sneek, uurwerkmaker, † Sneek 5 jan. 1845, oud 80 jaar, tr. 1° Sneek (ondertr. 30 okt.) 14 nov. 1784 Jantje Lieuwes, van Sneek, ged. Langweer 18 sept. 1763, † Sneek 1 nov. 1806, dochter van Lieuwe Hessels en Aaltje Cornelis; tr. 2° Sneek 16 aug. 1812 Grietje Durks Nijzijl, geb. Sneek 28 febr. 1795, † Sneek 29 juni 1864, dochter van Durk Johanes Nijzijl en Lijsbet Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1.Aaltje Jouws Radsma, geb. 2 sept., ged. Sneek 11 sept. 1785, † Makkum 27 okt. 1825, tr. Sneek 21 juni 1812 Sjoerd Ottes Baarda, geb. Oldeberkoop 1781, † Sneek 15 okt. 1876, zoon van Otte Sjoerds Baarda en Akke Jacobs Glas.
2.Redmer Jouws Radsma, geb. 27 aug., ged. Sneek 13 sept. 1787, volgt VI.2.
3.Lieuwe Jouws Radsma, geb. 11 aug., ged. Sneek 2 sept. 1790, volgt VI.3.
4.Wypke Jouws Radsma, geb. 4 nov., ged. Sneek 22 nov. 1792, volgt VI.4.
5.Cornelis Jouws Radsma, geb. 21 sept., ged. Sneek 5 okt. 1797, ververs- en glazenmakersknecht, † Sneek 27 febr. 1820, ongehuwd.
6.Jantje Jouws Radsma, geb. 1803/1804, † Sneek 15 okt. 1827, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
7.Lijsbet Radsma, geb. Sneek 24 maart 1815.
8.Durk Radsma, geb. Sneek 25 jan. 1817, volgt VI.5.
9.Johannes Radsma, geb. Sneek 22 aug. 1819, † Sneek 5 maart 1828.
10.Cornelis Radsma, geb. Sneek 7 dec. 1822, † Sneek 18 maart 1825.

VI.2Redmer Jouws Radsma, zoon van Jou(w) Redmers Radsma (V.2), geb. 27 aug., ged. Sneek 13 sept. 1787, leerlooiersknecht, schrijnwerker, † Hoogezand 14 juni 1833, tr. 1° Snee 12 mei 1811 Janneke Gerbens Scrinerius (Schrinerius, Schrengnerus), geb. Sneek 12 dec. 1788, ged. ald. 15 jan. 1789, † Hoogezand 23 maart 1827, dochter van Gerben Scrinerius en Janneke Posthumus; tr. 2° Hoogezand 22 maart 1828 Janna Klasens Klunder, ged. Sappemeer 7 nov. 1790, † Kalkwijk 9 juli 1871, dochter van Klaas Jans Klunder en Trijntje Oomkes Vegter.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jantje Radsma, geb. Sneek 1 sept. 1811.
2.Jouw Radsma, geb. Sneek 24 januari 1812, volgt VII.2.
3.Gerben Radsma, geb. Sneek 10 juli 1814, † Hoogezand 2 mei 1844, ongehuwd.
4.Jantie Radsma, geb. Sneek 10 mei 1816, † Sneek 3 juli 1816.
5.Jan Redmers Radsma, geb. Hoogezand 18 juni 1819, † Hoogezand 4 sept. 1819.
6.Aaltje Radsma, geb. Hoogezand 28 febr. 1821, † Hoogezand 10 jan. 1822.
7.Kornelis Radsma, geb. Hoogezand 21 apr. 1823, volgt VII.3.
8.kind, geb. en † Hoogezand 28 nov. 1826.
Uit het tweede huwelijk:
9.kind, geb. en † Hoogezand 14 apr. 1829.
10.Klaas Radsma, geb. Hoogezand 1 maart 1831, † Hoogezand 23 mei 1832.

VI.3Lieuwe Jouws Radsma, zoon van Jou(w) Redmers Radsma (V.2), geb. 11 aug., ged. Sneek 2 sept. 1790, velleblotersknecht, † Sneek 5 sept. 1833, tr. Sneek (ondertr. ald. 15 sept.) 30 sept. 1810, Rinske Arends de Vries, van Sneek.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Lieuwes Radsma, geb. Sneek 1 sept. 1811, † Sneek 26 apr. 1850, tr. Sneek 12 nov. 1837 Johannes Brens, geb. Sneek 11 jan. 1815, koopmansknecht, † Sneek 8 maart 1897, zoon van Jan Brens en Sytske de Jong.
2.Tietie Lieuwes Radsma, geb. Sneek 16 jan. 1813, volgt VII.4.
3.Arend Radsma, geb. Sneek 16 nov. 1816 (als Aarend), volgt VII.5.

VI.4Wypke Jouws Radsma, zoon van Jou(w) Redmers Radsma (V.2), geb. 4 nov., ged. Sneek 22 nov. 1792, † (Smallingerland) 26 juni 1859, tr.1° Sneek 8 jan. 1815 Anna Ulbes Farx (Fex), geb. Sneek 25 okt. 1793, † Sneek 17 juni 1829, dochter van Ulbe Farx en Houkjen Hoeben; tr. 2° Sneek 22 aug. 1830 Tietje Jeltes Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1.Houkjen Wypkes Radsma, geb. Sneek 17 mei 1815, † Bolsward 19 maart 1856, tr. Leeuwarden 25 nov. 1835 Willem Rinzes Dorama, geb. Leeuwarden 5 mei 1813, koopman, † Leeuwarden 27 aug. 1844, zoon van Rinse Jans Dorama en Engeltje Klazes de Vries.
2.Ulbe Radsma, geb. Sneek 12 febr. 1817, † Sneek 13 aug. 1826.
3.Cornelis Radsma, geb. Oude Pekela 14 jan. 1822, jong overleden.
4.Cornelis Radsma, geb. Sneek 7 dec. 1822, † Sneek 17 sept. 1826.
5.Jantje Wiepkes Radsma, geb. Oude Pekela 13 aug. 1824, † Leeuwarden 9 maart 1916, tr. Leeuwarden 2 mei 1849 Leffert Jacobs Osinga, geb. Leeuwarden 1820/1821, schipper, zoon van Jacob Jelles Osinga en Jantje Lefferts Rinsma.
6.Sjoerdtje Wiepkes Ratsma, geb. Sneek 26 juli 1828, tr. Opsterland 20 mei 1848 Jouke Pieters van der Werf, geb. Gorredijk 1823/1824, zoon van Pieter Joukes van der Werf en Oedske Lammerts Blauw.
Uit het tweede huwelijk:
7.Cornelis Wypkes Radsma, geb. Sneek 22 maart 1831, volgt VII.6.
8.Jou Ratsma, geb. Leeuwarden 4 apr. 1833, † (Smallingerland) 15 mei 1836.
9.Jouw Radsma, geb. (Smallingerland) 5 maart 1837, volgt VII.7.
10.Jeltje Wiepkes Radsma, geb. Drachten 30 juli 1839, † Obergum 29 apr. 1901, tr. Smallingerland 4 febr. 1860 Folkert Alles Brander, geb. Ureterp 1836/1837, dagloner, zoon van Alle Harmens Brander en Fettje Folkerts de Jong.

VI.5Durk Ratsma, zoon van Jou(w) Redmers Radsma (V.2), geb. Sneek 25 jan. 1817, uurwerkmaker, † Sneek 7 juni 1855, tr. Sneek 13 mei 1838 Angenietje van der Stel, geb. Sneek 9 mei 1816, dochter van Johannes Sjoerds van der Stel en Eelkje Aukes Stalman.
Uit dit huwelijk:
1.Jou Ratsma, geb. Sneek 29 jan. 1840, † Sneek 5 dec. 1840.
2.Grietje Ratsma, geb. Sneek 25 nov. 1841, † Sneek 17 maart 1855.
3.Eelkje Ratsma, geb. Sneek 3 jan. 1844, † Sneek 17 aug. 1845.
4.Eelkje Ratsma, geb.Sneek 3 aug. 1846, † (Schoterland) 21 dec. 1893, tr. Schoterland 7 juni 1874 Ynte Johannes de Jong, geb. Heerenveen 1839/1840, zoon van Johannes Alberts de Jong en Antje Johannes Bijl.
5.Antje Ratsma, geb. Sneek 11 febr. 1849, † Bolsward 8 sept. 1937, tr. Sneek 16 nov. 1873 Jan Gros, geb. Sneek, 1844/1845, agent van politie, zoon van Hendrik Gros en Grietje Flameling.
6.Elizabeth Ratsma, geb. Sneek 24 apr. 1851, † Sneek 29 dec. 1855.
7.Jouw Ratsma, geb. Sneek 22 juni 1853, volgt VII.8.

VII.2Jouw Redmers Radsma, zoon van Redmer Jouws Radsma (VI.2), geb. Sneek 24 januari 1812, schoenmaker, † Anloo 21 maart 1890, tr. 1° Hoogezand 6 juni 1843 Geertje Mulder, geb. Windeweer 14 nov. 1815, † Hoogezand 8 maart 1849, dochter van Jan Jans Mulder en Marchien Abrams Venema; tr. 2° Hoogezand 18 nov. 1852 Fennechien Roelfs van Delden, geb. Windeweer 15 maart 1806, † Windeweer 8 apr. 1856, dochter van Roelf Swierts van Delden en Leentje Abrahams.
Uit dit huwelijk:
1.Remmert Radsma, geb. Windeweer 6 apr. 1846, volgt VIII.3.

VII.3Kornelis Radsma, zoon van Redmer Jouws Radsma (VI.2), geb. Hoogezand 21 apr. 1823, timmermansknecht, winkelier, † Hoogezand 17 febr. 1900, tr. Hoogezand 8 apr. 1847 Trijntje Stuitje, geb. Hoogezand 7 maart 1816, † Hoogezand 24 nov. 1898, dochter van Feike Jans Stuitje en Wilemtje Allies Smit.
Uit dit huwelijk:
1.Redmer Ratsema, geb. Hoogezand 19 maart 1848, volgt VIII.4.
2.Feike Ratsma, geb. Hoogezand 6 febr. 1850, volgt VIII.5.
3.Gerben Radsma, geb. Hoogezand 17 apr. 1852, † Hoogezand 13 mei 1858.
4.Allie Radsma (Ratsema), geb. Hoogezand 21 okt. 1854, † Hoogezand 1 jan. 1855.
5.Willemtje Radsma (Ratsema), geb. Hoogezand 17 jan. 1856, † Eelde 1 sept. 1937, tr. 1° Hoogezand 29 mei 1885 Jacob Postma, geb. Hoogezand 1856/1857, bakker, arbeider, † Westerbroek 18 mei 1894, zoon van Ede Derks Postma en Klaassien Derks Vredeman; tr. 2° Hoogezand 4 mei 1901 Antoni Lammert Wieringa, geb. Sappemeer 1853/1854, † Martenshoek 27 jan. 1922, zoon van Pieter Klaassens Wieringa en Grietje Antoni Mensinga, weduwnaar van Hinderkien Walenaar.
6.Janna Jannekina Radsma, geb. Hoogezand 15 sept. 1858, † Hoogezand 16 maart 1929, tr. Hoogezand 6 mei 1893 Jan Olthoff, geb. Groningen 1859/1860, schoenmaker, † Hoogezand 10 jan. 1943, zoon van Klaas Olthoff en Zuzanna Elevelt.

VII.4Tietie Lieuwes Radsma, dochter van Lieuwe Jouws Radsma (VI.3), geb. Sneek 16 jan. 1813, † Wieringerwaard 24 apr. 1844, tr. Harlingen 28 febr. 1839 Reinder Jans Jeron, geb. Stavoren 12 sept. 1811, † Harlingen 18 juli 1840, zoon van Maartje Reinders de Boer.
Volgens een mondelinge overlevering uit de zoveelste hand zou zij in een kantine voor polderwerkers gewerkt hebben, maar een bevestiging hiervan is nog niet gevonden (Mededeling Age Ratsma). Zij laat volgens haar memorie van successie ιιn kind en geen onroerend goed na.
Uit een onbekende relatie:
1.Jou Ratsma, geb. Sneek 10 jan. 1835, volgt VIII.6.
2.Grietje Radsma, geb. Sneek 17 apr. 1837, † Sneek 3 jan. 1838.

VII.5Arend Radsma, zoon van Lieuwe Jouws Radsma (VI.3), geb. Sneek 16 nov. 1816 (als Aarend), velleblotersknecht, koopman, † Sneek 9 nov. 1889, tr. Joukje Heeg, geb. 1816/1817, † Sneek 13 okt. 1897, dochter van Jan Heeg en Jacobje Postma.
Uit dit huwelijk:
1.Rinske Radsma, geb. Sneek 17 juli 1842, † Sneek 18 sept. 1842.
2.Lieuwe Radsma, geb. Sneek 9 sept. 1843, † Sneek 1 nov. 1843.
3.Jan Radsma, geb. Sneek 14 juli 1845, † Sneek 18 dec. 1876, ongehuwd.
4.kind, geb. en † Sneek 26 jan. 1850.
5.Rinske Radsma, geb. Sneek 14 juni 1851, † Sneek 13 aug. 1851.
6.kind, geb. en † 9 jan. 1855.
7.Grietje Radsma, geb. Sneek 6 sept. 1856, † Sneek 5 jan. 1858.

VII.6Cornelis Wypkes Ratsma, zoon van Wypke Jouws Radsma (VI.4), geb. Sneek 22 maart 1831, pakhuisknecht, † Leeuwarden 8 dec. 1897, tr. Smallingerland 22 mei 1852 Antje Rommerts van der Zee, geb. Gorredijk 1826/1827, dochter van Rommert Ottes van der Zee en Trijntje Bonnes Brandsma.
Uit dit huwelijk:
1.Wiepke Ratsma, geb. (Smallingerland) 5 maart 1853, volgt VIII.7.
2.Rommert Ratsma, geb. (Smallingerland) 10 juli 1856, † 3 sept. 1861.
3.Tietje Radsma, geb. Leeuwarden 2 maart 1859, † Arum 4 maart 1901, tr. Leeuwarden 6 okt. 1888 Hendrik Halbes Algra, geb. Tietjerk 1859/1860, rijksveldwachter, zoon van Halbe Hendriks Algra en Tryntje Gjalts Bloembergen.
4.Trijntje Ratsma, geb. Leeuwarden 4 nov. 1861, † Leeuwarden 26 mei 1864.
5.Trijntje Ratsma, geb. Leeuwarden 5 nov. 1866, tr. Leeuwarden 16 nov. 1895 Jelle Terluin, geb. Dongjum 1869/1870, dienaar van politie, zoon van Willem Gerrits Terluin en Foekje Jelles Feenstra.
6.Rommert Ratsma, geb. Leeuwarden 24 sept. 1870, tabakskerver, tr. Leeuwarden 3 juli 1899 Aaltje Knol, geb. Beets 1878/1879, dochter van Frans Jacobs Knol en Trijntje Siegers Lok.

VII.7Jouw Wiepkes Radsma, zoon van Wypke Jouws Radsma (VI.4), geb. (Smallingerland) 5 maart 1837, † (Smallingerland) 23 mei 1869, tr. Smallingerland 31 mei 1861 Antje Tabes Numan, geb. Drachten 1834/1835, dochter van Tabe Roels Numan en Elizabeth Hendriks Nooitgedacht.
Pijp: http://fsm.pictura-dp.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/detail/sortering/relevantie/q/zoekveld/radsma.
Uit dit huwelijk:
1.Wiepke Radsma, geb. (Smallingerland) 25 maart 1862, volgt VIII.8.
2.Tabe Radsma, geb. (Smallingerland) 21 nov. 1863, volgt VIII.9.
3.Tietje Radsma, geb. (Smallingerland) 20 febr. 1866, † Sneek 28 apr. 1917, tr. Wolvega 19 mei 1894 Age de Boer, geb. IJlst 8 sept. 1866, zoon van Age de Boer en Tjeerdje Kroon.
4.Elizabeth Radsma, geb. (Smallingerland) 4 jan. 1868, † (Smallingerland) 17 juli 1869.

VII.8Jouw Ratsma, zoon van Durk Ratsma (VI.5), geb. Sneek 22 juni 1853, heilgymnast, gymnastiek leraar, † Arnhem 2 maart 1879, tr. Leeuwarden 25 aug. 1876 Sytske de Jong, geb. Leeuwarden 1849/1850, dochter van Berend Hendriks de Jong en Rinske Lubach.
Uit dit huwelijk:
1.kind, geb. en † Arnhem 14 okt. 1877.

VIII.3Remmert Radsma, zoon van Jouw Redmers Radsma (VII.2), geb. Windeweer 6 apr. 1846, schoenmaker, arbeider, † Annerveenschekanaal 13 dec. 1908, tr. Hoogezand 5 mei 1877 Roelfien Beuker, geb. Eexterveen 12 apr. 1853, † Anloo 14 febr. 1942, dochter van Jan Beuker en Annechien Lanting.
Uit dit huwelijk:
1.Geertje Radsma, geb. Windeweer 28 dec. 1877, † Anloo 1 apr. 1934, tr. Anloo 12 mei 1906 Roelf Joosten, geb. Anloo 1889/1890, zoon van Egbert Joosten en Jaapkien Ruchti.
2.Annegina Radsma, geb. Hoogezand 24 jan. 1879, † Annerveenschekanaal 16 aug. 1920.
3.Joukina Radsma, geb. Hoogezand 22 jan. 1881, tr. Anloo 5 juni 1909 Jan Gankema, geb. Anloo 1892/1893, zoon van Pieter Gankema en Hillechien Pieters.
4.Jan Radsma, geb. Hoogezand 13 jan. 1883, volgt IX.2.
5.Jou Radsma, geb. Windeweer 24 jan. 1885, † Annerveenschekanaal 16 okt. 1894.
6.Remmert Radsma, geb. Annerveenschekanaal 27 apr. 1887, tr. Hoogezand 24 mei 1919 Saartje Sloot, geb. Hoogezand 1893/1894, dochter van Jan Sloot en Aaltje Ottens.
7.Roelof Radsma, geb. Annerveenschekanaal 4 apr. 1889, † Annerveenschekanaal 21 dec. 1910, ongehuwd.
8.Trijntje Radsma, geb. Annerveenschekanaal 30 okt. 1890, † Anloo 6 nov. 1916, tr. Anloo 7 mei 1910 Jan Mennega, geb. Anloo 1884/1885, zoon van Roelof Mennega en Elisabeth Bremer.
9.Roelfien Radsma, geb. Annerveenschekanaal 11 sept. 1892, † Anloo 4 mei 1913, ongehuwd.
10.Harmke Radsma, geb. Annerveenschekanaal 2 juni 1894, † Anloo 5 juni 1915, ongehuwd.
11.Jou Radsma, geb. Annerveenschekanaal 14 okt. 1895, † Annerveenschekanaal 16 okt. 1895.
12.Jou Radsma, geb. Annerveenschekanaal 20 aug. 1897, † Annerveenschekanaal 4 sept. 1897.

VIII.4Redmer Ratsema, zoon van Jouw Redmers Radsma (VII.2), geb. Hoogezand 19 maart 1848, huisverver, † Hoogezand 20 juni 1912, tr. Hoogezand 20 mei 1876 Annechien Leutscher, geb. Sint Annen 1851, † Hoogezand 18 aug. 1910, dochter van Jan Leutscher en Maria de Haan.
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Ratsema, volgt IX.3.
2.Jan Marten Ratsema, geb. Zuidlaren 10 nov. 1878, † Hoogezand 16 jan. 1904, ongehuwd.
3.Catharina Radsema, geb. Zuidlaren 29 dec. 1880.
4.Maria Ratsema, geb. Hoogezand 14 jan. 1884, † Hoogezand 13 apr. 1889.
5.Maria Christina Ratsema, geb. Hoogezand 29 aug. 1891, tr. Sappemeer 30 sept. 1915 Kornelius Voorzee, geb. Sappemeer, boekhouder, zoon van Kornelius Voorzee en Harmke Kaizer.
Uit dit huwelijk:
a.Harmina Voorzee, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
A.Maria Christina N.N., tr. N.N. Frankot.
Uit dit huwelijk:
I.Dr. Edda Frankot.

VIII.5Feike Ratsma, zoon van Kornelis Radsma (VII.3), geb. Hoogezand 6 febr. 1850, binnenschipper, † Westerbroek 11 febr. 1929, tr. Hoogezand 26 nov. 1881 Geertje Meijer, geb. Kalkwijk 1844/1845, † Westerbroek 8 febr. 1929, dochter van Lodewijk Meijer en Geertje Postema.
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis Ratsma, geb. Zuidlaren 11 sept. 1882, scheepstimmerknecht, † Westerbroek 10 aug. 1900, ongehuwd.

VIII.6Jou Ratsma, zoon van Tietie Lieuwes Radsma (VII.2), geb. Sneek 10 jan. 1835, uurwerkmaker, † (Idaarderadeel) 30 nov. 1910, tr. Sneek 15 mei 1859 Pietje Zijlstra, geb. Sneek 9 febr. 1833, † Grouw 27 maart 1896, dochter van Jacob Sytzes Zijlstra en Johanna van der Horst.
Uit dit huwelijk:
1.Jakob Ratsma, geb. Sneek 12 apr. 1860, volgt IX.4.
2.Tytje Ratsma, geb. Sneek 27 nov. 1862, † Grouw 14 maart 1875.
3.Jou Ratsma, geb. Sneek 1 febr. 1866, † Sneek 3 maart 1866.
4.Jou Ratsma, geb. Grouw 1 febr. 1868, volgt IX.5.
5.Pieter Ratsma, geb. Grouw 21 dec. 1871, volgt IX.6.
6.Johan Ratsma, geb. Grouw 31 okt. 1875, volgt IX.7.
7.Tietje Ratsma, geb. Grouw 3 juni 1880, † Grouw 22 aug. 1886.

VIII.7Wiepke Ratsma, zoon van Jouw Wiepkes Radsma (VII.7), geb. Drachten 5 maart 1853, slager, † 4 juni 1922, tr. Leeuwarden 18 mei 1878 Ibeltje Ritsma, geb. Sloten 1851/1852, dochter van Klaas Anes Ritsma en Emke Cornelis Laffra.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Ratsma, geb. Leeuwarden 5 juli 1879.
2.Klaas Ratsma, geb. Leeuwarden 23 aug. 1881, trompetter-wachtmeester titulair bij het derde regiment huzaren, tr. Leeuwarden 14 okt. 1908 Christina Maurer, Leeuwarden 1880/1881, dochter van Georg Adam Maurer en Jacobje van der Bij.

VIII.8Wiepke Radsma, zoon van Jouw Wiepkes Radsma (VII.7), geb. (Smallingerland) 25 maart 1862, koopmansbediende, † Zuidlaren 18 apr. 1940, tr. Sneek 25 mei 1890 Baukje Ferwerda, geb. Sneek 1863/1864, dochter van Atze Ferwerda en Anna Brugmans.
Uit dit huwelijk:
1.Jouw Radsma, geb. Sneek 28 juli 1891, bankwerker, † Sneek 22 maart 1921, tr. Sneek 7 apr. 1917 Aaltje Ligthart, dochter van Hidde Ligthart en Froukje Siderius.
2.Naatje Radsma, geb. Sneek 27 febr. 1894.

VIII.9Tabe Radsma, zoon van Jouw Wiepkes Radsma (VII.7), geb. (Smallingerland) 21 nov. 1863, † Sneek 17 febr. 1940, tr. Berber van der Kamp, geb. 10 jan. 1862, † 19 aug. 1913, begr. Sneek.
Uit dit huwelijk:
1.Ybeltje Radsma, geb. Sneek 1887/1888, volgt IX.8.
2.Joukje Radsma, geb. Sneek 14 febr. 1891, tr. Sneek 17 jan. 1920 Antonius Silvius, geb. Sneek 1893/1894, chauffeur, zoon van Kasper Silvius en Elskea Faber.
3.Jakob Tabe Radsma, geb. Sneek 15 febr. 1895, † Sneek 18 mei 1895.
4.Jakob Tabe Radsma, geb. Sneek 5 mei 1900, volgt IX.9.
5.Wiepke Radsma.

IX.2Jan Radsma, zoon van Remmert Radsma (VIII.3), geb. Hoogezand 13 jan. 1883, landarbeider, † Veendam 31 dec. 1934, tr. Anloo 23 mei 1908 Maria Roossien, geb. Wildervank 27 maart 1889, † 5 okt. 1970, begr. Veendam, dochter van Berend Roossien en Roelfien Lanting.
Uit dit huwelijk:
1.Roelfiena Radsma, geb. Wildervank 28 nov. 1911, † Wildervank 7 dec. 1911.

IX.3Kornelis Ratsema, zoon van Remmert Radsma (VIII.3), geb. Zuidlaren 5 maart 1877, huisschilder, † Hoogezand 14 dec. 1923, tr. 1° Sappemeer 2 mei 1903 Berendina Blaauw, geb. Kleinemeer 1880/1881, † Kleinemeer 10 juli 1904, dochter van Stoffer Blaauw en Hinderkie van Buizen; tr. 2° Hoogezand 5 juni 1909 Hinderika Kalk, geb. Sappemeer 1883/1884, † Groningen 6 nov. 1939, dochter van Jannes Kalk en Anna Geertruida Bakker, en weduwe van.Evert Koster.
Uit het eerste huwelijk:
1.Annechien Maria Ratsema, geb. Sappemeer 22 juli 1903, † Hoogezand 1 sept. 1917.
Uit het tweede huwelijk:
2.Anna Geertruida Ratsema, geb. Hoogezand 1909/1910, tr. Sappemeer 29 nov. 1933 Pieter Alex Smit, geb. Onstwedde 1903/1904, vertegenwoordiger, zoon van Derk Smit en Anna Johanna Bakema.
3.Redmer Ratsema, geb. 1911/1912, † Groningen 19 apr. 1915.

IX.4Jakob Ratsma, zoon van Jou Ratsma (VIII.6), geb. Sneek 12 apr. 1860, † Opeinde 16 juni 1937, tr. Idaarderadeel 23 mei 1891 Marijke Veenema, geb. Leeuwarden 24 juli 1863, † Opeinde 16 aug. 1936, dochter van Feye Minnes Veenema en Geertje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1.Pietje Ratsma, geb. 25 febr. 1892, † Marum 20 juni 1976, tr. Smallingerland 8 mei 1915 Halbe Braam, geb. Hemrik 26 dec. 1891, † Marum 15 apr. 1982, zoon van Roelof Braam en Geeske Taekema.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-schuit/I7693.php.
Uit dit huwelijk:
a.Marijke Halbes Braam, geb. Wolvega 10 maart 1916, † Surhuisterveen 27 mei 1996, tr. Marten Christiaans Brandsma, geb. Gerkesklooster 4 maart 1915, kassier, boekhouder, † 5 juni 1980, zoon van Christiaan Kornelis Brandsma en Sijke Martens Holwerda.
2.Geertje Ratsma, geb. Oldeboorn 19 febr. 1895, [† 1984, crem. Goutum], tr. Smallingerland 5 juni 1920 Aizo Hemminga, geb. Beetsterzwaag 1896/1897, zoon van Harmen Hemminga en Aaltje Talman.

IX.5Jou Ratsma, zoon van Jou Ratsma (VIII.6), geb. Grouw 1 febr. 1868, boerenknecht, † Grouw 16 sept. 1903, tr. Idaarderadeel 23 mei 1895 Akke Zuiderbaan, geb. Grouw 22 sept. 1870, † Leeuwarden 22 apr. 1933 [Grouw 27 apr. 1933?], dochter van Jisk Tjalkes Zuiderbaan en Janneke Arends Bergstra.
Hij is verdronken in de ‘Galle’, Pikmeer bij Grouw, tijdens een zeilwedstrijdmet schouwen. De schouw sloeg om. bron: archief Leeuwarder Courant. (http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I38549.php.
Uit dit huwelijk:
1.Janneke Ratsma, geb. Grouw 11 juni 1896, bewaarschooljuffrouw, tr. Leeuwarden jan. 1931 Johannes van Wijngaarden, geb. Grouw 1889.
2.Pietje Ratsma, geb. Grouw 28 mei 1900, † Leeuwarden 26 aug. 2005 (105 jaar oud), tr. Idaarderadeel 2 juli 1921 Wouter Zwart, geb. Warga 1890/1891, † Leeuwarden 31 aug. 1983 (na een huwelijk van 62 jaar), zoon van Theunis Zwart en Idske Schuurmans.

IX.6Pieter Ratsma, zoon van Jou Ratsma (VIII.6), geb. Grouw 21 dec. 1871, winkelier in de Boogstraat te Grouw, † Grouw 6 mei 1964 (na een huwelijk van 68 jaar), tr. Idaarderadeel 25 apr. 1896 Jeltje de Jong, geb. Grouw 13 apr. 1874, † Grouw 8 juli 1973 (99 jaar oud), dochter van Klaas Sints de Jong en Maaike Klazes van der Veen.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I16356.php.
Uit dit huwelijk:
1.Pietje Ratsma, geb. Grouw 14 jan. 1897, † Grouw 13 febr. 1897.
2.Jou Ratsma, geb. Grouw 22 apr. 1898, volgt X.2.
3.Klaas Ratsma, geb. Grouw 5 jan. 1900, volgt X.3.
4.Piet Ratsma, geb. Grouw 21 dec. 1901, bedrijfsdirecteur, wethouder, † 31 maart 1984, tr. Aaltje R. Poppe, geb. ca. 1910, † na 1993.
Uit dit huwelijk:
a.Piet Ratsma, geb. Bergen op Zoom 10 okt. 1931, gemeentearchivaris van Rotterdam.
b.Wietse Ratsma, geb. Bergen op Zoom 30 apr. 1934, ambtenaar, wonende in Canada.
c.Jeltje Ratsma, geb. Bergen op Zoom 23 juli 1938, kunstenares.
5.Maaike Ratsma, geb. Grouw 2 dec. 1904, † Veenwouden 14 maart 1996, ongehuwd.
6.Jacob Ratsma, geb. Grouw 17 aug. 1910, volgt X.4.
7.Sint Ratsma, geb. Grouw 29 juni 1912, volgt X.5.
8.Johan Ratsma, geb. Grouw 5 dec. 1919.

IX.7Johan Ratsma, zoon van Jou Ratsma (VIII.6), geb. Grouw 31 okt. 1875, schilder, tr. Amsterdam 25 febr. 1903 Trijntje Bergstra, geb. (Dantumadeel) 1879/1880, dochter van Hotze Bergstra en Tietje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1.Janke Ratsma, geb. 1912/1913, † (Smallingerland) 23 apr. 1914.

IX.8Ybeltje Radsma, zoon van Tabe Radsma (VIII.9), geb. Sneek 1887/1888, tr. Amsterdam 29 aug. 1929 Isaac Elias de Lange, geb. Amsterdam 1877/1878, koopman, zoon van Elias Hartog de Lange en Saartje Levie.
Uit een onbekende relatie:
1.Wiepke Radsma, geb. Groningen 26 jan. 1908, † 30 aug. 1913, begr. Sneek.

IX.9Jakob Tabe Radsma, zoon van Tabe Radsma (VIII.9), geb. Sneek 5 mei 1900, tr. Jeltje Dirkje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.kind, geb. en † Sneek 28 mei 1925.

X.2Jou Ratsma, zoon van Pieter Ratsma (IX.6), geb. Grouw 22 apr. 1898, winkelier in de Boogstraat te Grouw, † Grouw 15 juni 1991, tr. ca. 1920 Ytje de Boer, geb. 1898, † Grouw 25 juni 1978.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I18635.php.
Uit dit huwelijk:
1.N.N. Ratsma.
2.N.N. Ratsma.

X.3Klaas Ratsma, zoon van Pieter Ratsma (IX.6), geb. Grouw 5 jan. 1900, winkelier, † Akkrum sept. 1987, tr. Idaarderadeel 20 mei 1922 Janke Franx, geb. Knijpe 1896/1897, dochter van Cornelis Franx en Jeltje de Jong.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I18636.php, alsmede gegevens, in dank ontvangen van Age Ratsma.
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Ratsma, geb. Grouw 20 maart 1923, tr. Wolvega 8 jan. 1952 Hendrikje Visser.
Uit dit huwelijk:
a.Jenneke Ratsma, geb. Amsterdam 2 nov. 1952, tr. Naarden 25 mei 1979 Cornelis Groot.
Uit dit huwelijk:
A.Nienke Groot, geb. 9 juli 1982.
B.Redmer Cornelis Groot, geb. 15 apr. 1984.
C.Joukje Groot, geb. 14 nov. 1987.
b.Janka Jeltje Ratsma, geb. Amsterdam 15 nov. 1953.
c.Klaas Johan Ratsma, geb. 24 aug. 1959.
d.Johan Redmer Ratsma, geb. 3 jan. 1961.
2.Jeltje Ratsma, geb. Akkrum 24 juli 1924.

X.4Jacob Ratsma, zoon van Pieter Ratsma (IX.6), geb. 1910, † Beetsterzwaag 28 okt. 1994, tr. ca. 1930 Lolkjen Dorhout, geb. Grouw 1907, † Grouw 13 dec. 1995, dochter van Doeke Dorhout en Johanneske Wispelweij.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I16354.php.
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Ratsma, geb. Dordrecht 28 aug. 1940, † 8 juni 2005, tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
a.N.N. Ratsma.
b.N.N. Ratsma.
c.N.N. Ratsma.

X.5Sint Ratsma, zoon van Pieter Ratsma (IX.6), geb. ca. 1912, † Nes 16 nov. 1996, tr. ca. 1946 Rimke Jeannette Haringsma, geb. 8 aug. 1922, † Nes 19 juli 1988.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/fryslan-diverse-friese-families/I38541.php.
Uit dit huwelijk:
1.Age Ratsma.
2.N.N. Ratsma.
3.N.N. Ratsma.

X.?Roelof Radsma, geb. 24 febr. 1920, petroleumventer, † 27 apr. 1974, begr. Veendam, tr. Grietje Gernaat.
Uit dit huwelijk:
1.Geertje Radsma, geb. Veendam nov. 1952, † Veendam 19 dec. 1952.

X.?Jan Radsma, geb. 29 dec. 1924, † Veendam 28 sept. 2004, tr. E. Drenth.

X.?N.N. Radsma, tr. Lammegien P. Detz, geb. 16 aug. 1919, † 29 aug. 1981, begr. Veendam.

X.?Jan Radsma, geb. 1915/1916, † Bergen 2 juni 2005, tr. E.C. den Das.

X.?Jan Radsma, geb. 24 sept. 1919, † 6 maart 1993, tr. Akke Cornelie Douma, geb. Stiens 25 maart 1922, † Opende 4 dec. 2008.

X.?Wiepke Radsma, geb. 14 febr. 1920, † 10 juni 2001, tr. Petronella Jacoba Meijs.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 2 januari 2011
Naar begin van de pagina