Genealogie Nijdam
Inleiding

Deze voorlopige en onvolledige genealogie behandelt de Franeker tak van de familie Nijdam. Deze tak stamt in de vrouwelijke lijn van de familie Nijdam, oorspronkelijk van Nijdamstrastate (zie www.nijdamstra.net). De afstamming van deze familie wordt hieronder in een stamreeks weergegeven. De meeste van onderstaande gegevens zijn ontleend aan de Het Nijdamstra-boek door W.T. Vleer en C. van der Schoot, aangevuld uit eigen onderzoek.


Genealogie Nijdam (Franeker)

I?Feike Johannes, van Goλngahuizen, tr. Antje Siedses, van Grouw.
Dit ouderpaar draagt de voornamen Feike en Antje, terwijl een zoon Sieds in de lijn der verwachting ligt. Wellicht dat bij het in 1710 gedoopte kind de naam en het geslacht foutief zijn aangetekend. De dochter Jeltie kan de naam Jelle onder de kinderen van Sieds Feikes verklaren. Een raadsel blijven echter nog de vernoemingen van de kinderen Wigle, Gosse en Jacob.
De namen Wigle en Antje treffen we bij het volgende echtpaar aan: Antje Gerbens, van Grouw, tr. Grouw 21 febr. 1697 Syds Wigles, van Grouw, met een zoon Wigle, ged. Grouw 29 maart 1711 (postuum; moeder is doopheffer). Zou Sieds Feikes uit een tweede huwelijk van Antje kunnen stammen?
Een ander echtpaar, waar we de namen Feike en Jelle aantreffen (maar geen Antje): Feike Pieters, van Grouw, tr. Grouw (ondertr. Rauwerd 22 aug.) 22 aug. 1734 Jeltje Jans, van Irnsum.
Antie Sydses, tr. 1° Franeker (ondertr. ald. 19 april) 11 mei 1710 Feike Feikes; tr. 2° (wonende te Franeker) Franeker (ondertr. ald. 28 okt.) 12 nov. 1719 Ate Theunis, te Franeker.
Een Hynke Sydses, wed., overleed te Grouw in 1760, volgens de lijst van lidmaten te Boornbergum en Kortehemmen in 1745. In de index in www.allefriezen.nl is hieraan toegevoegd '(Nijdam)'. Onduidelijks is waar dit op gebaseerd is; de tekst zelf geeft het niet. Op 22 april 1725 zijn Bontsen Pyters († jan. 1742) en Hinke Sydses, ehel., lidmaten aldaar. Beiden doen op 22 febr. 1711 belijdenis en trouwden daar op 20 okt. 1709.
Sytse, ged. Hallum 1 dec. 1715, zoon van Feike Sytses.
Minke Beernts, echtgenote van Syds Nijdam, is lidmaat te Boornbergum en Kortehemmen op 22 april 1725.
De weduwe van Feyke Johannes te Cornjum, rentenierse, wordt in het quotisatiecohier van 1749 aangeslagen voor £ 18-19-.
Uit dit huwelijk:
a.Jan, ged. Grouw 9 maart 1738.
b.Jelle Feikes, ged. Grouw 28 febr. 1740, tr. Grouw 28 jan. 1776 Trientje Teekes, van Grouw.
Uit dit huwelijk:
A.Jeltje, geb. 20 okt., ged. Grouw 27 okt. 1776.
B.Gertje, geb. 20 juli, ged. Grouw 10 aug. 1788.
c.Metje, ged. Grouw 19 nov. 1741.
d.Gerben, ged. Grouw 30 juni 1743.
Maar dit ouderpaar verklaart verder weinig van de namen van Sieds Feikes' kinderen.
Uit dit huwelijk:
1.Imkjen, ged. Grouw 6 dec. 1700.
2.Jeltie, ged. Grouw 6 dec. 1700.
3.Gerbrig, ged. Grouw 6 dec. 1700.
4.Sytske, ged. Grouw 10 sept. 1702.
5.Sytske, geb. Goengahuizen, ged. Grouw 19 okt. 1710, wellicht identiek aan Sieds Feikes?, volgt II.

II.Sieds Feikes, wellicht zoon van Feike Johannes (I.), van Wartena, ged. wellicht Grouw 19 okt. 1710 (als Sytske), timmerman te Wartena, lidmaat Wartena op belijdenis 22 mei 1775, begr. Wartena 6 jan. 1784, tr. Warga 25 juli 1756 Hiltje Gerbens Nijdam, geb. ca. 1735, van Wartena, lidmaat Wartena op belijdenis 22 mei 1775, begr. Grouw 17 maart 1809 (70 jaar), dochter van Gerben Willems Nijdam (VI., hieronder) en Hanke Sjoerds.
Uit dit huwelijk:
1.Willem, ged. Wartena 10 apr. 1757, jong overleden.
2.Willem, geb. Wartena 5 sept., ged. ald. 10 sept. 1758.
3.Antje Siedzes Nijdam, geb. Wartena 28 juni, ged. ald. 12 juli 1761, † Akkrum 27 aug. 1830, tr. Akkrum 10 juni 1792 Jacob Machiels (Nijdam), geb. 1770, kastelein in de herberg De Oude Schouw bij Akkrum, † Akkrum 27 aug. 1802 (echter volgens notariλle verklaring 14 dec. 1811 overleden op de eerste zondag in augustus 1802, oud 47 jaar), zoon van Machiel Jacobs en Hiltje Jans.
Uit dit huwelijk:
a.Hiltje Jacobs Nijdam, geb. Oude Schouw 1793, † Friens 26 apr. 1817, tr. Utingeradeel 29 dec. 1811 Meindert Wybes Peekema, geb. Joure 1791/1792, koopman; hij hertr. Idaarderadeel 16 april 1818, Gertje Goslijks Lijkles, geb. Grouw 28 juli 1793, † Grouw 27 juni 1862, dochter van Goslik Lykles Lykles en Tryntje Klazes Boonstra; zij hertr. Idaarderadeel 31 maart 1836 Tjitze Rintjes Uilkema.
b.Sytske Jacobs Nijdam, geb. Oude Schouw 1796, † Friens 18 dec. 1826, tr. Utingeradeel 22 aug. 1819 Foppe Alberts Klijnsma, geb. Akkrum 13 febr., ged. ald. 13 maart 1791, † Oldeboorn 1 aug. 1834, zoon van Albert Pieters Klijnstra en Janke Johannes, landbouwer te Friens; hij hertr. Idaarderadeel 13 juli 1828 Evertje Geerts van Essen, geb. Friens 1796/1797, dochter van Geert Sjoukes van Essen en Attje Tjeerds.
c.Tryntje Jacobs Nijdam, geb. Akkrum 1797, † Zierikzee 7 juli 1843, tr. Utingeradeel 28 mei 1818 Johannes Pieters Kommers, geb. Raamsdonk 1782/1783, zoon van Pieter Kommers en Engelina Maria Huisman.
d.Willemke Jacobs Nijdam, geb. Oude Schouw 4 febr. 1798, tr. 1° Utingeradeel 15 nov. 1817 Bauke Wybes Rypkema, geb. Oldeboorn 1796/1797, zoon van Wybe Dirks Rypkema en Lolkjen Baukes; tr. 2° Utingeradeel Symon Sybes Boetje, schipper te Terhorne.
e.Aaltje Jacobs Nijdam, geb. Oude schouw 1799, † Irnsum 28 jan. 1871, tr. 1° Idaarderadeel 13 juni 1835 Rein Ruurds Reitsma, agent der politie; tr. 2° S.G. van der Werf.
f.Machiel Jacobs Nijdam, geb. Akkrum 1801, koopman, † Akkrum 4 febr. 1820, ongehuwd.
4.Hanke Siedzes Nijdam, geb. Wartena 12 nov., ged. ald. 27 nov. 1763, † Roordahuizum 27 maart 1823, tr. Roordahuizum 22 febr. 1789 Johannes Durks Hoytinga, geb. 1758/1759, van Roordahuizum, arbeider, slachter,† Roordahuizum 29 nov. 1836, zoon van Dirk Sipkes en Gerbrich Piers.
Uit dit huwelijk:
a.Durk Johannes Hoytinga, geb. Roordahuizum 15 mei, ged. ald. 28 juni 1789, † Roordahuizum 28 okt. 1861, tr. Idaarderadeel 23 sept. 1820 Pietje Sjoerds Hoekstra, geb. Giekerk 1795/1796, dochter van Sjoerd Jelles en Styntje Jans.
b.Sieds, geb. Roordahuizum 10 juni, ged. ald. 29 juli 1792, jong overleden.
c.Gerbrich Johannes Hoytinga, geb. Roordahuizum 26 sept., ged. ald. 16 okt. 1796, † Grouw 19 aug. 1826, tr. Utingeradeel 28 febr. 1818 Wisse Tjeerds Deelstra, geb. Grouw 1787/1788, zoon van Tjeerd Pieters Deelstra en Nieske Wisses.
d.Hiltje, geb. Roordahuizum 23 okt., ged. ald. 17 nov. 1799, † Roordahuizum 3 sept. 1807.
e.Sieds Johannes Hoytinga, geb. Roordahuizum 30 jan., ged. ald. 20 febr. 1803, †, tr. Idaarderadeel 29 jan. 1829 Antje Lieuwes Schouwstra, geb. Irnsum 1810/1811, zoon van Lieuwe Jans Schouwstra en Lysbert Klazes.
f.Meintje Johannes Hoytinga, geb. Roordahuizum 26 sept. 1806, ged. ald. 9 nov. 1806, † Weidum 6 jan. 1863, tr. Baarderadeel 16 april 1831 Frans Gerrits de Vries, geb. Weidum 1808/1809, zoon van Gerrit Pylgers de Vries en Aukjen Karels Delsnijder.
5.Gosse Siedzes Nijdam, geb. Wartena 10 okt., ged. ald. 21 dec. 1766, meester-timmerman te Harlingen, † Harlingen 21 sept. 1827, ongehuwd, relatie met Aatje Freerks van der Hout, tr. Harlingen 12 juni 1808 Sipke Tjepkes Blok, geb. Harlingen 21 apr. 1784, scheepstimmerman te Harlingen, vermist sinds eind 1814, maar ten tijde van de geboorte van de kinderen nog niet overleden verklaard.
Uit deze relatie:
a.Siets Gosses Blok, geb. Harlingen 11 sept. 1820 (Gosse erkende bij de aangifte van de geboorte vader van dit kind te zijn), tr. (als Siets Blok) Harlingen 15 juni 1848 Mayke Brouwer, geb. Harlingen 22 febr. 1824, dochter van Hendrik IJsbrands Brouwer en Andriesje Andries.
b.Freerk Gosses Nijdam, geb. Harlingen 17 febr. 1824 (Gosse erkende bij de aangifte van de geboorte vader van dit kind te zijn), † vermoedelijk op zee vσσr 1856.
6.Gerben Siedzes Nijdam, geb. Wartena 28 maart 1769, timmerman, † Harlingen 17 juni 1813 (als Gerryt Sydses Nijdam), ongehuwd.
7.Jakob, geb. Wartena 22 febr. 1772.
8.Jelle Siedzes Nijdam, geb. Wartena 21 nov., ged. ald. 11 dec. 1774, volgt III.
9.Wigle Siedzes Nijdam, geb. Wartena 14 maart, ged. ald. 22 maart 1778, veerschipper en koopman, later kastelein in de herberg De Dille bij Oosterwierum, † Baarderadeel 20 sept. 1847, tr. 1° Diever 26 dec. 1802 Arentje Dirks Posthumus, van Diever, † vσσr 1808; tr. 2° Akkrum 3 apr. 1808 Martje Jans Horenstra, van Akkrum, geb. 1775/1776, † Mantgum 19 febr. 1853.
Uit het tweede huwelijk:
a.Hiltje Wigles Nijdam, geb. Irnsum 17 maart 1812, † Mantgum 3 mei 1835, tr. Baarderadeel 30 dec. 1830 Jelle Gerrits Tjallema, geb. Britswerd 1805/1806, koopman, † Mantgum 18 aug. 1853, zoon van Gerrit Tjallings Tjallema en Tryntje Wouters Kuperus; hij hertr. Baarderadeel 16 mei 1840 Antje Jentjes Meintema, dochter van Jentje Bontjes Meintema en Rinske Aizes Swierstra.
Uit dit huwelijk:
A.Tryntje Jelles Tjallema, geb. Mantgum 13 maart 1832, † Leeuwarden 18 febr. 1919, tr. 1° Baarderadeel 16 maart 1853 Libbe Sipkes Fransbergen, geb. Eestrum 1 maart 1827, veerschipper, † Mantgum 10 sept. 1871, zoon van Sipke Sjuks Fransbergen en Aaltje Liebbes Wiersma; tr. 2° Baarderadeel 30 sept. 1874 Molle Ruurds Koopman, geb. Bozum 21 aug. 1829, verver, † Leeuwarden 24 nov. 1882, zoon van Ruurd Willems Koopmans en Aukje Molles Eisma, weduwnaar van Pietje Harmens de Boer.
Uit dit huwelijk nageslacht.

III.Jelle Siedzes Nijdam, zoon van Sieds Feikes (II.), geb. Wartena 21 nov., ged. ald. 11 dec. 1774, scheepstimmerknecht (1797), timmerman te Zevenhuizen onder Franeker, † Franeker 15 maart 1814, tr. Franeker 23 maart 1797 Antje Harmens, geb. ca. 1773, † Zevenhuizen onder Franeker 22 mei 1809 (36 jaar), dochter van Harmen Reinders en Tjitske Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.Hiltje, geb. Franeker (even buiten de stad) 28 aug., ged. Franeker 13 sept. 1797.
2.Pieter Jelles Nijdam, geb. 28 okt., ged. Franeker 7 nov. 1798, scheepstimmerman, tr. Franeker 22 mei 1825 Tjepke Tjebbes Hanenburg, geb. Welsrijp 8 dec. 1803, dochter van Tjebbe Jacobs Hanenburg en Jetske Ypes.
Uit dit huwelijk:
a.Jelle Pieters Nijdam, geb. Franeker 27 sept. 1826, timmerman, tr. 1° Franeker 21 apr. 1867 Geiske Tjommes Wynia, geb. Zweins 29 juli 1845, † Franeker 7 dec. 1879, dochter van Tjomme Lieuwes Wynia en Jetske Jans Jansonius; tr. 2° Franeker 27 juni 1880 Imke Sikkes Huizenga, geb. Wommels 13 juli 1856, dochter van Sikke Pieters Huizenga en Marijke Koopmans.
Uit dit huwelijk: Tjetske, Tjepke, Pieter, Sikke en Johan Frederik Nijdam.
b.Antje Pieters Nijdam, geb. Berlikum 1 aug. 1828, † Franeker 28 juni 1841.
c.Hiltje Pieters Nijdam, geb. Franeker 4 mei 1838.
3.Sieds Jelles Nijdam, geb. Franeker 20 mei, ged. ald. 23 juni 1802, volgt IV.
4.Willem, geb. 20 jan., ged. Franeker 2 febr. 1806.
5.Jacob, geb. 21 dec. 1808, ged. Franeker 25 jan. 1809.

IV.Sieds Jelles Nijdam, zoon van Jelle Siedzes Nijdam (III.), geb. Franeker 20 mei 1802, kastmaker, † Franeker 24 aug. 1858, tr. Franeker 29 juni 1828 Trijntje Lammerts Hofstra, geb. Welsrijp 28 okt., ged. ald. 15 nov. 1805, † Franeker 8 sept. 1859, dochter van Lammert Dirks en Jitske Ypes Ypma.
Vσσr zijn huwelijk woonde hij te Idaard. Hij werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst. Was bij keuring 1,73 m, had een ovaal aangezicht, smal voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en bruin haar.
Uit dit huwelijk:
1.Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 juni 1830, volgt V.
2.Jitske Siedses Nijdam, geb. Franeker 22 okt. 1832, † Franeker 8 okt. 1834.
3.Antje Siedses Nijdam, geb. Franeker 21 juli 1834, † Franeker 25 nov. 1904, tr. Franeker 27 mei 1855 Sybren Abdias Buwalda, geb. Arum 10 maart 1823, schipper, † Franeker 9 apr. 1880, zoon van Abdias Sybrens Buwalda en Jochumke Fokkes Eringa.
Uit dit huwelijk:
a.Syds Buwalda, geb. Franeker 1 maart 1856, † Franeker 7 maart 1856.
b.Sijds Buwalda, geb. Franeker 22 dec. 1857, letterzetter, † Sloten 1 nov. 1913, tr. 1° Amsterdam 12 maart 1885 Catharina Petronella Hagedoren, geb. Amsterdam 1860/1861, dochter van Arjen Hagedoren en (tr. 1863!) Yfke Joukema; tr. 2° Groningen 12 maart 1899 Hinderika Vos, geb. Groningen 20 juni 1863, dochter van Jan Vos en Remke Elberts.
c.Jochumke Buwalda, geb. Franeker 8 juni 1860, † Franeker 24 jan. 1943, tr. 1° Franeker 13 mei 1894 Jogchum van der Veen, geb. Drachten 4 maart 1858, scheepstimmerknecht, † Franeker 8 jan. 1901, zoon van Jisk Jogchums van der Veen en Minke Gerbens de Vries; tr. 2° Franeker 17 mei 1906 Rintje Ennema, geb. Sexbierum 15 jan. 1869, werkman, † Franeker 6 dec. 1949, zoon van Tjerk Harmens Ennema en Adriaantje Rintjes de Vries.

V.Jelle Nijdam, zoon van Sieds Jelles Nijdam (IV.), geb. Franeker 26 juni 1830, timmerman en aannemer, † Franeker 24 jan. 1876, tr. Franeker 26 maart 1854 Maria (Wilhelmina) Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833, † Franeker 28 dec. 1904, dochter van Johannes Lubach en Wilhelmina Frederica Heijer.

Jelle Nijdam (1830-1876)


Maria Heijer (1833-1904)


Maria Heijer (1833-1904)


Maria Heijer (1833-1904)


Maria Heijer (1833-1904). Tekening door Willem Walraven Bach.

Maria Heijer overleed, volgens overlevering, door borstkanker, veroorzaakt door een steek van een breipen. Vanwege valse schaamte werd het te laat medicinaal behandeld.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Nijdam, geb. Franeker 9 jan. 1855, † Lollum 17 febr. 1914, tr. Franeker 19 sept. 1883 ds. Fedde Salverda, geb. Franeker 9 juni 1854, hervormd predikant te Lollum, † Lollum 26 mei 1924, zoon van Taeke Engelbertus Salverda en Antje Feddes Risselade; hij hertr. Wonseradeel 13 jan. 1917 Antje Nijdam, weduwe van Roelof Wybrandus.
Uit dit huwelijk:
a.Taco Engelbertus Salverda, geb. (Ambt Ommen) 1884/1885, slager (1909), slachter (1920), † Arnhem 15 jan. 1944, tr. 1° Sneek 10 mei 1909 Nieske de Boer, geb. Sneek 19 aug. 1886, † Balk 10 jan. 1915, dochter van Pieter de Boer en Maria Johanna Kes; tr. 2° Wonseradeel 25 febr. 1920 Luitje de Vries, geb. Oppenhuizen 9 april 1893, dochter van Tjeerd de Vries en Trijntje van der Zee.
Uit dit huwelijk:
A.Maria Catharina Salverda, geb. Balk 10 maart 1910, † Renkum 19 nov. 1967, tr. Renkum 15 okt. 1930 Evert Theunissen van den Born, geb. Renkum 2 juli 1900, gereformeerd vrijgemaakt predikant, † Renkum 5 april 1982, zoon van Derk van den Born en Elisabeth van den Born.
Uit dit huwelijk:
I.N.N. van den Born.
II.Nieske van den Born, geb. Groningen 11 okt. 1935, lerares Engels, † Wageningen 19 sept. 2015, tr. 1 febr. 1964 N.N..
Uit dit huwelijk twee kinderen.
III.N.N. van den Born.
IV.N.N. van den Born.
V.N.N. van den Born.
B.Katharina Maria Salverda, geb. Balk 12 sept. 1912.
b.Jello Ferdinand Salverda, geb. (Ambt Ommen) 19 juli 1885, bakker, † (Tietjerksteradeel) 1 okt. 1944, tr. Tietjerksteradeel 25 apr. 1912 Rinske van Wieren, geb. Rijperkerk 19 juni 1886, † Rijperkerk 29 okt. 1939, dochter van Lubbert Gerbens van Wieren en Dieuwke Keimpes Veenstra.
c.Maria Anna Salverda, geb. Rijperkerk 1 nov. 1889, † Rijperkerk 31 dec. 1889.
d.Ds. Jan Cornelis Salverda, geb. Wons 3 aug. 1891, Ned. herv. predikant, laatstelijk te Hoofddorp, † Hoofddorp 2 okt. 1956, tr. Wonseradeel 10 dec. 1918 Tryntje Abe Smilde, geb. Sneek 27 aug. 1893, † Hoofddorp 19 aug. 1986, dochter van Pieter Smilde en Catharina van Trigt.
Uit dit huwelijk:
A.Ferdinand Pieter Salverda, geb. 19 nov. 1919, † 1 febr. 1996, tr. Anneke van Driel, geb. 1 mei 1924, † 12 jan. 2006.
Uit dit huwelijk kinderen.
B.Pieter Lubert Salverda, geb. Lemele 9 juni 1922, tandarts, † Zutphen 12 dec. 1974, tr. Janny Lems, geb. Rotterdam 5 mei 1917, † Zutphen 4 dec. 2010.
C.Catharina Anna Salverda, geb. 1923/1924, † Heino 13 juli 1925.
D.Jan Cornelis Salverda, geb. Heino 1 juni 1928, † Enschede 10 april 2008, tr. Anneke Hartong, † vσσr 2008.
Bron: http://www.mensenlinq.nl/overlijdensberichten/jan-cornelis-salverda-1202092.
Uit dit huwelijk:
I.Boy Salverda, tr. Mariλtte Roorda.
Uit dit huwelijk:
1.Joris Salverda.
2.Margriet Salverda.
3.Jelle Salverda.
II.Sophieke Salverda.
III.Carolien Salverda, tr. Jochem Regtuit.
Uit dit huwelijk:
1.Max Regtuit.
2.Gijs Regtuit.
3.Pien Regtuit.
e.Jacob Salverda, geb. Wons 28 sept. 1894, hoofd der school te Baijum, † Stavoren 9 april 1935, tr. Wonseradeel 16 nov. 1921 Maaike Couperus, geb. Lollum 23 sept. 1897, † 3 aug. 1994, begr. Lollum, dochter van Pier Couperus en Geertje Sterkenburgh.
Uit dit huwelijk:
A.Ferdinand Taconis Salverda, geb. Stavoren 22 nov. 1922, tweede luitenant in het bataljon Friesland, † Sindoeradja (Java) 10 okt. 1947 (gesneuveld), ongehuwd.
B.N.N. Salverda.
C.N.N. Salverda.
f.Dirk Johannes Salverda, geb. Wons 26 febr. 1896, † Wons 25 aug. 1896.
2.Wilhelmina Frederica Nijdam, geb. Franeker 14 maart 1856, † Franeker 29 maart 1861.
3.Jietske Nijdam, geb. Franeker 7 maart 1858, † Grand Rapids 12 apr. 1926, tr. 1° Franeker 23 mei 1886 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Rotterdam 19 juni 1908) Marten Smits, geb. Franeker 18 april 1857, † Rotterdam 20 maart 1912, zoon van Rinse Harkes Smits en Grietje Annes Fokkema; tr. 2° Rotterdam 11 aug. 1920 Barend de Vries, geb. Kralingen 21 maart 1853, † Rotterdam 10 dec. 1921, zoon van Maarten de Vries en Neeltje Mudde; tr. 3° Rotterdam 11 maart 1925 Pijbe Brouwer, geb. Franeker 8 mei 1857, zoon van Gerrit Hermanus Brouwer en Johanna Cats.
Uit het eerste huwelijk:
a.Maria Smits, geb. Franeker 1 april 1887, † Franeker 23 dec. 1887.
b.Rinze Smits, geb. Franeker 1 juli 1888.
c.Jelle Smits, geb. Franeker 25 sept. 1889, tr. IJsselmonde 4 jan. 1917 Klazina van Driel, geb. IJsselmonde 13 mei 1896, dochter van Adrianus van Driel en Adriana Elizabeth Kramer.
d.Marten Smits, geb. Rotterdam 6 mei 1891, tr. IJsselmonde 27 jan. 1916 Lijntje van Driel, geb. IJsselmonde 21 nov. 1894, dochter van Adrianus van Driel en Adriana Elizabeth Kramer.
e.Maria Smits, geb. Rotterdam 26 juni 1892, tr. Meppel 26 aug. 1919 ds. Jan Visscher, geb. Zwartsluis 20 mei 1895, zoon van Cornelis Visscher en Geertje Voerman.
f.Harke Smits, geb. Rotterdam 6 juli 1894, .
g.Siets Smits, geb. Rotterdam 1 nov. 1895, † Rotterdam 26 sept. 1950, ongehuwd, te Ermelo.
h.Johanna Maria Smits, geb. Rotterdam 1 juni 1898, † Rotterdam 25 sept. 1898.
4.Johanna Fransina Nijdam, geb. Franeker 7 maart 1858, † Grand Rapids 6 maart 1922, tr. Franeker 5 april 1885 Anthoon Bouma, geb. Hitzum 6 jan. 1863, geλmigreerd naar Grand Rapids, ca. 1890, zoon van Sybren Pieters Bouma en Hinke Pieters Dijkstra.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Siebren Pieter Bouma, geb. Franeker 10 nov. 1886.
5.Sijds Nijdam, geb. Franeker 3 mei 1860, volgt VI.2.
6.Wilhelmina Frederica Nijdam, geb. Franeker 21 nov. 1861, † Franeker 12 aug. 1863.
7.Johannes Nijdam, geb. Franeker 12 sept. 1863, † Franeker 4 mei 1864.
8.Johannes Nijdam, geb. Franeker 13 maart 1865, † Leeuwarden 17 juni 1942, ongehuwd.

Johannes Nijdam (1865-1942)


Johannes Nijdam (1865-1942)

9.Wilhelmina Frederica Nijdam, geb. Franeker 7 okt. 1866, † Almelo 21 juli 1934, tr. Franeker 9 mei 1888 Rintje Eekma, geb. Wommels 17 apr. 1865, banketbakker te Meppel, † Almelo 7 okt. 1930, zoon van Bauke Foppes Eekma en Johanna Rintjes Boersma.

Rintje Eekma (1865-1930) en Wilhelmina Frederica Nijdam (1866-1934)


Maria Eekma (1891-...) en Johanna Eekma (1889-1899)


Maria Eekma (1891-...)

Uit dit huwelijk:
a.Johanna Eekma, geb. Meppel 27 febr. 1889, † Meppel 19 juni 1899.
b.Maria Eekma, geb. Meppel 19 aug. 1891, lerares M.O. lichamelijke opvoeding te Almelo, ongehuwd.
10.Antje Nijdam, geb. Franeker 26 juli 1868, † Onderdendam 25 apr. 1945, tr. 1° Franeker 14 mei 1896 Roelof Wybrandus, geb. Franeker 15 sept. 1867, brood- en banketbakker, † Franeker 27 jan. 1913, zoon van Tjalling Wybrandus en Sytske Kuypers; tr. 2° Wonseradeel 13 jan. 1917 ds. Fedde Salverda, geb. Franeker 9 juni 1854, hervormd predikant te Lollum, † Lollum 26 mei 1924, zoon van Taeke Engelbertus Salverda en Antje Feddes Risselade, weduwnaar van Trijntje Nijdam.
Uit deze huwelijken geen kinderen.

Antje Nijdam (1868-1945)

11.Grietje Nijdam, geb. Franeker 7 maart 1870, † Leeuwarden 3 jan. 1942, tr. Franeker 12 juni 1892 Albertus van der Schoot, geb. Harlingen 16 maart 1868, winkelier, † Leeuwarden 8 dec. 1961, zoon van Cornelis van der Schoot en Jantje Metselaar.
Uit dit huwelijk:
a.Jelle van der Schoot, geb. Harlingen 28 mei 1894.
b.Jantje van der Schoot, geb. Harlingen 6 apr. 1896, tr. Jan Hoogland, gezagvoerder K.L.M.
c.Maria Wilhelmina van der Schoot, geb. Harlingen 31 jan. 1899, † Harlingen 22 maart 1900.
d.Cornelis van der Schoot, geb. Harlingen 18 maart 1903, penningmeester van de Nijdamstrastichting en mede-samensteller van het Nijdamstra-boek.
12.Jacob Nijdam, geb. Franeker 4 okt. 1871, volgt VI.
13.Jelle Nijdam, geb. Franeker 7 febr. 1873, † Franeker 26 okt. 1875.
14.Maria Nijdam, geb. Franeker 13 juli 1874, † ’s-Gravenhage 8 okt. 1952, tr. Wonseradeel 14 juli 1900 Willem Walraven Bach, geb. ’s-Gravenhage 11 febr. 1868, steenhouwer, † ’s-Gravenhage 11 juni 1941, zoon van Willem Bach en Martina Petronella Roest.

Maria Nijdam (1874-1952)
(volgens J. Nijdam-Hofstra (1903-1998);
foto is inderdaad in Den Haag genomen)


Willem Walraven Bach (1868-1941) (?)
Volgens J. Nijdam-Hofstra (1903-1998): Roelof Wybrandus,
man van Antje Nijdam; de foto is echter in Den Haag
genomen en pendant bij de foto van Maria Nijdam.


Staand: Maria Nijdam (1874-1952) en Johannes Nijdam (1865-1942).
Zittend, links: Maria Eekma (1891-...)Zittend, rechts: een vriendin.
Liggend: Wilhelmina Frederica Nijdam (1866-1934) en Rintje Eekma (1865-1930).

Uit dit huwelijk:
a.Martina Petronella Bach, geb. ’s-Gravenhage 11 dec. 1903, lerares M.O. pedagogie, ongehuwd.

VI.1Jacob Nijdam, zoon van Jelle Nijdam (V.), geb. Franeker 4 okt. 1871, timmerman, aannemer, † Franeker 16 febr. 1915, tr. Franeker 15 april 1897 Aukje Jager, geb. Franeker 14 febr. 1874, † Bergen (NH) 23 jan. 1970, dochter van Sybout Aukes Jager en Tietje Straatsma.

Jacob Nijdam (1871-1915)


Jacob Nijdam (1871-1915) met kaart onder de arm, te midden van zijn knechten


Jacob Nijdam (1871-1915) (detail)


Jacob Nijdam (1871-1915)


Onderwijzers van de Chr. Nat. School te Franeker.
Vijfde van rechts: Jacob Nijdam (1871-1915), Links van hem
meester Ringma, daarnaast meester Van der Schoot, daarnaast
meester Pettinga


Jacob Nijdam (1871-1915) (detail)


Vierde van links: Jacob Nijdam (1871-1915)


Jacob Nijdam (1871-1915) (detail)


Aukje Jager (1874-1970)


Aukje Jager (1874-1970)


Aukje Nijdam-Jager (1874-1970), Jitske Nijdam-Hofstra
(1903-1998), Fokje Nijdam en Jacob Nijdam

Uit dit huwelijk:
1.Tietje Nijdam, geb. Franeker 19 jan. 1898, † Franeker 21 jan. 1915.

Geheel linksboven: Tietje Nijdam (1898-). Bovenaan, vierde van links: Tjitte Wever.


V.l.n.r.: Roelof, Sybout en Joop Nijdam

2.Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 maart 1900, volgt VII.1.
3.Sybout Jacob Nijdam, geb. Franeker 3 sept. 1905, volgt VII.2.
4.Roelof Nijdam, geb. Franeker 29 dec. 1908, † Franeker 19 febr. 1924.
5.Johannes Nijdam, geb. Franeker 4 juli 1910, aquarellist, volgt VII.3.

VI.2Sijds Nijdam, zoon van Jelle Nijdam (V.), geb. Franeker 3 mei 1860, timmerman, † Arnhem 21 aug. 1916, tr. Arnhem 14 nov. 1883 Maria Koel, geb. 1860/1861, winkelierster, † Arnhem 5 aug. 1916, dochter van Johannes Koel en Catharina de Greef.
Uit dit huwelijk:
1.Jelle Johannes Nijdam, geb. Arnhem 15 nov. 1884, volgt VII.4.
2.Catharina Maria Nijdam, geb. Arnhem 5 dec. 1886, † Renkum 31 okt. 1947, tr. Arnhem 2 aug. 1916 Gerrit Filet Jansen, geb. Renkum 11 febr. 1891, timmerman, zoon van Albert Jan Jansen en Frederika van Galen.
3.Maria Nijdam, geb. Arnhem 21 juli 1889, tr. Arnhem 18 maart 1914 Willem Hendrik Lambertus Albert Andree, geb. Renkum 15 okt. 1890, timmerman, zoon van Pieter Andree en Wilhelmina Hendrika Holstege.
4.Geertruida Nijdam, geb. Arnhem 24 aug. 1891, † Arnhem 8 maart 1892.
5.Johannes Nijdam, geb. Arnhem 11 juni 1893, † Arnhem 5 juli 1893.
6.Johannes Nijdam, geb. Arnhem 3 febr. 1897, tr. Rotterdam 1 juni 1922 Celia van den Elst, geb. Utrecht 21 okt. 1898, dochter van Joseph Johannes van den Elst en Neeltje Hardenberg.

VII.1Jelle Nijdam, zoon van Jacob Nijdam (VI.1), geb. Franeker 26 maart 1900, bankdirecteur te Franeker, verzekeringsinspecteur bij Amstleven te Franeker, later te Groningen, † Franeker 13 sept. 1976, tr. Jitske Hofstra, geb. Franeker 18 aug. 1903, † Delfzijl 4 sept. 1995, dochter van Hendrik Hofstra en Fokje Sleefstra.

Jelle Nijdam (1900-1976) en Jitske Hofstra (1903-1995)

Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Tietje Maria Nijdam, tr. Willem Jacob Klapwijk, geb. Dronrijp 14 mei 1939.

VII.2Sybout Jacob Nijdam, zoon van Jacob Nijdam (VI.1), geb. Franeker 3 sept. 1905, † Bergen 2006 (101 jaar oud), tr. Wonseradeel 21 jan. 1934 Afke Hilarides, geb. Pingjum 9 okt. 1908, † Bergen 24 sept. 1997, dochter van Lammert Hilarides en Janke Jensma.

Sybout Jacob Nijdam (1905-2006) en Afke Hilarides (1908-1997)

Bron: Sybout Nijdam, Uit het leven van een schoolmeester (Bergen 1999).
Uit dit huwelijk:
1.Janke Nijdam, geb. Wervershoof 19 nov. 1934, relatie met Rinie Stuurman, geb. 1940, medewerkster verzekeringsmaatschappij.
2.Jacob Roelof Nijdam, geb. 22 juni 1936, adj.-directeur Haarlemse Akademie voor fysiotherapie, onderwijskundig medewerker Hogeschool Haarlem, tr. apr. 1965, Marian Brouwer, geb. 1943, beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Uit dit huwelijk:
a.Afke Nijdam, geb. 15 maart 1966.
b.Harro Nijdam, geb. 1970.
3.Lammert Nijdam, geb. en † Wijdewormer 29 juni 1941.
4.Aukje Nijdam, geb. Wijdewormer 18 juni 1942, tr. Joop Zandberg, geb. 1937, gymnastiekleraar, directeur O.B.S. te Anneville.
Uit dit huwelijk:
a.Rogier Zandberg, geb. 24 dec. 1966.
b.Daphne Zandberg, geb. 22 nov. 1969.
5.Femke Nijdam, geb. Wijdewormer 15 apr. 1944, tr. (Vriginia, V.S.) okt. 1969 Peter Rosenbaum, geb. 1945, zoon van Arthur Rosenbaum en Halla N.N..
Uit dit huwelijk:
a.Noah Rosenbaum, geb. (Philadelphia, V.S.) 21 febr. 1973.
b.Tanya Rosenbaum, geb. Boston 1 mei 1974.
c.Joost Sybout Rosenbaum, geb. Boston 2 maart 1976.
d.Marieke Rosenbaum, geb. 1981.

VII.3Johannes Nijdam, zoon van Jacob Nijdam (VI.1), geb. Franeker 4 juli 1910, hoofd der school te Terzool, aquarellist, † Driebergen 1 okt. 1982, tr. 5 jan. 1942 Emma Petronella Ham, geb. Groningen 18 febr. 1916, † Bennekom 19 sept. 2001, dochter van Willem Ham en Marijtje Lub.

Johannes Nijdam (1910-1982)

Bron: http://www.stamboomonderzoek.com/ham/familygroup.php?familyID=F104&tree=ham
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Nijdam.
2.Mieke Nijdam.
3.Willem Dirk Nijdam.

VII.4Jelle Johannes Nijdam, zoon van Sijds Nijdam (VI.2), geb. Arnhem 15 nov. 1884, fabrieksbaas, agent van politie, † 's-Gravenhage 24 okt. 1942, tr. Arnhem 15 dec. 1909 Francisca Hendrika Kemperman, geb. Arnhem 22 nov. 1882, dochter van Johannes Hendrikus Kemperman en Hestrina Catharina van Ommeren Ofarell.
Uit dit huwelijk:
1.Sijds Nijdam, geb. Schiedam 13 juli 1910.
2.Maria Nijdam, geb. Nijmegen 11 mei 1912.
3.Johannes Hendrikus Nijdam, geb. 's-Gravenhage 5 april 1913.
4.Antonius Johannes Laurens Evert Nijdam, geb. 's-Gravenhage 22 juli 1914, † 's-Gravenhage 2 juni 1991, tr. 's-Gravenhage 21 dec. 1938 Neeltje Johanna Snaterse, geb. 's-Gravenhage 22 jan. 1917, † 's-Gravenhage 2 mei 2009, dochter van Johannes Albertus Snaterse en Margaretha Elisabeth Naumann.


Stamreeks Nijdam (vroege generaties)


I.Willem N.N., tr. N.N.
Uit dit huwelijk, wellicht:
1.Willem Willems de oude, geb. ca. 1550/1555, volgt II.
2.Gerben Willems (met zekerheid broer van Willem)

II.Willem Willems de oude, zoon van Willem N.N. (I.), geb. ca. 1550/1555, landbouwer op Nijdamstrastate † 1634/1635, tr. ca. 1578 Nieske Meynerts, geb. ca. 1559, † 23 sept. 1632, begr. Grouw, dochter van Meynert Outgers en Hil N.N..
In 1601 was Willem Willems curator over de kinderen van zijn zuster Antie Willems te Flansum, als haar man Ids Claesen overleden is. Dit waren Claes Idzes, Willem Idzes en Gerrit Idzes (Rauwerderhem, A 4). Antie Willems en haar man woonden op de boerderij de Laard te Flansum, thans genoemd de Leer. Antie Willems was een voormoeder van het geslacht Haringsma, dat jaren op deze boerderij gewoond heeft. Op 15 jan. 1608 was Willem Willems curator over Geertke Wybes te Bolsward (Rauwerderhem, A 4). Op 21 dec. 1630 waren Abbe Hyles Cuiper en Anke Reynersdr. te Irnsum 100 car.g. schuldig aan Willem Willems Nijdam en Niesk Meynertsdr. Op dezelfde dag bekennen Douwe Abes Smit en Siouck Nardusdr. te Irnsum 125 car.g. schuldig te zijn aan Willem Willems, terwijl Jan Jentkes en Griet Jacobs voor 150 car.g. in het krijt stonden bij Nijdam (Rauwerderhem, U 2, fol. 199-201). Op 2 mei 1634 was Reyner Simons te Rauwerd 600 g. schuldig aan Willem Willems (Rauwerderhem, U 3, fol. 45).
Uit dit huwelijk:
1.Willem Willems de jonge, geb. ca. 1585, volgt III.
2.Meynert Willems, geb. ca. 1590, landbouwer op de Boskpleats, nr. 55 te Akkrum, † vσσr 1652, tr. ca. 1620 Teth Heeresdr., † na 1652.
3.Gerben Willems, geb. ca. 1590, landbouwer op Nijdamstrastate, † 1659, ongehuwd.
4.Jan Willems, geb. ca. 1595, landbouwer op Nijdamstrastate, † 1654, ongehuwd.
5.Idsert Willems, geb. ca. 1600, landbouwer op Nijdamstrastate, † Nijdamstratste 5 jan. 1672, tr. ca. 1635 Sibbeltie Claessen, geb. ca. 1610, † 1649/1653, dochter van Claes Piers en Antje Idzes (Wiglema?).
6.Antie Willems, geb. ca. 1580, † 1643/1654, tr. 1° Rauwerderhem, gerecht 12 febr. 1602 Albert Outgers, geb. Rauwerd ca. 1570, † vσσr 1620, wellicht zoon van Outger Meynerts; tr. 2° Rauwerderhem, gerecht 3 sept. 1621 Boothe Jacobs, † na 1643.
7.Sij Willems, geb. ca. 1590, † na 1659, tr. ca. 1610 Lieuwe Douwes, landbouwer te Midlum.
8.Hil Willems, geb. ca. 1595, † na 1657, tr. ca. 1620 Willem Sickes, landbouwer op Aelsumerklooster, nr. 48 te Akkrum.

III.Willem Willems de jonge, zoon van Willem Willems de oude (II.), geb. ca. 1585, tr. ca. 1615 Sioerdtie Gerbens, dochter van Gerben Sytzes.
Willem Willems bewoonde Sythemastate in de Bird onder Grouw, nr. 66 van het stemcohier, groot 70 pondematen. In 1640 waren hiervan eigenaren: Willem Willems de jonge, Sytze Gerbens weeskind (Antje Sytzes) en Cornelis Ates. Deze boerderij ligt, wanneer men van Grouw over het Pikmaar komt, rechts van de Blauwe Bird. Op 26 nov. 1628 wordt Willem Willems genoemd bij de inventarisatie van de goederen door zijn zwager Sytze Gerbens nagelaten. Deze inventarisatie werd opgemaakt op verzoek van Tryntje Feddes, weduwe van Sytze Gerbens, en moeder van de vijfjarige Antje Sytzes (Idaarderadeel, J 4). Op 30 maart 1642 vond de inventarisatie plaats ten huize van Eelcke Sybrants te Idaard, schoonzoon van Willem Willems, die dan curator is over het nagelaten weeskind van Eelcke Sybrants en van Jouck Willems (Idaarderadeel, J 6). Op 18 nov. 1652 blijkt Willem Willems reeds overleden te zijn als in het sterfhuis de inventarisatie van zijn nalatenschap plaatsvindt.
Uit dit huwelijk:
1.Gerben Willems, geb. ca. 1620, volgt IV.
2.Meynert Willems, geb. ca. 1625, landbouwer op plaats 10 te Bozum, Rooms-katholiek, † Bozum 1689/1690, tr. ca. 1665 Jisk Jans, † na 1694.
Op 22 maart 1686 koop Meynert Willems 5 pondematen lands te Bozum van Gerryt Cornelis te Grijpskerk (Baarderadeel, P 6, fol. 259).
Op dezelfde dag koopt hij nog 5 pondematen te Bozum van de kinderen van Gryt Dirks (Baarderadeeel, P 6, fol. 260).
Op 8 okt. 1690 koopt de weduwe Jisk Jans 4 pondematen lands van Jein Jans Rinnema, oud-burgemeester van Sneek (Baarderadeel, P 6, fol. 339).
Op 13 sept. 1694 koopt Jisk Jans met haar zoon Willem Meynerts te Bozum de helft van de state en landen, door Jisk Jans bewoond, van Jan Ketelinge, koopman te Haarlem, voogd over jvr. Jacomina Oosterhout.
Uit dit huwelijk:
a.Willem Meynerts, geb. Bozum ca. 1670.
3.Sije Willems, geb. Grouw ca. 1630, † Grouw vσσr 20 febr. 1677, tr. 1° vσσr 1653 Affke Jentjes, geb. ca. 1630, † ca. 1658, dochter van Jentje Idzes; tr. 2° Idaarderadeel, gerecht 29 sept. 1660 Bregt Gerbens, † na 1666, dochter van Gerben Martens.
Op 17 mei 1657 bekende Sije Willems 100 g. schuldig te zijn aan zijn oom Gerben Willems op Nijdamstrastate (Rauwerderhem, R 1, fol. 231).
Op 20 febr. 1677 vindt na het overlijden van Sije Willems in het sterfhuis de inventarisatie plaats op verzoek van Jentie en Sytze Sijes met consent van Gerben Willems Nijdam, Marten Gerbens en Jentie Claessen (Idaarderadeel, J 12, fol. 74 en 271).
Uit dit huwelijk:
a.Jentie Sijes, geb. Grouw ca. 1655, landbouwer op de Winckel te Irnsum (1698), Oldeboorn (1713), Rauwerd en Poppingawier, tr. Irnsum 19 mei 1679 Bauck Imkes.
b.Sytze Sijes, geb. Grouw ca. 1661, † kort vσσr 1735, tr. ca. 1690 Geiske Foeckes.
4.Sytze Willems, geb. Grouw ca. 1630, waarschijnlijk ongehuwd.
5.Jouck Willems, geb. ca. 1618, † Grouw 1638 (bij de geboorte van haar kind), tr. 1636/1637 Eelcke Sybrants, van Idaard; hij hertr. 1642 Antie Pyters.
Op 30 maart 1642 vond de inventarisatie van haar nalatenschap plaats (Idaarderadeel, J 6).
Uit dit huwelijk:
a.Jouck Eelkes, geb. Grouw 1638, tr. 1659 Tjalling Obbes.
6.Lysbeth Willems, geb. Grouw ca. 1625, † na 1698, tr. ca. 1650 Jacob Renses, † vσσr 1698.
Zij was in 1698 mede-eigenares van Sythemastate, eigenares van Graldastate, nr. 12 onder Grouw, groot 55 pondematen, en gebruikster van Abbemastate, nr. 13 onder Grouw, groot 60 pondematen.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Jacobs, † vσσr 1698.
b.Lysbeth Jacobs.
7.Sybrech Willems, geb. Grouw ca. 1625, † vσσr 1698, tr. Doytse Jans, † vσσr 1698, zoon van Jan Doytsen en Antje Jacobs.
Hun kinderen waren in 1698 mede-eigenaars van Sythemastate in de Bird.
Uit dit huwelijk:
a.Pyter Doytses, tr. Grouw 3 jan. 1697 Lysbeth Jans, van Oudega.
b.Willem Doytses.
c.Jan Doytses, tr. Grouw 28 apr. 1716 Vrouwke Jetzes.
d.Sybrech Doytses, tr. Grouw 14 dec. 1704 Wiert Jelles.

IV.Gerben Willems, zoon van Willem Willems de jonge (III.), geb. ca. 1620, † vσσr 1682, tr. Eernewoude 16 nov. 1656 Tryntje Sytzes, geb. ca. 1625, van Eernewoude, † na 1688.
Op 26 maart 1671 waren Gerben Willems en Tryntje Sytzes 100 car.g. schuldig aan Romcke Sickes Jayckema, mennonieten-meester-generaal van Friesland (Idaarderadeel, R 4).
Op 29 mei 1682 koopt Cornelis Hylckes te Oldeboorn 3½ pondemaat lands van de boerderij waarvan de weduwe Gerben Willems de gebruikster is, van zijn grootvader Reyner Cornelis (Idaarderadeel, N 1).
Op 24 jan. 1685 koopt jr. Ruird Juckema van Burmania een zesde part van Sythemastate, van Jouckien Gerlefs te Goutum, die dan de eigenaar blijkt te zijn. De weduwe Gerben Willems wordt vermeld als boerinne.
Op 11 febr. 1688 koopt Meynert Willems te Bozum 70 pondematen lands van Sythemastate van jr. Juckema van Burmania. De boerderij wordt dan nog door de weduwe Gerben Willems bewoond (Idaarderadeel N 1).
Op 30 nov. 1696 verkoopt Willem Meynerts te Bozum de helft van de boerderij aan Sybe Sybrens te Roordahuizum. Dan blijkt Syds Gerbens bewoner te zijn (Idaarderadeel, N 1).
Volgens het stemcohier van Idaarderadeel van 1698 zijn dan eigenaren van Sythemastate: Sybe Sybrens, papist, te Roordahuizum, voor 10 einsen meer dan de helft, de bijzitter Van Asperen te Grouw voor 11 pondematen, Pieter, Willem, Jan en Sybrech Doytzen, kleinkinderen van Willem Willems de jonge en Lysbeth Jacobs te Grouw, allen 12 pondematen, Cornelis Hylckes te Oldeboorn 10 pondematen. Syds Jeskes is dan de gebruiker.
Uit dit huwelijk:
1.Willem Gerbens, ged. Grouw 25 apr. 1658, volgt V.
2.Antje, ged. Grouw 25 aug. 1661.
3.Yfke, ged. Grouw 22 maart 1663, waarschijnlijk jong overleden.
4.Sytze Gerbens, ged. Grouw 12 apr. 1665, † De Wylgen 1721/1729, tr. Idaard 17 febr. 1704 Minke Berents, van Grouw; zij hertr. Boornbergum 21 maart 1734 Augustinus Inia.
Hun huwelijk was op 11 juni 1699 op last van de dorpsrechter gestuit vanwege een klacht van een zekere Griet Sjoerds. Vσσr zijn huwelijk was Sytze landbouwer te Bird; na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij vervener bij Goingahuizen. Daarna oefende hij te de Wylgen het vervenersbedrijf uit. Volgens het reλelcohier moet Sytze Gerbens vσσr 1729 overleden zijn.
Op 14 apr. 1692 was Sytze Gerbens, wonende in de Bird, 100 car.g. schuldig aan Willem Bolleman te Grouw (Idaarderadeel, R 6, fol. 355).
Op 9 dec. 1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.g. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum (Smallingerland, X 9).
In 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiel vonnis van het Hof van Friesland.
Uit dit huwelijk:
a.Gerben, ged. Idaard 25 dec. 1701, jong overleden.
b.Tryntje, ged. Idaard 30 maart 1704.
c.Gerben Sytzes, geb. Goingahuizen, ged. Grouw 20 maart 1707, turfschipper te Ureterp (1737-1748), Lippenhuizen (1749-1751) en Ureterp (1756-1758), tr. Ureterp 3 febr. 1737 Tryntje Rinzes, van Ureterp.
d.Berend, geb. Goingahuizen, ged. Grouw 17 nov. 1709, jong overleden.
e.Berend Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen, ged. Grouw 29 maart 1711, schoenmaker, arbeider, later vervener en veenbaas aan de Hoornsedijk onder Haren, † op de Elsburg onder Eelde ca. 1780, tr. Boornbergum 29 febr. 1753 Aalke Andries, van Smalle Ee, waarschijnlijk dochter van Andries Gjalts.
f.Gosse, geb. Goingahuizen, ged. Boornbergum 29 maart 1716, jong overleden.
g.Gosse Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen, ged. Boornbergum 20 maart 1718, turfschipper te Drachten, later aan het Vliet te Leeuwarden, tr. 1° Noorderdrachten 21 febr. 1745 Wopkjen Tjerks; tr. 2° Leeuwarden 13 dec. 1764 Gertie Clases, van Leeuwarden.
5.Sjoerdtie, ged. Grouw 12 maart 1671, waarschijnlijk ongehuwd.
6.Gerbrich Gerbens Nijdam, geb. ca. 1673, van Grouw, † na 1710, tr. ca. 1695 Jan Sytzes, † vσσr 1710.
In 1710 was Gerbrich Gerbens weduwe van Jan Sytzes, wonende te Grouw (Idaarderadeel, J 16). Later woonde zij met haar kinderen bij de Vleerbosch. Daar het gezin doopsgezind was, treffen we geen gedoopte kinderen aan.
Uit dit huwelijk:
a.Gerben Jans Nijdam, geb. ca. 1695/1700, te Vleerbosch, later te Eernewoude, doopsgezind, tr. N.N.
Uit dit huwelijk: Jan Gerbens Vleer.
b.Ibeltje Jans, geb. ca. 1700, tr. Boornbergum 25 nov. 1722 Rintje Douwes, van de Vleerbos, zoon van Douwe Tjepkes en Pytrick Aukes.
c.Antje Jans Nijdam, geb. ca. 1700, tr. Boornbergum 25 nov. 1722 Sybe Sybrens, geb. vσσr 1675, landbouwer op de Vleerbosch te Boornbergum (1708-1748), † na 1749, zoon van Sybren Feddes en Pytrick Aukes.

V.Willem Gerbens Nijdam, zoon van Gerben Willems Nijdam (IV.), ged. Grouw 25 apr. 1658, † Wartena na 1738, tr. Grouw 7 sept. 1689 Antie Tiercks, van Warga.
Uit dit huwelijk:
1.Gerben, ged. Grouw 22 febr. 1691, jong overleden.
2.Gerben Willems Nijdam, ged. Grouw 8 maart 1695, volgt VI.

VI.Gerben Willems Nijdam, zoon van Willem Gerbens Nijdam (V.), ged. Grouw 8 maart 1695, landbouwer te Wartena, † vσσr 1770, tr. Hanke Sjoerds.
Gerben Willems was in 1735 en 1747 pachter van plaats 3 te Wartena (eig. mevr. Van Haersma), groot 95 pondematen. Van 1748 tot 1770 was hij koemelker en eigenaar van een huis aldaar. Omstreeks 1748 schijnt Gerben (door een ongeval?) het boerenbedrijf niet meer te hebben kunnen uitoefenen, want in 1749 was hij volgens het quotisatiecohier een ‘arm kreupel man’ met een huisgezin van 2 personen boven en ιιn onder de 12 jaar. Hij betaalde toen f 11-13. Op 26 jan. 1770 verkocht Tjitze Ottema, executeur van Idaarderadeel, curator over de boedel van Gerben Willems, diens huis voor 70 goudg. aan Freerk Alberts, koemelker, en Willemke Sytzes, aldaar.
Op 20 okt. 1743 is hij te Warga peter bij de doop van Gerben, zoon van Eeltje Hiltjes Cortrijck en Baetje Ages.
Uit dit huwelijk:
1.Hiltje Gerbens Nijdam, geb. ca. 1735, van Wartena, lidmaat Wartena op belijdenis 22 mei 1775, begr. Grouw 17 maart 1809 (70 jaar), tr. Warga 25 juli 1756 Sieds Feikes, van Wartena, ged. wellicht Grouw 19 okt. 1710 (als Sytske), timmerman te Wartena, lidmaat Wartena op belijdenis 22 mei 1775, begr. Wartena 6 jan. 1784, wellicht zoon van Feike Johannes en Antje Siedses.
Hieruit de tak Nijdam te Franeker; zie II., hierboven.
2.Sjoerdje Gerbens Nijdam, ged. Wartena 30 nov. 1738, van Grouw, tr. Grouw 27 mei 1759 Johannes Pyters, van Grouw.
Uit dit huwelijk:
a.Aat, ged. Grouw 3 febr. 1760.
b.Haamke, ged. Grouw 5 sept. 1762.
c.Pyter, geb. 21 nov., ged. Grouw 24 nov. 1765.
d.Gerben, geb. 16 mei, ged. Grouw 4 juni 1769.
e.Aat, geb. 6 nov., ged. Grouw 21 nov. 1773.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 3 mei 2016
Naar begin van de pagina