Genealogie Heijer/Lubach
Inleiding

Deze genealogie bespreekt het voorgeslacht van Maria Heijer (1833-1904). Haar vader, Johannes Lubach, was ten tijde van haar geboorte nog gehuwd met zijn eerste vrouw. Hierdoor kon zij niet erkend worden bij het later gesloten huwelijk van Maria's ouders en bleef Maria de naam van haar moeder voeren. Vandaar dat hieronder zowel de genealogie Lubach als de genealogie Heijer gegeven worden.

Genealogie Lubach/Heijer

I.(Johan) Hendrik Pieters (Petri), soldaat, begr. Leeuwarden, bij de Jacobijnerkerk 4 mei 1737, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. gerecht 6 maart) 21 maart 1734 Rinske Jansen (Tjerks), wellicht ged. Leeuwarden 17 dec. 1704, † Leeuwarden 17 nov. 1785, wellicht dochter van Tjerk Roelofs en Dirckjen Ypes, en weduwe van (tr. Leeuwarden 28 maart 1728) Jan Roesteyn, van Leeuwarden, soldaat.
Zij trouwen als Johan Hendrik Peter en Rinske Jans.
Uit het eerste huwelijk van Rinske werd een dochter geboren: Dirckjen, ged. Leeuwarden 3 mei 1731, dochter van Jan Hendriks en Rinske Tjerks.
De twee huwelijken van Rinske en de identiteit van de Rinske Jansen/Tjerks is een poging tot reconstructie (waarvoor ik mij baseer op de via het Internet beschikbare gegevens en nog niet op de originele bronnen) en er zijn dan ook andere oplossingen denkbaar. Zo kan Rinske Jansen te Leeuwarden gedoopt zijn op 7 jan. 1700 (als dochter van Jan Jacobs) of op 13 jan. 1709 (als dochter van Jan Clasen) en helemaal niks te maken hebben met een Rinske Tjerks. In dat geval is de in 1736 gedoopte zoon Hendrik geen broer van Johannes Pieters Lubach. (Met dank aan Marian Louw voor aanvullende gegevens).
Te Breda laten Pieter Lubach en Johanna Cores op 16 maart 1698 een zoon Michiel dopen.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Pieters Lubach, ged. luth. Leeuwarden 1 jan. 1735 (ouders: Johan Henrich Petri en Rinske Jansen; getuigen: Johan Casper Haahn en Elisabeth Smids), volgt II.
2.Hendrik, ged. Leeuwarden 22 aug. 1736 (ouders: Hendrik Pieters en Rinske Tjerks), waarschijnlijk begr. 11 aug. 1743 (een kind van Rinske Tjerx) of 20 sept. 1742 (Hendrik Louburg, begr. bij Oldehoofsterkerk).

II.Johannes Pieters Lubach, ged. Leeuwarden 1 jan. 1735 (ouders: Johan Henrich Petri en Rinske Jansen; getuigen: Johan Casper Haahn en Elisabeth Smids), soldaat, antieksnijder en beeldhouwer, † Leeuwarden 2 apr. 1821 (87 jaar), tr. Leeuwarden 18 mei 1755 Grietje Bernardus Waalander, geb. Deinum 17 nov., ged. ald. 2 dec. 1731, † Leeuwarden 26 maart 1819, dochter van Berend Hendriks en Doetje Eiberts (Egberts).
'Een soldaat van de Friese gardes bleef dus erg lang trouw aan zijn compagnie. Vaak diende men langer dan vijftien jaar. Eenmaal bij de Friese gardes, altijd bij de Friese gardes, zo lijkt het. (...) De gemiddelde leeftijd van de manschappen lag in 1781 op 41 jaar. De jongste was de pijper Doede Lubach, die slechts tien jaar oud was. Freerk Hasekam was met zijn 79 jaar de oudste. Het merendeel van de manschappen behoorde tot de groep dertigjarigen, daarna volgden de veertigjarigen en tenslotte de groepen die tussen de 50 en 60, respectievelijk 20 en 30 jaar oud waren. Voorts stonden vier tieners op de rangeerlijst en elf veteranen variλrend in de leeftijd van 70 tot 80 jaar. De manschappen uit deze laatste groep stonden echter allen vermeld als 'Present Ziek'. De minimumleeftijd om soldaat te mogen worden lag officieel op achttien jaar, maar daar werd regelmatig de hand mee gelicht. Zeer jonge tieners, zoals Doede Lubach, waren in het Staatse leger overigens een uitzondering.
Het gezin Lubach waar Doede uit kwam was overigens een echt 'garde gezin'. De rangeerlijst telt maar liefst zes manschappen Lubach: vader Johannes, 46 jaar en behalve Doede de zonen Pijtter, 25 jaar, Bernardus, 21 jaar, Wieberen, 20 jaar en Rinse (die klarinet speelde) die zestien jaar oud was. Behalve gardist was vader Johannes ook antieksnijder en net als zijn zoon Bernardus beeldhouwer. De rangeerlijst maakt daarvan overigens geen melding, in tegenstelling tot een tweetal andere soldaten waarvan vermeld wordt dat zij timmerman zijn. Een en ander maakt duidelijk dat wellicht meer soldaten een andere 'tak van sport beoefenden' dan louter de militaire.' (Peter Westenbrink, 'De Friese gardes aan het einde van de 18de eeuw', Fryslβn 9 (2003), nr. 4, 13-18).
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Lubach, ged. 16 mei 1756, volgt III.1.
2.Hendrik, ged. Leeuwarden 19 febr. 1758, † Leeuwarden 19 juli 1770.
3.Bernardus Lubach, ged. Leeuwarden 22 aug. 1759, volgt III.2.
4.Wybren Lubach, ged. Leeuwarden 4 juni 1762, militair muzikant, antieksnijder en beeldhouwer, † Leeuwarden 20 juli 1820, ongehuwd.
5.Rinse Lubach, ged. Leeuwarden 13 jan. 1765, volgt III.3.
6.Doetie, ged. Leeuwarden 1 okt. 1766, begr. 1 nov. 1767 (kind van Johannes Labag).
7.Hendrik, ged. Leeuwarden 14 okt. 1768, begr. Leeuwarden 19 juli 1770 of 29 mei 1771.
8.Doedtie, ged. Leeuwarden 14 okt. 1768, tweeling met de vorige, begr. Leeuwarden 19 juli 1770 of 29 mei 1771
9.Doede Lubach, ged. Leeuwarden 13 sept. 1771, volgt III.4.
10.Hendricus Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 9 apr. 1774 (als Hendrik), volgt III.5.
11.Jacob Lubach, geb. Leeuwarden 17 juli, ged. ald. 26 juli 1776, volgt III.6.

III.1Pieter Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), ged. 16 mei 1756, soldaat (1778), beeldhouwer (1815), † Leeuwarden 16 maart 1844, tr. Leeuwarden (ondertr. 28 aug.) 13 sept. 1778 Wytske Melhuizen, geb. Leeuwarden 1753/1754, van Leeuwarden, † Leeuwarden 27 sept. 1846, dochter van Hendrikus Melhuizen.
Wellicht buitenechtelijk kind van hem:
a.Pieter Lubach van der Perk, geb. Leeuwarden 11 jan. 1825 (buitenechtelijke zoon van Aukje van der Perk, † 1861), oppasser, tr. Leeuwarden 28 dec. 1862 Baukje Terpstra, geb. Leeuwarden 1826/1827, dochter van Sjoerd Sjoukes Terpstra en Rinske Jelles Stafasius.
Aukje had in 1819 al een dochter Elisabeth gekregen. In het bevolkingsregister van Leeuwarden werd zij in 1843 ingeschreven als 'weduwe Lubach', met haar twee kinderen Pieter (18 jaar) en Elisabeth, beiden met de toenaam Lubach. In de burgerlijke stand heten beiden echter steeds Van der Perk en Aukje overlijdt in 1861 als ongehuwd (m.d.a. Marian Louw).
Uit dit huwelijk:
1.Hendricus, geb. Leeuwarden 20 okt., ged. ald. 5 nov. 1779, jong overleden.
2.Grietje Lubach, geb. Leeuwarden 5 febr., ged. ald. 18 febr. 1781, †/begr. Leeuwarden 22 maart 1803, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 7 aug.) 23 aug. 1803 Anne Moeselaer, van Leeuwarden.
Uit dit huwelijk (doch vσσr het huwelijk geboren):
a.Hendrik, geb. Leeuwarden 12 nov., ged. 9 dec. 1801, schoenmaker, † Leeuwarden 24 jan. 1823 (als Hendrik Moezelaar), ongehuwd.
3.Beerntie, geb. 2 nov., ged. Leeuwarden 19 nov. 1784,†/begr. Leeuwarden 28 nov. 1784.
4.Berentie, geb. 30 jan., ged. Leeuwarden 12 febr. 1786, jong overleden.
5.Johannes Lubach, geb. 14 febr., ged. Leeuwarden 25 febr. 1787, volgt IV.1.
6.Berentje Lubach, geb. 8 sept., ged. Leeuwarden 20 sept. 1789, † Leeuwarden 15 aug. 1859, tr. Albert Meinderts Haanstra, geb. Nieuwehorne 1779/1780, stokersknecht, † Leeuwarden 26 dec. 1823.
7.Hendrikus Lubach, geb. 26 juni, ged. Leeuwarden 11 juli 1792, volgt IV.2).
8.Harmanus Lubach, geb. 28 juli, ged. Leeuwarden 26 aug. 1795, volgt IV.3).

III.2Bernardus Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), ged. Leeuwarden 22 aug. 1759, soldaat (1778), turfdrager (1817), † Leeuwarden 11 juli 1829, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 26 apr.) 17 mei 1778 Anna de Vries, ged. Leeuwarden 2 okt. 1750, † Leeuwarden 28 sept. 1827, dochter van Dirk de Vries en Antie Dirks of Alberts.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 14 jan., ged. ald. 11 febr. 1780, volgt IV.4.
2.Dirk Lubach, geb. 12 apr., ged. Leeuwarden 1 mei 1782, volgt IV.5.
3.Jan de Vries Lubach, geb. 17 sept., ged. Leeuwarden 22 okt. 1784, volgt IV.6.
4.Albertina, geb. 28 sept., ged. Leeuwarden 5 okt. 1787, † Leeuwarden 6 dec. 1827, tr. Leeuwarden 21 sept. 1817 Wybe Wybes Posthumus,
5.Anna, geb. 3 juli, ged. Leeuwarden 20 aug. 1790.
6.Zacharias, geb. 28 ..., ged. Leeuwarden 15 maart 1793, † Groningen 14 okt. 1821, ongehuwd.
7.Jacob, geb. 31 maart, ged. Leeuwarden 26 apr. 1799, =? kind van Bernardus Lubach, †/begr. Leeuwarden 8 juni 1799.

III.3Rinse Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), korporaal (1787), militair muzikant, tabakskerver, ged. Leeuwarden 13 jan. 1765, † Leeuwarden 26 jan. 1855, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 4 mei) 20 mei 1787 Grietje Lan(d)sheer, ged. Leeuwarden 7 maart 1770 † Leeuwarden 17 dec. 1856, dochter van Hendrik Lan(d)sheer en Maria Jochums (Ruynemans, Willems).
Op 6 juni 1794 doet Rinse belijdenis in de Hervormde Gemeente en wordt opgenomen als lidmaat. de jeugdige leeftijd van 16 jaar was Rinse al clarinettist in het muziekkorps van het Regiment Garde Oranje Nassau (bron: R.A., Raad van State, 1.01.19, inv. nr. 1935, recrutenlijst 1781). Ten tijde van zijn huwelijk was Rinse "Corporβl" in de Compagnie Friese Gardes. Later was hij van beroep tabakskerver. In 1811 stelt de Franse overheid een "Liste Civique" op. Rinse wordt daarin vermeld als zijnde "Ouvrier", arbeider dus.
Rinse en Grietie brachten hun laatste jaren door in het "Diaconijhuis" in Leeuwarden. Hij woonde Sacramentstraat te Leeuwarden.
Bron: http://home.kpn.nl/mardien/sluis/Familie/d0001/g0000070.html#I19727.

Krantenbericht uit de Goessche Courant, 26 mei 1854 (met dank aan Jos Landsheer)

Uit dit huwelijk:
1.Maria, geb. Leeuwarden 17 dec., ged. ald. 23 dec. 1787 (get. Maria Lansheer), begr. Leeuwarden 10 nov. 1791.
2.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 16 aug., ged. ald. 29 aug. 1790, volgt IV.7.
3.Hendrik Lubach, geb. Leeuwarden 17 febr., ged. ald. 24 maart 1793, in de Franse tijd in het leger naar Rusland vertrokken en vervolgens vermist.
4.Andries Lubach, geb. Leeuwarden 22 juni, ged. ald. 6 juli 1796, volgt IV.8.
5.Maria, geb. Leeuwarden 21 dec. 1798, ged. ald. 13 jan. 1799, †/begr. Leeuwarden 5 mei 1801.
6.Jochem Lubach, geb. Leeuwarden 27 dec. 1800, ged. ald. 4 jan. 1801, tamboer, fuselier, † Groningen 20 mei 1828, ongehuwd.
7.Jacob Lubach, geb. Leeuwarden 27 dec. 1800, ged. ald. 4 jan. 1801, tweeling met de vorige, volgt IV.9.
8.Pieter Lubach, geb. Leeuwarden 20 okt., ged. ald. 6 nov. 1803, volgt IV.10.
9.Gerryt Lubach, geb. Leeuwarden 1805, volgt IV.11.
10.Maria Lubach, geb. Leeuwarden 18 juni, ged. ald. 3 juli 1808, † Leeuwarden 31 aug. 1884, tr. Leeuwarden 31 okt. 1830 Cornelis Gerrits van Duisen, geb. Leeuwarden, koperslagersknecht, † Leeuwarden 6 sept. 1870, zoon van WIllem van Duisen en Anna Catharina Gerrijts.

III.4Doede Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), ged. Leeuwarden 13 sept. 1771, pijper (1790), schooldienaar en organist te Blessum (1792-), † Blessum 27 jan. 1815, tr. 1° Leeuwarden (ondertr. ald. 2 jan.) 17 jan. 1790 Rixje Annes, van Leeuwarden; tr. 2° Blessum (ondertr. Dronrijp, att. afgegeven 13 juni) 14 juni 1807 Minke Sydses (Schaafsma), van Dronrijp, geb. Birdaard 22 april 1770, † Blessum 12 mei 1820, dochter van Syds Popkes en Gelske Meinderts.
Uit het eerste huwelijk:
1.Anne Doedes Lubach, geb. 28 apr., ged. Leeuwarden 19 mei 1790, militair-plaatsvervanger, † Berlijn (militair hospitaal) 8 juli 1812, ongehuwd.
2.Grietje Doedes Lubach, geb. Blessum 6 nov., ged. ald. 9 dec. 1792, † Menaldumadeel 3 febr. 1865, tr. Menaldumadeel 24 nov. 1816 Albert Reimers Swettema, geb. 1796/1797, zoon van Reimer Alberts Swettema en Swobkjen Minnes Feitsma.
3.Johannes Doedes Lubach, geb. Blessum 1 okt., ged. ald. 8 nov. 1795, volgt IV.12.
4.Rinske, geb. Blessum 3 nov., ged. ald. 1 dec. 1799, † Leeuwarden 2 okt. 1816.
5.Tryntje, geb. Blessum 12 febr., ged. ald. 13 maart 1803.
6.Klaas Lubach, geb. Blessum 15 sept., ged. ald. 30 sept. 1804, volgt IV.13.
Uit het tweede huwelijk:
7.Syds, geb. Blessum 13 juli, ged. ald. 24 juli 1808.

III.5Hendrik (Hendricus) Johannes Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), geb. Leeuwarden 9 apr. 1774 (als Hendrik), tingieter, † Leeuwarden 9 mei 1842, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 18 juli) 3 aug. 1800 Rinske Sjoerds Westra, van Leeuwarden, geb. Bergumer Nieuwstad, † Leeuwarden 23 maart 1841, dochter van Sjoerd Pieters Westra en Jaike Gerrits van der Velde.
Uit dit huwelijk:
1.Sjoerd Lubach, geb. 2 nov., ged. Leeuwarden 12 nov. 1800, volgt IV.14.
2.Johannes, geb. 10 juli, ged. Leeuwarden 22 juli 1804, † Buren 20 okt. 1865, ongehuwd.
3.Jan, geb. 8 jan., ged. Leeuwarden 28 jan. 1807, † Leeuwarden 27 sept. 1819.
4.Jetske, geb. 12 sept., ged. Leeuwarden 27 sept. 1809, †/begr. Leeuwarden 21 nov. 1810.
5.Jetske Lubach, geb. 20 apr., ged. Leeuwarden 7 mei 1812, tr. Leeuwarden 15 aug. 1838 ds. Willem Nicolaas Stort, geb. Zwolle 28 sept. 1810, hervormd predikant, † Buren 14 dec. 1864, zoon van Klaas Stort en Theodora Gerharda van Genderen.
6.Bouwe Lubach, geb. Leeuwarden 16 aug. 1815, † Leeuwarden 4 sept. 1815.
7.Bouwe Lubach, geb. Leeuwarden 9 dec. 1816, † Leeuwarden 26 aug. 1817.

III.6Jacob (Jacobus) Lubach, zoon van Johannes Pieters Lubach (II.), geb. Leeuwarden 17 juli, ged. ald. 26 juli 1776, conrector der Latijnse school te Dokkum, conrector Latijnse school te Haarlem, † Hasselt (Ov.) 4 april 1861, tr. Dokkum 10 okt. 1813 Ybeltje Westra, geb. Engwierum 8 jan., ged. ald. 29 jan. 1786, † Haarlem 8 juli 1873, dochter van Douwe Pieters Westra en Rebekka Pieters Faber.
Uit dit huwelijk:
1.Rebecca Jacobs Lubach, geb. Dokkum 1814, † Dokkum 11 dec. 1814.
2.Douwe Lubach, geb. Dokkum 1815, arts, geneeskundig adjunct-inspecteur voor Noord-Holland, vanaf 1868 voor de provincies Overijssel en Drenthe, † 1902.
3.Johannes Lubach, geb. Haarlem 10 sept. 1818.
4.Rebecca Lubach, geb. Haarlem 31 juli 1821, † Haarlem 1899, ongehuwd.

IV.1Johannes Lubach, zoon van Pieter Lubach (III.1), geb. 14 febr., ged. Leeuwarden 25 febr. 1787, beeldhouwer, tr. Leeuwarden 27 febr. 1820 Aaltje Kroes, geb. Hindelopen 1781/1782, dochter van Jochum Kroes en Antje Alderts van der Werf, en weduwe van Frans Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Lubach, geb. Leeuwarden 16 juni 1821, † Leeuwarden 1 maart 1905, tr. Hendrik Nicolaas Landzedel.

IV.2Hendrikus Lubach, zoon van Pieter Lubach (III.1), geb. 26 juni, ged. Leeuwarden 11 juli 1792, † Leeuwarden 15 juli 1861, tr. Leeuwarden 10 dec. 1815 Johanna Pieters van der Perk, dochter van Johannes Pieters van der Perk en Elisabeth Jans.
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Lubach, geb. Leeuwarden 6 apr. 1815, † Leeuwarden 25 nov. 1816.
2.Pieter Lubach, geb. Leeuwarden 27 dec. 1817, tr. 1° Leeuwarden 31 dec. 1843 Wilhelmina Gerardina Zents; tr. 2° Leeuwarden 29 sept. 1850 Henderika Bunt, geb. Leeuwarden 31 dec. 1819, † Leeuwarden 30 dec. 1890, dochter van Gerrit Bunt en Aaltje Kesselaar; tr. 3° Leeuwarderadeel 3 okt. 1891 Ietje Durks Lautenbach, geb. Augustinusga 1825/1826, dochter van Durk Harmens Lautenbach en Bregtje Ybeles Post.
Uit het eerste huwelijk:
a.Johanna Lubach, geb. Leeuwarden 6 okt. 1844.
b.Hendrik Frederik Lubach, geb. Leeuwarden 23 juni 1849.
Uit het tweede huwelijk:
c.Lise Lubach (zoon), geb. Leeuwarden 16 dec. 1851, † Leeuwarden 2 juni 1853.
d.Lise Lubach (zoon), geb. Leeuwarden 2 juni 1853, † Leeuwarden 18 febr. 1873.
3.Lise Lubach, geb. Leeuwarden 31 maart 1821, † Vleuten 10 juni 1910, tr. Leeuwarden 31 mei 1846 Anna Maria Akkermans, † vσσr 1910.
Uit dit huwelijk:
a.Hendrikus Lubach, geb. Leeuwarden 7 juli 1848, letterzetter, † Assen 5 juli 1932, tr. Assen 27 aug. 1871 Johanna Catharina van Linschoten, geb. Groningen 23 maart 1846, † Assen 10 sept. 1895, dochter van Willem van Linschoten en Johanna Maria Meijer.
Uit dit huwelijk:
A.Lize Lubach (zoon), geb. Assen 28 okt. 1871, † Assen 11 maart 1894, ongehuwd.
B.Willem Lubach, geb. Assen 27 nov. 1874, tr. Assen 10 sept. 1913 Remkje Jagt, geb. Sleen 1886/1887, dochter van Derk Jagt en Elsje de Jong, en weduwe van Willem Ebeling.
C.Anna Maria Lubach, geb. Assen 6 juni 1877, † Assen 9 aug. 1934, tr. Amsterdam 1 mei 1901 Jan Voet, geb. Leeuwarden 1874/1875, agent van een levensverzekeringsmaatschappij, zoon van Anne Voet en Tjitske Haven.
D.Johanna Francina Lubach, geb. Assen 12 dec. 1879, tr. Assen 23 nov. 1904 Sietse de Jonge, geb. Assen 1877/1878, zoon van Klaas de Jonge en Willemtje Doek.
E.Johanna Maria Lubach, geb. Assen 16 apr. 1882, tr. Utrecht 21 jan. 1904 Willem Cornelis Emmelot, geb. Utrecht 1880/1881, zoon van Gijsbertus Emmelot en Elisabeth Theodora Albers.
b.Johanna Francisca Lubach, geb. Oosterwolde 7 dec. 1854, † , tr. Assen 4 mei 1879 Grardus Petrus Scheffers, geb. Smilde 1871/1872, loopknecht, † Groningen 23 okt. 1913, zoon van Johannes Scheffers en Geertrui Franken.
c.Hermanus Lubach, geb. Oosterwolde 15 maart 1859, † Vleuten 18 juni 1935, tr. 1° Vleuten 1 mei 1889 Theodora Geertruida Hein, geb. Vleuten 1867/1868, dochter van Theodorus Johannes Hein en Adriana van Haaren; tr. 2° Utrecht 3 mei 1922 Martina van Beek, geb. Utrecht 1876/1877, dochter van Arie van Beek en Antonia Lereveld.
d.Sophia Petronella Lubach, geb. Oosterwolde 8 mei 1862, † Groningen 23 maart 1945, ongehuwd.
4.Wytze Lubach, geb. Leeuwarden 4 mei 1825, predikant, † Wortendyke (New Jersey, V.S.), tr. 1° Haskerland 27 mei 1855 Volkertje Buis, geb. Rotterdam 1823/1824, † (Haskerland) 9 juni 1856, dochter van Jan Buis en Ytje Faber; tr. 2° Haskerland 12 apr. 1857 Reinsje Radelaar, geb. Wommels 1824/1825, † 15 mei 1896, dochter van Sybrand Djurres Radelaar en Joukjen Walles.
Zie voor hem verder o.a. H.M. Luning, 'Wietse Lubach : ook in Drenthe onderweg met zijn waarheid', Drentse volksalmanak CXXVIII (2011) 65-83 (http://dutchgenie.net/bergen/bergen-o/lubachw-english.pdf).
Uit het eerste huwelijk:
a.kind, geb. en † (Haskerland) 9 juni 1856.
Uit het tweede huwelijk:
b.Johannes (Calvijn) Lubach, geb. (Haskerland) 23 aug. 1858, tr. Elizabeth Hyink.
c.Martje Lubach, geb. (Haskerland) 16 apr. 1860.
d.Henderika Lubach, geb. Leeuwarden 12 mei 1862.
e.Trijntje Lubach, geb. Leeuwarden 26 maart 1865.
5.Elisabeth Lubach, geb. Leeuwarden 24 jan. 1828, † Leeuwarden 7 sept. 1891, =? tr. Leeuwarden 3 febr. 1869 Jan Oetzes.
6.Grietje Lubach, geb. Leeuwarden 23 jan. 1831, † Leeuwarden 23 aug. 1861, ongehuwd.
7.Harmanus Lubach, geb. Leeuwarden 23 mei 1839, † Leeuwarden 30 jan. 1856, ongehuwd.

IV.3Harmanus Lubach, zoon van Pieter Lubach (III.1), geb. 28 juli, ged. Leeuwarden 26 aug. 1795, † Leeuwarden 28 maart 1874, tr. Leeuwarden 14 nov. 1819 Antje Martens Louwerman.
Uit dit huwelijk:
1.Martinus Lubach, geb. Leeuwarden 10 okt. 1820, † , tr. Akke Koerts.
Uit dit huwelijk:
a.Harmanus Lubach, geb. Leeuwarden 15 aug. 1866, † .
2.Pieter Lubach, geb. Leeuwarden 23 maart 1822, † Leeuwarden 24 febr. 1863, tr. Leeuwarden 19 okt. 1862 Christina Hilderink.
3.Jetske Lubach, geb. Leeuwarden 27 nov. 1824, † .
4.Wytske Lubach, geb. Leeuwarden 8 dec. 1826, † Leeuwarden 17 febr. 1890.
5.Hendericus Lubach, geb. Leeuwarden 22 juli 1829, † Leeuwarden 21 nov. 1907, tr. Leeuwarden 15 mei 1864 Tjitske Henstra.
Uit dit huwelijk:
a.Antje Lubach, geb. 10 jan. 1866, † Luchtenveld 24 okt. 1954, tr. Leeuwarden 28 april 1888 Berend Overdijk, geb. Leeuwarden 27 sept. 1865, † Leeuwarden 4 nov. 1934.
Uit dit huwelijk nageslacht; zie genealogie-overdijk.jouwweb.nl/stambomen/stamboom-lubach en genealogie-overdijk.jouwweb.nl/stambomen/stamboom-overdijk.

IV.4Johannes Lubach, zoon van Bernardus Lubach (III.2), geb. Leeuwarden 14 jan., ged. ald. 11 febr. 1780, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 31 juli) 16 aug. 1807 Tryntje Karsten (Pieters), van Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Lubach, geb. 7 aug., ged. Leeuwarden 24 aug. 1808 (moeder: Tryntje Johannes), † Leeuwarden 31 an. 1812.
2.Fransina Lubach, geb. 1809, †/begr. Leeuwarden 22 mei 1810 (oud 34 weken).
3.Pietje Lubach, geb. 1814/1815, † Leeuwarden 13 aug. 1816.
4.Anna Lubach, geb. Leeuwarden 23 sept. 1816.
5.Pieter Lubach, geb. Leeuwarden 24 aug. 1819.

IV.5Dirk Lubach, zoon van Bernardus Lubach (III.2), geb. 12 apr., ged. Leeuwarden 1 mei 1782, van Leeuwarden, kastmakersknecht, † Leeuwarden 20 mei 1854, relatie met 1° Jacobje (Japikje) Jans Swart, geb. Leeuwarden 28 jan., ged. ald. 21 febr. 1779, dochter van Jan Johannes en Sytske Ruurds; Japikje tr. Leeuwarden 19 juli 1807 Oene Josephs; tr. [2°] Leeuwarden (ondertr. ald. 16 aug.) 1 sept. 1805 Atje Lahaese, geb. 1779/1780, van Leeuwarden.
Zie voor Jacobje Jans Swart: http://home.unet.nl/nlun4874/lwd.htm.
Uit de eerste relatie (in onecht geboren):
1.Sytske, geb. 14 febr., ged. Leeuwarden 9 maart 1803.
Uit het huwelijk:
2.Bernardus, geb. 16 apr., ged. Leeuwarden 30 apr. 1806 (moeder: Attie la Serre), †/begr. Leeuwarden 13 aug. 1807.
3.Tryntje Lubach, geb. 20 mei, ged. Leeuwarden 1 juni 1808 (moeder: Attje Laheese), † Leeuwarden 27 febr. 1892, tr. Tjerk Schuurmans.
4.Bernardus Lubach, geb. Leeuwarden 1810/1811, tinnegieter, groenmaker, † Leeuwarden 13 april 1839, tr. Leeuwarden 19 aug. 1832 Susanna Kraan, geb. Sint Omer (Dep. Du Nord, Fr.) 1811/1812, † vσσr 1899, dochter van Antoon Kraan en Grietje Adams.
Uit dit huwelijk:
a.Attje Lubach, geb. Leeuwarden 7 juli 1834, tr. Sneek 29 mei 1859 Jan van der Woude, geb. Tacozijl 1820/1821, zoon van Hans Paulus van der Woude en Jantje Tjeerds Nolles.
b.Grietje Lubach, geb. Leeuwarden 14 juli 1836, tr. Sneek 19 mei 1867 Tjeerd van der Woude, geb. IJlst 1829/1830, zoon van Hans Paulus van der Woude en Jantje Tjeerdse Nolles.
c.Martha Lubach, geb. Leeuwarden 29 okt. 1837, † Franeker 27 mei 1899, tr. Jacobus Johannes Nijziel, † na 1899.
d.Bernardina Lubach, geb. Leeuwarden 16 juli 1839 (postuum), † Franeker 20 jan. 1914, ongehuwd.
5.Adrianus Lubach, geb. Leeuwarden 20 juli 1813 (moeder: Atje la Haise).
6.Klaas Lubach, geb. Leeuwarden 25 jan. 1816 (moeder: Atje la Haise), gruttersknecht, † Leeuwarden 9 febr. 1881, tr. Leeuwarden 25 mei 1845 Pierkje Jorritsma, geb. Leeuwarden 1806/1807, dochter van Dirk Jorritsma en Grietje Hayes de Vries.
Uit dit huwelijk:
a.zoon, geb. en † Leeuwarden 15 april 1846.
b.zoon, geb. en † Leeuwarden 17 juli 1850.
7.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 13 juni 1818 (moeder: Atje la Haise), geb. Leeuwarden 13 juni 1818, † Leeuwarden 19 okt. 1888, tr. Leeuwarden 14 mei 1848 Susanna van der Heide, geb. Leeuwarden 26 juni 1825, † Leeuwarden 29 maart 1886, dochter van Marten van der Heide en Elisabeth Duis.
Met dank aan Martin de Boer voor de gegevens over Johannes' nageslacht.
Uit dit huwelijk:
a.Dirk Lubach, geb. Leeuwarden 13 febr. 1849, † Leeuwarden 15 april 1928, tr. Leeuwarden 22 mei 1870 Francijntje Rudolph, geb. Leeuwarden 31 okt. 1849, †.
Uit dit huwelijk:
A.Suzanna Lubach, geb. Leeuwarden 23 juli 1871, † Leeuwarden 19 mei 1957, tr. Leeuwarden 9 juni 1897 Hendrikus Nicolaas Franciskus Wytzes, geb. Leeuwarden 29 aug. 1875, † Leeuwarden 16 april 1955, zoon van Johannes Wytzes en Antje Bottinga.
B.Jan Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 16 mei 1873, † Leeuwarden 5 maart 1907, tr. Leeuwarden 23 mei 1896 Klaartje Stelpstra.
Uit dit huwelijk:
I.Dirk Lubach, geb. Leeuwarden 14 nov. 1897, †, tr. Haskerland 8 april 1920 Tjitske Klijnsma, geb. Joure 20 april 1897, † , dochter van Fokke Klijnsma en Geertje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1.Arend Lubach, geb. Zuilen 25 mei 1921, † Havelte 22 mei 1988, tr. Jiske Norbruis, geb. , † , dochter van Obbe Norbruis en Trijntje Keegstra.
Uit dit huwelijk:
a.Prof.mr.dr. Dirk Arend Lubach, geb. Zuilen 29 aug. 1948, tr. Sjoukje Hadeweij Reijenga, geb. Franeker 14 juni 1949, † Lutjegast 25 okt. 1991.
Uit dit huwelijk:
a.Rense Lubach.
b.Arjen Lubach, geb. Lutjegast 22 okt. 1979, schrijver, cabaretier, presentator, Farao der Nederlanden (2015-heden).
Zie voor hem ook Wikipedia.
c.Joost Lubach.
2.Obbe Jan Lubach, geb. Zuilen 29 aug. 1948, tweeling met de vorige, † 1948/1952.
3.Catharina Emma Lubach, geb. Zuilen 25 juli 1950, tr. Harald Meijer.
4.Obbe Aim Lubach, geb. Zuilen 8 april 1952, tr. Antoinette Knobben.
5.Tjitske Klaartje Lubach, geb. Zuilen-Utrecht 24 febr. 1955, tr. Joost Reijnen.
I.Willem Lubach, geb. Leeuwarden 3 juli 1901, † , tr. , geb. , † , zoon van en .
C.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 10 jan. 1875, †, tr. , geb., †.
D.Sophie Elisabeth Lubach, geb. Leeuwarden 31 okt. 1876, †, tr. , geb., †.
E.Marten Lubach, geb. Leeuwarden 20 juni 1878, †, tr. , geb., †.
F.Atze Lubach, geb. Leeuwarden 23 mei 1880, †, tr. , geb., †.
G.Albertus Lubach, geb. Leeuwarden 7 maart 1882, †, tr. , geb., †.
H.Sophia Elisabeth Lubach, geb. Leeuwarden 1 nov. 1884, †, tr. , geb., †.
I.Elisabeth Lubach, geb. Leeuwarden 6 mei 1886, †, tr. , geb., †.
J.Fransina Lubach, geb. Leeuwarden 24 nov. 1887, † Huizum 7 febr. 1932, tr. Leeuwarden 14 febr. 1912 Andreas Philippus Backers, geb. Leeuwarden 1 maart 1884, † Leeuwarden 5 juni 1944, zoon van Nicolaas Backers en Theresia de Vries; hij hertr. ca. 1940 Helena Regina Neuman, geb. 1892, † 1975.
K.Dirk Lubach, geb. Leeuwarden 9 april 1889, †, tr. , geb., †.
L.Maria Theodora Lubach, geb. Leeuwarden 8 aug. 1892, †, tr. , geb., †.
b.zoon, geb. en † Leeuwarden 23 juli 1850.
c.Marten Lubach, geb. Leeuwarden 19 juli 1851, korporaal-tamboer, † Leeuwarden 3 juni 1896, tr. Siebrigje Kussendrager, geb., † na 1896.
d.Attje Lubach, geb. Leeuwarden 23 april 1853, †, tr. Leeuwarden 13 nov. 1880 Klaas Stok, geb. Grouw 1854/1855, korenmolenaarsknecht, †, zoon van Jouke Klazes Stok en Berber Hendriks Jonker.
e.Elisabeth Lubach, geb. Leeuwarden 23 sept. 1855, † Leeuwarden 16 jan. 1938, tr. Leeuwarden 29 mei 1886 Hendrik van der Laan, geb. Leeuwarden 1856/1857, spoorwegarbeider, †, zoon van Sytze van der Laan en Anna Maria Wilhelmina Steenhouwer, weduwnaar van Jantje Buursma.
f.Adrianus Lubach, geb. Leeuwarden 3 okt. 1856, † Leeuwarden 23 maart 1857.
g.Bauke Lubach, geb. Leeuwarden 2 okt. 1858, † Leeuwarden 9 okt. 1859.
h.Pietje Lubach, geb. Leeuwarden 12 nov. 1859, † Leeuwarden 16 maart 1860.
i.Willem Lubach, geb. Leeuwarden 22 okt. 1861, † Leeuwarden 5 mei 1862.
j.Trijntje Lubach, geb. Leeuwarden 8 mei 1864, † Leeuwarden 22 aug. 1947, tr. Leeuwarden 21 jan. 1888 Johannes de Graaf, geb. Leeuwarden 1863/1864, arbeider, † vσσr 1947, zoon van Coenraad de Graaf en Harmke de Ruiter.
8.Zacharias Lubach, geb. Leeuwarden 7 nov. 1824 (moeder: Atje Lehaise).

IV.6Jan de Vries Lubach, geb. 17 sept., ged. Leeuwarden 22 okt. 1784, † Groningen 7 jan. 1821, tr. Leeuwarden 7 dec. 1817 Gezina Preger, geb. Leeuwarden 1794/1795, dochter van Johan Jacobus Preger en Maria Swart; zij hertr. Leeuwarden 14 aug. 1825 Leendert Arnoldus Knip.
Uit het huwelijk:
1.Dirk Lubach, geb. Leeuwarden 28 april 1819, tr. Leeuwarden 30 nov. 1845 Maria van der Helm, geb. Wilsveen 1809/1810, dochter van Arie van der Helm en Anna de Bruin.
Uit het huwelijk:
a.Anna Lubach, geb. Leeuwarden 1 nov. 1844 (bij huwelijk van de ouders gewettigd).

IV.7Johannes Lubach, zoon van Rinse Lubach (III.3), geb. 16 aug. 1790, ged. Leeuwarden 29 aug. 1790, leerlooier, zegelslager (1834), tolgaarder (1854), † Franeker 21 okt. 1865, tr. 1° Dokkum 13 maart 1819 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 17 apr. 1834) Anna Klases Wereldsma, geb. Dokkum, ged. ald. (r.-k.) 17 maart 1786, † Leeuwarden 7 juni 1860 (r.-k. armhuis), dochter van Klaas Wytzes Wereldsma en Tryntje Jacobus (Koopus) (Toekerda); tr. 2° Leeuwarden 18 okt. 1837 Wilhelmina Frederica Heijer, ged. Breda (Grote Kerk) 29 juni 1789, breidster te Leeuwarden, † Leeuwarden 20 juli 1867, dochter van Christoffel Heijer en (Johanna) Francina Krott; weduwe van (tr. Leeuwarden, stadhuis (ondertr. ald. 16 nov.) 2 dec. 1810) (Johan) Pieter Noorbruis.
In 1820 blijkt, bij een onderzoek naar de inkomsten van Rinze Lubach, dat zijn zoon Johannes op dat moment gehuwd is, maar is vertrokken met achterlating van een kind bij zijn vader, waarvoor hij 2 gulden kostgeld per week betaalt.
Uit de relatie met Wilhelmina Frederica Heijer:
1.Johanna Francina Lubach, geb. Leeuwarden 24 sept., ged. ald. 1 nov. 1809 ('in onecht geboren ... waaraf moeder is Wilhelemina Heyers, die als vader aangegeven heeft Johannes Lubach'), † Leeuwarden 19 mei, begr. ald. 22 mei 1810 ('Fransina Lubach, dogtertie van Johannes Lubach, oud 34 weeken, overleden 19 v. bloeim. 1810 in de doorgaande steeg bij de Put').
Uit het eerste huwelijk:
2.Rinse Lubach, geb. Dokkum 25 mei 1819 (ouders wonend te Sneek), † Leeuwarden 28 juni 1820.
Uit het tweede huwelijk (vσσr het huwelijk geboren, staande het eerste huwelijk):
3.Jacob Lubach, geb. Leeuwarden 2 juli 1825 (door de vader erkend), tolgaarder (1859), verversknecht (1885), † Dronrijp 2 okt. 1893, tr. 1° Franeker 21 mei 1854 Pietertje Lolkes Wytsma; tr. 2° Menaldumadeel 18 juni 1885 Aukjen Westra, geb. Welsrijp 1822/1823, dochter van Baukjen Minnes Westra, en weduwe van Pieter Wobma.
Uit het eerste huwelijk:
a.Johannes Lubach, geb. Franeker 5 okt. 1858, wisselloper, brievenbesteller, † Groningen 12 maart 1933, tr. Menaldumadeel 31 jan. 1884 Jenske de Jong, geb. Marssum 1863, † Groningen 22 maart 1949, dochter van Cornelis Pieters de Jong en Pietje Gerrits Koopmans.
Uit dit huwelijk:
A.Pietje Lubach, geb. Franeker 7 sept. 1884.
B.Johanna Fransina Lubach, geb. Franeker 4 maart 1886, tr. Groningen 22 juni 1911 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Leeuwarden 21 apr. 1938) Simon van der Zee, geb. Workum 1885/1886, kantoorbediende (1911), zoon van Rinke van der Zee en Tjitske Siemonsma.
C.Anna Lubach, geb. Franeker 24 mei 1887.
D.Cornelis Lubach, geb. Franeker 1 dec. 1894, kleermaker, † Groningen 13 jan. 1950, tr. Jacoba Vries.
E.Jacob Lubach, geb. Franeker 1 mei 1897, rijkstelegrafist, tr. Groningen 19 juli 1921 Everdina Jongsma, geb. Nieuwe Pekela 1895/1896, onderwijzeres, dochter van Tjipko Jongsma en Trijntje Weers.
b.kind, geb. en † Menaldum 24 nov. 1859.
4.Grietje Heijer, geb. Leeuwarden 17 febr. 1828 (geboren als Lubach, dochter van Johannes Lubach; gerectificeerd bij vonnis arr.rb. 14 juli 1857, waarbij de erkenning door de vader wordt doorgehaald; deze was op dat moment nog niet gehuwd met de moeder maar met Antje Wereldsma; kind erkend door de moeder d.d. 16 jan. 1858), tr. Leeuwarden 16 jan. 1858 (huwelijk door echtscheiding ontbonden vonnis arr.rb. Amsterdam 26 maart 1877) Johannes Clermont.
Uit dit huwelijk:
a.Johannes Clermont, geb. Leeuwarden 21 juni 1851 (bij het huwelijk gewettigd).
b.Wilhelmina Frederika Clermont, geb. Leeuwarden 13 dec. 1852 (bij het huwelijk gewettigd).
5.Gerrit Heijer, geb. Leeuwarden 26 aug. 1830, † Leeuwarden 2 sept. 1830.
6.Maria (Wilhelmina) Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833, † Franeker 28 dec. 1904, tr. Franeker 26 maart 1854 Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 juni 1830, timmerman en aannemer, † Franeker 24 jan. 1876, zoon van Sieds Jelles Nijdam en Trijntje Lammerts Hofstra.
Haar tweede voornaam wordt enkele keren in burgerlijke-standakten vermeld. Haar geboorteakte geeft enkel Maria.
Uit dit huwelijk nageslacht.

Jelle Nijdam (1830-1876)


Maria Heijer (1833-1904)


Maria Heijer (1833-1904)


Maria Heijer (1833-1904). Tekening door Willem Walraven Bach.

7.Hendrik Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833, tweeling met de vorige, † Franeker 2 febr. 1911, tr. Franeker 2 apr. 1854 Elisabeth van der Vorm.
Uit dit huwelijk:
a.Lucia Heijer, geb. Franeker 20 jan. 1855, verder onbekend.
b.Johannes Heijer, geb. Franeker 19 aug. 1856, verder onbekend.
c.Cornelis Heijer, geb. Franeker 14 aug. 1858, verder onbekend.
d.Fedde Heijer, geb. Franeker 28 maart 1862, verder onbekend.

IV.8Andries Lubach, zoon van Rinse Lubach (III.3), geb. Leeuwarden 22 juni, ged. ald. 6 juli 1796, † Leeuwarden 1 dec. 1831, tr. Leeuwarden 15 juli 1821 Maria Christina Magdalena Slauerof, geb. Leeuwarden 5 aug. 1792, arbeidster, † Leeuwarden 6 mei 1876, dochter van Gustaff Schlauraff en Johanna Clases.
Bron: http://home.kpn.nl/mardien/sluis/familie/d0017/g0000069.html#I19720
1.Rinse Lubach, geb. Leeuwarden 1 dec. 1821.
2.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 3 mei 1824.
3.Jakob Lubach, geb. Leeuwarden 31 juli 1826.
4.Claas Lubach, geb. Leeuwarden 1 juni 1829.

IV.9Jacob Lubach, zoon van Rinse Lubach (III.3), geb. Leeuwarden 27 dec. 1800, ged. ald. 4 jan. 1801, tweeling met de vorige, kleermaker, † Franeker 6 dec. 1874, tr. ’s-Gravenhage 5 apr. 1837 Zwaantje Weidema, geb. Leeuwarden 21 juli, ged. ald. 1 aug. 1802, † 's-Gravenhage 25 juli 1867, dochter van Gerrijt Jan Weidema en Aaltje Gerlofs.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Gerrit Jan Lubach, geb. 's-Gravenhage 24 okt. 1838, conducteur Staatsspoorwegen, tr. 1867 (...).
2.Aaltje Lubach, geb. 's-Gravenhage 25 jan. 1841, tr. Den Helder 1882 Willem van der Meer, korporaal korps mariniers.
3.Rinse Lubach, geb. 's-Gravenhage 26 sept. 1843, sergeant korps mariniers, tr. 's-Gravenhage 24 dec. 1879 Henriette Elisabeth Catharina Luberti, geb. 's-Gravenhage 29 sept. 1853, † Amsterdam 7 maart 1924, dochter van Jan Augustinus Luberti en Wilhelmina Sophia Duran.
Zie: http://www.drijber.com/paginas/StamboomLuberti.

IV.10Pieter Lubach, zoon van Rinse Lubach (III.3), geb. Leeuwarden 20 okt., ged. ald. 6 nov. 1803, tamboer, fusielier, korporaal, kolonist, † Frederiksoord 26 juli 1857, tr. Utrecht 29 mei 1839 Berendina Maria van der Stroom, geb. Utrecht 15 febr. 1814 (als dochter van Grietje Gersen), † Utrecht 22 sept. 1897, dochter van Grietje van der Stroom (naamswijziging van Gersen in Van der Stroom 21 mei 1839); zij tr. 2° Vledder 26 okt. 1860 Andreas Zorn, geb. Utrecht 12 jan. 1812, kolonist, † Frederiksoord 8 juli 1862, zoon van Lodewijk Zorn en Cornelia van Draanen, weduwnaar van Antonia Meijer; zij tr. 3° tr. 29 juli 1863 Laurens Maaswinkel, zoon van Laurens Maaswinkel en Willemina van Bommel, weduwnaar van Johanna van Zuijlen.
Bron: http://www.lubachalsvoorouders.web-log.nl/.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje Lubach, geb. Utrecht 26 mei 1837 (bij huwelijk ouders gewettigd).
2.Maria Carolina Lubach, geb. Utrecht 4 nov. 1839, † Hilversum 7 jan. 1927, tr. Steenwijkerwold 7 dec. 1860 Charles Louis Castaing, geb. Amsterdam 17 febr. 1836, wever, fabrieksarbeider, † Hilversum 4 jan. 1921, zoon van Pierre Jean Castaing en Jacoba Frederica Wippe.
Bron: http://www.voorouders.webs.com/castaing.htm.
3.Pieter Lubach, geb. Utrecht 24 nov. 1841, † Ommerschans 27 febr. 1843.
4.Aaltje Lubach, geb. Utrecht 17 maart 1844, † Veenhuizen 11 sept. 1846.
5.Pieter Lubach, geb. Utrecht 10 mei 1851, † Veenhuizen 29 maart 1893, ongehuwd.
6.Aaltje Lubach, geb. Frederiksoord 18 febr. 1853.
7.Gerrit Lubach, geb. Frederiksoord 29 aug. 1855.

IV.11Gerryt Lubach, zoon van Rinse Lubach (III.3), geb. Leeuwarden 10 sept., ged. ald. 20 okt. 1805, militair, verver, schilder, glazenmaker, † (Ooststellingwerf) 9 maart 1873, tr. Ooststellingwerf (1?)6 juni 1852 Teertske Geerts Bijlstra, geb. Tjalleberd 1817/1818, † Ooststellingwerf 3 aug. 1875, dochter van Geert Reitzes Bijlstra en Geesje Jans Bijlsma, en weduwe van Minne Franses Froom.
Met dank aan Marian Louw voor veel aanvullingen, m.n. over het nageslacht van Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje Lubach, geb. Haulerwijk 30 jan. 1853, † (Ooststellingwerf) 25 sept. 1854.
2.Geesje Lubach, geb. Haulerwijk 30 jan. 1853, tweeling met de vorige, † (Ooststellingwerf) 3 april 1853.
3.Geesje Lubach, geb. Haulerwijk 12 jan. 1854, † , tr. 1° Assen 17 juli 1878 August Theodor Thonhauser, geb. Norg 21 aug. 1837, sigarenmaker, † Amsterdam, zoon van Johannes Thonhauser en Hendrina Theodora Odilia Bos; tr. 2° Amsterdam 20 juni 1906 Adrianis van Hemert, geb. Nigtevegt 28 maart 1839, suikerbakker, zoon van Gerret van Hemert en Antje van Vliet, weduwnaar van Sibbeltje Westra.
Uit het tweede huwelijk, o.a.:
1.Clasina van Hemert, geb. Amsterdam 23 mei 1895 (als Clasina Lubach, bij het huwelijk van de ouders erkend).
4.Rinse Lubach, geb. Haulerwijk 19 dec. 1855, arbeider, † Weerdingermarke 19 mei 1891, tr. Emmen 2 maart 1888 Grietje Bos, geb. Onstwedde 24 febr. 1852, † Jipsingboertange 11 juli 1928, dochter van Johannes Alberts Bos en Annegien Davids Warta; zij hertr. 1892 Girbe Ottens, weduwnaar van Geertje Lubach.
5.Jacob Lubach, geb. Haulerwijk 4 nov. 1857, arbeider, † Emmen 19 april 1933, tr. 1° Emmen 4 aug. 1882 Hendrikje Schadenberg, geb. (Ooststellingwerf) 15 dec. 1862, † Emmen 5 sept. 1925, dochter van Johannes Jans Schadenberg en Hiltje Aizes Leffring; tr. 2° Emmen 22 dec. 1925 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Assen 15 okt. 1926) Geeske Hoff, geb. Haulerwijk, cafιhoudster, dochter van Rienk Rienks Hoff en Harmke Harmens de Vries, en weduwe van Cornelis Akker; tr. 3° Emmen 3 april 1928 Anna Eefting, geb. Wildervank, dochter van Berend Eefting en Anna Huizing, en weduwe van Harm Nieboer; tr. 4° Emmen 15 dec. 1931 Grietje Siegers, geb. Gasselte, † 12 juli 1944, begr. Emmer-Compascuόm, dochter van Haije Siegers en Lammechien Tammes, weduwe van Popke van den Berg.
Uit deze huwelijken geen kinderen.
6.Geertje Lubach, geb. Haulwerwijk 27 juli 1859, † Weerdingerveen 23 juli 1891, tr. Emmen 25 aug. 1882 Girbe Ottens, geb. Odoorn, arbeider, zoon van Otte Ottens en Willemtien Middel; hij hertr. 1892 Grietje Bos, weduwe van Rinse Lubach.
7.Cornelis Lubach, geb. Haulwerwijk 16 nov. 1862, arbeider, † Emmen 25 mei 1950, tr. Odoorn 29 april 1887 Jantina Schipper, geb. Onstwedde 4 febr. 1865, arbeidster, † Emmen 8 april 1948, dochter van Albert Schipper en Antje Prijt
Uit dit huwelijk:
a.Gerrit Lubach, geb. Ter Apel 2 jan. 1886, † , tr. Odoorn 17 jan. 1908 Antje Oldenburger, geb. , † , dochter van Klaas Oldenburger en Alke Drenth.
Uit dit huwelijk:
A.Jantina Lubach, geb. Valthermond 1908, † .
B.Alke Lubach, geb. Emmen 1909, † .
C.Rense Lubach, geb. Emmen 1918, † Heerte (D), Strafgefangenenlager 1942.
D.Antje Lubach, geb. Odoorn 1924, † Hengelo 1927.
b.Antje Lubach, geb. Valthermond 26 febr. 1887, † Emmen 12 maart 1980, tr. Emmen 2 dec. 1909 Roelf Sanders, geb. Onstwedde, arbeider, zoon van Marten Sanders en Jantje Venema.
c.Rense Lubach, geb. Valthermond 4 sept. 1888, arbeider, grondwerker, † Enschede 19 nov. 1953, tr. Emmen 19 aug. 1909 Oebeltje Oldenburger, geb. Valthermond 19 aug. 1888, † Enschede 29 juli 1950, dochter van Klaas Oldenburger en Alke Drenth.
Uit dit huwelijk:
A.Jantina Lubach, geb. VEmmen 1909, † .
B.Klaas Lubach, geb. Emmen 1911, † .
C.Gerrit Lubach, geb. Emmen 1924, † Enschede 1927.
d.Albert Lubach, geb. Vetstukken 21 febr. 1890, arbeider, † tr. Emmen 7 dec. 1918 Janna Hoogenberg, geb. Nieuw Dordrecht 5 sept. 1898, † Emmen 23 febr. 1952, dochter van Hendrik Lefferts Hoogenberg en Wilhelmina van Mil.
e.Taetske Lubach, geb. Vetstukken 22 okt. 1892, † Valthe 8 nov. 1918, tr. Odoorn 20 dec. 1911 Hendrik van Dijk, geb. Weerdingerveen 28 jan. 1888, arbeider, † Alkmaar 13 maart 1947, dochter van Gezinus van Dijk en Jannetje van Raalte.
f.Trientien Lubach, geb. Weerdingermarke 6 nov. 1894, † 28 maart 1975, begr. Valthe, tr. Odoorn 25 sept. 1914 Jan van Dijk, geb. Valtherveen 3 nov. 1889, † , zoon van Gezinus van Dijk en Jannetje van Raalte.
g.Jacob Lubach, geb. Weerdingermarke 22 sept. 1896, † , tr. Emmen 8 maart 1919 Harmanna Folkerts, geb. Onstwedde 7 maart 1897, † , dochter van Lammert Folkerts en Geessien Bakker.
h.Jantje Lubach, geb. Weerdingerveen 6 sept. 1898, † Valthermond 19 april 1907.
i.Geertje Lubach, geb. Weerdingerveen 25 juli 1900, † , tr. Emmen 29 aug. 1918 Jan Westerhof, geb. Odoorn, † , zoon van Anne Westerhof en Harmke Duin.
j.Cornelis Lubach, geb. Emmen 21 juni 1903, † Valthermond 19 april 1907.
k.Warntje Lubach, geb. Emmen 5 juli 1905, † Emmen 4 nov. 1945, ongehuwd.
l.Cornelis Lubach, geb. Valthermond 2 juli 1907, arbeider, † Emmen 6 febr. 1940, tr. Emmen 22 okt. 1927 Louchina van der Heide, geb. Odoorn 3 okt. 1904, † , dochter van Hendrik van der Heide en Leentje Smit.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Lubach, geb. Emmen 1929, † 1929 (twee maanden oud).
m.Jantje Lubach, geb. Emmen 11 juli 1910, † , tr. Emmen 16 nov. 1929 Jan van der Laan, geb. Emmen 1908/1909, arbeider, † , dochter van Paul van der Laan en Albertje van der Veen.

IV.12Johannes Doedes Lubach, zoon van Doede Lubach (III.4), geb. Blessum 1 okt., ged. ald. 8 nov. 1795, † Menaldumadeel 1 juni 1872, tr. Tietjerksteradeel 24 apr. 1826 Antje Arents van der Bij, geb. Garijp 1801/1802, † vσσr 1872, dochter van Arent Harmens van der Bij en Uilkjen Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.Uilkje Lubach, geb. Deinum 24 jan. 1831, tr. Franekeradeel 17 mei 1873 Pier Oostergo, geb. Vrouwenparochie 1843/1844, zoon van Dirk Oostergo en Elizabeth Piers Elzinga.
2.Arend Lubach, geb. Blessum 1 sept. 1834, tr. Menaldumadeel 20 juli 1859 Aaltje Lieuwes Reitsma, geb. Menaldum 1832/1833, dochter van Lieuwe Pieters Reitsma en Etje Pieters Roersma.
3.Rigtje Lubach, geb. Blessum 17 febr. 1838, † Leeuwarden 2 april 1915, tr. Menaldumadeel 1 juni 1867 Willem Lieuwes Reitsma, geb. Menaldum 1838/1839, zoon van Lieuwe Pieters Reitsma en Etje Pieters Roersma.
4.Tietje Lubach, geb. Blessum 22 dec. 1840, tr. 1° Barradeel 16 maart 1867 Jacob Nieuwland, geb. Leeuwarden 1832/1834, zoon van Johan Pieters Nieuwland en Jitske Jacobs Oosterhuis; tr. 2° Menaldumadeel 23 aug. 1877 Romke Andries Hofstra, geb. Boksum 1832/1833, zoon van Andries Pieters Hofstra en Grietje Rinzes de Jong.

IV.13Klaas Lubach, zoon van Doede Lubach (III.4), geb. Blessum 15 sept., ged. ald. 30 sept. 1804, † Leeuwarden 10 jan. 1886, tr. Leeuwarden 24 aug. 1828 Froukje Beerns Schanstra, geb. Rijperkerk 1802/1803, dochter van Beernd Ruurds Schanstra en Tryntje Andries.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Lubach, geb. Leeuwarden 2 sept. 1829, † Leeuwarden 22 aug. 1859, tr. Leeuwarden 13 mei 1855 Albert Jellema, geb. Leeuwarden 1830/1831, tuinman, zoon van Andries Alberts Jellema en Wilhelmina Hemkes; hij hertr. Rixtje Lubach (zuster van Trijntje).
2.Berend Lubach, geb. Leeuwarden 5 april 1831, † Leeuwarden 18 aug. 1912, tr. 1° Leeuwarden 18 nov. 1855 Aaltje Visser; tr. 2° Leeuwarden 11 april 1868 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 11 april 1868) Johanna Juliana Berbera Steggerda.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Janna Lubach, geb. Leeuwarden 29 okt. 1856.
Uit een onbekende relatie:
A.Jan Lubach, geb. Leeuwarden 1 febr. 1881, tr. Lonneker 14 sept. 1906 Geertje Stobbe, geb. Steenwijk 1882/1883, † Haren 2 juli 1953, dochter van Frederik Stobbe en Lammigje Sappee.
Uit dit huwelijk, o.a.:
I.Jan Lubach, geb. Noord Eschmarke (Lonneker) 10 maart 1907, veldwachter te Baflo, † Haren 13 nov. 1978, tr. Dina Berendina Kobus, † 13 april 1974.
Uit dit huwelijk:
1.G.B. Lubach (dochter), tr. J. Ronda.
2.J.J. Lubach (zoon), tr. G. de Vries.
3.A. Lubach (dochter), tr. R. Drenth.
4.B.J. Lubach (zoon), tr. D. Klapmuts.
5.R. Lubach (dochter), tr. K.J. Koopman.
6.J. Lubach (dochter), tr. C. de Bruin.
3.Rixtje Lubach, geb. Leeuwarden 18 sept. 1833, † Leeuwarden 29 aug. 1834.
4.Rinze Lubach, geb. Leeuwarden 26 maart 1835, † Leeuwarden 5 maart 1837.
5.Rixtje Lubach, geb. Leeuwarden 1 juli 1836, † Leeuwarden 30 dec. 1912, tr. Leeuwarden 9 dec. 1860 Albert Jellema, geb. Leeuwarden 1830/1831, tuinman, zoon van Andries Alberts Jellema en Wilhelmina Hemkes, weduwnaar van Trijntje Lubach (zuster van Rixtje).
6.Rinske Lubach, geb. Leeuwarden 20 nov. 1837, † Leeuwarden 26 jan. 1896, tr. Leeuwarden 30 juni 1867 Auke Postma.
7.Andries Lubach, geb. Leeuwarden 13 juni 1839, † Leeuwarden 15 sept. 1839.
8.Andries Lubach, geb. Leeuwarden 10 dec. 1840, koperslager, † Leeuwarden 29 maart 1928, tr. Leeuwarden 10 dec. 1870 Anna de Vries, geb. Leeuwarden 1845/1846, dochter van Pieter de Vries en Margaretha Dijkstra.
9.Doetje Lubach, geb. Leeuwarden 24 juli 1842, † Leeuwarden 26 aug. 1842.
10.Johannes Lubach, geb. Leeuwarden 2 febr. 1848, † Leeuwarden 9 febr. 1848.

IV.14Sjoerd Lubach, zoon van Hendrik Johannes Lubach (III.5), geb. 2 nov., ged. Leeuwarden 12 nov. 1800, † Leeuwarden 29 febr. 1852, tr. Leeuwarden 23 mei 1821 Sytske Steinvoorte, geb. 1802/1803, † Leeuwarden 2 aug. 1876.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Coers Lubach, geb. Leeuwarden 9 febr. 1822, † Leeuwarden 13 mei 1822.
2.Jan Coers Lubach, geb., Leeuwarden 21 febr. 1823, † Leeuwarden 7 aug. 1865, ongehuwd.
3.Klaas Pieters Lubach, geb. Leeuwarden 15 juni 1825, tingieter, † Leeuwarden 14 sept. 1865, ongehuwd.
4.Rinske Lubach, geb. Leeuwarden 15 mei 1827, † Leeuwarden 13 juli 1875, tr. Leeuwarden 16 mei 1849 Berend Hendriks de Jong.


Heijer


I.Christophorus Heijer, tr. Zutphen (ondertr. ald. 4 maart) 18 maart 1708 Anna Radinck, wellicht dochter van Jan Cornelis Radinck en (tr. Zutphen 3 jan. 1669) Zwaantje Jans.
Gegevens over hem en zijn gezin met dank aan Sytze Giezen.
Hij had vermoedelijk een broer Peter Heijer, tr. Nijmegen 25 dec. 1712 Margriet Walkenauw.
Uit dit huwelijk:
a.Christiaan, ged. Nijmegen 16 mei 1714 (get. Christoffel Heijer en Anna Maria Scheers).
b.Anna Geertruy, ged. Nijmegen 27 dec. 1716.
c.Philip, ged. Nijmegen 5 apr. 1720.
Een Hendrik Heijer tr. Nijmegen 15 juli 1708 Anna Klerchoc.
Een Gerrit Heijer, wellicht ook een broer, tr. Stynke Oodink, woonde te Zutphen.
Uit dit huwelijk:
1.Joannes Heijer, ged. Zutphen 5 febr. 1709, jong overleden.
2.Joannes Heijer, geb. Nijmegen 31 aug., ged. ald. 1 sept. 1710, [† vσσr 23 aug. 1743 (weduwe van Jan Heijers hertrouwt)], tr. Nijmegen 12 april 1735 Maria Magdalena Weels.
3.Pieter (Petrus) Heijer, geb. Nijmegen 20 sept., ged. ald. 20 sept. 1711, volgt II.
4?Gesina Heijer, † vσσr 3 sept. 1746, tr. Joost Mulder.

II.Pieter (Petrus) Heijer, geb. Nijmegen 20 sept. 1711, ged. ald., Jezuοeten (RK) 20 sept. 1711, begr. Zutphen 4 jan. 1797 (of: † Harlingen 23 dec. 1803??), tr. Zutphen 29 okt. 1734 Catharina Worms, ged. Bredevoort 17 apr. 1713, begr. Zutphen 31 dec. 1791, dochter van Jurrien Worms en Aleida van Dieren.
Gegevens over hem en zijn gezin met dank aan Sytze Giezen.
Uit dit huwelijk:
1.Gesina Heijer, ged. Doetinchem 28 aug. 1735, tr. Zutphen (met att. van Utrecht) 2 mei 1764 Thomas de Wijs, van Utrecht.
2.Johannes Heijer, ged. Doetinchem 28 okt. 1736.
3.Jurrien Heijer, ged. Zutphen 25 nov. 1738, tr. Zutphen 23 febr. 1767 Sara van Basel, van Utrecht.
4.Johannes Hendrik Heijer, ged. Zutphen 12 maart 1741, begr. Zutphen 21 nov. 1799, tr. Zutphen 5 mei 1773 Maria Bilderbeek.
5.Gerrit Heijer, ged. Zutphen 1 okt. 1747.
6.Christoffel Heijer, geb. Zutphen, ged. ald. 24 mei 1750, volgt III.
2?Swaantje Heijers, begr. Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 8 sept. 1789, tr. Willem Boorsma, ged. Leeuwarden 9 juli 1745, zoon van Pieter Boorsma en Janke Gerrits.

III.Christoffel Heijer, geb. Zutphen, ged. ald. 24 mei 1750, soldaat (1779), kleermaker, † Leeuwarden 19 mei 1842, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 19 juni) 4 juli 1779 (Johanna) Francina Krott, geb. Steenbergen aug. 1760, † Leeuwarden 20 febr. 1824, dochter van (Johan) Hendrik Krott (Groth) en Taetske Bruininga.
Uit dit huwelijk:
1.Catharina, geb. Leeuwarden 23 sept., ged. ald. 10 okt. 1779, jong overleden.
2.(Anna) Catharina Heijer, geb. Leeuwarden 26 aug., ged. ald. 9 sept. 1781, † Leeuwarden 20 dec. 1855, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 7 sept.) 23 sept. 1810 Gerryt Landsheer, van Leeuwarden, geb. Leeuwarden 13 dec. 1790, ged. ald. 5 jan. 1791, † Leeuwarden 11 nov. 1870, zoon van Hendrik Lan(d)sheer en Maria Jochums (Ruynemans, Willems).
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik Landsheer, geb. Leeuwarden 27 juli 1811, † Leeuwarden 23 dec. 1881, tr. 1° Leeuwarden 13 mei 1835 Dirkje Boomsma, geb. Leeuwarden 13 aug., ged. ald. 3 sept. 1809, † Leeuwarden 5 jan. 1855, dochter van Pieter Boomsma en Elisabeth Kouenhoven; tr. 2° Leeuwarden 10 sept. 1856 Klaaske Brink, .
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen, uit het tweede vier kinderen. Gegevens met dank aan Jos Landsheer.
b.Johanna Francisca Landsheer, geb. Maastricht 4 febr. 1818.
3.Johan Hendrik Heijer(s), geb. Leeuwarden 27 okt., ged. ald. 12 nov 1786, † Veenhuizen 14 okt. 1851 (veteraan, geb. Leeuwarden 28 okt. 1786, laatste woonplaats Heusden), tr. Coevorden 30 juli 1825 Maria Margaretha Martens, geb./ged. Zwolle 15 okt. 1798, † Zwolle 17 febr. 1871, dochter van Reinier Martens en Anna van der Veen.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
4.Wilhelmina Frederica Heijer, ged. Breda (Grote Kerk) 29 juni 1789, breidster te Leeuwarden, † Leeuwarden 20 juli 1867; zij had op twintigjarige leeftijd reeds een relatie met haar latere echtgenoot Johannes Lubach, maar tr. 1° Leeuwarden, stadhuis (ondertr. ald. 16 nov.) 2 dec. 1810 (Johan) Pieter Noorbruis, geb. Leeuwarden 28 dec. 1791, ged. ald. 11 jan. 1792, korendrager te Leeuwarden, † Leeuwarden 5 dec. 1819 (akte gerectificeerd 15 sept. 1837, waarbij de naam van de echtgenote wordt veranderd in Wilhelmina Frederika Heijer), zoon van Jan Noorbruis en Willemke Hortes; vervolgens kreeg zij een kind bij een 'Hendrik Norbruis, die haar echtgenoot genoemd wordt (doch vermoedelijk ten onrechte); vervolgens had zij weer een relatie met Johannes Lubach (op dat moment nog niet officieel gescheiden), met wie zij uiteindelijk tr. 2° Leeuwarden 18 okt. 1837 Johannes Lubach, geb. 16 aug. 1790, ged. Leeuwarden 29 aug. 1790, † vσσr 1867, zoon van Rinse Lubach en Grietje Lan(d)sheer, gescheiden echtgenoot van (tr. 1° Dokkum 13 maart 1819, huwelijk door echtscheiding ontbonden 17 apr. 1834) Anna Klases Wereldsma.
Na het overlijden van haar eerste man, Pieter Noorbruis, op 5 dec. 1819 krijgt Wilhelmina op 24 mei 1822 een dochter Henderika. Zij heet dan Willemina Heyer, breidster, huisvrouw van Hendrik Norbruis, 29 jaar, 'soldaat bij de vierde kompagnie van het tweede bataillon der achtste afdeeling Nationale Infantery in Garnisoen te Groningen'. In 1861 is Hendrik volgens akte van bekendheid, opgemaakt in verband met het huwelijk van Henderika, afwezig. Hendrik Noorbruis, broer van Pieter Noorbruis, wordt geb. Leeuwarden 25 dec. 1789, ged. ald. 17 febr. 1790.
allefriezen.nl, Friese militairen onder Napoleon geeft: Norberhuis, Hendrik, geb. Leeuwarden 1790, wonende aldaar, zoon van Jan Norberhuis († vσσr 27 maart 1813) en Catharina Snijder; familienaam ook geschreven als Noordbruis; vrijwilliger; in de herfst 1805 zonder voorkennis van zijn ouders als soldaat in dienst getreden, onderdeel onbekend; 27 maart 1827 als vermist opgegeven; vermoedelijk overleden in een hospitaal te Middelburg daar hij niet op de loting van de lichting 1810 is verschenen wordt hij als dienstweigeraar beschouwd en als zodanig bij vonnis van 2 mei 1812 door de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden veroordeeld; blijkt reeds voor de inwerkingtreding van de wet op de conscriptie niet aanwezig te zijn geweest zodat hij ten onrechte is veroordeeld. Bronnen: Tresoar toegang 16 inv.nr. 903 stuk nr. 2; toegang 8/4032 nr. 26.
Al met al is het twijfelachtig dat dit de vader van de in 1822 geboren Henderika zou zijn. Het lijkt erop dat dat een spookvermelding is. De oudste zoon van Henderika heet Hendrik, ongetwijfeld naar de grootvader van vaderskant. De volgende zonen heten Tjeerd, Sijtse, Willem en Anne. Johannes Lubach wordt dus niet vernoemd.
Uit de (eerste) relatie met Johannes Lubach:
a.Johanna Francina Lubach, geb. Leeuwarden 24 sept., ged. ald. 1 nov. 1809 ('in onecht geboren ... waaraf moeder is Wilhelemina Heyers, die als vader aangegeven heeft Johannes Lubach'), † Leeuwarden 19 mei, begr. ald. 22 mei 1810 ('Fransina Lubach, dogtertie van Johannes Lubach, oud 34 weeken, overleden 19 v. bloeim. 1810 in de doorgaande steeg bij de Put').
Uit het eerste huwelijk:
b.Catharina Noorbruis, geb. Leeuwarden 9 mei, ged. ald. 26 mei 1811, † Leeuwarden 19 okt. 1851, tr. Leeuwarden 23 nov. 1834 Jacob Kieffer.
c.Johanna Francina Noorbruis (Norberhuis), geb. Leeuwarden 3 okt., ged. ald. 17 okt. 1813, tr. Hemelumer Oldeferd 16 sept. 1838 Gerrit Willems Koopmans, geb. Britswerd 1807/1808, zoon van Willem Ruurds Koopmans en Jeltje Gerrits Donia.
d.Hendrik Norbruis, geb. Leeuwarden 6 jan. 1816, † Leeuwarden 17 nov. 1816 (als Noordenbruis).
e.Janna Noorbruis, geb. Leeuwarden 30 aug. 1817, † Leeuwarden 24 mei 1819.
f.Pietje Posthuma Noorbruis, geb. Leeuwarden 19 dec. 1819 (postuum; moeder: Huyer), † Franeker 27 maart 1887, tr. Leeuwarden 23 mei 1841 Marten Koerts van der Els.
Uit een relatie of huwelijk met een 'Hendrik Norbruis' (zie hierboven):
g.Henderika Norbruis, geb. Leeuwarden 24 mei 1822 (dochter van Willemina Heyer, huisvrouw van Hendrik Norbruis), † Leeuwarden 1 dec. 1861, tr. Leeuwarden 21 mei 1848 Auke Vlietstra, zoon van Hendrik Tjeerds Vlietstra en Antje Aukes Kuipers.
Uit dit huwelijk kinderen Hendrik, Wilhelmina Frederika, Tjeerd, Sijtse, Willem, Anne, Grietje en Wilhelmina Frederika.
Uit de relatie/huwelijk met Johannes Lubach (zie vollediger in de genealogie Lubach/Heijer IV.7):
h.Jacob Lubach, geb. Leeuwarden 2 juli 1825.
i.Grietje Heijer, geb. Leeuwarden 17 febr. 1828.
j.Gerrit Heijer, geb. Leeuwarden 26 aug. 1830, † Leeuwarden 2 sept. 1830.
k.Maria (Wilhelmina) Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833, tr. Jelle Nijdam.
l.Hendrik Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833.
5.kind, overluid Leeuwarden 12 febr., begr. ald. (Jacobijnerkerkhof) 14 febr. 1797 (kind van Christoffel Heijer).
6.Wilhelmus, geb. Leeuwarden 14 aug., ged. ald. 19 sept. 1798, jong overleden
7.Wilhelmus Heijer, geb. Leeuwarden 5 maart 1804, volgt IV.1.

IV.1Wilhelmus Heijer, geb. Leeuwarden 5 maart, ged. ald. 30 maart 1804, schoenmaker, wijkmeester (Nieuweburen), † Leeuwarden 7 juli 1898; tr. 1° Leeuwarden 11 mei 1828 Antje Slijt, geb. Leeuwarden 29 sept. 1796, † Leeuwarden 3 maart 1858, dochter van Adrianus Slijt en Enneke (Inne) Willems Hollander; tr. 2° Leeuwarden 30 nov. 1862 Jitske de Boer, † Leeuwarden 22 jan. 1872.
De gegevens over hem en zijn nageslacht zijn, met vriendelijke dank, geleverd door Sytze Giezen.
Uit het eerste huwelijk:
1.Inne Heyer, geb. Leeuwarden 30 jan. 1824 (als dochter van Wilhelmus Heijer en Antje Snijder, naam in Innes huwelijksakte in 1850 gerectificeerd; Inne werd niet erkend bij het huwelijk van Wilhelmus en Antje), † Leeuwarden 10 apr. 1888, tr. 1° Leeuwarden 18 aug. 1850 Jan Hendrik Koke, geb. Rosmalen 1827/1828, koopman, † Leeuwarden 12 juli 1868, zoon van Ernst Koke en Anna Maria Timmers; tr. 2° Leeuwarden 9 mei 1869 Franciscus Wietzes, geb. Leeuwarden 13 dec. 1821, zoon van Antje Wietzes, weduwnaar van Durkjen Gramsma († 21 okt. 1864).
2.Christoffel Heijer, geb. Leeuwarden 2 apr. 1828 (bij het huwelijk gewettigd), volgt V.1.
3.Anna Francina Heijer, geb. Leeuwarden 13 aug. 1829, † Leeuwarden 16 febr. 1905, tr. Leeuwarden 6 juli 1856 Gerardus Giezen, geb. Leeuwarden 25 juli 1827, kleermaker, † Leeuwarden 11 jan. 1912, zoon van Jan Johannes Giezen en Trijntje Machiels.
Uit het eerste huwelijk:
a.Jan Johannes Giezen, geb. Leeuwarden, broodbezorger, † Bolsward 20 mei 1955, tr. Leeuwarden 19 nov. 1881 Maria Theodora Elisabeth Heijer, geb. Venlo 22 maart 1862, † Bolsward 1963, dochter van Adrianus Heijer en Berendina Elisabetha Offenberg.
b.Wilhelmus Giezen, geb. Leeuwarden 10 dec. 1860, broodbezorger, † Leeuwarden 14 nov. 1944, tr. Leeuwarden 10 nov. 1883 Ybeltje Hemrica, geb. Leeuwarden 13 jan. 1862, † Leeuwarden 12 dec. 1920, dochter van Jan Sytzes Hemrica en Antje Postmus.
4.Adrianus Heijer, geb. Leeuwarden 18 aug. 1831, volgt V.2.
5.Catharina Heijer, geb. Leeuwarden 4 aug. 1833, † Leeuwarden 21 dec. 1855.
6.Johan Hendrik Heijer, geb. Leeuwarden 18 aug. 1838, volgt V.3.

V.1Christoffel Heijer, geb. Leeuwarden 2 apr. 1828 (bij het huwelijk gewettigd), timmerman, † Leeuwarden 7 sept. 1921, tr. Leeuwarden 14 nov. 1855 Aukje Ultzen, geb. Leeuwarden 23 maart 1823, † Leeuwarden 10 maart 1895, dochter van Christiaan Ultzen en Antje Rinses Ringnalda.
Uit dit huwelijk:
1.Wilhelmus Heijer, geb. Leeuwarden 27 sept. 1856.
2.Christiaan Heijer, geb. Leeuwarden 9 febr. 1859, volgt VI.1.
3.Adrianus Heijer, geb. Leeuwarden 13 apr. 1861, † Leeuwarden 15 okt. 1894, ongehuwd.
4.Johannes Heijer, geb. Leeuwarden 23 mei 1864, volgt VI.2.
5.Antje Gezina Heijer, geb. Leeuwarden 25 sept. 1866.

V.2Adrianus Heijer, geb. Leeuwarden 18 aug. 1831, † Leeuwarden 7 maart 1900, tr. Vlissingen 3 juli 1867 Berendina Elisabetha Offenberg, geb. Nijmegen 1831/1832, † na 15 dec. 1900 (dan wonend te ’s-Gravenhage), dochter van Theodora Offenberg. Bij het huwelijk worden vier kinderen erkend.
Uit dit huwelijk:
1.Joannes Wilhelmus Adrianus Heijer, geb. Maastricht 16 juni 1860, korporaal, † Leeuwarden 9 dec. 1879, ongehuwd.
2.Maria Theodora Elisabeth Heijer, geb. Venlo 1861/1862, tr. Leeuwarden 19 nov. 1881 haar neef Jan Johannes Giezen, geb. Leeuwarden 1858/1859, goudsmidsknecht (1881), zoon van Gerhardus Giezen en Anna Francina Heijer.
3.Wilhelmus Philippus Cornelius Caspar Jacob Heijer, geb. Venlo 1863/1864, tr. Vlissingen 2 mei 1890 Elisabeth Geertruij de Ruijter, geb. Vlissingen 1860/1861, dochter van Willem de Ruijter en Anna Maria Hermina Sondag..
4.N.N., geb. Venlo 2 sept. 1866, † na 1867.
5.Anna Johanna Francina Heijer, geb. Vlissingen 1867/1868, tr. Leeuwarden 15 dec. 1900 (huwelijk door echtscheiding ontbonden vonnis arr.rb. 13 nov. 1913, akte 6 febr. 1914) Albertus Onbelet, geb. Leeuwarden 1867/1868, zoon van Age Onbelet en Anna Sprietsma.
Uit dit huwelijk:
a.Frederik Karel Hendrik Onbelet, geb. Leeuwarden 4 apr. 1898 (bij het huwelijk gewettigd).
6.Theodora Martina Cornelia Heijer, geb. 1873/1874, † Haamstede 12 mei 1933, tr. Jan Geleijnse, † na 1933.
7.Frederik Karel Hendrik Heijer, geb. Bergen op Zoom 1875/1876, † Loosduinen 18 dec. 1916, tr. Aafke van der Werff, † na 1916.
8.Aukje Heijer, geb. Leeuwarden 6 juli 1878.

V.3Johan Hendrik Heijer, geb. Leeuwarden 18 aug. 1838, kastenmaker, † Leeuwarden 26 apr. 1912, tr. Leeuwarden 20 mei 1866 Geertje Verwendt, geb. Leeuwarden 15 sept. 1835, † vσσr 1912, dochter van Jasper Verwind en Antie Postmus.
Uit dit huwelijk:
1.Wilhelmus Heijer, geb. Leeuwarden 19 okt. 1866.
2.Antje Heijer, geb. Leeuwarden 24 jan. 1869.
3.Christoffel Heijer, geb. Leeuwarden 26 nov. 1870.
4.Aukje Heijer, geb. Leeuwarden 13 maart 1873.
5.Franciscus Heijer, geb. Leeuwarden 23 maart 1876, † Leeuwarden 17 juni 1877.

VI.1Christiaan Heijer, geb. Leeuwarden 9 febr. 1859, kleermaker, † Leeuwarden 28 apr. 1918, tr. Grietje Oevering, geb. Lekkum 4 dec. 1854, † Leeuwarden 24 dec. 1891, dochter van Yde Oevering en Lolkje Postma.
Uit dit huwelijk:
1.Ida Heijer, geb. Rotterdam 1886/1887, † Leeuwarden 2 febr. 1892.
2.Wilhelmus Heijer, geb. Rotterdam 1887/1888, † Leeuwarden 20 maart 1899.
3.Aukje Heijer, geb. Leeuwarden 7 aug. 1890, tr. Bolsward 31 jan. 1920 Philippus Eekma.
4.kind, geb. en † Leeuwarden 22 dec. 1891.

VI.2Johannes Heijer, geb. Leeuwarden 23 mei 1864, timmerman, † Groningen 5 sept. 1919, tr. Leeuwarden 20 mei 1893 Antje van der Meulen, geb. Leeuwarden 1865/1866, † Groningen 1 okt. 1952, dochter van Jan van der Meulen en Aaltje Westerhof.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje Heijer, geb. Groningen 1896/1897, † Arnhem 17 juli 1952, tr. Groningen 31 aug. 1922 Alle van Kooten, geb. Dortmund 1898/1899, blikslager, † na 1952 (dan wonend te Bedum), zoon van Garit van Kooten en Minke Kloostermann.
Wie zijn:

Hendrik Heijer, van Leeuwarden, tr. Leeuwarden 24 sept. 1724 Geertruitje Jurjens, van Leeuwarden

Catharina Francina Heijer, tr. Hendricus Johannes Ketter?
Uit dit huwelijk:
a.Dirk Ketter, geb. 1867/1868, † Amersfoort 4 juni 1936, tr. Agatha Christina Barg, † na 1936.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 21 maart 2014
Naar begin van de pagina