Stedum


az. STEDUM (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[456]IN HET JAER UNS HERN MCCCCLXXI, UP SUNT MARTENS DACH,132 STARFF ANDELOFF NITTERSUM, HOEFLINK TE STEM. GOD HEB DE ZELE.
Beeldhouwwerk: Een geharnaste man, liggend met zijn hoofd op een kussen, aan de rechterzijde omgord met een zwaard, aan de linkerzijde een schild, waarop het wapen Nittersum met helmteken.
N.B. Vrijwel geheel versleten. Van vele bestaande afschriften maakt GVA, 1899, blz. 206, meest betrouwbare indruk. In 1943 nog enige correcties aangebracht. Sterfdag 11 november. Op waarschijnlijk in 1816 vervaardigde kist in grafkelder: OSSA ANDEL. NITTERSUM. Vermeld: GVA, 1930, blz. 178.
GDW, blz. 131, nr. [456].

[457]ANNO DOMINI MILLESIMO QUINGENTESIMO DUODECIMO DIE IOVIS VICESIMA SEX MENSIS AUGUSTI OBIIT VENERABILIS DOCT. VIR MAGISTER LUDOLPH AEMINGE, PASTOR ET FUNDATOR PRAEBENDAE SCTI NICOLAI IN STEDUM. REQUIESCAT IN PACE AMEN.
Wapen: Een kelk met een ouwel.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat VIII. Sterfdag donderdag 26 augustus 1512.
GDW, blz. 132, nr. [457].

dz. STEDUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[3475]ANO 1620 HEBBEN REITIEN SIMENS EN MENNE HERTIENS ALS KERCKVOGEDEN IN DER TIT DESEN TOERN TOE STEM REPPEREEREN LATEN.
Huismerk nr. 486, vergezeld van de letter R. Huismerk nr. 487, vergezeld van de letter M.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat IL.
GDW, blz. 631, nr. [3475].

2. Klokken, uurwerken en windvanen enz.

a. Wijzerplaten

[3476]Wapen: Nittersum. Schildhouders: Rechts: een omziende gouden griffioen met opgeheven vlucht [Clant]. Links: een omziende gouden leeuw [Lewe].
N.B. Toren zuidzijde. Afgebeeld: MON, plaat IL. Ook: LGK, afb. nr. 42. Elisabeth632 Clant van Stedum, weduwe Albert Lewe van Kantens, op Nittersum 24 september 1694, overleden 12 april 1696. Zie: GDW, nr. 3502; GHB, 1909, blz. 124; OBS, blz. 384.
GDW, blz. 631, nr. [3476].

[3477]Wapen: Nittersum. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen [Lintelo [2] en Lewe].
N.B. Toren, westzijde. Aangebracht 1707. Zie: MON, blz. 153. Everhard Frederik van Lintelo en Petronella Lewe, op Nittersum. Zie: GDW, nrs. 3491-3493. OBS, blz. 384.
GDW, blz. 632, nr. [3477].

b. Windvaan

[3478]Embleem: Een vliegende adelaar [Nittersum].
GDW, blz. 632, nr. [3478].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[3479]Wapen: Clant van Stedum [2].
N.B. Opdrachtgever: Johan Clant van Stedum, 1671. Zie: GDW, nr. 3483. Afgebeeld: MON, plaat LIII, 1. Ook: Stedum, uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de cooperatieve landbouwvereniging "Nittersum" te Stedum. Meppel 1967. Blz. 143.
GDW, blz. 632, nr. [3479].

b. Orgel

[3480]Wapens: Rechts: Gevierendeeld: 1 drie sterren [Gerlacius]; II op een [terras?] een olifant [Helphenstein [1]]; III drie rechterschuinbalken [Helphenstein [2]]; IV doorsneden: a. een dubbele adelaar; b. drie linkerschuinhalken [Gerla]. Op de deellijn tussen de velden I en II een schildje, beladen met een leeuw [Guera ad Gerlahm]. Op de deellijn tussen de velden III en IV een effen schildje. Links: Gockinga [2].
Wapen: In zwart op een groen terras een aanziende gouden geharnaste man met gepluimde helm, houdend boven zijn hoofd een gouden zwaard, de andere hand aan de schede [Stedum]. Schildhouder: een zwarte adelaar met geopende vlucht [Nittersum].
N.B. Vervaardigd c. 1788. Afgebeeld: LNB, blz. 66, 68. Tjaart Adriaan Gerlacius en Tateke Helena Hendrica Gockinga. Wapen Gerlacius met kwartieren volgens schertsgenealogie, verbeterd NLW, 1934, k. 185. Vergelijk: GDW, nr. 39, 3485.
GDW, blz. 632, nr. [3480].

[3481]IN HET JAAR 1788 HEEFT DE HOOGWELGEBOREN HEER T. A. GERLACIUS, HEER VAN STEDUM ETC. ETC., ALS KERKVOOGD DIT ORGEL LATEN VERNIEUWEN DOOR DIRCK LOHMAN EN SOON, GERHARD DIEDERIEG LOHMAN VAN EMBDEN, ZYNDE HIER TOEN DE HEER A. OUDEMAN PRAEDICANT EN DE HR. J. WIARDI ORGANIST.
N.B. Handschrift op papier, misschien nog aanwezig in interieur op onbereikbare plaats. Vermeld: GVA, 1930, blz. 174.
GDW, blz. 632, nr. [3481].

c. Bank

[3482]Wapen: Clant van Stedum [2]. Schildhouders: twee omziende gouden griffioenen met opgeheven vlucht.
N.B. Afgebeeld: LNB, blz. 69. GVA 1940, blz. 76/77. Stedum, uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de cooperatieve landbouwvereniging "Nittersum" te Stedum [1967]. Blz. 143. Johan Clant van Stedum c. 1680.
GDW, blz. 632, nr. [3482].

c. Kroniek

[3483]DESE FLOER A 1668. DE BANCKEN 1669. DE PREDICKSTOEL 1671. DIT ORGEL A 1680. ALS PASTOR TOT STEDUM DOMINUS ARN. WARENDORP, TYMO HAYCKENS, JACOB TONNIS, PETER BOLT EN REYNER JACOBS KERKEVOOGEDEN WAREN IN DER TYDT.
N.B. Er zou na 1960 iets in tekst zijn gewijzigd. Vergelijk: GVA, 1940, blz. 81.633
GDW, blz. 632, nr. [3483].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3484]DE WELGEB. HEER JOHAN CLANT, HEER VAN STEDUM EN UITWIERDA, HEEFT DEZE BEKER HYER TOT STEDUM DOEN MAECKEN ANNO 1689 TOT GODEN EERE EN DIENST DER CHRISTELYCKE GEMEYNTE.
Wapen: Clant [van Stedum?].
N.B. Verkocht 1882. Zie: GVA 1930, blz. 150, en 1940, blz. 83. Vermeld: Catalogus der tentoonstelling van kunstvoorwerpen, in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd, gehouden door de maatschappij Arti en Amicitiae, 1880, blz. 19, nr. 52.
GDW, blz. 633, nr. [3484].

[3485]Wapens: Rechts: Gedeeld in drie stukken: I in zilver een rode keper, vergezeld van drie naar boven gewende wassenaars [De Hochepied]; II in blauw een voorarm met hand en gestrekte vingers, de voorarm schuinrechts uitgaand van de linkerschildrand en vergezeld van onderen van twee naar elkaar toe gewende wassenaars, schuinrechts, doch bedoeld is: twee verbroken zilveren handboeien [wapenvermeerdering 1704]; III in blauw een keper, beladen met drie verticale streepjes, die aan pijlen doen denken, de keper vergezeld van drie zwijnskoppen. Links: Gevierendeeld: I in zwart drie bollen, bedoeld zijn gouden sterren [Gerlacius]; II in rood een olifant [Helphenstein [1]]; III in zwart drie rechterschuinbalken [Helphenstein [2]]; IV doorsneden: a. in goud een dubbele adelaar; b. twee linkerschuinbalken [Gerla]. Op de deellijn tussen de velden I en II een schildje, beladen met een leeuw [Guera ad Gerlahm]. Op de deellijn tussen de velden III en IV een effen schildje. Schildhouders: Rechts: een man, gekleed in tunica en kuitbroek, de hoed bestoken met drie takken. Links: een omziende leeuw. Wapenspreuk: FORTIOR QUO MITIOR. Toevoeging tussen de kroon en de wapens: twee groepen van twee vlaggen.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief De Hochepied, inv. nr. 4. Gerard Johan dc Hochepied, overleden 's-Gravenhage 24 mei 1807, gehuwd Dordrecht 14 maart 1779 Sara Anna Gerlacius, overleden 's-Gravenhage 2 mei 1841. Zie: NAB, 1942, blz. 523. OGK, blz. 60. NLW, 1934, k. 185. GDW, nrs. 39, 3480.
GDW, blz. 633, nr. [3485].

5. Gedenktekenen

a. Graftombe

[3486]PERENNI MEMORIAE VIRI ILLUSTRI PROSAPIA LONGOQUE NOBILISSIMORUM MAIORUM SANGUINE INSIGNIS, ADRIANI CLANT A STEDUM, DOMINI IN NITTERSUM, OB EXIMIAS ANIMI DOTES INTER PRAEPOTENTES PATRIAE PROVINTIAE ORDINES DEPUTATOS SAEPIUS ELECTI EIUSDEM PROVINTIAE NOMINE IX PER ANNOS MAGNO SUO MERITO MAIORI REIP. COMMODO AD CELSISSIMUM ORDINUM GENERAL. FOEDERATAE BELGICAE POTENTISS. CONSESSUM DELEGATI, AD PERPETUAE PACIS FOEDERA HISPANOS INTER BELGASQUE FOEDERATOS MONASTERII WESTF. AUSPICATO PACTA, LEGATE CUIUS CHARISSIMAS EXUVIAS POSTQUAM VIXISSET LXVI ANNOS HOC TEMPLI ADYTO REVERENTER CONDIDIT FILIUS IOHANNES CLANT A STEDUM, DOMINUS IN NITTERSUM, STEDUM, RINGENUM, UITWYRDA, TOPARCHA IN LOPPERSUM, EESTRUM, TEN BUIR, ETC. AD CONCILIUM ORDINUM FOEDERATAE BELG. DEPUTATUS, IDQUE EO LOCI, UBI INTER LONGAM ATAVORUM SERIEM QUIESCUNT CINERES NOBILISS. AVI EILCONIS CLANT A STEDUM, DOMINI IN NITTERSUM, INTER FOEDERATI BELGII AMPHICTIONES POTENTISS. HUIUSQUE PROVINTIAE DEPUT. ORD. DUM VIVERET EXCELLENTISSIMI PROAVO AUTEM. PARI NOBILISSIMORUM NATALIUM SPLENDORE CENSENDO, EGBERTO CLANT A STEDUM, DOMINO IN NITTERSUM, QUI OMLANDIAE PROCERUM QUONDAM PARS MAGNA EORUNDEM NOMINE ULTRAIECTINAM UNIONEM, CEDRO DIGNISSIMAM, SIGNAVIT, ATROX BELLONA HANC SEDEM INVIDIT634 QUAM OLIM SIBI, SERAEQUE SUORUM POSTERITATI, IN NOVISSIMUM DIEM SEQUESTRAM FORE, VOVET IDEM, QUI EXSTRUXIT OPTIMO PARENTI HOC MONUMENTUM ANNO CHRISTI MDCLXXII.
Wapen: Clant van Stedum [1]. Schildhouders: twee griffioenen met opgeheven vlucht.
Vier kwartieren: CLANT. MANNINGA. HINKART [2]. MEPSCHE.
Kwartieren, de bovenste vier met helmtekens:
CLANTMANNINGAHINCKART [2]MEPSCHE
ADDINGARIPPERDABALVERENTAMMINGA
NITTERSUMVISCHWERTSCHERPENSEEL [2]ADDINGA
LEWEHOUWERDAWEERDENBORCHTHEDEMA
N.B. Beeldhouwwerk van wit marmer: Adriaan Clant, liggend in slapende houding op een matras, gekleed in een lang gewaad. Ter zijde, eveneens wit marmer, een harnas met helm en heimteken: een gevleugelde draak met twee poten [Clant]. Ongesigneerd werk van Rombout Verhulst. Zie: GVA, 1899, blz. 206. Elisabeth Neurdenburg, De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1948) afb. 175, 176. Afgebeeld: GSL, 328/329; MON, plaat LII, 2 en LVI, 3; LGK, afb. nr. 44; GRK, 1 (1984) 105.
GDW, blz. 633, nr. [3486].

b. Rouwborden

[3487]OBIIT DEN 25 JANUARY 1665, AETATIS SUAE 66.
Wapen: Clant van Stedum [1]. Helmteken: een uitkomende goudgekroonde gouden griffioen met geopende vlucht, elke vleugel beladen met een groene schuinbalk, waarop de vissen ontbreken, de schuinbalken samen kepervormig. Dekkleden: groen en goud.
Kwartieren:
CLANTMANNINGAHINKART [2]MEPSCHE
ADDINGARIPPERDABALVERENTAMMINGA
NITTERSUMVISCHWERTSCHERPENSEEL [2]ADDINGA
LEWEHOUWERDAWEERDENBORCHTHEDEMA
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 67. Adriaan Clant van Stedum. Zie: GDW, nrs. 3486, 3496.
GDW, blz. 634, nr. [3487].

[3488]OBIIT ANNO 1665, DEN 22 AUGUSTI.
Wapen: Coenders [1].
N.B. Anna Coenders, van Dunebroek, vrouw van Johan Clant van Stedum. Vergelijk: GDW, nr. 3497.
GDW, blz. 634, nr. [3488].

[3489]DEN WELHOOGGEB. HEER JHR. JOHAN CLANT VAN STEDUM CUM AENEXUM EN HOVELING, IN SYN LEVEN PRESIDENT DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS EN LAUWERS, OBIIT DEN 24 SEPTEMBER, AETA 77 JAAR. 1694.
Wapen: Clant van Stedum [2]. Schildhouders: Twee gouden griffoenen met opgeheven vlucht.
Kwartieren:
CLANTHINKERT [2]CLANTALBERDA
NITTERSUMSCHERPENZEEL [2]TEN HOLTE [2]BALLEN
MANNINGAMEPSCHEALBERDABROERSEMA
HOUWERDAADDINGACONDERS [1]ROTGEMA [1]
N.B. AENEXUM bij restauratie in 1969 gewijzigd in ANNEXUM.
GDW, blz. 634, nr. [3489].

[3490]HOOGED. EN WELGEBR. VROU, MEVROUW ELISABETH LEWE GEB. CLANT, VROU VAN STEDEM, RINGNUM EN CANTES, OBIIT DEN 12 APRIL 1696, AETA. 39 JAAR EN 7 MAENDE.635
Wapen: Gedeeld: I Lewe; II doorsneden: a. Clant; b. Clant. Kwartieren:
CLANTCLANTCONDERS [1]RINCKING
HINKART [2]ALBERDATAEDEMAWESTERHUYS
MANNINGAALBERDACLANTUTTERSTEWEER
MEPSCHEBROERSEMACAMMINGA [1]MACHALEN
N.B. Weduwe Albert Lewe van Kantens. Zie: GDW, nr. 3476.
GDW, blz. 634, nr. [3490].

[3491]GEBOOREN DEN 12 MAY 1684. GESTORVEN DEN 31 AUGUSTUS 1761. DE HOOGWELGEBOREN VROUW, MEVROUW PETRONELLA VAN LINTELO, GEBOREN BARONNESSE LEWE, ERFVROUW VAN 'T HUIS NITTERSUM, RINGENUM EN STEDUM, WESTEREMDEN, GARSHUYSEN, UYTWIERDA, BYSUM, SOLWERT EN MARSUM.
Wapen: Lewe. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren:
LEWECONDERS [1]
ADDINGATAMMINGA
CLANTCONDERS [1]
HINCKERT [2]TAEDEMA
CONDERS [1]CLANT
ROLTMANRINCKING
CLANTALBERDA
HINCKERT [2]WESTERHUIS
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 68. Vergelijk: GDW, nr. 3492. Vrouw van Everhard Frederik van Lintelo. Zie: NLW, 1939, k. 61. Dochter van Albert Lewe en Elisabeth Clant, GDW, nr. 3490. Opstelling kwartieren misleidend. Zie: OBS, blz. 384.
GDW, blz. 635, nr. [3491].

[3492]NATA DEN 12 MAEI 1684, OBIIT DEN 31 AUG. 1761.
Wapen: Lewe. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
N.B. Tweede rouwbord voor Petronella Lewe. Zie: GDW, nr. 3491.
GDW, blz. 635, nr. [3492].

[3493]EVERHARD FREDERIK BARON VAN LINTELO TOT D'EHSE, HEER OP NITTERSUM EN RINGENUM, HEER VAN STEDUM, WESTEREMDEN. GARSHUISEN, UITWIERDA, BYSSUM, SOLWERT, HOLWIERDA EN MARSUM ETC. ETC. ETC. NATUS DEN 15 AUGUSTI MDCLXXXI. OBIIT DEN 2 OCTOBER MDCCLXI.
Wapen: Van Lintelo [2]. Helmteken: een zwarte vlucht, schuinrechts vergezeld van eer vlag, waarop het wapen [Lintelo 2] is herhaald. Dekkleden: zilver en zwart. Schildhouders twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren:
LINTELO [1]KNIPHUISEN [2]
DORTHVRYDAG
HOEMENAMELUNXEN
BOECOPHAEREN
VEENMANINGA
VORDENOLDENBOCUM
WYNBERGENRUTENBERG
AERNHEMSCHADE
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXVIII. OGK, blz. 63.636
GDW, blz. 635, nr. [3493].

c. Doodkisten

[3494]OSSA VAN EILCO CLANT, OBIIT 28 OCT. 1614, VERZAMELD 1652 EN NU IN 1816.
N.B. Grafkelder, uitgesneden in houten kistje. Vermeld: GVA, 1930, blz. 178, ten onrechte met sterfdag als GDW, nr. 3495. Met sterfdag 2 februari 1614 vermeld: KGO, blz. 218a. Sterfdag 1 februari 1614, zie: NLW, 1938, k. 451.
GDW, blz. 636, nr. [3494].

[3495]OSSA WILLEM HINKART, OBIIT 28 OCT. 1624, VERZAMELD 1652, NU 1816.
N.B. Grafkelder, uitgesneden in houten kistje. Vermeld: GVA, 1930, blz. 178. Zie: KGO, blz. 224a. Ook: NLW, 1938, k. 452. Willemina Hinkart, vrouw van Eilco Clant. Zie: OBS, blz. 381.
GDW, blz. 636, nr. [3495].

d. Naamplaten van doodkisten

[3496]ADRIAN CLANT VAN STEDUM, OLT SYNDE 66 JAREN, IS GERUST DEN 25 JANUARIUS 1665.
Wapen: Gedeeld: I Clant van Stedum [1]; II Hinkart [2].
N.B. Koper.
GDW, blz. 636, nr. [3496].

[3497]1665, den 25 jannuari, is te Stedum overleden Adriaan Clant, oud 66 jaar, en den 21 augustus Anna Coenders van Dunebroek, vrouw van Johan Clant van Stedum, oud 31 jaar, beide volgens de platen, de eerste van coper, de tweede van zilver, op derselver kisten in de grafkelder te Stedum.
N.B. De eerste wel, de tweede niet meer aanwezig en vermeld: KGO, blz. 242b. Zie: GDW, nr. 3496. Ook: GVA, 1930, blz. 181.
GDW, blz. 636, nr. [3497].

[3498]ADRIAN CLANT VAN STEDUM IS GESTORVEN IN SYN VEERTYNDE JAER DEN XVIII JANN. ANNO 1668.
N.B. Lood. Zie: KGO, blz. 244. Plaat met wapen niet meer aanwezig.
GDW, blz. 636, nr. [3498].

[3499]Wapen: Gevierendeeld: I Clant van Stedum [1]; II Coenders [1]; III Clant; IV Rincking.
N.B. Tin. Kind van Johan Clant van Stedum, gehuwd Groningen 8 januari 1654 Anna Coenders. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1963, blz. 177.
GDW, blz. 636, nr. [3499].

[3500]A 1685, DEN 8 APRIL, IS GERUST DE HOOCHEDELE VROU WILLEMINA CLANT, DOCHTER TOT STEDUM EN UITWIERDA, VROUW VAN DEN HOOCHEDELEN HEER JOHAN CLANT, HEER TOT ADUWERT.
N.B. Koper.
GDW, blz. 636, nr. [3500].

[3501]ANNO 1694, DIE 24 SEPTEMB. HORA VESPERTINA XI, IN DOMINO OBDORMIEIT GENERE SANGUINE ET VIRTUTE NOBILISSIMUS DOMINUS, DOMINUS IOHAN CLANT A STEDUM, DOMINUS IN STEDUM ET UYTWIERDA ETC., PRAESES OMLANDIAE INTER AMASUM ET LAURUM ETC. ET SEPULTUS E DIE 2 OCTOB. HORA VESPERTINA 8, EXPECTANS HIC CUM OMNIBUS FIDELIBUS BEATAM IN CHRISTO IESU RESURRECTIONEM AD VITAM AETERNAM, AETATIS SUAE 72.
Wapen: Clant van Stedum [2]. Schildhouders: twee omziende griffioenen met opgeheven vlucht.
N.B. Koper.637
GDW, blz. 636, nr. [3501].

[3502]ANNO 1696, DEN 12 APRIL, IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOGHEEDEL WELGEBOOREN VROUW, MEVROUW ELISABETH CLANT VAN STEDUM, WEDUWE LEWE, VROUW OP NITTERSUM TOT STEDUM, RINGNUM, UITWYERDA, HOLWYERDA, WESTEREMBDEN, GARSHUISEN, CANTENS MET ANNEXE CARSPELEN, SALWERT EN HELLUM ETC. OUDT IN HET VIERTYHSTE JAER EN VERWACHT AELHYR EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Clant; II en III Coenders [1]. Schildhouders: twee omziende griffioenen met opgeheven vlucht.
N.B. Koper. Weduwe Albert Lewe van Kantens. Zie: GDW, nr. 3476.
GDW, blz. 637, nr. [3502].

[3503]ANNO 1761, DEN 31 AUGUSTUS, IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOGEDELE WELGEBOORE VROUWE PETRONELLA BARONNESSE VAN LINTELO GEBOOREN LEWE, VROUWE TE NITTERSUM EN RINGENUM, MEDE VROUWE VAN STEDUM, WESTEREMBDEN, GARSHUISEN, UITWIERDA, BYSSUM EN SOLWERT, HOLWIERDA EN MARSUM ET. ET. ET., OUD IN HET 78STE JAAR EN VERWAGT ALHIER EEN ZAALIGE OPSTANDIGE IN CHRIST. JESU TEN EEUWIGEN LEVEN.
Wapen: Lewe.
N.B. Koper. Vrouw van Everhard Frederik van Lintelo. Zie: GDW, nr. 3491.
GDW, blz. 637, nr. [3503].

[3504]ANNO 1761, DEN 2 OCTR, IS IN DEN HEERE GERUST DE HOOGHWELGEBOOREN GESTRENGE HEER, DE HEER EVERARD FREDERIK BARON VAN LINTELO TOT DE EHSE, HEER OP NTTTERSUM EN RINGENUM, HEERE VAN STEEDUM, WESTEREMBDEN, GARSHUISEN, UITWIERDA, BYSUM, SOLWERT, HOLWIERDA EN MARSUM, HOOVEMEESTER VAN WINSUM EN SCHAPHALSTER ZYLLEN EN SCHEPPER VAN STEEDUM ETC. ETC. ETC., OUD 80 JAAREN, 1 MAAND EN 5 DAAGEN. VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU TEN EEUWIGEN LEEVEN.
Wapen: Lintelo [2].
N.B. Zilver. Met kleurarcering.
GDW, blz. 637, nr. [3504].

[3505]ANNA CLASINA, DOMINI IOANNIS HERMANNI GUAERA GIERLA GERLACIUS, DOMINI IN STEDUM PAGISQUE SUBIACENTIBUS UT ET IN SUPREMA BRABANTIAE AC REGIONIS ULTRA MOSAM CURIA SENATORIS ORDINARII UXOR DILECTISSIMA, NATIVA A BOUT A LIESHOUT ET GINDERDOREN, SANCTI ROMANI IMPERII MATRONA NOBILIS, DOMINA IN STEDUM PAGISQUE SUBIACENTIBUS ETC. ETC. ETC. AETATIS A XLV, DIE XVII DECEMBRIS ANNI MDCCLXV MORTUA HIC REQUIESCIT IN PACE. EXSPECTANS CUM OMNIBUS FIDELIBUS BEATAM IN CHRISTO IESU RESURRECTIONEM.
N.B. Zilver. Anna Clasina Bout, vrouw van Johan Herman Gerlacius. Zie: De wapenheraut, 1902, blz. 106. Ook: OBS, blz. 384.
GDW, blz. 637, nr. [3505].

[3506]TIAARD ADRIANUS GERLACIUS ET GENERIS SPLENDORE ET SUIS MERITIS ORNATISSIMUS DOMINUS IN STEDUM, WESTEREMDEN, GARSHUISEN, UITWIERDA, HOLWIERDA, SOLWERT ET MARSUM. ORDINUM IN PROVINCIA GRONINGANA DEPUTATORIUM CONCILIO ADSCRIPTUS. ANNO AETATIS LXV DIE XI APRILIS MDCCCXVII OBIIT.
N.B. Zilver.638
GDW, blz. 637, nr. [3506].

e. Grafzerken

[3507]ANNO 1594, DEN ACHTEN DACH DECEMBRIS, STARF DE ERSAME UND FROME MAN BRUNT HAIENS THO STEDUM UND LICHT HIR BEGRAVEN. GODT WIL SIN SELE GENEDICH SI. MORS ULTIMA LINEA RERUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II in een pot een klaverblad, een eikel en een klaverblad, ieder op een gebladerde stengel. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 488. Helmteken: een eikel.
GDW, blz. 638, nr. [3507].

[3508]ANNO 1608, DEN 14 MAY, IS IN DEN HEREN GERUSTET JOHANNES SCHEPPELER, DE OLDE PASTOER IN STEEDUM, DE GODT GENEDIC SI.
Wapen: Huismerk nr. 489.
N.B. In 1935 overgebracht van kerkhof naar koor, achter preekstoel. Afgebeeld: GDW, plaat XXVII.
GDW, blz. 638, nr. [3508].

[3509]ANNO 1621, DEN 11STEN MAY, IS DE EDELE EN ERENTFESTE JOHAN RUFELAERT, HEER TOT BORCHOL, CHRISTENLICHEN IN DEN HEREN ENTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Twee dwarsbalken. Links: Twee linkerschuinbalken. Helmteken: twee struisveren.
N.B. Vrijwel geheel onherkenbaar. Vermeld: De navorscher, 1887, blz. 626.
GDW, blz. 638, nr. [3509].

[3510]ANNO 1622, 5 OCTOB., HORA 10, OBIIT DOMINUS EGBERTUS STAEL. ECCLESIASTICUS IN STEDUM, CUYUS RELIQUIAE HIC IN DNO REQUIESCUNT AETATIS SUAE 78, ANNO MINISTERII 51. HUYUS IN AGONE PERAITATON EXPSALTE PATER MEUS ET MATER DERELIQUNT ME DOMINUS A ASSUMET ME.
GDW, blz. 638, nr. [3510]: 'DERFLIQUNT' i.p.v. 'DERELIQUNT' en 'SNAE' i.p.v. 'SUAE'.
ANNO 1622, 5 OCTOB., HORA 10, OBIIT DOMINUS EGBERTUS STAEL. ECCLESIASTICUS IN STEDUM, CUYUS RELIQUIAE HIC IN DNO REQUIESCUNT AETATIS SNAE 78, ANNO MINISTERII 51. HUYUS IN AGONE PERAITATON EXPSALTE PATER MEUS ET MATER DERFLIQUNT ME DOMINUS A ASSUMET ME.

[3511]A 1629, DEN 29 OCTOBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE ERB. UND FROME UBBE RIENTIES, VORWACHTENDE ElN SALIGHE UPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; li drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 490.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 480.
GDW, blz. 638, nr. [3511].

[3512]ANNO 1631, DEN 3 AUGUSTUS, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE EERBARE UNDE FROME REINTIEN SIMONS, MEDE KERCKFOGET IN DER TIT TOT STEM, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 490.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 480.
GDW, blz. 638, nr. [3512].

[3513]ANNO 1639, DEN I AUGUSTI, IS IN DEN HEERE GERUST DE ERB. UND FROME SIMEN RIENTIES, VORWACHTENDE EEN SALYGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts; Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 490.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 480.
GDW, blz. 638, nr. [3513].

[3514]Vervallen.639
GDW, blz. 638, nr. [3514].

[3515]B.M. REVERENDO VIRO PHILIPPO SCHICHART IAC. FI1L. FIDELIS IN ECCLESIA STEDUMANA DEI SERVO SUO AUTEM CARISSIMO MARITO PIE IN DOMINO DEFUNCTO IACOBINA LESPIRIA VIDUA H.M.P., NATUS ANNO DOMINI MDCV DIE XXV IULII. OBIIT ANNO MDCXLVI DIE V IANUARII. MINISTERII ANNO DECIMO TERTIO.
Wapen: Twee uit een dwarsbalk komende rozen op naar de schildranden gebogen gebladerde stengels. Helmteken: twee trompen, waartussen een roos op een gebladerde stengel.
GDW, blz. 639, nr. [3515]: 'DEFUNETO' i.p.v. 'DEFUNCTO'.

[3516]SICCO RICHARD O ... 17 JUNY RIUR ... A 1654 M ... 18 DECEMBR.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met drie harten schuinrechts, de linkerschuinbalk vergezeld van drie lelin schuinrechts. Links: Drie ronde bloemknoppen, elk op een bladerloze stengel, waaiervormig komend uit het midden van een schildvoet, beladen met drie wortels van deze [sene]plant.
GDW, blz. 639, nr. [3516].

[3517]RICHARDUS MARTINUS THEOLOGUS SOLIDE DOCTUS DISERTUS PIUS SERVUS I. CHRISTI FIDELIS ECCLESIA WIRDUMANAE VI, STEDUMANAE XVIII ANNIS PASTOR VIGILANTISSIMUS POSTQUAM AETATE SUA INSERVIVIT DEI CONSILIO IN DOMINO PIE AC PLENUS FIDUCIA OBDORMI-VIT A MDCLX1III, AETAT. XLVII EXSPECTANS BEATAM IN CHRISTO RESURRECTIONEM.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met drie harten schuinrechts, de linkerschuinbalk vergezeld van drie lelin schuinrechts. Links: Drie ronde bloemknoppen, elk op een bladerloze stengel, waaiervormig komend uit het midden van een schildvoet, beladen met drie wortels van deze [sene]plant.
GDW, blz. 639, nr. [3517].

[3518]MARTINUS RICKARDT R.F. S.TH.CAND. OPT SPEI IUVENIS NATUS AO 1641, DENATUS AO 1665, AET. 24, CUIUS ANIMA IN NUMERUM CAND.COELEST.RECEPT. CORPUS SUB HOC TUMULO QUIESCENS IN CHRISTO BEATAM CUM ANIMA SYNTHESIN EXSPECTAT.
SAMUEL RICHARDUS, NATUS 1 IUNI AO 1649, DENATUS II FEBERWA 1661.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met drie mensenharten schuinrechts, de linkerschuinbalk vergezeld van twee lelin schuinrechts. Links: Drie ronde bloemknoppen, elk op een bladerloze stengel, komend waaiervormig uit het midden van een schildvoet, beladen met drie wortels van deze [sene]plant.
GDW, blz. 639, nr. [3518].

[3519]ANNO 1666, DEN 15 AUGUSTI, IS DEN ERBAREN VROOMEN SEER DISCHRETEN HERTIEN MENNES, MEDE EEGHENERFDE IN SIN LEVEN TOT STEDUM, SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALICHE HOOPE ENDE VERSCHININGE DER HERLICKHET DES GROOTEN GODTS.
Wapens: Rechts: Een koeiekop. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.
Bijbeltekst: Psalm 42:1.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 480. Bijbeltekst is Psalm 42:2-3.
GDW, blz. 639, nr. [3519].

[3520]ANNO 1667. DEN 2 APRIL, IS DEN EERBAREN ENDE VROMEN ENDE SEER DISCRETEN GERBRANDT BOELES SEER CHRISTENLICK IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE DIE SALYGE HOOPE ENDE VERSCHYNYNGE DER HEERLYCKHEYT DES GROOTEN GODTS.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom. Links: Op een terras een stappend paard.640
1 COR. 15, VERS 36-42 ETC. HET GENE GY ZAAIT EN WORDT NIET LEVENDICH, TENZY DAT HET GESTORVEN SY, HET LICHAEM WORDT GEZAEIT IN VERDERVELICHEIT, WORDT OPGEWECKT IN ONVERDERVELICHEIT, HET WORDT GEZAEIT IN ONEERE, HET WOERT OPGEWECKT IN HEERLICKHEIT, HET WORT GEZAEIT IN SWAGHErr, HET WORT OPGEWECKT IN MOGENTHEIT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 480.
GDW, blz. 639, nr. [3520].

[3521]ANNO 1672, DEN 23 JULYUS, IS DE DEUCHTSAEME AEFKE PIETERS, DIE HUISVROUW VAN SALYGE HEERTII MENNES, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met een lelie tussen twee eikebladeren, de linkerschuinbalk vergezeld van twee bladeren. Links: Een ossekop, vergezeld van drie klaverbladen.
Spreuk: GDW, nr. 738.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 481.
GDW, blz. 640, nr. [3521].

[3522]ANNO 1679, IAEN 6 APRIL, IS SEER CHRISTELICKEN IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DIE EERBAERE CORNELLIS HENDRICKS OP DE VENNEN TOE VENSTERHUIS TOT STEDUM, VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPEERSTANDINGHE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een hart met een daaruit oprijzend klaverblad; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar van onderen van een lelie, 2 en 1. Links: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen, en vergezeld van drie knollen met afgesneden loof. Helmteken: een klaverblad.
MYN ZIEL IS NU IN GODT VERBLYT / MYN VLEESCH RUST HYR EEN KLEINE TYT / TOTDAT GODT DEES VERVALLEN ASCH / OPWECKT EN SUYVERT ALS EEN GLAS.
GDW, blz. 640, nr. [3522].

[3523]ANNO 1684, DEN I9 APRIL, IS HENDRICK JANS CIVYT CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: De letters H.J.C.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 330. Ook genaamd Hendrik Jansen Kyft. Zie: Stedum, uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de cooperatieve landbouwvereniging "Nittersum" te Stedum. Meppel 1967. Blz. 44.
GDW, blz. 640, nr. [3523].

[3524]1691. ETTIEN BERENTS.
GDW, blz. 640, nr. [3524].

[3525]REINNER JACOBS OP JENSEMA TOT STEDUM, IN SYN TYT GEWEEST KERCKVOOGT ALDAAR, IS OP DEN 17 MAY 1692 INT 51STE JAAR SYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 491, vergezeld van de letters R.I.; b. drie klaverbladen.
MYN LIGHAEM RUST HIER ONBESWAERT / EN WORT TOT NIET EN BLYFT TOT AARD / SOO LANGH, DAT ICK DOOR GODTS ALMAGHT / VAN HIER TEN HEMEL WORD GEBRAGHT.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3550.
GDW, blz. 640, nr. [3525].

[3526]JOHAN CLANT VAN STEDUM A 1694.
Wapen: Clant van Stedum [2]. Schildhouders: twee omziende griffioenen met opgeheven vlucht en pijlstaart.
N.B. Koper. Afgebeeld: GDW, plaat XXIX. Sterfdag 24 september 1694. Zie: GDW, nr. 3489.641
GDW, blz. 640, nr. [3526].

[3527]ANNO 1696, DE 21 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME LODEWYCK GROMMERS, IN ZYN LEVENT SCHILDER EN LOOPMAN TOT STEDUM, SEER CHRISTELYKEN IN DEN HEERS ONTSLAPEN EN LELT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN VROOLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Sedert c. 1970 niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 641, nr. [3527].

[3528]ANNO 1702, DEN 30 MAYUS, IS DE EERBAERE JACOB REYNDERS, DIE SOONE VAN DE EERBAERE REYNDER JACOBS OP JENSEMA, IN HET 20 JAER SYNS OUDERDOOMS SEER CHRISTELICK IN DEN HEERS ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN SAELIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 492, vergezeld van de letters I.R.; b. drie klaverbladen.
AL BEN ICK OOCK SEER JONCK GERUST / BLOJENT EN HAESTIGHE UITGEBLUST / O GROOTS GORT, MYN SCHEPPER REIN / MYN HULP, MYN TROOST ZYT GHY ALLEIN.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3548.
GDW, blz. 641, nr. [3528].

[3529]ANNO 1707, DEN 6 NOVEMB., IS DE EERBARE AAFKE JANS IN DEN HERE GERUST, ERST GETRAUWT AN D.E. CORNELLIS HINDRICKS, LAEST AN D.E. JELTE DERCKS, VERWAGT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Drie rozen aan een gebladerde stengel, komend uit een hart; en links hiervan twee tegen elkaar klimmende leeuwen, de staarten tussen de achterpoten door tot achter de rug, de leeuwen vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar en van onderen van een lelie. Links: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen, de dwarsbalk vergezeld van drie gebladerde knollen.
Spreuk: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 641, nr. [3529].

[3530]HIER LEID BEGRAVEN DE HEER JOHANNES CALMES, BEDIENAAR DES GODDELIKEN WOORDS IN DE GEMEINTE TOT STEDUM, GESTORVEN DEN 11 JANUW. 1715.
Wapen: Twee zuilen, waarop een zittende eekhoorn, de rechtse omgewend, de zuilen op halve hoogte verbonden door een dwarsbalk, waarop het woord CALMIS, de dwarsbalk gaand over zeven kalmoesbladeren, Acorus Galamus L, in de volksmond kalmeswortel.
GDW, blz. 641, nr. [3530].

[3531]ANNO 1717, DEN 29 NOVEM[BER], IS DE EERSAME DERCK KOEN[ES] ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERS ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 493; b. drie klaverbladen 1 en 2.
GODT HEEFT ... ZIET VAN MY GEROCKT / EN IK LEG HIER INT GRAF GEDRUKT / MYN ZIELE W ... T INT HEMELSHOF / EN IK LEG HIER ... AARDSCHE STOF / NOG IS MYN HOOP ... ZIEL / TWELCK MY VERTROOST EN DIT MYN DIEL / DAT IK HIER NA IN CHRISTI RYCK / N... ZAL LEVEN EEUWIGHLYCK.
GDW, blz. 641, nr. [3531].

[3532]ANNO 1718, DEN 6 SEPTEMBER, IS DE EERSAME JELTE DERCKS ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN VROOLICKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.642
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 494; ITI doorsneden: a. op een gewelfd terras een boom; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 641, nr. [3532].

[3533]ANNO 1720, DEN 1 JUNIUS, IS DE DEUGHTSAME TIAACKE JANS, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME DERCK KOENES, ZEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen, 2 en 1; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
DOE WY PAARDEN MET ONS BEYDEN / HET WAS OM'T BLYVEN MAER NIET OMT SCHEIDEN / HET BLYVEN HAD EEN WYL ZYN BUERT / MAER NU IS DE BANT GESCHUIRT / GODT DE WEET HOE LANG HET ZAL DUIREN / OF WY TWE WEER WORDEN GEBUIREN / HY ZAL ONS PAAREN UIT HET STOF/ EN VERWECKEN TOT ZYN LOF.
GDW, blz. 642, nr. [3533].

[3534]ANNO 1723, DEN 15 MAIUS, IS DE EERSAME JELMER EEUWES DOORENBUS, IN ZIN LEEVEN EIGENARFDE TOT STEDUM, IN HET 58STE JAAR ZINS OUDERDOMS CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST EN LELT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een boom, vergezeld in het schildhoofd van zes klaverbladen, rechts en links drie.
VRAEGT EMANT WIE HIER RUST ONDER DESE STIEN / HET IS EEN LITMAAT UIT STEEDUMS GEMEENTE EEN / NU WAS GODS WIL, DAT HY IN ZYN OUDE JAREN / MET HET BRUILOFSLAM MOS TE PAAREN / HY IS GEGAAN TOT BEETER STAAT VAN VRINDEN / DAAR HY U VERWAGT EN HOOPT T' VINDEN / IN GOODES HEILIGDOM INT NIEU JERUSALEM / INT LUSTHUIS VAN DEN HEER, ENT WAARE BETHLEHEM.
GDW, blz. 642, nr. [3534].

[3535]ANNO 1724, DEN 19 JULIUS, IS DE EERSAME BOUKE HINDRICKS, DE GEWEESENE HUISVROUWE VAN JAN CORNELIS TOT STEDUM, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld in drie stukken: I een hart met drie daaruit op lange stengels waaiervormig uitkomende klaverbladen, 1 en 2; II doorsneden: a. drie rozen, 1 en 2; b. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, vergezeld van onderen van een lelie; III doorsneden: a. op een gewelfd terras een boom; b. drie klaverbladen onder elkaar.
ICK HEBBE DEN GOEDEN STRYT GESTREDEN, ICK HEBBE DEN LOOP GEINDIGT, ICK HEBBE HET GELOOVE BEHOUDEN,
GDW, blz. 642, nr. [3535].

[3536]ANNO 1728, DEN 11 NOVEMBER, IS DE EERSAME JAN CORNELIS, COOPMAN TOT STEEDUM, IN HET 54STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVENT ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een hart met aan een daaruit opkomende en zich vertakkende stengel drie bloemen van terzijde 1 en 2; II twee tegenelkaar klimmende halve leeuwen, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar en van onderen van een lelie.
BEDENCKT EENS WAT HET ZY, BY GODT T'MOOGEN WEESEN / VAN ALLE BLYTSCHAP VOL, VAN ALLE PYN GENEESEN / MET ALLE GOET BEGAAFT, VAN ALLE KWAAL BEVRYT / ONTSLAGEN VAN GEKLAP EN VRY VAN ALLE NYT.643
GDW, blz. 642, nr. [3536].

[3537]ANNO 1729, DEN S DECEMBER, IS DE EERSAME ALBARTUS WESTERBORG, CHIRURGYN EN WEDMAN TOT STEDUM, IN HET 51STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie staande vogels [ganzen?], de eerste omgewend.
HIER RUST WESTERBORGS KOUT GEBIENT / DIE LITMAAT STURF IN GOODES GEMIENT / AL HEEFT DE DOODT ZYN LYF VERSLONDEN / ZYN DEUGT BLYFT AN GIEN GRAF GEBONDEN / DEES STRAALT ZYN ANSCHYN REETS VAN VEER / IN OPPERHEEMEL ALS EEN STEER.
GDW, blz. 643, nr. [3537].

[3538]ANNO 1710, DEN 17 JUNIUS, IS AAGHTIE TYMONS, DE HUISVROU VAN SYMON JANS, IN DEN HEERE GERUST.
ANNO 1733, DEN 26 JUNIUS, IS DE ERBARE ANJE WABBES, DE HUISVROU VAN DE ERSAME ALLERT KLAASEN, LAAST VAN DE ERSAME SCHEPPER JAN SYMONS NIEHOF TOT STEDUM, IN HET 70STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTNDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; II een halve adelaar; II huismerk nr. 495, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2; IV huismerk nr. 496, vergezeld van drie klaverbladen, 2 en 1.
DOE WY TROUDEN MET ONS BEIDEN / HET WAS OMT BLYVEN, MAER NIET OMT SCHEIDEN / HET BLYVEN HAD EEN WYL ZYN DUERT / MAER NU IS DE BANT GESCHEURT / GOUT, DIE WIET HOE LANG 'T ZAL DUIREN / OF WY TWIE WEER WORDEN GEBUIREN / HY ZAL ONS VERWEKKEN UIT HET STOF / TOT VERMEDERINGE VAN GODES LOF.
GDW, blz. 643, nr. [3538].

[3539]ANNO 1744, DEN 11 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME KOENE ALLES TOT STEDUM IN HET 35STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 493; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
BESCHOUW DEES STEEN, HIER RUST VERMOEYD / VAN WEETLUST ONVERSAAD TE SOEKEN / 'T GEHEYM DER WYSHEID UIT DE BOEKEN / MYN LYK TER TYD 'T NOG FLEURIG BLOEYD / ZOO COEN, ZOO VRIE VAN ALLES AF / BELUST ALLEEN OP 'T EEUWIGH TROUWEN / THANS KAN MYN ZIEL NU GODT AANSCHOUWEN / EN OOK DIT LYK ALS 'T RYST UIT 'T GRAF. LEEFT ALZOO ALS GY GEDENCKT TE STAR VEN.
GDW, blz. 643, nr. [3539].

[3540]ONDER DEZE ZARK LEGGEN BEGRAVEN JAN SYMONS NIEHOFF, GENERALITEITS REKENMEESTER EN SCHEPPER VAN WESTEREMDEN, EN LAURENTTA ARENTS, ECHTELUIDEN TOT STEDUM, ZYNDE DE EERSTE OVERLEDEN IN 'T JAAR 1746, DEN 15 SEPTEMBER, IN HET 73STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN DE LAASTE IN 'T JAAR 1738, DEN 17 JANUARI, IN HET 42STE JAAR HAARS OUDERDOMS, HOPENDE ZAMEN OP EEN EEUWIGE HEERLYKHEID.
Wapens: Rechts: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van vier klaverbladen, 2 en 2. Links: Een op een terras liggende eg, viermaal vier balken kruislings over elkaar, vergezeld van boven van een omgewende ploeg met zool.
HIER RUST HEER NIEHOFF MET ZYN LIEVE BEDVRIENDIN / WIER LEVEN 'T VOORBEELD WAS VAN TROUWE HUIWLYKSMIN /. HY REKENDE 'T ZYN POST 'S LANDS HEILSTANT TE ONDERSCHRAGEN / EN ZYN LAUWRENTIA DE ZORG VAN 'T HUIS TE DRAGEN / DIE WELDOEN EN DE DIENST VAN GODT TEN WIT MAG ZYN / DIE LEVEN WELGEMOET EN STERVEN ZONDER PYN / DIES HOPEN644 OOK DEES' TWIE IN 'T JONGSTE UUR TE WAGTEN / EEN VAART NAAR NIEWERHOFF OP VLUGGER ARENTS SCHAGTEN. PAX. VICTORIA.
GDW, blz. 643, nr. [3540].

[3541]ANNO 1752, DEN 10 FEBRUARI, IS DE EERSAME JAN JELMERS DORENBOS IN DER TYT EIGENARFDE TOT STEDUM, 1N HET 48STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een boom, vergezeld in het schildhoofd, van zes klaverbladen, rechts en links drie.
ZIET HOE DE WERELT EN DIE TYT / GOK SELFS DE STARKSTE MENSCHEN SLYT / EN BONST ONS UIT DES WEERELTS RUSTTE / MAAR DE IN GOD ZYN HOOPE HEEFT / EN IN GOD ZYNS VERTROUWENS LEEFT / VINT NAADERHANT AL WAT HEM LUSTTE.
GDW, blz. 644, nr. [3541].

[3542]ANNO 1754, DEN 29 JULIUS, IS DE EERS. ISEBRANT JANS, IN DER TYT GLASEMAKER EN HARTHOUWER TOT STEEDUM, IN HET 56STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
GDW, blz. 644, nr. [3542].

[3543]ANNO 1756, DEN 24 SEPTEMBER, IS DE EERBAERE DUIRKE JANS, DE WEDEWE VAN DE EERSAME JAN JELMERS DORENBOS TOT STEDUM, IN HET 46STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een knol met loof, vergezeld van onderen van drie klaverbladen; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar cn van onderen van een lelie.
O MENS, WILT U VOORBEREIDEN / HYR IS GEEN BLYVEN MAAR EEN SCHEIDEN / MAAKT SCHIKKING TREET VAN NU OF AN / IN GODTS VRUEGT OP DES LEEVENS BAEN / LEERT VOOR DE DOOD DE ZOND' OF STERVEN / OPDAT GY NAMAATS MOOGT BERVEN / HET HOOGSTE GOEDT GODTS VOLK BEREIDT / DOOR CHRISTI BLOEDT IN EEUWIGHEIDT.
GDW, blz. 644, nr. [3543].

[3544]ANNO 1771, DEN 20 JUNI, IS DE EERSAME HARMTIEN CLASEN, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN DE EERSAME ISEBRANDT JANS EN LAAST TIMEN WARNDERS TOT IN HET 68STE JAAR HAARES OUDERDOMS GERUST.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 644, nr. [3544].

[3545]TER GEDAGTENIS VAN KORNELYS DERKS, DOODGRAVER TOT STEDUM, IN HET 73STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN DEN 20 DECEMBER 1772 EN LEIT HYR BEGRAVEN.
GDW, blz. 644, nr. [3545].

[3546]TER GEDAGTENIS VAN DE EERSAME WIBBE MIGCHIELS, EIGENEFDE IN 'T KASPEL STEDUM, IN HET 66STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN 1N HET BIJNA VEERTIGSTE JAAR ZYNER EGTVERBINTENISSE MET GEPKE JULLES, OVERLEDEN DEN 9 JUNIUS 1773, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 497; II huismerk nr. 79; IIIl vier klaverbladen, 2 en 2; IV drie rozen.
DE AARDE, DE IK EERTYTS BOUWDE / WAAROP IK 'T GRASEND VEE ANSCHOUWDE / VERZORGDE MET EEN STAGE VLYT / MYN VLEESCH EN BEEN NU HYR VERSLYT / TERWYL DE HEER IN 'T ENDT VAN JAREN / MY EENZAAM IN DIT GRAF DEED VAREN / LEERT LEZER, DIE IK NIET MEER KEN / HAAST ZYT GEEN LYK ALS IK NU BEN / GEEN SOETER LUST / ALS VREDE EN RUST.645
GDW, blz. 644, nr. [3546].

[3547]TER GEDAGTENISSE VAN DE EER EN DUEGTSAME HARMKE JELTES, HUISVROUW VAN DE EERSAME HOMME ELTJES, TE STEDUM OVERLEDEN DEN 24 MAJUS 1774 IN HET 59STE JAAR HARES OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 494; II doorsneden: a. op een gewelfd terras een boom; b. drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 645, nr. [3547].

[3548]TER GEDAGTENIS VAN DIE EERSAME KLAAS JANS, ZOON VAN JAN SIWERTS OP JENSEMA TE STEDUM, OVERLEEDEN DEN 6 NOVEMBER 1776 IN HET 11STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
N.B. Zie GDW, nr. 3528.
GDW, blz. 645, nr. [3548].

[3549]TER GEDAGTENIS VAN DE JONGVROUW ABELIA HINDERIKA NIEUWOLD, DOGTER VAN DE WELEERWAARDE HEER ABELUS HINDERIKUS NIEUWOLD, PREEDIKANT IN LEEVEN LAAST TE JUKWERT, OVERLEEDEN DEN 2 SEPTEMBER 1783 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 38 JAAREN.
Wapen: Gedeeld: I een omgekeerd hart, beladen met een in de vorm van een letter S klimmende slang; II drie sterren.
DE WERELD GAAT VOORBY EN HARE BEGEERLYKHEID / EN DIE DE WIL GODS DOET, BLYFT IN DER EEUWIGHEID. DIE GODT VREEST IN SYN JONGE DAGEN / KAN ZIG DAAROVER NOOIT BEKLAGEN / EN DOOR GELOOV MET ZIEL GEHEEL / NEEMT JESUS AN TOT BORG EN DEEL / DIE HANDELT WYS EN WEL BERAADEN / EN ZAL ZIG IN GODTS HEIL VERSAADEN / SO DAGT DEES JONGVROUW OOK WELEER / EN NAM HAAR TOEVLUGT TOT DIEN HEER / IN 'T REGT GELOOV NOG IN HAAR LEEVEN / OM EEUWIG HAAR SYN HEIL TE GEEVEN.
N.B. Deels bedekt. Vermeld: GSL, blz. 331.
GDW, blz. 645, nr. [3549].

[3550]TER GEDAGTENIS VAN DIE EERSAME JAN SIWERTS OP JENSEMA TE STEDUM, OVERLEDEN DEN 6 DECEMBER 1783 IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
N.B. Zie: GDW, nr. 3525.
GDW, blz. 645, nr. [3550].

[3551]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERSAME HOMME ELTJES, IN LEVEN OUDERLING DER GEMEINTE TE STEDUM, OVERLEDEN DEN 18 JUNIUS 1784 IN HET 77STE JAAR ZYNES OUDERDOMS.
Wapen: In een nest een pelikaan met drie jongen, het nest, vergezeld van onderen van drie klaverbladen naast elkaar, de middelste iets lager.
HIER AFGEZONDERT VAN 'T GEDRUIS / DES WERELDS IS DEEZ PLAATS MYN HUIS / TOTDAT IK WEER DOOR GODS GEZAG / WORD' OPGEWEKT IN D'OORDEELSDAG.
GDW, blz. 645, nr. [3551].

[3552]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE GEPKE JULLES, WEDUWE VAN WIBBE MICHIELS TE STEDUM OVERLEDEN DEN 31STEN JULIUS 1785, OUDT ZYNDE OMTRENT 75 JAAREN EN LIGT HIER NEVENS HAAR MAN BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUS JESUS.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 79; II huismerk nr. 497; UI drie rozen; IV vier klaverbladen, 2 en 2.
HIER RUST MYN STERFLYK DEEL IN 'T GRAF / VAN AARDSCHE ZORG EN MOEITE ONTHEVEN / MYN GEEST DIE 'K OP GODS WIL HEM GAF / ALLEEN GESCHIKT VOOR GOD TE LEVEN / TOT AN646 DES WERELDS JONGSTEN DAG / OP HOOP ALSDAN VEREENT TE ZINGEN / LOOFT LOOFT DEN HEER HALELUJAH / MET AL DE ZAALIGE HEMELINGEN. DEN ZOON GEKUST / EER DAT MEN RUST.
GDW, blz. 645, nr. [3552].

[3553]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE SJOEKE REINDERS, HUISVROUW VAN DIE EERSAAME HARM HARMS TE STEEDUM IN CRANGEWEER, OVERLEEDEN DEN 31 MAJUS 1795 IN HET 64STE JAAR HAARES OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 491; II drie klaverbladen onder elkaar.
DE ECHT RUIM DERTIG JAAR EN DRIE / MYN KROOST LEEVT SES, MYN MAN DAARBIE / NU BRAK DE DOOT ONS' ECHTE BANDT / VERWAGT MYN MAN HYR AN MYN HANDT / OCH DAT EENS GOUT MYN MAN EN MIE I SCHONK 'T ZALIG LOT, 'T GESLAGT DAARBIE / EN DAT WY T'SAAM TEN JONGSTEN DAG / VERBLYT OPSTAAN DAAR GODES KRAGT.
N.B. Deels bedekt. Vermeld: GSL, blz. 331.
GDW, blz. 646, nr. [3553].

[3554]TER GEDAGTENIS VAN DE EERSAAME JAN HARMS, IN LEVEN KOOPMAN EN MEDE SNIKVADER TOT STEDUM, OVERLEDEN DEN 10 SEPTEMBER 1798 IN HET 45STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Een scheepshamer.
HY KOOPT HET BESTE GOED GEWIS / EN GOEDKOOPST, DIE EEN KOOPMAN IS / VAN JESUS BOR GERECHTIGHEIDT / WANT DIE IS RYK IN EEUWIGHEIDT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 332.
GDW, blz. 646, nr. [3554].

[3555]TER GEDAGTENIS VAN DEN WELEERWAARDEN ZEERGELEERDEN HEER ARNOLDUS OUDEMAN, ZEER GEACHT VERKONDIGER DES EVANGELIUMS, EERST TE GARSHUIZEN, ZINTS 1769 ALHIER, GEHUUWT IN 1764 MET ALEGONDA NIEWOLD, OVERLEEDEN DEN 20 MAY 1800, OUD 72 JAAR EN 6 MAAND.
Wapen: Een oude man met driekante steek, leunend op een stok.
GELOOFT IN DEN HEERE JESUS CHRISTUS EN GY ZULT ZALIG WORDEN. HAND. 16:31. VOEG BY UW GELOOF DEUGD, KENNIS, MATIG-, LYDZAAM-, GODZALIGHEID EN LIEFDE. 2 PETRI 1:5,6,7.
HEEFT OOIT EEN LEERAAR, GOED VAN ZEDEN / GODVREEZEND, WARSCH VAN NIEUWIGHEDEN / DOOR VOORBEELD, LEER EN 'T HELDERST LICHT / BESTRAFT, VERMEERD, GELEERD, GESTICHT EN HARTLYK, ROEREND, OUD EN JONGEN / 'T GELOOF EN GODSVRUGT AANGEDRONGEN / DAN WAS HET VAST DEES' BYBELTOLK / DIE EENS WEER JUICHEND ZAL VERRYZEN / OM EEUWIG ZALIG MET GODS VOLK ! ZYN KROON T'ONTFANGEN, GOD TE PRYZEN.
N.B. Deels bedekt. Vermeld: GSL, blz. 332.
GDW, blz. 646, nr. [3555].

[3556]TER GEDAGTENIS VAN DE EER[BAAR]E JANTIEN JANS, GEWEZEN HUISVROUW VAN DE EERZAMEN HARM FOCKES EN PIETER JANS TE STEDUM, OVERLEDEN DEN 25 DESEMBER 1804 IN HET 76STE JAAR HARES OUDERDOMS.
Wapen: Drie rozen.
'T STERVEN IS WEL D'ALLER DEEL / MAAR HET SCHEELT IN D'UITKOMST VEEL LAAT U GRAF MET VREUDE DELVEN / DAT IS 'T EINDE VAN U ZELVEN.
GDW, blz. 646, nr. [3556].

[3557]TER GEDACHTENISSE VAN DE EERZAME HARM HARMS TE STEDUM, IN LEVEN OUDERLING DEZER GEMEENTE, OVERLEDEN DEN 4 JUNY 1811 IN HET 76STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Verlaagd doorsneden: A. een omgewende ploeg met zool; B. drie klaverbladen.647
VEREENT DOOR GODES HANT IN TIED 1 DIE DOOD ERNAM U VAN MYN ZIED / VERVUL U WENSCH AL IN U BEE / EN KOOM IK BY U LEEGERSTEE / OG DAT ONS GORT ZO U EN MY / SCHONK ZALIG LOT EN KROOST DAARBY / EN ONS GEEFT TEN HEIL GENOT / MET ZYN VOLK TE ZYN BY GODT.
GDW, blz. 646, nr. [3557].

[3558]Huismerk nr. 498, vergezeld van de letters I.I.
GDW, blz. 647, nr. [3558].

[3559]Medaillon: Een grote lelie, vergezeld van onderen van de letters J.T.
GDW, blz. 647, nr. [3559].

[3560]Huismerk nr. 499, vergezeld van de letters L.T.
GDW, blz. 647, nr. [3560].

[3561]Huismerk nr. 500, vergezeld van de letters R.D.
GDW, blz. 647, nr. [3561].

6. Overige voorwerpen

a. Beeldhouwwerk

[3562]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Clant van Stedum [1]; II en III Hinckart [2]. Schildhouders: twee roodgetongde gouden griffioenen met geopende vlucht.
N.B. Sierstuk, misschien afkomstig uit borg Nittersum. Eilco Clant, overleden 1 of 2 februari 1614, gehuwd voor 1600 Willemina Hinckart, overleden 28 oktober 1624. Zie: GDW, nrs. 3494 en 3495. Wapen Clant van Stedum komt tijdens hun leven nog niet voor.
GDW, blz. 647, nr. [3562].

[3563]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Clant van Stedum [1]; II en III Coenders [1]. Hartschild: Stedum. Schildhouders: twee roodgetongde gouden griffioenen met geopende vlucht.
N.B. Sierstuk, misschien afkomstig uit borg Nittersum. Johan Clant van Stedum, overleden 24 september 1694, gehuwd 8 januari 1654 Anna Coenders, overleden 22 augustus 1665. Zie: GDW, nrs. 3488 en 3489. Vergelijk: NLW, 1963, k. 177.
GDW, blz. 647, nr. [3563].

b. Vlag
N.B. Zie: GDW, nr. 39.Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 11 november 2015
Naar begin van de pagina