Scharmer


av. SCHARMER (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[448]Egbert Clandt, hoeftling, Teetke Nittersum tho Stedum, syn huisvrouw.
N.B. Anno 99 is dit glas, van oldes gegeven, weder nies repareret. Niet meer aanwezig. Vermeld CVHH, blz. 64a, waar niet overtuigend blijkt, dat dit glas zich alhier bevond.
GDW, blz. 130, nr. [448].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[449]Andreas Klants toe Scharmer ende beyde Harksteden, gestorven anno 1505, 16 may.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 64a.131
GDW, blz. 130, nr. [449].

dp. SCHARMER (NA 1594)

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[3296]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van drie ruiten, 1 en 2;598 II op een liggende tak een staande haan [Oomkens]. Links: Een door een uit de linkerschildrand komende geklede arm gehouden wijnrank, waaraan drie druivetrossen, bladeren en klauwieren [Blencke].
N.B. Groninger keur 5/X [= 1723/1724]. Omius Oomkens, predikant Wildervank, en Maria Blencke. Zie: GDW, nr. 4150, Hun zoon Tammo Oomkens, predikant Scharmer 1721-1759, zal schotel hebben geschonken. Zie: GDW, nr. 3304.
GDW, blz. 597, nr. [3296].

b. Avondmaalsbeker

[3297]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmende omgewende hond; II een schoorsteenhaak. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. een halve adelaar; b. drie rozen; II drie met een kruis beladen penningen. Helmteken: een springende hond.
Latere toevoeging: SCHARMER DIACONIE 1724.
N.B. Sedert 1969 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 598, nr. [3297].

c. Collecteschaal

[3298]DIT BECKEN HEFT VOERERT DE E. CLAES HARMENS SLUTER, BORGER BINNEN GRONINGEN, AELTIEN GERTS ANDERS SLUTER SIN HUSFRUWE. ANNO 1641, DEN 20 MERTSI, VERERT AN DE KERCKE TOT SCERMER.
N.B. Koper.
GDW, blz. 598, nr. [3298].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3299]Nicolaus Clant, verbi divini minister in Uthusen anno 1596, den 15 november.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 64a.
GDW, blz. 598, nr. [3299].

[3300]Edsert Clant, gestorven anno 1598, 10 october.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 64a.
GDW, blz. 598, nr. [3300].

[3301]ANNO 1605, DEN 16 MAY, IS DE EDELE DOEGENTRICKE JUFFROW ATKE VAN DOWMA ANDERS KLANTS, TOE SCHARMER UNDE BEIDE HERKSTEDEN FROW, IN DEN HEREN GERUST.
Wapen: Gevierendeeld: I Van Douma; III Burmania; III Popma; IV Sjaerdema. Helmteken: Van Douma.
CORPUS ERAM QUONDAM, NONC SUM SINE CORPORE PULVIS / PULVIS AT HIC TANDEM DENUO CORPUS ERIT / VIVAM.
Beeldhouwwerk: Een op een rustbank liggende man met puntbaard. N.B. Vrouw van Egbert Clant. Zie: GHB, 1909, blz. 113.
GDW, blz. 598, nr. [3301].

[3302]Egbert Clant.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 64a, met toevoeging: "ligt aldaar mede begraven, maar 't jaargetal was versleeten". Overleden na 5 mei 1629. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 860, blz. 104.
GDW, blz. 598, nr. [3302].

[3303]Otto Clant, ir. und hoeveling, mede schepper van Scharmer, anno 1631, den 27 december gestorven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 64a.
GDW, blz. 598, nr. [3303].

[3304][a]TAMMO OOMKENS, IN ZYN LEVEN V. D. MINISTER TOT SCHARMER, GEBOREN DEN 30 JUNY 1696. TAMMO OOMKENS OBIIT ANNO MDCCLIX, AETATIS LXIII.
Wapen: Op een terras een stappende haan.599
SYMB. NON SUM UBI SUM ET UBI SUM NONDUM SUM. MYNE TYDEN ZYN IN UWE HANT O HEERE. Ps. 31 vs. 16.
GDW, blz. 598, nr. [3304][a].

[3304][b]ANNA JACOMINA BASSE, ZYN GELIEFDE HUISVROUW, GEBOREN DEN 23 SEP. 1708, LYTZAAMLYK EN GODZALIGLYK ONTSLAPEN IN JESUS CHRISTUS HAAR VERLOSSER EN ZALIGMAKER, OP DEN 3 APRIL 1731.
Wapen: Een omgewende, op de achterpoten dansende, gehalsbande beer.
DE DEUGD ZOWEL ALS KONST GING ANNA BASS BEGEEVEN / NIET DOOR ONACHTZAAMHEID, MAAR KORTHEID VAN HAAR LEEVEN / SY WAAR EEN VROUW VOL DEUGD, YVRIG IN AL HAAR WERK / HAAR ZIEL HEEFT 'T HEMELRYK, HET LICHAAM DEZE ZERK / HAAR OUDERS, MAN EN BROERS QUAM Z'IN HAAR ZIEKT' VERSTERKEN / DOOR INNERLYKE TROOST, 'T GELOOF TOOND Z'UIT HAAR WERKEN / SY MINDE DEUGD EN KONST MAAR GODVRUCHT BOVENAL / HAAR GEEST IN 'S HEMELS LUST VERLIET DIT AARSCHE DAL. ANNA MEII CONIUX VITA MINI DULEIOR IPSA IUNGANTUR TUIS OSSIBUS OSSA MEA. DE KLEYNE EN DE GROOTE IS DAER. JOB 3 Vs. 19.
GDW, blz. 599, nr. [3304][b].

[3304][c]DIE BEMINDE EN LIEFLYKE IN HAAR LEVEN ZYN OOK IN HAREN DOOT NIET GESCHEIDEN. 2 SAM. 1 VS. 23.
SYMB. UT VIVAM VIVO, VIRTUS POST FUNERA VIVIT.
N.B. Teksten met wapens [a] en [b] op twee naast elkaar liggende zerken, waarover tekst [c] doorloopt van de ene op de andere. Tammo Oomkens, overleden tussen 2 oktober en 7 november 1759. Zie: RAG, Archief classis Appingedam, inv. nr. 15.
GDW, blz. 599, nr. [3304][c].

[3305]ANNO 1777, DEN 26 JANNUARIUS, IS GERUST KATHARYNA EVERDYNA VETTER, HUISVROUW VAN DEN HEER A. VAN DER LAAN, PREDICANT TE SCHARMER.
Wapen: Een lelie. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 599, nr. [3305].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina