Schildwolde


dr. SCHILDWOLDE

1. Klokken, uurwerken, windvanen enz.

a. Klokken

[3369]GREGORIUS GREGORI, HALLENSIS SAXONIAE, ME FECIT ANNO DOMNI MCCCCCCIII. DOMINUS EST MIHI ADIUTOR. HIDDO LAMBERTI, GROETHUSANUS, PASTOR, HILTKO TIANS, POPKO TIDDENS UNDE HILTKO WIERTS KERCKVOGEDEN.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 611, nr. [3369], waar vermeld wordt ' Waarschijnlijk afkomstig van Farmsum. Hiddo Lamberti bekend als predikant Farmsum sedert 2 mei 1603. Zie: J. Reitsma en S. D. van Veen. Acta der provinciale en particuliere synoden. Deel 7. Groningen. Groningen 1898. Blz. 65.' De namen van de kerkvoogden duiden echter wel degelijk op Schildwolde.

[3370]1785 HEBBEN C. FREMY EN M. F. HEIDEFELD DEZE KLOK OP VRYWILLIGE KOSTEN DER INGEZETENEN VAN SCHILDWOLDA OMGEGOTEN, TOEN A. ADRIANI PREDIKANT EN DE HR. L. WYCHGEL, HEER VAN SCATTERSUM, B. H. VINCKERS EN AEILKO ABELS ALHIER KERKVOOGDEN WAREN.
WEL TE STERVEN , EN TE ERVEN / WAT BELOOFD WORD IN GODS WOORD / LIEVEN, VREZEN T OPPERWEZEN / DAARTOE WEK IK, WIE MY HOORD.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Zie: GDW, nr. 3371.612
GDW, blz. 611, nr. [3370].

b. Klepel

[3371]K.J.M. 1785.
N.B. In GDW, nr. 3370. Niet meer aanwezig. c. Uurwerk
GDW, blz. 612, nr. [3371].

[3372]1702 IS DIT WERK MET EEN SLINGER GEMAAKT. R. SYMONS FECYT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: MON, blz. 133.
GDW, blz. 612, nr. [3372].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[3373]ANNO 1666, COP. MEYER PASTOR, DEN 20 DECEM.
Huismerk, vergezeld van dc letters G.G.W.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XLII, nr. 4. Niet aangetroffen huismerk vermeld: MON, blz. 132.
GDW, blz. 612, nr. [3373].

b. Banken

[3374]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II in een ronde mand, op een gebladerde stengel een eikel, de stengel tussen twee klaverbladen, elk op een naar de schildrand gebogen lange stengel [Brontsema]. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GDW, blz. 612, nr. [3374].

[3375]Wapens: Rechts: De Sandra Veldtman. Links: Wolthers.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XLII, nr. 3. Hindrik de Sandra Veldtman, op Fraeylema te Slochteren, overleden Groningen 9 januari 1816, gehuwd Slochteren 7 april 1786 Adelgonda Christina Wolthers, overleden Groningen 2 januari 1805. Zie: GHB, 1906, blz. 281.
GDW, blz. 612, nr. [3375].

[3376]Wapen: In rood een zwarte dwarsbalk, beladen met drie gouden sterren, de dwarsbalk vergezeld van drie gouden leliŽn [Wychgel].
N.B. XVIIId. Leden van de familie Wychgel, op Schattersum. Zie: OBS, blz. 356.
GDW, blz. 612, nr. [3376].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbekers

[3377]COPIUS MEYER ALS PASTOOR, DUBBELT JANS ALS KERCKVOOGT.
N.B. Niet meer aanwezig, gestolen 26 januari 1698. Vermeld: GAG, handschrift nr. 558 rood. Bodenboek goud- en zilversmedengilde. Copius Meyer. predikant Schildwolde 1662-1687. Zie: GDW, nr. 3394.
GDW, blz. 612, nr. [3377].

[3378]DEZE BEKER IS DOOR MEVROUW H. WYCHGEL GEBOREN GEERTSEMA IN DEN JAARE 1806 AN DE KERK VAN SCHILWOLDA PRESENT GEDAAN.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, beladen met drie sterren naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie leliŽn [Wychgel]. Links: Op een terras een paard en een omgewend hert, tegen elkaar klimmend [Geertsema].
Gravure: De zeeslag bij DUYNS.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XCVI, nr. 1. HLZ, nr. 45. Zeeslag bij Duins, 21 oktober 1639. Historische Winkler Prins, 2 [1958], k. 77. Hillegonda Geertsema, weduwe van Lodewijk Hendrik Wijchgel, Zie: NPT, 1964, blz. 158.613
GDW, blz. 612, nr. [3378].

b. Collectebus

[3379]ALS DE WELGEELEERDE EN EERW. COPIUS MEYER PASTOER EN DE EERB. WILLEM ALBERS EN FOCKE SIERTS ARMEVOOGDEN VAN HET CASPEL SCHILWOLDE WAREN, IS DESE BUSSE GEKOFT TEN PROFYT DER ARMEN EN IN DE HARBARGE OPGEHANGEN, 1664.
Bijbeltekst: HebreŽn 13:16.
N.B. Koper. Afgebeeld: OGK, blz. III.
GDW, blz. 613, nr. [3379].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3380]Aį 1601, DEN 7 OCTOB., STARF DUIRT HIDDENS.
Wapen: Huismerk nr. 481.
GDW, blz. 613, nr. [3380].

[3381]ANNO 1620, DEN 18 JULI, IS DE EEDLE ERENTRIKE GELE VAN LAER, TO LAER ENDE ECHTELAER DOCHTER, FROW TO SLOCHTERN, DAM, FARMSUM, COLHAM ENDE DER VEERBUREN CUM ANNEXEN, IN DEN HEREN GERUSTET. GODT WIEL HAER SEEL GENADICH SIEN.
Wapens: Rechts: Van Laer [2]. Links: Manninga. Helmteken: een vlucht. Kwartieren: I Van Laer [2]. II Manninga. III Mulert. IV Ripperda.
GDW, blz. 613, nr. [3381].

[3382]Aį 1627, DEN 26 MAY, IS JANTIEN WOLTERS, DE HUSFROW VAN JAN HILTKENS, IN DEN HEREN GERUSTET, VERWACHTET EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Huismerk, nr. 151, vergezeld in de vijf punten van een klaverblad, alle steeltjes gericht naar het schildhart. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
GDW, blz. 613, nr. [3382].

[3383]ANNO 1634, DEN 15 JUILI, IS DE ERBAERE HIDDE ELTKENS, WEGEN DEN WOLEDELEN ERENTF. HERO MORITS RIPPERDA TO HELLEM, SCHILWOLDE, SIDDEBUIREN ENDE OESTEWOLT IN DUIRSWOLT REDGER DER WOLTSILVESTEN SCHEPPER TOE SCHILWOLDE ENDE KERCKVOEGET ALDAER IN DEN HEREN GERUST VORWACHTENDE EEN SAELIGE UPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 482 verbonden met vier klaverbladen. Links: Gedeeld: twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, op ieder veld ťťn. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
N.B. Verscholen onder bank. Vermeld: GSL, blz. 319. Vergelijk: RAG, Zegelverzameling, nr. C 216.
GDW, blz. 613, nr. [3383], met kleine spellingsafwijkingen

[3384]Wapen: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
GDW, blz. 613, nr. [3384].

[3385]ANNO 1639, DEN 5 OCTOBER, IS CHRISTELICKEN IN DEN HEREN GERUSTET DIE EERBAER WIERDT SCHELTES, KERCKFOECHT TOT SCHILWOLDA, OLT OMTRENT 66 JAREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I onherkenbaar; II huismerk nr. 483. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 319.614
GDW, blz. 613, nr. [3385].

[3386]ANNO 1655, DEN 2 FEBERUARI, IS DE EERSAME REINER HAIKENS, IN SYN LEVENT COOPMAN ENDE GROSSIER TOT SCHYLTWOLDA, OLT SYNDE ONGEVEER 30 JAREN, IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met een ster en een gezichtswassenaar, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen. Helmteken: een ster.
GDW, blz. 614, nr. [3386].

[3387]ANNO 1658, DEN 5 JANUARI, IS DE DOEGETSAME AUKE GINNEPS, WEDUE VAN WILEN REDGER HIDDE ELTKENS, IN DEN HEERE GERUST, OLT ZYNDE IN HAAR 81STE JAAR, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 320; met naam ANKE GENNEPS: Provinciale Groninger courant, 13 mei 1885, nr. 112.
GDW, blz. 614, nr. [3387].

[3388]ANNO 1666, DEN 7 AUGUSTUS, IS IN DEN HEERE GHERUST DIE WELGHEBOREN EEDEL ENDE EERENFESTEN JONCKER GERBRANT FROOMA OP DIE RUYTEN, OUDT OMTRENT 62 JAREN ENDE LEIDT ALHIR BEGRAVEN. GOODT WEES SIN SYEL GENADICH ENDE BAERMHERTICH. VOORWACHTENDE EEN SALIGHE OPSTANDENGE DOOR JESUM CHRISTUM. AMEN.
Wapens: Rechts: Froma [3]. Links: Jarges. Helmteken: Froma [3].
GDW, blz. 614, nr. [3388].

[3389]ANNO 1666, DEN 17 AUGUSTUS, IS TRINNE LAMBERTS, DE HUSVROUWE VAN JAN HILTIENS, IN DEN HEREN GERUST, VERWACHTET EIN SALIG OPSTANDING IN CHRISTO.
Wapen: Op een terras een paaslam. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 614, nr. [3389].

[3390]ANNO 1666.
Medaillon: Huismerk nr. III, vergezeld van de letters H.W.
GDW, blz. 614, nr. [3390].

[3391]Wapen: Onherkenbaar.
Kwartieren: HART.ER, JARGES, SUARTE, ALBERDA, ERENTIE, GRYP, LIEWE, OLGER, FROME, TONHOLTE, ALWIN, OLGER, HUININGA.
Signatuur: A. WIEARDA.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekst en figuren van wapen en kwartieren onherkenbaar gemaakt. Onderste stuk van geschonden grafzerk ontbrak, zodat niet alle kwartieren bekend zijn. Vermeld: Provinciale groninger courant 13 mei 1885, nr. 112. Ook: De kerkklok. Maandelijks kerkblad voor de hervormde gemeenten te Slochteren e.a. 1958, april 4. Vergelijk voor oplossing van onoordeelkundig vermelde kwartieren: NLW, 1948, k. 36.
GDW, blz. 614, nr. [3391].

[3392]ANNO 1670, DEN 6 SEPTEMBER, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE EERBAREN SCHELTO WYERDTS, IN DER TYT SCHEPPER TOT HELLUM ENDE KERCKVOOGHT TOT SCHILTWOLDAA. OLDT SINDE 68 JAEREN. VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM.
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 320.
GDW, blz. 614, nr. [3392].

[3393]ANNO 1673, DEN 2 MARSY, IS DEN ERBAERE TIDDO SIERDTS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, SYNES OUDERDOOMS 33 JAEREN EN 10 WEECKEN, VERWACHTENDIE MET ALLE GELOVIGEN EEN VROLYCKE OPEERSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.615
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Wapens afgebeeld: Gruoninga 1974, blz. 29.
GDW, blz. 614, nr. [3393].

[3394]ANNO 1687, DEN 7 FEBRUARI, IS DE EERWAARDE EN SEER GELEERDEN COPIUS MEIER, NADAT HY 25 JAREN PREDICANT ALHYR TOT SCHILTWOLDA WAAR GEWEEST, IN HET 55STE JAER SYNS OUDERDOOMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen: Twee leliŽn naast elkaar, vergezeld van onderen van een roos.
T'IS MEIERS LICHAEM, DAT HYR RUST IN 'T NIEUWE WERCK / WIENS GEEST MET GODE SPRACK DOEN HY INWIED DEES KERCK / EN RIEP DOEN LUITKEELS UIT: GODT WOONT IN GEEN GEBOUW VAN HANDENWERCK GEMAECK. DIES WEERT SYN ZIEL SEER NOUW / EN YLDE MET VERLANCHG NA GODES HEMELRICK / DIES TOT GEDACHTENIS U LERAERS GRAFF BEKYK.
N.B. Deels bedekt. Kerk gebouwd 1686.
GDW, blz. 615, nr. [3394].

[3395]ANNO 16.. 8 JANUARI, IS DE EER EN DEUGSAME VROUW MEINARDINA RUSCHERS, WEDUWE VAN COPIUS MEIER, IN SYN LEVEN PREDICANT ALHIER, IN HET 48STE JAER HAERES OUDERDOOMS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN.
Wapen: Een leeuw.
GELYCK HET LICHAEM VAN U LEERAAR / IN DE AARDE HYR RUST IN DIT GEBOUW / ALSOO 'T OOCK SYN WAARDE EN LIEVE BEDGENOOT / DAT LEIDT HYR AN SYN SYDE TOT OP DEN JONCKSTEN DACH / DAT GOD DIE WEER VERBLYD.
N.B. Deels bedekt. Vergelijk: GSL, blz. 321.
GDW, blz. 615, nr. [3395].

[3396]ANNO 1688, DEN 25 MARTI, IS DE EER EN DEUGTSAME ANJE JANS, HUISVROUW VAN DE EERBARE JULLE JACOBS, INT 31STE JAAR HAR OUDERDOOMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. onherkenbaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 321.
GDW, blz. 615, nr. [3396].

[3397]HIER RUST DE HOOGEDELE GESTRENGE HEER JOHAN GEERTSEMA, IN LEVEN DER BEYDEN REGTEN DOCTOR, BURGEMEESTER DER STAD GRONINGEN, BEWINDHEBBER DER WESTINDISCHE COMPAGNIE, OVERLEDEN DEN 30 AUG. 1758, EN ZYN HUISVROUW, DE HOOGEDELE MEVROUWE HERMANNA VERHAGEN, OVERLEDEN DEN 19 MAY 1761.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een tegen de deellijn klimmend omgewend paard; II een tegen de deellijn klimmend hert. Links: Onbereikbaar.
TALIBUS AUSPICIIS SUCCUMBERE NESCIA VIRTUS / RUST HIER, O WELVEREENIGT PAER / WIER BLANKE DEUGD NA VEEL BENAUWEN / NOCH SEGEPRAELDE EN WAGT HIERNAER / DEN LOON VOOR 'T VAST OP GOD TE BOUWEN.
N.B. Deels bedekt. Vermeld: GSL, blz. 321, Provinciale Groninger courant, 13 mei 1885, nr. 112. En in: De kerkklok, maandelijks kerkblad voor de hervormde gemeenten te Slochteren c.a. 1958, april 4.
GDW, blz. 615, nr. [3397].

[3398]HILLIGIEN VAN ZALEN, GEBį D. 18 MAAY 1767, GESTR. D. 25 MAAY 1782.
GDW, blz. 615, nr. [3398].

[3399]SIABBO W. BRONNES, GEBOREN D. 21 MAAY 1739, OVERLEDEN D. 19 NOVBR. 1787,616
GDW, blz. 615, nr. [3399].

[3400]HYR RUST DE EERSAME B. H. VINKERS, IN LEVEN ERFGESETEN EN KERKVOOGT TE SCHILDWOLDA, MEDE GECOMMITTEERDE RAAD DER OMMELANDEN, GEBOOREN DEN 10 MAART 1730, OVERLEDEN DEN 28 MAY 1790.
GDW, blz. 616, nr. [3400].

[3401]HARM JANS MOS, GEBOREN DEN 12 AUGUSTY 1753, OVERLEDEN DEN 7 APRIL 1792.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 322.
GDW, blz. 616, nr. [3401].

[3402]JELTIE LOUWES IS GEBOREN DEN 22 JUNI 1748, OVERLEDEN DEN 29 DECEMB. 1794.
GDW, blz. 616, nr. [3402].

[3403]1796, DEN 6ST AUGUSTUS, IS OVERLEDEN MARGYEN FOLKERS, HUISVROUW VAN WILLEM VAN ZALEN, IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAREN.
GDW, blz. 616, nr. [3403].

[3404]HIER RUST DEN EERZAMEN CORNEELYUS VINCKERS, IN LEEVEN MEEDE OUDERLING TOT SCHILDWOLDA, GEBOREN DEN 15 OCTOBER 1722, OVERLEEDEN DEN 16 OCTOBER 1799 IN DEN OUDERDOM VAN 77 JAREN, 1 DAG.
GDW, blz. 616, nr. [3404].

[3405]HIER RUST HET STERFLYK DEEL VAN DEN BRAVEN JONKMAN PIETERUS VINKERS, GEBOREN DEN 3 [APRI]L 1775 ....
N.B. Overleden Schildwolde 1 januari 1801. Zie: Gens nostra, 1967, blz. 180-181.
GDW, blz. 616, nr. [3405].

[3406]HIER RUST HET STERFLYK DEEL VAN DE DEUGZAME JONKVROUW REGIENA VINKERS, GEBOREN DEN 6 MAAY 1774, GETROUWD MET TJAART GEERTS GEERTSEMA DEN 28 APRIL 1795 EN GESTORVEN DEN 22 APRIL 1802; DUS WAS NET 28 JAAR HAAR LOT, HAAR ZIELE RUST BY GOD.
N.B. In latere tijd vervaardigd.
GDW, blz. 616, nr. [3406].

[3407]1805, DEN 29 AUGUSTUS, IS OVERLEDEN GRIETJE EBBINGE, 2DE HUISVROUW VAN W. VAN ZALEN, IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN EN 29 WEKEN.
GDW, blz. 616, nr. [3407].

[3408]HIER RUST GRIETJE FRERIKS, HUISVROUW VAN JAN JANS GRUBE TOT SCHILDWOLDA, IN DEN OUDERDOM VAN CIRKA 55 JAREN OVERLEDEN DEN 25 AUGUSTUS 1808.
GDW, blz. 616, nr. [3408].

[3409]JANTJEN BRONTS, IN LEVEN HUISVROUW VAN A. ABELS. IS GEBOREN DEN 15 AUGUSTUS 1732, OVERLEDEN DEN 14 SEPTEMBER 1809.
GDW, blz. 616, nr. [3409].

[3410]REIND AEILKES IS GEBOREN DEN 19 FEBRUARY 1771, OVERLEDEN DEN 27 NOVEMBER 1809.
GDW, blz. 616, nr. [3410].

[3411]AEILKO ARELS IS GEBOREN DEN 2 JANUARY 1732, OVERLEDEN DEN 26 JANUARY 1810.
GDW, blz. 616, nr. [3411].

[3412]HIER RUST JAN JANS GRUBE, IN LEVEN MEDE OUDERLING IN DE GEMEENTE TE SCHILWOLDA, OUD CIRKA 55 JAAREN, OVERLEDEN DEN 17 JUNI 1810.617
GDW, blz. 616, nr. [3412].

[3413]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN JACOB PIETERS HYLKEMA, OUT GEWORDEN ZYNDE 41 JAREN, 11 MAANDEN, ZYNDE GETROUWT GEWEEST MET GEESSYN VINCKERS 11 JAAREN 4 M. EN OVERLEED TOT SCHILDWOLDA DEN 28 MAART 1814.
GDW, blz. 617, nr. [3413].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina