Siddeburen


ay. SIDDEBUREN (V””R 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[455]HIR IS BEGRAVEN DE EERBAREN TIABBET POPKENS, STARF INT JAER 65, DEN 25 DAG FEBRUARY.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Huismerk nr. 63.
N.B. Sterfdag 25 februari 1565.
GDW, blz. 131, nr. [455].

du. SIDDEBUREN (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[3420]Terwijl als kapitein in dienst van h.h.m. heeren staten generaal alhier is overleden en begraven in den jare 1659 Victorin Krozinsky, gelijk zulks uit de wapensen glasschriften voor eenige jaren nog te zien was.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. Waarschijnlijk bedoeld: Johan Victorin baron von Ronau. Zie: OBS, blz. 360.
GDW, blz. 618, nr. [3420].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[3421][a]IN AMSTERDAM.
ANNO 1655, 15 MERT, BEN ICK LENDERT BLANCKERT IN DEN HUWELICKE STADT GETREDEN MET ELISEBET VALTYN, JONGE DOCHTER VAN RYSSEL.
1656, 3 MERT SAVONS TEN 10 UREN, IS GEBOREN MYNEN EERSTEN SOON KLAS BLANCKERT.
1657, 2 SEPTEMB., IS GEBOREN MYNEN TWEDEN SOON GREGORIUS BLANCKERT, SAVONS TEN SEVEN UREN.
1658, 27 AUGUSTI, IS GREGRORIUS OVERLEDEN.
1659, 1 FEB., IS GEBOREN MYN EERSTE DOCHTER ELISEBET BLANCKERT EN HET SELVE JAER IS DITO ELISEBET OVERLEDEN 17 DESEMB.
1660, 1 NOVEMB., IS GEBOREN MYN TWEDE DOCHTER ELISEBET BLANCKERT.
1662, 14 NOVEMB., IS GEBOREN MYN DARDE DOCHTER CATARINA BLANCKERT.
1664, 6 APRIL, IS GEBOREN MYNEN DARDEN SOON LENDERT BLANCKERT.
1665, 1 SEPTEMB., IS GEBOREN MYN VIERDE DOCHTER ANNA BLANCKERT.
1667,20 AUGUS., IS MYN HUISVROU IN DEN HEERE ONTSLAPEN, NAADAT ONTRENT TWEE UREN VERLOST WAS VAN HAER ACHSTE KINDT, DAT MEDE STORF ONTRENT TWALF UREN NAA MYN VROU EN SYN SAMEN IN EEN KYST GELIDT ENDE BEGRAVEN IN DE SUIDERKERCK VOOR DE TRAP VAN DE PREDEKANSSTOEL, IN WELCKE KERCK OOCK DE TWEE VOORGANDE KINDEREN SYN BEGRAVEN.619
GDW, blz. 618, nr. [3421][a].
[3421][b]IN AMSTERDAM.
ANNO 1638, DEN 27 AUGUSTUS, IS GEBOREN GERRETIEN ANDRIES OP VRIJDAGH NAMIDDAGH TUSSCHEN DRIE EN VIER UREN.
1656, DEN 9 SEPTEMBER OP DONDERDAGH SMORGENS TEN 10 UREN IS MYN MOEDER NELLETIE BALTUS GESTORVEN EN BEGRAVEN IN DE SUYDERKERCK, OUDT SYNDE 58 JAREN.
1656, DEN 4 OCTOBER OP WOENSDAGH SMORGENS TEN 8 UREN, IS MYN VADER ANDRIES ADRYAENSEN GESTORVEN EN BEGRAVEN IN DE SUYDERKERCK, OUDT SYNDE 59 JAREN.
1658, DEN 24 APRIL OP DINGSDAEGHS NA PAESCH, BEN ICK GERRETIEN ANDRIES MET JOHANNES VAN DEN BERGH GETROUT IN DE NIEUWEKERCK VAN DOMENE JAKOBUS VINCKIUS.
1661, DEN 10 SEPTEMBER OP SATERDAGH, IS MYN MAN JOHANNES VAN DEN BERGH GESTORVEN NAMIDDAGH TEN 5 UREN EN IS BEGRAVEN IN DE OUDEKERCK, OUDT SYNDE 30 JAREN.
1669, DEN 14 SEPTEMBER OP SONDAGH BEN ICK GERRETIEN ANDRIES VOOR DE TWEEDE MAL GETROUT MET LEENAERT BLANCKAERT EN TOT BUIKSLOOT GETROUT.
1670, DEN 2 AUGUSTUS OP SATERDAGH NAMIDDAGH TUSSCHEN 3 EN 4 UREN, IS GEBOREN MYN EERSTE SOON ANDRIES BLANCKAERT EN IS GEDOOPT IN DE SUYDERKERCK VAN DOMENE VERHAGEN EN IS IN DIE SELVE MAENT GESTORVEN DEN 12 AUGUSTUS, OUDT SYNDE 10 DAGEN. DE GETUIGEN PIETER HUIBERTS EN WEYNTIE ANDRIES.
N.B. Ds. P van der Hagen. Zie: M. W. L. van Alphen junior. Nieuw kerkelijk handboek. 1908. Bijlage P, blz. 101.
1671, DEN 7 AUGUSTUS OP VRYDAGHMORGEN TEN 4 UREN, IS GEBOREN MYN TWEEDE SOON ANDRIES BLANCKERT EN IS GEDOOPT IN DE SUYDERKERCK VAN DOMINE HAVITIUS. DE GETUIGEN PAULUS VATYN EN MARYA DE MEERT.
N.B. Ds. G. Havicius. Als voren, blz. 101.
1672, DEN 20 DECEMBER OP DINGSDAGHNAMIDDAGH TEN 6 UREN, IS GEBOOREN MYN DERDE SOON JOHANNES BLANCKERT EN IS DES WOENSDAEGS GEDOOPT IN DE SUYDERKERCK VAN DOMENE LAURENTIUS HOMMA. DE GETUIGE WEYNTIE ANDRIES.
1674. DEN 24 JULY OP DINGSDAGHVOORMIDDAGH TEN 10 UREN, IS GEBOOREN MYN VIERDE SOON ABRAHAM BLANCKERT EN IS DES WOENSDAGHS GEDOOPT IN DE SUYDERKERCK VAN ABRAHAM RUHOVIUS. DE GETUIGE PAULUS VATYN EN MARYA DE MEERT.
1676, DEN 25 SEPTEMBER OP VRYDAGHVOORMIDDAGH TEN 9 UREN, IS GEBOREN MYN EERSTE DOGTER PIETERNELLA BLANCKERT EN IS DES SONDAEGS GEDOOPT IN DE GROOTE CAPEL VAN DOMENE SILVYUS. DE GETUIGEN HUIBERT HUIBERTS EN GEERTRUYTIE VAN DER VOORT.
N.B. Ds. Johannes Silvius, speciaal belast met het houden van predikaties in het duits, die op gezette tijden in de Nieuwezijdskapel plaats vonden. Mededeling gemeentelijke archiefdienst Amsterdam.
1678, DEN 11 OCTOBER OP DINGSDAGHVOORMIDDAGH TEN 8 UREN, IS GEBOOREN MYN VYFDE SOON ISAACK BLANCKERT EN IS DES WOENSDAGHS GEDOOPT IN DE SUYDERKERCK VAN ABRAHAM RUHOVIUS. DE GETUIGEN JACOBUS OOSTBREE EN MARYA HUIBERTS.620
1680, DEN 14 NOVEMBER OP DONDERDAGHMORGEN TEN DRIE UREN, IS GEBOOREN MYN SESTE SOON JAKOBUS BLANCKERT EN IS OP VRYDAGH DAERNA GEDOOPT IN DE OUDEKERCK VAN DOMENE DANCKERS. SYN PEET IS LYSBETH BLANCKERT.
N.B. Ds. C. Dankerts, als voren, blz. 101.
1707, DEN 26 OCTOB., IS MYN HUYSVROUW GERRITIE ANDRIES IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN IS BEGRAVE IN DE ZUYDERKERK TEGENS HALF DRIE UREN, OUT SYNDE ONTRENT SEVENTIG JAAREN.
1711, DEN 16 AUGUSTI, IS MYN VADER LEONARD BLANKERT IN DEN HEERE ONTSLAPE EN IN DE SUYDERKERCK TEGENS HALF DRIE UREN BEGRAVE, OUT SYNDE ONTRENT 83 JAAREN.
GDW, blz. 619, nr. [3421][b].
[3421][c]1692, DEN 14 DESEMBER BEN ICK ELISABETH BLANCKERT MET ANDRIS HUYBERTS IN DEN HUWELYCKE STADT GETREEDEN EN TOT SLOTERDYCK GETROUT VAN DOMENE SCHOONHOVE EN 1694 DEN 8 JANNEWARI SAVONS TEN 4 UREN IS GEBOOREN MYN EERSTE DOCHTER MARIA HUYBERTS EN IS GEDOOPT IN DE NUWEKERCK VAN DOMENE DE BOOYS. DE GETUYGHE LEENDERT BLANCKERT EN WYNTIE ANDRIES.
N.B. Ds. J. Schoonhoven en ds. P. du Bois. Als voren, blz. 143 en 101.
1728, DEN 5 FEBRIA, IS MYN MAN ANDRIES HUYBERTS IN DEN HEERE GERUST, OUT ONTRENDT 66 JAER EN IS TN DE NOORDERKERCK TEGEN 3 UREN BEGRAVEN.
GDW, blz. 620, nr. [3421][c].
[3421][d]IN AMSTERDAM.
JOHANNES VAN DER SLUYS EN GEERTRUY HUYBERTS, GETROUWT DEN EERSTE MAART 1693.
WYNA VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN AGSTE AUGUSTY 1694, GEDOOPT IN DE NIEUWEKERK, IS OVERLEEDEN DEN 28 JUNY 1750 TOT VELSEN EN ALDAAR BEGRAAVEN DEN 3 JULY 1750, 'S NAMIDDAGS TEN HALFF VIER DUREN.
JOHANNES VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 20 APRIL 1696, GESTORVEN DEN 16 SEPTEMBER 1698.
JOHANNA VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 26 SEPTEMBER 1697, GEDOOPT IN DE ZUYDERKERK.
PIETER VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 2 FEBRUARY 1699, GESTORVEN DEN 19 FEBRUARY 1699.
GEERTRUY VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 10 FEBRUARY 1700, GEDOOPT IN DE NIEUWEZYDSE CAPEL, IS OVERLEEDEN DEN 21 SEPTEMBR 1768 TOT VELSEN EN ALDAAR BEGRAAVEN DEN 27 SEPTB. 1768, 'SNAMIDDAGS TUSSEN TWEE EN DRIE UUREN TOT VELSEN.
JOHANNES VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 17 OCTOBER 1701, GEDOOPT IN DE NIEUWEZYDSE CAPEL, IS OVERLEEDEN DEN 18E SEPTEMBR 1769 TOT VELSEN EN ALDAAR BEGRAAVEN DEN 22E SEPTEMB. 1769, 'S NAMIDDAGS TEN 2 UUREN TOT VELSEN.
PIETER VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 27 JANNUARY 1704, GEDOOPT IN DE NIEUWEKERK EN ZYN BELYDENIS GEDAAN BY DO. HUGO VAN DER HELST AAN ZYN EDS. HUYS DEN 21 OCTOBER 1726.
ELISABETH VAN DER SLUYS, GEBOOREN DEN 27 NOVEMBER 1705, GESTORVEN DEN 3E DECEMBER 1705.
JOHANNES VAN DER SLUYS, MYN VADER, IS OVERLEEDEN DEN 20E MEI 1732, DES SMORGENS TUSSEN 10 EN HALFF ELVEN, OUDT ZYNDE OMTRENT 70 JAAREN, EN BEGRAVEN IN D'NOORDERKERK.621
GEERTRUY HUYBERTS, MYN MOEDER, IS OVERLEEDEN DEN 26E OCTOBER 1745, DES SMORGENS TUSSEN EEN EN HALFF TWEE UURE, OUDT ZYNDE 79 JAAREN, 2 MAANDEN EN TWEE DAGEN, EN BEGRAVEN IN D'NOORDERKERK VOOR HALFF DRIE UURE DEN 30E OCTOBER 1745.
GDW, blz. 620, nr. [3421][d].

b. Avondmaalsbeker

[3422]GOODE SY ALLEEN DE EER. L. S. RENGERS F., TOPARCHA IN SIDBUIREN EN OOSTWOLT ENZ. ENZ., A.AE.C. MDCCLXII JOHANNES LIEUWE PREDICANT TOT SIDBUIREN, FOCKE JANS EN JAN TIDDENS OLDERLINGEN, PIETER FOCKENS EN TJAPKE REINDERS DIACONEN.
Wapen: Rengers van Farmsum. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Letter F: Farmsumanus.
GDW, blz. 621, nr. [3422].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3423]Aį 1655, DEN 16 FEBERUARY, IS AUWCKE REMKES, HUISVROU VAN JANNES HINDRICKS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDING IN CHRISTO.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3427.
GDW, blz. 621, nr. [3423].

[3424]ANNO 1673, DEN 20 SEPTEMBRIS, IS DIE EER ENDE DEUCHTSAME VROUW WEYE NANTES, DE HUISVROU VAN DE E. ELTIE SIERDTS, IN DEN HEERE GESTURVEN EN LIGHT HIER BEGRAVE, VORWACHTENDE MET ALLE GELOVEGE EEN FROLIKE OPSTANDINGE IN CHRTSTO.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; B. effen. Links: Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; B. effen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
ALS 35 JAREN EN 17 DAGEN WAREN GEňNDT / HEEFT MYN GODT MY VERLOST VAN DES WERELDT ELLEND / ALS MYN ELFTE KINDT TER WERELDT WAER GEKOMEN / HEEFT MYN GODT MYN ZIELE TOT SICH OPGENOMEN.
GDW, blz. 621, nr. [3424].

[3425]DEN 13 JANUARI 1666 IS DEN EERWAERDEN GODTSALIGEN EN WELGELEERDEN HEER MARTINUS STERTSEMA ALHYR GEBOOREN EN DEN 24 MAY 1695 GODTSALIGH IN DEN HEERE GERUST, NAEDAT HY BYNA 5 JAER TOT OPWYRDA EN ALHYR TOT STDDEBUREN 15 WEECKEN GODTS GEMEYNTE DESSELF BEVEELEN SUYVERLYCK HADDE BEKENT GEMAECKT, VERWACHT DOOR CHRISTUM EEN SALIGE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts; Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; B. effen. Links; Gedeeld: I een geledigde gelijkzijdige driehoek, een adelaar en een gebladerd takje met roos of ovale vrucht onder elkaar; II op een terras een kroon, waardoor een boom met wortels in het terras. Helmteken: een uitkomende leeuw.
EEN PRONCKJUWEEL AEN GODES HUYS / EEN PRAEDICANT NAE WAERHEYT / LEGHT HYR BEGRAEVEN ONDER 'T GRUYS / ZYN ZIEL AENSCHOUT GODTS KLAERHEYT / H.T.M.D.
N.B. Combinatie van driehoek, adelaar en tak, emblemen van toenmalige vrijmetselaar. Vergelijk: GDW, nrs. 3446, 4544, 5162.
GDW, blz. 621, nr. [3425].

[3426]Wapens: Rechts: Op een heuvel een tegen een halve boom klimmend omgewend hert, de boom uitgaand van de linkerschildrand. Links: Een leeuw.
N.B. Wapens behoorden bij in 1719 verwijderde zeventiende eeuwse tekst. Zie: GDW, nr. 3428.622
GDW, blz. 621, nr. [3426].

[3427]ANNO 1711, DEN 24 JULI, IS DE EERBARE EPPO HAEYKES IN HET AGT EN VEERTIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
O MENS! BESCHOU U NIETIG WEZEN / EN MERK DOG AN MET DIT TE LEZEN / IK BEN GEWEEST, DAT GY NU ZYT / GY ZULT HAAST WORDEN DOOR DE TYD / DAT IK NU BEN ALS 'T STOF DER AARDEN / DAAROM ZOEKT 'T ... GT TE ANVAARDEN / WANT CHRISTUS IS DE REGTE BAAN / WAARDOOR WY NA DEN HEMEL GAAN.
N.B. Zie: GDW, nr. 3423.
GDW, blz. 622, nr. [3427].

[3428]ANNO 1719, DEN 31 OCTOBER, 1S DE DEUGHTSAME LYSEBET JANS. DIE GEWESENDIE HUISVROUWE VAN DE EERZAEME JACOB REERTS VAN NEYENHUIS SEER CHRISTLYCK IN DEN HEEREN GERUST, HAER OUDERDOM 70 JAREN, VERWACHTENDIE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 3426.
GDW, blz. 622, nr. [3428].

[3429]ANNO 1735, DEN 11 MEERT, IS DE EERSAAME JACOB REERTS VAN NIEUWENHUIS ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, ZYNES OUDERDOMS 95 JAAREN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie leliŽn; b. drie natuurlijke rozen.
GDW, blz. 622, nr. [3429].

[3429A]Wapens: Rechts: Doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; B. effen. Links: Huismerk, deels herkenbaar, nr. 387.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 622, nr. [3429A].

[3430]IN CHRISTO. ANNO 1737, DEN 6 OCTOBER, IS DIE EERSAAME HILTJO WIERTS VAN EIELSHUIS, IN ZYN LEEVEN MEEDE KERCKVOOGD VAN ZIDDEBUIREN GEWEEST, IN HET 33E JAAR ZYNNES OUDERDOMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapens: Rechts: Verlaagd doorsneden: A. twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen; B. effen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. drie leliŽn. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 622, nr. [3430].

[3431]IN CHRISTO. ANNO 1737. DEN 3 NOVEMBER, IS DIE DEUGHTSAAME FROUWKE JACOBS VAN NEYENHUIS, GEWEZENE HUISVROUWE VAN HILTJO WIERTS VAN EIELSHUIS, IN ZYN LEVEN MEEDE KERCKVOOGD VAN ZIDDEBUIREN GEWEEST, IN HET 46E JAAR HAARES OUDERDOMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapens: Rechts: Een halve adelaar, midden in het schild. Links: Doorsneden: A. drie leliŽn; B. drie bollen. Helmteken: een klaverblad.
BESCHOUT ... LOOPT ... MAAR LEERT ... OF GY MOET ...
N.B. Vergelijk wapens GDW, nr. 3429.623
GDW, blz. 622, nr. [3431].

[3432]ANNO 1793, DEN 16 OCTOBER, IS OVERLEDEN DE EERZAME JONGELING JAN HINDRIKS, ZOON VAN HINDRIK JANS ARKEMA EN TEKELA HARMS VENEKER, OUD 14 JAREN EN 4 MAANDEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 324.
GDW, blz. 623, nr. [3432].

[3433]1809, DEN 8 FEBRUARY, IS HILTJO WIERTS OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 60 JAAR EN 19 DAGEN.
ZALIG ZYN DE DOODE, DIE IN DEN HEERE STERVEN VAN NU AAN.
GDW, blz. 623, nr. [3433].

[3434]TER GEDAGTENIS VAN ELO JANS HUISMAN TOT SIDDEBUREN, GEBOREN DEN 28 AUGUSTUS 1739, GESTORVEN DEN 6 OCTOBER 1810.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 324. Overleden Siddeburen 6 wijnmaand 1810 Ebe Jans, oud 71 jaren en 2 maanden, weduwnaar van Grietje Christiaans, vervolgens van Aafke Pieters. Zie: DTB, nr. 418.
GDW, blz. 623, nr. [3434].

[3435]TER NAAGEDACHTENIS VAN HINDRIK JANS ARKEMA, GEBOREN IN DEN JARE 1736, GEDOOPT DEN 10 MEI, EN OVERLEDEN DEN 10 OCTOBER 1810, OUD 74 JAREN, 5 MAANDEN.
O WANDELAAR, STA EENS STIL / HET IS DES HEEREN WIL / IK LEG HIER IN HET STOF / OCH LIEVE HEER, ONTWAAK MY WEER / EN LEID MY IN U HEMELHOF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 324.
GDW, blz. 623, nr. [3435].

[3436]TER NAGEDACHTENIS VAN ABELTJE JANS, HUISVROUW VAN JAN TONNIS STEENHUIS, OVERLEDEN DEN 6 MEI 1812 IN DEN OUDERDOM VAN 34 JAAREN EN 7 MAANDEN.
O MENSCH, BEDENKT HET STERVEN / WAT GY NU ZYT, WAS IK VOOR DEZEN / DAT IK NU BEN, ZULT GY HAAST WEZEN.
GDW, blz. 623, nr. [3436].

[3437]1812, DEN 22 NOVEMBER, IS FROUWKE WIERTS OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAAR EN 19 DAGEN.
HET LICHAAM, DAT UIT STOF ONTSTONT KEERT WEDER TOT DES AARDRYKS GROND / DIE ZIEL, BESTEMT TOT HOGER LOT / IS NU GEKEERT TOT ZYNEN GOD.
GDW, blz. 623, nr. [3437].

[3438]GEWYD TER NAGEDAGTENIS VAN D.E. GEERTJE BERENS KUIPER, HUISVROUW VAN PIETER HARMS JANSEMA, GEBOREN IN HET JAAR 1740, OVERLEDEN IN HET JAAR 1813.
Wapen: Een achtpuntige ster.
HIER RUST DE MOEDER IN HET GRAF / DIE AAN DE WERELD SIERAAD GAF / DOOR NED'RIGHEID EN WAARE DEUGD / DE NABESTAANDEN WAS TOT VREUGD / ZY LEGT VEEL NEDER IN HET STOF / MAAR IEDER DENKT AAN HAAR MET LOF.
N.B. Sterfdag 12 juni 1813. Zie: Overlijdensregister.
GDW, blz. 623, nr. [3438].

[3439]TER NAGEDAGTENIS VAN D.E. PIETER HARMS JANSEMA, IN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING DEZER GEMEENTE, GEBOREN IN HET JAAR 1739, OVERLEDEN IN HET JAAR 1814.
AAN ZIET EIND VAN DEZE ZERK / RUST ZACHT ZYN KOUD GEBEENTE / VOORHEEN EEN STEUN DER KERK / VAN DEZE GODSGEMEENTE / IN HOOP OP BETER GOED / DAN DEZE WERELD GEEFT / DOOR JEZUS DIERBAAR BLOED / DAAR, WAAR MEN EEUWIG LEEFT.
N.B. Sterfdag 13 mei 1814. Zie: Overlijdensregister. Tussen ornamenten een achtpuntig sterretje. Vergelijk wapen. GDW, nr. 3438.
GDW, blz. 623, nr. [3439].

[3440]Wapen: Een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.624
GDW, blz. 623, nr. [3440].

[3441]Helmteken: een kogelpot met oren aan de bovenrand.
N.B. Bij afgebrande boerderij, Oostwoldjerweg.
GDW, blz. 624, nr. [3441].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina