Spijk


dy. SPIJK

1. Meubilair

a. Bank

[3452]Wapen: Gedeeld: I Van Maneil; II Alberda. Schildhouders: twee aanziend gaande bruine leeuwen.
N.B. Cornelis van Maneil, overleden Groningen 13 augustus 1799, gehuwd Groninger 21 april 1769 Josina Petronella Alberda, overleden Groningen 9 mei 1810. Zie: NLW 1925, k. 110.
GDW, blz. 627, nr. [3452].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3453]DE NAGTMAALSBEEKER TOT SPYK. FREERK GEERTS, KERK VOOGD IN DER TYD, ANNO 1730.
N.B. Afgebeeld: HLZ, nr. 171A.
GDW, blz. 627, nr. [3453].

3. Gedenktekenen

a. Rouwbord

[3454]Wapen: UBBENA.
Kwartieren
UBBENAALBERDACLANTERENTREITER
CONDERSSCHATTERLIEWECOENEN
ALBERDABROERSEMAJENSEMAPLETTENBURG
ROLTMANMEPSCHEPANSERVON UNGNADEN
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening zonder schildvullingen: RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 1368a. Willem Ubbena, overleden 4 januari 1721; Reint Ubbena overleden 13 mei 1723. Vergelijk: GDW, nrs. 3464, 3465. Ook: NLW, 1967, k. 132-132628
GDW, blz. 627, nr. [3454].

b. Grafzerken

[3455]DEN 15 SEPTEMBER 1639 IS D'EDELE ERENTFESTE JAN UBBENA, TOE SPICK JR. ONT HOEVELINCR IN DEN HEREN ONTSLAPEN, WIENS SIELE VERWACHT EEN SALIGE OPPERSTANDINGE IN CHRISTO.
GDW, blz. 628, nr. [3455].

[3456]DEN 15 JANNU ... IS DE EDELE EN DEUCHTRICK[E VR]OUW ... ALBERDA ANDE[RS U]BB[ENA] ... HEEREN ONTS ... VERWACHTEN ... TAND ...
Wapens: Rechts: Alberda. Links: Schatter.
N.B. Elisabeth Alberda, overleden voor 11 september 1653, vrouw van Willem Ubbena. Zie: NLW, 1967, k. 132.
GDW, blz. 628, nr. [3456].

[3457]DEN 20 MARCY 1654 IS D'EDELE ERENTFESTE WILLEM UBBENA, TOE SPICK JR. ONT HOEVELINCK, IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, WIENS SIELE VERWACHTENDE EEN SALIGE OPPERSTANDINGE IN CHRISTO JESU. AMEN.
Wapens: Rechts: Ubbena. Links: Horenken.
GDW, blz. 628, nr. [3457].

[3458]ANNO 1692, DEN 9 JULI, IS D. EERZAME PIETER KLAZEN, WOONAGTIG OP DE SPYKSTER UITERDYK, 1N DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2; b. huismerk nr. 278, vergezeld van de letters P.K.
HIER RUST MYN VLEES INT STOF / BEVRYD VAN 'T AARDS GEWEMEL / MYN ZIEL TOT GODES LOF / JUIGT VROLIK IN DEN HEMEL.
GDW, blz. 628, nr. [3458].

[3459]ANNO 1694, DEN 23 DECEMBER, IS DEN EERSAEMEN REYNDER ALBERTS BAERTMA, IN SYN LEVEN WOONACHTYGH TOT DIE VIERHUISEN, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN IN HET 33 JAER SYNES OUDERDOOMS, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENAEDE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 484, vergezeld van de letters R.A.
IK WAS ACHT WEECKEN U BEDGENOOT / NU RUST MYN ZIEL IN CHRISTI SCHOOT / EEN PLAETSE, DAER MEN KENT GEEN LEET / EN DAER MEN VAN GEEN SCHEIDEN WIET / EN DAER MEN NIMMER SIET GEWEEN / VREEST GODT EN VOLGHT, ICK GAE VOORHEEN.
GDW, blz. 628, nr. [3459].

[3460]ANNO 1709, DEN 27 SEPTEMBER, IS DE DEUGDZAME GEERTRUID JANS, D' HUISVROU VAN DE E. PIETER KLAZEN, IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2: b. huismerk nr. 278, vergezeld van de letters G.I.
ELK AGT HET LEVEN WAARD / DOG ... TE STERVEN / DE DOOD DEED MY VE ... D'AARD / HET HEMELS ZION ERVEN.
GDW, blz. 628, nr. [3460].

[3461]ANNO 1710, DEN 7 MAIUS, IS DE EERZAME JAN HARKES, WOONAGTIG OP KLEINKOPPEN, IN HET 50 JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.629
Wapen: Een omgekeerde winkelhaak, de kortere arm evenwijdig aan de bovenrand en de langere arm evenwijdig aan de rechterzijde, vergezeld aan de linkerzijde van drie klaverbladen, 1 en 2.
IK WAS DRIE JAAR U EGTGENOOT / ALS GOD ONS SCHEIDE DOOR DE DOOD / MYN LIGHAAM RUST NU NEER IN 'T STOF / MYN ZIEL OMHOOG IN 'T HEMELHOF / GENIET VOORHEEN DE ZALIGHEID / WELK CHRISTUS VOOR ONS HEEFT BEREID.
GDW, blz. 628, nr. [3461].

[3462]ANNO 1710, DEN 12 MAAI, IS DE DEUGDZAME AAFKE PIETERS, DOGTER VAN DE E. PIETER KLAZEN, IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen, I en 2: b. huismerk nr. 278, vergezeld van de letters A.P.
T IS MAAR EEN OGENBLIK / DAT MEN OP AARD MAG LEVEN / BY 'T GEEN GOD EEUWIGLIK / AN ONS BELOOFD TE GEVEN.
GDW, blz. 629, nr. [3462].

[3463]ANNO 1717, DEN 23 FEBERWARI, IS DE EERSAME KLAES TIARTS, IN ZYN LEVEN WOONAGHTIGH OP SPICKSTER UITTERDYCK, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEREN ONTSLAPEN IN HET 43STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, VERWAGHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 629, nr. [3463].

[3464]DE HOOGHED. WELGEBR. HEER MIN HEER WILLEM UBBENA. HEER TOT SPICK, IN DIE VIERBUIREN, TZANT, LEEREMS, EENUM, ZIERYP EN EESTERRECHT JONCKER ENDE HOVELJNCK, MEDE HOOFTMAN VAN DE HOOGE JUSSTITIECAEMER VAN DE PROVINTIE VAN STADT EN LANDE, SIN OUDERDOMS IN 61 JAER, GESTORVEN DEN 4 JANUARI M DCCXXI.
Wapen: Gevierendeeld: I Ubbena: II Clant; en III Alberda. IV Erentreiter. Helmteken: Ubbena.
GDW, blz. 629, nr. [3464].

[3465]DE HOOGWELGEBOOREN HEER REYNT UBBENA, HEER TOT SPYCK, JONKER EN HOVELINGH IN DE VIERBUEREN, 'T ZANT, LEERMENS, EENUM. SEERYP, IN HET EESTERREGT, CAPTAIN LUITENANT VAN EEN COMPAGNIE CAVALLERY TER DIENST DER VERENEGDE NEDERLANDEN, OUDT LXI JAAR, OBIIT DEN XTTI MAY MCCXXIII.
Wapen: Gevierendeeld: I Ubbena: II Clant; en III Alberda. IV Erentreiter. Helmteken: Ubbena.
N.B. Met jaartal MCCXXIII wordt bedoeld MDCCXXIII.
GDW, blz. 629, nr. [3465].

[3466]ANNO 1724, DEN 19 JUNI, IS DE DEUGTZAME GEESKE PIETERS, GEWEZENE HUISVROU VAN DE EERBARE KORNELIS EEUWES, IN HET 43 JAAR HARES OUDERDOOMS ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERS ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: lI doorsneden: a. huismerk nr. 278; b. drie klaverbladen. 1 en 2. Helmteken: een klaverblad.
NA DARTIEN JARENS EGTVERBONDT / DE DOOT MY HIER TER AARD VERSLOND / NOGTANS VERWAGT IK UIT DAT SLYK / EENS MET MYN ZIELE EEUWIGLYK / VEREENT TE LEVEN TOT GODS LOF / MET D' UITVERKOOREN INT HEMELHOF.630
GDW, blz. 629, nr. [3466].

[3467]HET GRAFTSCHRIFT TER GEDAGTNISSE VAN DERK CORNELLYS BOS. ANNO 1787, DEN ISTEN SEPTEMBER IS DE E. EERSAME DERK KORNELIS BOS, IN SYN LEEVEN WOONAGTIG OP HET SPYKSTER UITTERDYK, IN DEN OUDERDOM VAN 88 JAREN ... WEEKEN IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 765.
GDW, blz. 631, nr. [3467].

[3468]... JACOBUS VENHUIZEN PETRUSZOON, GEBOREN DEN 28 APRIL ANNO 171.. PREDIKANT TE SPYK, ... OVERLEDEN 1788.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 328. Jacob Venhuizen, gedoopt Midwolde [Westerkwartier] 4 mei 1710, overleden 8 januari 1788. Zie: NG P, blz. 200.
GDW, blz. 631, nr. [3468].

[3469]DE EERSAAME CLAAS BERNARDUS DYKHUYZEN, IN LEEVEN WEDMAN VAN DE VIERBUIREN, WOONAGTIG ALHIER TE SPYK, EINDIGDE ZYN WERKZAME EN NUTTIGE LOOPBAAN IN HET 68STEN JAAR ZYNS OUDERDOMS OP DEN 26 VAN GRASMAAND IN HET JAAR ONZES HEEREN JESUS CHRISTUS 1803.
HIER ONDER DEZEN STEEN / O LEEZER, WILT OPMERKEN / LIGT 'T AFGESLOOVD GEBEEN ... / TE RUSTEN VAN ZYN VERKE ... / VAN HEM, DIE AAN ZYN VROUW / EN KINDREN WIERT ONTRUKT / NAAM, STAAT EN OUDERDOM / STAAN HIEROP UITGEDRUKT / DAN DIT ZYN BROZE DEEL / MAG VRY IN D' AARDE SLAPEN / GEWIS HET Z... / ONSTERVLYKHEID ONTWAKEN / OM MET DE ZIEL VEREEND / WILT ... / DOOR ALLE ... / 'T ONTVANGEN VOOR HAAR WERK / HET LOON, DIT WAS ZYN WENSCH / VERDIENT EN TOEBEREID / DOOR JESUS KRUIS EN DOOD / NAAR GODS BARMHARTIGHEID / HY IS U VOOR GEGAAN / GY VOLGD HEM OP DE HIELEN / BEDENKT, O LEEZERS, DIT / LEERT ZORGEN VOOR U ZIELEN / WANT DAT, WAT GY HIER LEEST / OP DEES GEDACHTNISSTEEN / DAT STREKT TOT NUT EN DIENST / DER LEVENDEN ALLEEN.
GDW, blz. 631, nr. [3469].

[3470]DE EERZAME VROUW MARTJE FOKKES, IN LEVEN ECHTGENOOT VAN DE WEDMAN C. B. DYKHUIZEN, IS ALHIER TE SPYK OVERLEDEN DEN 3DEN NOVEMBER 1804 IN HET 63STE JAAR HAARS OUDERDOMS, HOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS.
TWEE GRAFZFRKEN NAAST ELKAAR / TER GEDACHTENIS VAN EEN PAAR / EENS VERBONDEN DOOR DE TROUW / TUSSCHEN ECHTGENOOT EN VROUW / VIND GY OP DEN ANDREN STEEN / MELDING VAN DEN MAN ALLEEN / HIEROP LEEST GY LEZERS SAAM / MARTJE FOKKES HAAREN NAAM.
TREFT DE DOOD DEN VROMEN MENSCH / TER VERVULLING VAN ZYN WENSCH / DAN GENIET HY ZALIGHEID / TOT IN ALLE EEUWIGHEID.
DIE UIT STERVEN STERVEN LEERT / WYL HY NOG OP AARD VERKEERT / STERFT, MAAR ERVT DE HEERLYKHEID / GUNSTIG ... HEM TOEBEREID / LEER DAN LEZER DEUGDZAAM LEVEN / OM NIET VOOR DEN DOOD TE BEVEN / ALS HET UIR BEPAALD VAN GOD / VOOR ALTOOS BESLIST UW LOT.
Wapen: Drie klaverbladen.
GDW, blz. 631, nr. [3470].

[3471]ANNO 1733, DEN 29 FEBRUARY, IS DE E. EERZAME KNELLYS DERKS BOS GEBOREN TOT SPYK EN GEHUWD IN 'T JAAR 1766 MET ZYN ECHTGENOTE AAFKE WILLEMS EN MET HAAR IN ECHT VERWEKT 5 KINDEREN EN 18 KINDSKINDEREN EN MET HAAR IN ECHT GELEEFT 40 JAREN, EEN MAAND EN EENIGE DAGEN, IN HET 74STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN DEN 16 MAART 1806 EN LEID ALHIER TER PLAATS BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT GENADE DOOR ONZEN DIERBAARE HEERE JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gevierendeeld: I onherkenbaar; II drie klaverbladen; III de letters K.D.B.; IV huismerk nr. 485.
GDW, blz. 631, nr. [3471].

[3472]ANNO 1740, DEN 10 AUGUSTY, IS DE E. EERBARE AAFKE WILLEMS GEBOREN TOT BIERUM EN IN LEEVEN ECHTGENOTE VAN DE E. CORNELIUS DERKS BOSCH, WOONAGTIG GEWEEST EERST OP DE UITHUISTERMEEDEN EN DAARNA IN 'T CASPEL SPYK OP HET UITERDIK; ZY IS IN DEN HEERE GERUST DEN 24STEN SEPTEMBER 1811, HAAR LEEVENSLOOP WAS HIER OP DEZE BENEEDENWEERELD EEN EN SEVENTIG JAREN EN VIERTIEN DAGEN EN TOEN WAS HAAR LOOP VOLBRAGT EN ZO WY HOPEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DER DODEN ALLEEN UIT GENADEN DOOR ONZEN DIERBAAR HEERE JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Gevierendeeld: I onherkenbaar; II drie klaverbladen; III de letters K.D.B.; IV huismerk nr. 485.
GDW, blz. 631, nr. [3472].

[3473]ANNO 1766, DEN 10 SEPTEMBER, IS DE E. EERZAME TJARK WILLEMS BAKKER GEBOREN TOT SPYK EN IS DEN 7 APRIL IN HET JAAR 1793 IN DEN ECHT GETREDEN MET ZYN BEMINDE TRINTJEN HINDRIKS, MEDE TE SAMEN IN DEN ECHT VERWEKT AGT KINDEREN, NALATENDE ZYN ECHTGENOTE EN EEN KIND MARTJEN TJARKS, IN LEEVEN COLEKTOR, LANDBOUWER EN BAKKER IN HET CASPEL SPYK, OVERLEEDEN DEN 3 FEBRUARI 1812, DUS OUD GEWEEST ZYNDE 45 JAREN, 21 WEKEN EN 4 DAGEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN DOOR ONZEN DIERBAAR HEER JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2.
HIER LEID EEN BLOEM VAN 'S MENSEN LEEVEN / EEN PRONKJUWEEL VAN SCHEPPERS HAND / MOEST EGTER OOK TEN GRAVE SNEE VEN / DE DOODSEIS DULD GEEN TEGENSTAND / 'T WAS SPYK DOG DE VRUGTBAAR VELDEN / DAAR HY HET EERSTE LIGD GENOOT / MAAR OFSCHOON ZY HEM DAAR MELDEN / 'T WAS SPYK, DAAR HY ZYN OGEN SLOOT / DAAR EGA EN EEN KIND NOG TREURDEN / VAN MAN EN VADERS ZORG ONTBLOOT / VAN LAND, VAN VEE, JA ALLES SCHEUREN / DOOR 'T VEL GEWELD VAN 'D VEEGE DOOD.
GDW, blz. 631, nr. [3473].

[3474]Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Huismerk nr. 483, waarschijnlijk vergezeld van drie klaverbladen.
GDW, blz. 631, nr. [3474].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina