Slochteren


dv. SLOCHTEREN

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[3442]TOT GODES EERE, TER VERGADERINGE ZYNER GEMEENTE EN UYTOEFFENINGE VAN ZYNEN HEYLIGEN DIENST HEEFT DE HOOGEDELE GEBOREN GESTRENGE HEER EN MR. HENRICK DE SANDRA VELDTMAN, HEER VAN SLOCHTEREN, COLHAM, FOXHAM EN HALFSCHILDWOLDA ENZ. ENZ., UNICUS EN ADMINISTREERENDE COLLATOR, DEEZE KERKE LATEN HERBOUWEN EN VERNIEUIWEN IN DEN JAARE MDCCLXXXIII ALS GEERT WILLEMS KUYPERS KERKVOOGD EN HINDRIK WOLTERS PREDIKANT WAREN TE SLOCHTEREN.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XLIV, nr. 2.
GDW, blz. 624, nr. [3442].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[3443]Een vliegende pauw met liggende staart.
GDW, blz. 624, nr. [3443].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel

[3444][a]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1745, DEN 28 JUNY SNAMIDDAGS OMTRENT HALF TWEEN IN MYN ZOON MAERTE JANSE BAAKHOUT GEBOREN.
[3444][b]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1747, DEN 25 AUG. 'S MORGENS OM HALF AGT UUREN, IS MYN ZOON HENDR. JANSZ. BARKHOUT GEBOREN.
[3444][c]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1747, DEN 14 NOVEMBR'S MORGENS OM TWEE UUREN IS MYN ZOON HENDR. BARKHOUT IN DEN HEER ONTSLAPEN.
[3444][d]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1751, DEN 14 FEBRIWARY 'S NAMIDAGS OMTRENT QUARTIER OVER VIER UUREN, IS MYN VROUW DIEWERTJE HENDRIKS NOME IN DEN HEER ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 32 JAER EN 5 MAEND, 28 DAGE EN ONTRENT HALF VYF UUREN IS MYN ZOON MAERTEN BARKHOUT IN DEN HEER ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 5 JAEREN EN 7 MAENDEN EN 17 DAGEN.
[3444][e]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1752, DEN 13 FEBRIWARY, BEN IK JAN BARKHOUT MET MARITJE STARK GETROUT.
[3444][f]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1753, DEN 14 JULY, IS MYN DOGTER ANTJE GEBOREN, 'S MORGENS ONTRENT TEN HALF TIEN UUREN EN DEN 5 AUGUSTUS ONTKENT QUARTIER OVER NEGEN UUREN 'S MORGENS IN DEN HEER ONTSLAPEN.
[3444][g]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1754, DEN 2 DESEMBER, IS MYN DOCHTER ANTJE GEBOREN, 'S MORGENS TEN HALF AGT UUREN.
[3444][h]IN 'T JAER ONSES HEERE 1757, DEN 18 SEPTEMBER IS MYN DOGTER DIEWERTJE GEBOREN, 'S MORGENS TEN HALF TWEE UUREN.
[3444][i]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1761, DEN 30 SEPTEMBER 'S MORGENS TEN VIER UUREN, IS MYN DOGTER GRIETJE GEBOREN.625
GDW, blz. 624, nr. [3444][a-i].
[3444][j]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1762, DEN 19 OCTOBER, IS MYN DOGTER GRIETJE IN DEN HEER ONTSLAPEN, 'S NAMIDDAGS TEN HALF TWEE UUREN.
[3444][k]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1763, DEN 29 DESEMBER, IS MYN ZOON MAARTEN GEBOOREN, 'S NAMIDDAGS TEN HALF TWEE UUREN.
[3444][l]IN 'T JAER ONSES HEEREN 1766, DEN 24 APRIL 'S MORGENS TEN VIER UUREN, IS MYN ZOON ARIS GEBOREN.
[3444][m]1768, DEN 6 OCTOBER 'S MORGENS TEN HALF VIER UUREN, IS MYN DOGTER GRIETJE GEBOREN.
[3444][n]1772, DEN 5 MAART, IS MYN DOGTER MAARTJE GEBOREN, 'S NAMIDDAGS TEN 2 UUREN.
[3444][o]1774, DEN 20 AUGUSTUS, IS MYN ZOON JAN GEBOREN, 'S MORGENS TEN 2 UUREN.
[3444][p]1775, DEN 14 NOVEMBR, IS MYN ZOON JACOB GEBOREN EN DEN 23 DITO IN DEN HEER ONTSLAPEN.
[3444][q]1777, DEN 13 APRIL, IS MYN ZOON JAN IN DEN HEER ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 2 JAAR, 7 MAENDEN, 23 DAGEN, 'S MIDDAGS TEN EEN UUR.
[3444][r]1779, DEN 15 NOVEMB., IS JANNETJE GEBOREN, 'S MORGENS TEN 8 UUREN.
[3444][s]1780, DEN 16 FEBRIWARY, IS DIEWERTJE IN DEN HEER ONTSLAPEN, 'S MORGEN TEN HALF 7 UUREN, OUT ZYNDE 22 JAEREN, 4 MAENDEN, 28 DAGEN.
[3444][t]1782, DEN 22 APRIL, IS MYN VROUW MARITJE JANS STARK IN DEN HEER ONTSLAPEN, 'S MORGENS OM EEN UUR, OUT ZYNDE 50 JAER EN TWEE MAENDE MIN 3 DAGE.
[3444][u]1782, DEN 17 JULY, IS MAERTEN BARKHOUT IN DEN HEER ONTSLAPEN 'S MORGEN OM HALF EEN UUR, OUT ZYNDE 18 JAEREN EN 6 MAENDE, 19 DAGEN.
[3444][v]1787, DEN 17 JULY, IS ARIS BARKHOUT IN DEN HEER ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 21 JAER, 3 MAENDE MIN 7 DAGEN, 'S MORGENS TEN 4 UUREN.
[3444][w]1789, D. 16 JULY, IS GRIETJE BARKHOUT IN DEN HEER ONTSLAPE, OUT ZYNDE 20 JAER, 9 MAANDE EN 9 DAGE, 'S MORGENS OM HALF EEN UUR.
[3444][x]1789, DEN 8 DEZEMBER, IS ANTJE BARKHOUT IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, OUT ZYNDE 32 JAARE EN 6 DAGEN, SMORGENS OM 2 UUREN.
[3444][y]OVERLEDEN 24 DECEMBER 1844 ONZE ZUSTER EN BEHUWDZUSTER MAARTJE BARKHOUT, WEDUWE CORNELIS DER KINDEN, IN DEN OUDERDOM VAN 72 JAREN, 9 MAANDEN EN 19 DAGEN.
N.B. Jan Maartensz Barkhout, hervormd, wonend Westzaandam, Kerkbuurt. Dochter Maartje Barkhout, geboren 5 maart 1772, overleden Amsterdam, Keizersgracht, 24 december 1844, gehuwd Oostzaandam 19 juli 1794 Cornelis der Kinderen. Echtpaar met attestatie van Oostzaandam naar Amsterdam 29 augustus 1825. Zie: Rijksarchief Noord-Holland. Agenda van correspondentie 1174/72.626
GDW, blz. 625, nr. [3444][j-y].

4. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[3445]ANNA ELISABET PICCARDT GEBOREN RENGERS, DOGHTER EN VROU VAN SLOGHTEREN, NATA 1657 DEN 27 MAY, DENATA DEN 12 AUGUSTI 1704, COPULATA DEN 6 JANUARI 1680.
DESPONSATA SUM IPSI CUI INSERVIUNT ANGELI. DULCE MEUM TERRA TEGIT. CUIUS PULCHRITUDINEM MIRANTUR COELI ET TERRA.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Rengers [2]; II en III Lewe. Hartschild: Slochteren. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren
RENGERS [2]FRAEYLEMALEWEADDINGA
TEN WATER [2]UTERSTEWEERTEN GRAVETHEDEMA
LAER [2]MANNINGALEWEMULERT
MULERTRIPPERDADE MEPSCHESCHERPENZEEL [1]
CLANTALBERDACOENDERS [1]TAMMINGA
TEN HOLTE [2]COENDERS [1]SCHAFFERRIPPERDA
ALBERDABROERSEMAENTENSENTENS
CONINCKROTGEMA [1]OMPTEDADOLGEN
Wapen: Gedeeld: I. Piccardt; II Rengers [2]. Buitendien de wapens Piccardt en Rengers [2] afzonderlijk.
N.B. Waarschijnlijk uit kerk Harkstede, in 1795 overgebracht naar Klein Martijn, Harkstede, vervolgens naar Fraeylema, Slochteren, en c. 1923 naar kerk Slochteren. Zie: GVA, 1926, blz. 187; vergelijk GVA 1840, blz. 10, 11. Afgebeeld: OGK, blz. 71. Vrouw van Henric Piccardt. Zie: GDW, nr. 3446.
GDW, blz. 626, nr. [3445].

[3446]AETAT. LXXVII, MENS. LET, D. I. OBIIT VI MAY MDCCXII.
Wapen: Piccardt. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
Wapen: Slochteren. Van achter het schild komen twee gouden adelaars tevoorschijn. Wapens: Piccardt en Rengers [2].
N.B. Waarschijnlijk uit kerk Harkstede, in 1795 overgebracht naar Klein Martijn, Harkstede, vervolgens naar Fraeylema, Slochteren, en c. 1923 naar kerk Slochteren. Zie: GVA 1926, blz. 187; vergelijk GVA, 1840, blz. 10, 11. Afgebeeld OGK, blz. 73. Henric Piccardt, overleden Harkstede, Klein Martijn, weduwnaar van Anna Elisabet Rengcrs. Zie: NPT, 1937, blz. 190. Adelaar, bij wapen Slochteren, embleem van toenmalige vrijmetselaar. Vergelijk: GDW, nrs. 3425, 4544, 5162.
GDW, blz. 626, nr. [3446].

b. Grafzerken

[3447]Johan Rengers op Fraylema toe Slogteren, jr en hov., ux. Gele - Hendrik van Laer van Laerwold en Adde Manninga dogter - obiit hic anno 1624, illa anno 1629, sepp. te Slogteren.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: H. O. Feith. Nobiliarium Groninganum. 's-Gravenhage 1886. Blz. 50.
GDW, blz. 626, nr. [3447].

[3448]A 16--, DEN --- IS --- EEDLE ERENTFESTE ZEINO HENRICH RENGERS TO SLOCHTEREN, COLHAM ---.
Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Laer [2, zonder deellijn]. Helmteken: Rengers. Kwartieren: I Fraeylema. II Manninga. III Ten Water [2]. IV Mulert.
N.B. Zeino Henrich Rengers, overleden tussen 18 januari 1633 en 10 maart 1636. Zie: RAG, Rechterlijke archieven IV a 7. Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 867, blz. 81 verso. Kwartieren sluiten aan bij wapens. Zie: GDW, nr. 3661, eveneens met zes van acht kwartieren. Vergelijk: GDW, nr. 3445.627
GDW, blz. 626, nr. [3448].

[3449]EPITAPHIUM IN EUNDEM VIRUM CONSULTISSIMUM PETRUN DE COCK, A POETA LAUREATO VIRO CONSULTISSIMO E. P. SMITI COMPOSITUM NOBISQUE EXHIBITUM.
HIC IACET COQUUS / QUI COXIT PESSIMA BONIS / SI NON RECOCTUS / SEMPER AMISSUS ERIT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Archief weeskamer, inv. nr. 2, blz. 148 versa met toevoeging: Obiit den septb. [1777] in Vossenburgio praedio ac Slocgtera sepultus.
GDW, blz. 627, nr. [3449].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina