Saaxumhuizen


dm. SAAXUMHUIZEN

1. Meubilair

a. Bank

[3274]Wapen: Alberda. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Waarschijnlijk Gosen Geurt Alberda [van Dijksterhuis], op Dijksterhuis, Pieterburen, 1790, overleden aldaar 20 mei 1830. Zie: OBS, blz. 336, NAB, 1940, blz. 41, 42. Vergelijk: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 469.
GDW, blz. 594, nr. [3274].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3275]ANNO 1674, DEN 6 FE ..., IS DEN EERBAREN AETE SIABBES IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDENGE IN JESU CHRISTO.
GDW, blz. 594, nr. [3275].

[3276]1740, 5 FEBR., OVERLEED MICHIEL TJAARTS, SOON VAN TJAART MICHIELS, OUD 8 JAAR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 305.
GDW, blz. 594, nr. [3276].

[3277]ANNO 1740, DEN 29 JUNIUS, IS DE EERSAME TJAERT MICHIELS. IN SYN TYT OUSTE EN LEERAER DER DOOPTGESINDE GEMEINTE TOT RASQURT, INT 42sTE JAAR SYNS OUDERDOMS IN DEN HEFRE GERUST, VERWACHTENDE MET ALLE HEYLIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM, ONSEN HEERE.
Huismerk nr. 477, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters T.M.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale bibliotheek van Friesland, handschrift nr. 172, blz. 102; en: RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 82, 24 mei 1746.
GDW, blz. 594, nr. [3277].

[3278]DEN 20STEN FEBRUARY IN DEN JAAR 1806 IS HILDE DOEWES OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 67 JAAREN, EN HAAR LEEVEN EGTGENOOT VAN LUURT KLASEN EN BY HARE TWEDE VERBINDING MET KLAAS BERENTS, LEGT HIER MET VYF HARER KENDEREN EN FEN KLEINKIND BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen. Links: Gedeeld: I op een terras een omziende gans met een klaverblad in de bek; II op een gewelfd terras drie gebladerde korenhalmen.
HIER RUST IK MET MANS EN KINDREN TEER / ZE HEBBEN ONS ALLE GEZET HIER NEER / TOTDAT ONS GOD OPWEKKEN ZAL / DOOR ZYN ENGELEN BAZUINGESCHAL.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3280.
GDW, blz. 594, nr. [3278].

[3279]ALS LANDMAN HY ZYN VOREN PLOEGDE / EN IN ZYN STAND ZICH VERGENOEGDE / HY VOND IN 'T AARDSCH GELUK ZYN DOEL / EN DROEG EEN TEDER HARTSGEVOFL OMTRENT ZYN HAVE EN HUISMANSCHAP / BEKLOM ZYN HUWLYKS TWEEDE TRAP / MAAR ACH, DEN DOOD HEM OVERWON / HIER 'T STRYDPERK NIET BEHOUDEN KON / NU RUST HIER TOT DEN JONGSTEN DAG / IN HOOP HY 'T HEIL OMHELZEN MAG.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Gedigten van Jacob J. Sytsma, blz. 116, handschrift, bezit van de heer L. Zuidevcld, Grijpskerk. Betreft Albert Geerts, overleden Saaksumhuizen, op Zandvoord, 30 januari 1809, oud 55 jaren en 10 maanden.595
GDW, blz. 594, nr. [3279].

[3280]Wapen: Drie klaverbladen.
N.B. Zie: GDW, nr. 3278.
GDW, blz. 595, nr. [3280].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina