Baflo

c. BAFLO (VR 1594)

1. Meubilair

a. Portret

[290]Daarby vonde ik ook aldaar nog in de pastorie van ds. Johannes Dalhof te Baflo het schilderie in 't groot van Johannes Knyf, eerste bischop van Groningen, met dit bijschrift: EFFIGIES RMI DNI D. IOHANNIS KNYF, PRIMI EPISCOPI GROENINGENSIS QUI UBI ANNIS OCTO FOELICITER HUIC PRAEFUIT ECCLESIAE OBIIT ANNO 1576, DIE VERO OCTOB. PRIMA CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN SANCTA PACE. AETATIS SUAE 63.
Wapenspreuk: CONFORTARE.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Jakobus Isebrandus Harkenroht. Oostfriesche oorsprongkelykheden. 2. druk. 2. deel. Groningen 1731. Blz. 791. Zie voor niet vermelde wapen: GDW, nr. 259a.
GDW, blz. 100, nr. [290].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[291]INT JAER ONS HEREN MV`XLVII, OP DEN XVIII DACH OCTOBRIS, STARFF DE ERBARE SYGER EYSENS, DEN GHOT GHENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Drie rozen, vergezeld in het schildhart van een bol. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: aan n gebladerde stengel drie rozen, 1 en 2.
GDW, blz. 100, nr. [291].

[-]N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 372 en 505. Zie: GDW, nr. 715.
GDW, blz. 100, nr. [-].

e. BAFLO (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[701]ANNO 1656, DEN 14 MAY, IS DESE KERCKE GEREPARERT ALS DE E. E. JUNCKER EYZO JARGES ENDE DE ER. DERCK WIRSEMA MEDE COLLATOREN ENDE KERCKVOOGDEN WAEREN ENDE DE ER. HINRICUS ELBERGIUS PASTOOR WAER.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat Xl.
GDW, blz. 174, nr. [701].

b. Pastorie

1. Balk

[702]ANNO 1595, DEN V JULY, ALS HIERONYMUS ATENA PASTOR, PETER GOENS UN SIRP ELEMA KERKVOGEDEN WEREN.
N.B. Oorspronkelijk in "het zaal", in 1876 gebruikt hij bouw van nieuwe pastorie boven zuidwestelijke kamer. Vermeld: RAG, Lidmatenboek; fragmentarisch ook: Jakobus Isebrandus Harkenroht. Oostfriesche oorsprongkelijkheden. 2. druk. 2. deel. Groningen 1731. Blz. 790. Hier echter ATTENA.175
GDW, blz. 174, nr. [702].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Uurwerk

[703]EISO JARGES, HEER VAN MEYMA, HEFT ME LATEN MAEKEN ANNO 1680 DOOR DERCK ELLES, UIRWERCKMAKER TOT SUITHORN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale bibliotheek van Friesland. Handschrift nr. 172, blz. 25.
GDW, blz. 175, nr. [703].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[704]DIT GESTOELTE IS GERENOVEERT SYNDE ... KERKVOOGDT 1792. N.B. Sedert c. 1955 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 175, nr. [704].

4. Gedenktekenen

a. Rouwbord

[705][HOOGED. EN WELGEBOREN HEER JOHAN HORENKEN, TOPARCHA TO BAFLO, MAARHUISN EN MENSINGEWEER, OBI1T 1654,] AETATIS SUAE 47. [165]4.
Wapen: Gevierendeeld: 1 Horenken; II Clant; III Wyfringe; IV Hinckart [2].
Kwartieren:
[HORENKEN][ENTENS][CLANT][MANNINGA]
[WICHRINGE][ALBERDA]ADDINGARIPPERDA
[WYFRINGE][BARSENS]HINKERT [2]MEPSCHE
[BENNINGA][ULGER]BALVERENTAMMINGA
N.B. Het oorspronkelijke op twee planken, waarvan bovenzijde afgezaagd. Deze c. 1926 gevonden te Stedum in varkenshok en vervolgens aangevuld, gerestaureerd en geplaatst in hervormde kerk Stedum. In 1970 opgeknapt en gehangen in hervormde kerk Baflo. Alle aanvullingen tussen vierkante haken. Kind van Johan Horenken, jonker en hoofdeling te Baflo, Ranum, Maarhuizen en Mensingeweer, gehuwd Groningen 4 februari 1621 Anna Clant van Stedum, nalatend een ongenoemde en voor 31 augustus 1652 overleden zoon. Zie: NLW, 1954, k. 305-306.
GDW, blz. 175, nr. [705].

b. Naamplaten van doodkisten
N.B. Beschilderd metaal.

[706]COPPEN JARGES OBIIT ANNO 1654, DEN 4 JUNY.
Wapen: Jarges.
GDW, blz. 175, nr. [706].

[707]VROUW AVE JARGES GEBOREN UBBENA STORF 1660, DEN 29 APRILIS, OUDT 22 JAREN.
Wapen: Ubbena.
N.B. Vrouw van Schelto Jarges. Zie: NLW, 1967, k. 132.
GDW, blz. 175, nr. [707].

[708]JUFFER ANNA JARGES STORF 1660, DEN 1 SEPTEMBR, OUDT 18 MAANDEN.
Wapen: Jarges.
GDW, blz. 175, nr. [708].

[709]1691, OBIIT DEN 15 NOVEMB. BOUWE JARGES GEBOREN COENDERS, VROU VAN MEYMA ETC. AETATIS 5[9].
Wapen: Coenders [1].
N.B. Misschien 58 inplaats van 59. Vrouw van Eisso Jarges. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 17, 1963, blz. 179.176
GDW, blz. 175, nr. [709].

[710]JR. EYZO JARGES VAN MEYMA OBIIT DEN 12 OCTOBR 1695, AET. 11 JAAR, 6 MAEND.
Wapen: Jarges.
GDW, blz. 176, nr. [710].

[711]VROUW ANNA LEONOORA JARGES GEBOOREN RIPPERDA, VROUW VAN MEYMA, OBIIT DEN 28 FEBRUAI 1701, AETA. 33.
Wapen: Ripperda.
N.B. Vrouw van Coppen Jarges. Zie: RIP, Blatt 7, Nr. 153.
GDW, blz. 176, nr. [711].

[712]BOUWYNA PETRONELLA JARGES VAN MEYMA, OUT VYF JAAREN, GESTORVEN DEN 27 AEBRUARY 1704.
Wapen: Jarges.
GDW, blz. 176, nr. [712].

[713]COPPEN JARGES, HEER VAN MEYMA, RITMR. VAN EEN COMP. CAVALL., OBIIT DEN 17 JANW. 1705, AET. 46.
Wapen: Jarges.
GDW, blz. 176, nr. [713].

c. Grafzerken

[714]ANNO 1598, 12 DIE NOVEMBRIS, OBIIT NOBILISSIMA PIISSIMAQUE MATRONA IOHANNA INGEN NUELANDT DE VALBURG, UXOR NOBILISSIMI HULDERICI AB EWSSUM, IN RASQUART, BAFLO ET LINDAE CAPITALIS.
Kwartieren met helmtekens: I NUELANDT. II BRAKEL. III HACKFORT. IV BRIENEN.
HIC QUAE [I]ANA IACET CLARO NULANDIS AB EWSSUM / HULRICO THALAMI FOEDERE NUPTA FUIT / QUATUOR EXPLERAT DECIMO SEPTENNIA AB ANNO / AETATEM NIMIS [IILV] FLORE VIRENTE BREVEM / INTER DIFFICILES CUM NON] ENECTA LABORES / PARTUS CEV VITIS FALCE RESECTA CADIT / CONTIGIT OPTATAM PIA METAM FOEMINA CHRIST! / QUEM COLVIT VVLTV NUNC SATIANDA SUO. XPONODISTIXON
POSTERA MARTINI VRAE CEV IIXA CORONIS / CLAVSVLAQVE AB NVLANT IANA PFRACTA TIBI Ear.
N.B. Chronogram bevat jaartal 1598.
GDW, blz. 176, nr. [714].

[715][a]ANNO 1587, DEN 7 APRILUS, IS IN DEN HEREN ENTSLAPEN DEN ERBAREN JACOB HALSEMA THO LUTKE SAEXUM, VORWACHTEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een met een ster beladen dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen. Links: Drie lelin, vergezeld in het schildhart van een roos.
GDW, blz. 176, nr. [715][a].

[715][b]ANNO 1606, DEN 12 JULI, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DIE ERSAME UNDE DOEGETSAME VROUWE JOHANNA ELEMA THO LUTKE SAEXUM, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Een adelaar. Helmteken: Elama.
N.B. Johanna Abels, weduwe Jacob Halsema, gehuwd 22 juni 1588 Sirp Flama Zie: RAG, Archieven (De Marees) van Swinderen, inv. nr. 12. Huwelijks contract.
GDW, blz. 176, nr. [715][b].

[715][c]1623, D. 3 SEPT., IS ANNEKEN NOMDES IN DEN HEERE GERUST. 1644, D. 9 AUG., IS TRINTIEN NOMDES IN DEN HEERE UNTSLAPEN.
Wapens: Rechts: Twee uit de schildranden komende, met pofmouwen beklede armen, met inelkaar sluitende handen. Rechts: Doorsneden: A. Elama; B. Allersma.
N.B. Vervaardigd c. 1650.177
GDW, blz. 176, nr. [715][c].

[716]C.F. ... ABBRINGE LUTKE SAXUM ANNO 1612.
Wapen: Een naar rechts gewende gezichtswassenaar.
GDW, blz. 177, nr. [716].

[717]... G.E. ... LUTKE CAXUM ...
Wapen: Een naar rechts gewende gezichtswassenaar.
GDW, blz. 177, nr. [717].

[718]ANNO 1628, DEN 16 MARTY, IS DE ERBARE ENDE WOLGELERDE NOMDO FOCKENS TOE LUTKE SAEXUM IN DEN HEEREN ENTSLAPEN, VERWACHTENDE ALHIR EEN VROELICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Twee uit de schildrand komende, met geplooide pofmouwen beklede armen, met inelkaar sluitende handen. Links: Elama. Helmteken: een vlucht.
ANNO 1630, DEN 16 JUNY, IS IN CHRISTO VERSTORVEN FOCKO NOMDES, EENIGE SOENKEN VAN NOMDO FOCKENS, OLT SINDE SES JAEREN, ENDE LIGT ALHIR MET SIN VADER BEGRAVEN.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 724.
GDW, blz. 177, nr. [718].

[719]ANNO 1640, DEN 14 JULI, IS ALLERT FOCKENS IN DEN HEEREN GERUST, WIENS SELE IN GODT CHRISTELICK IS.
Wapens: Rechts: Op een terras drie korenhalmen. Links: Drie klaverbladen.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 733. Sedert c. 1950 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 177, nr. [719].

[720]ANNO 1640, DEN 21 DECEMBRIS, IS VERSTORVEN DEN WELEDELEN FERENTFESTEN HAYO LEWE, HEERE TOE MEYMA, TOT BAFFLO ENDE RASQUERT MET D'ANNEXE CASPELEN JONCKER ENDE HOEVELINGH, WEENS ZIELE GODT GENAEDICH SY.
Wapen en helmteken: Lewe.
Kwartieren met helmtekens:
LEWESCHAFFER
ADDINGAMEPSCHE
TEN GRAEVEGAIKINGA
TEDEMAJARGHES [1]
GDW, blz. 177, nr. [720].

[721]ANNO 1642, DEN 25 NOFEMBER, IS ZALIGE MARTIEN DERCKS, DERCK MEINERTS L.D., IN DEN HEREN GERUST.
Wapen: Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van de letters M.D. N.B. Letters L.D. kunnen worden opgelost tot lieve dogter.
GDW, blz. 177, nr. [721].

[722]ANNO 1647, DEN 28 APRIL, IS VERSTORVEN DEN EERW. WELGELEERDEN GERHARDUS STENIUS, IN SYN LEVENT 33 JAREN PASTOR TOT BAFFLO, WIENS SIELE GODT GENADICH IS. AETAT. LXIII. SPES MEA CHRISTUS.
Wapens: Rechts: Een hanepoot. Links: Een aanziende mensenschedel zonder onderkaak en twee schuinkruislings geplaatste doodsbeenderen onder elkaar, vergezeld van drie sterren. Helmteken: een haan.
GDW, blz. 177, nr. [722].

[723]ANNO 1651, DEN 26 FEBRUARIUS, IS RICKERT MENNES IN DEN HEREN GERUST.
Wapen: Geruit en over alles heen een linkerschuinbalk, beladen met een ster tussen twee rozen.
LAET LOPEN, WIE LOPEN LUST / MYN TYD IS UIT, ICK BEN IN RUST / SY HEBBEN MY GELErr NAAR HIER / ALS GOD BELIEFT, VERRYS IK WEER.178
GDW, blz. 177, nr. [723].

[724]A 1652, DEN 16 JULLI, IS DIE DUUCHTSAME TUINNISIEN NOMDES IN DEN HEEREN GERUST, DIE HUISFROU VAN DIE EERBARE DIRCK WIERSMA. DESSELVE MAENS DEN 22 IS DIE SONE GARMT WIERSMA IN DEN HEEREN GERUIST, DEN 7 AUGUSTI IS CLASCHE WIERSMA IN DEN HEEREN GERUIST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Zie: GDW, nr. 718.
GDW, blz. 178, nr. [724].

[725]1654 DEN 1 SEPTEMBRIS STORF DE WELEDELGEBOORNE VROUW BAUWE JARGES, VROUW TOE MEYMA TOT BAFFLO, RASQUART, DEN ANDEL, TINALDINGE, RANUM, MAERHUYSEN ENDE ti ENSINGEWEER, VERWACHTENDE EEN VROLYKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen met helmteken: Jarges [2] Kwartieren:
JARGESENTENS
FROMA [1]OMPTEDA
HEERALMAUTERWICK
TER LANEHARSENS [2]
GDW, blz. 178, nr. [725].

[726]GES INA ELBERGEN ... 1651, 1 NOVEMB. ... 1655, 21 SEPTEMB.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 728.
GDW, blz. 178, nr. [726].

[727]ANNO 1659, DEN 10 AUGUSTUS, IS FOCKE MENNES IN DEN HEEREN GERUST ...
Wapen: Geruit en over alles heen een linkerschuinbalk, beladen met een ster tussen twee rozen.
N.B. Vers: GDW, nr. 723.
GDW, blz. 178, nr. [727].

[728]AELTJEN ELBERGHEN, NATA ANNO ... BR,. DENATA ANNO 1669, 18 DECEMB.
N.B. Zie: GDW, nr. 726. Geboortedatum 8 februari 1652. Zie: RAG, Archief classis De Marne, inv. nr. 11.
GDW, blz. 178, nr. [728].

[729]ANNO 1669, DEN 21 DECEMBER, IS DIE EERBAERE DERCK WEERSEMA, MEDE COLLATOR EN KERCKVOOGHT TOT BAFFLO, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO.
Wapen: In een nest een omgewende pelikaan met opgeheven vlucht en met drie jongen. Helmteken: een zich in de borst pikkende pelikaan niet opgeheven vlucht, doch zonder jongen.
ANNO 1668, DEN 25 MAIUS, IS DIE EERBARE JUNGELYNCK JURJEN WEERSEMA, SOONE VAN DEN EERBARE DERCK WEERSEMA, OUT SINDE NEGEN JAER, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13b, Salych ...
GDW, blz. 178, nr. [729].

[730]ALETTA EPPINGH, R. DN. HENR. ELBERGEN V.D.M. ECCL. BAFFELTANAE UXOR CHARISS. PIE IN CHRISTO DENATA ... 4 NOVEMB. 1675.
Wapen: Een linkerschuinbalk, vergezeld van twee rozen.179
GDW, blz. 178, nr. [730].

[731]HENRICUS ELBERGEN, PASTOR TOT BAFLO RASQUERT, HEBBENDE 41 JAER DESE GEMEINTE BEDIENT, IS GESTORVEN DEN 3 APRIL 1689 EN DEN 15 DITO ALHYR BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE. AETAT. 68.
Wapen: Op een terras een geklede man, met een kuitbroek en met een breedgerande hoed, snoeiend een gestileerde palmboom.
GERECHTICHEYT HEEFT HY EN WAERHEYT VEEL GESCHREVEN/HEEFT NU SYN WERCK VOLBRACHT EN RUST IN 'T EEUWIG LEVEN.
N.B. Hierop ook: KERCK... [BA]FLO.
GDW, blz. 179, nr. [731].

[732]ANNO 1704, DEN 4 NOVEMBER, IS DIE DEUCHTSAMEN LOUKE JACOBS, DIE HUISFROUWE VAN SALYGE DERCK WEERSEMA, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDIE EEN SALYGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO.
Wapen: Een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van een ster. Helmteken: een gezichtswassenaar, vergezeld van een ster.
ICK BIN VERSEECKERT, DAT DIE DOOT MI NIET SAL SCHEYDEN VAN DE LYEFDE GODTS, WELCKE IS IN CHRISTO JESU ONSEN HEEREN. ROM. 8.
ANNO 1656, DEN 7 JULY, IS DIE DEUCHTSAME TONNISKE WEERSEMA, DOCHTER VAN DIE EERBARE DERCK WEERSEMA, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST.
ANNO 1662, DEN 3 JUNY, IS DIE DEUCHTSAME TONNISKE WEERSEMA, DOCHTER VAN DIE EERBARE DERCK WEERSEMA, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST.
ANNO 1663, DEN 10 MAY, IS DIE DEUCHTSAME TONNISKE WEERSEMA, DOCHTER VAN DIE EERBARE DERCK WEERSEMA, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST.
N.B. Bijbeltekst: Romeinen 8:38a-39b.
GDW, blz. 179, nr. [732].

[733]ANNO 1716, DEN 31 MAYUS, IS DE EERBARE JACOB KARSJENS, IN SYN LEVEN DYAKEN EN SCHATBEURDER TOT BAFLO RASQERT, CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, OUT IN 'T 72 JAAR, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Bijbeltekst: Filipp. 3:10 en 11:
HEERE MYN GODT, LEERT DOCH DEN GEKRUISTEN CHRISTUM IN DE KRACHT enz.
N.B. Zie: GDW, nr. 719. Sedert c. 1950 niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 21.
GDW, blz. 179, nr. [733].

[734]1723, DEN 5 AUGUSTI, IS D. DEUGTSAME ELISABET MEEKHOF, DOCHTER VAN D. REKENMR. MEEKHOF, IN 'T 28 JAAR IN DEN HEER ONTSLAPEN.
HYR RUST EEN JONGE DOGHTER TEER / WIENS SPRAAK WAS MEESTAL VAN DEN HEER / HAAR ZIELEN WENS WAAR HEMELS HOOG / NABY DEN HEER WAS HAARE OOG / STERVEN ALTOOS WAAR SY BEREID / ALS 'T MAAR STREKTE TOT ZALIGHEID.
GDW, blz. 179, nr. [734].

[735]ANNO 1729, DEN 28 SEPTEMBER, IS DE DEUGTSAME TRYNTIEN HARMENS, HUISVROUW VAN DE REKENMEESTER M. A. MEEKIIOF TOT BAFLO, INT 60 JAAR HARES OUDERDOEMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld voor het gezicht van een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart.180
DEN WELKEN IK VOOR MY ANSCHOUWEN SAL EN DIEN / MYN EYGEN OOGEN EN GEEN VREEMDE SULLEN SIEN / IN MYNES HERTEN SCHOOT VERLANGEN MYN GEDAGTEN / MYN NIEREN ZYNT, DIE SEER OP MYN VERLOSSING WAGTEN.
GDW, blz. 179, nr. [735].

[736]ANNO 1733, DEN 29 JANUARI, IS ASKE LIPPES, DE DEUGHTSAME HUISVROUW VAN HAYE DERCKS, KOOPMAN TOT BAFLO, GERUST, OUT INT 30sTE JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
IN BEST VAN 'T LEVEN BEN ICK RUST / HAASTIGH EN BLOEYENT UITGEBLUST / O GROOTE GODT, MYN SCHEPPER REIN / MYN HOOP EN TROOST SYT GY ALLEIN.
ANNO 1730, DEN 27 NOVEMBER, IS JANTIEN HAYES, DE DOGHTER VAN HAYE DERCKS, KOOPMAN, GERUST, OUT INT DERDE JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 22. OMJ.
GDW, blz. 180, nr. [736].

[737]ANNO 1734, DEN 8 DECEMBER, IS TONNIS LIPPES, DE SOON VAN LLPPE TONNIS, COOPMAN TOT BAFFELT, IN DEN HEERE GERUST, OUT TWINTIGH JAAR EN AGHT MAANDEN EN ELF DAGEN, EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM ONZEN HEERE.
Medaillon: Huismerk nr. 105, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en de letters T. L.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 755. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 22. OM.).
GDW, blz. 180, nr. [737].

[738]ANNO 1735, DEN 23 OCTOBER, IS M. A. MEEKHOF, OUDT REEKENMEESTER DESER PROVINTIE, WEEGENS STADT EN LANDE IN QLTE OVERRIGTER DER BEYDER JUIRISDICTIEN VAN BAFLO RASQUERT, SICRETARIUS VAN SCHOUWER- EN HOUWERZYLEN, MEEDEOUDERLINGH DER GEMEYNTE BAFLO RASQUERT, INT OUDERDOM VAN 6- JAAREN SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN. VERWAGHTENDE MET ALLE WAERE GELOVIGE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert, vergezeld links van de boom, zwevend boven het terras, een omgewende doodkist.
WANT MYN VERLOSSER LEEFT, IK WEET HET EN HY SAL DE LAASTE OVER 'T STOF GAEN OPSTAEN OVERAL ALS SULLEN NA MYN HULT DOOR KNAAGT SYN DESE BEENEN. DAN SAL IK UIT MYN VLIES GOD SIEN VOOR MY VERSCHEENEN.
GDW, blz. 180, nr. [738].

[739]ANNO 1738, DEN 25 ..., IS DE EERBARE JACOB ALBERTS, MEDE ZYLRYGTER AN DE SCHEPPERY TOT BAFLO, OUT IN 'T 30STE JAAR, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN VROOLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 106; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
WAT IS DE MENSCH VOOR U, O HEER / GY GOD VAN MAJESTEIT EN EER / ALS GY MAAR SPREEKT, O MENSCHENKINT / DAN 1S DE MENSCH NIETS MEER ALS WINT / MAAR GY, O GOD, HERSTELD HEM WEER / TEN JONGSTEN DAG TOT UWER EER / OM 'S HEILANDS BLOED, VOOR ONS BEREIT / SOO LEVEN WY IN EEUWIGHEID.
ANNO 1738, DEN 17 JUNIUS, IS MARTIEN JACOBS, HET DOGTERTJE VAN JACOB ALBERTS, OUT.. WEEKEN, IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Sedert c. 1950 niet meer aanwezig.181
GDW, blz. 180, nr. [739].

[740]ANNO 1741, DEN 2 DESEMBER, IS DE EERBARE GEERTRUIDT ULFERTS WYRSUM, HUISVROUW VAN TONNIS CLASEN VAN LUTTEKE SAXUM, IN DEN HEERE GERUST, OUT INT 56STE JAAR, VERWAGTENDE MET ALLE REGTVEERDIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters G.U.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 23. OMJ.
GDW, blz. 181, nr. [740].

[741]ANNO 1748, DEN 8 FEBRUARIUS, IS LUDEWE ARIS, DE DEUGTSAME HUISVROUW VAN HEERKE CORNELIS, IN HET 75STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart, vergezeld van drie klaverbladen, I en 2, en van de letters L.A.
GDW, blz. 181, nr. [741].

[742]ANNO 1748, DEN 27 FEBRUARI, 1S D. EERSAME L1PPE TONNIS, IN LEVEN COOPMAN TOT BAFLO, IN HET 82STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GER ... EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE UIT GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 179, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters L.T.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 23. OMJ.
GDW, blz. 181, nr. [742].

[743]ANNO 1748, DEN 10 NOVEMBER, IS TRYNJE JANS, HUISVROU VAN CORNELLIS JACOBS, OVERLEEDEN IN HET 76 JAAR HAARES OUDERDOMS.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 24. OMJ
GDW, blz. 181, nr. [743].

[744]1754, DEN 17 MARTIUS, IS DE EERSAME YSEBRANT ALBERTS IN HET 31sTE SYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN SALYGE OPSTANDINGE DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
AL BEN IK OOK SEER JONCK GERUST / HAASTIG EN BLOEYENT UITGEBLUST / O GROTE GODT, MYN SCHEPPER REIN / MYN HOOP EN TROOST SYT GY ALLEIN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 24. OMJ.
GDW, blz. 181, nr. [744].

[745]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERBARE MARTJE FRIKS, DE DEUGTSAME HUISVROU VAN CORNELIS HENDRIX, HARTHOUWER TOT BAFLO, IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 13 OCTOBER 1754, [EN] ONSE KLEIN SOONTJE, DEN 25 DITO GERUST EN LEIT AN DE REGTERHANT VAN HAAR, OUT 39 JAAREN, 4 MAANT EN 3 DAGEN.
Bijbeltekst: Openb. 14-13.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 24. OMJ.
GDW, blz. 181, nr. [745].

[746]ANNO 1756, DEN 6 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME ARIS ONNES IN HET 62sTE JAAR SYNS OUDERDOMS GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Embleem: Een klaverblad.
HIER LEIT HET LIGHAAM ONBESWAART / EN RUST EN ROT EN WORT TOT AART / EN HOOPT HIERNA WEER OP TE STAAN / OM MET DEN BRUIDEGOM IN TE GAAN.182
GDW, blz. 181, nr. [746].

[747]1758, DEN 13 SEPTEMBER, IS DE EERSAME SYMEN PETERS, GEWEEST HUISMAN TWE JAAR EN 7 MAANT TOT RASQUERT EN 28 JAAR 5 MAANDEN SYN OUDERDOM, DOE HY RUSTE.
DIE VROEG AEN SYNEN SCHEPPER DAGT / DIE NA GODTS KENNIS HEEFT GETRAGT / DIE IN 'T GEVOELEN VAN SYN SONDEN / SOGT NA 'S LAMS BLOET EN IN SYN WONDEN / NA VREED MET GODT EN DIE DER DEUGDT / HAD LIEF, MAAR DIE DES WEERELDTS VREUGDT / VERWIERP, AL SCHEYDT HY JONG UIT 'T LEVEN / DIE HEEFT TEN GOED EEN SPOOR GEGEVEN / O LEESER, SOEKT DAN 'T SMALLE PADT / 'T WELK LEYDT NA 'S HEEMELS VREEDE STADT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 24. HVH. OMJ.
GDW, blz. 182, nr. [747].

[748]1760, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE EERWAARDE ELYSABET TONNIS, WEDU. LUIRT LUIRTS VAN LUTKE SAAXUM, IN HET 85sTE JAAR HAARS OUDERDOMS GERUST.
1761, DEN 9 DECEMBER, IS DE EERWAARDE GEESKE LUIRTS, DOGTER VAN LUIRT LUIRTS EN ELYSABET TONNIS, IN 61sTE JAARS HARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN ZYN HIER BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 25.
GDW, blz. 182, nr. [748].

[749]HIER LEIT BEGRAVEN DE AGTBARE JAN CLASEN, IN ZYN LEVEN WEL 50 JAAR SCHOENMAKER EN WEDMAN EN SCHATBEURDER TOT RASQUERT, MEDE OUDERLING IN DESE GEMEENTE EN IS IN ZYN 74STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ONTSLAPEN DEN 9 SEPTEMBER 1760 EN SAL MEDE OPSTAAN TEN LAATSTEN DAGE.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 107; II een schoenmakersmes en een leest naast elkaar.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 182, nr. [749].

[750]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERBARE AUKE JACOBS, DE HUISVROU VAN HAAR DERDE MAN KLAAS JANS, INT 39sTE JAARS HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN DEN 30 MARTIUS 1761 EN SAL MEDE OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE.
ZO HAAST HAARS LEVENS MIDDAGZON / VOORSPOEDIG HAREN LOOP BEGON / BEGON OOK STRAKS HAAR STERVEN / HET SCHEIDEN WAS VOOR MAN EN KINDEREN / MAAR DE SULKS BOVEN GOD BEMINNEN / KAN NOOIT GEEN HEIL BERVEN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 25. OMJ.
GDW, blz. 182, nr. [750].

[751]1761, DEN 9 DESEMBER, IS GEERTRUIT ROELFS, DE DEUGTSAME HUISVROU VAN PETER MENKES, BAKKER TOT BAFLO, IN HET 62sTE JAAR HARES OUDER DOMS OVERLEDEN EN SAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAASTEN DAGE.
MYN LEVENSDRAAT IS AFGESNEDEN / MYN LIGHAAM RUST INT STOF / O MENS, BEDENK U TYT OP HEDEN / EER U DE DOOD SNYT OF.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 25. OMJ.
GDW, blz. 182, nr. [751].

[752]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERBARE TIETJE JANS, DE WEDUWE VAN DE EERSAME ALBERT ISEBRANTS TOT BAFLO, GERUST DEN 26 JANUARIUS 1762 IN OUDERDOM VAN 75 JAREN, DINGSDAAGSMORGENS OM DRIE UIR.
Bijbeltekst: Job 7:10. SY enz.
GDW, blz. 182, nr. [752].

[753]ANNO 1762, DEN 4 DESEMBER, IS JANTJEN HAJES, DE DEUGTSAME HUISVROU VAN DERCK REINDERS, COOPM. TOT BAFLO, GERUST, OUT 31 JAREN EN 3,1 UIR, EN LEIT ALHYR BEGRAVEN.183 O GOD], WAT SYN WIE MINSCHEN HYR ; WAT IS ONS LEVEN ACH , EEN NIEIIG IET, SOO DAT HET SCHYR / GEEN LEEVEN HEETEN MAG / TEREGT GETEEKEN BIE EEN ROOS / OF BLOEM VOL SOETIGHEIT / DIE HEEDEN TOONT EEN BLIE GEBLOOS / EN MORGEN NEEDER LELT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 26. OMJ.
GDW, blz. 182, nr. [753].

[753A]... 62, IS DE EERSAME ... MAKER IN HET LEVEN TOT ... ZIEKTE ZAGTE ONTSLA ... .7 JAREN EN IS HIER ... WENSCHENDE TE ... BOOM DES LEVEN ... DEN VAN HET ... GODS... S ... VRIENDLYK EN GOET ... DAT ONS BETR...T ... ER ENDE GENADE ... VROEG OF SPADE ... IN GEEN NOOT ... T IN DEN DOOT ... OP HEM BOUWT ... GANSCH BETROUWT,
Wapen: Gedeeld: 1 verdwenen; lI drie klaverbladen onder elkaar. N.B. OMJ.
GDW, blz. 183, nr. [753A].

[754]HIER LEIT BEGRAVEN DE EERSAME AARIS ALBERTS EN IS IN 'T 52srE JAAR ZYNS OUDERDOMS ONTSLAPEN DEN 5 FEBRUARIUS 1763.
Bijbeltekst: Job 7:10.
GDW, blz. 183, nr. [754].

[755]1763, DEN 23 SEPTEMBER, IS REINDER DERCKS, DE ZOON VAN DERCK REINDERS EN JANTIEN HAYES, GESTORVEN, OUT IN HET 8sTE JAAR, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 737.
GDW, blz. 183, nr. [755].

[756]1765, DEN 12 JULIUS, IS DE EERSAME TONNIS CLASEN, IN SYN TYT WOONAGTIG OP LUTTESAXUM, LEERAAR DER DOOPSGESINDE GEMEENTE TOT RASQUERT, IN HET 58srE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE REGTVEERDIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 927, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters T.C.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 26. OMJ.
GDW, blz. 183, nr. [756].

[757]1765, DEN 21 NOVEMBER, IS AEGTIE JACOBS, DE DEUGTSAME HUISVROU VAN SYRT DERKS TOT RASQUERT, IN HET 45sTE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
DAT IS HET ENT VAN KLEIN EN GROOT / DAAR WAST GEEN KRUITZEN VOOR DEN DOOT / HOE 'T HEGT EN KLEEFT, HIER MOET 'T SCHEIDEN / HET IS DAN BEST, JA WEER HET BEST / CHRISTUS TE OMHELZEN HET ALDERBEST / DIE ZAL ONS DOOR DE DOOD GELEIDEN.
GDW, blz. 183, nr. [757].

[758]HIER LEIT BEGRAVEN, VRIENDT, DIT LEEST / DE WEDUW HARM ONNES GEWEEST / DE MARTIEN HARMENS EERBAAR OUT RYKLYK NEGENVYFTIG JAAR / MEN JUNY VYF EN TWINTIG SEGT HEEFT SY HAAR LEVEN OFGELEGT / 1767 / VERWAGT OP HOOP, DAT SY MAG IN, TEN JONGSTEN DAGE VROLYK SYN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 27. OMJ.
GDW, blz. 183, nr. [758].

[759]ANNO 1767, DEN 19 OCTOBER, IS DE AGTBARE JAN HARMS KNOL, DE SOON VAN HARM JANS KNOL EN ANJE ALBERTS, IN HET 27srE JAAR ZYNS OUDERDOMS UIT DESE WERELT WEGGERUCKT EN IS IN DESE RUSTPLAATSE NEDER GELEGT EN SAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN LAATSTEN DAGE.
Medaillon: Drie knollen met afgesneden loof, dicht bij elkaar, 1 en 2, vergezeld van drie klaverbladen, verder van elkaar, 1 en 2, en van de letters ].H.184
WANT ALLE VLEES IS ALS GRAS ENDE ALLE HEERLYKHEIT DES MENSCHEN IS ALS EEN BLOEME DES GRAS, HET GRAS iS VERDORRET ENDE SYN BLOEME IS OFGEVALLEN.
GDW, blz. 183, nr. [759].

[760]ANNO 1768, DEN 24 NOVEMBER, IS DE EERSAME HEINE UBELS, IN ZYN LEVEN WOONACHTIG GEWEEST TOT MEILANDT ONDER KLOKSLAG VAN BAFLO, EN LEID ALHIER BEGRAVEN IN 'T 49srE JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEDEN IN HOOP VAN VERWAGTING EENER ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN UIT GENADE DOOR JESUM CHRISTUM.
Huismerk nr. 109, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters H.U. Bijbeltekst: GDW, nr. 729.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 27.
GDW, blz. 184, nr. [760].

[761]ANNO 1770, DEN 9 NOVEMBER IS DE E. TAMME PIETERS HUISINGA IN HET 60STE JAAR SYNES OUDERI)OMS OVERLEDEN, NADAT HY OMTRENT 29 JAAREN ALS DOOPSGESINDE LEERAAR HET PREDIKAMPT HEEFT BEDIENT EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
GY HEBT ONS MENIGMAAL, GETROUWE VRINT, VOOR DESEN / UIT CODES HEILIG WOORT MET VASTEN GRONT BEWESEN / DAT ONS ELENDIG VLEES, ONS WANKELBAREN STAAT / GELYK EEN SCHRALEN WINT, GELYK EEN DAMP VERGAAT / DE MONT, DIE TOT HET VOLK SOO DEFTIG HEEFT GESPROKEN / LErr IN HET DUISTER GRAF MET AARDE TOEGELOKEN / DE STEM IS, ALS EEN ROOK VERDWENEN IN DE LUGT / DIES BLIJFT ONS NIET, EYLAAS, ALS MAAR EEN DROE1GESUGT.
Wapen: Huismcrk nr. 145, vergezeld van de letters T.P.H.
GDW, blz. 184, nr. [761].

[762]GEDENKSTEEN VAN REINDER JANS HOMAN, IN LEEVEN PELMULDER EN OUDERLING TE RASQUERT, GERUST IN DEN HEERE DEN 18 JULY 1771, OUD LXXIV JAAR, Xl MAANDEN, XXV DAGEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Embleem: Een molen met wieken in rouwstand.
GEEN VROOMHEID, DEUCHT NOCH EER KAN VAN HET GRAF BEHOUDEN / DEN BRAAVEN MOLENAAR, DEN VRIEND VAN GOD EN 'T VOLK / HIER RUST rN 'T STOF ZYN LYE, DAT WEEDWE EN WEES BEROUWEN/ DE ZIEL KWAAM DOOR 'T GELOOF IN D'VREUGD LANGS LUGT EN WOLK / STAA WANDELAAR, BESCHOUW IN HEM DEN DOOD VAN 'T LEEVEN / UW EIND IS OOK NABY, LEER NA GODS HEIL TE STREEVEN.
GDW, blz. 184, nr. [762].

[763]ANNO 1774, DEN 29 MARTIUS, IS DE EERBARE IETJE LIPPES, DE WEDUWE VAN TAMME PIETERS, IN HET 78sm JAAR HARES OUDER DOMS OVERLEDEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
WAT MOET EEN ZIEL AL DOOR DE WEERELT SWERVEN / EER DAT DE DRAAT SYNS LEVENS IS AN 'T ENT / WAT MOET HY NIET AL LYDEN, JA SELFS STERVEN / EER DAT HY GOD IN ZYN VOLMAAKTHEIT KENT / GY ZYT DE BRON, DEWELK MYN ZIEL KAN LAVEN / EN VOOR MYN ZIELENRUST DIE REGT GEWENSCHTE HAVEN / O EEUWIG EENIG GOED GELUKKIG IS DIEN MENSCH / DIE U, O GOD, ALLEEN HEEFT TOT ZYN ZIELEN WENSCH.
GDW, blz. 184, nr. [763].

[764]... [17]74, DEN 18 A ... JANS KNOL GERRIT HIN ... JAAR HAARS ... MS EN ALHIER BEGRAVEN DEN 27 DESEMBER 1774.
IK HEB BELEEFT WEL HOOGE JAAREN / MAAR DOG DE DOOD WOU MY NIETSPAREN / OK 'K STERK OF 'K SWAK WAS, 'T HIELP NIETS AAN / IK MOEST WEL DOG TEN GRAVE GAAN / OCH MOLT IK DAN EENS VERRYSEN WEER / OM NAMAALS TE ZYN BY GOD DEN HEER.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.185
GDW, blz. 184, nr. [764].

[765]ANNO 1776, DEN 9 JANUARY, IS DE EERSAAME HARM JANS KNOL GERUST OP DE WESTERMEE IN HET 76srE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN LEEVEN MEEDE OUDERLING VAN DE GEMEENTE ALHIER EN MEDE ZYLRIGTER VAN DEESE PLAATS EN WELKE ALHIER LEGT BEGRAVEN.
DE AARDE, DIE IK EERTYTS BOUWDE / WAAROP IK 'T GRAASENT VEE AANSCHOUWDE / VERSORGDE MET EEN STAAGE VLYT / MYN VLEES EN BEEN NU HIER VERSLYT / DEWYL DE HEER IN 'T ENT DER JAAREN / MY IN DIT GRAF DEED NEEDERVAAREN / LEERT LEESER, DIEN IK NIET MEER KEN / HAAST ZYT GE EEN LYK, ALS IK NU BEN.
GDW, blz. 185, nr. [765].

[766]ANNO 1779, DEN 7 OCTOBER, IS DE EERBARE JAN RINTJES, IN LEVEN HUISMAN IN HET MEILAND OP DE PLAATS ALMAHEERT ZYNDE, - OVERLEDEN IN HET 25sm JAAR ZYNS OUDERI)OMS EN LEGT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 146, vergezeld van de letters I.R.
HIER LEIT MYN LICHAAM ONBESWAART / EN RUST EN ROT EN WORDT TOT AART / EN HOOPT HIERNA WEER OP TE STAAN / OM MET DEN BRUIDEGOM IN TE GAAN / TEN JONGSTEN DAG IN 'T HEMELRYK / OM DAAR TE BLYVEN EEUWIGLYK.
GDW, blz. 185, nr. [766].

[767]1779, DEN 27 OCTOBER, IS DE EERSAAME GEERTIE PIETERS, DOGTER VAN D. E. PIETER JACOBS EN DIEWERTIE JACOBS, WOONAGTIG TOT BAFLO OP HYLKEMAHEERT, OVERLEEDEN IN HET 17 JAAR HAARES OUDERDOMS EN LEIT ALHIER BEGRAAVEN.
Wapen: De letters G.P., vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
DEES JONGE BLOEM, DIE IIEERLYK BLOEIDE / IN TOT DEN OUDREN LUST OPGROEJDE / DOOR SAGTEN AART EN SCHOONE DEUGT / NIET VEEL TE VINDEN IN DIE JEUGT / DIE IS HELAAS IN 'T FLUER DER JAAREN / HET MENSLYK DOOTLOT WEDERVAAREN / TOT ALLER BITTERS ROUW VAN VEEL / OCH, MOLT GOD EUWIG ZYN HAAR DEEL.
GDW, blz. 185, nr. [767].

[768]DEN 2 DECEMBER 1781 IS NICLAAS JACOBS SYTSMA OVERLEEDEN, OUD 37 WEEKEN, EN LEGT HIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 185, nr. [768].

[769]RUSTPLAATS VAN HET STERFLYK DEEL VAN DIE EERBAARE DERK REINDERS, IN LEVEN COLLECTER VAN RASQUERT EN KOOPMAN TIE BAFLO EN LAAST HUISMAN -TEN WESTEN VAN BAFLO, OVERLEEDEN DEN 6 DECEMBER 1781, ZYNDE OUD 50 JAAREN, 8 MAANDEN EN 8 DAAGEN.
Wapen: Huismerk nr. 111, vergezeld van onderen van drie klaverbladen naast elkaar. Bijbeltekst: Matth. 5:6.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 30. HVH. OMJ.
GDW, blz. 185, nr. [769].

[770]ANNO 1781, DEN 17 DEZEMBER, IS DE EERSAME TJAAKTIE KORNELIS, HUISVROUW VAN D. E. ENNE HENDRIKS, EN IS OVERLEDEN IN HET 65sTE JAAR HAARES OUDERDOMS EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Vers: GDW, nr. 766.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 30.
GDW, blz. 185, nr. [770].

[771]ANNO 1782, DEN 30 JUINI, IS DE EERBAARE ANJE ALBERTS, DIE WEEDUWE VAN DE E. HARM JANS KNOL, IN HAAR LEEVEN WOONAGTIG OP DIE WESTERMEE EN LAAST TOT BAFFELO ZYNDE, OVERLEEDEN IN HET 66STE JAAR HAARES OUDERDOMS EN LEIT ALHIER TER PLAATS BEGRAAVEN.
IK HEB BELEEFT VEEL HOOGE JAAREN / MAAR DOG DIE DOOD WOUD MY NIET SPAREN / OFK STERK, OFK SWAK WAS, 'T HIELP NIETS AAN / 'K MOEST WEL DOG TEN GRAAVE GAAN t OCH, MOOT IK DAN VERYSEN WEER / OM NAMAALS TE ZYN BY GOD DEN HEER.186
GDW, blz. 185, nr. [771].

[772]IN 'T JAAR 1783, DEN 7 MAART, IS OVERLEEDEN JAN REINDERS HOMAN, ZOON VAN REINDER JANS HOMAN EN TRYNJE ENGBERTS, WONENDE OP DIE PELMOOLEN TIE RASQUERT, IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAAREN EN 10 MAANDEN, VERWAGTENDIE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR DEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Embleem: Een molen met wieken in rouwstand.
Bijbeltekst: 1 Cor. 15, vers 21-23.
GDW, blz. 186, nr. [772].

[773]GEDENKSTEEN VAN DE EERBAARE TRYNJE ENGBERTS, WEDUWE VAN DE E. REINDER JANS HOMAN, IN LEEVEN PELMULDER TOT RASQUERT, ZYNDE OVERLEEDEN DEN 29 NOVEMBER 1784 IN HET LXXXSTE JAAR HAARES LEEVENS, NADAT ZY DEN TYD VAN 13 JAAREN DE ZAAKEN DER PELMOLEN LOFLYK BESTIERT HAD.
Embleem: Een molen met wieken in rouwstand.
WAT MAAKT EEN MENSCH OP AARDEN GOED / WAT MAAKT DEN RYKEN OVERVLOED / TOT NUT, 'T IS DEUGT EN EERLYKHEID / 'T IS LIEDJE TOT GEREGTIGHEID / 'T MEDOGENT OOG, 'T MEEWAARDIG HERT / DE OPEN HAND, 'T WELK HEELT DE SMERT / DER ARMEN EN DEN WEEUW EN WEES % DER NAAKTEN, WIEN ELK ARME PREES / SIET, ZULK EEN VROUW, DIE MILDLYK GAF / RUST HIER, SCHREI ARMEN OM HAAR GRAF / EN RYKE, VOLGT HAAR VOEDSPOOR MAAR ; SO SEGENT U DER ARMEN SCHAAR.
GDW, blz. 186, nr. [773].

[774]ANNO 1790, DEN 1 JANUARIUS, IS DE EERBAARE ANJE FOKKES, IN LEEVEN HUISVROUW VAN D. E. IEPE ELLES TE RASQUERT OP LUTTJE MARNE, IN HET 65sTE JAAR HAARS OUDERDOMS GERUST EN ALHIER BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TE GENIETEN DOOR ONZEN HEERE JESUS CHRISTUS.
HIER LIG IK NEDER IN EEN HUIS / OMSLAGEN VAN VEEL MOEIT EN KRUIS / TOTDAT MY GOD OPWEKKEN ZAL / DOOR ZYN ENGELS BAZUINGESCHAL.
GDW, blz. 186, nr. [774].

[775]ANNO 1791, DEN 18 DECEMBER, IS DE EERBAARE LUUDJE ELLES OVERLEEDEN, IN HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D. E. JAN DERKS, WOONAGTIG TE RASQUERT OP DE LUTTJE MARN,IN HET67STEJAAR HAARS OUDERDOMS EN LEGT ALHIER TER PLAATSE BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZE HEERE JESUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 774.
GDW, blz. 186, nr. [775].

[776]... , DEN 11 OCTOBER, IS DE EERZAME PIETER JACOBS WOEST OP HYLKEMAHEERT TE BAFLO OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAAREN EN 7 MAANDEN EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN, VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZEN HEERS JESUS CHRISTUS.
Wapen: De letters P.I. vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
Bijbeltekst: Job 7:9, 10.
N.B. Gehuwd Uskwerd 14 december 1760 Pieter Jacobs, van Rottum, en Diewerke Jacobs, te Usquert. Gedoopt Rottum 31 januari 1734 Peter Jacobs Woest, zoon van Jacob Duyrts en Gecrtjen Peters. Jaar van overlijden dus 1795. Zie ook: OGS, blz. 126.
GDW, blz. 186, nr. [776].

[777]ANNO 1799, DEN 19 JUNY, IS DE EERBARE ANJE REINDERS HOMAN. IN HAAR LEVEN WDUWE VAN D. E. HILBRANT MARTENS, IN DER TYD COOPMAN TE ONDERENDAM, IN HET 64srE JAAR HAARES OUDERDOMS EN DEN HEERE ONTSLAAPEN EN IS ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEWYGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.187
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden: a. een korenweegschaal; b. drie klaverbladen, 1 en 2; II een halve adelaar.
Bijbeltekst: I Tess. 4:13 en 14.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening bezit van professor dr. P. Gerbenzon, Haren [Gr.].
GDW, blz. 186, nr. [777].

[778]ANNO 1799, DEN 30 SEPTEMBER, IS DE EERBAARE ANJE WAALKES OVERLEEDEN IN HET 79stE JAAR HAARES OUDERDOMS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN D. E. SYRT DERKS HUISINGA, WOONAGTIG TE RASQUERT EN LAATST TE BAFLO, EN IS ALHIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 187, nr. [778].

[779]GEDENKSTEEN VAN DE EERBAARE TRYNJE JACOBS WILDEVELT, IN HAAR LEEVEN HUUSVROUW D. E. KLAAS TONNYS, WOONAGTIG OP LUTKESAAXUM, ZYNDE OVERLEEDEN DEN 20 MEERT 1800 IN HET 58STE JAAR HAARES OUDERDOMS, WIENS STOFLYK DEEL ALHIER RUST TOT OP DEN DAG DER ALGEMEENE OPSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I Een mestvork, overhoeks; met van onderen drie naar links gebogen tanden; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart; b. drie klaverbladen.
HIER LEGT MYN VLEES EN MYN GEBEENT / EN HOOP OM MET DE ZIEL HEREENT HIERNA IN EEUWIGHEID TE LEEVEN j WELZALIG, DIE DEN HEERE KENT EN NA ZYN LOOP DEN PRYS TEN ENT / IN JESUS SOENBLOED WORD GEGEVEN.
GDW, blz. 187, nr. [779].

[780]1800, DEN 7 AUGUSTUS, IS OVERLEEDEN DE EERZAME JAN FREERKS, IN HET 45sTE JAAR ZYNES OUDERDOMS, IN LEEVEN HUISMAN OP DE WESTERMEE TE RASQUERD, EN IS ALHIER BEGRAAVEN.
IK RUST IN 'T SOMBRE GRAF, ONTDAAN VAN D' AARDSCHE ZORGEN ;` VAN D' AVOND MYNES TYDS TOT 'S WAERELDS JONGSTEN MORGEN / WANNEER MYN STOFFELYK DEEL VAN DOOD EN GRAF ONTSLAAGEN / EN ELKEN VRIEND DER DEUGD EEN EEUWIG LICHT ZIE DAAGEN.
GDW, blz. 187, nr. [780].

[781]GEDENKSTEEN VAN DE EERZAAM KLAAS TONNES SAAXUMA, IN LEEVEN HUISMAN OP LUTKESAAXUM, WELKE MET ZYN EHEVROUW TRYNJE JACOBS WILDEVEL 33 JAAREN IN DEN ECHT HEEFT GELEEFT EN IS OVERLEEDEN OP DEN 19 FEBR. 1801, OUD IN 'T 61sTE JAAR EN LEGT ALHIER BEGRAAVEN.
Wapen: Doorsneden: A. op een terras een omgewende ploeg, zonder wiel, doch met een zool aan de voorzijde; B. gedeeld: 1 op een terras een staande koe; 2 drie klaverbladen.
ZYN LUST WAS D'AARDE TE BEBOUWEN / EN VEETEELT AAN GODS WIL BETROUWEN !` DIE DOOR VEEL VLYT EN ZORG BESTEED / GEDULDIG SMART EN HINDER LEED / GETRACHT MET VRUCHT ZYN ZIEL TE GEEFEN / AAN GOD, ZYN HEIL IN 'T EEUWIG LEEVEN / ZOO ZALIG GEEFT DEN MENSCH GEGROND / VEEL HOOP TEN JONGSTEN MORGENSTOND.
N.B. Vermeld: Gedigten van Jacob J. Sytsema, blz. 111. Handschrift in bezit van de heer L. Zuideveld, Grijpskerk.
GDW, blz. 187, nr. [781].

[782]ANNO 1801, DEN 21 NOVEMBER, IS DE E. IPE ELLES GERUST IN HET 75srE JAAR ZYNES OUDERDOMS, IN LEVEN WOONAGTIG OP DE LUTJE MARN TE RASQUERT, DOCH DE LAATSTE 10 JAAREN IN BAFLO EN LEGT ALHIER BEGRAVEN, WENSCHENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TE GENIETEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Vers: GDW, nr. 774.
GDW, blz. 187, nr. [782].

[783]1802, DEN 23 APRIL, OVERLEED DE EERBARE DIEUWERTJEN JACOBS LUNING, WEDW. VAN D. E. PIETER JACOBS WOEST TE BAFLO OP HIELKEMAHEERT, EN LIGT HIER BEGRAVEN.188
HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN ONZE WAARDE MOEDER / ZY WAS IN ONZE JEUGD VOOR ONS EEN TROUWE HOEDER I ZY ZOCHT GENAS BY GOD OM IN DEN BORG VERHEUGD / GEWASSCHEN DOOR ZYN BLOED, EEN EEUWIG HEIL T' AANSCHOUWEN / WY HEBBEN TOT HAAR EER, VOOR HARE LIEFDE EN DEUGD ; AL WEENEND OP Drr GRAFT DFr OPSCHRIFT DOEN UITHOUWEN.
GDW, blz. 187, nr. [783].

[784]1804, DEN 31 DECEMBER, OVERLEED DE EERZAAME REINTJEN ARIES, HUISMAN TE SAAXUMHUIZEN, IN DEN OUDERDOM VAN 74 JAAREN, EN LEGD ALHIER BEGRAVEN.
Vers: GDW, nr. 765.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 32.
GDW, blz. 188, nr. [784].

[785]1807, DEN 6 APRIL, OVERLEED SIERT MEERTENS, IN ZYN LEVEN HUISMAN TE BAFLO, OUD 68 JAAREN EN ENIGE MAANDEN, IN HOPE EN VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZEN HEERE JI SLS CHRISTUS.
Emblemen: Een omgewend zeilend schip en een omgewende ploeg.
Bijbeltekst: Prediker 9:10.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 32. HVH.
GDW, blz. 188, nr. [785].

[786]TER GEDACHTENIS VAN DE DEUGZAME ANJE HENDRIKS WIERSUM, HUISVROUW VAN FREERK PIETERS HUIZENGA, OVERLEDEN TE BAFLO DEN 14 APRIL 1809 IN DEN OUDERDOM VAN 30 JAAREN EN LIGT ALHIER BEGRAVEN.
HIER BOET, O MENSCH, HET VLEESCH TER STEE / VAN SMART EN DOOD NA BARENSWEE / VALT SCHEIDEN ZWAAR VOOR MAN EN KROOST/ DOG HOOP OP 'T LEVEN, VAT WEER TROOST / HET STERVEN WAS EEN GROOT GEWIN / ALS VOER DE ZIEL TEN HEMEL IN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 33.
GDW, blz. 188, nr. [786].

[787]ANNO 1809, DEN 11 JULY, IS ANJE ELLES, DOGTER VAN ELLE IEPES EN FOSKE LUITJENS, OVERLEDEN IN HET 10 JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEGT ALHIER BEGRAVEN NEVENS HARE 6 KLEINE BROEDERS IN RUSTEN. WY WENSCHEN, DAT ZY ZALIG IN HEERLYKHEID MOGEN OPGEWEKT WORDEN DOOR ONZEN HEERE JESUS CHRISTUS.
EEN JONGE BLOEM ALS AFGESNEEN / VAN HARE STAM RUST HIER BENEEN / DOOR GODS GENADE HOPEN WY / DAT HARE ZIEL IN VREUGDE ZY.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 33.
GDW, blz. 188, nr. [787].

[788]1809, DEN 3 DECEMBER, IS OVERLEDEN GEERTRUIT DOUWES, WEDU. VAN REINTJEN ARIENS, IN LEVEN WOONAGTIG TE BAFLO, IN DEN OUDERDOM VAN 73 JAREN EN 11 MAANDEN, EN LEGT ALHIER BEGRAVEN.
HIER RUST EEN EEDELE HART, MENSCHLIEVEND EN REGTVAARDIG / VERZUSTERD AAN DE DEUGD WAS SY ELKS EERBIED WAARDIG / ZY LEID NU IN DIT GRAF, DENK STERFLING OP UW LOT / BEPYNST UW EEUWIG HEIL EN LEEFD VOOR UWEN GOD.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 33. Niet uitgevoerd ontwerp voor grafschrift, met onjuiste sterfdag: Gedigten van Jacob J. Sytsma, blz. 134. Handschrift in bezit van de heer L. Zuideveld, Grijpskerk:
HOGE OUDERDOM HAD D' JEUGDIGHEID / VERSLETEN DUS VOOR 'T GRAF BEREID HAAR NEDERIGHEID BEELD EER EN DEUGD / WAS HAAREN KROOST EEN ZOETE VREUGD / HAAR ZEDIGHEID MET VLYT GEPAARD / WEKT NOG EN ADEMT LIFFDENSAAT / ZY VAN HAAR HOPE NIET ONTROOFD / HEEFT SE IN HAAR HEILANDS HEIL GELOOFD / DUS RUST HIER NU TOT EN WAGT DIE SLAG / DER DODEN OPSTAND JONGSTEN DAG.189
GDW, blz. 188, nr. [788].

[789]1810, DEN 5 AUGUSTUS, IS ONS EEN DOCHTERTJE OVERLEDEN, OUD 19 DAGEN. 1818, DEN 20 SEPTEMBER, IS OVERLEDEN GEERTRUDA, DOCHTER VAN JAKOB FABER EN ANJE J. MULDER TE BAFLO. OUD 6 JAAR, 6 MAAND EN 12 DAGEN. BEIDE LIGGEN HIER BEGRAVEN.
EEN JONGE BLOEM, DIE SIERLYK BLOEIDE / EN TOT DEN OUDEREN LUST OPGROEIDE / DOOR ZAGTEN AARD EN SCHONEN DEUGD / WIERD AFGESNEDEN IN DEN JEUGD 1 HOE ZOET DE LEVENSTYD HIER WAS / DE DOOD MAAIT BLOEM EN LOOF EN GRAS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 33. Naamloos kind van Jakob Faber en Anje Jans, oud drie weken, overleden Baflo 5 augustus 1809. Zie: DTB, nr. 26.
GDW, blz. 189, nr. [789].

[790]TER GEDACHTENIS VAN DE DEUGTSAME TIETJE HARMS KNOL, WEDE. VAN HENDRIK DERKS WIERSUM, OVERLEDEN TE BAFLO DEN 21 JANUARI 1811 IN DEN OUDERDOM VAN 67 JAREN EN LIGD ALHIER BEGRAVEN.
ZY, DIE 'T OPRECHTSTE HART BEZAT / IN WELDOEN HARE VREUGDE HAD / DOOR KINDERLIEFDE TEER BESCHREIT 1 WACHT HIER DEN DAG DER EEUWIGHEID 1 O DROEVE ZOON, Al SCHREI NIET MEER / GY VINDT BY GOD UW MOEDER WEER.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 34.
GDW, blz. 189, nr. [790].

[791]DEN 14 JULI 1812 IS OVERLEDEN TRYNTJE LIPPES HUIZINGE, BYNA 11 JAAREN. 1813 OVERLEED TRYNTJE LIPPES HUIZINGE, OUD 11 MAANDEN, DOCHTER VAN LIPPE SIERTS HUIZINGE EN DIEUWERKE LUIERTS DOORNBOS, EN LEGGEN HIER BEGRAVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 34 en 523. Trijntje Lippes Huizinge overleden Rasquert 18 juli 1813, evenals haar vader Huizinga genoemd. Zie: Overlijdensakte.
GDW, blz. 189, nr. [791].

[792]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME REINDER DERKS REINDERS, LANDMAN ONDER BAFLO, OVERLEDEN DEN 9DEN FEBRUARI 1813 IN DEN OUDERDOM VAN 39 JAREN.
HY VOND IN 'T EERLYK AKKERPLOEGEN / ZYN GROOTSTE LUST EN HOOGST GENOEGEN / GOD RIEP HEM SCHOON GEEN ARBEID MOE / OMHELST IIY TEDER KROOST EN GADE % BEVAL ZYN ZIEL AAN GODS GENADE / EN SLOOT GERUST ZYN OGEN TOF.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 34. OMJ.
GDW, blz. 189, nr. [792].

[793]Willem Jacobs Klooster, overleden 4 september 1813, herbergier, man van Lubge Heeres.
N.B. Niet meer aanwezig. Mededeling.
GDW, blz. 189, nr. [793].

[794]DEN 2 APRIL IS DIE ... REINDER HAYES TOT ... N DER TYT OLDER ... NDE IN DL:-. HELRI_... VERWACHTENDE EEN ... OPSTANDINGE IN ...
GDW, blz. 189, nr. [794].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina