't Zandt


bw. 'T ZANDT (V””R 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gewelfschotels

[506]Wapens: Ompteda en Cater.
N.B. Oudtijds op koor, waar nu nog twee gewelfschotels zonder wapens, MON, blz. 240. Vermeld: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 908, blz. 517 recto en 541 verso; inv. nr. 909, blz. 591. Fecco Ompteda eiste 9 november 1680 van Willem Alberda, dat door laatstgenoemde overgewitte wapens Ompteda en Cater in koorgewelf zouden worden hersteld. Eis toegewezen 16 november 1681, in revisie bekrachtigd 20 december 1681. Menolt Ompteda, gehuwd voor 8 juli 1479 Vrouke Cater, overleden na 13 november 1503. Fecco Ompteda, overleden 30 oktober 1535, gehuwd Lueke Cater. Zie: NLW, 1940, k. 126, 127. Vergelijk: GDW, nrs. 507, 508.
GDW, blz. 141, nr. [506].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken


[507]AN. DNI 1523 ... STARF ... OMPTEDA HUSFROUWE, DE GODT GENEDICH SY. AMEN.
Wapens: Rechts: Ompteda. Links: Cater. Helmteken: Ompteda.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 506.142
GDW, blz. 141, nr. [507].

[508]Aį DNI I5[3]5, D. 30 OCTO., STARFF DE ... BAREN UNDE ERENTFESTEN FECKE OMPTEDA, HOEVELINCK UPT ZANT, DEN GODT GENEDICH SI. AMEN.
Wapens: Rechts: Ompteda. Links: Cater. Helmteken: Ompteda.
N.B. Derde cijfer van jaartal, slechts van onderen herkenbaar, moet 3 zijn geweest, omdat nalatenschap van overledene in 1543 werd gedeeld. Zie: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 684, reg. nr. 344.
GDW, blz. 142, nr. [508].

[509]ANNO 155[3] ... IUS, STARFF DEN ERBAREN UNDE VROMEN JOHAN ENTHENS, DEN GODT EEN VROLIKE VER ... WIL GUNNEN. AMEN.
Wapens: Rechts: Entens. Links: Een lelie [Tuwinga].
N.B. Sterfdag 23 maart 1553: CVHH, blz. 76d.
GDW, blz. 142, nr. [509].

[510]Anno 1553, den 13 april, obiit vrouw Hermen Entens op Ompteda.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 76d.
GDW, blz. 142, nr. [510].

[511]Bij nadere beschouwing blijkt, de tweede zerk in 't Zandt als sterfdatum van Agatha Coninck genaamd Van Ballen te vermelden 13 april 1553.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: De navorscher, 1921, blz. 286. Kan niet juist zijn. Fecko Ompteda, gehuwd, voorwaarden 14 november 1586, Ave Coninck genaamd Van Ballen. Zie: NLW, 1940, k. 129. Vergelijk: GDW, nr, 510.
GDW, blz. 142, nr. [511].

ft. 'T ZANDT (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenkstenen

[4345]Aį 1714 IS DEZE TOORN NIEUS GEREPAREERT DOOR ORDRE VAN D'HOOGWELGEBR. HEER GERHARD WALRICH, HEERE VAN BOLZYRZEMA, ALS D.E. PETER EWES EN D.E. FRIKKO REINDERS, HOVELING OP OMPTA, KERKVOOGDEN WAREN.
Wapen Walrich: Doorsneden: A. twee leliŽn naast elkaar; B. drie rozen. Hartschild: Doorsneden: a. een uitkomende leeuw; b. een adelaar. Schildhouders: een omziende leeuw en een omziende adelaar met opgeheven vlucht.
Wapen Peter Ewes: Gevierendeeld: I op een terras een omgewend paaslam; II een dubbele adelaar met borstschild, beladen met drie rozen [Itens]; III twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; IV Elama.
Wapen Frikko Reinders: Ompteda.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat LXXXIX, nr. 1.
GDW, blz. 788, nr. [4345].

[4346]1762 GERENOVEERT ALS DE HEER A. H. BERGHUYS, RENTMEESTER DER STADT GRONINGEN, EN DE E. JACOB GERRTTS KERKVOOGDEN WAEREN.
Wapens: Rechts: Fijn geruit en over alles heen een leeuw. Links: Gevierendeeld: I een omgewende leeuw; II een halve adelaar; III huismerk nr. 576, vergezeld van de letters LG.; IV drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat LXXXIX, nr. I.
GDW, blz. 788, nr. [4346].

2. Klokken, uurwerken en windvanen, enz.

a. Klok

[4347]JONCKER WILLEM ALBERDA, HEER OP 'T ZANDT, 1693.
VIGILATE ET ORATE DEO CONFIDENTES ETC. GERHART SCHIMMEL ME FECIT 1693.
Wapen: Gedeeld: I Alberda; II Ubbena. Schildhouders: twee leeuwen.
Later ingehakt: P. 1773 K. / J.J.B. / P.K.S. / K.P., J.M. / 1773 / J.J.B.S. / 1773.
GDW, blz. 788, nr. [4347].

b. Wijzerplaat

[4348]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Alberda; II en III effen goud. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
N.B. Willem Alberda verkocht familiegoed 3 maart 1707. Was laatste van zijn geslacht te 't Zandt. Zie: OBS, blz. 516.
GDW, blz. 788, nr. [4348].

c. Windvaan

[4349]Wapen: Alberda.
N.B. Harmen Ompteda daagde Reint Alberda wegens vervangen van weerhaan op toren door windvaan met zijn wapen. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 881, blz. 293, 19 juli 1651. Vergelijk: GDW, nr. 4348.
GDW, blz. 788, nr. [4349].

3. Meubilair

a. Orgel789

[4350]ANNO 1662 IS DIT ORGEL GEMAECT ALS SAMUEL HILLENIUS PASTOR EN ALLO WRITZERS EN JAN JACOBS KERCKVOOGDEN WAEREN.
N.B. Bij restauratie, c. 1965, gingen woorden IS en ALS verloren. Afgebeeld: Daniel Brunzema. Die Gestaltung des Orgelprospektes. Aurich 1958. Abbildung 25.
GDW, blz. 789, nr. [4350].

[4351]1791 IS DIT ORGEL VERPLAATST / UIT HET MIDDEN DER KERKE / EN GERENOVEERT / ALS DE HOOGEDL GESTR HEER / HINDRIK VAN SYSEN / OUD RAADSHR DER STAD GRON. / HEER VAN ONNEMA && / EN DE HEER JAN EBELS / KERKVOOGDEN WAAREN / J. H. S. WYCHGEL PASTOR.
N.B. Afgebeeld: GRK, 1 (1984) 90.
GDW, blz. 789, nr. [4351].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Collectezak

[4352]ENNO EBELS, 1786.
N.B. Op andere collectezak: ENNO EBELS CLEVERINGA, 1853.
GDW, blz. 789, nr. [4352].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[4353]ANNO 1653, OBIIT DEN 4 FEBRUARY. AET. 66.
Wapen: Niet vermeld.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Reinoldus Alberda. Vergelijk: GDW, nr. 4375.
GDW, blz. 789, nr. [4353].

[4354]Anno 1656, den 20 september, obiit Elisabeth Wicheringe, vrouw van Reinoldus Alberda, nata den 25 july 1630, nupta den 16 july 1654.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 46a.
GDW, blz. 789, nr. [4354].

[4355]ANNO 1669. OBIIT DEN 25 JULIUS. AET. 61.
Wapen: Niet vermeld.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Habbina Ubbena. Vergelijk: GDW, nr. 4381.
GDW, blz. 789, nr. [4355].

[4356]Anno 1685, den 1 september, obiit Taco Johan Ompteda, actatis 18.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 115. Vergelijk: GDW, nr. 4385, met afwijkend sterfjaar 1683.
GDW, blz. 789, nr. [4356].

[4357]Anno 1700, den 6 November, obiit Fecco Ompteda, aetatis 62.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVHH, blz. 115. Zie: GDW, nr. 4394.
GDW, blz. 789, nr. [4357].

[4358]DE WELGEBOOREN HEER WILLEM ALBERDA, HEER OP 'T ZANDT, TOT LEERMES, EENUM, ZEERYP, EESTRUM, TEN POST EN LOPPERSUM, WIRDUM, EN IN DE VIERBUIREN JONCKER EN HOVELINCK, MEEDE SCHEPPER DER DRIE DELFZYLEN. NATUS 1632. OBIIT DEN 11 OCTOBER 1702.
Wapen: Niet vermeld.
Kwartieren:
ALBERDAUBBENA
SCHATTERCONDERS [1]
BROERSEMAALBERDA
EELSROLTMAN
FRAYLEMACONINCK
MEPSCHEFROMA [2]
KATERBALLEN
ENTENSLEWE.790
N.B. Grotendeels niet meer aanwezig. Vermeld, zonder wapenfiguren: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Vergelijk CVHH, blz. 46a. Restant met alleen de Ubbenakwartieren, bij restauratie teruggevonden, werd blijkens mededeling aan achterzijde MET MEDEWERKING VAN DE HISTORISCHE VERENIGING STAD EN LANDE IN 1965 HERSTELD DOOR M. ELLENS, KUNSTSCHILDER TE GRONINGEN. Bij (onjuiste) naam FROMA is (terecht) het wapen Aikema weergegeven, blijkbaar naar voorbeeld van GDW, nr. 3716.
GDW, blz. 789, nr. [4358].

b. Grafzerken

[4359]ANNO 1611, DEN 5 AUGUSTUS, IS GERUSTET DE DOECHSAEME KATRINE HARMENS, GODT SY HAER SIELE GENAEDIG.
GDW, blz. 790, nr. [4359].

[4360]Aį 1618, DEN 25 JUNIUS, IS DEN ERENTFESTEN HAEYO JOCHUMS IN DEN HEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Op een terras een staande omziende gans met een klaverblad in de bek. Links: Twee tegenelkaar klimmende halve leeuwen.
N.B. Afgebeeld: Gruoninga 1971, blz. 83.
GDW, blz. 790, nr. [4360].

[4361]ANNO 1618, DEN 30 JUNY, IS DE EDELE UNDE DOEGENTRICKE JUNGE JUFFER HILLA ALBERDA CHRISTELICK IN DEN HEEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Alberda. Links: Schatter. Helmteken: Alberda.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4374.
GDW, blz. 790, nr. [4361].

[4362]IN 'T JAER 1621, DEN 27 DECEMBER, IS IN DEN HERE GERUSTET VROW ANNA COUVROIRS, HUISVROUW VAN DN. HENRICO HOUBINGIUS, PASTOR OP 'T ZANDT, ENDE LEIT HIER BEGRAVEN.
Wapen: Drie rennende eenden.
GDW, blz. 790, nr. [4362].

[4363]ANNO 1622, DEN 20 OCTOBER, IS DEN EERBAREN ENDE VROMEN LUBBERT FRYCKX, KERCKFOEGT OPT SANDT, IN DEN HEREN ENTSLAPEN, VORWACHTENDE DEN SALYGHE OPEERSTANDINGHE.
Huismerk nr. 577, vergezeld van de letters L.F.
GDW, blz. 790, nr. [4363].

[4364]Aį 1626, DEN 1 JANUARIUS, IS IN DEN HEREN GERUST CORNELIS AEPKES, DE WEDUE VAN SALIGE HAEYO JOCHUMS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDING IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom. Links: Een [lelie?], vergezeld van drie klaver bladen.
GDW, blz. 790, nr. [4364].

[4365]ANNO 1626, DEN 26 MARTY, IS IN DEN HEERE GERUST DE E.E. JONC. REYNT ALBERDA, HOEVELINCK OPT SANT, VERWACHTENDE EEN FROLYCKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen en helmteken: Alberda.
GDW, blz. 790, nr. [4365].

[4366]ANNO 1636, DEN 25 FEBRUARII, IS CHRISTELICKEN IN DEN HEREN ONTSLAPEN DIE EERBAR. MERTEN REINERDTS, GEWESEN KERCKVOEGDT OP HET SANDT, OLT 48 JAER, VERWACHTENDE EEN FROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een gebouw met een hoog zadeldak overhoeks, met twee ramen in de voorgevel en drie ramen in de zijgevel, op de punt van de voorgevel een kruis en op de schoorsteen midden op de vorst een groot kruis; II doorsneden: a. een verkort en versmald schuinkruis, vergezeld van vier klaverbladen, in elke hoek van het kruis ťťn; b. een halve adelaar. Links: Gedeeld: I drie rozen; II drie dorre boompjes met lange dunne stammen, komend uit de schildrand. Helmteken: het gebouw volgens het wapen.791
GEDENCK, O MENSCHE, DIE DIT SIET ENDE LEEST, DAT ICK ALER SOE BIN GEWEEST GELICK ALS GI BINDT, UNDE GI SULT WORDEN ALS ICK BIN TOT STOF ENDE EERDE.
N.B. Zie: GDW, nr. 4372.
GDW, blz. 790, nr. [4366].

[4367]ANNO 16.., DEN [5?] JUNY, IS ... ONTSLAPEN DE ... JAN OLFERTS, IN ... KERKFOGET OP 'T SANT, WIENS SIELE GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Drie leliŽn. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie hulstbladeren.
N.B. Jan Ulferts gehuwd tussen 1594 en 1612 Aeylke Jelmers Zie: RAG, Archief Laman, inv. nr. 20. Weduwe 1632. Zie: RAG, Rekening kloostergoederen 1632, blz. 154 verso.
GDW, blz. 791, nr. [4367].

[4368]... DE DOEGETSAME V[RO]UWE [A]EILKO JELLEMERS, GEWESENDE HUISFROUW VAN ZAL. JAN ULLFERTZ OP SANSER VORWARCK, IN DEN HEEREN GERUSTET, WIENS SIELE GODT GENADICH SY.
Wapens: Rechts: Een met een zwaard zwaaiende geharnaste man. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen. Helmteken: een uitkomende met een zwaard zwaaiende geharnaste man.
N.B. Wapens nu onherkenbaar. Zie: GSL, blz. 453.
GDW, blz. 791, nr. [4368].

[4369]ANNO 16.., DEN 14 JANUARIUS, IS DIE DEUCHTSAME ... , GEWESENDIE HUISFROUW VAN OLFERT JANSEN, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEREN ONTSLAPEN, VERWACHTENDE ... ENDE VERSCHINNING ... DES GROOTEN GOODTS.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I, II en IV onherkenbaar; III drie eikels. Links: Gedeeld: I onherkenbaar; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen.
GDW, blz. 791, nr. [4369].

[4370]ANNO 1638, DEN 21 MAIUS, IS IN DEN HEREN ENTSLAPEN DEN ERBAREN OLFERT JANS, IN DER TYT KERCKFOGET OP ZANT, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, beladen met drie platte vissen rechtop, de dwarsbalk vergezeld van drie leliŽn. Links: Gedeeld: I een omgewende geharnaste gaande man met gepluimde muts, een zwaard omhoog houdend en een schede aan de koppelriem; II een dwarsbalk vergezeld van drie ruiten.
GDW, blz. 791, nr. [4370].

[4371]ANNO MDCXXXIX, XII MARTY, HENRICUS HOUBINGIUS GRONINGANUS POSTQUAM ALIQUAMDIU EX PECTORIS CATARRHO DECUBUISSET SEPTUAGENARIUS PLACIDE IN DOMINO IESU EXSPIRAVIT CUM ECCLESIAE APUD SANDENSES DOCTRINA ET VITAE EXEMPLO PRAELUXISSET ANNOS XLII CUIUS EXUVIAE HIC SEPULTAE IN SPE BEATAE RESURRECTIONIS QUIESCUNT.
GDW, blz. 791, nr. [4371].

[4372]ANNO 1640, DEN 28 DECEMB., IS BEERTIEN JANSEN, DIE WEDUE VAN SAL. MEERTEN REINERS, IN DEN HEERE GERUST, WIENS SIELE GODT GENADICH SY.
Wapens: Rechts: Drie vierbladige rozen. Links: Een heuvelachtig terras met drie toppen, op elke top een dorre plant met lange dunne stam, aan elke zijde zes naar beneden ombuigende bladeren. Helmteken: een vierbladige roos.
N.B. Vergelijk wapens: GDW, nrs. 3231 en 4366.
GDW, blz. 791, nr. [4372].

[4373]Vervallen.
GDW, blz. 791, nr. [4373].

[4374]DEN 23 SEPTEMBER Aį 1652 IS DE WELEDELGHEBOOREN JONCKER WILLEM ALBERDA OP 'T ZANDT IN 63 JAER SYNES OLDERDOEMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 4361.792
GDW, blz. 791, nr. [4374].

[4375]SARCOPHAGUS NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI VIRI DOMINI REINOLDI ALBERDA, TOPARCHAE IN ZANT, LEERMENS, ENUM, ZEERYP, EESTRUM, TEN POST ET IN VIERBUYREN PER ANNOS VITAE HOVETMANNORUM CAMERAE EX OMLANDIS PRIMI CONSILIARII ORDINARII, ANNO AETATIS SUAE 66 IN CHRISTO REDEMPTORE SUO PIE DEFUNCTI. ANNO AERAE CHRISTIANAE 1653, DIE 4 FEBRUARII.
Wapen: Gedeeld: I Alberda; II Schatter. Helmteken: Alberda.
GDW, blz. 792, nr. [4375].

[4376]SACRUM AEVITERNAE MEMORIAE NOBILISSIMAE LECTISSIMAEQUE MATRONAE ELISABETHAE WICHERINGE CUIUS BELLAE TALIAE FORMA AEQUIORIS IN DOLIS MAENIUM RECTI TENAX VOLUNTAS, QUAE MORUM PIETATE EXIMIA INIURIOSA NEMINI, AMICA CUIUIS FLORENTI AETATE COGNITORUM MAXIMO LUCTU, EX HOC CARCEREO MUNDI BARATHRO SUBDUCTA, MORTALIS UMBRAE EXUVIAS GLORIOSAM RESURRECTIONEM EXSPECTANTES SUB HOC TUMULO DEPOSUIT, CUM VIXISSET ANNOS XXVI HEBDOMADES VIII DIEM UNICUM. NATO ANNO MDCXXX, DIE XXV IULII, PIE DENATA MDCLVI DIE XX SEPTEMBRIS TERRAE MANDATA DIE 24 EIUSDEM CONIUGI OPTIMAE MATRIQUE CHARISSIMAE DEVOTI OBSEQUY ET AMORIS IGITUR, SUO ET SUORUM NOMINE REINOLDUS ALBERDA MARITUS MAESTUS VILLAQUE SUPSTITES POSUERUNT.
Kwartieren: I Wicheringe. II Clant. III Mathijs. IV Hinckaert [2].
N.B. Tussen beide laatste woorden HOC MONUMENTUM uitgevallen.
GDW, blz. 792, nr. [4376].

[4377]ANNO 1659, DEN 15 MARSSY, IS DEN DUEGCHTSAMEN TRINTIEN JANS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een omziende gans niet een klaverblad in de bek. Links: Drie leliŽn.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4405.
GDW, blz. 792, nr. [4377].

[4378]Aį 1659, DEN 22 DESEMBER, IS DE EERSAEMEN TEWES PETERS, OP SANDSTER FOERWARCK, IN DEN HEREN GERUSTET, WIENS ZIELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, beladen met een [ster?], de dwarsbalk vergezeld van drie vierbladige rozen. Links: Een aanziende met een zwaard zwaaiende man, houdend de andere hand aan de koppelriem.
GDW, blz. 792, nr. [4378].

[4379]... G... CHERS ... SAMUEL HILLENII PAST. ECCLESIAE SANDENSIS PIE DENATA 2 MAII 1662 UXOR AD MARITUM IUNCTE MIHI THALAMO. TUMULO CONTA...GERE NOSTRO; ... OSSA ... IUNCTA ... POLO SUM PER AUGUSTA AD AUGUSTA.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I en IV drie omgewende rennende vogels, onder elkaar: II en III op een gewelfd terras een boom. Links: Gevierendeeld: I een ster; II een gekroonde hamer; III een driekwart naar links gewend borstbeeld van een moriaan met muts of haardos en oorringen; IV drie klaverbladen. Helmteken: een boom.
... AD UXOREM ... DUM CHRISTO ... SPONSAM ... S PATRE IUBENTE MOROR ... SAMUEL DIVI ... ARINT . 1 SAM. 3, 10. PAREO ... SEQUOR ... SAMUEL HILLENIUS OBIIT 1672, 25 SEPTEMBRIS.
N.B. Ondertrouwd Groningen 31 augustus 1639 Samuel Hillenius en Geesien Melchers. Zie: DTB, nr. 162.793
I.p.v. 'PER AUGUSTA AD AUGUSTA' dient wel gelezen te worden 'PER ANGUSTA AD AUGUSTA'.
GDW, blz. 792, nr. [4379].

[4380]ANNO 1669, DEN 14 JULY, IS DE WELEDELE GEBOOREN HERMAN OMPTEDA, OP OMPTA, 'T ZANDT, LOPPERSUM, VIERBUEREN ENZ. JR. EN HOVELINCK, CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapen en helmteken: Ompteda.
Kwartieren:
I OMPTEDA
II CONINCK
III ENTENS
IV EELS
STABUNT IUSTI IN MAGNA CONSTANTIA ADVERSUS EOS QUI SE ANGUSTIAVERUNT ET QUI ABSTULERUNT LABORES EORUM. VIDENTES TURBABUNTUR TIMORE HORRIBILI. SAP. 5.
GDW, blz. 793, nr. [4380].

[4381]CENOTAPHIUM NOBILISSIMAE AC PIISSIMAE MATRONAE HABBINAE UBBENA, DOMINAE IN ZANT CUM ANNEXIS, UXORIS DEFUNCTI REINOLDI ALBERDA, ANNO AETATIS SUAE 61, PLACIDE IN DEO SALVATORE SUO DEMORTUAE ANNO CHRISTI REDEMPTORIS 1669, DIE 25 IULII.
Wapen: Gedeeld: I Ubbena; II Coenders [1]. Helmteken: Ubbena.
GDW, blz. 793, nr. [4381].

[4382]ANNO 1673, DEN 1 JULY, IS IN DEN HEERE GERUST DIE HOOGHEDELGEBOOREN VROU ANNA DE SIGHERS THER BORCH, DE HUISVROU VAN DEN HOOGHED. GEB. JR. FECCO OMPTEDA, HEER OP OMPTA ENDE BOUKEMA, WIENS ZIELE GODT GENADICH ZY.
Wapen: Gevierendeeld: I SIGHERS; II CONINCK; III TO NANSUM; IV JARGES. Helmtekens: Rechts: De Sighers. Links: Coninck.
GDW, blz. 793, nr. [4382].

[4383]ANNO 1673, DEN 1 JULY, IS DE HOOGHEDELGEBOREN JUFFER ELISABETHA OMPTEDA, DOCHTER VAN DE HOOGHED. GEB. JONCKER FECCO OMPTEDA, HEER OP OMPTA ENDE BOUKEMA, CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gevierendeeld: I OMPTEDA; II SYGERS; III TEN HOLTE [1]; IV CONINCK. Helmtekens: Rechts: Ompteda. Links: De Sighers.
GDW, blz. 793, nr. [4383].

[4384]ANNO 1677, DEN 18 NOVEMBER, IS DE HOOGHEDELGEBOOREN VROUW ELTEKE TEN HOLTE, WEDEWE OMPTEDA, VROU OP OMPTA EN BOUKEMA, CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST.
Wapen en helmteken: Ten Holte [1]
Kwartieren:
I TEN HOLTE [1]
II LEWE
III SYGERS
IV SCHAFFER
FALLAX GRATIA ET VANA EST PULCHRITUDO. MULIER TIMENS DOMINUM IPSA LAUDABITUR. PROVERB. 31 CAP.
N.B. Weduwe Herman Ompteda. Zie: NLW, 1940, k. 130.
GDW, blz. 793, nr. [4384].

[4385]ANNO 1683, DEN 1ST SEPTEMBER, IS DE HOOGHEDELE GEB. TACO JOHAN OMPTEDA, SOON OP OMPTA EN BOUKEMA, 'T ZANDT, ZEERYP, LEERMENS, EENUM, EESTERRECHT, TEN POST, GARDELSWEER, WITTEWIERUM, IN DE VIERBUYREN, LOPPERSUM, WIRDUM, TEN BOUR, GARMERWOLD, THESINGE. ST.ANNA EN WESTERDEEL LANGEWOLT JONCKER ENDE HOVELING, CHRYSTELYK IN DEN HEERE GERUSTET.794
Wapen en helmteken: Ompteda.
Kwartieren:
OmptedaConinckDe SighersTo Nansum
EntensEeltsDe MepscheJarges
Ten Holte [1]LeweConinckJarges
De SighersSchafferEeltsUbbena
CONSUMMATUS IN BREVI, EXPLEVIT TEMPORA MULTA / PLACITA ENIM ERAT DEO ANIMA ILLIUS / PROPTER HOC PROPERAVIT ILLUM EDUCERE DE MEDIO INIQUITATUM. SAP. 4, VS. 13, 14.
N.B. Tekst geheel onherkenbaar. Zie: GSL, blz. 450. Vergelijk: GDW, nr. 4356, afwijkend sterlaar 1685. Zie: NLW, 1940, k. 131-132.
GDW, blz. 793/794, nr. [4385].

[4386]ALEGONDA SASMESHUISEN PIA ADMODUM ET CASTA IN VIVIS UXOR EX SECUNDIS VOTIS MICHAELIS BORGESII, HUIUS PAGI PASTORIS, OBIIT AET. AN. 39, DIE 20 AUGUSTI 1685 CUIUS UT ET TRIUM LIBERORUM CINERES HIC DEPOSITI SUNT.
Wapen: Een mensenhart en een gesloten bijbel onder elkaar. Helmteken: een gesloten bijbel, de krappen rechts.
DEFUNCTA AD MARITUM CUR MIHI LAETA FUIT MORS TE QUERITANTE MARITO ME TENET AULA NITENS TE LACRYMOSA DOMUS.
GDW, blz. 794, nr. [4386].

[4387]ANNO 1686, DEN 22 MAJUS, IS DE EER EN DEUCHTSAEME FRAUKE WIFFERINGH, GEWESENE HUISVROUW VAN DEN EERSAEMEN REDGER EGBERT ALBERTI, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SAELIGHE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Op een terras een naar links gewende, geklede en bazuinblazende vrouwelijke engel met een geopende vlucht, houdend in de rechterhand een vaandel. Links: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw; B. twee leliŽn naast elkaar. Helmteken: een uitkomende, geklede en bazuinblazende vrouwelijke engel met een geopende vlucht, houdend in de linkerhand een vaandel,
Bijbeltekst: 2 Cor. 5:10.
GDW, blz. 794, nr. [4387].

[4388]ANNO 1687, DEN 13 JANUARIUS, IS DEN EERSAMEN EGBERT ALBERTI, REDGER OP 'T ZANDT CUM ANNEXIS, GEWEESENE HOEVELINCK VAN LOPPERSUM ENDE WIRDUM, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN SAELIGHE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Op een terras een omgewende staande zwaan. Links: Op een terras een boom met aan elke zijde een afgehakte tak. Helmteken: een staande zwaan.
Bijbeltekst: 2 Kor. 5 : 1.
GDW, blz. 794, nr. [4388].

[4389]MICHAEL BORGESIUS, PASTOR ZANDENSIS, NATUS 1641, DIE 27 MARTII, DENATUS 1692, DIE 25 OCTOBRIS.
Wapen: Op een terras tussen twee plantjes een gaande ruiter met een baret op het hoofd, houdend een lans in de richting van een ster in de rechterbovenhoek, en vergezeld van een wolk, uitgaand van de linkerbovenhoek. Helmteken: een uitkomend gevleugeld paard met opgeheven vlucht.
SIC TERRENA - VIATOR, UT HIC IN SCHEMATE MONSTRAT - ABSOLVIT PATIENS DUCTOR BORGESIUS, ANTE SIC FUIT IN VIVIS VITAM UT COMPONERET OMNEM SANCTE AD COELESTEM PATRIAM SOLIDUMQUE TRIUMPHUM. DULCIA SIC POTIS EST QUI IAM GUSTAVIT AMARA.795
GDW, blz. 794, nr. [4389].

[4390]ANNO 1693, DEN ... , IS DE DEUGTSAEME DIETIEN DERKS, HUISVROUW VAN DEN ERB.[ENNE] PETERS TOT COLHOL, CHRISTELYCK 1N DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WAERE GELOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een lelie. Links: Gedeeld: I een man met een knots; II huismerk nr. 578, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Vergelijk: GAG, Stadsrekening 1693, blz. 96 verso.
GDW, blz. 795, nr. [4390].

[4391]ANNO 1694, DEN 25 MARTIUS, IS DEN EERSAEMEN JAN CORNELIS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAPEN IN HET 36STE JAER SYNS OUDERDOMS ENDE LEYT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een man met een zwaard; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een gans.
Vers: GDW, nr. 739.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 452.
GDW, blz. 795, nr. [4391].

[4392]... 29 JANNEVARIS 16.. IS DE EERBARE WIBBO DREEVIS, SCHOOLMEESTER EN DIACON OPT SANDT, IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Huismerk nr. 579, vergezeld van de letters W.D.
GDW, blz. 795, nr. [4392].

[4393]ANNO 1700, DEN 25 JUNY, IS DE EER EN DEUCHTSAEME VROUW TRYNTYEN CNOLS, HUISVROUW VAN D.E. HOVELINK JAN GEERTS, OP OMPTA, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Drie knollen met afgesneden loof. Links: Een grote kruiskerk met aan de linkerzijde een hoge toren. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad [Ompteda].
IK RUST ALHIER MAAR VOOR EEN TYDT / MYN ZIEL HAAR IN DEN HEER VERBLYDT / TOTDAT MYN LICHAAM ONBEVLECKT / OOCK HEERLICK WORDE OPGEWECKT / DAN SULLEN WY IN 'T HEMELRYCK / DEN HEER OOCK LOVEN EEUWIGHLYCK.
GDW, blz. 795, nr. [4393].

[4394]OP DEN 6 NOVEMBER 1700 IS BINNEN GRONINGEN GODSALICH OVERLEDEN DE HOOG EN WELGEBOREN HEER FECCO OMPTEDA EN ALHIER ROUSTADIG BEGRAV. DEN 12 DESSELVEN MAANDTS.
Wapen: Ompteda. Helmtekens, samen op ťťn kroon: Rechts: Ompteda. Links: Ten Holte [1].
POST TAENEBRIS SPERO LUCEM.
GDW, blz. 795, nr. [4394].

[4395]MONUMENTUM NOBILISSIMI ET AMPLISSIMI VIRI DOMINI WILHELMI ALBERDA, TOPARCHAE IN ZANDT, LEERMENS, ENUM, ZEERYP, EESTRUM, TEN POST, IN LOPPERSUM, WIRDUM ET IN VIERBUIREN, OMLANDIARUM INTER AMASIAM ET LAUWERS SENATORIS ET PER ANNOS VITAE CATARACTARUM TRIUM DELFZILENSIUM SYNEPARCHAE ANNO AETATIS SUAE 70 IN CHRISTO REDEMTORE SUO PIE DEFUNCTI. ANNO AERAE CHRISTIANAE 1702, DIE 11 OCTOBRIS.
Wapen: Gevierendeeld: I Alberda; II Ubbena; III Schatter; IV Coenders [1]. Helmtekens, samen op ťťn kroon: Alberda en Ubbena.796
GDW, blz. 795, nr. [4395].

[4396]1704, DEN 3 JANUARY, IS ...
Wapens: Rechts: Drie leliŽn. Links: Een aanziende geharnaste man met gepluimde muts, houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard, de linkerhand aan een van de koppelriem afhangende schede. Helmteken: een lelie.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 4434.
GDW, blz. 796, nr. [4396].

[4397]ANNO 1707, DEN 29 AUGUSTI, IS MARTIEN ROELFS, DE DOGTER VAN DE EERBARE ROELF SJABBES STENHUIS, CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE IN CHRISTO EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEVEN.
Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een boom; II gedeeld: 1 huismerk nr. 580; 2 drie klaverbladen onder elkaar; III een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar; IV drie leliŽn, 1 en 2. Schildhouders: twee naakte kindertjes.
DOEN 'K WAS EEN JONGE SPRUIT IN 'T BLOYEN VAN MYN LEVEN / SO WIERD MYN ZIEL DE BRUIT MET CHRISTUS HOOG VERHEVEN / NU RUST IK HIER IN 'T STOF, DOG HOOP EENS BY MYN ZIEL / TE ZYN IN 'T HEMELS HOF EN HEBBEN MEDE DIEL.
GDW, blz. 796, nr. [4397].

[4398]TER GEDAGTENIS VAN D.E. JAN GEERTS, HOVELING OP OMTA, 'T ZAND, LEERMENS, ENUM, ZERYP, ENZ., KERKVOOGD EN OUDERLING DER GEMEINTE JEZU CHRISTI OP 'T ZAND, GEBOREN ANNO 1661 EN DEN 23 JANUARI 1711 VOL HOPE DER ZALIGHEID IN DEN HERE ONTSLAPEN.
Wapen: Ompteda.
GDW, blz. 796, nr. [4398].

[4399]ANNO 1712, DEN 9 MAAI, IS HENDRIKUS STENHUIS, DE ZONE VAN D'EERZAME ... SJABBES STENHUIS, CHRISTELYK IN VERWAGTINGE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN IN DEN HERE ...
Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een boom met twee uit de kruin afhangende eikels; II gedeeld: 1 huismerk nr. 581; 2 drie klaverbladen onder elkaar; III een lelie, vergezeld van boven van twee natuurlijke rozen naast elkaar; IV drie leliŽn, 1 en 2.
N.B. Zoon van Roelf Sjabbes Stenhuis. Vergelijk: GDW, nrs. 4397, 4402.
GDW, blz. 796, nr. [4399].

[4400]Aį 1715, DEN 1 MAAI, IS D'EER EN DEUGDZAME VROU AAFIEN HARMENS, HUISVROU VAN DE E. ROELF SJABBES STENHUIS, HOVELING OP 'T ZAND, TOT LEERMENS, ENUM ENDE IN DE ZERYP, MEDE OUDERLING DER GEMEINTE JEZU CHRISTI OP 'T ZAND, IN 40 JAAR HAARS OUDERDOMS CHRISTELIK IN DEN HERE ONTSLAPEN.
Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een boom, met twee uit de kroon afhangende eikels; II gedeeld: 1 huismerk nr. 580; 2 drie klaverbladen onder elkaar; III een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar; IV drie leliŽn, 1 en 2.
GDW, blz. 796, nr. [4400].

[4401]ANį 1717, DEN 8 APRIL, IS DE DEUCHTSAME EGBERTIEN WARMOLTS, DE HUISVROUW VAN JAN WASLANDER, IN DEN HEERE GERUST,
HYR RUST ICK BY MYN ECHTGENOOT / EN WACHT HET LEVEN UIT DE DOOT.
N.B. Hierbij: GDW, nrs. 4420, 4436.
GDW, blz. 796, nr. [4401].

[4402]ANNO 1721, DEN 18 MARTI, IS D'EERBARE ROELF SJABBES STENHUIS, HOVELING OP 'T ZANT, TOT LEERMENS, ENUM EN IN DE ZERYP, MEDE OUDERLING DER GEMEENTE JESU CHRISTI OP 'T ZANT, INT 63 JAAR ZYNS OUDERDOMS CHRISTELIK IN DEN HERE ONTSLAPEN.797
Wapen: Gevierendeeld: I op een terras een boom, met twee uit de kroon afhangende eikels; II gedeeld: 1 huismerk nr. 580; 2 drie klaverbladen onder elkaar; III een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar; IV drie leliŽn, I en 2.
GDW, blz. 796, nr. [4402].

[4403]GESTORVEN OP DEN 8 OCTOBER 1721. GERHARD VAN OOSTBROEKS VLEESCH / IS HIER TER RUST GELEIDT / DIE TIEN JAAR CHRISTUS VOLK / TOT ROTTUM HEEFT GEWEIDT / IN 'T DARTIEND HIER OP 'T ZAND / ALS 'T AGT EN VIERTIGST JAAR / DOOR GODS ALWYS BESTIER / HET LAAST ZYNS LEVENS WAAR / AL STERVEND HIELD HY VOOR / ELKS PLIGT IN DEES GEMEENT / EN 'S MENSCHEN BROOSHEIDT LAAST / ROEPT NOG DIT ZYN GEBEENT.
Wapen: Een rechterschuinbalk, beladen met een lelie schuinlinks tussen twee rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 797, nr. [4403].

[4404]TER GEDAGTENIS VAN D'E. FRIK REINDERS, HOVELING OP OMTA 'T ZANT, LEERMENS, ENUM, ZERYP, KERKVOOGT EN OUDERLING DER GEMEINTE JESU CHRISTI OP 'T ZANT, GEBOREN ANNO 1682 EN DEN 18 APRIL 1724 IN DE HOPE DER ZALIGHEIT IN DEN HERE ONTSLAPEN.
Wapen: Ompteda.
GDW, blz. 797, nr. [4404].

[4405]ANNO 1729, DEN 19 APRIL, IS DIE EERSAME JAN IMMES GERUST IN HET 41STE JAAR SYNS OUDERDOMS, BY ZYN LEVEN WOONACHTIGH OP DIE KORENDYCK.
Huismerk nr. 582, vergezeld van de letters I.I.
N.B. Zie: GDW, nr. 4377.
GDW, blz. 797, nr. [4405].

[4406]ANNO 1732, DEN 30 JUNILIS, IS DIE EERBAARE KLAAS EUWES SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, SYNDE IN HET 37STE JAAR SYNES OUDERDOMS, VERWACHTENDE DOOR GODES GENAADE MET ALLE WAERE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM. ALHIR .BEGRAVEN.
Wapen: Huismerk nr. 583.
GDW, blz. 797, nr. [4406].

[4407]1735, DEN 29 AUGUSTUS, IS ROELF SJABBES STENHUIS, HET ZOONTJEN VAN DE E. SJABBE ROELFS STENHUIS EN ANJE EUKES DORENBOS GERUST, OLT RUIM VIERTYN DAGEN.
1735 DEN 24 FEBR. IS ENJE SJABBES STENHUIS, HET DOCHTERTJEN VAN DE E. SJABBE ROELFS STENHUIS EN ANJE EUWKES DORENBOS GERUST, OLT 1 JAAR EN 13 WEKEN.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. Op een iets gewelfd terras een boom met in de kroon twee hangende eikels; B. een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. een halve adelaar; b. drie klaverbladen; II op een terras een bos van bloeiende doornstruiken.
GDW, blz. 797, nr. [4407].

[4408]1739, DEN 23 FEBR., IS GERUST ROELF SJABBES STENHUIS, ZOONTJE VAN SJABBE ROELFS STENHUIS EN ANJE EUWKES DORENBOS.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I op een terras een boom, met twee uit de kroon afhangende eikels; II drie leliŽn onder elkaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een boom: b. drie klaverbladen.
GDW, blz. 797, nr. [4408].

[4409]ANNO 1741, DEN 20 FEBRUWRI, IS DE DEUGHTZAAME IMKE AMMES GERUST, DE NAGELAATEN WEDUWE VAN D.E. JAN JOCHUMS,798 WOONAGHTIGH GEWEEST OP HET ZANSTER VORWARK, ONTRENT 70 JAAREN HAARES OUDERDOMS, DOOR DE DOODT UIT DIT LEEVEN NA DE EEUWIGHEIT GEGAEN EN VERHOOPENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Medaillon: Doorsneden: A. drie klaverbladen, 1 en 2; B. de letters I.A.
GDW, blz. 797, nr. [4409].

[4410]HET GRAF VAN ANJE EEWKES DOORNBOS, VROU VAN SJABBE STENHUIS, OVERLEDEN DEN 14 OCT. 1741, OUT BYNA 33 JAREN.
Wapen: Op een terras een bos, gevormd door vijf forse bomen en twee struiken.
EENS CHRISTEN WEGH IS VEEL EEN PAT / DOOR BOS EN DOORNEN / WELZALIGH! DIE TEN EIND DE HOORNEN / DES HEILS VOOR EWIGH VAT.
GDW, blz. 799, nr. [4410].

[4411]ANNO 1742, DEN 24 NOVEMBER, IS D. E. TRINTJEN LUITJENS, DE GEWESENDE HUISVROUW VAN D. E. [PETER] TOMAS ...
GDW, blz. 799, nr. [4411].

[4412]GRAFSTE VAN DE E. HOVELING SJABBE ROELFS STENHUIS. OVERLEDEN DEN 23 MEERT 1748, OUT IN DE 50 JAREN.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een boom, met twee uit de kroon afhangende eikels, de boom gaand over een versmalde dwarsbalk; II een lelie, vergezeld van onderen van twee natuurlijke rozen naast elkaar.
EEN CHRISTEN MOET HET MOEILYK KRUIS / TEN EINDE DRAGEN / WELZALIGH, DIE NA DEZE DAGEN / VINDT EEN BESTENDIGH HUIS.
GDW, blz. 799, nr. [4412].

[4413]1749, DEN 22 OCTOBR, IS IN EEN GELOVIG ANBEVELEN ZYNER ZIELE AN DEN GROTEN LEERAAR JESUS, VAN ZYN DIENST OPGELOST DEN EERW. HR. NICOLAUS VAN DER TUIK, OUD 70 JAREN EN 20 DAGEN, NADAT EERST TOT BERUM RUIM 4, INT NABUIRIG LEERMENS 14, ALHIER OP 'T ZANT BYNA 25 JAREN HET WERK VAN EEN EVANGELIST HADDE VERRIGT EN NU VOOR DE TWEDEMAAL ALS VOORSITTER DE SYNODUS DEZER PROVINTIE BESTYRT, VERWAGTENDE OOK MET DIT ZYN VLEES TEN LAASTEN DAGE TE VERSCHYNEN IN DE VERGADERINGE DER EERSTGEBORENE UIT DEN DODEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een staande haan; b. drie klaverbladen, 1 en 2: II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
BETRUIR VRY SIONS VOLK / DEES DOODSGEBEENTEN / DIER BRAVEN HEMELTOLK / VAN DRIE GEMEENTEN / BEVOND IN 'T STERVENSUIR / DE VRUGT VAN 'T SLAVEN / DIEN WAARHEIDS STUT EN STUIR / LEGT HIER BEGRAVEN.
GDW, blz. 799, nr. [4413].

[4414][ANNO] 1752, DEN 24 JUNIUS, STTERF [DE] DEUGTZAMEN AALTJEN TAMMES, HUISVROU VAN D.E. REMMERT HARMS, IN LEVEN WOONAGTIGH OP KOLHOL IN HET KASPEL 'T ZANDT, INT 42STE JAAR HARES OUDERDOMS IN HOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
O MENSCH BEDENK TOGH, DE DIT LEEST / DAT GY NU ZYT, HEB IK GEWEEST / DAT IK NU BEN MOET GY OOK WERDEN / TOT STOF EN ASCH AL IN DER EERDEN.
GDW, blz. 799, nr. [4414].

[4415]1752, DEN 19 OCTOBER, IS D.E. NANJE JACOBS OVERLEDEN IN 'T 36STE JAAR HAARS OUDERDOMS, HUISVROU VAN D.E. PIETER FRERIKS, IN LEVEN WOONAGTIG OP ZYLDYK.
Vers: GDW, nr. 869.
GDW, blz. 799, nr. [4415].

[4416]ANNO 1757, DEN 29 DESEMBER, IS DE EERSAME PETER CLASEN, LEERAAR DER DOOPSGESINDE GEMEENTE TE TER HORNE, INT 43STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
N.B. Ter Horne, nu een boerderij.
GDW, blz. 799, nr. [4416].

[4417]1760, DEN 29 FEBR., IS IN DEN HEERE GERUST DE EERBAARE HINDRICKTJE [JACOBS], VROUW VAN JACOB TIETES OP TER HORN.
N.B. Vergelijk: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. LV b 1, huwelijkscontract 11 mei 1759.
GDW, blz. 799, nr. [4417].

[4418]IN DEN JARE 1760, DEN 19 MAY, IS IN DEN HEERE GERUST DE WELEERWAARDE GELEERDE GODZALIGE HEER JOHANNES PLACIUS 1N HET 59STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN HET 33STE JAAR DER BEDIENINGE VAN HET EVANGELIUM, WAARIN HY MET VEEL LUST EN ZEEGEN IN DESE EN ANDERE GEMEINTEN GEDAAN HEEFT HET WERK VAN EEN EVANGELIST. HET ONTZIELDE LIGHAAM IS OP DEN 30STEN DES ZELVEN MAANDS HIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Een van de linkerschildrand uitgaande wolk met een uitkomende arm, houdend drie aan de bovenkant in een lelie eindigende scepters. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
STA, WANDELAAR!, HIER RUST EEN HEYLGESANT / DIE MET HET WOORT DER SUIVRE WAARHEID LIGTE / EN ONVERMOEID MET ZYNE ZEDEN STIGTE / GEKROONT MET EER AAN 'S KONINGS REGTERHAND.
PAX. VICTORIA.
N.B. Predikant Herkingen 1727, Gasselternijeveen 1739, 't Zandt 1751. Zie: NGP, blz. 154. Vergelijk: GDW, nr. 3346.
GDW, blz. 799, nr. [4418].

[4419]GRAFSTEEN TER GEDACHTENIS VAN DE E. PETER TOMAS, MEEDE COLLATOR, COOPMAN EN WEDMAN OP 'T ZAND, GEBOOREN DEN 13 AUG. 1704, GESTORVEN DEN 14 MEERT 1767 EN LEGT ALHIER NEFFENS ZYN OUDERS, VROUW EN 9 KINDER BEGRAAVEN, NALAATENDE EEN VROUW EN ELF KINDEREN.
Wapen: Gedeeld: I een van de rechterbovenhoek uitgaande wolk met een uitkomende hand, houdend een weegschaal, en daaronder op een terras een vijzel met stamper: II de letters P.T. en daaronder huismerk nr. 364.
HOE SCHOON EN STERK DEN MENSCH MACH WEEZEN / DE DOOD VOLGD ALLE VLEESCH TEN STRAF / GEDENKT, O MENSCH, DIE DIT KOOMT LEEZEN / DE TYD IS KORT, GEWIS HET GRAF/ DAAROM OCH LAAT DE WERELT VAAREN / GRYP JEZUS DOOR 'T GELOOVE AN / ZO ZAL DE DOOD U 'T LEEVEN BAAREN / EN VOEREN U IN KANAńN.
GDW, blz. 799, nr. [4419].

[4420]TER GEDAGTENIS VAN D.E. JANNES BROOS, SCHOOLMR. EN OUDERLING DEEZER GEMEINTE DER STAD APPINGEDAM, GEBOOREN DEN 13 NOV. 1698, GESTORVEN DEN 11 MAAY 1767.
N.B. Zie: GDW, nr. 4401. Vergelijk: GDW, nr. 4421.
GDW, blz. 799, nr. [4420].

[4421]TER GEDAGTENIS VAN D.E. TRYNTJEN FOLKERS, DIERBAAR EGTGENOOD VAN D.E. JANNES BROOS, SCHOOLMR. DER STAD APPINGEDAM, GEBOOREN DEN 24 JANU. 1695, GESTORVEN DEN 21 JUNY 1768.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4436.800
GDW, blz. 799, nr. [4421].

[4422]ANTHONIUS HAVINGHA, OUD 39 JAAREN, ZYNDE 13 JAAREN ALHYR LEERAAR IN DE GEMEENTE OP 'T ZANDT GEWEEST, OVERLEDEN DEN 23 APRIL 1775, IS ALHIER NA ZYN STOFFELYK DEEL DEN 1STE MAAY DAARANVOLGENDE TER RUST GELEGT, VERWAGTENDE OM DES EENIGEN ZALIGMAKERS JEZUS CHRISTUS WIL EEN ZALIGE OPSTANDINGE.
Wapen: Op een met kleine bloemen begroeid gewelfd terras een staande omziende weidevogel met opgeheven vlucht, dragend op de staart een staande jonge vogel met gesloten vlucht.
GDW, blz. 800, nr. [4422].

[4423]ANNO 1776, DEN 13 NOVEMB., IS DE EERZAME JACOB RENGERS, EEN HUISVROUW NAGELATEN MET VIER KINDEREN, GEWOONT IN 'T KASPEL 'T ZANT, IN 'T 43STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST, VERWAGTENDE EEN VROOLYKE OPSTANDINGE ...
GDW, blz. 800, nr. [4423].

[4424]HET GRAFTSCHRIFT TER GEDAGTENISSE VAN ANJE CLASEN. ANNO 1783, DEN 22 MAART, IS DE EERBAARE ANJE CLASEN OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN TSESTIG JAREN EN EEN MAAND EN TIEN DAGEN, DOGTER VAN CLAAS EVERTS EN DIEWERKE LULOFS, IN DER TYDT WOONAGTIG OP COLHOL EN IN LEEVEN HUISVROUW VAN SEBE CLASEN, WOONAGTIG OP HET ZANDTSTER VOORWERK, ZOODAT ZY OP MIDWINTER 1756 MET SEEBE CLAASEN IN DEN EGT IS GETREDEN EN ZOO AL WY VERWACHTEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE MET ALLE WAARE GELOVIGEN ALLEEN UIT GENADEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Drie leliŽn. Links: Huismerk nr. 97, vergezeld van de letters A.K. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 800, nr. [4424].

[4425]GEDAGTENISSE VAN D.E. EERB. TRYNTJE TAMMES HUISINGA, HUISVROUW VAN D.E. JACOB TIETES, OP TER HORN. GEBOOREN DEN 28 APRIL 1730. OVERLEED DEN 1 APRIL 1784.
PSALM 103:15. GELYK EEN BLOEM WORDT AFGEPLUKT / ZOO WORDT DE MENSCHE WEGGERUKT.
GDW, blz. 800, nr. [4425].

[4426]1791, DEN 25 MAART, IS DE WELED. HEER JAN EBELS, MEDE KERKVOOGD OP 'T ZANDT EN LEERMENS, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 56 JAAREN OVERLEEDEN EN DEN 31STEN DAARAANVOLGENDE TER RUST GELEGD.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 een omgewende wassenaar, vergezeld van een ster; 2 drie klaverbladen, 1 en 2; B. op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
GDW, blz. 800, nr. [4426].

[4427]ANNO 1792, DEN 5 JANUARY, IS DE E. EERSAME AMMO JOCHUMS, ZOON VAN JOCHUM JANS, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIG OP HET ZANSTER VOORWERK, KERKVOOGD VAN DE MENNONITENKERK OP ZYLDYK, IN HET 49STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN UIT GENADEN VOOR JESUM CHRISTUM.
HIER SLAAPT EEN TELG VAN MENNOO'S LEER / UIT EEN VERMAARD GESLACHT GESPROTEN / MET AARDSCHE GOED'REN, LOF EN EER / VAN D'ALREGEERDER MILD BEGOTEN / OP 'T ZANSTER VOORWERK LEEFD' HY RUSTIG / VAN LAND, VAN VEE EN AKKERBOUW / GODS TEMPELHUIS BETRAD HY LUSTIG / GETUIGT 'T ZYLDYKSTER KERKGEBOUW / GODS HUIS VERZORGD' HY NAAR ZYN PLIGT / EN OM DES DIENAARS WERK TE SCHRAGEN / HEEFT HY EEN LIEFDEDAAD VERRIGT / TOT NUT EN STEUN VOOR VEELE DAGEN.
GDW, blz. 800, nr. [4427].

[4428]TER GEZEGENDE NAGEDAGTENIS VAN HEERTJEN UBBES, HUISMAN OP KORENDYK, MEDE KERKVOOGD EN OUDERLING OP 'T ZANDT, IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 20 NOVEMBER 1794, OUD 75 JAAREN.801
WIE RUST HIER ONDER DEZE ZERK / EEN NUTTIG LID VAN JESUS KERK / BY GOD EN MENSCHEN AANGENAAM / ZAGTMOEDIG, VRIENDLYK, ZEER BEKWAAM / MET LEER EN WANDEL ELK TE STIGTEN / JA, VRIEND EN VYAND TE VERPLIGTEN / DOOR ZYN BEMINNELYKST BESTAAN / DOG NU TER ZAALGE RUST GEGAAN.
GDW, blz. 800, nr. [4428].

[4429]TER GEDACHTENIS VAN TRYNTJE JURJENS, WEDUWE VAN PIETER TOMAS, OUD 71 JAAR, OVERLEEDEN DEN 5 DECEMBER 1794.
Wapen: Gedeeld: I een van de rechterbovenhoek uitgaande wolk met een uitkomende hand, houdend een weegschaal, en op een terras een vijzel met daarin een stamper schuinlinks; II de letters T.J., vergezeld van onderen van drie klaverbladen.
GODS OPPERMACHT, DIE WY OOTMOEDIG EEREN / KAN DOOR EEN WENK DEN MENSCH SYN BROOSHEID LEEREN / ZYN WENK ALLEEN, AL SCHYNT ONS NIETS TE DEEREN / VERBRYZLDT ONS, DOET ONS TOT D' AARDE KEEREN / DE LEEVENSDRAAD WORD SCHIELYCK AFGESNE N / 'T ZY STERK OF ZWAK EN ACH, WY VLIEGEN HEEN / OCH LEEZER, LAAT U VLUGT ZYN ALS DEES / VOORBEELDIG VROOM, OPRECHT HAAR B...
GDW, blz. 801, nr. [4429].

[4430]ANNO 1799, DEN 9 JULY, IS DE E. EERZAAME SEBE KLAASEN IN DEN OUDERDOM BYNA 80 JAAREN OVERLEDEN, HOPEN EN WENSCHENDE, DAT HY MAG DEELAGTIG WORDEN EEN ZALIGE OPSTANDING DER DOODEN ALLEEN UIT GENADEN DOOR HET VERZOENOFFERBLOED VAN ONZEN GEZEGEND ... JEZUS CHRISTUS. HY IS MET ZYN TWEDE VROUW GRIETJE BERENTS GETROUWT DEN 3 DECEMBER 1784 EN LEID ALHIER BEGRAVEN BY ZYN EERSTE VROUW ANJE KLASEN.
Wapens: Rechts: Drie leliŽn. Links: Een met een zwaard zwaaiende geharnaste man, houdend de andere hand aan de koppelriem.
GDW, blz. 801, nr. [4430].

[4431]Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 op een terras een boom; 2 een leeuw; II drie leliŽn.
GDW, blz. 801, nr. [4431].

[4432]DEN 23 APRIL 1801 IS PYETER LUYRTS, ZOON VAN LUIRT PIETERS EN ANJE JACOBS, IN DEN OUDERDOM VAN 23 JAREN EN TWEE MAANDEN OVERLEDEN; HY WAS GEBOREN DEN 23STEN FEBRUARY 1778 OP DEN HUIZE OOSTERHUIZEN IN KASPEL ZAND EN LEID ALHIER IN 'T GRAFT, ZOALS WY HOOPEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN DOOR JEZUS CHRISTUS GENADEN ...
DAAR ALLES, WAT UIT STOF BESTAAT / 'T ZY VROEG OF LAAT / D' ONTBINDING ZEEKER ONDERGAAT.
GDW, blz. 801, nr. [4432].

[4433]ANNO 1805, DEN 24 JULY, IS DE E. EERZAME KLAAS SEEBES OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 52 JAAREN, 4 MAANDEN EN 24 DAGEN, IN LEEVEN WONENDE TE ZYLDYK
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen; II een halve adelaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 460.
GDW, blz. 801, nr. [4433].

[4434]ANNO 1809, DEN 18 JUNY, IS DE EERSAME DRIEWES SYMENS, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIG IN HET CASPEL TOT 'T ZAND, HUISMAN OP ..., MEDE VOLMAGT ...
Wapens: Rechts: Drie leliŽn. Links: Een aanziende man met muts, houdend in de rechterhand een opgeheven zwaard, de linkerhand aan een van de koppelriem afhangende schede. Helmteken: een lelie.
Vers: GDW, nr. 2660.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 4396, 4430.802
GDW, blz. 801, nr. [4434].

[4435]ANNO 1811, DEN 24 FEBRUARY, IS OVERLEDEN DE EERZAME LUIRT PIETERS; HY WAS GEBOREN DEN 25 NOVEMBER 1748, GEHUWD MET ANJE JAKOBS DEN 4 MAAY 1777, EEN EERLYK BOEKHOUDERDIAKEN TE ZYLDYK VAN 1785 TOT 1810. ZYN GESLACHT HEEFT DEN HUIZE OOSTERHUIZEN TE ZANDT MEER DAN 100 JAREN ERFLYK BESEETEN, WELK HY NALAAT AAN ZYN WEDUWE, EEN DOCHTER MET DEWELKS MAN EN TWEE ZYNER KINDSKINDEREN.
GDW, blz. 802, nr. [4435].

[4436]JAN WASLANDER.
N.B. Zie: GDW, nrs. 4401 en 4421.
GDW, blz. 802, nr. [4436].

[4437]... REINDER ...
Wapens: Rechts: Een huis met drie puntgevels. Links: Een staande geharnaste man met een gepluimde helm zwaaiend met een zwaard. Helmteken: een huis met drie puntgevels.
N.B. Vermeld: GSL, blz. 453, doch met tekst: ANNO 16 ... ARENT HINDERS ...
GDW, blz. 802, nr. [4437].

[4438]Wapen en helmteken: Ompteda.
GDW, blz. 802, nr. [4438].

[4439]Wapens: Rechts: Ripperda. Links: Rengers [2].
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale bibliotheek van Friesland. Handschrift nr. 172, blz. 73. Hero Maurits Ripperda, overleden 21 juni 1633, gehuwd c. 1625 Anna Margaretha Rengers, overleden 20 mei 1663. Zie: RIP, Blatt 3, Nr. 138.
GDW, blz. 802, nr. [4439].

[4440]Wapens: Rechts: Een geharnaste man met gepluimde helm, zwaaiend boven het hoofd een zwaard, de linkerhand aan de koppelriem. Links: Een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie rozen. Helmteken: een uitkomende geharnaste man met gepluimde helm, zwaaiend boven het hoofd een zwaard, de linkerhand aan de koppelriem.
GDW, blz. 802, nr. [4440].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2015
Naar begin van de pagina