Beerta

g. BEERTA

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Trotseerloodje

[838]Een leidekkershamer, vergezeld van de letters W.R. en het jaartal 1783.
N.B. Naamletters van W. Roegholt. Zie: GDW, nr. 3450.
GDW, blz. 196, nr. [838].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[839]DEZE KLOKKE IS OMGEGOTEN TEN KOSTE DER INGEZETENEN VAN DE BEERTA IN HET JAAR 1814 ONDER DIREKTIE VAN J. H. GEERTSEMA EN R. P. ROELFSEMA ALS KERKVOOGDEN EN SEBO O. VAN DER WAL EN EDZO H. DETMERS ALS VOLMAGTEN DOOR \1. FREMY EN A VAN BERGEN.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 196, nr. [839].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[840]ANNO 1623, DEN 26 MAY, IS DIE EHR UND DOGETSAME TIAE FRERICKS, GEWESENE HUISFROUW VAN WALRICK NANTKES, DESE WERRELT OVERLEDEN, WIENS SIELE GORT GENADIGH SY, VERWACHTET MIT ALLEN GELOVIGEN EIN FROLICKE UPSTANDINGE AM JUNGSTEN DAGE TEN EWTGEN LEVENDE DORCH CHRISTUM.197
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
GDW, blz. 196, nr. [840].

[841]ANNO 1623, DEN 13 JUNI, IS DEN ERB. WOLGELERTEN UND MANHAFTEN WALKICK NANTKES, HOPMAN IN DE BERTHA, DESE WERRELT OVERLEDEN, VERWAGTENDE MIT ALLEN GELOVIGEN EIN FROLICKE UPERSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVENDE DORCH CHRISTUM, DEN SALICHMAKER ALLER WERRELT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 51.
GDW, blz. 197, nr. [841].

[842]A 1623, DEN 31 AUG., STERF DE EEDELE ERENTVESTE DOEDO TIDDINGA VAN MIDWOLDE, VERWACHTENDE EEN FROLIKE UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapen en helmteken: Tiddinga.
Kwartieren: I Wapen en helmteken: Tiddinga. II Een golvende schildvoet, golvend doorsneden van vier stukken, en twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen. Helmteken: een uitkomende leeuw. III. Gedeeld: I een omgewende leeuw; II een ongevleugelde draak, verticaal, met pijltong, met twee poten en meteen naar voren en onder het lichaam omgekrulde staart, eindigend in een pijl. Helmteken: een uitkomende leeuw. IV Een gaand paaslam. Helmteken: een wapperende vlag van drie horizontale banen.
N.B. Vergelijk kwartier III met GDW, nr. 852.
GDW, blz. 197, nr. [842].

[843]ANNO 1652, DEN 28 AUGUSTI, IS SEER CHRIS ... HAICKO LOUWERTS, OLT ONGEVEER 64 JASREN, ENDE VERWACHTENDE EEN VROLYCKE OPERSTANDING DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een dubbele adelaar. Links: Een leeuw. Helmteken: een uitkomende en tot een vuist gevormde rechterhand, houdend drie opgerichte stafvormige voorwerpen, waaiervormig en omgeven door zeven sterren, boven één en aan elke zijde drie onder elkaar. Vers: GDW, nr. 766,
GDW, blz. 197, nr. [843].

[844]... [6]53, DEN 20 MARTI, IS DE DEUGTSAME REEMEN WALDRIX, WEDUWE VAN ZAL. PIETER AN ... CHRISTELICK IN DEN HEERE ENTSLAPEN, OLT SYNDE 49 JAER ... END ENDE LIGT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MIT ALLEN CHRISTGELOVIGEN EEN VROLICKE OPSTANDINGE TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapen: Onherkenbaar, misschien doorsneden. Helmteken: een uitkomende, misschien dubbele adelaar.
GDW, blz. 197, nr. [844].

[845]ANNO 16[53]8, DEN 5 JANUARIS, IS DEN EERSAMEN LUBBERT ONNES IN DEN HEEREN ONTSLAPEN ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN ENDE VOORWA[CHT]ENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
GDW, blz. 197, nr. [845].

[846]ANNO 1659, DEN 10 JULIUS, IS DIE EERBARE HAYCKO TIDDES ZEHR GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT ZYNDE IN ZYN 42STE JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Op water een omgewend tjalkschip met één mast, met zwaard, zeilen en drie vlaggen, één op de achtersteven, één op de gaffel en één op de mast. Links: Huismerk nr. 115. Helmteken: op water een tjalkschip als in het wapen.198
ICK SPEELD OP 'S WERELTS TREURTOONNEEL MYN ROLL TEN EYND EN CREECH MYN DEEL. NU SAL MYN VLEESCH HIER RUSTEN TER TYDT, DAT GODS BASUYN S ... STAET OP GHI ZULT TER OORD ... DAN SAL ICK MY V .... / SYMB. HET GLAS LOO ... DAEROM O ...
GDW, blz. 197, nr. [846].

[847]ANNO 1661, DEN 15 APRILIS, IS DE WELEDELGEBOREN EN GESTRENGE JONCKER SEBO HUNINGA VAN OOSTWOLT, OUT 56 JAEREN, IN DEN HEEREN CHRISTELYCK ONTSLAEPEN.
Wapen: HUNINGA.
Kwartieren:
HUNINGAENGELKEN
GOCKINGA [1]BUNNINGA
BUNNINGAPRENGER
TIDDINGAPOPTADA
ICK HEB OP DE.SER AERD GESTREEDEN / IN ONGEMACK EN MOEILIKIIEEDEN / ICK HEB GEYVERT VOOR 'T GEMEEN / NU RUST ICK ONDER DESEN STEEN.
N.B. Vergelijk: RAG, Register Feith, 1726, nr. 30.
GDW, blz. 198, nr. [847].

[848]ANNO 1661, DEN 20 JUNY, IS CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN DE EER ENT ACHTBARE RIEMT WILLEMS, OLT ZYNDE ONGEVEER 53 JAER, VERWACHTENDE MET ALLEN CHRSTGELOOVIGEN EEN VROLYCKE OPEERSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I twee geweren met grote snaphaan, schuinkruislings; II twee omgewende gesnoerde hoorns, onder elkaar hangend, elk aan een ring. Links: Een dubbele adelaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een aan een ring opgehangen omgewende gesnoerde hoorn.
WY ZYN GEHAELT UIT BABELS STRANT / INT ALDERHOGHSTE VADERLANT / DAER GODT ZYN KINDEREN VREUGHT BEREYT / VAN EUWICHEIT TOT EUWICHEIT.
GDW, blz. 198, nr. [848].

[849]ANNO SAL. 1664, DE ... RUSTEL. ENDE GODTSALIG IN DEN HERE ENTSLAPEN DE DEUGTSAME WUPKE ELTIENS, HUISVROW VAN D. WELGEL. HENRICUS WALDERICKS, INT 40 JAR H. OL., ENDE LIGT ALHYR TER RUSTE BY 4 VAN HAR KINDER ALS 3 GENAN[T] WALDERICK N. EN 1 ELTIO H., VERWACHTENDE MIT AL. GELOV. EEN SAL. OPERST. DOR CHRISTUM TEN EEW. LEVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; I1 een halve lelie, uitgaand van de deellijn. Helmteken: de linkerhelft van een lelie.
GDW, blz. 198, nr. [849].

[850]ANNO 1665, DEN 20 APRILIS, IS GODSALIGH IN DEN HEEREN GERUST DIE HOOCHEDELGEBOOREN JONCKER DOEDO HUNINGA VAN OOSTWOLT, OUT 38 JAEREN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE.
Wapen: Gedeeld: I Huninga; II Tiddinga.
GDW, blz. 198, nr. [850].

[851]RUSTPLAATSE VAN ... EN 2 DAGEN TOT BELLINGWOLDO ENDE 16 JAAREN EN ... MAANDEN 2 DAGEN IN DE BEERT ... WACHTENDE MET A ... RENE EEN ZALYGE ... SYNES OLDERS.
Wapen: Verhoogd doorsneden: A: een omgewende gaande leeuw; B. zes, elkaar bijna rakende haakse omgekeerde kepertjes, 3 en 2 en 1, en in de binnenhoek van elk kepertje een verticaal geplaatst voorwerpje als de tong van een gesp. Helmteken: een uitkomende leeuw.
WIENS STEM ALS EEN BASUIN H ... STRAFFEN VAN DF SOND INT ... DIENS GEEST RUST NU BY GODT EN WACHT DAT HEM DE HEER DAAR IS OOC IN A ... DAN 'S WEERELTS ... DAN HOOREN SAL ... ONTFANGr DE KROON ...
N.B. Ds. Isaacus Nijehoff, overleden 17 november 1670. Zie: Naamlijst predikanten in kerk.199
GDW, blz. 198, nr. [851].

[852]ANNO 1682, DEN 2 OCTOB., IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERW. WELGELEERDEN HEER WYNCKO TONCKENS, WELCKE GEBOOREN WAS DEN 2 NOVEMB. 1641, WELCKE ELF JAREN MIN 20 DAGEN LEERAER IN DE OUDE BEERTA IS GEWEEST.
Wapen: Gedeeld: I gevierendeeld: 1 een omgewende leeuw; 2 een draak, horizontaal, zonder poten en met opgeheven vlucht; 3 een rechtop staande en drie maal gebogen, gebladerde stengel waaraan twee natuurlijke rozen min of meer onder elkaar; 4 een lelie; II gedeeld: 1 op een terras een boom; 2 een uit de schildrand komend hert zonder gewei.
VRAEGHT EMANT, WIE HIER LELT / ICK ANTWOORT TOT BESCHEIT / EEN LEERAER VAN GODTS KERCK / RUST ONDER DESE SERCK / 'T IS TONCKENS, WAERDE MAN / DIE NA SYN AFSCHEIT QUAM / AN 'T HEMELS VREUDIG HOF / DAER HY NU SINGHT GODTS LOF.
N.B. Vergelijk wapen met GDW, nr. 842, kwartier III.
GDW, blz. 199, nr. [852].

[853]ANNO 1699, DEN 26 MEERT, IS DE EER EN DEUGTSAME ELISABET SWYKES, HUISVROUW VAN DEN EERWEERDEN ELTYO HELENIUS, EIGENERFDE IN DE BEERTA, OUT 23 JAAR EN EEN MANT, CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Doorsneden: A. een uit de snijlijn uitkomende opgestoken hand met mouw en uitgespreide vingers, langs de schildrand omgeven door zeven sterren, boven één en aan elke zijde drie onder elkaar; B. in een nest een omgewende pelikaan niet drie voor het nest staande jongen. Helmteken: een ster.
IK WAS GEPLANT EN STONT IN BLOOS ,/ GELYK EEN VERS ONTLOKEN ROOS / FLUX KOMT DE DOOT, HY SNYD MY AF / EN BRENGT MYN LICHAAM IN DIT GRAF / TERWYL MYN ZIEL, DE NIET EN STERFT / EEN AANDEEL VAN HAAR GOD BEËRFT / MET EEN GELOOF EN VAST VERSTANT I DAT JESUS DOOR SYN STERKE HANT / DIEN LAASTE VIANT SAL VERSLAAN / MYN LYK IN EERE DOEN OPSTAAN.
GDW, blz. 199, nr. [853].

[854]ANNO 1700, DEN 27 APPRIL DES ZONDAAGS SMORGENS OM 6 UUR, IS DE EERBARE JUFFER HEMMECHIEN GARSTMANS CHRISTELYK ONTSLAPEN IN DEN OUDERDOM VAN 32 JAAREN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGEN DE OPSTANDINGE DER REGTVAARDIGEN.
Wapen, waarvan de linkerhelft vrijwel onherkenbaar: Gedeeld: I doorsneden: a. twee tegen elkaar klimmende leeuwen; b. een omgewende leeuw; II op een terras een huis niet twee of drie puntgevels naast elkaar.
DIE VAN HAAR SCHAT EN OVERVLOET / EEN SCHILT WAS ... OET / EN TROOST VOOR ... NAAKTE WEESEN / EEN VASTEN PYLAAR VAN DE KERK / DIENS LIGHAAM DEKT NU DESEE SERK / MAAR 'T BESTE DEEL TOT GODT GEREESEN.
GDW, blz. 199, nr. [854].

[855]ANNO 1706, DEN 17 JANUARY, IS DIE EER EN ACHTBAERE HINDRICK HEMMES KAMMINGAA, NADAT HIE INT 27sTE JAER GEWEEST HEEFT KERCKVOOGHT EN ALLEGIFR IN DIE OUDIE EN NIEUWE BEERTAA ALSMEEDE LUDENANDT VAN DIE OUDIE EN NIEUWE BEERTAA, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, SYN OUDERROOM OUDT ONGEVEER 71 JAAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN VROOLYCKE OPSTANDING DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 een aanziende mensenschedel, ondersteunend een iets breedarmig kruis, de schedel van onderen vergezeld van twee beenderen, schuinkruislings; II doorsneden: a. een leeuw; h. drie klaverbladen. Helmteken: een iets breedarmig kruis.
HIER LEYDT ... DT / VAN DOOT EN IS DE DOOT ALLEEN HET DEEL VAN ... NCKEL BAET. ... SONDEN / DIE ... / DOOR KHRISTY DIERE WONDEN / ALS ADAMS SAET / MAAR VOOR DEN KHRISTENSOON GEWORDEN ..... NCKEL BAET200
GDW, blz. 199, nr. [855].

[856]... VAN DE... GERHARD ... ALLE ... BEMINT ... ZYN GE ... BEERTA ... HET 63 ... BEGRAVEN.
Wapen: Twee tot een krans gebogen en van onderen samengebonden gebladerde takken met aan elke tak zes vruchten.
... GODS VOLK / ... HEMELS TOLK / ... OOK GEDAAN / ... GEGAAN.
N.B. Ds. Gerhardus Meyer, overleden 31 maart 1718. Zie: Naamlijst predikanten in kerk.
GDW, blz. 200, nr. [856].

[857]ANNO 1718, DEN 10 DESEMBER, IS DEN EER EN AGTBAREN ADREAS HOLST, GEWEESEN KOOPMAN EN EIGENERFDE IN DE BEERTA, IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen: Tussen de letters A. H. een in een pot staand latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, de omgewende kop over het dwarshout afhangend. Helmteken: het kruis met de slang.
HYR RUST ZYN ONTSIELDE LYK / WIENS GEEST VERKOOS EEN HOOGER WYK / NADAT RUIM TWEE EN DERTIG JAAREN / HY MET Drr LIGHAAM KWAM TE PAREN.
IK, DIE OM WINST EEN KOOPMAN WAS / IN 'T LEVEN, 'T WELK NIET IS ALS GRAS / HEB AARDS GEWIN ALS DREK GEAGT / EN JESUS WINST VOOR AL BETRAGT / EEN SALIG EIND VOLGT DIT BEGIN / WANT NU IS STERVEN MYN GEWIN
GDW, blz. 200, nr. [857].

[858]ANNO 1719, DEN 6 OCT., IS ANDREES JANS GOLDSMIT CHRISTELYK GESTORVEN, ZYNDE OMTRENT 74 JAREN OUD, EN HEEFT DESE.KERKE BEGIFTIGT MET 500 GL.
Embleem: In een krans een omgewende gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2, waaronder een beitel en een hamer met gebogen klopper naast elkaar. Boven de krans een ster, waarschijnlijk bedoeld als helmteken en daarboven een ruitvormig ornament, misschien een graveerkussen.
HET WAS AGTINGE, DIE HEM RAAKTE / DOE HY DE KERKE DIT GELT MAAKTE.
N.B. Goldsmit, familienaam. Zie: RAG, Rekening kerkvoogdij, blz. 281.
GDW, blz. 200, nr. [858].

[859]ANNO 1725, DEN 14 MAART, 1S CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN LUBBERTUS RELOTIUS, IN LEVEN ERVAREN APOTEKER EN KOOPMAN IN DE BEERTA, ZYNDE IN HET 45STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie verkorte en versmalde linkerschuinbalken met een daar tussendoor kronkelende omgewende slang, de kop over de bovenste linkerschuinbalk naar beneden hangend. Wapenspreuk, in de kroon: PRUDENTER.
FYNE GEESTEN, VLUGTIG SOUT / HEB IK GEHAALT UIT KRUIT EN HOUT/ WOONT MYN LICHAAM NU IN 'T STOF / D'GEESI GESUI VERT IS IN 'T HOF / DES HEMELS, DAAR SE OOK WAGT / 'T LIGHAAM IIEERI.YK D(X)R GODS AAGT.
GDW, blz. 200, nr. [859].

[860]ANNO 1725, DEN 12 DEESEMBER, IS DE EERSAME BOELE OKKES, DE SOON VAN DE EERSAME OKKE JANS ... EN VIER MAANDEN EN DRIE ... ZYNS OUDERDOMS CHRISTELYK ONTSLAPEN, NADAT HY ZYN GEE[ST] AAN GOD NADIEN HAD OVERGEVEN OM DE... VEN IN DE HEMELSCHE BLYDSCHAP ... TE... GELYK IIY ... HAAM AAN GODT... HAD VERTROUT OM HET ... EEUWIGEN GLORI TE ... ZALIGE OPSTANDINGE ... EN LEGT ALHYR BEGR[AVEN].
Wapen: Doorsneden: A. huismerk nr. 81, vergezeld van de letters B.O.; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2. drie klaverbladen.
N.B. Bij boerderij Hoofdstraat 215.201
GDW, blz. 200, nr. [860].

[861]ANNO 1727, DEN 27 JAN UW. IS DE EER. KIER ROELFS, OUDERLING IN DE GEMEINTE JESU CHRISTI ALHYR IN DE BEERTA OVERLEDEN IN ZYN OUDERDOM VAN SIRKA 60TIGH JAAREN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 116; b. drie klaverbladen.
HIER LEGT MYN LICHAAM IN HET GRAF / DE GEEST ... GAF / MYN ... LEGGEN HYR ... DAN KOOM WY ... STOF / OCH MOCHT WY OPSTAAN TOT GODS LOF.
GDW, blz. 201, nr. [861].

[862]ANNO 1728, DEN 27 DESEMBER, IS DIE EERBAARE HEMME HINDERCKS KAMMINGA, IN ZYN LEEVEN WOONAGHTIGH OP DIE BEERSTER HOOVEN, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN IN HET 52STE JAAR ZYNES OUDERDOOMS, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENAADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende leeuw; B. gedeeld: 1 drie klaverbladen; 2 drie sterren. Helmteken: een uitkomende zittende adelaar met geopende vlucht. Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
GDW, blz. 201, nr. [862].

[863]ANNO 1729, DEN 3 APRIL DES AVONTS TUSKEN 3 EN 4 UIR, IS DE EERSAME TIDDO SIERTS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 33 JAAREN MIN 3 DAGEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar uitgaand van een linker flank, beladen met drie klaverbladen onder elkaar; II een leeuw.
MYN LEEFTYT IS HYR AFGESNEiN / IN FLEUR EN STERKTE VAN MYN JAREN / IK HAD RUIM DERTIG MAAR BETREEN / NU IS MYN GEEST WEER OPGEVAREN / TOT HEJI, DIE MY DE SCHONK HYR NEER /ONTVANG SE NU, O SCHEPPER, WEER / EN LAAT II ... MET HAAR MOEDER / BEVOLEN ZYN AAN ISRELS HOEDER.
GDW, blz. 201, nr. [863].

[864]1729, DEN ... , DE WEL...
Wapen: Een anker niet een halfronde, naar boven gebogen stang.
MOLAAN VERTOOND IN 'T HART ZYN WAPEN / EEN ANKER VAST GEGROND / IN JESUS DYRB'RE WONDT / ZYN LICHAAM LEIT HYR NEER TE SLAPEN / DE ZIEL RUST BY HAAR HOOP / NA ZYN VOLEINDE LOOP.
N.B. Ds. Adolphus Molanus, overleden 27 februari 1729. Zie: Naamlijst predikanten in kerk.
GDW, blz. 201, nr. [864].

[865]ANNO 1731, DEN 16 JUNY, IS GESTORVEN D.E. HARMANNUS ALBERTS, IN LEEVEN BROUWER IN DE BEERTA, ZYNDE RUIM IN HET 23STE JAAR ZYNES OUDERDOMS, VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; H in een kuip twee moutgrepen, schuinkruislings.
BESCHOUW, O STERVELING, DEESE STEEN / TREED NIET ONAGTSAAM HYR OVER HEEN / HYR LEGT EEN BLOEM IN 'T BLOEIEN AFGESNEEN / DOOR 'T SIKKEL VAN DE DOOD VAN YDER MAN RETREEN / MAAR LEERET UIT MY IN 'T LEVEN 'T REGTE STERVEN / OF GY MOET HET EUWIGE LEVEN DERVEN.
GDW, blz. 201, nr. [865].

[866]ANNO 1732, DEN 13 JANNEWARI, IS DE EER EN DEUGTSAME IELTIE HOLST, GEWEESENE HUISVROUW VAN WYLLEN DE OUDERLINGH EN KERKVOOGT RIENKO RIENTS, OUT 63 JAAREN MIN VYF WEEKEN, CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST.202
Wapen: Een latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, de omgewende kop over het dwarshout afhangend.
NA ONGEMAK ENDE MOEJELYKHEEDEN / DAT IK VEEL JAAREN HEB BETREEDEN / RUST HYR MYN LYCK EN WENS MYN ZIEL / DEN HEMEL TOT HAAR BESTE DIEL.
GDW, blz. 201, nr. [866].

[867]ANNO 1739, DEN 3 FEBRUARY, IS ETJEN JACOBS, DE DERDE HUISVROUW VAN KORNELIUS JANS, GELIGIEERDE IN DE BEERTA, GERUST, OUT 27 JAREN MIN 23 DAGEN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. huismerk nr. 904, vergezeld van de letters K.I.; b. gedeeld: 1. een halve adelaar; 2. drie sterren onder elkaar; II huismerk nr. 117, vergezeld van dc letters E.I.
HOE SCHIELYK EN HOE BROS / IS ONS EENDRAGTIG LEVEN / WANT JEDER IS ZYN TYT / JAAR, DAG EN UUR BESCHREVEN / BEROEMT U ... CHRISTENEN / DAN NIMMER OP DEN DAG / VAN MORGEN, HEDEN U / DE DOOD OOK ... EN MAG.
GDW, blz. 202, nr. [867].

[868]ANNO 1744, DEN 3 NOVEMBER, IS OVERLEDEN DE EERSAME KLAAS REMPTS, IN ZYN LEVEN ALHYR WOONAGTIGH IN DE BEERTA, IN DEN OUDERDOM VAN 45 JAREN, 2 MAANT EN 24 DAGEN.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 904, vergezeld van de letters K.R.; H drie klaverbladen nader elkaar.
GDW, blz. 202, nr. [868].

[869]ANNO 1752, DEN 7 MEERT, IS GESTORVEN DE E. TIACKE SIERTS IN HET 53STE JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; il drie klaverbladen onder elkaar.
DE TYT GAAT RAS VERBY / EN SCHIELYK HEENEN VLIETEN / EN WAT DE MENSCH BEJAAGT / IS NIET AIS YDEL NIETEN / MAAR HEFT UW HART OMHOOG / WAAR JEZUS GUNSTE BIEDT / DAAR IS DE RUSTE VOOR EEN ZIEL / EN ONRUST IS DAAR NIET.
GDW, blz. 202, nr. [869].

[870]ANNO 1752, DEN 25 JUNIUS, ZONDAGS AGTERMIDDAGS OM 2 UREN, IS DE EERBARE CORNELIUS JANS OP BEERTSTERHOGEN, MEDE EIGENERFDE EN GELIGEERDE IN DE BEERTA, IN HET .OsTE JAAR ZYNS OUDERDOMS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Huismerk nr. 904 en een losstaande omgewende halve adelaar naast elkaar, samen van onderen vergezeld van drie rozen. Bedoeld is: Doorsneden: A. gedeeld: 1 huismerk nr. 904; 2 een halve adelaar; B. drie rozen.
GDW, blz. 202, nr. [870].

[871]ANNO 1754, DEN 10 MAAY, IS DE DEUGTSAME EEKE HARMANNUS, GEWEZENE HUISVROUW VAN D'EERSAME WIGBOLD HINDRIKS, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN IN HAAR OUDERDOM VAN 73 JAREN, VERWACHTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld in drie stukken: I Op een terras twee korenhalmen waartussen een boom; II doorsneden: a. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart; b. drie klaverbladen; III doorsneden: a. een omgewende arm, komend uit een wolk in de linker bovenhoek, dragend op de hand een vogel met kuif; b. een naar rechts gewende wassenaar. Hclmteken: een boom.
SCHOON 'T LICHAAM HYR WEL NEEDER BUKT / EN DOOR DE DOOT IS WEGGERUKT / SO IS NOGTANS MYN ZIELEN LOT / DOOR CHRISTUS CRAGT VERHEUGT BY GOT / OOK ZAL Drr LICHAAM UIT Drr STOFF / VERHEERLYKT GAANIIN 'S HEEMELS HOFF.203
GDW, blz. 202, nr. [871].

[872]TRYNTJE TEN HOOREN, HUISVROUW VAN JACOB DE VRIES, OVERLEDEN DEN 29 OCTOBER 1766.
EEN STEUNSEL VAN DEEZ KERK / EEN WAARDSTEN ECHTGENOOT / RUST ONDER DEEZE ZERK / GETROFFEN VAN DE DOOD / HAAR EGA WENSCHT NIETS MEER / DAN DAT HAAR DEUGD HERLEEFT / IN SPRUITJES, DIE DE HEER / HEM VIER GESCHONKEN HEEFT / EN DAT ZYN ZIEL DE SCHAT / BEZITT', DIE ZY BEZAT.
GDW, blz. 203, nr. [872].

[873]1774, DEN LAASTEN SEPTEMBER, IS DE EERSAME WIBBE HILTIES, HUISMAN IN DE BEESTERHOVEN, IN 'T 56sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN IN HOOP EN VERWAGTING EENER ZAALIGE OPSTANDINGE DER DOODEN DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 203, nr. [873].

[874]1778, DEN 24 JULY, IS DE EERSAAME HARKO PIETERS CHRISTEL ... IN DEN HEERE GERUST, OUWT ZYNDE 77 JAAR EN RUIM 10 MAANT, VERWAGTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR [JESUM CHRISTUM ONZEN HEFRE]
Wapen: Gedeeld: 1 een omgewende laars, vergezeld van onderen van drie klaverbladen, I en 2; II huismerk nr. 118, onduidelijk.
GDW, blz. 203, nr. [874].

[875]HIER LIGT JACOB DE VRIES, IN LEVEN KOOPMAN IN DE BEERTA EN OUDERLING DIER GEMEENTE, GEBOREN DEN 26 APRIL 1727, GESTORVEN DEN 12 AUGUSTUS 1796.
IN GODSDIENST, ZORG EN NYVRE VLYT / VERSLEET HY KRACHT, VERSTAND EN TYD / NU RUST HY HIER EN WACHT ZYN LOT / EN EEUWIG HEIL VAN JACOBS GOD.
N.B. Vervaardigd c. 1830.
GDW, blz. 203, nr. [875].

[876]TER NAGEDACHTENISSE VAN DERK AEITENS, IN LEVEN KERKVOOGD EN OUDERLING IN DE OUDE BEERTA, GEBOREN DEN 20 JUNI 1705, GESTORVEN DEN 15 SEPTEMBR 1796, DUS OUDT 91 JAAR, 12 WEKEN.
'K WAS AFGELEEVD EN ZAT VAN DAGEN / WANNEER IK NEERDAALDE IN DIT GRAF / 'K HEB VIER EN VEERTIG JAAR GEDRAGEN / DEN LAST, DIE KERKVOOGDY MY GAF / 'K WAS OUDERLING IN DEEZ GEMEENTE / RUIM EEN EN VEERTIG JAAREN LANG / EERST GAF DIT MERG IN MYN GEBEENTE / DOG 'T VIEL IN 'T LAATST MY ZUUR EN BANG / 'K HEB IN MYN JEUGD EN OUDE DAGEN / VIER VROUWEN HIER OP AARD GETROUWD / OOK ZOET EN ZUUR MET HAAR VERDRAGEN / DOG NIMMER HEEFT MY ZULKS BEROUWD / GOD OPENDE MYN ZONDIGE OOGEN / TOEN 'K DRIE EN DERTIG JAAREN WAS / EN ALS IK MY NIET HEB BEDROGEN / WAS 'T JEZUS, DIE MYN ZIEL GENAS / NU ZAL IK OOK MET AL D' OPRECHTEN / MYN HEILAND VREUGDEKROONEN VLECHTEN.
GDW, blz. 203, nr. [876].

[877]HIR RUST JANTIN TIAKKES, GEBORRE\ DI ', 12 MAART 1732, OVERLEDEN DEN 12 JANW. 1800, DUS OUCD 68 JAARI N PLSM. 10 MAAND.
GDW, blz. 203, nr. [877].

[878]HIER RUST. NA LANGE SCHEIDING HEREENIGD DOOR DEN DOOD, JURJEN HARKES OOSTHOF, GEB. DEN 19 JAN. 1759, OVERL. DEN 24 MAART 1854, NAAST ZYNE ECHTGENOOTE TRYNTJE FIEBES, GEB. DEN 14 OCT. 1761, OVERL. DEN 11 FEB. 1805.
GDW, blz. 203, nr. [878].

[879]BY DEZEN STEEN LIGT BEGRAVEN DE E. POPPO JANS POPPENS, IN ZYN LEVEN GEËLIGEERD KERKVOOGD VAN DE BEERTA. HY STIERF, OUD 69 JAREN 3 MAAND, NA EEN GEZEGENDE EGTVERBINTENIS VAN BYNA 38 JAREN TOT GROTE DROEFHEID VAN ZYN VROUW EN BLOEDVERWANTEN EN WORD ALS EEN MAN VAN VERSTAND, KUNDE EN BELEID BETREURD OM HET GEMIS VAN ZYNEN GOEDEN RAAD, WELKEN HY ALTYD BELANGELOOS EN GEWILLIG ZYNEN VRAGENDEN MEDEMENSCH VERSTANDIG TOEDIENDE.204 DIE ALS EEN CHRISTEN GOD BEMIND 1 EN ZYNE WET WAARDEERT / IS VOOR ZYN NAASTEN WEL GEZIND 1 EN BY ZYN GOD GEÉERT.
N.B. Poppo Jans, zoon van Jan Poppens en Remke Hillenius, gedoopt Beerta 26 februari 1736, overleden mei 1805, gehuwd Beerta 16 oktober 1767 Eppyn Hansens [Veltman], overleden Beerta 4 oktober 1818. Zie: DTB, nr. 30 en overlijdensakte.
GDW, blz. 203, nr. [879].

[880]RUSTPLAATS VAN JAN KORNELIUS MULLER, ECHTGENOOT VAN LUDEWE HINDRIKS, OVERL. 14 DEC. 1811 IN DEN OUDERDOM VAN 72 JAREN EN ELF MAANDEN, OUDERS GEWEEST VAN WIEPKE, ETTJEN EN CORNELIA JANS MULLER.
N.B. Vervaardigd c. 1900.
GDW, blz. 204, nr. [880].

[881]ONDER DEEZE STEEN LEGT BEGRAAVEN MEJUFFROUW TEKELINA VIETOR, GELIEFDE HUISVROUW VAN DE WELEERWAARDE. HEER WILLEM LEONARD HAENENBERGER, PREDIKANT ALHIER IN DE BEERTA. HAARE EDELE IS TE GRONINGEN IN DE JAAR 1740 GEBOREN. IN HET HUWELYK GETREEDEN IN HET JAAR 1773 EN OP DEN 3 OCTOBER 1812 IN DE OUDERDOM VAN 72 JAAR OVERLEDEN.
GDW, blz. 204, nr. [881].

[882]...6, DEN 5 JANUARY, ... TFESTE AGTBARE ... ENTS, OUDERLING ... HT, VOORNAAM EiGENARFDE VAN DE OUDE EN NIEUWE BEER'IA. IN 'T NEEGEN VYFTIGHSTE JAAR SYNES LEEVENS IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Doorsneden: A. op een op de snijlijn staand heuveltje een boom en daartegen klimmend een ter zijde van het heuveltje op de snijlijn staand omgewend hert met gewei en een eveneens ter zijde van het heuveltje op de snijlijn staande hond; B. drie rozen. Helmteken: een uitkomend hert met gewei.
HYR LEYT EN RUST NU IN DIT GRAF / DIE RAAT EN TROOST DEN DROEVEN GAF 1 WIENS SOET EN SAGHT EN VROOMEN GEEST / IS OOK BEMINT VAN VEEL GEWEEST / DAT ALS MEN NOG AN HEM GEDENKT 1 MEN WENSCHT HEM TOE, DAT GODT HEM SCHENCKT / DIE VREUGHT, DAAR HY ZYN KINDEREN AL 1 MET KROONEN EN BESCHENCKEN SAL.
GDW, blz. 204, nr. [882].

[883]ANNO ... MEE ... SEER CHRIS ... DEN ... ONTSLAPEN DE ... HINDRICK ... ELIGEERDE IN DE BEERTA ... OUDERDOOMS 76 ... CHTENDE MET ... GEN EEN SALIGE ... EN ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Een brouwkuip waarin twee moutgrepen. Helmteken: een adelaarskop.
... HOOGSTE GOED.
GDW, blz. 204, nr. [883].

[884].......
Wapen: Een leeuw.
EEN VOORBEELD IN DE NEDRIGHEID ... EN TOEVLUGT VAN DER VROMEN SCHAAR ... GETROU ARBEIDZAAM VOOR HAAR HEER ... DEES ZERK.
GDW, blz. 204, nr. [884].

[885]... MEJUFFROUW ... VAN HIN ...
Wapen: Op een terras een leeuw.
DE DOOD ...
GDW, blz. 204, nr. [885].

[886]Wapen: Op een terras een omgewende leeuw.
GY STERFT ...205
GDW, blz. 204, nr. [886].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 mei 2012
Naar begin van de pagina