Uithuizen
be. UITHUIZEN (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[463]Anno 1550 is zeer cristelyck in Godt gestorven de jonge Botto Ausma; dele is begraven in de kercke tot Uythuiscn.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 143.
GDW, blz. 133, nr. [463].

[464]BONNONI AWLSUM CONIUNX ET HAEREDES LIBERI. OBIIT 1560, DIE 19 IUN., AETATIS SUAE 34.
Wapen: Drie lelin, vergezeld in het schildhart van een sterretje. Helmteken: een lelie.
N.B. Koper. Zie: GVA, 1890, blz. 50. Afgebeeld: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 188.
GDW, blz. 133, nr. [464].

[465]Anno 1573 stierf jr. Rencke Ausma; hy is oock werden begraven tot Uythuysen in de kercke aldaer.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 143.
GDW, blz. 133, nr. [465].

[466]Anno 1573 stierf joncker Botto Tiaerde van Starckenborch, de soon van Lambert Tiaerde van Starckenborch: by is begraven in de kerck tot Uythuysen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 101.134
GDW, blz. 133, nr. [466].

ej. UITHUIZEN (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[3707]1796 wierd deeze kerk met een nieuwen uitleg aan de oostkant vergroot, zynde daarby dezelve bouworder als welke in 't oude kerkgebouw plaats had, bewaard, zoodat de nieuwe uitleg in 2 konstige gewelven bestaande met 2 der oude gewelven op eenen pylaar in de midden rusten, dit werk, waartoe nog de stads-, nog de provinciale architecten kans zagen te maken, wierd in korten tyd vervaardigt door den land timmerman Berend Harms, wonende op de Uithuistermeeden. Dit vergroot gebouw wierd opnieuw door den toenmaligen gereformeerden kerkleraar Janssonius weder ingewyd, juist 200 jaren nadat deeze kerk door de gereformeerden tot het uitoeffenen van hunnen opentlyken godsdienst gebezigt was blykens de aantekening op een enkel glas, alsnog op 't choor van die kerk in een zuidwester raam voorhanden.670
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: KGO, blz. 118a, b. Wilhelmus Janssonius, predikant Uithuizen 1792-1825. Zie: NGP, blz. 103.
GDW, blz. 669, nr. [3707].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[3708]DE HOOGHWELGEBOREN EVERDINA CORNERA VAN BERUM, DOUARIERE VAN ALBERDA, VROUW VAN MENKEMA ENZ. ENZ. ENZ., ALS BRIMARIA COLLATRIX VAN UYTHUYSEN HEEFT DESE KLOKKE LATEN VERGIETEN TEN DIENSTE VAN DE CARSPOLLUTEN VAN UYTHUYSEN. JAN CRANS ME FECIT ENCHUSAE ANNO DOMINI MDCCXV.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Alberda; II en III Van Berum. Hartschild: Menkema. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Weduwe Unico Allard Alberda. Vergelijk: GDW, nrs. 3713, 3717.
GDW, blz. 670, nr. [3708].

[3709]UNICO ALLARD ALBERDA, HEER VAN MENKEMA EN ONDERHORIGE DORPEN, PRIMARIUS COLLATOR VAN UITHUISEN ETC. ETC. ETC. VERGOTEN DEN 4 OCTOBER 1787 TOT UITHUISEN DOOR MAMMEUS FREMY HEIDEFELD ET MAMMEUS FREMY.
Embleem: Alberda.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Zie: GVA, 1922, blz. 169. b. Windvaan
GDW, blz. 670, nr. [3709].

[3710]Een meermin zonder armen [Menkema].
N.B. Afgebeeld: Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer. Uithuizen 1968. Nr. 34. Uit de nalatenschap van Mello Alberda, op Menkema, ontving zijn zoon Unico Allard Alberda met de borg Menkema alle heerlijke rechten in de rechtstoel van Uithuizen en Uithuizermeeden, vallende te Uithuizen, 29 januari 1700. Zie: RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 419. Vergelijk: GDW, nrs. 3713, 3781.
GDW, blz. 670, nr. [3710].

3. Meubilair

a. Klankbord

[3711]Wapen: Alberda.
N.B. Op preekstoel jaartal 1713. Unico Allard Alberda van Menkema. Zie: GDW, nr. 3717.
GDW, blz. 670, nr. [3711].

b. Orgel

[3712]Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. In beeldhouwwerk: ANNO 1700. Afgebeeld: Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer. Uithuizen 1968. Nr. 13. Ook in: Arp Schnitger (1648-1719) en zijn werk in het Groningerland. Groningen 1969. Blz. 85. Unico Allard Alberda van Menkema. Zie: GDW, nr. 3717.
GDW, blz. 670, nr. [3712].

c. Banken

[3713]Wapen: Gevierendeeld: I Alberda; II Van Berum; III Tamminga; IV Ubbena. Hartschild: Gedwarsbalkt van zes stukken van zilver en rood en over alles heen een zwarte meerman met baard, dragend een gouden schild en een opgeheven zwaard [Menkema].
N.B. Achterschot, koorzijde: ANNO 1703. Bank afgebeeld: GVA, 1929, blz. 216/217. GHK, blz. 90. Wapen afgebeeld: GDW, plaat XXIX. Unico Allard Alberda van Menkema671 en Everdina Cornera van Berum. Zie: NLW, 1943, k. 129-130. Wapen Menkema: GVA, 1955, blz. 59.
GDW, blz. 670, nr. [3713].

[3714]Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GDW, blz. 671, nr. [3714].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3714A]D. UITHUISER KERCKBEKER. ANNO 1644.
Wapen, vrijwel onherkenbaar gemaakt: Een adelaar.
N.B. Groninger keur 2/A [=1630/16311. Afgebeeld: HLZ, nr. 34.
GDW, blz. 671, nr. [3714A].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[3715]VROUW SUSANNA ALBERDA GENAAMT TAMMINGA. GEB. DEN 26 APRIL 1646. OVERLEEDEN DEN 26 APRIL 1680.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689. Vrouw van Mello Alberda. Zie: NAB, 1940, blz. 31.
GDW, blz. 671, nr. [3715].

[3716]DE WELGEBOREN HEER MELLO ALBERDA, HEER VAN MENCKEMA TOT UITHUISEN, UITHUISTERMEEDEN, 'T SANT, ENUM, ZEERYP, EESTRUM, TEN POST EN IN DE VIERBUIREN JONCKER ENDE HOVLINCK, GECOMMITTEERDE RAADT DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS EN DE LAUWERS, MEDE BEWINTHEBBER DER GEOCTROIEERDE WESTINDISE COMPAYNIE TER CAMER STADT EN LANDE. NATUS DEN XV NOVEMBER MDCXLII, OBIIT DEN III JULY MDCXCVIIII.
Wapen: Alberda. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
Kwartieren:
ALBERDAUBBENA
SCHATTERCOENDERS [1]
BROESEMAALBERDA
EELSROLTMAN
FRAYLEMACONINCK
MEPSCHEFROMA
KATERBALLEN
ENTENSLEWE
N.B. Afgebeeld: GVA, 1929, blz. 210/211. Detail: OGK, blz. 69. Bij (onjuiste) naam FROMA is (terecht) het wapen Aikema weergegeven. GDW beschrijft dit wapen (ten onrechte) als Froma [2].
GDW, blz. 671, nr. [3716].
N.B. Afgebeeld: GVA, 1929, blz. 210/211. Detail: OGK, blz. 69.

[3717]DE HOOGWELGEBOREN HEER UNICO ALLART ALBERDA, HEER VAN MENKEMA EN USQUART, GECOMMITTEERDE RAET DER OMMELANDEN TUSSEN DE EEMS EN LAWERS, ERRFSCHEPPER VAN WINSUM EN SCHAPHALSTER ZIELEN EFC. ETC. ETC. NATUS DEN XVIII APRIL MDCLXXVI. OBIIT DEN VI SEPTEMBER MDCCXIIII.
Wapen: Gevierendeeld: I Alberda; II Tamminga; III Schatter; IV Beninga. Hartschild: In zilver drie golvende rode dwarsbalken en over alles heen een zwarte meermin, dragend een zwart schild en een zwart zwaard [Menkema]. Schildhouders: twee gouden leeuwen
Kwartieren
ALBERDATAMMINGA
SCHATTERBENINGA
BROESEMASCHAFFER
EELSCLOSTER [1]
UBBENARENGERS [2]
COENDERS [1]CLANT672
ALBERDAFRAILEMA
ROLTMANALBERDA
N.B. Afgebeeld: GVA, 1929, blz. 216/217.
GDW, blz. 671, nr. [3717].

[3718]DE HOOGHWELGEBOOREN VROUW EVERDINA CORNERA VAN BERUM, DOUARRIERE ALBERDA, VROUW VAN MENKEMA EN USQUERT E7C. ETC. ETC. OBIIT III1 DECEMBRIS MDCCLI AETATIS SUAE LXXIII.
Wapen: Van Berum. Schildhouders: twee gouden leeuwen.
Kwartieren:
BERUMUBBENA
JARGESVAN WAREN
THEDEMAMOULART
OMPTEDAVAN HEUVEL
UBBENALEWE
TAMMINGAVAN DER CAMP
UBBENAMEITS [1]
KONINGHASCHENBERG
Gekroond spiegelmonogram, gevormd van de letters E.C.
N.B. Afgebeeld: GVA, 1929, blz. 218/219. Weduwe Unico Allard Alberda van Menkema. Zie: NLW, 1943, k. 129-130.
GDW, blz. 672, nr. [3718].

[3719]DE HOOGWELGEBOREN HEER UNICO ALLARD ALBERDA, HEER VAN MENKEMA, DYXTERHUIS, UITHUISEN, USQUERT, PIETERBUREN, EENRUM, WIERHUISEN, WESTERNIEWLAND, HUSINGA EN MENKEWEER, JONKER EN HOVELINGH ETC. ETC. ETC. STIERF D. 28 AUGUST. IN 'T VIER EN SESTIGSTE JAAR ZYNS LEEVENS. MDCCXC.
Wapen: Alberda. Schildhouders: twee omziende gouden leeuwen.
Kwartieren:
ALBERDAHORENKENALBERDABERUM
TAMMINGACLANTTAMMINGAUBBENA
UBBENAHORENKENUBBENAJARGES
RENGERS [2]RIPPERDARENGERS [2]VAN WAREN
SCHATTERCLANTSCHATTERTHEDEMA
BENINGACOENDERS [1]BENINGAMOULART
COENDERS [1]MANNINGACOENDERS [1]OMPTEDA
CLANTCLANTCLANTVAN DER HEUVEL
N.B. Afgebeeld: GVA, 1929, blz. 222/223.
GDW, blz. 672, nr. [3719].

b. Grafzerken
N.B. Afgebeeld : GHK, blz. 72.

[3720]ANNO 1606, DEN 1 FEBRUARII, IS IN DEN HEREN ENTSLAPEN DIE EDELE, EER ENDE DOEGENTRYCHE VROUWE MARGARETHA LEWE GENANDT CLANT, VROUWE TOE WTHUISEN OP MENCKEMA.
Wapens: Rechts: Clant. Links: Lewe. Helmteken: Clant.
DIT SINT DE BEGREFTENISSEN TOT MENCKEMAHUIS.
N.B. Tekening: RAG, Archief Meekhoff Doornbosch, inv. nr. 265. Vrouw van Osebrandt Clant. Zie: GHB, 1909, blz. 389. OBS, blz. 405.
GDW, blz. 672, nr. [3720].

[3721]ANNO 1608, DEN 3 AUGUSTY, IS IN DEN HEREN GERUSTET ELYSABET TAKUMA, DE DOGTER VAN SIGER TAKUMA.673
Wapens: Rechts: Op een terras een omgewende omziende en rennende wolf, dragend in de bek een haas. Links: Op een terras een aanziende staande en geklede, misschien geharnaste man, houdend boven het hoofd een zwaard.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 10.
GDW, blz. 672, nr. [3721].

[3722]Anno 1615, op den 22 januari stilo vetero, is in den Here gerust den edelen erentfesten Botto Ausma op Engersma, joncker en heuvelinck tot Uythuysen en Uythuystcrmieden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 143.
GDW, blz. 673, nr. [3722].

[3723]A 1622, DEN 26 JANUARY, STERF DIE ERNF. HOECHG. REGNERUS ELAMA TOPPEN, DER MEDICINEN DOCTOR, ENDE LECHT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen. Links: Elama. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3751.
GDW, blz. 673, nr. [3723].

[3724]ANNO 1622, DEN 30 MAY, IS DE DOEGETSAME S[I]ABBE TAKEMA, DOCHTER VAN DE SALIGE SIGER TAKEMA, IN DEN HEREN GERUSTET.
Wapens: Rechts: Een omziende wolf, dragend in de bek een haas. Links: Een naar rechts gaande geharnaste man met gepluimde helm, houdend boven het hoofd een zwaard, dragend aan de koppelriem een schede.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 10.
GDW, blz. 673, nr. [3724].

[3725]ANNO 16.., DEN 23 NOVEMBER, IS IN DEN HEEREN GERUSTET DE DOEGETSAEME EWE TAKEMA, DOCHTER VAN SALIGE SYGER TAKUMA.
Wapens: Rechts: Een omgewende omziende wolf, dragend in de bek een haas. Links: Op een terras een naar links ziende geharnaste man met gepluimde helm. houdend boven het hoofd een zwaard, de linkerhand aan dc van de koppelriem afhangende schede.
GDW, blz. 673, nr. [3725].

[3726]Anno 1637, op den 14 augusti, is den manhafte Rudolf Ausma op Engersma, joncker en heuvelinck tot Uythuysen en Uythuystermeden, capitain van het nassousche regiment van stat Groningen en Omlanden in de belegeringe van Venlo van den cardinael Ferdinando geschoten, sodat hy 2 uyr daerna voort is gestorven, out synde geweest 51 jaeren en 7 daegen; hy is op den 28 van deselve maent in de kercke tot Uythuisen begraeven.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 143. Ferdinand van Oostenrijk, kardinaalinfant, derde zoon van Philips III, koning van Spanje. Zie: Historische Winkler Prins. 2 [1958], blz. 205.
GDW, blz. 673, nr. [3726].

[3727]... GEERTRUID REGNEERS ... AUG. 1643 IN GOD GERUST ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 354.
GDW, blz. 673, nr. [3727].

[3728]ANNO 1644, DEN 12 MAY, IS IN DEN HEERE GERUSTET DIE E. EERENTFESTE ACHTBARE SICCO MEMMES, VERWACHTENDE IN CHRISTO EEN SALIGE OPSTANDINGE.
Wapens, nauwelijks herkenbaar: Rechts: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert: II op een terras een omziende gans, met een klaverblad in de bek. Links: Onherkenbaar helmteken: een uitkomend hert674
GDW, blz. 673, nr. [3728].

[3729]VICTI QUANDOQ. RESURGUNT. ANNO 1668.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van drie rozen [Bernard Julsingh]. Links: Een zeer versmalde, verkorte en in het midden onderbroken dwarsbalk, vergezeld van drie weerhaken [Decia Heinsius]. Helmteken: een vlucht, waartussen een roos op een gebladerde stengel, elke vleugel beladen niet een balk, waarop een roos.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1222.
GDW, blz. 674, nr. [3729].

[3730]ANNO 1657, DEN 21 AUGST. IS DEN DUCHTSAM HIMMO NOMDES, DE HUSFROU VAN NANNEKO AEILCKENS, CHRISTELYCK IN DEN HERE ONTSLAPEN, VORWACHTENDE EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. drie rozen; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 onherkenbaar, boven in het veld misschien een eikel. Links: Doorsneden: A. twee ineensluitende handen, komend uit grote mouwen, uitgaand van de schildranden; B. Elama. Helmteken: een roos op een gebladerde stengel.
GDW, blz. 674, nr. [3730].

[3731]JOHAN COEHOORN H ... TAKUMA ... 1595 GESTORVEN ... FEBRUARY, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Twee beslagen en gesnoerde hoorns onder elkaar. Helmteken: een gesnoerde en geringde hoorn.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 10: Johan Coehoorn, hoveling op Takenra, 1677.
GDW, blz. 674, nr. [3731].

[3732]ANNO 1682, DEN 10 JUNIUS, IS DE DEUGHTSAME GRIETIEN UBBES, GEWESENE HUISVROU VAN DE EERBARE JAN LUIRTS VAN LANGENHUIS, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST ENDE LEIT ALHYR BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE 1N CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een linkerschuinbalk, beladen met een ster, de linkerschuinbalk vergezeld van boven en van onderen van een roos op een stengel, bij de bovenste naar beneden en bij de onderste naar boven gericht. Links: Gedeeld: I een in drie rijen van vijf stukken geschaakte dwarsbalk, vergezeld van boven van drie klaverbladen en van onderen van een klaverblad; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van boven van huismerk nr. 475, vergezeld van boven van een ster en van onderen van een roos, de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie rozen. Helmteken: een ster.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3864.
GDW, blz. 674, nr. [3732].

[3733]ANNO 1691, DEN 22 FEBRUARIUS, IS DE E. NIENGH GERRITS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 11 ; b. drie klaverbladen. Links: Elama. Helmteken: drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Gedeeltelijk bedekt. Hierbij: GDW, nr. 3753. Vermeld: GSL, blz. 355.
GDW, blz. 674, nr. [3733].

[3734]ANNO ... [DEN 29] APRIL, IS DIE EER EN DEUGHTSAME TIETJE EELEMA, DE WEDUWE VAN WYLEN DIE E. EERSAME SALIGE NIENGH GERRITS, IN SYN LEVEN OUDERLINGH OP EEDEMA TOT UITHUISEN, SEER CHRISTELYK IN DEN HEER ONTSLAPEN ... VERWACHTENDE MET ALLE GELOVIEGE CHRISTENEN EEN ...LYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEER.
Wapens: Rechts: Elama. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 11 ; b. drie klaverbladen. Helmteken: Elama.675
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3746 en 3763. Overleden na 19 februari 1694. Zie: F.R. Elema. Familieboek Elema. Harderwijk 1965. Blz 43.
GDW, blz. 674, nr. [3734].

[3735]ANNO 1695, DEN 28 MAYUS, IS DIE DEUGHTSAME GEERTYEN GERRITS, DIE HUISVROUW VAN ...
Medaillon: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
GDW, blz. 675, nr. [3735].

[3736]ANNO 17[1]2, ... [M]AY, IS ... MENNE B... EIGENARFDE... MEDE ... CHRIST ... ALHIER ...
Wapen, voor zover herkenbaar: In de linker bovenhoek twee klaverbladen naast elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 28: Menne Bojes, coopman en meedo collatoor tot Uithuizen, anno 1712.
GDW, blz. 675, nr. [3736].

[3737]Wapen en helmteken: Alberda.
Kwartieren: I ALBERDA. II TAMMINGA. III UBBENA. IV RENGERS [2].
N.B. Unico Allard Alberda van Menkema, overleden 6 sept. 1714. Zie: GDW, nr. 3717.
GDW, blz. 675, nr. [3737].

[3738]ANNO 1715, DEN ... MAEY, IS DIE EERSAME EEUKE JACOBS, IN SYN LEVENT WOONACHTICH TOT UITHUISEN OP ALBRONDAHEERDT, MEDE COLLATOOR ENDE EEGENTARFDE ALDAAR TER PLAATSE, IN HET AGTENVIERTIGSTE JAAR SYNS OUDERDOMS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE MET ALLE GELOVIGE CHRISTENEN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen, met kroon, waarin: EEUKE JACOBS DOORNBUSCG: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
GDW, blz. 675, nr. [3738].

[3739]DE ERENTVESTE EILART BERENS ... H[UIZE] M[ENKEMA] .., REDGER ... LEIT ...
Wapen: Op een terras twee bomen, waarvan n midden in het schild en de andere links daarvan, en in de rechterhelft van het schild een omgewend staand hert met de kop en de voorpoten voor eerstgenoemde boom.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 3752. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 23: Eilart Berents, redger, anno 1715.
GDW, blz. 675, nr. [3739].

[3740]Derk Bonthuis, koopman en mede collator tot Uithuizen, anno 1727.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnr. 30.
GDW, blz. 675, nr. [3740].

[3741]... JULSING
Wapen: Een adelaar, dragend aan een ketting een onherkenbaar borstschild [Van Julsingha]. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 8: Magrita Julsing, vrouw van redger Eilers, 1729. Lambertus Eylerts, rigter, van Uithuizen, gehuwd Huizinge 9 juni 1723 Margareta van Julsinga, van Sappemeer. Zie: DTB, nr. 234.
GDW, blz. 675, nr. [3741].

[3742]DE EERBARE BEERTA BECKERINGH, WEDUWE VAN WYLEN D.E. REDGER EILART BERENS, OVERLEDEN DEN 3DEN MAY [1731] IN 'T 69STE JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEYT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras en tussen twee tronken een boom voor een bijl schuinlinks. N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 24.676
GDW, blz. 675, nr. [3742].

[3743]DE EERZAME GRIETJE CLEVERINGA, IN LEVEN DE HUISVROUW VAN DEN E. REDGER EILERT... , HAARS OU(DERDOMS] ... FEBRUARIOS [1732]
Wapen: Geschaakt en over alles heen een omgewende leeuw. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 7. Vrouw Lambertus Eilerts. Zie: OGS, blz. 763, 764.
GDW, blz. 676, nr. [3743].

[3744]Wapen: Op een terras drie rozen op gebladerde stengels, waarvan de middelste de langste; II een ster.
N.B. Stijl: GDW, nr. 3742.
GDW, blz. 676, nr. [3744].

[3745]Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 289; II een stapel van vier op elkaar rustende en van deellijn tot schildrand gaande houten balken.
N.B. Stijl: GDW, nr. 3742.
GDW, blz. 676, nr. [3745].

[3745A]1734, DEN 11 FEBRUARI, IS DE EER EN DEUGTZAME VROU ENJE KORNELIS DOORNBOS, GEWEZENE HUISVROU VAN DE E. EEUKE JAKOBS, DAARNA VAN DE E. ARENT BROYLS, IN HET 62 JAAR HARES OUDERDOMS DEZER WERELT OVERLEDEN.
Wapen: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen, de dwarsbalk vergezeld van boven van twee rozen naast elkaar en van onderen van een lelie; II een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof.
ZO DOET DE DOOT ONS WEDERKEREN / BEID, JONG EN OUD, TOT STOF DER AARD / DUS LEZER, LAAT DIT GRAF U LEREN / UW HERT TE RIGTEN HEMELWAART / EI, WAT ZAL U DE WERFLT GEVEN / IN JESUS IS ALLEEN HET LEVEN.
N.B. Onder gras. OMJ. Wapen afgebeeld: Gruoninga, 1974, blz. 110.
GDW, blz. 676, nr. [3745A].

[3746]ANNO 1736, DEN 17DEN MEERT, IS DE EER EN DEUGTZAME TIETIE ELEMA, HUISVROUW VAN ALBARTUS BLINK, IN HET 42STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN.
N.B. Zie: GDW, nrs. 3734 en 3763. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij. inv. nr. 13. Grafnummer 20 of 21.
GDW, blz. 676, nr. [3746].

[3747]DE ERENTVESTE LAMBARTUS EILERTS, GECONSTITUEERDE RIGTER WEGENS HET HOOGADELYK HUIS MENKEMA TE UITHUISEN EN SECRETARIS VAN WINSUMER EN SCHAAPHALSTER ZYLEN, IS OVERLEDEN DEN 23STEN OCTOBER 1745 IN 'T [5]6 JAAR ZYNS OUDERDOMS.
Wapen: Op een terras in de linker schildhelft een bos van twee bomen, en in de rechter schildhelft een omgewend hert, staand met kop, hals en linkerpoot voor de rechtse boom. Bijbeltekst: Psalm 68:4.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 11. DTB, nr. 455, doopakte 26 juli 1690, zoon van Eilert Bcrents.
GDW, blz. 676, nr. [3747].

[3748]ANNO 1750, DEN 2DEN NOVEMBRIS, IS DE DEUGDZAME MARTJEN LIPPES, WEDUWE VAN WYLEN EGGE LUBBERTS TOT UITHUISEN, ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST IN 'T 8OSTE JAAR HAARS OUDERDOMS EN LEIT HIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 77.
EEN VOORBEELD DER GELOOVIGEN: ROMEINEN HET 14 KAP., HET 8 VERS.677
GDW, blz. 676, nr. [3748].

[3749]ANNO 1751, DEN 19DEN NOVEMBER, IS DE EERZAME ALBERT ...
N.B. Begraven Uithuizen 25 november 1751 Albert Alberts de Han. Zie: RAG, Diaconieboek.
GDW, blz. 677, nr. [3749].

[3750]ANNO 1758, DEN 9DEN SEPTEMBER, IS DE EERZAME MICHIEL JAKOBS HALSEMA, ZOON VAN D.E. KOOPMAN JAKOB BENES HALSEMA EN ARENDJE MICHIELS OP[HUIS] ...
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3754.
GDW, blz. 677, nr. [3750].

[3751]DE EER EN DEUGTZAME JANTJEN KLEVRINGA, DIERBARE EGTGENOOT VAN D.E. EEUKE BLINK, IS IN 'T 2lSTE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN DEN 17 DECEMB. 1758.
N.B. Zie: GDW, nr. 3723.
GDW, blz. 677, nr. [3751].

[3752]... H ... EILERTS ... ADVOCAAT ... DEN HUYSE M[ENKEMA] ...
N.B. Zie: GDW, nr. 3739. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 23: Harmannus Eilarts, rigter van Aduwert, 1758.
GDW, blz. 677, nr. [3752].


[3752A]ANNO 1762, DEN ... IS DE EERZAAME JA ... WOONAGTIG TOT UITHUIZEN IN HET 64STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 677, nr. [3752A].

[3753]A 1763, DEN I8DEN JANUARIUS, IS OVERLEEDEN IN 'T 69STE JAAR ZYNES OUDERDOMS DE EERWAARDE ALBARTUS BLINK, OUDERLINGH, EYGENARFDE EN MEDE COLLATOR VAN DEZE KERK TOT UITHUISEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 3733. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 19.
GDW, blz. 677, nr. [3753].

[3754]DE EER EN DEUGDZAME VROUW ABELIA MICHIELS OPHUIS, IN HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. KOOPMAN JAKOB BEENNES HALSEMA TOT UITHUISEN, IS OP DEN 29 SEPTEMBER 1770, SAVONS TE 6 UIR IN'T 66 JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN, NADAT SY 46 JAREN HADDEN GETROUWT GEWEEST, VERWAGTENDE EEN ZALYGE OPSTANDING ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
ELK SPIEGEL ZICH AAN MY / DIE DIT GRAFTSCHRIFT KOMT TE LEFSEN / IK BEN GEWEEST ALS GY / EN GY ZULT MYN GELYK HAAST WEESEN.
N.B. OPHUIS in kleinere letters.
GDW, blz. 677, nr. [3754].

[3755]DE EER EN DEUGHTSAME JANTJEN MEINARDI, IN HAAR LEEVEN HUISVROUW VAN D.E. EUKE BLINK, WOONAGTIGH TOT UITHUISEN, IS OP DEN 11DEN NOVEMBRIS 1771 IN HET 24STE JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN EN LELT ALHIER BEGRAAVEN IN VERWAGTINGE VAN EEN ZAALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR ONSEN HEERE JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een op een omgewend stappend paard gezeten man met een driekante muts. N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 16.
GDW, blz. 677, nr. [3755].

[3756]ANNO 1776, DEN 7 DECEMBER, IS DE EERZAAME TJAART PIETERS, LEERAAR DER DOOPSGEZINDE TE UITHUIZEN, OP TACUMA INT 83STE JAAR ZYNS OUDEROMS 'OVERLEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN VOL HOPE VAN EEN SALIGE OPSTANDING, TE GENIETEN DOOR JESUM CHRISTUM.678
GDW, blz. 677, nr. [3756].

[3757]ANNO 1779, DEN 26 NOVEMBRIS, IS DE EER EN DEUGTZAAME DERKTIEN FRERIKS LANGELANDT, IN HAAR LEVEN DE HUISVROUW VAN D.E. REDDEMER TEWES, WOONAGTIG TOT UITHUISEN, IN HET 77STE JAAR HARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN DEN 6 DESEMBER ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE VERRISENISSE TEN EUWIGEN LEVEN DOOR ONZEN HEERE JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een boom met twee kruinen; II doorsneden: a. drie eikels, 1 en 2; b. drie klaverbladen, 2 en 1.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 357. HVH. OMJ.
GDW, blz. 678, nr. [3757].

[3758]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERZAAME ALBARTUS BLINK, DE ZOON VAN D.E. EUKE BLINK EN JANTJEN KLEEVRINGA TOT UITHUISEN, GEBOOREN DEN 14DEN MAARTCII 1757, OVERLEEDEN OP DEN 19STEN JULY 1781.
Wapen: Op een terras een omgewend paaslam, vergezeld in het schildhoofd van twee kronen naast elkaar.
N.B. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 22.
GDW, blz. 678, nr. [3758].

[3759]... GEERTRUIDA CORNELIS ...
Wapen: Gedeeld: I op een terras een op een paard gezeten man met een hoed, houdend een korte staf rechtop; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Naam nauwelijks herkenbaar. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummer 5: Geertruida Cornelis, vrouw van Derk Hindriks Nanninga, 1781. Geertruid Kornelis, vrouw van ouderling Derk Hindriks, begr. Uithuizen 27 juli 1781. GRU 38 (1993).
GDW, blz. 678, nr. [3759].

[3760]ANNO 1783, DEN 2 APRIL, IS DE EERZAME REDDEMER TEWES, IN ZYN LEVEN VOORNAAM HUISMAN TOT UITHUIZEN, IN HET 74STE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN' HEERE ONTSLAAPEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZAALIGF VERRYZENISSE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR ONSE HEERE JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een in drie rijen van vier stukken geschaakte dwarsbalk, vergezeld van boven van drie klaverbladen en van onderen van een klaverblad; II een dwarsbalk, beladen met een kroon, en vergezeld van boven van huismerk nr. 437, vergezeld van boven van een ster en van onderen van een roos, de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie rozen.
N.B. Misschien onder gras, naast GDW, nr. 3757. Vermeld: GSL, blz. 358. HVH. OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 3864.
GDW, blz. 678, nr. [3760].

[3761]TER GEDAGTENIS VAN D.E. DERK HINDERIKS NANNINGA. IN LEVEN HOUDKOPER EN COLECTOR ALSMEDE OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TOT UTTHUISEN, OVERLEDEN DEN 23 NOVEMB. 1784 IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 59 JAAR.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II drie klaverbladen onder elkaar.
GEBOO[R] ... IK ... WE ... LAAT ... VLEE ... WAN[T] ... V ... GEEN ... Z ...
N.B. Gerestaureerd 1954. Afgebeeld: GDW, plaat XXX.
GDW, blz. 678, nr. [3761].

[3762]ANNO 1785. DEN 16 SEPTEMBER, IS DE EERZAME EVERT PIETERS BAKKER, IN ZYN LEVEN COMMADEUR OP DE STRAAT DAVIDS, VOERENDE HET SCHIP DE AMSTERDAM, WOONAGTIG TOT UITHUISEN, OVERLEEDEN IN HET 78 JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN VERWAGTINGE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.679
HIER HEEFT HET LICHAAM RUST VAN 'T AARDSCHE MOEILYK LEEVEN / WAT MAG DE SNELLE DOOD AAN GODS BEMINDEN GEEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP VAN NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGT MET DE ZIEL TE LEEVEN TOT GODS LOF.
GDW, blz. 678, nr. [3762].

[3763]... TIETJE BLINK, DOGTER VAN ... EEUWKE BLINK EN [JANTJE] MINARDI, OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 16 J. EN [3] WEKEN.
N.B. 'Ouderling Euke Blink dochter' begr. Uithuizen 27 nov. 1787. Zie: GDW, nrs. 3734 en 3746. DTB, nr. 456, blz. 30, GRU 38 (1993).
GDW, blz. 679, nr. [3763].

[3764]ANNO 1790, DEN 25 JUNIUS, IS DE EERZAME TIAART SIEWERTS, IN ZYN LEEVEN VOORNAAM HUISMAN, WOONAGTIG TOT UITHUIZEN OP EDEMA, GESTORVEN IN HET 94STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN LEIT ALHIER BEGRAVEN IN HOOPE DOOR GENADE DES HEFREN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 514.
N.B. Vermeld: GSL. blz. 358, met huismerk nr. 362. OMJ.
GDW, blz. 679, nr. [3764].

[3765]ANNO 1791, DEN 10 MAART, OVERLEED REMGE JANS, WOONAGTIG TE UITHUIZEN OP MENTEKEMAHEERT, IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAAR.
Wapen: Gedeeld: I een anker; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 359.
GDW, blz. 679, nr. [3765].

[3766]ANNO 1791, DEN 28 OCTOBER, IS DE DEUGDSAME BOUKE DOORNBOSCH, DOCHTER VAN JAN CORNELIS EN EBELTJE WRITZERS TE UITHUIZEN OP MENTEKEMAHEERT OVERLEDEN..
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 515; II huismerk nr. 11; III een doornstruik; IV drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 359.
GDW, blz. 679, nr. [3766].

[3767]HIER RUST HET STOFFELYK DEEL VAN DE EERZAME TOMAS H. PIETERSEN VINTSENTZE, DE ZOON VAN D.E. HINDRIK PIETERSEN VINTSENZE EN MARTJEN PIETERS, WOONAGTIG TOT UITHUISEN OP ENGERSUM, OVERLEDEN DEN 2 JULII 1792, OUT 31 JAAREN EN 6 MAANDEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 359. Naam Vintsentze elders niet gebruikt. Zie: OGS, blz. 207. OBS, blz. 404.
GDW, blz. 679, nr. [3767].

[3768]ANNO 1799, DEN 10 FEBRUARI, IS DE EER EN DEUGTZAME TRYNNIE REDEMERS, DOGTER VAN D.E. REDDEMER TEWES EN DERKTIEN FRERIKS, IN LEVEN WOONAGTIG TOT UITHUIZEN, SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUD 59 JAREN. 10 MAANDEN EN 15 DAGEN, EN LEID ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE VERRYSENISSE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR ONSEN HEERE JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een in drie rijen van vier stukken geschaakte dwarsbalk, vergezeld van boven van drie klaverbladen en van onderen van een klaverblad; II een dwarsbalk, beladen met een kroon, de dwarsbalk vergezeld van boven van huismerk nr. 437 waarboven een ster en waaronder een roos, de dwarsbalk vergezeld van onderen van drie rozen.
N.B. Misschien onder gras, naast GDW, nr. 3757. Vermeld: GSL, blz. 359. HVH. OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 3864.
GDW, blz. 679, nr. [3768].

[3769]ANNO 1802, DEN 1 JUNI, OVERLEED DE EER EN DEUGDZAME EBELTJE WRITZERS, IN HAAR LEVEN HUISVROUW VAN REMGE JANS ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 359.680
GDW, blz. 679, nr. [3769].

[3770]ONDER DEZE STEEN RUST HET STOFLYK DEEL VAN DEN ERENFESTEN EEUWKE BLINK, GECOMMITTEERDE RAAD EN MONSTERHEER DER OMMELANDEN TUSSCHEN DE EEMS EN DE LAUWERS, COLLATOR EN OUDERLING TE UITHUIZEN, OVERLEDEN OP DEN 19 OCTOBER 1803 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 72 JAAREN.
Wapen: Op een terras een omgewend paaslam, vergezeld in het schildhoofd van twee kronen naast elkaar.
GDW, blz. 681, nr. [3770].

[3771]TER GEDAGTENIS VAN D. E. HINDRIK DERKS NANNINGA, IN LEVEN COLLECTOR EN HOUTKOPER, ALHIER GEBOREN 10 AUGUSTUS 1756, OVERLEDEN DEN 24 OCTOBER 1804.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 516; II drie klaverbladen, 2 en 1.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXX.
GDW, blz. 681, nr. [3771].

[3772]DEZE STEEN BEDEKT HET OVERSCHOT VAN DEN E. CORNELIS DERKS NANNINGA, IN LEVEN OUDERLING VAN DEZE GEMEENTE, GEBOREN DEN 7 FEBR. 1758, IN HET HUWELYK GETREEDEN MET ANJE JACOBS CRUZINGA DEN 27 SEPT. 1782, GESTORVEN DEN 13 OCTOB. 1806.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert; II drie klaverbladen onder elkaar.
DE MENSCH, HOE VAST HY STAA / IS ENKEL YDELHEID / DIT MOET GY STERVELING / UIT MYN ONTBINDING LEREN / IN 'T VOLSTE MYNER KRAGT / VAN VROUW EN KIND BESCHREID / MOEST IK, DAAR GOD MY RIEP / TOT D'AARDE WEDERKEREN.
GDW, blz. 681, nr. [3772].

[3773]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFFELYK DEEL VAN JACOB REMGES, ZOON VAN REMGE JANS EN EBELTJE WRITZERS TE UITHUIZEN OP MENTEKEMAHEERT, OVERLEDEN DEN 4 MAART 1810.
Wapen: Gedeeld: I een anker; II huismerk nr. 517.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 360.
GDW, blz. 681, nr. [3773].

[3774]JAN JANS D. VRIES. GEBOREN OP DE OOSTERWAART ONDER GRIEPSKERK DEN 3 FEBRUARI 1754, OVERLEDEN OP TETTEMA TE UITHUIZEN DEN 5 JUNI 1812.
Wapen: Gedeeld: I een ronde, spits toelopende [vijl?]; II drie klaverbladen onder elkaar.
MYN STOFFELYK OVERSCHOT RUST ONDER DEZE ZERK / IK STIERF ALS OUDERLING VAN JESUS DIERBRE KERK / EN WENSCH NU MET DE SCHAAR DER HEMELSCH' OUDERLINGEN / HET DRIEMAAL HEILIG VOOR DEN TROON VAN GOD TE ZINGEN.
N.B. De onherkenbare wapenfiguur, waarschijnlijk een ronde, spits toelopende vijl, duidelijker op grafzerk voor Stientje Jans Berghuis, weduwe Jan Jans de Vries, overleden Uithuizen 31 januari 1838.
GDW, blz. 681, nr. [3774].

[3775]GEDENKSTEEN TER GEDAGTENIS VAN JAKOB JAKOBS MULDER, IN LEVEN MAIRE EN DIAKEN DER HERVORMDE GEMEENTE TE UITHUIZEN. OVERLEDEN DEN 10 APRIL 1813, OUD RUIM 41 JAREN.
GEEN DEUGD, GEEN KLOEK VERSTAND / NIETS LAN HET LEVEN SPAREN / VAN HEM, DIE STERVEN MOET / IN 'T BESTE VAN ZYN JAREN / DAT ... HIER VAN ... GED...N / EEN ... HET BELEID I VAN 'T ...Y... WYS ... BESTUUR % VAN GODS VOORZIENIGHEID.
GDW, blz. 681, nr. [3775].

[3776]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERZAME KOENE HERES, IN LEVEN ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 361. Coene Heres, begr. Uithuizen 22 apr. 1783, gehuwd Uithuizen, huwelijkscontract 30 januari 1761, 27 februari 1761, Janneke Lammerts. Zie: DTB, nr. 456. RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. LII b 1, blz. 98 verso, GRU 38 (1993).
GDW, blz. 681, nr. [3776].

[3777]... DEN 26 MEI, IS SIA ... TNA
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. onherkenbaar; B. twee ineensluitende handen, komend uit van de scheldranden uitgaande grote mouwen [Nomdes?]. Links: Op een tak een pikkende vogel. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Bij Menkema, in broeikas.
GDW, blz. 681, nr. [3777].

[3777A]...ALLE WARE... EEN ZALIGE... GE TEN EU ... DOOR JESUM.. .
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 920; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
GEDENKT EENS, WAT HET ZY, BY GOD TE MOGEN WESEN / VAN ALLE BLYTSCHAP VOL, VAN ALLE PYN GEHESEN / MET ALLE GOED BEGAAFT, VAN ALLE QUAD BEVRYD / ONTSLAGEN VAN GEKLAGEN, VRY VAN ALLE NYD.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 681, nr. [3777A].

[3778]Medaillon: Een letter I en een of twee onherkenbare letters, vergezeld van onderen van een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
GDW, blz. 681, nr. [3778].

[3779]Medaillon: Huismerk nr. 518, vergezeld van de letters L.H.
N.B. Misschien Louwina ten Horn, overleden 1779, weduwe ds. Bernardus Cock. Zie: NGP, blz. 44. Vergelijk: RAG, Archief kerkvoogdij, inv. nr. 13. Grafnummers 1-3.
GDW, blz. 681, nr. [3779].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 20 november 2012
Naar begin van de pagina