Zuurdijk


ca. ZUURDIJK (VÓÓR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[521]HER HINRICK, KERCKHER, YWE TO EWER, BAUKE TO EWER, HERMAN MEYNERSSOEN KERCKVOGHEDEN WEREN. HERMAN MI GOET. ANNO DNI MCCCCLXXXII. MARIA BIN ICK GHEHETEN, KERSPEL TO SURDIKE LEITEN MI GETEN.
N.B. Afgebeeld: J. S. van Weerden. Zuurdiek mien dörpke. Groningen 1966. BIz. 48.
GDW, blz. 144, nr. [521].

fy. ZUURDIJK (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[4573]Een met een zwaard achter het hoofd zwaaiende meerman, de andere hand in de zijde, in het lichaam uitgezaagd de letters X.R.
N.B. Staart ingekort. Zie: J. S. van Weerden. Zuurdiek mien dörpke. Groningen 1966. Blz. 5. Afgebeeld aldaar, blz. 64.
GDW, blz. 827, nr. [4573].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4574]ANNO 1670, DEN 20 MARSY, IS PIETERKE EECKES, DIE HUISVROW VAN ABEL HINDRICKS, IN DEN HEERE GERUST EN LICHT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 4577. Verweerde tekst onbetrouwbaar overgeverfd.
GDW, blz. 827, nr. [4574].

[4575]ABRAHAMUS GEMMINGA, BEDIENAER DES GODLYCKEN WOORTS TOT SUYRDYCK EN MAERSLACH, OBIIT DEN 24 DESEMBER A° 1679.
N.B. Vervanging van oudere tekst. Aangebracht in vloertegel, XIX. Wijziging aan kerk en interieur 1831 en 1849. Zie: J. S. van Weerden. Zuurdiek mien dörpke. Groningen 1966. Blz. 3, 4.
GDW, blz. 827, nr. [4575].

[4576]FOCCO FOCKKENS, BEDIENAER DES GODDELYCKEN WOORDS TOT SUYRDYK EN MAERSLACH, OBIIT DEN 21 DECEMBER 1682.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 473. HVH.827
GDW, blz. 827, nr. [4576].

[4577]ANNO 1705, DEN 16 JULIUS, IS DIE EER EN ACHTBAARE PIETER BEERENS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, OUDT SYNDE IN HET 38STE JAAR EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPSTANDINGHE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Zie: GDW, nr. 4574.
GDW, blz. 827, nr. [4577].

[4578]ANNO 1711, DEN 13 NOVEMBER, IS DIE EERSAME JAN YTTES TOT SUIRDYCK SEER CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUST EN LEYDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 596; II een ster; III een roos; IV een lelie.
Vers: GDW, nr. 3876.
GDW, blz. 827, nr. [4578].

[4578A]ANNO 1717, DEN 25 APRIL, IS DIE EERSAEME PIETER PIETERS, IN SYN LEVEN WOONACHTIGH TOT SUIERDYCK, KERCKVOOGHT ENDE OLDERLINGH IN DIE GEMEYENTE JESU CHRISTI ALDAER TER PLAETSE, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN ENDE LE[IT] ALHIER BEGRAEVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE, AMEN.
Wapen: Tussen de letters P.P. huismerk nr. 597, vergezeld van boven en van onderen van een klaverblad.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 827, nr. [4578A].

[4579]HILJE EJES, HUISVROUWE VAN HINDRIK HINDRIKS, OVERLEDEN DEN XXIII NOVEMBER MDCCLXXIII, OUD LXXV JAAREN.
Wapen: Drie klaverbladen.
VROUW HILJE EJES KROOST RUST ONDER DEEZE ZERK / ZY WAS DE LUST HEURS MANS, HAAR HUISSELYKE WERK / WAS NIETS TE ACHTEN BY DE WERKEN DER GENADE / ZY VOEDE HOOP, GELOOF EN LIEFDE, VROEG EN SPAADE / DIE DEUGDEN SIERDEN HAAR TEN NUTTE VAN 'T GEZIN / EN VOERDEN OOK HEUR GEEST 'T ONSTERFLYK LEVEN IN.
GDW, blz. 827, nr. [4579].

[4580]1782, DEN 29 JANUARIUS, HEEFT DE EERSAME ONNE ROELFS, IN LEVEN WOONAGTIG OP DE EEWER ONDER ZUURDYK, HET TYDELYKE MET HET EEUWIGE VERWISSELT IN DEN OUDERDOM VAN RUIM ZEVEN [EN VEER]TIG JAAREN.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Gedoopt Zuurdijk 25 december 1735 Onne, zoon van Roelf Onnes en Hilje Ejes. Zie: DTB, nr. 507.
GDW, blz. 827, nr. [4580].

[4581]1782, DEN 29 JUNNY, IS OVERLEDEN HINDRIK HINDRIKS, MEEDE LID DER OMMELANDEN ENZ., OUDERLINGH EN KERKVOOGD TE ZUIRDYK, IN DEN OUDERDOM VAN 73 JAAREN EN 2 MAANDEN.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2.
DE REGTVEERDIGE KOMT OMME ENDE DAAR IS NIEMANT, DIE HET TER HERTE NEEMT ENDE DE WELDADIGE LIEDEN WORDEN WEGGERAEPT SONDER DATTER JEMANT OP LET; HY SAL INGAAN IN DE VREEDE. SY SULLEN RUSTEN OP HAARE SLAAPSTEDE.
GDW, blz. 827, nr. [4581].

[4582]TER GEDAGTENIS VAN DE EERSAAME EYE ROELFS, IN LEEVEN KERKVOOGT TE ZUIRDYK, OVERLEEDEN DEN 31 MAJUS 1790 IN HET 53STE JAAR SYNS OUDERDOMS.
Wapen: Een spiegelmonogram, gevormd van dc letters E.R.828
DEN ARMEN ALS EEN VADER / AN VELEN EEN WELDADER / EEN SCHAT VOOR 'T HUISGESIN / DER VRIENDEN LUST EN MIN / DEN LANDTBOUW EN HET VEE / VERSORGER EN OOK MEE / VAN DIT HUIS, DAT GODTS LEER / GEWIET IS EN DEN HEER / DIE MAN RUST HYR TOT SMERT VAN VEELER MENSCHEN HERT / NAAR 'T LIGCHAAM IN HET STOF / SYN ZIEL VERHEF GODTS LOF.
GDW, blz. 827, nr. [4582].

[4583]JANNES LUITJENS TORRINGA, GEB. 15 NOV. 1750 TE SCHOUWEN, OVERL. 25 DEC. 1817 TE ZUURDYK, EN HENDRIKA WARENDORP, GEB. 13 FEB. 1757 TE LEENS, OVERL. 26 JAN. 1795 TE ZUURDYK.
Wapens: Rechts: Op water een zwemmende vogel met de snavel aan de golven, vergezeld boven het water van twee vogels, waarvan een omgewend in duikvlucht en de andere vliegend in de richting van de linkerbovenhoek [Warendorp, niet Torringa]. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert.
Signatuur: D. J. KALK, ZOUTKAMP.
N.B. Vervanging van oudere zerk. Tekst overgenomen, wapens willekeurige toevoeging, XXa. Mededeling.
GDW, blz. 824, nr. [4583].

[4584]HANNES HIDDES RYTEMA, ZOONTJE VAN HIDDE HANSEN RYTEMA EN GRIETJE KLASEN, WOONAGTIG IN DE FLAKKERYT, OVERLEDEN DEN 16 NOVEMB. 1800 AN DE GEVOLGEN VAN DE KINDERSIEKTE IN HET 16E JAAR ZYNS OUDERDOMS EN IS ALHIER TER PLAATSE DOOR EIGEN BESTELLING ZONDER MEDEHULP DER NABUIREN TER NEDER GESET.
Beeldhouwwerk: Vier mannen, dragend op de schouders een doodkist.
Vers: GDW, nr. 595.
GDW, blz. 824, nr. [4584].

[4585]TER GEDAGTENIS VAN DE EERZAME ElSE WIERSEMA, 1N LEVEN HUISMAN, WOONAGTIG AAN DE FLAKKERYT ONDER SUURDYK, GEBOREN DEN 18 OCTOBER 1764, OVERLEEDEN DEN 10 JANUARIUS 1803 EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Drie klaverbladen, 1 en 2.
DE MENSCH MET AL ZYN HEERLYKHEID / WORT HAAST IN 'T STOF TER NEER GELEID / ALS GRAS EN HOOI DE MENSCHE STERFT / EN ALS EEN BLOEM DES VELDS VERDERFT / SCHOON HY TOT HOOGE JAAREN KOMT / IS 'T LEEVEN MAAR EEN KORTEN STONDT / DE KRAGT EN FLEUR DES LEVENS KORT / HAAST DOOR DEN DOOT OFSNEDEN WORT.
GDW, blz. 824, nr. [4585].

[4586]TER GEDACHTENIS VAN DE EERZAME TRYNTJE JURRIENS, IN LEVEN HUISVROUW VAN DE E. HINDRIK HINDRIKS VAN ULMS TE ZUURDYK, ALDAAR OVERLEDEN OP DEN 7 VAN HOOIMAAND 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 69 JAREN EN BYNA 3 MAANDEN.
Wapen: Drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 1269.
GDW, blz. 824, nr. [4586].

[4587]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAMEN HINDRIK HINDRIKS VAN ULMS, WEDUWNAAR VAN WYLEN TRYNTJE JURRIENS, VOORNAAM LANDMAN TE ZUURDYK, OVERLEDEN OP DEN 20 VAN OOGSTMAAND 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAREN EN RUIM 7 MAANDEN.
Wapen: Drie klaverbladen.
DIE ONDER DEZEN GRAFZERK LIGT / WIEN BOER EN BURGER WAS VERPLICHT / iS NU WEER MET ZYN ECHTGENOOT / OP NIEUW VERBONDEN DOOR DEN DOOD / ZY LIGGEN T'ZAAM HIER ZYD AAN ZYD 1 VAN ZORG EN KOMMER THANS BEVRYD / DAT HEN NU JEZUS EENS UIT 'T STOF WEER OP DOE STAAN TOT ZYNEN LOF.825
GDW, blz. 824, nr. [4587].

[4588]TER GEDAGTENIS VAN KLAAS EBELS. HY WERT GEBOREN DEN 1 FEBRU. 1727, IN ZYN LEVEN VERSCHEIDEN JAREN ZIELRIGTER VAN SCHAPHALSTER EN SCHOUWER ZIEL EN VERSCHEIDEN JAREN OUDERLING EN DYAAK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE MENSCHEWEER EN OVERLEET DEN 6 DEC. 1808.
EEN MENSCH HOE OUD, HOE STERK HY ZY / DE DOOD DIE VOERT ZYN HEERSCHAPPY / EN MAAIT HEM MET ZYN SEIZEN OF / AL IN HET AAKKELYK SOMBRE GRAFT / SCHOON HY OOK 'T HOOGSTE AMPT BEKLEED / AL STOND HEM DES KOONINGS TROON GEREET / HY MOET MET MY TEN GRAVE GAAN / GODS RAATBESLUIT BLYFT EEUWIG STAAN.
GDW, blz. 829, nr. [4588].

[4589]TER GEDAGTENIS VAN HARM WIERSEMA RIETTEMA, ZOON VAN EISSE WIERSEMA EN GRIETJE KLAASSEN. HY WERD GEBOREN DEN 16 MAART 1798 EN OVERLEED ALDAAR DEN 1 JULI 1809.
WAT IS, O MENSCH, DIT AARDSCHE LEVEN / ZOO VOL VAN ONRUST EN VERDRIET / EEN SCHADUW, DIE GEEN RUST KAN GEVEN / EEN DROOM VOL ZORGEN, ANDERS NIET / MEENT GY HIER 'T WAAR GELUK TE VINDEN / O STERFLING, DENK DAN AAN UW GRAF / DENK AAN DEN DOOD VAN UW VRIENDEN / 'T VLIEGT HEEN, AL WAT DEEZE AARD U GAF / ZOEK DAN BY GOD IN GODS GENADE / HET HEIL, 'T WELK DE AARD NIET GEVEN KON / DAN STREKT U DOOD NOCH GRAF TOT SCHADE / DAAR JEZUS DOOD EN HEL VERWON.
GDW, blz. 829, nr. [4589].

[4590]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAMEN ROELF EYES, IN LEVEN KERKVOOGD TE ZUURDYK, ALDAAR OVERLEDEN OP DEN 25 VAN WYNMAAND 1809 IN DEN BLOEYENDEN LEEFTYD VAN RUIM 40 JAREN.
Wapen: Drie klaverbladen.
DE DOOD STORTTE IN DEN DIEPSTEN ROUW / EEN TWEETAL KINDEREN EN EEN VROUW / ZY MOESTEN MAN EN VADER DERVEN / EN HEM ZIEN VOOR HUN OGEN STERVEN / BERUST MEN IN DEN WIL VAN GOD / DAN DEELT MEN EENS IN 'T ZALIGST LOT / GOD GUNNE HEN DAT ZY MET ELKAAR / DIT VINDEN BY ZYN ENGELENSCHAAR.
GDW, blz. 829, nr. [4590].


Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2015
Naar begin van de pagina