Oosterwijtwerdcz. OOSTERWIJTWERD

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[3090]Wapen: Ripperda.
N.B. Afgebeeld: Familieboek Idema. 1968. Blz. 94. Leden familie Ripperda alhier gezeteld van 15de eeuw tot 23 februari 1738. Zie: OBS, blz. 322. GDW, nr. 3100.
GDW, blz. 562, nr. [3090].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3091]A 1694, DEN 30 MAY, IS DESE KLOCKE GEGOTEN DOOR ORDERE VAN DE HOOGHEDELE WELGEBOOREN HEER GYSBERT HARMEN RIPPERDA ENDE MEVROUW VROUW JOSINA MARIA RIPPERDA, HEER ENDE VROUW VAN OOSTERWYTWERT ENDE HELLUM MET ANNEXEN ENZ. 1694. VIGILATE ET ORATE DEO CONFIDENTES. PITER VERMATEN TOT AMSTERDAM.
Wapen: Gevierendeeld: I en II Ripperda; III Schade; IV Clant. Hartschild: Oosterwijtwerd.
GDW, blz. 562, nr. [3091].

b. Windvaan

[3092]Wapenfiguur: Ripperda.
N.B. Zie: GDW, nr. 3090.
GDW, blz. 562, nr. [3092].

3. Meubilair

a. Bank

[3093]Wapen: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt: I Ripperda; II Ripperda. Schildhouders: twee draken.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat LXXXVII, nr. 1. Gijsbert Herman Ripperda, overleden Oosterwijtwerd 13 juli 1695, gehuwd Sappemeer 19 februari 1665 Josina Maria Ripperda. overleden Oosterwijtwerd 30 december 1719. Zie: RIP, Blatt 7 Nr. 121. DTB, nr. 400.
GDW, blz. 562, nr. [3093].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3094]Wapen: Ripperda.563
N.B. Groninger keur 3/N [= 1666/1667] tijdens Gysbert Herman Ripperda. Zie: GDW, nr. 3093. OBS, blz. 326.
GDW, blz. 562, nr. [3094].

b. Bel aan de collectezak

[3095]Wapen: Ripperda.
N.B. Zie: GDW, nr. 3090.
GDW, blz. 563, nr. [3095].

5. Gedenktekenen

a. Grafmonument

[3096]AETERNAE MEMORIAE ILLUSTRISSIMI ET NOBILISSIMI VIRI GISBERTI HERMANNI BARONIS RIPPERDA, OOSTERWYTWERDIAE ET ANNEXORUM PAGORUM DOMINI; HUIUS REIPUBL. SUPREMIS ET NULLIS NON MUNERIBUS PUBL. DOMI FORISQ. SUMMA CUM LAUDE FUNCTI; CASTELLI OOSTERWITWERDII HUIUS TEMPLI ET VICINORUM VETUSTATE COLLAPSORUM RESTAURATORIS, OMNIUM MAXIME PAUPERUM OPEM IMPLORANTIUM ADIUTORIS. INTER MAIORES HAIONEM RIPPERDA EIUSDEMQ. ATAVOS NOBILES, PIETATE ET VIRTUTE IN EXSTRUENDIS TEMPLIS ET ARCIBUS INSIGNES EXCELLENTESQ. A SEX ET AMPLIUS RETRO SECULIS, TEMPLO TIAMSWERANO ET. RUD. EPISC. MONAST. SIGILLO TESTE NUMERANTIS. IOSINA MARIA NATA MAURITIO EX EADEM SPLENDIDISS. RIPPERDARUM GENTE CONIUX ETC. MARGARETA ELISABETHA UNICA FILIA SUPERSTES NUPTA UNICONI BARONI RIPPER DA, WELDAMI ET OLIDAMI DOMINI ET TUBANTUM IN TRANSISUL. POST GESTOS ALIOS IN REPUBL. HONOR. PRAEFECTO, HOC MONUMENTUM MOERENTES PONI CURARUNT VIXIT ANNOS LVI. OBIIT XIII CAL. IULII A MDCLXXXXV.
Wapen, helmteken en dekkleden: Ripperda. Schildhouders: twee omziende gouden draken met vier poten en een opgeheven vlucht.
Kwartieren met helmtekens en dekkleden: .
RIPPERDA VAN OOSTERW.SCHADE VAN IHORSD
VALCKE VAN 'T VENHUISBUDDE VAN BUDDEBORG
TWICKELO VAN TWICKELOSTAEL VAN SAUTHUSEN
SCHEEL VAN SCHEELENB.MORIAN VAN VALCKENH
BUCKHORST VAN BOXBERG.DINCKLAEGE VAN DINCKL
BAER VAN DE BAERNAWEBAER VAN DE BAERNAWWE
EDELSTICKE VAN WELDAMOER VAN KAKEESBEECK
WELVELT VAN WELVELTVALCKE VAN ROXSEL
N.B. Met Rudolf bisschop van Munster is bedoeld Ludolf de Holte, bisschop van Munster 1226-1247. Zie: RAG, Archief Farmsum, inv. nr. 461, regest nr. 2. Ook: A.M.H.J. Stokvis. Manuel d'histoire. 3. Leide 1890-1893. Pag. 107. Helmen op kwartieren Ripperda, Scheel, Edelsticke, Welvelt en Schade gekroond, de overigen met wrong. Vergelijk voor plaatsnamen: Quellen und Forschungen, 1963, S. 22. Afgebeeld: GSL, blz. 280/281. LGK, afb. nr. 67.
GDW, blz. 563, nr. [3096].

b. Rouwborden

[3097]DE WEL GEBOOREN HEER CAROL VICTOR RIPPERDA, SOONE VANT HUIS EN HEERLYCKHEYT OOSTERWYTWERT CUM ANEXEN. AETATIS SUAE 14. OBIIT DEN 16 MAEY 1686.
Wapen: Ripperda.
Kwartieren:
RIPPERDARIPPERDA
SCHADECLANT564
VALCKLEEWE
BUDDEMANNINGA
SCHEELWYLAGH
STAELSONOY
MORIANSICKINGHE
TWICKELOFRAYLMA
GDW, blz. 563, nr. [3097].

[3098]D'ED. EN WELGEBOREN JUFFER ELISABETH SOPHIA RIPPERDA, DOGTER VAN OOSTERWYTWERT, OBIT DEN 18 JUNY. AETA. 26 JAER 4 MAEN[D]. 1695.
Wapen: Ripperda.
Kwartieren
RIPPERDARIPPERDA
SCHADECLANT
VALCKLEWE
BUDDEMANNINGA
SCHEELWYLLIG
STAELSONOY
MORIANSICKINGE
TWICKELOFRAYLEMA
N.B. Bij restauratie c. 1970 naam VALCK aangevuld tot VALCKE.
GDW, blz. 564, nr. [3098].

[3099]OBIIT DEN 29 DECEMBER 1719.
Wapens: Rechts: Ripperda. Links: [Clant].
N.B. Tekst schemert door de verf van GDW, nr. 3100. Wapens nu overgeschilderd met die van GDW, nr. 3100. Josina Maria Ripperda, dochter van Maurits Ripperda en Margaretha Clant. Zie: RIP, Blatt 7, Nr. 121; Blatt 9, Nr. 164.
GDW, blz. 564, nr. [3099].

[3100]AETATIS SUAE 71. OBIIT DEN 23 FEBRUARIUS 1738.
Wapens: Rechts: Ripperda. Links: Ripperda. Schildhouders: twee gouden griffioenen met opgeheven vlucht.
N.B. Tekst en wapens, aangebracht op het rouwbord GDW, nr. 3099, voor Margaretha Elisabeth Ripperda, overleden als laatste van haar geslacht te Oosterwijtwerd.
GDW, blz. 564, nr. [3100].

c. Grafzerken

[3101]ANNO 1628, DEN 16 MARCI, IS DE DUECHTSAME AELKE DOORENBUS, DE GEWESENE HUISFROW VAN DE EERB. JAN AEIKES BY WITWERDER TOL IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts; Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 451. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 279.
GDW, blz. 564, nr. [3101].

[3102]ANNO 1647, DEN 1 APRIL, IS DE EHRENTVESTE JOHAN WILHELM FABER, REDGER TO OSTERWYTWERHT CUM ANNEXIS, IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapen: Een vaas met twee oren, waarin aan gebladerde stengels een roos, een papaverbol en een roos. Helmteken: drie papaverbollen aan bladerlozc stengels en op de middelste een staande vogel met lange spitse snavel en korte poten.
GDW, blz. 564, nr. [3102].

[3103]ANNO 1660, DEN 28 MARTI, IS DE EHRENTVESTE EPPO SICKENS, REDGER TOT OESTERWYTWERHT CUM ANNEXIS, IN DEN HEERE GERUST.565
Wapen: Gedeeld: I een wildeman, dragend op de linkerschouder een niet heide handen gesteunde knots; II een leeuw. Helmteken: een uitkomende wildeman, dragend op de linkerschouder een met beide handen gesteunde knots.
GDW, blz. 564, nr. [3103].

[3104]ANNO 1663, DEN 26 FEBREWARIS, IS JAN AE[KES IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDIE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 451 vergezeld van de letters I.A.
GDW, blz. 565, nr. [3104].

[3105]ANNO 1671, DEN 26 JUNY, STIERF DEN WELEDELEN ERENTFESTEN JR ROTGER KETELL, VERWACHTENDE EENSALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een dwarsbalk. Helmteken: een windhondekop met pijltong, dragend om de hals een aan de onderzijde gepunte band.
GDW, blz. 565, nr. [3105].

[3106]ANNO 1689, DEN 11 APRIL, IS DIE DEUCHTSAEME GRIETIEN WILLEMS, HUISVROUW VAN DEN EERSAEMEN EEUCKE LUBBERTS OP RIEWERSVELT TOT OOSTERWYTWERT, SEER CHRISTELYCK 1N DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN SAELIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
GDW, blz. 565, nr. [3106].

[3107]DEN 5 JAN. 1694 IS DE DEUCHSAEME ELISABETH VAN DER ... STYL ..S VROUW VAN DEN EERW. MARCUS MIGNON, PASTOR TOT OOSTERWYTWERT, IN HAER 43 JAER IN DEN CHRISTO ONTSLAEPEN TOT DEN DACH DER OPSTANDING.
Bijbeltekst: GDW, nr. 738.
GDW, blz. 565, nr. [3107].

[3108]ANNO 1708, DEN 27 MAY, IS DE DEUGTZAME SCHELTJE REYNDERS, DE GEWEZENE HUISVROU VAN DE EERBARE LAMGE STEENHUISEN, EIGENERFDE EN MEDE COLLATOR TOT OOSTERWYTWERT, CHRISTELYCK INT .8 JAAR HAERS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 240, vergezeld van de letters S.R.
GDW, blz. 565, nr. [3108].

[3109]TER GEDACHTENISSEN VAN DE HEER [B]ER[N]A[RD]US MARISSEN, IN LEVEN PREDICANT TE OOSTERWYTWERT, GEBOREN IN HET JAAR 1744, GEHUWD MET MEJUFFROUW MELNA MARISSEN GEBR. SUIDEMA, ... OVERLEEDEN EN HIER BEGRAVEN IN 'T JAAR 1807.
HIER ONDER LEGGEN T'SAAM IN 'T STOFF / EEN DIENAAR VAN HET HEMELHOFF / MET ZYN BEMINDE EGTGENOOT / ZY WAS MEE EEN DER BRAAVE VROUWEN / EN MOGTE MET HAAR MAN VERTROUWEN / OP JEZUS, WIEN HUN 'T HEE, AAN BOOD / DUS DOOR DES HEEREN GEEST BEREID / IS NU HUN RUST IN HEERLYKHEID / EEN IEDER, WIE DIT LEEST, HOUW MOED / GOD IS VERZOEND IN CHRISTUS BLOED.
N.B. Overleden Oosterwijtwerd 27 april 1807. Zie: DTB, nr. 360.
GDW, blz. 565, nr. [3109].

[3110]UDE DERKS BAKKER, GEBOREN TE OOSTERWYTWERT DEN 25 OCTOBER 1765, OVERLEDEN ALHIER DEN 26 FEBR. 1811, ECHTGENOOT VAN ALBERTJE PIETERS VOS.
STOF TREED OP STOF IN GOUDEN PRACHT / STOF KEERT TOT STOF, EER 'T WIL EN 'T WACHT / STOF BOUWD OP STOF, KASTEEL EN WAL / STOF ZEGT TOT STOF: ONS HOORT DIT AL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 282.566
GDW, blz. 565, nr. [3110].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina