Oude Pekeladg. OUDE PEKELA

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[3171]TER GEDAGTENISSE VAN DE VERGROOTINGE DEZER KERKE ONDER HET BEWIND VAN BURGEMR. L. TRIP EN RAADSHEEREN W. H. LOHMAN, J. D. QUINTUS EN B. D. VAN IDSINGA IN HET RENTMEESTERSCHAP VAN A. S. WERUMEUS VOLGENS RAADSBESLUIT VAN DEN 6DEN VAN WIEDEMAAND DES JAARS 1783 DOOR DEN BOUWMR. G. KUYPER.
STADS DOCHTER, PEKEL-A, DOOR 'S HEMELS VASTEN ZEGEN / DER VAD'REN HOOPE ONTGROEID, VIER 'T EEUWFEEST VAN UW KERK / GODS WENK VERGROOT HAAR VAK, DE STAD VEREERT U 'T WERK / KUS MOEDERLIEF DE HAND, WAARUIT GY 'T HEBT VERKREEGEN / EN OFFER GODE UW HART TEN CYNS VAN 'T HEILIGDOM / UW VOLKRYK NAKROOST ZIE NAAR GROOTER TEMPEL. OM / TRIP.
N.B. Gedicht van burgemeester Lucas Trip, Vergelijk: RAG, Archief Trip, inv. nrs. 12, 13.
GDW, blz. 575, nr. [3171].

b. Toren

1. Gedenksteen

[3172]HERBOUWD IN HET JAAR MDCCCIV VOLGENS HET BESLUIT VAN BURGEMEESTEREN EN RAAD IN GRONINGEN ONDER HET BEWIND VAN BURGEMEESTER L. BECKERINGH EN RAADSHEREN J. DE DREWS EN W. W. JULLENS IN HET RENTMEESTERSCHAP VAN W. J. WICHERS DOOR DEN STADSBOUWMEESTER H. VERBURGH.
Wapen: Groningen.
GDW, blz. 575, nr. [3172].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3173]GAF GRONINGEN EEN NACHTMAALSKELK AAN DE OUDE PEKEL-A / DE EERWAARDE BARAK HOUWINK VOLGT DIT LOFLYK VOORBEELD NA HERFSTMAAN() 1810. H. WESTER.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II huismerk nr. 32. Helmteken: een uitkomende adelaar,
GDW, blz. 575, nr. [3173].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3174]ANNO 1639 ... E E. DERC ... N EN IN DEN ... N 24 MA ... DT GHE ... OUDERD ...
Helmteken: een ster.
GDW, blz. 575, nr. [3174].


[3175]ANNO 1717, DEN 1 SEPTEMBER, IS DE DEUGHTSAAME ANNA EEDES, HUISVROU VAN REYNDT DERCKS DE RUITER, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, HARES OUDERDOOMS 45 JAAREN, VERWAGHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEEREN, AMEN.
Wapens: Rechts: In een brouwkuip twee moutgrepen schuinkruislings. Links: Twee sterren naast elkaar, waartussen een anker. Helmteken: een uitkomende geharnaste arm, houdend een zwaard.
WIE JESUM CHRISTUM REGHT BEKENT / HEEFT ALLE HAAR TYT WEL ANGEWENT / WANT CHRISTUS IS MYN LEVEN, / EN HET STERVEN IS MYN GEWIN.576
N.B. Afgebeeld: Archiefonderzoek van de ned. hervormde kerk te Oude Pekela. Buro voor architektuur en stedebouw. Ir. P. B. Offringa B.N.A./B.N.S. Groningen 1975. Projekt no. 1118. Blz. 5a.
GDW, blz. 575, nr. [3175].

[3175A]ANNO 1720, DEN 12 SEB., IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EERSAME ELTYE JACOBS, IN ZYN LEVEN VEENM[EESTER] IN DE PEKEL A, ZYNS OUDERDOOM VAN 64 JAREN EN 3 MAENT, VERWAGTENDE MET AL GELOOVIGE EEN ZAAL. OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapen: Doorsneden: A. huismerk nr. 950, vergezeld van de letters E.J.; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen. Helmteken: een adelaarskop.
HYR LEIT EN RUST NU IN DIT GRAF / DE RAEDT EN TROOST DEN DROEVEN GAF / DAT NIEMANT SCHYR AN HEM GEDENKT / OF WENST HEM TOE, DAT GORT HEM SCHENKT / DE VREUGHT, DAAR HY ZYN CINDEREN AL / MET CROONEN EN BESCHENKEN SAL.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 3175.
GDW, blz. 577, nr. [3175A].

[3176]A 1756, DEN 20 JULY, IN DEN HEERE ONTSLAPEN JACOB ELTJES, IN HET 70STE JAAR VAN ZYN OUDERDOM EN IS IN ZYN LEVEN WEGENS DE HOGE HEEREN BORGEMEESTEREN EN RAAD VAN GRONINGEN ... EN VEENMEESTER IN DE PEKELA EN HEEFT DAT AMT BEDIENT DE TYD VAN RUIM 36 JAREN.
Wapen: Gedeeld: 1 oen halve adelaar; II drie klaverbladen 1 en 2.
Bijbeltekst: Spreuken 18:10.
N.B. Veenmeester en opzichter van de verlaten. Zie: GAG, Rekening van de rentmeester der venen.
GDW, blz. 577, nr. [3176].

[3176A]Wapens: Rechts: Een leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen [Themmen]. Links: Doorsneden: A. een ring; B. gekapt van blauw, blijkens de arcering. het veld beladen met een bol [Alting].
N.B. Dubbele zerk voor Fokko Themmen, emeritus predikant, overleden Westerlee 13 december 1756 en Anna Margaretha Alting, overleden Oude Pekela 18 januari 1759. Zie: Algemeen Nederlandsch familieblad, 1885, blz. 152.
GDW, blz. 577, nr. [3176A].

[3176B]Wapen: Doorsneden: A. een aanziende ossekop; B. drie omgewende staande vogels [Mees].
N.B. Petrus Mees, overleden 26 april 1767. Zie: NPT, 1951, blz. 144.
GDW, blz. 577, nr. [3176B].

[3177]ASSA DOEDENS, GEBOREN DEN 14 OCTOBER 1703, GETROUWT MET DEN WELEERWAARDE HEER HERBERTUS MOLANUS, PREDIKANT TE ONSTWEDDA DEN 26 OCTOBER 1735, OVERLEDEN DEN 13 JUNY 1769 IN HET 66STE JAAR HAARS OUDERDOMS.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II doorsneden: a. een leeuw: b. een vliegende vogel.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 288.
GDW, blz. 577, nr. [3177].

[3178]HERBERTUS MOLANUS, GEBOREN DEN 1 NOVEMBER 1713, BEVESTIGT TOT LEERAAR TE ONSTWEDDA DEN 24 APRIL 1736, GETROUWT MET DE JUFFR. ASSA DOEDENS DEN 26 OCTOBER 1735, EMERITUS GEWORDEN DEN 31 OCTOBER 1768, OVERLEDEN DEN 20 JULY 1775 IN HET 63STE JAAR ZYNS OUDER DOMS.
Wapen: Een uit een wolk komende arm, houdend een anker rechtop.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 288. 576
GDW, blz. 577, nr. [3178].

[3178A]DE WELEERWAARDE ZEERGELEERDE HEER PETRUS MEES, PREDIKANT IN DE OUDE PEKEL A. GEBOREN DEN 13E MAI 1707, PREDIKANT GEWORDEN DEN 1 NOV. 1733, OVERLEDEN DEN 8 JULI 1785. MEJUFFROUW AFYN THEMMEN, DESSELFS HUISVROUW, GEBOREN DEN 30 MEERT 1705, GEHUWD DEN 7 FEBR. 1734, OVERLEDEN DEN 5 AUG. 1776.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A een aanziende ossekop; B. drie omgewende staande vogels. Links: Een leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen.
GY VRAAGT, WIEN DEKT DEEZ DUBBLE ZERK / EEN KUNDIG LEERAAR, GRYS IN 'T WERK / AAN PEKEL A'S GEMEENTE / EN WARSCH VAN ALLEN WEIDSCHEN LOF / RUST HIER, TOT DAT WEER UIT DIT STOF / VERRYZE ZYN GEBEENTE.
ZYN ECHTGENOOT LIGT AAN ZYN ZY / IN HAREN HEER GESTORVEN / ZY WAS AAN ARMEN MILD EN GOED / WACHT MET HAAR MAN OM JEZUS BLOED / HET HEIL DOOR HEM VERWORVEN.
N.B. Foto en mededeling.
GDW, blz. 577, nr. [3178A].

[3179]Wapens: Rechts: Een boom. Links: Een uit de linkerschildrand komende beklede arm, houdend een hakmes met de snede naar voren. Helmteken: een boom.
GDW, blz. 577, nr. [3179].

[3180]Wapens: Rechts: Een uit een wolk komende arm, houdend een hakmes met de snede naar voren. Links: Op een terras een boom. Helmteken: een vlucht, waartussen een hakmes met de snede naar achteren.
GDW, blz. 577, nr. [3180].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina