Oudeschansdh. OUDESCHANS

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[3181]Wapen: Gedeeld: I drie staande vogels met gesloten vlucht; lI een vlucht, de vleugels op halve hoogte verbonden door een versmalde dwarsbalk, vergezeld van boven van een roos.
N.B. Tin. c. 1700. Stijl: GDW, nr. 3620.
GDW, blz. 577, nr. [3181].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3182]EPITAPHIUM IN PERPETUAM REI MEMORIAM VAN DE DEUGTRYKE JUFFROUW DIGNA MARIA VAN BERN, HUISVROUW VAN JACOBUS DE JONGE, GERUSTELYK ONTSLAPEN DEN 7DEN JANUARY 1742, OUD IN HET 35TICSTE JAAR.
Wapens: Rechts: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruirlings doorstoken hart, vergezeld van boven van een oog. Links: Op een terras een voor een bos van vijf bomen gaande beer.
SCHOON DAT DE WORMEN NU DOORKNAGEN EN OMRINGEN / JUFFROUW D'JONGS LIGCHAAM BENEDEN HIER INT GRAFF / ZAL TOGH EENS MET DE VIER EN TWINTIG OUDERLINGEN / WEER BLOEYEN TOT GODS EER EN TOT AARONS STAFF.
N.B. Begraafplaats. Staande zerk, voorzijde. Afgebeeld: GDW, plaat XXVI. Achterzijde: GDW, nr. 3183.
GDW, blz. 577, nr. [3182].

[3183]TER EUWGER GEDAGTENISSE VAN DE DEUGTRYKE HEER GERHARD VAN BERN, GEBOREN DEN 9DEN MAART 1674, EN IS OVERLEDEN OP DEN 6 AUG. 1730, EN NU LAAST OVERLEDEN DESSELFS HUISVROUW ADRIANA MARIA HINSBEEK DEN 15 MAART 1747, EN GEBOREN OP DEN 17 SEPTEMBER A1679.578
Wapens: Rechts: Op een terras een voor een bos van vier bomen gaande beer. Links: Gevierendeeld: I en IV een druiventros op een gebogen stengel met drie bladeren; II en III een vierbladige roos.
HIER SLAEPT JUFFROU VAN BERN / IN MAART GEBRAGT TEN GRAVE / EN LEEFT NU BUITEN SCHEUTS / BY GODT IN 'S HEREN HAVE.
N.B. Begraafplaats. Staande zerk, achterzijde. Afgebeeld: GDW, plaat XXVI. Voorzijde: GDW, nr. 3182. Vergelijk: RAG, Archief Verheyen, inv. nr. 16. Zegel Johan Adam van Hinsbeeck, 8 november 1718.
GDW, blz. 577, nr. [3183].

[3184]ANNO 1770, DEN 7 APRIL, HEEFT HET TYDELYKE MET HET EEUWIGE VERWISSELT DE HOOGWELGEBOREN GESTRENGE HEER JAN GERARD GEORG BARON VAN MANEEL, KAPITEYN VAN EENS KOMPAGNIE INFANTERIE IN DIENST VAN DESEN STAAT, KANUNNIK VAN HET KAPITTEL TE OIRSCHOT EN OUD KOMMANDEUR VAN DE BELLINGEWOLDERSCHANS ETC. ETC. ETC., IN DEN OUDERDOM VAN 74 JAAREN EN 27 DAGEN.
Wapen: Van Maneil. Helmteken: drie bollen. Schildhouders: twee gehalsbande en geringde hazewindhonden.
N.B. In de kerk.
GDW, blz. 578, nr. [3184].

[3185]TER GEZEEGENDE GEDAGTENIS VAN WYLEN DE E.E. HEERO JANSEN, IN LEEVEN ADSESSOR VAN HET GENERALITEITS PACHTGERICHT DER HEERLYKHEID WEDDE EN WESTWOLDINGERLAND EN OUDERLING DER CHR.HERV. GEMEENTE VAN BELLINGWOLDERSCHANS, IN EGTE VEREENIGT MET ALBERTJE VAN OOSTEN DEN TYD VAN OMTRENT 38 JAAREN EN OVERLEDEN DEN 6 AUGUSTUS 1792 IN HET 63 JAAR ZYNES WAARDIGEN LEVENS.
Wapen: Op een vierkant voetstuk een naar boven smaller wordende ronde zuil, bekroond door een bol [een gerichtspaal].
WELEER VOOR KERK EN REGTSBESTUUR / VOOR VROUW EN KROOST TOT NUT BESCHOOREN WIERD NU IN 'T HOOPVOL STERVENSUUR / 'S MANS GEEST VOOR D 'EEUWIGHEID GEBOOREN / TERWYL ZYN RIV, 'T WELK EENS HERLEEFT / HIER 'T NAKROOST STEIRVENSLESSEN GEEFT.
N.B. Begraafplaats.
GDW, blz. 578, nr. [3185].

[3186]TER GEZEGENDE GEDACHTENIS AAN DE E. ALBERTJE VAN OOSTEN, WEDUWE WYLEN DEN ADSESSOR HERO JANSEN HERES, GEBOREN DEN 17 IN LENTEMAAND 1735 EN OVERLEDEN DEN 6 IN SPROKKELMAAND 1810, OUD BYNA 75 JAREN.
Wapen: Op water een zwaan, zwemmend naar een bosje rietbladeren.
ROEM DER VROUWEN, MOEDREN, BRAVEN / HIER DOOR 'T ZEEGNEND KROOST BEGRAVEN / ONVERGEETBRE, RUST IN GOD / 'T WAS UW DOOD, DIE HARTEN GRIEFDE / MAAR GELOOF EN HOOP EN LIEFDE / STORTEN BALSEM BY DIT LOT.
N.B. Begraafplaats.
GDW, blz. 578, nr. [3186].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina