Oosternielandcy. OOSTERNIELAND

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3060]ANNO 1653, DEN 6 MARCI, IS DIE DEUGSAME VROUWE SWAENTIEN GERRIETS, GEWESENDE HUISVROUW VAN DEN EERBAREN JAN GERRIDTS OP DEN HOOREN, SEER CHRISTELICK IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DOOR CHRISTO JESU, ONSEN HEEREN, OUDT SYNDE 25 JAREN.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II op een terras een omziende gans met een klaverblad in de bek.
Bijbeltekst: Romeinen 8:38a, 39b.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld, GSL, blz. 270. HVH.
GDW, blz. 556, nr. [3060].

[3061]Huismerk nr. 445, vergezeld van de letters T.E. en het jaartal 1673.
GDW, blz. 556, nr. [3061].

[3062]ANNO 1700, DEN 10 APRIL, IS DIE DEUCHTSAME ANJE HARMENS KNOL, GEWESENDIE HUISVROUW VAN DIE EERSAEME JULLE CORNELLIS DOORENBOS, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDIE EEN SAELYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
GDW, blz. 556, nr. [3062].

[3063]ANNO 1701, DEN ... 1S ANJE LAMG ... HUISVRO ...
GDW, blz. 556, nr. [3063].

[3064]HIER RUST HET GEBEENTE VAN DEN EERW. WELGELEERDE GODZAAL. WATZII KUEN. BY ZYN LEEVEN IN HET 14 JAAR PASTOR OP HET OOSTERNTELANDT, GEBOOREN DEN 27 FEB. 1666 EN GODTZALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 1 DECEMB. 1704. SPES MEA CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw, uitkomend uit de bovenste van twee dwarsbalken; II een linkerschuinbalk, begeleid van drie laurierbladen, 2 en 1.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 271. HVH. Wapen moeilijk herkenbaar. Misschien: Gedeeld: I een dwarsbalk, gaand over een omgewende staande beer. Vergelijk: GDW, nrs. 2740, 2218.557
GDW, blz. 556, nr. [3064].

[3065]ANNO 1708, DEN 5 DECEMBER, IS DE DEUCHTSAME IMPKE WOLTERS, DE GEWESENE HUISVROUW VAN DE EERBARE ALJE JANS SM1DT OPT OOSTERNIELANT, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
GDW, blz. 557, nr. [3065].

[3066]ANNO 1709, DEN 31 OCTOBER, IS DE EERZAME HUISVROUW MARGRETA NAU[TA], HUISVROUW VAN DEN EERWAERDEN [GAJUS] ENGELBERT ENGELMA ...[N]IELAND CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN. GEBOREN 1688, DEN 25 AUGUSTI.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. twee ankers schuinkruislings, vergezeld van drie hulstbladeren, 1 en 2, een van boven en een aan elke kant; B. gedeeld: 1. een omgewende linkerhand met mouw, komend uit een van de rechterschildrand uitgaande wolk, houdend een gekroonde hamer rechtop; 2 een verkorte keper, vergezeld van drie eikels. Links: Op een wolk een staande engel met opgeheven vlucht, houdend in de opgeheven rechterhand een lauriertak en in de achterwaart gerichte linkerhand een palmtak. Helmtekens, op de paarlen van de kroon: rechts: een omgekeerd anker; links: een ster.
ISAI 65:20. / MORS NULLI PARCIT, MORS NON IUVENILIBUS ANNIS / MARGRETAE PARCIT QUE MARGRITA MAR... / DUCIT AD AETERNAM, SIC MORS BREVIS UT VIA VITAM / UT MORS INTERITUS / NON SIT, AT INTROITUS.
N.B. Gehuwd Oosternieland, 4 september 1707: Gajus Engelberti Engelma, predikant aldaar, en Margareta Nauta, jongedochter van Groningen. Zie: DTB, nr. 354.
GDW, blz. 557, nr. [3066].

[3067]ANNO 1747, DEN 20 NOVEMBER, IS DE EERZAME GRIETJE SYGERS, DE GEWEZENE HUISVROUW VAN D.E. KOOPMAN ABEL ISEBRANTS, WOONAGTIG OP ZYLDYK GEWEEST IN 'T KASPEL 'T ZANDT, IN 'T 23STE JAAR HARES OUDERDOMS GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 271.
GDW, blz. 557, nr. [3067].

[3068]ANNO 1752, DEN 21 SEPTEMBRUS, IS GESTORVEN DEN EERZAAMEN LUILEF TONNIIS, IN LEVEN WOONAGTIG GEWEEST OP 'T OOSTERNIELANDT, IN 'T 87STE JAAR ZYNS OUDERDOMS DOOR DE DOODT UIT DIT LEEVEN GESCHEIDEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZAALIGEN OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 178, vergezeld van de letters L.T.
BENEDEN DEZE STEEN BEN IK IN 'T GRAFT GEZET / BY MYN TWEE VROUWEN EN GROOT GESLAGTE MET / IK WAAR EEN MAN GELYK EEN BOOM VERBEELT / MEER TAKKEN ALS JAREN VAN MYN ART GETEELT / NU BEN IK ONTBONDEN VAN VEEL MOEIT EN KRUIS / EN VERWAGT TE KOOMEN IN ALLER VADERS HUIS.
N.B. Bij boerderij Oud-Warkemaheerd, Vierhuizen. Afgebeeld: W.F. van Heemskerck Düker en H.J. van Houten. Zinnebeelden in Nederland. Amsterdam (c. 1943). Blz. 155.
GDW, blz. 557, nr. [3068].

[3069]ANNO 1753, DEN 7 APRIL, IS DE EERZAME ABEL YSEBRANDTS, COOPMAN, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIGH GEWEEST OP DIE ZYLDYK IN HET KASPEL 'T ZANDT, IN HET 27STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEEDEN IN HOOPE EN VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN, ALLEEN DOOR JESU CHRISTO, EN IS ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 446, vergezeld van de letters A.I.B.558
NU IS DE ZIEL DE KOUW ONTVLOGEN / AL DRAAFT HY HARDT EN LOOPT ZOO RAS / DE STERKHEID ZY DAN NEERGEBOGEN / GELYK DE BLOEM GEMAAYT ALS 'T GRAS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 272.
GDW, blz. 557, nr. [3069].

[3070]ANNO 1758, DEN 17DEN JUNIUS, IS DE DEUGDZAME GETRUIT DERKS, IN LEEVEN WEDUWE VAN TONNIS LEULEFS INT KASPEL OOSTERNIELAND OP DEN HOOREN, INT 50STE JAAR HAARS OUDERDOMS DOOR DE DOODT UIT DIT TYDELYK LEEVEN TOT HET EEUWIGE OVERGEGAAN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 111, vergezeld van de letters G.D.
LEERT HYR 'T LEVEN UIT MYN DOODT / TOT IN EUWIGHEIDT TE VINDEN / SCHOON HET GRAF MY KOMT VERSLINDEN / EN BESLUIT IN SYNEN SCHOODT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 272. HVH.
GDW, blz. 558, nr. [3070].

[3071]ANNO 1760, DEN 14 JUNI, IS DE EERBAARE SIEPKE LEULOFS, WEDUWE VAN WYLEN WILLEM MEERTENS, 1N LEEVEN WOONAGTIG OP COLHOL INT CASPEL 'T ZANT, IN DEN OUDERDOM VAN 53 JAAREN RUIM 9 MAANDEN, SOO WIE HOOPEN, ZEER CHRISTELIEK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE, SOO WIE WENSCHEN. EEN ZAALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 447, vergezeld van drie klaverbladen en de letters S. L.
LEESERS, WILT HIER LEEREN STERVEN / ALS GY ZYT IN VOLLE KRAGT / EN DE VREUGT DER WERELT DERVEN / HOE DE WELLUST ONS TOELAGT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 273.
GDW, blz. 558, nr. [3071].

[3072]ANNO 1760, DEN 4DEN SEPTEMBRIS, IS DE EERZAAME ISEBRANDT HARMENS, IN ZYN LEEVENDE VERMAART KOOPMAN, WOONAGTIG OP ZYLDYK, IN HET 64STE JAAR ZYNES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZAALYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 446 vergezeld van de letters I.H.H.; II een dwarsbalk, ondersteunend een gewicht of weegsteen.
TE REGT IS DAT MENSEN, WANNEER DE LIEDEN STERVEN / DAT ZY DAN NA DE TYT EEN GROTE RUST BEËRVEN / IK, DE GESTORVEN BEN EN LIG HYR IN EEN GRAF / HEB MET MYN STERFDAG GELEIDT VEEL ONRUST AF.
N.B. Wapen, deels onherkenbaar, vermeld: HVH.
GDW, blz. 558, nr. [3072].

[3073]ANNO 1766, DEN 14DEN MAAII, IS DEN EERBAREN LUILEF KLAASEN, IN ZYN LEVEN HUISMAN GEWEEST TOT DEN HOORN IN 'T KASPEL HET OOSTERNIELANDT, OUDT 30 JAAREN EN RUIM 8 MAANDEN, IN HOOPE VAN VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS, IS ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Huismerk nr. 179, vergezeld van de letters L.K.
DE DOOD, ONTZIENDE JEUGHT NOG DEUGHT / SNEED LUILEF KLAASEN IN ZYN JEUGHT / DEN KORTEN DRAADT ZYNS LEVENS / ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 273.
GDW, blz. 558, nr. [3073].

[3074]ANNO 1772, DEN 3 JANUARIUS, IS DE DEUGTZAAME BOUKE LUBBERTS, GEWEESENE HUISVROU VAN WYLEN LUILEF TONNIIS EN LAAST VAN DERK DOEWES, WOONAGTIG GEWEEST OP DEN HOORN OP 'T OOSTERNIELANDT, IN ...STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVER559LEEDEN IN VERWAGTING VAN EEN ZAALIGE OPSTANDING DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 273, waar ten onrechte: IN 20sTE JAAR. Zie: Huwelijkscontract Luelf Tonnis en Bouke Lubbers, 28 juni 1765. RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. LI b 1, blz. 130.
GDW, blz. 558, nr. [3074].

[3075]ANNO 1772, DEN 18 DECEMBER, IS DE EERSAAME DERK TONNIIS, IN LEEVEN COOPMAN OP DE ZYLDYK, IN 'T 38STE JAAR ZYNS OUDERDOMS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN ONDER HOOPE VAN EEN ZAAI IGE OPSTANDINGE DER DOODEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 178, vergezeld van de letters D.T.
ONS DAAGEN ZYN GELYK ALS ROOK / DE VOOR HET OOG OP AARD WAT SCHYNEN / MAAR SYN GELYK EEN DAMP EN SMOOK / DE ALS EEN BLOEM OP 'T VELT VERDWYNEN / OF / WAT AARDE IS, TOT AARDE KEERT / O AARDEN VAT, U BROSHEIT LEERT.
GDW, blz. 559, nr. [3075].

[3076]ANNO 1775, DEN 6 OCTOBERIS, IS DE EERSAME BEERNT LUILOFS, IN LEVEN WOONAGTIG OP HET OOSTERNIELAND IN DE KLEINE ARKK, IN HET 62STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, SOO WY HOOPEN, SEER CHRISTELYK ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN UIT GENADE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 178, vergezeld van de letters B.L. en van onderen van drie klaverbladen naast elkaar.
O MENSCH, O WILT U VOORBEREIDEN / HIER IS GEEN BLYVEN MAAR EEN SCHEIDEN / DOOR JESUS IS DE LEVENSBAAN / WAARDOOR MEN KAN TEN HEMEL GAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 274.
GDW, blz. 559, nr. [3076].

[3077]ANNO 1776, DEN 17 JANUAR[US, IS DE EERBARE ANJE YSEBRANTS, IN LEEVEN COOPVROUW OP DE ZYLDYK, SOO EERST AN WYLEN DE COOPMAN DERK TONNYS EN LAAST AN JACOB KLAASEN IS GETROUWT GEWEEST, IN 'T 40STE JAAR HAARES OUDERDOMS, SOU WY WENSCHEN, SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALYGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 446, vergezeld van boven van de letters A. I. B. en van onderen van drie klaverbladen naast elkaar.
OM ELK TE GEVEN GOED MAAT EN WIGT / WAS IN HET LEE VEN ALTYD MYN PLIGT / ELK HOUD ZYN GANG BY NAGT EN DAAG / OM WIGT TE HOUDEN OP GODS WAAG.
GDW, blz. 559, nr. [3077].

[3078]ANNO 1776, DEN 20 JANUARII, IS DE DEUGDZAME SWAANTIEN JACOBS, GEWESEN HUISVROUW VAN D.E. SYMON UIBELS OP 'T OOSTERNIELANT INT 32 JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEEDEN.
MEN HEEFT MY DEZE PLAATS GEGEEVEN / OM TE RUSTEN NA MYN DOODT,` HEEFT ZY IN HAAR LAATSTE JAAREN / GODT GESOGT EN HEM GEDIENT / ZO IS HAAR ZIEL NU OPGEVAAREN / TOT JESUS HAAREN ZIELENVRIENDT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 274/275.
GDW, blz. 559, nr. [3078].

[3079]ANNO 1776, DEN 3 MAART, IS DE EERBARE ELTJEN JACOBS, WEDUWE VAN WYLEN DE EERSAME BEERENT LUILOFS, IN LEEVEN WOONAGTIG OP HET OOSTERNIELANT IN DE KLEINE ARCKE, IN HET 55STE JAAR HAARES OUDERDOMS, SOO WY HOOPEN, SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZAALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN UIT GENAADEN DOOR JESUM CHRISTUM.560
Wapen: Huismerk nr. 448, vergezeld van de letters E.I. en daaronder drie klaverbladen, naast elkaar.
VAN AARDE SYN WY VOORTGEBRAGT / TOT AARDE MOET WY AL WEER GAAN / O, HOE GELUKKIG IS HY GEAGT / DE EEUWIG IN GODS GUNST MAG STAAN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 275.
GDW, blz. 559, nr. [3079].

[3080]ANNO 1777, DEN 9 JANUARIUS, IS DIE EERZAME SIMEN DRIWES, HUISMAN GEWEEST OP DEN HOORN IN 'T KASPEL 'T OOSTERNIELANDT, IN 'T 49 JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN OPSTANDINGE DER DODEN TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JEZUS CHRISTUS.
Vers: GDW, nr. 3075.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 275.
GDW, blz. 560, nr. [3080].

[3081]ANNO 1785, DEN 17DEN MAJUS, IS DE EERSAME LUIRT MELLES DOORNBOS, IN ZYN LEEVEN KOOPMAN HUISMAN TE COLHOL IN HET CASPEL 'T SANT, IN HET 56STE JAAR ZYNES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWENSCHENDE EN ZALIGE OPSTANDINGE TE GENIETEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 449 vergezeld van de letters L.D.
DEN LEVENSLOOP IS UIT, ZY HEEFT EEN END GENOMEN / AL HAD HY VROUW EN KINDEREN, HUIS EN VEE BEKOMEN / VERKOOP EN INKOOP DEEDT INT VADERLANDS WELVAREN / EN ZOGT VAN HUIS EN VRINDT HAAR REGTEN TE BEWAREN / NU IS DE WENSCH VAN DEES VAN GODE TE ERLANGEN / DAT JESUS, GODES ZOON, HEM TOT VREUGT ONTFANGEN.
GDW, blz. 560, nr. [3081].

[3082]ANNO 1791, DEN 5 OCTOBER, IS E. EERZAAME GERTRUIT LUIRTS DOORNBOS, JONGDOGTER VAN LUIRT MELLES DOORNBOS EN TRYNJE TONNIS, WOONAGTIG OP COLHOL IN HET CASPEL 'T SANDT, IN HET 19 JAAR HAARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDIGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
IN FLEUR, TERWYL GY HEEDEN ZYT / VERTROUWD NIET OP U JEUGT / MAAR DENKT, NA DEEZEN KOOMT EEN TYT / WAAROP IK WENS DE VREUGT.
GDW, blz. 560, nr. [3082].

[3083]CATHARINA SYPKENS, IN LEVEN VROUW VAN DEN WELEERWAARDIGEN HERE HENRICUS RUDOLPHUS WARMOLTS, PREDIKANT OP HET OOSTERNIEUWLAND, OVERLEDEN IN HET 25 JAAR HARES OUDERDOMS DEN 21 JULI 1792.
Wapen: Een omgewende leeuw.
VROEG RYP VOOR D EUWIGHEIT.
HIER SLAAPT EEN VOEDSTERLING DER DEUGD / D' OPRECHTHEID WAS HAAR ZIELEN VREUGD / HAAR BRAAFHEID WIERD VAN ELK GEACHT / DE GODSDIENST WIERD DOOR HAAR BETRACHT / DOOR JESUS SMAAKT ZY 'T ZALIGST LOT / VAN RUST EN VREE BY HAREN GOD.
GDW, blz. 560, nr. [3083].

[3084]ANNO 1793, DEN 18 MEERT, IS DE E. EERSAME HARM TONNIS, IN ZYN LEEVEN WOONAGTIG IN HET CASPEL 'T ZANT, HUISMAN OP COLHOL, GEBOREN DEN 21STEN JANUARY 1747, IN DEN OUDERDOM VAN 46 JAAR, EEN MAAND EN 25 DAGEN ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WAARE GELOVIGE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN UIT GENADEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I huismerk nr. 178; vergezeld van de letters H.T.; II een hart; III [op een terras?] een boom; IV drie klaverbladen.561
HIER LEID EEN BLOEM VAN 'S MENSCHEN LE[EVEN] / EEN PRONKJUWEEL VAN 'S SCHEPPERS HAN[D] / MOEST EGTER OOK TEN GRAVE SNEEVEN / DE DOOD, DIE DULD GEEN TEGENSTAN[D] / 'T WAS OOSTERNIELANDS VRUGTBAAR HOORT / DAAR hY HET EERSTE LIGT GENOOT / MAAR OFSCHOON HY DAAR WAS GEBORE[N] / 'T WAS COLHOL, DAAR HY D'OOGEN SLOO[T] / DAAR EGA EN DRIE KINDREN TREUREN / VAN MAN EN VADERS ZORG ONTBLOO[T] / VAN LAND, VAN VEE, JA ALLES SCHEURE / DOOR 'T FEL GEWELD VAN D'VEEGE DOO[T].
GDW, blz. 560, nr. [3084].

[3085]ANNO 1796, DEN 28 MAAT, IS D. E. EERZAME TAMME EGGES HUISINGA IN DEN OUDERDOM VAN 30 JAAR EN 6 MAAND EN 3 DAGEN NA EEN EGTVERBINTENIS MET SIEKE HINDERKS VAN 2 JAAR EN 3 DAGEN VAN HAAR EN HAAR ZOONTJE DOOR DEN DOOD WEGGERUKT EN ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN, ZOOALS WY VERHOPEN, EEN ZALYGE OPSTANDINGE ALLEEN UIT GENADEN OM DE VERDIENSTEN VAN JESUS CHRISTUS.
HIER SLAAPT EEN MENNONYT UIT EEN VERMAARDE STAM GESPROTEN / MET AARDSE GOEDEREN, EER EN DEUGD VAN D' ALBESTIERDER MILD BEGOTEN / OP 'T ZANSTER ZYLDYK MET VROUW EN KIND IN EENZAAMHEIDS PLAEISIER / LEEFD HY DOG VAN GEEN VEE EN AKKERBOUW, MAAR ALS EEN RENTENIER.
GDW, blz. 561, nr. [3085].

[3086]ANNO 1801, DEN 5 JULY, IS DE E. EERZAME ANJE LUIRTS, JONGE DOGTER VAN LUIRT MELLES DOORNBOS EN TRYNIE TONNIS, WOONAGTIG OP KOLHOL IN HET CASPEL ZANDT, IN HET 26STE JAAR HARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
HIER RUST EEN DOGTER JONG VAN JAREN / HAAR SCHOONHEID GING DE DOOD NIET SPAREN / MAAR SCHEURDE HAAR STERK EN ONVERWAGT / UIT 'S MOEDERS ARREM; NU SLAAPT ZY ZAGT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 277. OMJ.
GDW, blz. 561, nr. [3086].

[3087]ANNO 1808, DEN 19 NOVEMBER, IS DE EERBARE TRYNTIE TONNES, WEDU. VAN DE EERZAME LUURT PIETERS DOORNBOS, IN HET 66STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN, IN LEVEN WOONAGTIG OP COLHOL ONDER 'T ZANDT, NALATENDE 4 KINDEREN EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Huismerken nr. 450, vergezeld van onderen van de letters T.T.
GELEEDEN DRIE EN TWINTIG EN EEN HALVE JAREN / IS VADER ZES EN VYFTIG OUD TEN GRAF GEVAREN / TOEN KWAM DE ZORG VOOR ONS ALLEEN OP MOEDER AAN / WAARAAN ZY MET GODS HULP REGT CHRISTELYK HEEFT VOLDAAN / DE HEER DER WEDUWEN NAM AGT TOT ZICH DOOR 'T STERVEN / MAAR VIER LIET HY VAN HAAR EEN GOED TALENT BEËRVEN / ZOO WORDT UIT DANKBAARHEID HAAR STOFLYK DEEL BEDEKT / MET DFSE ZERK, TOT JESUS STEM HAAR ZAL GEWEKT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 277. Huismerken: HVH.
GDW, blz. 561, nr. [3087].

[3088]ANNO 1809, DEN 11 JANR., IS DE E. EERBARE LOUKE PIETERS, WED. VAN HENDERK ISEBRANDS, IN LEVEN KOOPMANSCHE GEWEEST TE ZYLDYK IN 'T CASPEL 'T ZANDT, IN HET 71STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN, WAARVAN ZY MET HAAR MAN 46 JAAR IN DEN EGT HEBBE GELEEFT, NALATENDE VYF DOGTERS, VERWACHTENDE VAN HAAR EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Een balans met weegschalen, waaronder een zandloper, vergezeld van de letters L.P.
HIER RUST DE VROUW, DIE IN HAAR TYDT / KOOPHANDEL DEED MET EER EN VLYDT / ZY HEEFT ZELFS TOT HAAR GRYZE LEVEN / ELK GOED GEWIGT EN MAAT GEGEVEN.562
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 278. In HVH huismerk nr. 111 inplaats van zandloper.
GDW, blz. 561, nr. [3088].

[3089]ANNO 1811, DEN 21 APRIL, IS TE OOSTERNIELAND OP DE H... IN DEN HEERE GERUST DE EERBARE I[ED]JEN JACOBS, IN DEN OUDERDOM VAN [8?]6 JAREN 4 DAGEN, ZYNDE EERST GEHUWD GEWEEST MET DE EERZAMEN LU[ILEF] CLAEZEN EN LAATST WED. VAN DE EERSAME SIEMEN DREWES, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen, 2 en 1, vergezeld van onderen van huismerk nr. 97.
DE SCHERPE TAND DES DOODS / DIE RANG NOG STAND ONTZIET / SPAARDE OOK TOT ONZE SMART / ONS LIEVE MOEDER NIET / HOE HOOG BEJAARD MOEST ZY / IN 'T EIND HAAR LEVEN DERVEN / STA, WANDELAAR, EN LEER / TERWYL GY LEEFT, TE STERVEN.
N.B. Vergelijk: J. Huizinga. Stamboek ... der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas. Groningen 1883, Blz. 6. VI. 14.9 Idje. Ook: DTB, nr. 355 Jetjen of letjen.
GDW, blz. 562, nr. [3089].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina