Opwierdear. OPWIERDE (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[440]TEMPORE DNI IOHANNIS BERNARDI, CURATI IN VELLAGHE ANNO DNI 1489.
N.B. Sedert 1903 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO. Ook: HMD. Vellage in Oostfriesland aan de Eems, oostelijk van Wedde.
GDW, blz. 129, nr. [440].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[441]A 1581, DEN 18 AUGUSTI, STARF DE WERDIGE WALGELERTE HEER JOHAN SCHORTINCKHUES, PASTOR TO UPWEERDA, DEN GODT GENEDICH SY.
Wapen: Twee omgewende wassenaars naast elkaar.
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 129, nr. [441].

de. OPWIERDE (NA 1594)

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3152]DIACONIEBEEKER VAN OPWYRDA, GEMAAKT ALS P. IDEMA, JAN GEERTS EN ALBERT GEERTS, WILLEM TJAARTS EN THOMAS DOEKES, PASTOOR, OUDERLINGEN EN DIACONEN WAREN, 1733.
Wapen, onder de bodem: Huismerk nr. 457.
N.B. Afgebeeld: HLZ, nr. 33.
GDW, blz. 571, nr. [3152].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3153]... MAI IS DIE ERBARE ... TIES. KERKVOGET TOE UPWERDA, CHRISTELICK IN DEN HEREN ENTSCHLAPEN.
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 571, nr. [3153].

[3154]ANNO 1610, DEN 30 MAYUS, IS DE ERBARE LAWERENS GISENS IN DEN HEREN GERUST.572
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen. Links: Huismerk nr. 458.
GDW, blz. 571, nr. [3154].

[3155]ANNO 1639, ... IN DEN HEREN G ... BAR OTTE EPP ... E EIN FROLICK ... DORCH ...
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 572, nr. [3155].

[3156]ANNO 1646, 16 MA ... DOCTISS. VIR DOMINI ... OPWIERDANAE MIS. ...
SYMB. IEHOVA ... QUID MINI E ...
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig. Ds. Petrus Bernhardi Zie: RAG, Archief classis Appingedam, inv. nr. 11, 27 april 1646.
GDW, blz. 572, nr. [3156].

[3157]A 1648, 21 OCTOBRIS ... UHTR VROUW MEI[N] ... WILLERHI, WED. V ... T. BERNH. GODSALL ... ONTSLAPEN.
Medaillon: Huismerk nr. 459, vergezeld van de letters P.B.
N.B. Sedert 1968 niet meer aanwezig. Naamletters ds. Petrus Bernhardi. Zie: GDW, nr. 3156.
GDW, blz. 572, nr. [3157].

[3158]ANNO 1651, DEN 10 DECEMBRIS, IS DE EERW. EN WELGELEERDE JOANNES MICHAEL SPIESSIUS, PASTOR TOT OPWIERDA, IN DEN HEERE GERUSTET.
Wapens: Rechts: Een geharnaste man met gepluimde helm en open vizier, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard, de andere hand aan de gordel. Links: Drie palen, ieder in het midden beladen met een aanziend mannenhoofd [Van Laxten].
SYMB. SPES MEA CHRISTO.
GDW, blz. 572, nr. [3158].

[3159]ANNO 1670, DEN 30 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERW. EN WELGELEERDEN WYBOLDUS CHRYSTOPHORI, PASTOR TOT OPWYRDA, ENDE LEIT ALHYER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw; B. een lelie. Links: Twee rozen naast elkaar, vergezeld van onderen van een ster. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 572, nr. [3159].

[3160]GERHARDUS SCHEPEL, SOON VAN DOMINUS A. SCHEPEL EN L. BECKERINGH, IS GEBOREN DEN 29 JANUARIUS 1671 EN GESTORVEN DEN 10 AUG. 1672.
Wapens: Rechts: Een korenmaat [een schepel] met twee rechthoekige oren, staand op drie pootjes. Links: Op een terras een boom.
N.B. Wapen links: Beckeringh, vergelijk GDW, nr. 3161.
GDW, blz. 572, nr. [3160].

[3161]ANNO 1676, DEN 28 APR., IS IN DEN HEERE GESTORVEN D' EER EN DEUGHTRYCKE VROUW LAMMETIEN BECKERINGH, HUISVROUW VAN DOMINUS ALLARDUS SCHEPEL, PASTOR IN OPWIERDA, ANo AETATIS 32.
Wapen: Op een terras tussen twee tronken een boom, waarachter een bijl schuinlinks, de snede naar onderen. Helmteken: een uitkomende geklede arm, dragend in de hand een bijl schuinlinks, de snede naar boven.
Kwartieren: I. Een schepel met twee rechthoekige oren en drie pootjes, vergezeld van drie rozen. II. Op een terras tussen twee tronken een boom, waarachter een bijl schuinrechts, de snede naar onderen. III. Twee rozen naast elkaar, vergezeld van onderen van een lelie. IV. Een rechterschuinbalk, beladen met drie ringen [Van Besten].573
GDW, blz. 572, nr. [3161].

[3162]A 1688, DEN 22 DECEMBER IS IN DEN HEERE GERUSTET DEN EERW. WELGELEERDE ALLARDUS SCHEPEL, IN 'T LEVEN PREDICANT ALHYR TER PLAETSE, OUDT 51 JAER, VERWACHTENDE EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een schepel met twee rechthoekige oren en staande op drie pootjes, vergezeld van drie rozen. Links: Een rechterschuinbalk, beladen met drie ringen [Van Besten].
IN CHRISTO GESTORWEN IS DAT RECHTE LEWEN.
GDW, blz. 573, nr. [3162].

[3163]ANNO 1709, DEN 7 AUGUSTUS, IS SEER CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAAPEN DE EERWAARDE GELEERDE EN GODTZAALIGE, NU ZALIGE LEERAAR D. GERHARDUS WEDDA, IN ZYN E. LEEVEN DIENAAR DES GODDELYCKEN WOORDS TOT OPWYRDA, OUD TWEE EN VEERTIGH JAAREN.
Wapen: Linksgeschuind: I een uitkomend paard; II effen.
HYR RUST D' HEER WEDDAAS VROOM GEBEENT / D' WELCK HEEFT GELEERAART SYN GEMEENT / IN 'T OPENBAAR EN 'T HEIMELYCK / VEERTYN JAAR GETROUWELYCK / GOD BEURD HEM IN SYN EEUWIGH RYCK / DAAR HY NU BLINCKT VOL GLANS GELYCK / EEN STAR DES HEMELS ALS HY WAAR / GEWORDEN TWEE EN VEERTIGH JAAR.
GDW, blz. 573, nr. [3163].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina